Årsrapport for perioden 1. juni december 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for perioden 1. juni 2004-31. december 2005"

Transkript

1 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Årsrapport for perioden 1. juni Årsrapporten indeholder 13 sider 06-r008 CDC ANB Analyse

2 Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om Instituttet 4 Ledelsesberetning 5 Beretning 5 Årsrapport for perioden 1. juni Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 8 Balancen 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter r008 CDC ANB Analyse 1

3 kpmg Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2004/05 for. Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede. Årsrapporten for 2004/05 for indstilles til repræsentantskabets godkendelse. København, den 14. marts 2006 Direktør: Henrik H. Brandt Bestyrelsen: Inge Nesgård Jens Jørgen Nygaard Klaus Nielsen formand næstformand Gertrud Pfister Morten Mølholm Hansen Jens Sejer Andersen Lis Puggård 06-r008 CDC ANB Analyse 2

4 kpmg Påtegninger Revisionspåtegning Vi har revideret årsrapporten for for regnskabsåret 1. juni , der aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Budgettal for 2004/05 er ikke omfattet af vores revision. Instituttets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 kapitel 3. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Instituttets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. samt resultat af Instituttets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2004 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september København, den 14. marts 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Torben Kristensen statsaut. revisor Claus Dyhr statsaut. revisor 06-r008 CDC ANB Analyse 3

5 Ledelsesberetning Oplysninger om Instituttet Kanonbådsvej København K Telefon Bestyrelse Inge Nesgård Jens Jørgen Nygaaard Klaus Nielsen Gertrud Pfister Morten Mølholm Hansen Jens Sejer Andersen Lis Puggård Revisor KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Torben Kristensen Claus Dyhr Bank Danske Bank 06-r008 CDC ANB Analyse 4

6 kpmg Ledelsesberetning Beretning Regnskabet for 2005 giver et retvisende billede af aktivitetsniveauet og den daglige drift. Resultatfordeling Årets resultat foreslås overført til kontoen for overført resultat. Årets aktiviteter Årsregnskabet omfatter perioden fra den første bevilling til (Idan) den 1. juni 2004 til. I 2004 koncentrerede den nyudpegede bestyrelse sig om at udstikke retningslinjerne for Instituttets virkeområder og fysiske etablering i samråd med Kulturministeriet. Desuden gennemførtes stillingsopslag og samtaler, der mundede ud i ansættelsen af journalist Henrik H. Brandt som direktør med tiltrædelse den 1. februar I foråret 2005 udarbejdede ledelse og bestyrelse efter mange sonderinger i det idrætspolitiske miljø en detaljeret plan for Instituttets fremtidige aktiviteter. Pr. 1. april rykkede Idan ind i lejede lokaler hos Lokale- og Anlægsfonden på Holmen i København, og i samme periode gennemførtes stillingsopslag og ansættelser af de øvrige ansatte. Idan indgik samarbejde med Danmarks Idræts-Forbunds løn- og regnskabsafdeling om den daglige bogføring og lønadministration. Ligeledes i foråret udviklede Instituttet en visuel profil og udvalgte leverandører af løsninger for hjemmeside, udvikling af vidensbank og dagligdags funktioner som it- og telefon-løsninger. Endelig udmøntede og bestilte Idan i foråret 2005 som led i Instituttets bevillingsvilkår et tre-årigt forskningsprojekt om kommunal idrætspolitik til i alt 2,25 mio. kr. hos Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet. Pr. 1. august 2005 var Idan i praksis etableret med fungerende kontormiljø og den nuværende bemanding på en daglig leder, en journalistisk medarbejder og tre akademikere. Instituttet har desuden i perioden haft en specialestuderende fra Institut for Idræt, KU samt en deltidsansat projektmedarbejder. I løbet af efteråret 2005 etablerede Idan sig som en central vidensinstitution i det danske idrætsmiljø. Hjemmesiden med beslutningstagere inden for idrætten som primær målgruppe gik i luften den 20. september med hyppige nyhedsindslag, analyser og kommentarer samt en vidensbank, der samler væsentlig nyere forskning og andre rapporter om idræt i et 06-r008 CDC ANB Analyse 5

7 Ledelsesberetning Beretning samfundsorienteret perspektiv. Det mere uddybende e-nyhedsbrev Overblik udkom første gang i november. Idan.dk har i marts 2006 ca unikke besøgende pr. måned, mens Overblik udsendes til over 600 abonnenter. Foruden Idans egne kommunikationsplatforme og den målrettede monitorering og formidling af rapporter og andre relevante udgivelser fra andre institutioner har Idan defineret tre større undersøgelsesprojekter, som alle afsluttes i løbet af Projekterne handler om: 1) Dansk håndbolds hastige professionalisering 2) Fitness-sektorens historie, økonomi og organisering 3) Tv's dækning og indflydelse på dansk idræt i perioden Dertil kommer flere mindre analyseprojekter, som alle er inden for rammerne af Idans primære satsningsområder i etableringsfasen: Økonomi, oplevelsesøkonomi og idrætten i relation til samfundsudviklingen (eks. strukturereform). Idan gennemførte i november 2005 konferencen "Dansk idræt i en anden liga", der samlede 210 beslutningstagere fra idrætten i Århus til den første danske konference om idrætten i oplevelsesøkonomien. Desuden udgav Idan i løbet af året en række kronikker, artikler samt deltog i mange medierelaterede aktiviteter. Læs mere om Idans aktiviteter, udgivelser og undersøgelser på Idans økonomi udviklede sig som forventet i Med erfaringerne fra det første år af Instituttets drift at trække på bliver budgetlægningen nemmere i de kommende år. Foruden den faste bevilling fra Kulturministeriet lykkedes det i 2005 at opnå tilsagn fra eksterne bidragydere på i alt kr. til konferencen "Dansk idræt i en anden liga" (Idrætsfonden Danmark og Sport Aarhus Events) og i alt kr. (DIF og DGI) til undersøgelserne om kommunal idrætspolitik, fitness-sektoren samt specialiseringen i sport, medier og teknologi. Projekttilskuddene er periodiseret over projektperioden for de enkelte projekter. Forventet udvikling i regnskabsåret 2006 Idan har som følge af et overløb fra bevillingsstarten pr. 1. juni 2004 til Instituttets opstart i praksis i 2005 haft mulighed for at budgettere med driftsmæssige underskud i 2006 og Dette har gjort det muligt for Idan at etablere sig relativt hurtigt som anerkendt aktør i det idrætspolitiske landskab. Idans position forventes yderligere forstærket i 2006 med formaliserede samarbejder med og løsning af opgaver for uddannelsesinstitutioner og andre idrætsrelaterede institutioner. Samtidig belastes økonomien dog hårdt af aftalen med Center for 06-r008 CDC ANB Analyse 6

8 Ledelsesberetning Beretning Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU, som i henhold til Idans bevillingsvilkår skal have tilført i alt 2,25 mio. kr. over Idans første tre leveår, hvoraf 1 mio. kr. ifølge aftale med SDU forfalder i Idan budgetterer således med et driftsunderskud i størrelsesordenen 1 mio. kr. i Ledelsen sonderer løbende mulighederne for at øge bevillingsrammen eller sikre øget ekstern finansiering uden at kompromittere instituttets uafhængighed. Ledelsen gør opmærksom på, at såfremt det nuværende indtægtsgrundlag inklusive grundbevillingen ikke forbedres i løbet af 2006, vil det blive nødvendigt med mærkbare nedskæringer i Idans aktiviteter i Begivenheder indtruffet efter den I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. 06-r008 CDC ANB Analyse 7

9 kpmg Årsrapport for perioden 1. juni 2004 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Resultatopgørelse Der foretages periodisering af alle indtægter og udgifter. Resultatopgørelsen er opstillet efter aktiviteter. Balancen Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Driftsmateriel og inventar 4 år Tilgodehavender Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Likvide beholdninger Omfatter udelukkende likvide beholdninger. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 06-r008 CDC ANB Analyse 8

10 Årsregnskab for perioden 1. juni 2004 Resultatopgørelse Note 2004/05 Budget 2004/05 Indtægter Tilskud, Kulturministeriet Øvrige indtægter Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter Konference, Dansk Idræt i en anden liga Rejser og repræsentation Bestyrelse Administration Informationsomkostninger It-omkostninger Løn, pension m.v Køb af analysearbejder Afskrivninger Gebyrer m.v Udgifter i alt Årets resultat Disponering Overført til egenkapital r008 CDC ANB Analyse 9

11 Årsregnskab for perioden 1. juni 2004 Balance Note 31/ AKTIVER Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Egenkapital, primo 0 Overført resultat Egenkapital i alt Kortfristede gældsforpligtelser Mellemregning DIF Forudmodtaget tilskud Skyldig feriepengeforpligtelse Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT r008 CDC ANB Analyse 10

12 Årsregnskab for perioden 1. juni 2004 Noter 2004/05 Budget 2004/05 1 Øvrige indtægter Foredrag Medfinansiering af projekter Øvrige indtægter i alt Rejser/repræsentation Rejser/transport Repræsentation Seminarer m.v Rejser/repræsentation i alt Bestyrelse Honorar Møder/fortæring/ophold Transport Kørsel egen bil Bestyrelse i alt Administration Personaleomkostninger Efteruddannelse Forsikringer Regnskabsassistance Revision Småanskaffelser/kontorhold Porto Tryksager, brevpapir m.v Husleje Møbler/inventar Telefon Stillingsopslag, annoncering Fotokøb Administration i alt r008 CDC ANB Analyse 11

13 Årsregnskab for perioden 1. juni 2004 Noter 2004/05 Budget 2004/05 5 Informationsomkostninger Abonnementer Bogkøb Informationsomkostninger i alt It-omkostninger Visuel profile/e-nyhedsbrev Hardware CMS-system CRM-database Hosting, service It-omkostninger i alt Løn, pension m.v. Løn m.v Pension Feriepengeforpligtelse Løn, pension i alt Køb af analysearbejder Kommunalprojekt Rekvirerede undersøgelser Køb af analysearbejder i alt Driftsmateriel og inventar Anskaffelsessum primo 0 Årets tilgang Anskaffelsessum ultimo Akkumuleret afskrivning primo 0 Årets afskrivning Akkumuleret afskrivning Bogført værdi r008 CDC ANB Analyse 12

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Studenterrådets årsregnskab for 2010. Økonomisk beretning. Studenterrådet ved Roskilde Universitet. Om Studenterrådets økonomi. Om regnskabet for 2010

Studenterrådets årsregnskab for 2010. Økonomisk beretning. Studenterrådet ved Roskilde Universitet. Om Studenterrådets økonomi. Om regnskabet for 2010 Studenterrådet ved Roskilde Universitet Studenterrådets årsregnskab for 2010 13. marts 2011 Studenterrådets bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 15. marts 2011 godkendt årsregnskabet for 2010 i henhold

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere