Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X Eksempler

2 Betjeningsvejledning for modellerne RTD og TC, Ex i Side WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige lande. Før du starter arbejdet, skal du læse driftsvejledningen! Opbevar driftsvejledningen til senere brug! 2 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

3 Indhold Indhold 1. Generelle oplysninger 4 2. Sikkerhed 5 3. Tekniske data Konstruktion og funktion Transport, emballage og opbevaring Idriftsættelse, drift Information om montage og drift i eksplosionsfarligt område (Europa) Elektriske tilslutninger Beregningseksempler for selv-opvarmning på sensorens/ beskyttelsesrørets spids Vedligeholdelse og rengøring Fejl Afmontering, returnering og bortskaffelse 37 Bilag: EF-overensstemmelseserklæring 38 Overensstemmelseserklæringer finder du online på WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 3

4 1. Generelle oplysninger 1. Generelle oplysninger Instrumentet, som beskrives i vejledningen, er konstrueret og fremstillet v.hj.a. den nyeste teknologi. Alle komponenter er omfattet af strenge kvalitets- og miljøkrav under produktionen. WIKA s produktion er certificeret i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige oplysninger om håndtering af instrumentet. Arbejdssikkerheden kræver, at alle sikkerheds- og arbejdsinstruktioner følges. Overhold de relevante lokale regler, samt de generelle sikkerhedsregler, for instrumentets anvendelsesområde for at undgå ulykker. Betjeningsvejledningen er en del af instrumentet og skal opbevares umiddelbart i nærheden af instrumentet og således, at fagpersonalet altid har adgang til den. Fagpersonalet skal omhyggeligt have læst og forstået driftsvejledningen, før de påbegynder arbejdet. Producentens ansvar bortfalder i tilfælde af skader, der skyldes anvendelse af produktet, som ikke er i overensstemmelse med tilsigtet brug, manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning, anvendelse af fagpersonale med utilstrækkelige kvalifikationer samt uautoriserede ændringer af instrumentet. De generelle vilkår og betingelser i salgsdokumentationen er gældende. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Yderligere oplysninger: - Internetadresse: / - Rådgivning i forbindelse med anvendelse: Tlf.: Fax: Forklaring af symboler ADVARSEL!... angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis den ikke forhindres. FORSIGTIG!... angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre lettere personskader eller beskadigelse af udstyr eller miljø, hvis den ikke undgås. Information... fremhæver nyttige tips, anbefalinger og information for effektiv og problemfri drift. 4 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

5 1. Generelle oplysninger / 2. Sikkerhed ADVARSEL!... angiver en potentielt farlig situation i et potentielt eksplosionsfarligt område, som medfører alvorlig personskade eller død, hvis den ikke forhindres. ADVARSEL!... angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre forbrændinger p.gr.a. varme overflader eller væsker, hvis den ikke undgås. Forkortelser RTD Resistance Temperature Detector = modstandstermometer TC Thermocouple = termoelement 2. Sikkerhed ADVARSEL! Kontrollér før installation, idrifttagning og drift, at du har valgt det korrekte termometer, hvad angår måleområde, konstruktion og specifikke måleforhold. Vælg beskyttelsesrør ud fra maksimumtryk og -temperatur (f.eks. belastningsdiagram i DIN 43772). Manglende overholdelse kan medføre alvorlige personskader og/eller beskadigelse af udstyret. Yderligere vigtige sikkerhedsanvisninger finder du i de enkelte kapitler i denne betjeningsvejledning. 2.1 Tilsigtet brug Disse modstandstermometre og termoelementer anvendes til temperaturmåling i industrielle applikationer i eksplosionsfarlige områder. Modstandstermometre anvendes til måling af temperaturer fra C. For termoelementer er det mulige måleområde fra C. Termometre med denne konstruktion kan både installeres direkte i processen og i beskyttelsesrør. Beskyttelsesrørenes udførelse kan vælges som ønsket, men der skal tages hensyn til driftsprocesdataene (temperatur, tryk, densitet og flow-hastighed). Den driftsansvarlige er ansvarlig for valg af termometer og beskyttelsesrør og for valget af deres materialer, såldes at der kan garanteres sikker drift i systemet eller maskinen. Ved forberedelse af et tilbud kan WIKA kun give anbefalinger, som er baseret på vores erfaring i lignende anvendelser. WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 5

6 2. Sikkerhed Termometret er kun konstrueret og fremstillet til den beskrevne anvendelse og må kun anvendelse i overensstemmelse med dette formål. De tekniske data i denne driftsvejledning skal overholdes. Ukorrekt håndtering eller drift af instrumentet uden for de tekniske data kræver, at instrumentet straks tages ud af drift og kontrolleres af en autoriseret WIKA-servicetekniker. Hvis instrumentet transporteres fra kolde til varme omgivelser, kan dannelse af kondens medføre, at instrumentet ikke fungerer korrekt. Vent, indtil instrumentets og lokalets temperatur er udlignet, før instrumentet sættes i drift igen. Producenten er ikke erstatningsansvarlig i forbindelse med krav, som fremsættes på grundlag af drift, der ikke er i overensstemmelse med tilsigtet brug. 2.2 Personalets kvalifikationer ADVARSEL! Risiko for personskade i tilfælde af utilstrækkelig kvalifikation! Ukorrekt håndtering kan medføre alvorlige personskader og beskadigelse af udstyret. De aktiviteter, der beskrives i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af fagpersonale med de kvalifikationer, som beskrives i det følgende. Hold ukvalificeret personale på afstand af eksplosionsfarlige områder. Fagpersonale Faglært personale er personale, der på baggrund af deres tekniske uddannelse, viden om måleudstyr, samt erfaring, og viden, om landespecifikke regler og aktuelle standarder og direktiver, er i stand til at udføre det beskrevne arbejde og selvstændigt at genkende potentielle risici. Særlige driftsforhold kan kræve yderligere viden, f.eks. om aggressive eller giftige medier. 2.3 Yderligere sikkerhedsanvisninger for instrumenter i overensstemmelse med ATEX og IECEx ADVARSEL! Overholdes de af leverandøren angivne retningslinier ikke, kan resultatet være at produktet ikke længere kan anvendes i eksplosionsfarlige omgivelser. ADVARSEL! Overhold kravene i direktiverne 94/9/EF (ATEX) og IECEx. Følg de gældende nationale regler for Ex-brug (f.eks. EN/IEC og EN/IEC ). 6 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

7 2. Sikkerhed 2.4 Særlige farer ADVARSEL! Overhold de specifikationer, der gives i den gældende typeafprøvningsattest og de relevante landespecifikke regler for installation og brug i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer (f.eks. EN/IEC , NEC, CEC). Manglende overholdelse kan medføre alvorlige personskader og/eller beskadigelse af udstyret. Yderligere vigtige sikkerhedsanvisninger for instrumenter med ATEX/IECExgodkendelse finder du i kapitel 2.3 Yderligere sikkerhedsanvisninger for instrumenter i overensstemmelse med ATEX og IECEx. ADVARSEL! I tilfælde af farlige medier som f.eks. ilt, acetylen, brandfarlige eller giftige gasser eller væsker samt ved køleanlæg, kompressorer etc. skal ikke kun alle standardregler, men også de relevante gældende forskrifter og regler følges. ADVARSEL! Beskyttelse mod elektrostatisk udladning (ESD) er påkrævet. Der kræves korrekt brug af jordforbundne arbejdsflader og personlige håndledsremme ved arbejde med åbne kredsløb (printplader) for at forhindre statisk udladning i at beskadige følsomme elektroniske komponenter. Driftsvirksomheden skal sørge for, at det er sikkert at arbejde på instrumentet på følgende måde: Der skal være passende førstehjælpsudstyr til rådighed, og det skal være muligt at få hjælp, hvis behovet opstår. Betjeningspersonalet skal jævnligt instrueres i alle emner vedrørende arbejdssikkerhed, førstehjælp og miljøbeskyttelse. Betjeningspersonalet skal også kende betejningsvejledningen og især sikkerhedsinstruktionerne i betejningsvejledningen. ADVARSEL! Medierester i afmonterede instrumenter kan medføre risiko for personer, miljø og udstyr. Træf tilstrækkelige forebyggende foranstaltninger. Brug ikke dette instrument i sikkerhedsystemer eller nødstopkredse. Ukorrekt brug af instrumentet kan medføre personskade. Hvis der opstår en fejl, kan der være aggressive medier med ekstremt høj temperatur under højt tryk eller vakuum i instrumentet. WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 7

8 2. Sikkerhed 2.5 Mærkning, sikkerhedsmærkninger EN x Pt100 / A / 4 (F) C Typeskilte for modstandstermometre (eksempel) T ma C Model Sensor i overensstemmelse Made in Germany 2014 med standard TC10-B-IIGZ F Tyndfilmsmodstand Transmittermodel EN x Type K / 1 /. W Trådviklet modstand (kun 0... for udførelse C med transmitter) T TÜV 20 ma 10 ATEX X C IECEx TUN X Typeskilt for måleindsats TR10-A Produktionsår Made in Germany 2014 TR10-B-IIGZ TC10-B-IIGZ EN x Pt100 / A / 4 (F) C T ma C EN x Type K / 1 / C T ma C Made in Germany 2014 II 2 G Ex ia IIC T3...T6 Gb Made in Germany 2014 II 2 D Ex ia IIIC T125 C...T65 C Db 2014 TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X II 2 G Ex ia T3...T6 Gb II 2 D Ex TR10-A-IICZ ia IIIC T125 C...T65 C Db EN x Pt100 / A / C D = 6 mm 250 mm WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! TR10-A-IICZ TR10-B-IIGZ WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! Model EN x Type K / 1 / C D = 6 mm TC10-A-IICZ (F) EN EN x Pt100 / A / 4 1 x Type K / 1 /. TÜV TR10-B-IIGZ ATEX X TÜV 10 ATEX X C IECEx TUN X C IECEx TUN X EN D = x 6 Pt100 mm / A 250 mm D = 6 mm 250 mm II / 2G 4 (F) Ex ia IIC T3... T6 Gb CII 2G Ex ia IIC T3... T6 Gb Godkendelsesnummer T ma (F) C 0158 TC10-A-IICZ 250 mm Made 0158 in Germany 2014 TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X II 2G Ex ia IIC T3... T6 Gb 1 x Type K / 1 / C Yderligere data for Ex-instrumenter T ma C Produktionsår Made in Germany 2014 TC10-B-IIGZ Godkendelsesnummer 8 WIKA 2014 betjeningsvejledning RTD 2014 og TC, egensikker udførelse (Ex i) EN EN x Type K / 1 / TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X II 2 G Ex ia IIC T3...T6 Gb II 2 D Ex ia IIIC T125 C...T65 C Db WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! TR10-A-IICZ TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X II 2G Ex ia IIC T3... T6 Gb EN TC10-A-IICZ

9 2. Sikkerhed TR10-B-IIGZ TR10-B-IIGZ EN EN x Pt100 / A / 4 (F) 1 x Pt /... A +250 / 4 (F) C C T ma T ma C C Typeskilte for termoelementer (eksempel) Made in Germany 2014 Made in Germany 2014 Model TC10-B-IIGZ TC10-B-IIGZ EN EN x Type K / 1 /. 1 x Type 0 K... / 1260 /. C C T ma T ma C C Made in Germany 2014 Sensor i overensstemmelse med standard ikke jordforbundet Transmittermodel jordforbundet TÜV 10 ATEX X TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X (kun for udførelse med transmitter) IECEx TUN X II 2 G II 2 D WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! Typeskilt for måleindsats TC10-A Made in Germany Ex ia IIC T3...T6 Gb II 2 G Ex ia IIC T3...T6 Gb Ex ia IIIC T125 C...T65 C II 2 D DbEx ia IIIC T125 C...T65 C Db 0158 TR10-A-IICZ EN TR10-A-IICZ TC10-A-IICZ TC10-A-IICZ Model EN 60751EN EN x Pt100 / A / 4 1 x Type K / 1 /. Produktionsår 1 x Pt100 / A / 4 1 x Type K / 1 / C C C C D = 6 mm D = 6 mm 250 mm D = 6 mm 250 mm D = 6 mm 250 mm 250 mm (F) (F) ikke jordforbundet TR10-B-IIGZ TÜV 10 ATEX X TÜV 10 ATEX X TÜV 10 ATEX X TÜV 10 ATEX X EN IECEx TUN X IECEx TUN X IECEx TUN X IECEx TUN X 1 x Pt100 / A / 4 (F) C II 2G T24 II 2G 4 Ex... ia 20 IIC T3 ma... T6 Gb II 2G Ex ia IIC T3... T6 Gb Ex ia IIC T3... T6 Gb II 2G Ex ia IIC T3... T6 Gb CGodkendelsesnummer Made in Germany 2014 TC10-B-IIGZ EN x Type K / 1 / C T ma C Yderligere data for Ex-instrumenter Produktionsår Made in Germany 2014 Forklaring: ikke jordforbundet isoleret svejsning 2014 TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X II 2 G Ex ia IIC T3...T6 Gb II 2 D Ex ia IIIC T125 C...T65 C Db WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! TR10-A-IICZ 2014 jordforbundet sammensvejset EN med kappen 1 x Pt100 / A / C WIKA betjeningsvejledning RTD og D = TC, 6 mmegensikker 250 udførelse mm D = 6 mm (Ex i) (F) 0158 TC10-A-IICZ Godkendelsesnummer EN x Type K / 1 / C 250 mm 9

10 2. Sikkerhed / 3. Tekniske data Forklaring af symboler Før du monterer og sætter instrumentet i drift, skal du læse betjeningsvejledningen! CE, Communauté Européenne Instrumenter med dette mærke er i overensstemmelse med de relevante europæiske direktiver. ATEX europæisk direktiv om eksplosionssikring (Atmosphère = AT, explosible = EX) Instrumenter med dette mærke er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 94/9/EF (ATEX) om eksplosionssikring. 3. Tekniske data 3.1 Modstandstermometer Sensortilslutningsmetode 2-leder 3-leder 4-leder Sensorens nøjagtighed iht. DIN EN Klasse B Klasse A Klasse AA Kombinationen af en 2-leder-forbindelse og klasse A eller klasse AA er ikke tilladt, fordi måleindsatsens ledningsmodstand modvirker sensorens højere nøjagtighed. Grundværdier og nøjagtigheder Grundværdier og nøjagtigheder for platin-målemodstande er fastlagt i DIN EN Den nominelle værdi for Pt100-sensorer er 100 Ω ved 0 C. Temperaturkoefficienten α kan enkelt angives til at være mellem 0 C og 100 C med: α = C -1 Forholdet mellem temperatur og elektrisk modstand beskrives med polynomier, som også er defineret i DIN EN Derudover angiver denne standard grundværdierne i C-trin i en tabel. 10 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

11 3. Tekniske data Klasse Temperaturområde Nøjagtighed i C Trådviklet (W) Tyndfilm (F) B C C ±(0,30 + 0,0050 t ) 1) A C C ±(0,15 + 0,0020 t ) 1) AA C C ±(0,10 + 0,0017 t ) 1) 1) t er temperaturværdien i C uanset fortegn. Fed skrift: standardudgave Yderligere tekniske oplysninger finder du i WIKA-databladet og i Teknisk information IN Anvendelsesgrænser og nøjagtigheder for platin-modstandstermometre iht. EN 60751: Termoelementer Sensortype Model Anbefalet maks. driftstemperatur K C J 800 C E 800 C T 400 C N C S C R C B C Toleranceværdier for termoelementerne iht. IEC / ASTM E230 (referencetemperatur 0 C) Type Termoelement Toleranceværdi Klasse Temp.-område Toleranceværdi C NiCr-NiAl ±1,5 C eller 0,0040 t 1) 2) IEC del 2 K C ±2,5 C eller 0,0075 t (NiCr-Ni) N Speciel C ±1,1 C eller ±0,4 % NiCrSi-NiSi ASTM E230 Standard C ±2,2 C eller ±0,75 % J Fe-CuNi IEC del C ±1,5 C eller 0,0040 t C ±2,5 C eller 0,0075 t ASTM E230 Speciel C ±1,1 C eller ±0,4 % Standard C ±2,2 C eller ±0,75 % E NiCr-CuNi IEC del C ±1,5 C eller 0,0040 t C ±2,5 C eller 0,0075 t ASTM E230 Speciel C ±1,0 C eller ±0,4 % Standard C ±1,7 C eller ±0,5 % C ±0,5 C eller 0,0040 t IEC del C ±1,0 C eller 0,0075 t T Cu-CuNi C ±1,0 C eller 0,015 t Speciel C ±0,5 C eller ±0,4 % ASTM E230 Standard C ±1,0 C eller ±1,5 % Standard C ±1,0 C eller ±0,75 % WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 11

12 3. Tekniske data R S B IEC del 2 Pt13%Rh-Pt Pt10%Rh-Pt ASTM E230 Pt30%Rh- Pt6%Rh 1 ±1,0 C eller C ±[1 + 0,003 (t )] C C ±1,5 C eller ±0,0025 t Speciel C ±0,6 C eller ±0,1 % Standard C ±1,5 C eller ±0,25 % C ±0,0025 t IEC del C ±4,0 C eller ±0,005 t ASTM E230 Speciel - - Standard C ±0,5 % 1) t er temperaturværdien i C uanset fortegn. 2) Den største værdi er gældende Der er forskellige skrivemåder for type K-termoelementer i Europa og Nordamerika: Europa: NiCr-NiAl eller NiCr-Ni Nordamerika: Ni-Cr / Ni-Al Der er ingen fysisk forskel. De forskellige angivelser skyldes blot historiske årsager Potentielle måleusikkerheder Vigtige faktorer, der påvirker termoelementers stabilitet på langt sigt. Ældningseffekter/forgiftning Anløbningsprocesser i termoelementer, der ikke beskyttes korrekt ( blotlagte termoelementledninger) medfører forkerte karakteristikker. Fremmede atomer (forgiftning), der diffunderer ind i de oprindelige legeringer medfører ændringer af disse oprindelige legeringer og forfalsker dermed karakteristikken. Direkte påvirkning af hydrogen medfører, at termoelementerne bliver sprøde. Ni-benet på type K-termoelementer beskadiges ofte af svovl, som f.eks. findes i røggasser. Termoelementer af type J og T ældes lidt, fordi benet af rent metal anløber først. Generelt øges ældningseffekterne ved stigende temperaturer. Kromoxidering Hvis type K-termoelementer anvendes ved temperaturer fra ca. 800 C til C, kan der forekomme betydelige ændringer i den termoelektriske spænding. Årsagen til dette er kromnedbrydning eller kromoxidering i NiCr-benet (+ benet). Forudsætningen for dette er en lav koncentration af ilt eller damp umiddelbart i nærheden af termoelementet. Nikkel-benet påvirkes ikke af dette. Konsekvensen af denne effekt er, at den målte værdi skrider p.gr.a. faldende termoelektrisk spænding. Denne effekt fremskyndes ved iltmangel (reducerende atmosfære), fordi der ikke kan dannes et komplet oxid-lag på termoelementets overflade, som kunne beskytte mod yderligere oxidering af kromet. Termoelementet ødelægges permanent af denne proces. Det engelske navn for kromoxidering green rot skyldes den grønlige, skinnende anløbning på ledningens brudsted. Termoelementer af type N har her en fordel på grund af deres silicium-indhold. Her dannes der et beskyttende oxid-lag på overfladen under de samme forhold. 12 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

13 3. Tekniske data K-effekt NiCr-benet på et termoelement af type K har et ordnet krystalgitter under ca. 400 C. Hvis termoelementet opvarmes yderligere, sker der en ændring til en tilstand med uorden i temperaturområdet mellem ca. 400 C og 600 C. Over 600 C gendannes krystalgitterets ordnede tilstand. Hvis disse termoelementer afkøles for hurtigt (hurtigere end ca. 100 C i timen), opstår det uønskede uordnede krystalgitter igen under afkøling i området fra ca. 600 C til ca. 400 C. I karakteristikken for type K forudsættes der imidlertid en ordnet tilstand, der gemmes med værdier. Resultatet er en termoelektrisk spændingsfejl på op til ca. 0,8 mv (ca. 5 C) inden for dette område. K-effekten er reversibel og fjernes i stor udstrækning igen ved at udgløde termoelementet 700 C efterfulgt af en passende langsom afkøling. Termoelementer med tynd kappe er særligt følsomme, hvad dette angår. Afkøling i stillestående luft kan allerede føre til afvigelser på 1 K. I termoelementer af type N har det været muligt at reducere denne nærordnings-effekt ved at legere begge ben med silicium. Anvendelsesområdet for disse termometre er begrænset både af termoelementets tilladte maksimumtemperatur og af maksimumtemperaturen for beskyttelsesrørets materiale. De angivne modeller fås både som enkelte og dobbelte termoelementer. Termoelementet leveres med et isoleret målepunkt, med mindre andet er angivet specifikt. Toleranceværdi Basis for termoelementers toleranceværdi er en temperatur på den kolde terminal på 0 C. Benyttes en kompensationsledning eller termoelementledning må der regnes med yderligere målefejl. Nøjagtighedsangivelser og yderligere specifikationer finder du i det tilhørende WIKA-datablad og Teknisk information IN 00.23, Anvendelse af termoelementer. WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 13

14 4. Konstruktion og funktion 4. Konstruktion og funktion 4.1 Beskrivelse Modstandstermometre og termoelementer benytte stil at registrere temperaturer i processer. Afhængigt af deres konstruktion er disse termometre velegnede til lave, mellemstore eller høje proceskrav i eksplosionsfarlige områder. Isoleret målepunkt Termometer-modellerne TRxx og TCxx består af et svejst rør, en mineral-isoleret ledning med kappe eller keramisk isolerede termoledere (hvori temperatursensoren er anbragt, indlejret i et keramisk pulver), en temperaturbestandig tætningsmasse, cementmasse eller varmeledende pasta. Alternativer: Måleindsatsen eller ledningssonden fås også i rørform. Her er sensoren anbragt i et sammensvejst rør og indlejret i et keramisk pulver, varmeledende pasta eller i en tætningsmasse, der er velegnet til dette formål. Måleindsatsen til højtemperatur-termoelementer kan også opbygges af termoledere isoleret med keramikstænger eller keramikperler. Keramikrøret er indlejret i et metal-støtterør v.hj.a. temperaturbestandig cement. Termoelementer, uisolerede (jordforbundne) Til særlige anvendelser, f.eks. overfladetemperaturmålinger, er sensorerne i direkte kontakt med den beskyttende manchet, eller termoelementernes målepunkter er fastsvejst til bunden (se kapitel Særlige anvendelsesforhold (X-forhold) ). Målepunkt isoleret (ikke jordforbundet) Termoelement Målepunkt Målepunkt ikke isoleret (jordforbundet) Termoelement Målepunkt Kappe Kappe V-Pad-udgave, model TC59-V Målepunkt ikke isoleret AI203-pulver svejst med fyldmateriale V-Pad MI-ledning 14 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

15 4. Konstruktion og funktion / 5. Transport, emballage og opbevaring Modstandsevne mod vibrationer Termometrene er slag- og vibrationssikre. Modstandsevnen mod vibrationer for basismodellen er i overensstemmelse med DIN EN (op til 3 g), mens der er mulighed for højere belastninger med særlige konstruktioner. Slagfastheden for alle udgaver opfylder kravene i EN med undtagelse af højtemperatur-termoelementer opbygget af keramisk isolerede termoledere. Elektrisk tilslutning Hvad angår tilslutning, er termometret udstyret med et hus og et stik eller blotlagte ledningsender. I huset er der indbygget klemmer eller en certificeret transmitter. Som tilvalg kan der indbygges separat certificerede digitaldisplays. 4.3 Leveringsomfang Sammenlign leveringsomfanget med følgesedlen. 5. Transport, emballage og opbevaring 5.1 Transport Kontrollér instrumentet for evt. transportskader. Tydelige skader skal meddeles straks. 5.2 Emballage Fjern først emballagen umiddelbart før montering. Gem emballagen. Den giver optimal beskyttelse under transport (f.eks. ved ændring af installationssted eller ved eventuel forsendelse). 5.3 Opbevaring Tilladte forhold på opbevaringsstedet: Opbevaringstemperatur: Instrumenter uden indbygget transmitter: C Instrumenter med indbygget transmitter: se driftsvejledningen for den pågældende transmitter Fugtighed: % relativ fugtighed (ingen kondens) Udsættelse for følgende faktorer skal undgås: Direkte sollys og nærhed til varme objekter Mekanisk vibration, mekanisk stød (hvis instrumentet lægges for hårdt ned) Sod, damp, støv og korrosive gasser WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 15

16 5. Transport, emballage og opbevaring / 6. Idriftsættelse, drift Opbevar instrumentet i dets originale emballage på et sted, der opfylder ovennævnte betingelser. Hvis den originale emballage ikke er til rådighed, skal instrumentet emballeres og opbevares som beskrevet nedenfor: 1. Instrumentet omvikles med antistatisk plastfolie. 2. Anbring instrumentet i emballagen sammen med stødabsorberende materiale. 3. Hvis instrumentet opbevares i en længere periode (over 30 dage), skal der lægges en pose med tørremiddel inde i emballagen. ADVARSEL! Før du lægger instrumentet til opbevaring (efter drift), skal du fjerne alt restmedie. Dette er især vigtigt, hvis mediet er sundhedsfarligt, f.eks. ætsende, giftigt, kræftfremkaldende, radioaktivt etc. 6. Idriftsættelse, drift ADVARSEL! Når termometret monteres, må temperaturen ikke falde under eller overskride den tilladte driftstemperatur (miljø, medium), selv når konvektion og varmestråling tages i betragtning! ADVARSEL! Termometre skal være jordforbundet, hvis der kan forventes farlige spændinger på tilslutningsledningerne (der f.eks. skyldes mekanisk beskadigelse, elektrostatisk udladning eller induktion)! 6.1 Elektrisk tilslutning FORSIGTIG! Undgå beskadigelser på ledninger og ledere samt tilslutningspunkter Forsyn lederender med crimpede kabelmuffer) Der skal tages hensyn til både den interne kapacitet og induktans De elektriske tilslutninger for termometrene (f.eks. tilslutningsdiagrammer, toleranceværdier etc.) finder du i de relevante datablade. Hvis der er indbygget hovedtransmittere eller digitaldisplays i huset, skal der også tages hensyn til disse datablade. 16 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

17 6. Idriftsættelse, drift 6.2 Elektrisk tilslutning af modstandstermometre Modstandstermometer med klemmerække 1 x Pt100, 2-leder 1 x Pt100, 3-leder 1 x Pt100, 4-leder Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid 2 x Pt100, 2-leder 2 x Pt100, 3-leder 2 x Pt100, 4-leder Hvid Hvid Hvid Gul Sort Gul Sort Gul Sort Hvid Sort Hvid Sort Sort Hvid Hvid Sort Sort Gul Gul Gul Gul WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 17

18 6. Idriftsættelse, drift Modstandstermometer med ledning eller stik Uden stik 1 x Pt100 2-leder Hvid 2 x Pt100 2-leder Hvid Sort x Pt100 3-leder Hvid Gul 1 x Pt100 4-leder Hvid Hvid 2 x Pt100 3-leder Hvid Sort Sort Lemo-stik Hanstik Hunstik Vist forfra Vist forfra Gul WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

19 6. Idriftsættelse, drift Skrue-/indstiks-stik (Binder, Amphenol) Hanstik Hunstik Hunstik set forfra Hanstik set forfra Binder Series 680 Binder Series 680 Binder Series 680 Binder Series 680 Binder Series 692 Amphenol C Elektrisk tilslutning af termoelementer Farvekodning på termoelementers ledninger Sensortype Standard Plus Minus K DIN EN Grøn Hvid J DIN EN Sort Hvid E DIN EN Violet Hvid T DIN EN Brun Hvid N DIN EN Lyserød Hvid Termoelementer med klemmerække Enkelt termoelement Farvekoden på plus-forbindelsen til enhederne afgør altid sammenhængen mellem polaritet og tilslutningsklemme. Dobbelt termoelement WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 19

20 6. Idriftsættelse, drift Termoelementer med ledning eller stik Se tabellen vedr. mærkning af ledningsenderne Ledning Lemo-hanstik på ledningen Binder-hanstik på ledningen (skrue/indstiks-tilslutning) Enkelt termoelement Dobbelt termoelement Termostik Plus og minus er markeret. Til dobbelte termoelementer skal der bruges to termostik. 6.4 Multipunkts-termoelementer (iht. 8.4) Disse er normalt udstyret med et hus, hvori der er monteret transmittere eller klemmerækker. Transmitterne/digitaldisplays er fastgjort mekanisk (f.eks. skinnesystem i hus eller holder i tilslutningshoved) og installeret i overensstemmelse med EN/IEC og EN/IEC Som tilvalg, afhængigt af udførelse, kan husene være udstyret med eller uden klemmer (f.eks. klemmerækker etc.) i overensstemmelse med EN/IEC og EN/IEC Ved brug af flere transmittere/digitaldisplays øges husets volumen tilpasset til varmekilden, og dermed øges det volumen, der skal opvarmes. Det øgede volumen er med til at sikre at husets overfladetemperatur ikke øges væsentligt. ADVARSEL! Ved anvendelse uden klemmer og ledningsføring skal det sikres, at reglerne for installation i EN/IEC og EN/IEC overholdes. 6.5 Kabelforskruninger I termometre, der er udstyret med tilslutningshoveder, skal kabelforskruningerne passe til kablet diameter for at sikre, at den nødvendige kapslingsklasse opnås. Krav til opfyldelse af kapslingsklasse Brug kun kabelforskruninger inden for deres angivne klemmeområde (ledningsdiameteren skal passe til kabelforskruningen) Brug ikke det lave klemmeområde ved meget bløde ledningstyper Brug kun ledninger med rundt tværsnit (om nødvendigt en smule ovalt tværsnit) Sno ikke ledningen 20 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

21 6. Idriftsættelse, drift Gentagne åbning/lukning kan have en negativ effekt på kapslingsklassen, og bør derfor kun foretages hvis det er strengt nødvendigt Ved ledninger med tydelig koldflydning skal skrueforbindelsen spændes helt 6.6 Cylindriske gevind Hvis termometrets tilslutningshoved, halsrør, beskyttelsesrør eller procestilslutning tilsluttes med cylindriske gevind (f.eks. G ½, M20 x 1,5...), skal disse gevind tætnes med pakninger, som forhindrer væsker i at trænge ind i termometret. Som standard bruger WIKA kobber-profilpakninger til forbindelsen mellem halsrør og beskyttelsesrør og flade papirpakninger til forbindelsen mellem tilslutningshoved og halsrør eller beskyttelsesrør. Hvis termometret og beskyttelsesrøret allerede er tilsluttet, er pakningerne allerede monteret. Den driftsansvarlige skal kontrollere, om pakningerne er egnede til driftsforholdene og udskifte dem med passende pakninger om nødvendigt. For termometre uden beskyttelsesrør og/eller hvor disse leveres separat, medfølger pakningerne ikke og skal bestilles separat. Spænd gevindene manuelt, når den endelige samling udføres i anlægget. Dette svarer til leveringstilstanden ved komponenter, der er samlet på forhånd. Der skal spændes til det endelige tilspændingsmoment med en skruenøgle (en halv omdrejning). Pakningerne skal udskiftes efter adskillelse! Pakningerne kan bestilles hos WIKA med angivelse af WIKA-ordrenummer og/eller betegnelse (se tabel). WIKA ordre-nr. Betegnelse Egnet til gevind iht. DIN 7603 Form C 14 x 18 x 2 -CuFA G ¼, M14 x 1, iht. DIN 7603 Form C 18 x 22 x 2 -CuFA M18 x 1,5, G ⅜ iht. DIN 7603 Form C 21 x 26 x 2 -CuFA G ½, M20 x 1, iht. DIN 7603 Form C 27 x 32 x 2,5 -CuFA G ¾, M27 x iht. DIN 7603 Form C 20 x 24 x 2 -CuFA M20 x 1, iht. DIN 7603 D21,2 x D25,9 x 1,5 -Al G ½, M20 x 1, iht. DIN 7603 Form C D14,2 x D17,9 x 2 -StFA G ¼, M14 x 1, iht. DIN 7603 Form C D33,3 x D38,9 x 2,5 -StFA G 1 Forklaring: CuFA = Kobber, maks. 45 HB a ; fyldt med asbestfrit tætningsmateriale Al = Aluminium Al99 ; F11, 32 til 45 HB b StFA = Blødt jern, 80 til 95 HBa ; fyldt med asbestfrit tætningsmateriale WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 21

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Temperaturføler til måling af udstødningsgas type MBT 5113 og MBT 5116

Temperaturføler til måling af udstødningsgas type MBT 5113 og MBT 5116 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Temperaturføler til måling af udstødningsgas type og MBT 5116 MBT 5116 B-head MBT 5116 Slim-line Kraftige følere, der anvendes til måling og regulering af

Læs mere

Nyt i standarder. TechCare Nørregade 20 8660 Skanderborg TechCare.dk

Nyt i standarder. TechCare Nørregade 20 8660 Skanderborg TechCare.dk Nyt i standarder 1 2 1 Hvad handler det om? 3 EX Grundbegreber 4 EX Grundbegreber 2 Hvad handler det om? 5 EX Grundbegreber Hvorfor skete det? 6 EX Grundbegreber 3 Regulativ for el installationer fra 1926

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751.

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751. Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751 Teknisk Brochure Egenskaber Ex ll 1G EEx ia llc T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX

Læs mere

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Speciel sikkerhedsanvisning da RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Indhold TankRadar Pro information om det europæiske ATEX-direktiv....................... 2 ATEX-mærkning og Ex-certificeringskode............................................

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA BP2F A BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Sikkerhed... 02 Oplysninger om instrumentet... 02

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere

Overvågningssystem. Modstandstermometer Pt100. CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L MegaCPK RPH. Supplerende driftsvejledning

Overvågningssystem. Modstandstermometer Pt100. CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L MegaCPK RPH. Supplerende driftsvejledning Overvågningssystem Modstandstermometer Pt100 CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L MegaCPK RPH Supplerende driftsvejledning Kolofon Supplerende driftsvejledning Modstandstermometer Pt100 Original driftsvejledning

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater, differens pressostater og termostater, RT-E RT-E-serien består af pressostater og differenspressostater såvel som termostater. Enhederne er

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installationsvejledning P/N MMI-20010180, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk:

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-xxx Levelsensor (004-DK) 1 / 12 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3

Læs mere

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner THR880i Ex Sikkerhedsinstruktioner 1 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse... 3 2 Sikkerhedsoplysninger... 3 3 Sikkerhedsregler... 3 4 Beskyttelse med batteridæksel... 5 4.1 Sådan skrues batteridækslet af...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien

Micro Motion -sensorer i F-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010093, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Installationsvejledning P/N MMI-20011735, Rev. AA Juli 2009 ATEXinstallationsvejledning til Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Driftsvejledning Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Generelle oplysninger...2 3 Generelle sikkerhedsanvisninger...3 4 Formålsbestemt

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Micro Motion -sensorer i H-serien

Micro Motion -sensorer i H-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010104, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i H-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S Fabriksvænget 16 4130 Viby Sj, Danmark

JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S Fabriksvænget 16 4130 Viby Sj, Danmark Typeblad 404391 Side 1/7 JUMO MAERA F27 Niveausonde Anvendelse Niveau og volumemåling i 1 Vand og spildevands industri Brønde og overfladevand Boringer Aggressive medier (f.eks galvaniseringsbade, syrer)

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual - HBDF afrimningssensor (001-DK) 1 / 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3 Introduktion...

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler

HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler KVF-104-PF ISO9001 0102 De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie

Læs mere

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber BETJENINGSVEJLEDNING Niveauregistrering til Sikkerhedsforskrifter Montering, ledningsføring, indledende opstart og vedligeholdelse skal udføres af uddannede teknikere. Apparatet må kun tilsluttes til kredsløb,

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160 Holm & Holm A/S. Svejsemaskine OMISA De tekniske data I denne brugervejledning er kun til generel information. Vi forbeholder os retten til at lave ændringer uden varsel. I tvivlstilfælde sammenholdes

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Alle værdier er udfyldt i forhold af a i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Det elektriske materiel er efter Boligministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Installationsvejledning P/N MMI-20011731, Rev. A Juli 2008 ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

JUMO MIDAS S05 OEM-Tryktransmitter - Universal

JUMO MIDAS S05 OEM-Tryktransmitter - Universal Leveringsadresse: Mackenrodtstraße 4, 609 Fulda, Tyskland Postadresse: 605 Fulda, Tyskland Telefon: +49 66 600-0 Telefax: +49 66 600-607 Fabriksvænget 6 40 Viby Sj, Danmark Telefon: +45 46 9 46 66 Telefax:

Læs mere

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 DK Dansk Driftsvejledning 818582-02 Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Installations- og betjeningsvejledning

OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 20.4.2012 Internet: www.labkotec.com 1/12 OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Copyright 2012 Labkotec

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Brugervejledning PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Tillykke med dit nye præcise kvalitetsprodukt fra METTLER TOLEDO. Korrekt brug af dit nye udstyr i overensstemmelse med denne Brugervejledning samt

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

HBSR-HFC Switch. Instruktionsmanual. Til detektering af HFC kølemiddel Spændningsforsyning: 90 240 V AC Udgang: Solid State Relay 40 W

HBSR-HFC Switch. Instruktionsmanual. Til detektering af HFC kølemiddel Spændningsforsyning: 90 240 V AC Udgang: Solid State Relay 40 W Instruktionsmanual HBSR-HFC Switch Til detektering af HFC kølemiddel Spændningsforsyning: 90 240 V AC Udgang: Solid State Relay 40 W Instruktionsmanual - Refrigeration Switch (HBSR-HFC-SSR-001-DK) 1 /

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

104.446 104.447 V2/1210

104.446 104.447 V2/1210 104.446 104.447 V2/1210 DK 1. Generelle oplysninger 86 1.1 Generelt om denne vejledning 86 1.2 Symbolforklaring 86 1.3 Producentens ansvar og garanti 87 1.4 Ophavsret 87 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Leksikon. Indeks. 241

Leksikon. Indeks.  241 www.contrinex.dk 241 2.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 10 mm 15 mm PNP skiftefunktion NPN skiftefunktion AC/DC 2-leder N.O. M12 2.0 mm 4.0 mm M18 5.0 mm 8.0 mm M30 10 mm 15 mm 242 Detaljerede datablade for disse

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord.

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. 06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord sort. 06.1 Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. Anvendes til tilslutning af brugsgenstande f.eks. håndværktøj og husholdningsmaskiner, hvor den mekaniske belastning

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

HÅNDBOG Slamlagsføler

HÅNDBOG Slamlagsføler PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Slamlagsføler SLU-103-PF ISO9001 0102 De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI)

Læs mere

BG20 BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA

BG20 BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA BG20 A BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om instrumentet... 02 Tekniske data...

Læs mere

HBSO-SSR Olie Niveau Switch Til detektering af olie i køleanlæg

HBSO-SSR Olie Niveau Switch Til detektering af olie i køleanlæg Instruktionsmanual HBSO-SSR Olie Niveau Switch Til detektering af olie i køleanlæg Instruktionsmanual Oil Level Switch (HBSO-SSR-001-DK) 1 / 9 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3 Introduktion...

Læs mere

Temperaturføler MBT 3270. Teknisk brochure

Temperaturføler MBT 3270. Teknisk brochure Temperaturføler MBT 3270 Teknisk brochure Egenskaber OEM Temperaturfølerprogram Findes med forskellige følerelementer (RTD, NTC, PTC) Robust, med høj grad af beskyttelse mod fugt Fast måleindsats Messing

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere