Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol."

Transkript

1 FONDSRÅDET Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol. 17. december 2008 J.nr Indledning Der har i forbindelse med Fondsrådets arbejde med regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheders årsrapporter mv. været efterspurgt en praksis for Rådets vurdering af væsentlighed. Årsagen hertil er, at vurderingen af væsentlighed er et konkret skøn, og at forskellige personer derfor kan have forskellige opfattelser af, hvad der er væsentligt. Fastlæggelsen af, hvad der er væsentligt, kræver derfor nogle retningslinjer med henblik på, at man kan opnå et mere ensartet niveau. Som følge heraf har Fondsrådet udarbejdet et notat indeholdende Fondsrådets overvejelser og afvejninger ved vurdering af regnskabsmæssig væsentlighed i års- og delårsrapporter på overordnet niveau. Disse overvejelser og afvejninger, der primært er udarbejdet til Fondsrådets sekretariater til brug for regnskabskontrollen, skal ses som et supplement til den praksis, Fondsrådet har lagt for, hvornår fejl i årsrapporter og delårsrapporter anses som værende væsentlige. Fondsrådets afgørelser har indtil nu i stor udstrækning vedrørt indregnings- og målingsfejl. Sigtet med offentliggørelsen af nærværende notat er at give såvel regnskabsaflægger som regnskabsbruger indsigt i Fondsrådets generelle overvejelser omkring vurdering af væsentlighed. Fondsrådets afgørelser, der altid foretages ud fra en konkret vurdering og dermed alene danner praksis på området, kan findes på Rådets hjemmeside (www.fondsraadet.dk), som løbende opdateres. Sekretariat: FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf Fax CVR-nr Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade København V Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET De nævnte overvejelser og afvejninger, der i sagens natur ikke er udtømmende, behandler væsentlighed i forbindelse med regnskabsaflæggelse og regnskabskontrol i en række sammenhænge eller "dimensioner", herunder: anvendte regnskabsregelsæt, regnskabsbestanddele, indregning, måling og klassifikation, samt oplysninger. 2. Generelt om væsentlighed IFRS definerer væsentlighed på følgende måde (Framework (30)): "Information is material if its omission or misstatement could influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial state-

2 2 ments. Materiality depends on the size of the item or error judged in the particular circumstances of its omission or misstatement. Thus, materiality provides a threshold or cut-off point rather than being a primary qualitative characteristic which information must have if it is to be useful." I den danske oversættelse er dette formuleret således: "Information er væsentlig, hvis udeladelse heraf eller fejl heri kan have indflydelse på regnskabsbrugeres økonomiske beslutningstagen truffet på grundlag af årsregnskabet. Væsentligheden afhænger af størrelsen af posten eller fejlen, vurderet ud fra de specifikke forhold ved udeladelsen eller ved den fejlagtige oplysning. Derfor fungerer væsentlighedskriteriet som et niveau eller en grænse, snarere end som en primær kvalitativ egenskab, som oplysningen skal opfylde for at kunne være nyttig." Regnskabsinformation er således væsentlig i henhold til IFRS s begrebsramme (Framework), såfremt udeladelser af eller fejl i den pågældende information ville kunne påvirke en regnskabsbrugers økonomiske beslutninger. Formuleringen "væsentligheden afhænger af størrelsen af posten eller fejlen, vurderet ud fra de specifikke forhold " betyder, at væsentlighed i sidste ende altid må vurderes konkret ud fra de specifikke forhold i den enkelte sag. Det fremgår endvidere af IFRS s framework, at væsentlighed er et underpunkt under det overordnede kvalitetskrav "relevans" og ikke et kvalitativt karakteristikon i sig selv. Regnskabsaflægger skal altså ikke vurdere, om et forhold er væsentligt for at tage det med, men kan kun undlade at medtage det, hvis det er uvæsentligt. Det fremgår endelig, at de faktiske forhold, som fejlen eller udeladelsen indgår i, er af central betydning for vurderingen af dens væsentlighed. Det fremgår af IAS : "Omissions or misstatements of items are material if they could, individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements. Materiality depends on the size and nature of the omission or misstatement judged in the surrounding circumstances. The size or nature of the item, or a combination of both, could be the determining factor." 1 I den ændring til IAS 1, der træder i kraft med virkning for regnskabsår, der starter på eller efter 1. januar Det er dog tilladt at anvende standarden tidligere. Definitionen svarer til definitionen i IAS 1.11 i den tidligere standard, bortset fra, at der i denne i første punktum stod "..decisions of users taken on the basis.." i stedet for "..decisions that users make on the basis..".

3 3 I den danske oversættelse er dette formuleret således: "Udeladelser eller fejlagtige oplysninger vedrørende poster anses for væsentlige, hvis disse hver for sig eller tilsammen kan have indflydelse på regnskabsbrugeres økonomiske beslutninger truffet på grundlag af årsregnskabet. Væsentlighed afhænger af udeladelsens eller den fejlagtige oplysnings størrelse og art vurderet ud fra de forhold, der gør sig gældende. Postens art eller størrelse eller en kombination af begge kan være den afgørende faktor." Man kan således ud fra ovenstående helt grundlæggende udlede, at der indgår mindst tre betydende faktorer ved fastsættelsen af væsentlighed: regnskabspostens/-oplysningens beløbsmæssige størrelse, regnskabspostens/-oplysningens art/karakter og de faktiske forhold, som fejlen eller udeladelsen indgår i. Disse faktorer vil hver især have betydning ved vurderingen af, hvorvidt der er tale om en fejl eller ej, men den vægt, hvormed de enkelte faktorer indgår i vurderingen, vil være forskellig, alt efter hvilken type/kategori information der skal vurderes. 2 I IAS 8 (8) siges om væsentlighed i relation til indregning og måling: "IFRSs set out accounting policies that the IASB has concluded result in financial statements containing relevant and reliable information about the transactions, other events and conditions to which they apply. Those policies need not be applied when the effect of applying them is immaterial. However, it is inappropriate to make, or leave uncorrected, immaterial departures from IFRSs to achieve a particular presentation of an entity's financial position, financial performance or cash flows." I den danske oversættelse er dette formuleret således: "I IFRS-standarderne beskrives regnskabspraksis, som ifølge IASB medfører årsregnskaber, der indeholder relevant og pålidelig information om de transaktioner og andre begivenheder og forhold, de finder anvendelse på. Denne regnskabspraksis skal ikke nødvendigvis anvendes, når virkningen af anvendelsen vil være uvæsentlig. Det er imidlertid uhensigtsmæssigt at foretage eller undlade at korrigere uvæsentlige afvigelser fra IFRS-standarderne for at opnå en bestemt fremstilling af virksomhedens finansielle stilling, indtjening eller pengestrømme." 2 Jf. eksempelvis også ICAEW, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Guidance on Materiality in Financial Reporting by UK Entities, June 2008.

4 4 Tilsvarende siger IAS 1 (31) om oplysningskrav: "Applying the concept of materiality means that a specific disclosure requirement in a Standard or an Interpretation need not be satisfied if the information is not material" og i den danske oversættelse: "Væsentlighedsbegrebet betyder, at et bestemt oplysningskrav i en standard eller et fortolkningsbidrag ikke nødvendigvis skal overholdes, hvis informationen ikke er væsentlig." Generelt er krav i lovgivningen og regnskabsstandarderne udtryk for, at man fra lovgivers og standardsætters side har betragtet opfyldelse af de krævede indregnings- og målingskrav samt oplysningskrav som relevante for regnskabsbrugeren, medmindre de vedrører forhold, som er irrelevante eller uvæsentlige for en given udsteders årsrapport. Et note- eller præsentationskrav skal derfor følges, medmindre en udeladelse af oplysningen er uvæsentlig. Er opfyldelsen af kravet uvæsentligt for regnskabsbrugerens økonomiske beslutningstagning, vil manglende opfyldelse af kravet være en lovlig fravigelse fra regnskabsreglerne i henhold til IFRS eller med andre ord ikke en "fejl". Modsat, vil det være en fejl i regnskabet, såfremt et krav, der anses for væsentlig i henhold til frameworkets definition af væsentlighed, ikke efterleves, idet regnskabsbrugerens økonomiske beslutningstagning vil kunne påvirkes heraf. Selv om væsentlighed ikke er defineret eksplicit i årsregnskabsloven og lov om finansiel virksomhed, antages det, at væsentlighedsbegrebet i de to love i praksis svarer til det, IFRS anvender. Der er i ÅRL 13, stk. 1, nr. 3 og Fil 188, stk. 1, nr. 3 fastsat følgende: "Alle relevante forhold skal indgå, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed). Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå." En tilsvarende antagelse gøres i en års- eller delårsrapport aflagt efter IFRS om, at forhold, der enkeltvis kan anses for uvæsentlige, tilsammen kan anses for væsentlige og dermed udgøre en fejl. Udgangspunktet er således, at der ikke må være fejl eller udeladelser i et regnskab, men hvis en virksomhed kan sandsynliggøre, at fravigelsen er uvæsentlig og kan dokumentere en sådan sandsynliggørelse, 3 kan virk- 3 En virksomhed vil således lettere kunne sandsynliggøre, at der er tale om en lovlig fravigelse ved undtagelse af indregning i balancen af for eksempel små anskaffelser,

5 5 somheden undlade at korrigere fravigelsen eller at supplere regnskabet med den udeladte information. Det er således ikke tilstrækkeligt at antage, at noget er uvæsentligt. Man skal kunne argumentere for det. IAS 8 (8) fastsætter dog samtidigt, at (i sig selv uvæsentlige) fejl ikke må lades ukorrigerede, hvis hensigten er at opnå en bestemt præsentation af virksomhedens økonomiske situation, resultat eller pengestrømme (en bevidst fejl). Dette er nærmere behandlet i afsnit 3.3. Opmærksomheden henledes på, at Fondsrådet har valgt en terminologi, hvor det, der hidtil har været betegnet "væsentlige fejl", i dette notat og fremover er benævnt "fejl". Tilsvarende er "uvæsentlige fejl" benævnt "lovlige fravigelser". Hvorvidt der er tale om en fejl, vil som nævnt indledningsvist altid bero på en konkret vurdering. Er der tale om eventuelle individuelle fejl, foretages den konkrete vurdering som udgangspunkt ud fra regnskabspostens/oplysningens beløbsmæssige størrelse, art/karakter og de faktiske forhold, vægtet alt efter posten eller oplysningens formål jf. den valgte begrebsramme. Ved bedømmelsen af, om flere lovlige fravigelser tilsammen udgør en fejl, vurderes som udgangspunkt, hvorvidt den samlede effekt af fravigelserne, herunder påvirkning af bl.a. regnskabets udviklingsretning og styrke, kan have indflydelse på regnskabsbrugernes økonomiske beslutningstagen, truffet på grundlag af års- eller delårsrapporten. I nærværende notat har Fondsrådet på baggrund af ovenstående opstillet nogle overordnede overvejelser og afvejninger, der vil blive udgangspunktet ved vurderingen af, om der er tale om fejl eller lovlige fravigelser i forbindelse med regnskabskontrolafgørelser, hvad enten disse træffes af Fondsrådet selv eller af Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på Fondsrådets vegne. 3. Typer af fejl Nedenfor behandles forskellige fejltyper og de forhold, der er af betydning for, om der er tale om lovlige fravigelser eller fejl. Følgende fejltyper behandles: - anvendelse af forkert regelsæt (afsnit 3.1) - manglende bestanddele i årsrapporten (afsnit 3.2) hvis den kan vise, at der sker løbende udskiftning af f.eks. computere, end hvis de udskiftes i større "klumper".

6 6 - fejl vedrørende indregning, måling og klassifikation (afsnit 3.3) - summen af lovlige fravigelser (afsnit 3.4) - fejl og udeladelser vedr. oplysningskrav (afsnit ) 3.1 Anvendelse af forkert regelsæt Børsnoterede virksomheder skal aflægge regnskaber efter enten IFRS eller den danske regnskabsregulering, årsregnskabsloven eller lov om finansiel virksomhed alt efter regnskabstype og virksomhedstype kombineret med regnskabsbekendtgørelser. Hertil kommer, at virksomheder, der anvender IFRS, skal efterleve en række supplerende danske oplysningskrav, som er fastsat i de såkaldte IFRS-bekendtgørelser. Hvis et selskab har udarbejdet sit regnskab efter et andet regelsæt end det, der er krav om at anvende, f.eks. anvendelse af årsregnskabsloven i stedet for IFRS, anses dette som en fejl. Årsagen til dette er, at selve regnskabsregelsættet udgør en "kode", som betyder, at regnskabsbrugeren ved, hvad han/hun får (indregnings- og målingsregler af en bestemt beskaffenhed, så man f.eks. ved, hvorledes måling sker, samt adgang til nogle givne minimumsoplysninger). Hvis det anvendte regelsæt er et andet end det foreskrevne, stilles regnskabsbrugeren i en situation, hvor sammenligning mellem virksomheder vanskeliggøres, idet afkodningen er anderledes. Således vil anvendelsen af et dansk regelsæt i stedet for anvendelsen af IFRS normalt indebære, at der gives væsentligt færre oplysninger til regnskabsbrugeren eller måling af aktiver og forpligtelser kan være foretaget på et andet grundlag. Hertil kommer, at det ikke er muligt uden en betydelig indsats at finde ud af, om alle relevante oplysninger er givet eller evt. kan findes andetsteds i årsrapporten, end hvor man efter det krævede regnskabsregelsæt ved de er. Man mangler således sikkerhed for, at alt er med. Selv om anvendelsen af et andet regelsæt er beskrevet i anvendt regnskabspraksis, vil anvendelsen af det forkerte regelsæt stadig blive anset som en fejl. For at der er tale om en fejl, er det således ikke afgørende, om anvendelsen af det forkerte regelsæt fører til, at der indregnes eller måles væsentligt anderledes værdier i balancen eller resultatopgørelsen end efter det krævede regelsæt, ligesom det som udgangspunkt ikke er afgørende, om de krævede væsentlige oplysninger alligevel kan findes i årsrapporten. F.eks. kan væsentlige oplysninger, der skal stå i regnskabet, ikke flyttes til ledelsesberetningen. Dette skal også ses i lyset af, at ledelsesberetninger fra og med regnskabsåret 2009 ikke længere revideres.

7 Årsrapportens bestanddele En årsrapport skal indeholde en række bestanddele, herunder sædvanligvis: Ledelsesberetning, balance, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter samt ledelsespåtegning og revisionspåtegning. En pengestrømsopgørelse er dog ikke et krav for de finansielle virksomheder, som følger det danske regelsæt. Mangler én af disse krævede bestanddele, vil det betyde, at væsentlig information, jf. afsnit 2, ikke vil være tilgængelig for regnskabsbrugeren, og en sådan mangel vil derfor blive anset som en fejl Indregning, måling og klassifikation Ved fejl vedrørende indregning og måling er det normalt uden betydning, om fejlen øger eller formindsker resultat og egenkapital. Baggrunden for dette er neutralitetsprincippet i såvel IFRS som i de danske regelsæt. Der skal altid udarbejdes et neutralt bedste skøn, ikke et forsigtigt skøn. I denne sammenhæng spiller det også en rolle, om den faktiske trend f.eks. i resultatudviklingen ændres, dvs. ændres det billede, man får af virksomhedens udviklingsretning og -styrke, fordi eksempelvis fortegnet i resultatet bliver forkert, eller kommer et brud med en hidtidig trend ikke frem, kan selv beløbsmæssigt små fejl være væsentlige. Det fremgår således af IAS 8 (8), sidste pkt., som er behandlet i indledningen, og hvoraf det fremgår at: "However, it is inappropriate to make, or leave uncorrected, immaterial departures from IFRSs to achieve a particular presentation of an entity's financial position, financial performance or cash flows." I den danske oversættelse er dette formuleret således: " Det er imidlertid uhensigtsmæssigt at foretage eller undlade at korrigere uvæsentlige afvigelser fra IFRS-standarderne for at opnå en bestemt fremstilling af virksomhedens finansielle stilling, indtjening eller pengestrømme." I tidligere regnskabsregulering, som snarere tilgodeså et kreditorhensyn end et investorhensyn, var der en tilbøjelighed til, at fejl, der formindskede resultat og egenkapital, var mere acceptable end fejl, der forøgede dem. Der er således stadig incitamenter i eksempelvis erstatningsretten, som gør, at kreditorhensynet kunne blive fremmet. En sådan hensyntagen ville imidlertid være i strid med kravet om et neutralt bedste skøn.

8 8 Det vil også blive anset som fejl, hvis der er tale om en forkert klassifikation af et væsentligt aktiv eller passiv i balancen. Ligeledes vil det blive anset som en fejl, hvis der er tale om en forkert præsentation, hvor f.eks. en væsentlig post flyttes længere ned i resultatopgørelsen for ikke at indgå i mellemsummationer på et højere niveau. Dette kunne eksempelvis være tilfældet, når indre værdis metode anvendes på associerede virksomheder, og der i resultatet af kapitalinteresser i associerede virksomheder alene indgår den forholdsmæssige andel af resultatet før skat, og den tilhørende skatteudgift er indregnet i årets skatteomkostning. Anvendes en forkert betegnelse for en væsentlig resultatpost, f.eks. anvendelse af betegnelsen ekstraordinære udgifter eller ekstraordinære indtægter i et regnskab aflagt efter IFRS, vil dette tillige blive anset som en fejl. Endvidere vil det blive anset som en fejl, såfremt eksempelvis en agentvirksomhed indregner bruttoomsætningen i stedet for agentprovisionen i resultatposten "Nettoomsætning", når disse udgør væsentligt forskellige beløb. Praksis for, hvad der anses som værende fejl i forbindelse med indregning og måling, er fastlagt gennem en række konkrete afgørelser truffet af Fondsrådet. Det skal i den forbindelse understreges, at Fondsrådet i en del af sine afgørelser har anfægtet skøn udøvet af virksomhedens ledelse, idet dette er en naturlig del af udøvelsen af regnskabskontrol, jf. forarbejderne til lovgivningen. Fastlæggelsen af praksis gennem de trufne afgørelser har bl.a. været inspireret af FSR s "Notat vedrørende væsentlighed" fra august Dette notat anses af FSR ikke længere for tidssvarende, idet der er udsendt en ny revisionsstandard RS 320 "Væsentlighed ved revision". Som beskrevet har Fondsrådets praksis med hensyn til, hvilke poster væsentlighed skal måles op imod, og hvilke relative fejlstørrelser der anses for væsentlige, været inspireret af det tidligere udsendte notat. Praksis er dog ikke blevet fastlagt ved sammenvejning af nogle konkrete procentsatser, som i det omtalte notat er angivet som vejledende for fastsættelsen af regnskabets væsentlighedsniveau, men alene gennem konkrete afgørelser, hvor flere forhold har været afvejet og vurderet fra sag til sag, herunder den ovenfor omtalte trend. Fondsrådet har på denne baggrund vurderet, at vedtagelsen af den nye revisionsstandard RS 320 "Væsentlighed ved revision" ikke giver anledning til, at Fondsrådet ændrer den hidtidige praksis.

9 Summen af lovlige fravigelser Ved vurderingen af, hvorvidt regnskabet er fejlbehæftet, skal der ikke alene ses på den enkelte fravigelse, men også på summen af fravigelser. En række fravigelser, der hver for sig kan betragtes som værende uvæsentlige, og som sådan kan anses som lovlige fravigelser, kan således godt tilsammen betyde, at regnskabet ud fra en samlet væsentlighedsvurdering er fejlbehæftet. Dette fremhæves også af RS 320 (12). Ligeledes kan én fejl ikke modregnes i en anden fejl, selv om de har hver sit fortegn. Det er dog Fondsrådets praksis, at modregning af to modsatrettede indregnings- og målingsfravigelser vedrørende samme regnskabspost ikke vurderes at have betydning for den information, som udspringer af den enkelte regnskabslinje, og derfor ikke vurderes som en fejl. Man skal dog være opmærksom på, at sådanne fravigelser kan give anledning til fejl i specifikationsnoter, jf. afsnit Oplysningskrav Selve medtagelsen af oplysningskrav i regnskabsstandarderne eller lovgivningen er udtryk for, at man fra standardsætters side som udgangspunkt har betragtet de krævede oplysninger som relevante for regnskabsbrugeren, medmindre de vedrører forhold, som er irrelevante eller uvæsentlige for en given udsteders årsrapport, jf. afsnit 2. Ved fastlæggelse af et væsentlighedsniveau for oplysninger er det således nødvendigt at fastsætte nogle principper for, hvilke oplysninger der i en given årsrapport eller delårsrapport må anses som værende væsentlige eller uvæsentlige. Overordnet tager disse vurderingsprincipper jf. afsnit 2 udgangspunkt i en vægtet kombination af: Beløbsstørrelse, oplysningens art eller karakter og de faktiske forhold. Den kvantitative størrelse af en regnskabspost vil naturligvis have størst vægt ved vurdering af indregnings- og målingsfejl, men dette vil ikke nødvendigvis være tilfældet ved vurdering af mere kvalitative oplysningsfejl, da de ikke direkte påvirker hverken resultat eller egenkapital, men alligevel kan have stor betydning ved vurdering af eksempelvis regnskabsaflæggers finansielle situation eller andre forhold i virksomheden. Med henblik på at operationalisere vurderingen af væsentlighed i relation til noteoplysninger har Fondsrådet valgt at inddele noterne i nedennævnte typer: anvendt regnskabspraksis forklarende noter, der relaterer sig til regnskabsposter forklarende noter, der giver en alternativ målingsmulighed

10 10 risikonoter kontrolnoter. Nedenfor er de enkelte notetyper gennemgået hver for sig Anvendt regnskabspraksis Kravet om at beskrive anvendt regnskabspraksis skal ses i sammenhæng med, at der stilles krav om anvendelse af et bestemt regnskabsregelsæt eller bestemte regnskabsstandarder. Det er således nødvendigt for regnskabsbrugeren at vide, hvilken kodning/hvilke valgmuligheder der er anvendt ved regnskabsudarbejdelsen, da regnskabsbrugeren ellers ikke kan afkode informationen i regnskabet. Det er således ikke tilstrækkeligt blot at oplyse, hvilke regler der er fulgt eller blot gengive disse. Regnskabsbrugeren skal således vide, hvilke konkrete valg, regnskabsaflæggeren har truffet mellem forskellige alternative målingsmetoder, hvilke væsentlige forudsætninger der knytter sig til de konkrete målinger, og hvilke særlige usikkerheder der knytter sig til indregning og måling af væsentlige poster. Hvis f.eks. en anvendt model er beskrevet forkert, og resultatet, man når frem til ved anvendelse af det beskrevne, er væsentlig forskelligt fra det indregnede beløb, vil dette blive anset som en fejl. Udeladelse af væsentlige dele af eller hele denne note eller et væsentligt fejlbehæftet indhold heraf, må således på linje med anvendelsen af et forkert regnskabsregelsæt anses som en fejl Forklarende noter Noter, der relaterer sig til regnskabsposter En delgruppe af noterne i årsregnskabet udgøres af noter, der knytter sig til konkrete regnskabsposter, og derfor kunne kaldes forklarende noter 4. Vurderingen af væsentlighed i denne type noter har som udgangspunkt sammenhæng med vurderingen af regnskabspostens væsentlighed. Det må således anses som en fejl at udelade krævede noter, der giver væsentlig yderligere information om en væsentlig regnskabspost. Dette gælder, hvad enten der er tale om en note, der fordeler et beløb på en række underposter, eller en note, der kvantitativt og/eller kvalitativt forklarer, hvorledes regnskabsposten er målt. Ligeledes vil fejl, der giver et misvisende billede af en væsentlig regnskabsposts underliggende sammensæt- 4 Eksempler på denne type noter er "anlægsnoter" eller specifikation af anden gæld.

11 11 ning, blive anset som værende væsentlige, f.eks. fordelingen af nedskrivninger på udlån stammende fra henholdsvis individuelle nedskrivninger og gruppevise nedskrivninger. Dette gælder også, hvis der er tale om noter, der indeholder væsentlige følsomhedsoplysninger. Omvendt må udeladelse af en note relateret til en uvæsentlig post i regnskabet anses som uvæsentligt, i det omfang noten alene er af specificerende art. Dette kunne eksempelvis være tilfældet med hensyn til de krævede specifikationskrav i forbindelse med en i balancen indregnet pensionsforpligtelse, der i sig selv såvel brutto som med fradrag af eventuelt tilknyttede pensionsaktiver er en uvæsentlig post i regnskabet, Ved vurderingen af, hvorvidt en note, hvor det anses som en fejl at udelade den, indeholder fejlagtige oplysninger, vil der blive taget udgangspunkt i det samme væsentlighedsniveau som ved indregning og måling Noter, der giver en supplerende målingsinformation Udeladelse af krævede noter, der giver regnskabsbrugeren en væsentlig supplerende målingsinformation, må, medmindre såvel det indregnede beløb som det i noten oplyste beløb er uvæsentligt, anses som en fejl. F.eks. vil udeladelsen af en note, der oplyser dagsværdien af væsentlige finansielle instrumenter, der er indregnet til amortiseret kostpris, anses som en fejl, da den fratager regnskabsbrugeren den supplerende målingsinformation, som kravet afspejler. Hvorvidt eksempelvis en banks noteoplysning om dagsværdien af en udlånsportefølje, der indregnes til amortiseret kostpris, indeholder en fejl, skal således vurderes på samme måde som indregnings- og målingsfejl Risikonoter En række noter knytter sig ikke direkte til regnskabsposter, men er alligevel af stor betydning for en samlet vurdering af en udsteders regnskab. Der kan f.eks. være tale om en række risikooplysninger, herunder oplysninger om, hvorledes virksomheden styrer sine risici, og oplysninger om virksomhedsovertagelser eller -frasalg samt eventualforpligtelser. Udeladelse af sådanne væsentlige risikonoter fratager regnskabsbrugeren en væsentlig information om virksomheden og forringer dermed muligheden for at forstå den øvrige finansielle information i årsrapporten. Hvor dette er tilfældet, må en sådan udeladelse, anses som en fejl. Det samme

12 12 gælder væsentlig fejlinformation eller mangelfuld information i sådanne noter. Ved vurdering af væsentlighed for sådanne noter er der typisk en højere vægtning af oplysningens art eller karakter og de faktiske forhold, dvs. den kvalitative del af noten er en vigtig indikator Kontrolnoter Noterne i årsregnskabet har forskellige formål i forhold til regnskabsbrugerens informationsbehov. En yderligere delgruppe kunne således kaldes "kontrolnoter". Herved forstås noter med oplysningskrav, som stammer fra et ønske om, at aktionærerne og andre regnskabsbrugere skal kunne kontrollere dem, der leder virksomheden (stewardship) eller forestår revisionen. Kendetegnende for denne type noter er endvidere, at de beløbsmæssigt ofte er uvæsentlige i forhold til det generelle væsentlighedsniveau, som anvendes ved vurdering af eventuelle indregnings- og målingsfejl i eksempelvis resultatopgørelsen, jf. afsnit 3.3. Væsentlighedsniveauet i forbindelse med vurdering af indregnings- og målingsfejl i denne type noter må således primært fastsættes i forhold til oplysningens art/karakter og de faktiske forhold, herunder formålet med noten, dvs. en kvalitativ vurdering. Da der er tale om en kvalitativ vurdering, vil de beløbsmæssige fravigelser i disse noter skulle vurderes i forhold til notens betydning for regnskabslæseren. Det følger naturligt heraf, at det beløbsmæssige væsentlighedsniveau for denne type noter vil være væsentligt lavere end det generelle væsentlighedsniveau. Selv mindre fravigelser i disse noter vil således kunne blive anset som en fejl. Eksempler på sådanne kontrolnoter er noter om ledelseshonorering, herunder incitamentprogrammer, og oplysninger om revisionshonorarets størrelse og fordeling på forskellige opgavetyper samt oplysninger om ejerforhold og nærtstående parter. Udeladelse af sådanne krævede kontrolnoter eller vildledende oplysninger i disse vurderet ud fra formålet med dem vil fratage regnskabsbrugerne deres kontrolinstrument, og dette må betegnes som en fejl.

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.:

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.: Til bestyrelsen og direktionen Att.: 22. december 2011 Ref. TH J.nr. Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2011 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres først om de

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring 17.december 2009 Ref. IH/ FT nr. 50544 J.nr. 6645-0595 Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk VNYT N Y H E D S B R E Regnskab Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS D Deloitte & Touche Juli 2003 en 19. juni 2003 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye standard

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

opfyldt, vil et regnskab aflagt efter de danske regler på dette punkt ikke være i overensstemmelse med målsætningen om IAS-forenelighed.

opfyldt, vil et regnskab aflagt efter de danske regler på dette punkt ikke være i overensstemmelse med målsætningen om IAS-forenelighed. Bemærkninger af 19. september 2008 18. december 2009 til bekendtgørelse nr. 12651305 af 26. oktober 2007 19. december 2008 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. EU-forordning

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS)

Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS) Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS) November 2014 Fagets formål og indhold: Fagets formål er, at klæde de studerende og kommende økonomichefer bedre på til at indgå i dialog med en revisor

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 5. december 2013 /MiaSim /FleNie /StiWin Sag 2013-0035499 Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen forestår regnskabskontrollen

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B

K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. november 2011 har Revisortilsynet

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger 3. september 2009 /jcn Sag 2009-20.142 Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende andelsboligforeningers

Læs mere

Dansk Crowdfunding Forening

Dansk Crowdfunding Forening Dansk Crowdfunding Forening CVR-nr: 35 36 60 32 Årsrapport for 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 3 BESTYRELSENS PÅTEGNING 4 RESULTATOPGØRELSE 5 BALANCE 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 9 december 2007 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Supplerende/korrigerede regnskabsinformation

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

! "" # ! " # $ % * # # %" "! "# ' #"$!!& '! $ % # "!, $

!  # !  # $ % * # # % ! # ' #$!!& '! $ % # !, $ "" # " # $ "# %$$$&' & "## &%$"$ #&()"& % * # # %" " "# ' #"$ & ' $ $$""' $ % # +$&&$ ", $ &"$ "%)$&$ &&$" - #"" & '((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere