Årsrapport for Idrættens Analyseinstitut. 10-r001 MARO PLG docx. Telefon Telefax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2009. Idrættens Analyseinstitut. 10-r001 MARO PLG 061100 09166.docx. Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg."

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax r001 MARO PLG docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG International, et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er medlem af. KPMG International yder ikke professionelle services m.v. til kunder. Hvert medlemsfirma er en selvstændig, uafhængig juridisk enhed. Fortegnelse over ejere kan indhentes hos KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

2 Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om instituttet 5 Beretning 6 Årsregnskab for 1. januar 31. december 10 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Noter r001 MARO PLG docx 1

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2009 for. Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede. Årsrapporten for 2009 for indstilles til bestyrelsens godkendelse. København, den 29. marts 2010 Direktør: Henrik H. Brandt Bestyrelsen: Mikkel Sarbo Jens Jørgen Nygaard Lone Friis Thing formand næstformand Jens Troelsen Morten Mølholm Hansen Jens Sejer Andersen Laila Ottesen 10-r001 MARO PLG docx 2

4 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Vi har revideret årsrapporten for for regnskabsåret 1. januar december 2009 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Budgettal for 2009 er ikke omfattet af vores revision. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for instituttets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af instituttets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af instituttets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af instituttets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september r001 MARO PLG docx 3

5 Påtegninger Den uafhængige reivsors påtegning Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af instituttets årsrapport for regnskabsperioden 1. januar december 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af. Ledelsens ansvar s ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved instituttets forvaltning. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Idrættens Analyseinstitut har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. København, den 29. marts 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsaut. revisor 10-r001 MARO PLG docx 4

6 Ledelsesberetning Oplysninger om instituttet Kanonbådsvej København K CVR: Telefon: Bestyrelse Mikkel Sarbo Jens Jørgen Nygaard Lone Friis Thing Jens Troelsen Morten Mølholm Hansen Jens Sejer Andersen Laila Ottesen Revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen Bank Danske Bank 10-r001 MARO PLG docx 5

7 Ledelsesberetning Beretning Årsregnskabet omfatter s (Idan) femte fulde driftsår, perioden fra 1. januar til 31. december Idan oplevede efter egen opfattelse et fagligt særdeles tilfredsstillende år igen i Det økonomiske resultat med et underskud på kr. er tilfredsstillende i forhold til forventningerne ved årets begyndelse, men afspejler samtidig et år, hvor det var vanskeligt at få tilgang af nye rekvirerede opgaver eller opnå ekstern medfinansiering af egne projekter. Egenkapitalen udgjorde ved årets udgang kr. Forbedringen af resultatet i forhold til budgettet skyldes naturlig afgang i årets løb, refusion på grund af forældreorlov, bedre bogsalg og flere eksterne oplæg end forventet samt generelle besparelser. Desuden gav afslutningen af sekretariatsarbejdet for Kulturministeriets Breddeidrætsudvalg en merindtægt i Idan havde ved udgangen af 2009 i alt seks fastansatte medarbejdere samt to projektansatte og to studentermedhjælpere. Tre af de fastansatte er ph.d.-stipendiater i samarbejde med Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, der betaler 1/3 af de samlede lønomkostninger for de tre ph.d.-stipendiater. Idan indtager efter snart fem fulde års virke fortsat en yderst tilfredsstillende rolle som centralt analyse- og videnmiljø på den danske idrætspolitiske scene. Instituttet spiller en væsentlig rolle som kommentator og formidler af idrætspolitisk indsigt og debat i Danmark og som udgiver af selvstændige forskningsbaserede analyser på hidtil relativt uopdyrkede områder som kommerciel breddeidræt (fitness), professionel idræt, eliteidræt, idrætsvaner, idrætsrelateret iværksætteri og teknologi, generel idrætspolitik m.m. Idans indsatsområder Eksempler på større områder, hvor Idan efter egen opfattelse har udviklet sig til et væsentligt forsknings- og videncenter i Danmark: Den professionelle idræts økonomi og organisering i Danmark Kommercialiseringen af breddeidrætten (fitness-sektoren m.m.) Befolkningens motions- og sportsvaner (udvikling og tendenser) Sport, medier og teknologi (innovation og iværksætteri, nye medier) Dertil kommer idrættens organisering og struktur, hvor Idan har opbygget en betydelig viden gennem bl.a. sekretariatsarbejde for Kulturministeriets Breddeidrætsudvalg, som blev afsluttet i 2009, samt forskellige evalueringer og projekter om blandt andet eliteidræt, idræt i oplevelsesøkonomien og kommunal idrætspolitik. Idan udarbejder i mindre omfang rekvirerede idrætspolitiske evalueringer og medlemsundersøgelser. Sådanne opgaver udføres kun, hvis de er helt eller delvist eksternt finansierede, og hvis emneområdet er interessant i en større idrætspolitisk sammenhæng. 10-r001 MARO PLG docx 6

8 Ledelsesberetning Beretning Eksempler på mindre forskningsbaserede evalueringer og analyser i 2009: Medlemsundersøgelse, kommerciel ( ) og foreningsbaseret fitness (igangsat 2010) Medlemsundersøgelse, Dansk Tennis Forbund (2009) Evaluering, Team Danmarks forlængede ungdomsuddannelsesforløb (i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (afsluttet 2009). Øvrige analyseområder Idan har ved hjælp af journalistisk research, kortere analyser eller monitorering af dansk og international fagpresse og forskning, konferencedeltagelse etc. opbygget en betydelig viden på en række idrætspolitiske felter og udarbejdet kortere analyser, som dog ikke er baseret på en vedholdende forskningsbaseret indsats i Idan-regi. I flere tilfælde findes ingen danske viden- eller forskningsmiljøer med indsigt i de behandlede temaer. En væsentlig udfordring for Idan i 2009 og fremover er derfor at tilvejebringe finansiering til en mere permanent tilstedeværelse på nye felter af betydelig idrætspolitisk relevans. Eksempler på sådanne indsatsområder: Drift og anlæg af større idrætsfaciliteter, arenaer og stadionanlæg Spillemarkedet Events International idrætspolitik Korruption, match fixing, demokrati Doping Sportsjournalistik/medier Sponsormarkedet. Idans formidlingsvirksomhed Et væsentligt aspekt ved Idans virksomhed er monitorering og formidling af relevant idrætsforskning fra andre forskningsmiljøer samt perspektivering og debat af relevant forskning og viden. Idans monitorering og formidling af andre miljøers forskning og analyser tager i høj grad udgangspunkt i områder, hvor andre danske forsknings- og videnmiljøer er stærke på forskningssiden, men hvor Idan kan bidrage med at styrke formidling, idrætspolitisk perspektivering og debat i forhold til de relevante målgrupper. 10-r001 MARO PLG docx 7

9 Ledelsesberetning Beretning Eksempler på idrætspolitisk væsentlige forskningsområder, hvor Idan selv udfører begrænset analyse- og forskningsvirksomhed, men har koncentreret sig om at tilegne sig, formidle og perspektivere andre miljøers forskning og viden i en idrætspolitisk sammenhæng, er: Sundhed, forebyggelse og fysisk aktivitet Idræt i dagtilbud, fritidstilbud og skoler Frivillighed og civilsamfund Idrætsfaciliteter - fysisk planlægning og arkitektur Integration og socialt udsatte grupper Kommunal idrætspolitik Idrætshistorie. Idans formidling og debat på basis af egne og andre relevante miljøers analyser, forskning og aktiviteter sker på instituttets egne kommunikationsplatforme, i forskellige udgivelser samt ved ekstern oplægs- og undervisningsvirksomhed og på konferencer. Dertil kommer en betydelig interesse for kommentarer og baggrundsinformationer fra dagspressen og andre medier. Som en naturlig del af formidlingsvirksomheden indgår monitorering af internationale fagblade og forskningspublikationer og deltagelse i danske og internationale faglige konferencer og seminarer, der kan trække relevant viden hjem til en dansk målgruppe. Eksempler på Idans formidlingsvirksomhed i 2009: Hjemmesiden idan.dk med nyheder, analyser og kommentarer, årlige besøg. Vidensbanken på idan.dk med 252 søgbare danske aktuelle forskningsrapporter og analyser pr. 1. januar 2010 samt ca. 250 søgbare artikler fra Idrætshistorisk Årbog udbygges løbende. Nyhedsbrev og nyhedsmail med analyser, nyheder og kommentarer, ca abonnenter. Undervisningsvirksomhed på SDU i forbindelse med ph.d.-samarbejdet samt diverse eksterne oplæg og forløb på andre mellemlange og lange videreuddannelser i journalistik, sport management, idræt og teknologi m.m. Kronikker og baggrundsartikler i eksterne medier. Citater og baggrundsinformationer til dagspressen og andre medier (732 'hits' på Infomedia på søgeordet '' i 2009). Dertil kommer hyppig deltagelse i interviews og debatter om idrætspolitiske emner i de elektroniske medier. 10-r001 MARO PLG docx 8

10 Ledelsesberetning Beretning Publicering af forskning i danske og internationale peer-reviewede videnskabelige tidsskrifter og antologier, ca artikler årligt, tendens stigende. Eksterne oplæg på offentlige seminarer og konferencer (30-40 eksterne oplæg i 2009). 1-2 årlige større idrætspolitiske konferencer eller dagseminarer i Idan-regi, deltagere. Netværksgrupper. Udgivelse af bøger og rapporter (Idan udgav/redigerede i 2008 og 2009 i alt 11 bøger og større rapporter og var desuden hovedforfatter på Breddeidrætsudvalgets hovedrapport). Forventet udvikling i regnskabsåret 2010 I 2010 budgetterer Idan pr. oktober 2009 med et underskud i størrelsesordenen kr., såfremt den nuværende grundbevilling fastholdes uændret fra sommeren. Instituttet er i løbende dialog med en lang række samarbejdspartnere om fremtidige rekvirerede opgaver eller tilskud til projekter, som instituttet har det faglige grundlag til at løse. Forventningen er pr. marts 2010, at instituttet vil komme ud af 2010 med et nulresultat. Idan vil i den kommende tid arbejde på at forbedre den økonomiske situation for instituttet for at styrke formidlingen og det faglige miljø på en række indsatsområder inden for sports management og sportsøkonomi, hvor der i dag er mangel på viden og forskning i Danmark. Idan vil desuden arbejde på at styrke samarbejdet med eksterne forskningsmiljøer samt på at etablere et styrket samarbejde om komparative projekter med relevante viden- og forskningsmiljøer i udlandet. Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2009 I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. 10-r001 MARO PLG docx 9

11 Årsregnskab for 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Resultatopgørelse Der foretages periodisering af indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet efter aktiviteter. Balancen Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Driftsmateriel og inventar 3-4 år Tilgodehavender Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 10-r001 MARO PLG docx 10

12 Årsregnskab for 1. januar 31. december Resultatopgørelse Note 2009 Budget Indtægter Tilskud, Kulturministeriet Øvrige indtægter Renteindtægter Indtægter i alt Omkostninger Rejser og repræsentation Bestyrelse Administration Informationsomkostninger It-omkostninger Løn, pension m.v Køb af analysearbejder Afskrivninger Finansielle omkostninger Omkostninger i alt Årets resultat Disponering Overført til egenkapital r001 MARO PLG docx 11

13 Årsregnskab for 1. januar 31. december Balance Note 31/ / AKTIVER Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varelager Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavende moms Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Egenkapital, primo Overført resultat Egenkapital i alt Kortfristede gældsforpligtelser Mellemregning DIF Forudbetalt tilskud Skyldig feriepengeforpligtelse Skyldig moms Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT r001 MARO PLG docx 12

14 Årsregnskab for 1. januar 31. december Noter 2009 Budget Øvrige indtægter Foredrag, artikler, salg af rapporter Medfinansiering af projekter Honorar for analyser mv Forsendelse Konferencer Øvrige indtægter i alt Rejser og repræsentation Rejser/transport Repræsentation Seminarer m.v Rejser/repræsentation i alt Bestyrelse Honorar Møder/fortæring/ophold Transport Kørsel egen bil Bestyrelse i alt r001 MARO PLG docx 13

15 Årsregnskab for 1. januar 31. december Noter 2009 Budget Administration Personaleomkostninger Efteruddannelse Forsikringer Regnskabsassistance Revision Småanskaffelser/kontorhold Porto Tryksager, brevpapir m.v Husleje Møbler/inventar Telefon Stillingsopslag, annoncering Fotokøb Tab på debitorer Administration i alt Informationsomkostninger Abonnementer Bogkøb Informationsomkostninger i alt It-omkostninger Visuel profile/e-nyhedsbrev Hardware CMS-system CRM-database, vedligeholdelse og udvikling Hosting, service It-omkostninger i alt r001 MARO PLG docx 14

16 Årsregnskab for 1. januar 31. december Noter 2009 Budget Løn, pension m.v. Løn m.v Pension Regulering af feriepengeforpligtelse Løn, pension i alt Køb af analysearbejder Kommunalprojekt Kina - Seminar Rekvirerede undersøgelser Idrættens rum og rammer Køb af analysearbejder i alt Driftsmateriel og inventar Anskaffelsessum, 1. januar Årets tilgang Anskaffelsessum, 31. december Akkumuleret afskrivning, 1. januar Årets afskrivning Akkumuleret afskrivning, 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december r001 MARO PLG docx 15

Årsrapport for perioden 1. juni 2004-31. december 2005

Årsrapport for perioden 1. juni 2004-31. december 2005 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapport for perioden 1. juni 2004

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 INDHOLD Ledelsespåtegning...2 Interne revisorers påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Ledelsesberetning Unionsoplysninger... 5 Beretning... 6 Årsregnskab

Læs mere

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11 Dansk Taekwondo Forbund CVR-nr. 80 21 15 11 Indhold Ledelsespåtegning 2 Interne revisorers påtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Forbundsoplysninger 6 Beretning 7 Årsregnskab

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere