Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X Eksempler

2 Betjeningsvejledning for modellerne RTD og TC, Ex i Side WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige lande. Før du starter arbejdet, skal du læse driftsvejledningen! Opbevar driftsvejledningen til senere brug! 2 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

3 Indhold Indhold 1. Generelle oplysninger 4 2. Sikkerhed 5 3. Tekniske data Konstruktion og funktion Transport, emballage og opbevaring Idriftsættelse, drift Information om montage og drift i eksplosionsfarligt område (Europa) Elektriske tilslutninger Beregningseksempler for selv-opvarmning på sensorens/ beskyttelsesrørets spids Vedligeholdelse og rengøring Fejl Afmontering, returnering og bortskaffelse 37 Bilag: EF-overensstemmelseserklæring 38 Overensstemmelseserklæringer finder du online på WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 3

4 1. Generelle oplysninger 1. Generelle oplysninger Instrumentet, som beskrives i vejledningen, er konstrueret og fremstillet v.hj.a. den nyeste teknologi. Alle komponenter er omfattet af strenge kvalitets- og miljøkrav under produktionen. WIKA s produktion er certificeret i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige oplysninger om håndtering af instrumentet. Arbejdssikkerheden kræver, at alle sikkerheds- og arbejdsinstruktioner følges. Overhold de relevante lokale regler, samt de generelle sikkerhedsregler, for instrumentets anvendelsesområde for at undgå ulykker. Betjeningsvejledningen er en del af instrumentet og skal opbevares umiddelbart i nærheden af instrumentet og således, at fagpersonalet altid har adgang til den. Fagpersonalet skal omhyggeligt have læst og forstået driftsvejledningen, før de påbegynder arbejdet. Producentens ansvar bortfalder i tilfælde af skader, der skyldes anvendelse af produktet, som ikke er i overensstemmelse med tilsigtet brug, manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning, anvendelse af fagpersonale med utilstrækkelige kvalifikationer samt uautoriserede ændringer af instrumentet. De generelle vilkår og betingelser i salgsdokumentationen er gældende. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Yderligere oplysninger: - Internetadresse: / - Rådgivning i forbindelse med anvendelse: Tlf.: Fax: Forklaring af symboler ADVARSEL!... angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis den ikke forhindres. FORSIGTIG!... angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre lettere personskader eller beskadigelse af udstyr eller miljø, hvis den ikke undgås. Information... fremhæver nyttige tips, anbefalinger og information for effektiv og problemfri drift. 4 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

5 1. Generelle oplysninger / 2. Sikkerhed ADVARSEL!... angiver en potentielt farlig situation i et potentielt eksplosionsfarligt område, som medfører alvorlig personskade eller død, hvis den ikke forhindres. ADVARSEL!... angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre forbrændinger p.gr.a. varme overflader eller væsker, hvis den ikke undgås. Forkortelser RTD Resistance Temperature Detector = modstandstermometer TC Thermocouple = termoelement 2. Sikkerhed ADVARSEL! Kontrollér før installation, idrifttagning og drift, at du har valgt det korrekte termometer, hvad angår måleområde, konstruktion og specifikke måleforhold. Vælg beskyttelsesrør ud fra maksimumtryk og -temperatur (f.eks. belastningsdiagram i DIN 43772). Manglende overholdelse kan medføre alvorlige personskader og/eller beskadigelse af udstyret. Yderligere vigtige sikkerhedsanvisninger finder du i de enkelte kapitler i denne betjeningsvejledning. 2.1 Tilsigtet brug Disse modstandstermometre og termoelementer anvendes til temperaturmåling i industrielle applikationer i eksplosionsfarlige områder. Modstandstermometre anvendes til måling af temperaturer fra C. For termoelementer er det mulige måleområde fra C. Termometre med denne konstruktion kan både installeres direkte i processen og i beskyttelsesrør. Beskyttelsesrørenes udførelse kan vælges som ønsket, men der skal tages hensyn til driftsprocesdataene (temperatur, tryk, densitet og flow-hastighed). Den driftsansvarlige er ansvarlig for valg af termometer og beskyttelsesrør og for valget af deres materialer, såldes at der kan garanteres sikker drift i systemet eller maskinen. Ved forberedelse af et tilbud kan WIKA kun give anbefalinger, som er baseret på vores erfaring i lignende anvendelser. WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 5

6 2. Sikkerhed Termometret er kun konstrueret og fremstillet til den beskrevne anvendelse og må kun anvendelse i overensstemmelse med dette formål. De tekniske data i denne driftsvejledning skal overholdes. Ukorrekt håndtering eller drift af instrumentet uden for de tekniske data kræver, at instrumentet straks tages ud af drift og kontrolleres af en autoriseret WIKA-servicetekniker. Hvis instrumentet transporteres fra kolde til varme omgivelser, kan dannelse af kondens medføre, at instrumentet ikke fungerer korrekt. Vent, indtil instrumentets og lokalets temperatur er udlignet, før instrumentet sættes i drift igen. Producenten er ikke erstatningsansvarlig i forbindelse med krav, som fremsættes på grundlag af drift, der ikke er i overensstemmelse med tilsigtet brug. 2.2 Personalets kvalifikationer ADVARSEL! Risiko for personskade i tilfælde af utilstrækkelig kvalifikation! Ukorrekt håndtering kan medføre alvorlige personskader og beskadigelse af udstyret. De aktiviteter, der beskrives i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af fagpersonale med de kvalifikationer, som beskrives i det følgende. Hold ukvalificeret personale på afstand af eksplosionsfarlige områder. Fagpersonale Faglært personale er personale, der på baggrund af deres tekniske uddannelse, viden om måleudstyr, samt erfaring, og viden, om landespecifikke regler og aktuelle standarder og direktiver, er i stand til at udføre det beskrevne arbejde og selvstændigt at genkende potentielle risici. Særlige driftsforhold kan kræve yderligere viden, f.eks. om aggressive eller giftige medier. 2.3 Yderligere sikkerhedsanvisninger for instrumenter i overensstemmelse med ATEX og IECEx ADVARSEL! Overholdes de af leverandøren angivne retningslinier ikke, kan resultatet være at produktet ikke længere kan anvendes i eksplosionsfarlige omgivelser. ADVARSEL! Overhold kravene i direktiverne 94/9/EF (ATEX) og IECEx. Følg de gældende nationale regler for Ex-brug (f.eks. EN/IEC og EN/IEC ). 6 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

7 2. Sikkerhed 2.4 Særlige farer ADVARSEL! Overhold de specifikationer, der gives i den gældende typeafprøvningsattest og de relevante landespecifikke regler for installation og brug i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer (f.eks. EN/IEC , NEC, CEC). Manglende overholdelse kan medføre alvorlige personskader og/eller beskadigelse af udstyret. Yderligere vigtige sikkerhedsanvisninger for instrumenter med ATEX/IECExgodkendelse finder du i kapitel 2.3 Yderligere sikkerhedsanvisninger for instrumenter i overensstemmelse med ATEX og IECEx. ADVARSEL! I tilfælde af farlige medier som f.eks. ilt, acetylen, brandfarlige eller giftige gasser eller væsker samt ved køleanlæg, kompressorer etc. skal ikke kun alle standardregler, men også de relevante gældende forskrifter og regler følges. ADVARSEL! Beskyttelse mod elektrostatisk udladning (ESD) er påkrævet. Der kræves korrekt brug af jordforbundne arbejdsflader og personlige håndledsremme ved arbejde med åbne kredsløb (printplader) for at forhindre statisk udladning i at beskadige følsomme elektroniske komponenter. Driftsvirksomheden skal sørge for, at det er sikkert at arbejde på instrumentet på følgende måde: Der skal være passende førstehjælpsudstyr til rådighed, og det skal være muligt at få hjælp, hvis behovet opstår. Betjeningspersonalet skal jævnligt instrueres i alle emner vedrørende arbejdssikkerhed, førstehjælp og miljøbeskyttelse. Betjeningspersonalet skal også kende betejningsvejledningen og især sikkerhedsinstruktionerne i betejningsvejledningen. ADVARSEL! Medierester i afmonterede instrumenter kan medføre risiko for personer, miljø og udstyr. Træf tilstrækkelige forebyggende foranstaltninger. Brug ikke dette instrument i sikkerhedsystemer eller nødstopkredse. Ukorrekt brug af instrumentet kan medføre personskade. Hvis der opstår en fejl, kan der være aggressive medier med ekstremt høj temperatur under højt tryk eller vakuum i instrumentet. WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 7

8 2. Sikkerhed 2.5 Mærkning, sikkerhedsmærkninger EN x Pt100 / A / 4 (F) C Typeskilte for modstandstermometre (eksempel) T ma C Model Sensor i overensstemmelse Made in Germany 2014 med standard TC10-B-IIGZ F Tyndfilmsmodstand Transmittermodel EN x Type K / 1 /. W Trådviklet modstand (kun 0... for udførelse C med transmitter) T TÜV 20 ma 10 ATEX X C IECEx TUN X Typeskilt for måleindsats TR10-A Produktionsår Made in Germany 2014 TR10-B-IIGZ TC10-B-IIGZ EN x Pt100 / A / 4 (F) C T ma C EN x Type K / 1 / C T ma C Made in Germany 2014 II 2 G Ex ia IIC T3...T6 Gb Made in Germany 2014 II 2 D Ex ia IIIC T125 C...T65 C Db 2014 TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X II 2 G Ex ia T3...T6 Gb II 2 D Ex TR10-A-IICZ ia IIIC T125 C...T65 C Db EN x Pt100 / A / C D = 6 mm 250 mm WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! TR10-A-IICZ TR10-B-IIGZ WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! Model EN x Type K / 1 / C D = 6 mm TC10-A-IICZ (F) EN EN x Pt100 / A / 4 1 x Type K / 1 /. TÜV TR10-B-IIGZ ATEX X TÜV 10 ATEX X C IECEx TUN X C IECEx TUN X EN D = x 6 Pt100 mm / A 250 mm D = 6 mm 250 mm II / 2G 4 (F) Ex ia IIC T3... T6 Gb CII 2G Ex ia IIC T3... T6 Gb Godkendelsesnummer T ma (F) C 0158 TC10-A-IICZ 250 mm Made 0158 in Germany 2014 TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X II 2G Ex ia IIC T3... T6 Gb 1 x Type K / 1 / C Yderligere data for Ex-instrumenter T ma C Produktionsår Made in Germany 2014 TC10-B-IIGZ Godkendelsesnummer 8 WIKA 2014 betjeningsvejledning RTD 2014 og TC, egensikker udførelse (Ex i) EN EN x Type K / 1 / TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X II 2 G Ex ia IIC T3...T6 Gb II 2 D Ex ia IIIC T125 C...T65 C Db WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! TR10-A-IICZ TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X II 2G Ex ia IIC T3... T6 Gb EN TC10-A-IICZ

9 2. Sikkerhed TR10-B-IIGZ TR10-B-IIGZ EN EN x Pt100 / A / 4 (F) 1 x Pt /... A +250 / 4 (F) C C T ma T ma C C Typeskilte for termoelementer (eksempel) Made in Germany 2014 Made in Germany 2014 Model TC10-B-IIGZ TC10-B-IIGZ EN EN x Type K / 1 /. 1 x Type 0 K... / 1260 /. C C T ma T ma C C Made in Germany 2014 Sensor i overensstemmelse med standard ikke jordforbundet Transmittermodel jordforbundet TÜV 10 ATEX X TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X (kun for udførelse med transmitter) IECEx TUN X II 2 G II 2 D WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! Typeskilt for måleindsats TC10-A Made in Germany Ex ia IIC T3...T6 Gb II 2 G Ex ia IIC T3...T6 Gb Ex ia IIIC T125 C...T65 C II 2 D DbEx ia IIIC T125 C...T65 C Db 0158 TR10-A-IICZ EN TR10-A-IICZ TC10-A-IICZ TC10-A-IICZ Model EN 60751EN EN x Pt100 / A / 4 1 x Type K / 1 /. Produktionsår 1 x Pt100 / A / 4 1 x Type K / 1 / C C C C D = 6 mm D = 6 mm 250 mm D = 6 mm 250 mm D = 6 mm 250 mm 250 mm (F) (F) ikke jordforbundet TR10-B-IIGZ TÜV 10 ATEX X TÜV 10 ATEX X TÜV 10 ATEX X TÜV 10 ATEX X EN IECEx TUN X IECEx TUN X IECEx TUN X IECEx TUN X 1 x Pt100 / A / 4 (F) C II 2G T24 II 2G 4 Ex... ia 20 IIC T3 ma... T6 Gb II 2G Ex ia IIC T3... T6 Gb Ex ia IIC T3... T6 Gb II 2G Ex ia IIC T3... T6 Gb CGodkendelsesnummer Made in Germany 2014 TC10-B-IIGZ EN x Type K / 1 / C T ma C Yderligere data for Ex-instrumenter Produktionsår Made in Germany 2014 Forklaring: ikke jordforbundet isoleret svejsning 2014 TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X II 2 G Ex ia IIC T3...T6 Gb II 2 D Ex ia IIIC T125 C...T65 C Db WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! TR10-A-IICZ 2014 jordforbundet sammensvejset EN med kappen 1 x Pt100 / A / C WIKA betjeningsvejledning RTD og D = TC, 6 mmegensikker 250 udførelse mm D = 6 mm (Ex i) (F) 0158 TC10-A-IICZ Godkendelsesnummer EN x Type K / 1 / C 250 mm 9

10 2. Sikkerhed / 3. Tekniske data Forklaring af symboler Før du monterer og sætter instrumentet i drift, skal du læse betjeningsvejledningen! CE, Communauté Européenne Instrumenter med dette mærke er i overensstemmelse med de relevante europæiske direktiver. ATEX europæisk direktiv om eksplosionssikring (Atmosphère = AT, explosible = EX) Instrumenter med dette mærke er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 94/9/EF (ATEX) om eksplosionssikring. 3. Tekniske data 3.1 Modstandstermometer Sensortilslutningsmetode 2-leder 3-leder 4-leder Sensorens nøjagtighed iht. DIN EN Klasse B Klasse A Klasse AA Kombinationen af en 2-leder-forbindelse og klasse A eller klasse AA er ikke tilladt, fordi måleindsatsens ledningsmodstand modvirker sensorens højere nøjagtighed. Grundværdier og nøjagtigheder Grundværdier og nøjagtigheder for platin-målemodstande er fastlagt i DIN EN Den nominelle værdi for Pt100-sensorer er 100 Ω ved 0 C. Temperaturkoefficienten α kan enkelt angives til at være mellem 0 C og 100 C med: α = C -1 Forholdet mellem temperatur og elektrisk modstand beskrives med polynomier, som også er defineret i DIN EN Derudover angiver denne standard grundværdierne i C-trin i en tabel. 10 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

11 3. Tekniske data Klasse Temperaturområde Nøjagtighed i C Trådviklet (W) Tyndfilm (F) B C C ±(0,30 + 0,0050 t ) 1) A C C ±(0,15 + 0,0020 t ) 1) AA C C ±(0,10 + 0,0017 t ) 1) 1) t er temperaturværdien i C uanset fortegn. Fed skrift: standardudgave Yderligere tekniske oplysninger finder du i WIKA-databladet og i Teknisk information IN Anvendelsesgrænser og nøjagtigheder for platin-modstandstermometre iht. EN 60751: Termoelementer Sensortype Model Anbefalet maks. driftstemperatur K C J 800 C E 800 C T 400 C N C S C R C B C Toleranceværdier for termoelementerne iht. IEC / ASTM E230 (referencetemperatur 0 C) Type Termoelement Toleranceværdi Klasse Temp.-område Toleranceværdi C NiCr-NiAl ±1,5 C eller 0,0040 t 1) 2) IEC del 2 K C ±2,5 C eller 0,0075 t (NiCr-Ni) N Speciel C ±1,1 C eller ±0,4 % NiCrSi-NiSi ASTM E230 Standard C ±2,2 C eller ±0,75 % J Fe-CuNi IEC del C ±1,5 C eller 0,0040 t C ±2,5 C eller 0,0075 t ASTM E230 Speciel C ±1,1 C eller ±0,4 % Standard C ±2,2 C eller ±0,75 % E NiCr-CuNi IEC del C ±1,5 C eller 0,0040 t C ±2,5 C eller 0,0075 t ASTM E230 Speciel C ±1,0 C eller ±0,4 % Standard C ±1,7 C eller ±0,5 % C ±0,5 C eller 0,0040 t IEC del C ±1,0 C eller 0,0075 t T Cu-CuNi C ±1,0 C eller 0,015 t Speciel C ±0,5 C eller ±0,4 % ASTM E230 Standard C ±1,0 C eller ±1,5 % Standard C ±1,0 C eller ±0,75 % WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 11

12 3. Tekniske data R S B IEC del 2 Pt13%Rh-Pt Pt10%Rh-Pt ASTM E230 Pt30%Rh- Pt6%Rh 1 ±1,0 C eller C ±[1 + 0,003 (t )] C C ±1,5 C eller ±0,0025 t Speciel C ±0,6 C eller ±0,1 % Standard C ±1,5 C eller ±0,25 % C ±0,0025 t IEC del C ±4,0 C eller ±0,005 t ASTM E230 Speciel - - Standard C ±0,5 % 1) t er temperaturværdien i C uanset fortegn. 2) Den største værdi er gældende Der er forskellige skrivemåder for type K-termoelementer i Europa og Nordamerika: Europa: NiCr-NiAl eller NiCr-Ni Nordamerika: Ni-Cr / Ni-Al Der er ingen fysisk forskel. De forskellige angivelser skyldes blot historiske årsager Potentielle måleusikkerheder Vigtige faktorer, der påvirker termoelementers stabilitet på langt sigt. Ældningseffekter/forgiftning Anløbningsprocesser i termoelementer, der ikke beskyttes korrekt ( blotlagte termoelementledninger) medfører forkerte karakteristikker. Fremmede atomer (forgiftning), der diffunderer ind i de oprindelige legeringer medfører ændringer af disse oprindelige legeringer og forfalsker dermed karakteristikken. Direkte påvirkning af hydrogen medfører, at termoelementerne bliver sprøde. Ni-benet på type K-termoelementer beskadiges ofte af svovl, som f.eks. findes i røggasser. Termoelementer af type J og T ældes lidt, fordi benet af rent metal anløber først. Generelt øges ældningseffekterne ved stigende temperaturer. Kromoxidering Hvis type K-termoelementer anvendes ved temperaturer fra ca. 800 C til C, kan der forekomme betydelige ændringer i den termoelektriske spænding. Årsagen til dette er kromnedbrydning eller kromoxidering i NiCr-benet (+ benet). Forudsætningen for dette er en lav koncentration af ilt eller damp umiddelbart i nærheden af termoelementet. Nikkel-benet påvirkes ikke af dette. Konsekvensen af denne effekt er, at den målte værdi skrider p.gr.a. faldende termoelektrisk spænding. Denne effekt fremskyndes ved iltmangel (reducerende atmosfære), fordi der ikke kan dannes et komplet oxid-lag på termoelementets overflade, som kunne beskytte mod yderligere oxidering af kromet. Termoelementet ødelægges permanent af denne proces. Det engelske navn for kromoxidering green rot skyldes den grønlige, skinnende anløbning på ledningens brudsted. Termoelementer af type N har her en fordel på grund af deres silicium-indhold. Her dannes der et beskyttende oxid-lag på overfladen under de samme forhold. 12 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

13 3. Tekniske data K-effekt NiCr-benet på et termoelement af type K har et ordnet krystalgitter under ca. 400 C. Hvis termoelementet opvarmes yderligere, sker der en ændring til en tilstand med uorden i temperaturområdet mellem ca. 400 C og 600 C. Over 600 C gendannes krystalgitterets ordnede tilstand. Hvis disse termoelementer afkøles for hurtigt (hurtigere end ca. 100 C i timen), opstår det uønskede uordnede krystalgitter igen under afkøling i området fra ca. 600 C til ca. 400 C. I karakteristikken for type K forudsættes der imidlertid en ordnet tilstand, der gemmes med værdier. Resultatet er en termoelektrisk spændingsfejl på op til ca. 0,8 mv (ca. 5 C) inden for dette område. K-effekten er reversibel og fjernes i stor udstrækning igen ved at udgløde termoelementet 700 C efterfulgt af en passende langsom afkøling. Termoelementer med tynd kappe er særligt følsomme, hvad dette angår. Afkøling i stillestående luft kan allerede føre til afvigelser på 1 K. I termoelementer af type N har det været muligt at reducere denne nærordnings-effekt ved at legere begge ben med silicium. Anvendelsesområdet for disse termometre er begrænset både af termoelementets tilladte maksimumtemperatur og af maksimumtemperaturen for beskyttelsesrørets materiale. De angivne modeller fås både som enkelte og dobbelte termoelementer. Termoelementet leveres med et isoleret målepunkt, med mindre andet er angivet specifikt. Toleranceværdi Basis for termoelementers toleranceværdi er en temperatur på den kolde terminal på 0 C. Benyttes en kompensationsledning eller termoelementledning må der regnes med yderligere målefejl. Nøjagtighedsangivelser og yderligere specifikationer finder du i det tilhørende WIKA-datablad og Teknisk information IN 00.23, Anvendelse af termoelementer. WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 13

14 4. Konstruktion og funktion 4. Konstruktion og funktion 4.1 Beskrivelse Modstandstermometre og termoelementer benytte stil at registrere temperaturer i processer. Afhængigt af deres konstruktion er disse termometre velegnede til lave, mellemstore eller høje proceskrav i eksplosionsfarlige områder. Isoleret målepunkt Termometer-modellerne TRxx og TCxx består af et svejst rør, en mineral-isoleret ledning med kappe eller keramisk isolerede termoledere (hvori temperatursensoren er anbragt, indlejret i et keramisk pulver), en temperaturbestandig tætningsmasse, cementmasse eller varmeledende pasta. Alternativer: Måleindsatsen eller ledningssonden fås også i rørform. Her er sensoren anbragt i et sammensvejst rør og indlejret i et keramisk pulver, varmeledende pasta eller i en tætningsmasse, der er velegnet til dette formål. Måleindsatsen til højtemperatur-termoelementer kan også opbygges af termoledere isoleret med keramikstænger eller keramikperler. Keramikrøret er indlejret i et metal-støtterør v.hj.a. temperaturbestandig cement. Termoelementer, uisolerede (jordforbundne) Til særlige anvendelser, f.eks. overfladetemperaturmålinger, er sensorerne i direkte kontakt med den beskyttende manchet, eller termoelementernes målepunkter er fastsvejst til bunden (se kapitel Særlige anvendelsesforhold (X-forhold) ). Målepunkt isoleret (ikke jordforbundet) Termoelement Målepunkt Målepunkt ikke isoleret (jordforbundet) Termoelement Målepunkt Kappe Kappe V-Pad-udgave, model TC59-V Målepunkt ikke isoleret AI203-pulver svejst med fyldmateriale V-Pad MI-ledning 14 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

15 4. Konstruktion og funktion / 5. Transport, emballage og opbevaring Modstandsevne mod vibrationer Termometrene er slag- og vibrationssikre. Modstandsevnen mod vibrationer for basismodellen er i overensstemmelse med DIN EN (op til 3 g), mens der er mulighed for højere belastninger med særlige konstruktioner. Slagfastheden for alle udgaver opfylder kravene i EN med undtagelse af højtemperatur-termoelementer opbygget af keramisk isolerede termoledere. Elektrisk tilslutning Hvad angår tilslutning, er termometret udstyret med et hus og et stik eller blotlagte ledningsender. I huset er der indbygget klemmer eller en certificeret transmitter. Som tilvalg kan der indbygges separat certificerede digitaldisplays. 4.3 Leveringsomfang Sammenlign leveringsomfanget med følgesedlen. 5. Transport, emballage og opbevaring 5.1 Transport Kontrollér instrumentet for evt. transportskader. Tydelige skader skal meddeles straks. 5.2 Emballage Fjern først emballagen umiddelbart før montering. Gem emballagen. Den giver optimal beskyttelse under transport (f.eks. ved ændring af installationssted eller ved eventuel forsendelse). 5.3 Opbevaring Tilladte forhold på opbevaringsstedet: Opbevaringstemperatur: Instrumenter uden indbygget transmitter: C Instrumenter med indbygget transmitter: se driftsvejledningen for den pågældende transmitter Fugtighed: % relativ fugtighed (ingen kondens) Udsættelse for følgende faktorer skal undgås: Direkte sollys og nærhed til varme objekter Mekanisk vibration, mekanisk stød (hvis instrumentet lægges for hårdt ned) Sod, damp, støv og korrosive gasser WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 15

16 5. Transport, emballage og opbevaring / 6. Idriftsættelse, drift Opbevar instrumentet i dets originale emballage på et sted, der opfylder ovennævnte betingelser. Hvis den originale emballage ikke er til rådighed, skal instrumentet emballeres og opbevares som beskrevet nedenfor: 1. Instrumentet omvikles med antistatisk plastfolie. 2. Anbring instrumentet i emballagen sammen med stødabsorberende materiale. 3. Hvis instrumentet opbevares i en længere periode (over 30 dage), skal der lægges en pose med tørremiddel inde i emballagen. ADVARSEL! Før du lægger instrumentet til opbevaring (efter drift), skal du fjerne alt restmedie. Dette er især vigtigt, hvis mediet er sundhedsfarligt, f.eks. ætsende, giftigt, kræftfremkaldende, radioaktivt etc. 6. Idriftsættelse, drift ADVARSEL! Når termometret monteres, må temperaturen ikke falde under eller overskride den tilladte driftstemperatur (miljø, medium), selv når konvektion og varmestråling tages i betragtning! ADVARSEL! Termometre skal være jordforbundet, hvis der kan forventes farlige spændinger på tilslutningsledningerne (der f.eks. skyldes mekanisk beskadigelse, elektrostatisk udladning eller induktion)! 6.1 Elektrisk tilslutning FORSIGTIG! Undgå beskadigelser på ledninger og ledere samt tilslutningspunkter Forsyn lederender med crimpede kabelmuffer) Der skal tages hensyn til både den interne kapacitet og induktans De elektriske tilslutninger for termometrene (f.eks. tilslutningsdiagrammer, toleranceværdier etc.) finder du i de relevante datablade. Hvis der er indbygget hovedtransmittere eller digitaldisplays i huset, skal der også tages hensyn til disse datablade. 16 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

17 6. Idriftsættelse, drift 6.2 Elektrisk tilslutning af modstandstermometre Modstandstermometer med klemmerække 1 x Pt100, 2-leder 1 x Pt100, 3-leder 1 x Pt100, 4-leder Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid 2 x Pt100, 2-leder 2 x Pt100, 3-leder 2 x Pt100, 4-leder Hvid Hvid Hvid Gul Sort Gul Sort Gul Sort Hvid Sort Hvid Sort Sort Hvid Hvid Sort Sort Gul Gul Gul Gul WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 17

18 6. Idriftsættelse, drift Modstandstermometer med ledning eller stik Uden stik 1 x Pt100 2-leder Hvid 2 x Pt100 2-leder Hvid Sort x Pt100 3-leder Hvid Gul 1 x Pt100 4-leder Hvid Hvid 2 x Pt100 3-leder Hvid Sort Sort Lemo-stik Hanstik Hunstik Vist forfra Vist forfra Gul WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

19 6. Idriftsættelse, drift Skrue-/indstiks-stik (Binder, Amphenol) Hanstik Hunstik Hunstik set forfra Hanstik set forfra Binder Series 680 Binder Series 680 Binder Series 680 Binder Series 680 Binder Series 692 Amphenol C Elektrisk tilslutning af termoelementer Farvekodning på termoelementers ledninger Sensortype Standard Plus Minus K DIN EN Grøn Hvid J DIN EN Sort Hvid E DIN EN Violet Hvid T DIN EN Brun Hvid N DIN EN Lyserød Hvid Termoelementer med klemmerække Enkelt termoelement Farvekoden på plus-forbindelsen til enhederne afgør altid sammenhængen mellem polaritet og tilslutningsklemme. Dobbelt termoelement WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 19

20 6. Idriftsættelse, drift Termoelementer med ledning eller stik Se tabellen vedr. mærkning af ledningsenderne Ledning Lemo-hanstik på ledningen Binder-hanstik på ledningen (skrue/indstiks-tilslutning) Enkelt termoelement Dobbelt termoelement Termostik Plus og minus er markeret. Til dobbelte termoelementer skal der bruges to termostik. 6.4 Multipunkts-termoelementer (iht. 8.4) Disse er normalt udstyret med et hus, hvori der er monteret transmittere eller klemmerækker. Transmitterne/digitaldisplays er fastgjort mekanisk (f.eks. skinnesystem i hus eller holder i tilslutningshoved) og installeret i overensstemmelse med EN/IEC og EN/IEC Som tilvalg, afhængigt af udførelse, kan husene være udstyret med eller uden klemmer (f.eks. klemmerækker etc.) i overensstemmelse med EN/IEC og EN/IEC Ved brug af flere transmittere/digitaldisplays øges husets volumen tilpasset til varmekilden, og dermed øges det volumen, der skal opvarmes. Det øgede volumen er med til at sikre at husets overfladetemperatur ikke øges væsentligt. ADVARSEL! Ved anvendelse uden klemmer og ledningsføring skal det sikres, at reglerne for installation i EN/IEC og EN/IEC overholdes. 6.5 Kabelforskruninger I termometre, der er udstyret med tilslutningshoveder, skal kabelforskruningerne passe til kablet diameter for at sikre, at den nødvendige kapslingsklasse opnås. Krav til opfyldelse af kapslingsklasse Brug kun kabelforskruninger inden for deres angivne klemmeområde (ledningsdiameteren skal passe til kabelforskruningen) Brug ikke det lave klemmeområde ved meget bløde ledningstyper Brug kun ledninger med rundt tværsnit (om nødvendigt en smule ovalt tværsnit) Sno ikke ledningen 20 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

21 6. Idriftsættelse, drift Gentagne åbning/lukning kan have en negativ effekt på kapslingsklassen, og bør derfor kun foretages hvis det er strengt nødvendigt Ved ledninger med tydelig koldflydning skal skrueforbindelsen spændes helt 6.6 Cylindriske gevind Hvis termometrets tilslutningshoved, halsrør, beskyttelsesrør eller procestilslutning tilsluttes med cylindriske gevind (f.eks. G ½, M20 x 1,5...), skal disse gevind tætnes med pakninger, som forhindrer væsker i at trænge ind i termometret. Som standard bruger WIKA kobber-profilpakninger til forbindelsen mellem halsrør og beskyttelsesrør og flade papirpakninger til forbindelsen mellem tilslutningshoved og halsrør eller beskyttelsesrør. Hvis termometret og beskyttelsesrøret allerede er tilsluttet, er pakningerne allerede monteret. Den driftsansvarlige skal kontrollere, om pakningerne er egnede til driftsforholdene og udskifte dem med passende pakninger om nødvendigt. For termometre uden beskyttelsesrør og/eller hvor disse leveres separat, medfølger pakningerne ikke og skal bestilles separat. Spænd gevindene manuelt, når den endelige samling udføres i anlægget. Dette svarer til leveringstilstanden ved komponenter, der er samlet på forhånd. Der skal spændes til det endelige tilspændingsmoment med en skruenøgle (en halv omdrejning). Pakningerne skal udskiftes efter adskillelse! Pakningerne kan bestilles hos WIKA med angivelse af WIKA-ordrenummer og/eller betegnelse (se tabel). WIKA ordre-nr. Betegnelse Egnet til gevind iht. DIN 7603 Form C 14 x 18 x 2 -CuFA G ¼, M14 x 1, iht. DIN 7603 Form C 18 x 22 x 2 -CuFA M18 x 1,5, G ⅜ iht. DIN 7603 Form C 21 x 26 x 2 -CuFA G ½, M20 x 1, iht. DIN 7603 Form C 27 x 32 x 2,5 -CuFA G ¾, M27 x iht. DIN 7603 Form C 20 x 24 x 2 -CuFA M20 x 1, iht. DIN 7603 D21,2 x D25,9 x 1,5 -Al G ½, M20 x 1, iht. DIN 7603 Form C D14,2 x D17,9 x 2 -StFA G ¼, M14 x 1, iht. DIN 7603 Form C D33,3 x D38,9 x 2,5 -StFA G 1 Forklaring: CuFA = Kobber, maks. 45 HB a ; fyldt med asbestfrit tætningsmateriale Al = Aluminium Al99 ; F11, 32 til 45 HB b StFA = Blødt jern, 80 til 95 HBa ; fyldt med asbestfrit tætningsmateriale WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 21

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS Både E-100-E og E-100-L2-E er tilgængelige, genanvendelige endeafslutninger, E-100 uden lys, E-100-L med signallys. Begge endeafslutninger

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Magnetisk niveauviser

Magnetisk niveauviser Magnetiske niveauviseremagnetisk NIVEAUVISERArbejdstryk op til 16 bar Magnetisk niveauviser Type : MG33 Arbejdstryk op til 16 bar Anvendelse: Niveauvisning og niveaualarm på beholdere, tanke og kedler

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Elektrokirurgiske penne

Elektrokirurgiske penne Elektrokirurgiske penne Drevet af sikkerhed. Fokuseret på kvalitet. elektrokirurgiske penne Vælg sterile penne med trykknap og vippekontakt. Pennene er tilgængelige alene eller sammen med et hylster for

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1.

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1. Indholdsfortegnelse 1. Manometer Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort stålhus (bar / mvs) nedad...1.01 Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort ABS-hus / sort stålhus nedad...1.04

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

F-SERIEN TIL. Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays

F-SERIEN TIL. Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays F-SERIEN Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays Flow Niveau Tryk Temperatur TIL F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere