Benakor Vet., tabletter 5 mg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benakor Vet., tabletter 5 mg"

Transkript

1 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof: 4,6 mg benazepril (svarende til 5 mg benazeprilhydrochlorid) Hjælpestof: Farvestof: 0,5 mg jernoxider (E172) Alle hjælpestoffer er anført under punkt LÆGEMIDDELFORM Tabletter Gule aflange delbare tabletter med en delekærv på den ene side.

2 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Dyrearter Hund. 4.2 Terapeutiske indikationer Symptomatisk behandling af kongestiv hjerteinsufficiens med eller uden supplerende behandling, der normalt anvendes ved hjertesvigt. 4.3 Kontraindikationer Bør ikke anvendes til behandling af hunde der lider af hjertesvigt på grund af aortastenose, mitralklap- eller pulmonalstenose eller hypotension. Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed overfor ACE-hæmmere eller nogen af hjælpestofferne. Se punkt Særlige advarsler for hver dyreart Ingen. 4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen Særlige forsigtighedsregler for dyret Der er ikke set tegn på renal toksicitet i de kliniske afprøvninger. Det anbefales dog, ligesom ved renal insufficiens, at følge plasmauria indhold og kreatininværdier. Stop eller nedtrap ikke behandlingen pludseligt. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet Vask hænder efter brug. Gravide skal tage specielle forholdsregler for at undgå uheld med selvindtagelse, da ACE hæmmere påvirker det ufødte barn. I tilfælde af børn ved et uheld har indtaget tabletterne, søg straks læge og vis indlægssedlen eller mærkningen af produktet til lægen. Andre forsigtighedsregler Bivirkninger

3 I begyndelsen af behandlingen kan der ses nedsat blodtryk I sjældne tilfælde er set tegn på træthed eller sløvhed Benzaprilhydrochlorid kan give en øget plasma kreatinin koncentration I sjældne tilfælde er set tegn på hypotension så som letargi og ataxi 4.7 Drægtighed, diegivning eller æglægning Bør ikke anvendes til drægtige, diegivende tæver eller avlshunner. Produktets sikkerhed er ikke testet under avl eller hos gravide eller diegivende hunde. I laboratorie studier er der er set embryotoksisk påvirkninger (urinvejsabnormaliteter hos fosteret) hos rotter af benzepril givet i ikke toksiske doser for tæven. Hos mennesker har man vist at ACE-hæmmere er teratogene ved graviditet. 4.8 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Benzaprilhydrochlorid er blevet givet til hunde med hjertesvigt i kombination med digoxin, diuretika og antiarrytmika uden påviselige interaktioner. Hos mennesker er set at en kombination af ACE-hæmmere og NSAID er kan give nedsat antihypertensiv effekt eller nedsat nyrefunktion. Kombination af benzaprilhydrochlorid og andre antihypertensive lægemidler (f.eks. calciumantagonister, betablokkere eller diuretika), anæstetika eller sedativa kan give en additiv hypotensiv virkning. Derfor bør der udvises forsigtighed ved kombination med NSAID er eller andre lægemidler med hypotensiv virkning. Nyrefunktion og tegn på hypotension (sløvhed, svaghed etc.) bør monitoreres omhyggeligt og behandles hvis nødvendigt. Interaktion med kaliumbesparende diuretika som spironolakton, triamteren eller amilorid kan ikke udelukkes. Det anbefales at følge plasmakaliumniveauet, når der bruges benazepril i kombination med et kaliumbesparende diuretika, da der er risiko for livstruende reaktioner.

4 4.9 Dosering og indgivelsesmåde Den anbefalede dosering for benzaprilhydrochlorid er 0,25 mg pr kg legemsvægt givet en gang daglig. Hvis det bedømmes nødvendigt og det anbefales af opererende dyrlæge kan der gives dobbeltdosis (dog stadigvæk givet som en dosis). Hvis der skal gives en halv tablet: Kom den resterende halve tablet tilbage i blisterkortet og opbevar det et tørt sted under 25º C. Brug den tiloversblevne tablet som næste dosering Overdosering Der er set morfologiske ændringer som hypertrofi og hyperplasi i det juxtaglomerulære apparat, øget urindannelse og nedsat hjertevægt hos sunde hunde, da involution er set efter indgift af doser på mere end 10 mg/kg. Forbigående reversibel hypotension kan opstå ved uheld med overdosering. Symptomatisk behandling består af intravenøs infusion af varm isotonisk salt opløsning Tilbageholdelsestid Ikke relevant. 5. FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER Farmakokinetiskklassifikation: Rene ACE-hæmmere ATCvet kode: QC09AA Farmakodynamiske egenskaber Benazepril hydrochlorid er en prodrug som in vivo hydrolyseres til benazeprilat. Benazeprilat er en høj-potent og selektiv inhibitor af angiotensin converting enzym (ACE), hvorved det forhindrer omdannelsen af inaktivt angiotensin I til aktivt angiotensin II. Derfor reducerer det effekter medieret af angiotensin II, inklusive vasokonstriktion af både arterier, vener og renal retention af natrium og vand og omdannende virkninger (inklusiv patologisk hjerte hypertrofi og degenerative renale ændringer). Produktet forårsager længerevarende inhibition af plasma-ace hos hunde med mere end 95 % inhibering ved maksimum virkning og en signifikant virkning (> 80% hos hunde) der varer i 24 timer efter en enkelt dosis. Det nedsætter blodtrykket og fyldningsgraden af hjertet hos hunde med hjerteinsufficiens. Den kliniske virkning indsætter cirka 1 uge efter initial terapi med benazeprilhydrochlorid.

5 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Efter oral administration af benazeprilhydrochlorid, opnås maksimum niveau af benazepril hurtigt (tmax 1,1 t hos hunde), og niveauet falder hurtigt, da benazepril delvist metaboliseres af leverenzymer til benazeprilat. Hos hunde udgøres den resterende del af uomdannet benazepril og hydrofile metabolitter. Maks. koncentrationer af benazeprilat (Cmax 384,15 ng/ml efter en dosis på 1,6 mg/kg af produktet) opnås hos hunde med en tmax på ca. 1,1 timer. Den systemiske biotilgængelighed er ufuldstændig hos hunde (~13 %) på grund af ufuldstændig absorption (38 % i hunde). Benazepril elimineres med en t½ på 2,8 timer. Benazepril og benazeprilat er i høj grad bundet til plasmaproteiner, og findes i væv, især i lever og nyrer. Der er ingen signifikant forskel på benazeprilats farmakokinetik, hvad enten benazeprilhydrochlorid gives til fodrede eller fastende hunde. Hos hunde udskilles 54 % af benzaprilat via leveren og 46 % via nyrerne. Hos hunde påvirkes clearence af benzaprilat ikke af nedsat nyrefunktion, og det er derfor ikke nødvendigt at justere dosis ved nedsat nyrefunktion. 5.3 Miljømæssige forhold Ikke relevant. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Silica, kolloid vandfri (E551) Cellulose, mikrokrystallinsk (E460) Lactose, vandfri Colorcon Pigment Blend gul (jernoxider E 172) Natriumcyclamat (E952) Natriumstivelsesglyconat (type A) Magnesiumstearat (E470b) 6.2 Uforligeligheder

6 Ingen kendte. 6.3 Opbevaringstid Holdbarheden af dette veterinære produkt er, som det er pakket til salg: PVC/PE/PVDC/Alu-folie blister: 12 måneder. Alu/Alu-folie blister: 18 måneder. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Må ikke opbevares over 25º C. Opbevares i original emballage. 6.5 Emballage Et karton indeholder: 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 PVC/PE/PVDC/Alu-folie blister med 14 tabletter i hver. eller 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 Alu/Alu-folie blister med 14 tabletter i hver. Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis. 6.6 Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald Ikke anvendt veterinærlægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN LeVet B.V. Wilgenweg TV Oudewater Holland Repræsentant Dechra Veterinary Products A/S Mekuvej Uldum Danmark 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

7 DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 4. april DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 25. februar UDLEVERINGSBESTEMMELSE B

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg spot-on, opløsning til hund 2-10 kg CERTIFECT 134 mg/ 120,6 mg/ 160 mg spot-on, opløsning til hund 10-20 kg CERTIFECT

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. LÆGEMIDLETS NAVN Efient 5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg prasugrel (som hydrochlorid). Hjælpestof: Hver tablet

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3 1. LÆGEMIDLETS NAVN OLANSEK 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver OLANSEK 2,5 mg tablet indeholder 2,5 mg olanzapin. 3. LÆGEMIDDELFORM Overtrukne tabletter til oral anvendelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPREXA VELOTAB 5 mg smeltetablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ZYPREXA VELOTAB 5 mg smeltetablet indeholder 5 mg olanzapin. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere