Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol."

Transkript

1 FONDSRÅDET Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol. 17. december 2008 J.nr Indledning Der har i forbindelse med Fondsrådets arbejde med regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheders årsrapporter mv. været efterspurgt en praksis for Rådets vurdering af væsentlighed. Årsagen hertil er, at vurderingen af væsentlighed er et konkret skøn, og at forskellige personer derfor kan have forskellige opfattelser af, hvad der er væsentligt. Fastlæggelsen af, hvad der er væsentligt, kræver derfor nogle retningslinjer med henblik på, at man kan opnå et mere ensartet niveau. Som følge heraf har Fondsrådet udarbejdet et notat indeholdende Fondsrådets overvejelser og afvejninger ved vurdering af regnskabsmæssig væsentlighed i års- og delårsrapporter på overordnet niveau. Disse overvejelser og afvejninger, der primært er udarbejdet til Fondsrådets sekretariater til brug for regnskabskontrollen, skal ses som et supplement til den praksis, Fondsrådet har lagt for, hvornår fejl i årsrapporter og delårsrapporter anses som værende væsentlige. Fondsrådets afgørelser har indtil nu i stor udstrækning vedrørt indregnings- og målingsfejl. Sigtet med offentliggørelsen af nærværende notat er at give såvel regnskabsaflægger som regnskabsbruger indsigt i Fondsrådets generelle overvejelser omkring vurdering af væsentlighed. Fondsrådets afgørelser, der altid foretages ud fra en konkret vurdering og dermed alene danner praksis på området, kan findes på Rådets hjemmeside (www.fondsraadet.dk), som løbende opdateres. Sekretariat: FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf Fax CVR-nr Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade København V Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET De nævnte overvejelser og afvejninger, der i sagens natur ikke er udtømmende, behandler væsentlighed i forbindelse med regnskabsaflæggelse og regnskabskontrol i en række sammenhænge eller "dimensioner", herunder: anvendte regnskabsregelsæt, regnskabsbestanddele, indregning, måling og klassifikation, samt oplysninger. 2. Generelt om væsentlighed IFRS definerer væsentlighed på følgende måde (Framework (30)): "Information is material if its omission or misstatement could influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial state-

2 2 ments. Materiality depends on the size of the item or error judged in the particular circumstances of its omission or misstatement. Thus, materiality provides a threshold or cut-off point rather than being a primary qualitative characteristic which information must have if it is to be useful." I den danske oversættelse er dette formuleret således: "Information er væsentlig, hvis udeladelse heraf eller fejl heri kan have indflydelse på regnskabsbrugeres økonomiske beslutningstagen truffet på grundlag af årsregnskabet. Væsentligheden afhænger af størrelsen af posten eller fejlen, vurderet ud fra de specifikke forhold ved udeladelsen eller ved den fejlagtige oplysning. Derfor fungerer væsentlighedskriteriet som et niveau eller en grænse, snarere end som en primær kvalitativ egenskab, som oplysningen skal opfylde for at kunne være nyttig." Regnskabsinformation er således væsentlig i henhold til IFRS s begrebsramme (Framework), såfremt udeladelser af eller fejl i den pågældende information ville kunne påvirke en regnskabsbrugers økonomiske beslutninger. Formuleringen "væsentligheden afhænger af størrelsen af posten eller fejlen, vurderet ud fra de specifikke forhold " betyder, at væsentlighed i sidste ende altid må vurderes konkret ud fra de specifikke forhold i den enkelte sag. Det fremgår endvidere af IFRS s framework, at væsentlighed er et underpunkt under det overordnede kvalitetskrav "relevans" og ikke et kvalitativt karakteristikon i sig selv. Regnskabsaflægger skal altså ikke vurdere, om et forhold er væsentligt for at tage det med, men kan kun undlade at medtage det, hvis det er uvæsentligt. Det fremgår endelig, at de faktiske forhold, som fejlen eller udeladelsen indgår i, er af central betydning for vurderingen af dens væsentlighed. Det fremgår af IAS : "Omissions or misstatements of items are material if they could, individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements. Materiality depends on the size and nature of the omission or misstatement judged in the surrounding circumstances. The size or nature of the item, or a combination of both, could be the determining factor." 1 I den ændring til IAS 1, der træder i kraft med virkning for regnskabsår, der starter på eller efter 1. januar Det er dog tilladt at anvende standarden tidligere. Definitionen svarer til definitionen i IAS 1.11 i den tidligere standard, bortset fra, at der i denne i første punktum stod "..decisions of users taken on the basis.." i stedet for "..decisions that users make on the basis..".

3 3 I den danske oversættelse er dette formuleret således: "Udeladelser eller fejlagtige oplysninger vedrørende poster anses for væsentlige, hvis disse hver for sig eller tilsammen kan have indflydelse på regnskabsbrugeres økonomiske beslutninger truffet på grundlag af årsregnskabet. Væsentlighed afhænger af udeladelsens eller den fejlagtige oplysnings størrelse og art vurderet ud fra de forhold, der gør sig gældende. Postens art eller størrelse eller en kombination af begge kan være den afgørende faktor." Man kan således ud fra ovenstående helt grundlæggende udlede, at der indgår mindst tre betydende faktorer ved fastsættelsen af væsentlighed: regnskabspostens/-oplysningens beløbsmæssige størrelse, regnskabspostens/-oplysningens art/karakter og de faktiske forhold, som fejlen eller udeladelsen indgår i. Disse faktorer vil hver især have betydning ved vurderingen af, hvorvidt der er tale om en fejl eller ej, men den vægt, hvormed de enkelte faktorer indgår i vurderingen, vil være forskellig, alt efter hvilken type/kategori information der skal vurderes. 2 I IAS 8 (8) siges om væsentlighed i relation til indregning og måling: "IFRSs set out accounting policies that the IASB has concluded result in financial statements containing relevant and reliable information about the transactions, other events and conditions to which they apply. Those policies need not be applied when the effect of applying them is immaterial. However, it is inappropriate to make, or leave uncorrected, immaterial departures from IFRSs to achieve a particular presentation of an entity's financial position, financial performance or cash flows." I den danske oversættelse er dette formuleret således: "I IFRS-standarderne beskrives regnskabspraksis, som ifølge IASB medfører årsregnskaber, der indeholder relevant og pålidelig information om de transaktioner og andre begivenheder og forhold, de finder anvendelse på. Denne regnskabspraksis skal ikke nødvendigvis anvendes, når virkningen af anvendelsen vil være uvæsentlig. Det er imidlertid uhensigtsmæssigt at foretage eller undlade at korrigere uvæsentlige afvigelser fra IFRS-standarderne for at opnå en bestemt fremstilling af virksomhedens finansielle stilling, indtjening eller pengestrømme." 2 Jf. eksempelvis også ICAEW, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Guidance on Materiality in Financial Reporting by UK Entities, June 2008.

4 4 Tilsvarende siger IAS 1 (31) om oplysningskrav: "Applying the concept of materiality means that a specific disclosure requirement in a Standard or an Interpretation need not be satisfied if the information is not material" og i den danske oversættelse: "Væsentlighedsbegrebet betyder, at et bestemt oplysningskrav i en standard eller et fortolkningsbidrag ikke nødvendigvis skal overholdes, hvis informationen ikke er væsentlig." Generelt er krav i lovgivningen og regnskabsstandarderne udtryk for, at man fra lovgivers og standardsætters side har betragtet opfyldelse af de krævede indregnings- og målingskrav samt oplysningskrav som relevante for regnskabsbrugeren, medmindre de vedrører forhold, som er irrelevante eller uvæsentlige for en given udsteders årsrapport. Et note- eller præsentationskrav skal derfor følges, medmindre en udeladelse af oplysningen er uvæsentlig. Er opfyldelsen af kravet uvæsentligt for regnskabsbrugerens økonomiske beslutningstagning, vil manglende opfyldelse af kravet være en lovlig fravigelse fra regnskabsreglerne i henhold til IFRS eller med andre ord ikke en "fejl". Modsat, vil det være en fejl i regnskabet, såfremt et krav, der anses for væsentlig i henhold til frameworkets definition af væsentlighed, ikke efterleves, idet regnskabsbrugerens økonomiske beslutningstagning vil kunne påvirkes heraf. Selv om væsentlighed ikke er defineret eksplicit i årsregnskabsloven og lov om finansiel virksomhed, antages det, at væsentlighedsbegrebet i de to love i praksis svarer til det, IFRS anvender. Der er i ÅRL 13, stk. 1, nr. 3 og Fil 188, stk. 1, nr. 3 fastsat følgende: "Alle relevante forhold skal indgå, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed). Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå." En tilsvarende antagelse gøres i en års- eller delårsrapport aflagt efter IFRS om, at forhold, der enkeltvis kan anses for uvæsentlige, tilsammen kan anses for væsentlige og dermed udgøre en fejl. Udgangspunktet er således, at der ikke må være fejl eller udeladelser i et regnskab, men hvis en virksomhed kan sandsynliggøre, at fravigelsen er uvæsentlig og kan dokumentere en sådan sandsynliggørelse, 3 kan virk- 3 En virksomhed vil således lettere kunne sandsynliggøre, at der er tale om en lovlig fravigelse ved undtagelse af indregning i balancen af for eksempel små anskaffelser,

5 5 somheden undlade at korrigere fravigelsen eller at supplere regnskabet med den udeladte information. Det er således ikke tilstrækkeligt at antage, at noget er uvæsentligt. Man skal kunne argumentere for det. IAS 8 (8) fastsætter dog samtidigt, at (i sig selv uvæsentlige) fejl ikke må lades ukorrigerede, hvis hensigten er at opnå en bestemt præsentation af virksomhedens økonomiske situation, resultat eller pengestrømme (en bevidst fejl). Dette er nærmere behandlet i afsnit 3.3. Opmærksomheden henledes på, at Fondsrådet har valgt en terminologi, hvor det, der hidtil har været betegnet "væsentlige fejl", i dette notat og fremover er benævnt "fejl". Tilsvarende er "uvæsentlige fejl" benævnt "lovlige fravigelser". Hvorvidt der er tale om en fejl, vil som nævnt indledningsvist altid bero på en konkret vurdering. Er der tale om eventuelle individuelle fejl, foretages den konkrete vurdering som udgangspunkt ud fra regnskabspostens/oplysningens beløbsmæssige størrelse, art/karakter og de faktiske forhold, vægtet alt efter posten eller oplysningens formål jf. den valgte begrebsramme. Ved bedømmelsen af, om flere lovlige fravigelser tilsammen udgør en fejl, vurderes som udgangspunkt, hvorvidt den samlede effekt af fravigelserne, herunder påvirkning af bl.a. regnskabets udviklingsretning og styrke, kan have indflydelse på regnskabsbrugernes økonomiske beslutningstagen, truffet på grundlag af års- eller delårsrapporten. I nærværende notat har Fondsrådet på baggrund af ovenstående opstillet nogle overordnede overvejelser og afvejninger, der vil blive udgangspunktet ved vurderingen af, om der er tale om fejl eller lovlige fravigelser i forbindelse med regnskabskontrolafgørelser, hvad enten disse træffes af Fondsrådet selv eller af Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på Fondsrådets vegne. 3. Typer af fejl Nedenfor behandles forskellige fejltyper og de forhold, der er af betydning for, om der er tale om lovlige fravigelser eller fejl. Følgende fejltyper behandles: - anvendelse af forkert regelsæt (afsnit 3.1) - manglende bestanddele i årsrapporten (afsnit 3.2) hvis den kan vise, at der sker løbende udskiftning af f.eks. computere, end hvis de udskiftes i større "klumper".

6 6 - fejl vedrørende indregning, måling og klassifikation (afsnit 3.3) - summen af lovlige fravigelser (afsnit 3.4) - fejl og udeladelser vedr. oplysningskrav (afsnit ) 3.1 Anvendelse af forkert regelsæt Børsnoterede virksomheder skal aflægge regnskaber efter enten IFRS eller den danske regnskabsregulering, årsregnskabsloven eller lov om finansiel virksomhed alt efter regnskabstype og virksomhedstype kombineret med regnskabsbekendtgørelser. Hertil kommer, at virksomheder, der anvender IFRS, skal efterleve en række supplerende danske oplysningskrav, som er fastsat i de såkaldte IFRS-bekendtgørelser. Hvis et selskab har udarbejdet sit regnskab efter et andet regelsæt end det, der er krav om at anvende, f.eks. anvendelse af årsregnskabsloven i stedet for IFRS, anses dette som en fejl. Årsagen til dette er, at selve regnskabsregelsættet udgør en "kode", som betyder, at regnskabsbrugeren ved, hvad han/hun får (indregnings- og målingsregler af en bestemt beskaffenhed, så man f.eks. ved, hvorledes måling sker, samt adgang til nogle givne minimumsoplysninger). Hvis det anvendte regelsæt er et andet end det foreskrevne, stilles regnskabsbrugeren i en situation, hvor sammenligning mellem virksomheder vanskeliggøres, idet afkodningen er anderledes. Således vil anvendelsen af et dansk regelsæt i stedet for anvendelsen af IFRS normalt indebære, at der gives væsentligt færre oplysninger til regnskabsbrugeren eller måling af aktiver og forpligtelser kan være foretaget på et andet grundlag. Hertil kommer, at det ikke er muligt uden en betydelig indsats at finde ud af, om alle relevante oplysninger er givet eller evt. kan findes andetsteds i årsrapporten, end hvor man efter det krævede regnskabsregelsæt ved de er. Man mangler således sikkerhed for, at alt er med. Selv om anvendelsen af et andet regelsæt er beskrevet i anvendt regnskabspraksis, vil anvendelsen af det forkerte regelsæt stadig blive anset som en fejl. For at der er tale om en fejl, er det således ikke afgørende, om anvendelsen af det forkerte regelsæt fører til, at der indregnes eller måles væsentligt anderledes værdier i balancen eller resultatopgørelsen end efter det krævede regelsæt, ligesom det som udgangspunkt ikke er afgørende, om de krævede væsentlige oplysninger alligevel kan findes i årsrapporten. F.eks. kan væsentlige oplysninger, der skal stå i regnskabet, ikke flyttes til ledelsesberetningen. Dette skal også ses i lyset af, at ledelsesberetninger fra og med regnskabsåret 2009 ikke længere revideres.

7 Årsrapportens bestanddele En årsrapport skal indeholde en række bestanddele, herunder sædvanligvis: Ledelsesberetning, balance, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter samt ledelsespåtegning og revisionspåtegning. En pengestrømsopgørelse er dog ikke et krav for de finansielle virksomheder, som følger det danske regelsæt. Mangler én af disse krævede bestanddele, vil det betyde, at væsentlig information, jf. afsnit 2, ikke vil være tilgængelig for regnskabsbrugeren, og en sådan mangel vil derfor blive anset som en fejl Indregning, måling og klassifikation Ved fejl vedrørende indregning og måling er det normalt uden betydning, om fejlen øger eller formindsker resultat og egenkapital. Baggrunden for dette er neutralitetsprincippet i såvel IFRS som i de danske regelsæt. Der skal altid udarbejdes et neutralt bedste skøn, ikke et forsigtigt skøn. I denne sammenhæng spiller det også en rolle, om den faktiske trend f.eks. i resultatudviklingen ændres, dvs. ændres det billede, man får af virksomhedens udviklingsretning og -styrke, fordi eksempelvis fortegnet i resultatet bliver forkert, eller kommer et brud med en hidtidig trend ikke frem, kan selv beløbsmæssigt små fejl være væsentlige. Det fremgår således af IAS 8 (8), sidste pkt., som er behandlet i indledningen, og hvoraf det fremgår at: "However, it is inappropriate to make, or leave uncorrected, immaterial departures from IFRSs to achieve a particular presentation of an entity's financial position, financial performance or cash flows." I den danske oversættelse er dette formuleret således: " Det er imidlertid uhensigtsmæssigt at foretage eller undlade at korrigere uvæsentlige afvigelser fra IFRS-standarderne for at opnå en bestemt fremstilling af virksomhedens finansielle stilling, indtjening eller pengestrømme." I tidligere regnskabsregulering, som snarere tilgodeså et kreditorhensyn end et investorhensyn, var der en tilbøjelighed til, at fejl, der formindskede resultat og egenkapital, var mere acceptable end fejl, der forøgede dem. Der er således stadig incitamenter i eksempelvis erstatningsretten, som gør, at kreditorhensynet kunne blive fremmet. En sådan hensyntagen ville imidlertid være i strid med kravet om et neutralt bedste skøn.

8 8 Det vil også blive anset som fejl, hvis der er tale om en forkert klassifikation af et væsentligt aktiv eller passiv i balancen. Ligeledes vil det blive anset som en fejl, hvis der er tale om en forkert præsentation, hvor f.eks. en væsentlig post flyttes længere ned i resultatopgørelsen for ikke at indgå i mellemsummationer på et højere niveau. Dette kunne eksempelvis være tilfældet, når indre værdis metode anvendes på associerede virksomheder, og der i resultatet af kapitalinteresser i associerede virksomheder alene indgår den forholdsmæssige andel af resultatet før skat, og den tilhørende skatteudgift er indregnet i årets skatteomkostning. Anvendes en forkert betegnelse for en væsentlig resultatpost, f.eks. anvendelse af betegnelsen ekstraordinære udgifter eller ekstraordinære indtægter i et regnskab aflagt efter IFRS, vil dette tillige blive anset som en fejl. Endvidere vil det blive anset som en fejl, såfremt eksempelvis en agentvirksomhed indregner bruttoomsætningen i stedet for agentprovisionen i resultatposten "Nettoomsætning", når disse udgør væsentligt forskellige beløb. Praksis for, hvad der anses som værende fejl i forbindelse med indregning og måling, er fastlagt gennem en række konkrete afgørelser truffet af Fondsrådet. Det skal i den forbindelse understreges, at Fondsrådet i en del af sine afgørelser har anfægtet skøn udøvet af virksomhedens ledelse, idet dette er en naturlig del af udøvelsen af regnskabskontrol, jf. forarbejderne til lovgivningen. Fastlæggelsen af praksis gennem de trufne afgørelser har bl.a. været inspireret af FSR s "Notat vedrørende væsentlighed" fra august Dette notat anses af FSR ikke længere for tidssvarende, idet der er udsendt en ny revisionsstandard RS 320 "Væsentlighed ved revision". Som beskrevet har Fondsrådets praksis med hensyn til, hvilke poster væsentlighed skal måles op imod, og hvilke relative fejlstørrelser der anses for væsentlige, været inspireret af det tidligere udsendte notat. Praksis er dog ikke blevet fastlagt ved sammenvejning af nogle konkrete procentsatser, som i det omtalte notat er angivet som vejledende for fastsættelsen af regnskabets væsentlighedsniveau, men alene gennem konkrete afgørelser, hvor flere forhold har været afvejet og vurderet fra sag til sag, herunder den ovenfor omtalte trend. Fondsrådet har på denne baggrund vurderet, at vedtagelsen af den nye revisionsstandard RS 320 "Væsentlighed ved revision" ikke giver anledning til, at Fondsrådet ændrer den hidtidige praksis.

9 Summen af lovlige fravigelser Ved vurderingen af, hvorvidt regnskabet er fejlbehæftet, skal der ikke alene ses på den enkelte fravigelse, men også på summen af fravigelser. En række fravigelser, der hver for sig kan betragtes som værende uvæsentlige, og som sådan kan anses som lovlige fravigelser, kan således godt tilsammen betyde, at regnskabet ud fra en samlet væsentlighedsvurdering er fejlbehæftet. Dette fremhæves også af RS 320 (12). Ligeledes kan én fejl ikke modregnes i en anden fejl, selv om de har hver sit fortegn. Det er dog Fondsrådets praksis, at modregning af to modsatrettede indregnings- og målingsfravigelser vedrørende samme regnskabspost ikke vurderes at have betydning for den information, som udspringer af den enkelte regnskabslinje, og derfor ikke vurderes som en fejl. Man skal dog være opmærksom på, at sådanne fravigelser kan give anledning til fejl i specifikationsnoter, jf. afsnit Oplysningskrav Selve medtagelsen af oplysningskrav i regnskabsstandarderne eller lovgivningen er udtryk for, at man fra standardsætters side som udgangspunkt har betragtet de krævede oplysninger som relevante for regnskabsbrugeren, medmindre de vedrører forhold, som er irrelevante eller uvæsentlige for en given udsteders årsrapport, jf. afsnit 2. Ved fastlæggelse af et væsentlighedsniveau for oplysninger er det således nødvendigt at fastsætte nogle principper for, hvilke oplysninger der i en given årsrapport eller delårsrapport må anses som værende væsentlige eller uvæsentlige. Overordnet tager disse vurderingsprincipper jf. afsnit 2 udgangspunkt i en vægtet kombination af: Beløbsstørrelse, oplysningens art eller karakter og de faktiske forhold. Den kvantitative størrelse af en regnskabspost vil naturligvis have størst vægt ved vurdering af indregnings- og målingsfejl, men dette vil ikke nødvendigvis være tilfældet ved vurdering af mere kvalitative oplysningsfejl, da de ikke direkte påvirker hverken resultat eller egenkapital, men alligevel kan have stor betydning ved vurdering af eksempelvis regnskabsaflæggers finansielle situation eller andre forhold i virksomheden. Med henblik på at operationalisere vurderingen af væsentlighed i relation til noteoplysninger har Fondsrådet valgt at inddele noterne i nedennævnte typer: anvendt regnskabspraksis forklarende noter, der relaterer sig til regnskabsposter forklarende noter, der giver en alternativ målingsmulighed

10 10 risikonoter kontrolnoter. Nedenfor er de enkelte notetyper gennemgået hver for sig Anvendt regnskabspraksis Kravet om at beskrive anvendt regnskabspraksis skal ses i sammenhæng med, at der stilles krav om anvendelse af et bestemt regnskabsregelsæt eller bestemte regnskabsstandarder. Det er således nødvendigt for regnskabsbrugeren at vide, hvilken kodning/hvilke valgmuligheder der er anvendt ved regnskabsudarbejdelsen, da regnskabsbrugeren ellers ikke kan afkode informationen i regnskabet. Det er således ikke tilstrækkeligt blot at oplyse, hvilke regler der er fulgt eller blot gengive disse. Regnskabsbrugeren skal således vide, hvilke konkrete valg, regnskabsaflæggeren har truffet mellem forskellige alternative målingsmetoder, hvilke væsentlige forudsætninger der knytter sig til de konkrete målinger, og hvilke særlige usikkerheder der knytter sig til indregning og måling af væsentlige poster. Hvis f.eks. en anvendt model er beskrevet forkert, og resultatet, man når frem til ved anvendelse af det beskrevne, er væsentlig forskelligt fra det indregnede beløb, vil dette blive anset som en fejl. Udeladelse af væsentlige dele af eller hele denne note eller et væsentligt fejlbehæftet indhold heraf, må således på linje med anvendelsen af et forkert regnskabsregelsæt anses som en fejl Forklarende noter Noter, der relaterer sig til regnskabsposter En delgruppe af noterne i årsregnskabet udgøres af noter, der knytter sig til konkrete regnskabsposter, og derfor kunne kaldes forklarende noter 4. Vurderingen af væsentlighed i denne type noter har som udgangspunkt sammenhæng med vurderingen af regnskabspostens væsentlighed. Det må således anses som en fejl at udelade krævede noter, der giver væsentlig yderligere information om en væsentlig regnskabspost. Dette gælder, hvad enten der er tale om en note, der fordeler et beløb på en række underposter, eller en note, der kvantitativt og/eller kvalitativt forklarer, hvorledes regnskabsposten er målt. Ligeledes vil fejl, der giver et misvisende billede af en væsentlig regnskabsposts underliggende sammensæt- 4 Eksempler på denne type noter er "anlægsnoter" eller specifikation af anden gæld.

11 11 ning, blive anset som værende væsentlige, f.eks. fordelingen af nedskrivninger på udlån stammende fra henholdsvis individuelle nedskrivninger og gruppevise nedskrivninger. Dette gælder også, hvis der er tale om noter, der indeholder væsentlige følsomhedsoplysninger. Omvendt må udeladelse af en note relateret til en uvæsentlig post i regnskabet anses som uvæsentligt, i det omfang noten alene er af specificerende art. Dette kunne eksempelvis være tilfældet med hensyn til de krævede specifikationskrav i forbindelse med en i balancen indregnet pensionsforpligtelse, der i sig selv såvel brutto som med fradrag af eventuelt tilknyttede pensionsaktiver er en uvæsentlig post i regnskabet, Ved vurderingen af, hvorvidt en note, hvor det anses som en fejl at udelade den, indeholder fejlagtige oplysninger, vil der blive taget udgangspunkt i det samme væsentlighedsniveau som ved indregning og måling Noter, der giver en supplerende målingsinformation Udeladelse af krævede noter, der giver regnskabsbrugeren en væsentlig supplerende målingsinformation, må, medmindre såvel det indregnede beløb som det i noten oplyste beløb er uvæsentligt, anses som en fejl. F.eks. vil udeladelsen af en note, der oplyser dagsværdien af væsentlige finansielle instrumenter, der er indregnet til amortiseret kostpris, anses som en fejl, da den fratager regnskabsbrugeren den supplerende målingsinformation, som kravet afspejler. Hvorvidt eksempelvis en banks noteoplysning om dagsværdien af en udlånsportefølje, der indregnes til amortiseret kostpris, indeholder en fejl, skal således vurderes på samme måde som indregnings- og målingsfejl Risikonoter En række noter knytter sig ikke direkte til regnskabsposter, men er alligevel af stor betydning for en samlet vurdering af en udsteders regnskab. Der kan f.eks. være tale om en række risikooplysninger, herunder oplysninger om, hvorledes virksomheden styrer sine risici, og oplysninger om virksomhedsovertagelser eller -frasalg samt eventualforpligtelser. Udeladelse af sådanne væsentlige risikonoter fratager regnskabsbrugeren en væsentlig information om virksomheden og forringer dermed muligheden for at forstå den øvrige finansielle information i årsrapporten. Hvor dette er tilfældet, må en sådan udeladelse, anses som en fejl. Det samme

12 12 gælder væsentlig fejlinformation eller mangelfuld information i sådanne noter. Ved vurdering af væsentlighed for sådanne noter er der typisk en højere vægtning af oplysningens art eller karakter og de faktiske forhold, dvs. den kvalitative del af noten er en vigtig indikator Kontrolnoter Noterne i årsregnskabet har forskellige formål i forhold til regnskabsbrugerens informationsbehov. En yderligere delgruppe kunne således kaldes "kontrolnoter". Herved forstås noter med oplysningskrav, som stammer fra et ønske om, at aktionærerne og andre regnskabsbrugere skal kunne kontrollere dem, der leder virksomheden (stewardship) eller forestår revisionen. Kendetegnende for denne type noter er endvidere, at de beløbsmæssigt ofte er uvæsentlige i forhold til det generelle væsentlighedsniveau, som anvendes ved vurdering af eventuelle indregnings- og målingsfejl i eksempelvis resultatopgørelsen, jf. afsnit 3.3. Væsentlighedsniveauet i forbindelse med vurdering af indregnings- og målingsfejl i denne type noter må således primært fastsættes i forhold til oplysningens art/karakter og de faktiske forhold, herunder formålet med noten, dvs. en kvalitativ vurdering. Da der er tale om en kvalitativ vurdering, vil de beløbsmæssige fravigelser i disse noter skulle vurderes i forhold til notens betydning for regnskabslæseren. Det følger naturligt heraf, at det beløbsmæssige væsentlighedsniveau for denne type noter vil være væsentligt lavere end det generelle væsentlighedsniveau. Selv mindre fravigelser i disse noter vil således kunne blive anset som en fejl. Eksempler på sådanne kontrolnoter er noter om ledelseshonorering, herunder incitamentprogrammer, og oplysninger om revisionshonorarets størrelse og fordeling på forskellige opgavetyper samt oplysninger om ejerforhold og nærtstående parter. Udeladelse af sådanne krævede kontrolnoter eller vildledende oplysninger i disse vurderet ud fra formålet med dem vil fratage regnskabsbrugerne deres kontrolinstrument, og dette må betegnes som en fejl.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet.

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for A/S Vinderup Bank Søndergade 30 7830 Vinderup 19. oktober 2009 Ref. IH J.nr.6245-0501 Kontrol af A/S Vinderup Banks årsrapport for 2008 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest og direktionen for Forvaltningsselskabet SEBinvest A/S Landemærket 10 1119 København K 18. januar 2010 Ref. bi J.nr. 6445-0318; F11165

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen

Til bestyrelsen og direktionen Til bestyrelsen og direktionen 18. december 2009 Ref. mma J.nr. 10122-0004 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2009 Finanstilsynet har igen i år udarbejdet et orienteringsbrev,

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

FONDSRÅDET. Bestyrelsen for Tower Group A/S Nørre Voldgade 11, København K

FONDSRÅDET. Bestyrelsen for Tower Group A/S Nørre Voldgade 11, København K FONDSRÅDET Bestyrelsen for Tower Group A/S Nørre Voldgade 11, 1. 1358 København K Dato 13. januar 2011 Ref. FHN J.nr. 2009-0020270 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2008/09 for Tower Group A/S, CVR-nr.

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.:

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.: Til bestyrelsen og direktionen Att.: 22. december 2011 Ref. TH J.nr. Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2011 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres først om de

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

1) Fondsrådet påbyder virksomheden at angive sammenligningstal i note 9-13 vedrørende anlægsaktiver i overensstemmelse med IAS 1, afsnit 36.

1) Fondsrådet påbyder virksomheden at angive sammenligningstal i note 9-13 vedrørende anlægsaktiver i overensstemmelse med IAS 1, afsnit 36. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Euroinvestor.com A/S Øster Allé 42, 5. 2100 København Ø 17. august 2010 Afgørelse vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2008/09 for Euroinvestor.com A/S, CVR-nr. 25 07 87

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår)

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår) Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 92 71 02 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder 18. oktober 2016 /JANNIL Sag 2016-11207 Regnskabskrav til klasse A-virksomheder Formålet med nærværende notat er at beskrive Erhvervsstyrelsens opfattelse af en række regnskabsmæssige problemstillinger

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Finanstilsynet 22. marts 2016 FIRA J.nr. 1982-0003 FIRA/fp Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Ændringen omfatter følgende elementer: 1) Ophævelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Al-Tekaful Forening. Dortheavej 14. 2450 Købehavn NV. Årsrapport for 2011

Al-Tekaful Forening. Dortheavej 14. 2450 Købehavn NV. Årsrapport for 2011 Al-Tekaful Forening Dortheavej 14 2450 Købehavn NV Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere