Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X Eksempler

2 Betjeningsvejledning for modellerne RTD og TC, Ex i Side WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige lande. Før du starter arbejdet, skal du læse driftsvejledningen! Opbevar driftsvejledningen til senere brug! 2 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

3 Indhold Indhold 1. Generelle oplysninger 4 2. Sikkerhed 5 3. Tekniske data Konstruktion og funktion Transport, emballage og opbevaring Idriftsættelse, drift Information om montage og drift i eksplosionsfarligt område (Europa) Elektriske tilslutninger Beregningseksempler for selv-opvarmning på sensorens/ beskyttelsesrørets spids Vedligeholdelse og rengøring Fejl Afmontering, returnering og bortskaffelse 37 Bilag: EF-overensstemmelseserklæring 38 Overensstemmelseserklæringer finder du online på WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 3

4 1. Generelle oplysninger 1. Generelle oplysninger Instrumentet, som beskrives i vejledningen, er konstrueret og fremstillet v.hj.a. den nyeste teknologi. Alle komponenter er omfattet af strenge kvalitets- og miljøkrav under produktionen. WIKA s produktion er certificeret i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige oplysninger om håndtering af instrumentet. Arbejdssikkerheden kræver, at alle sikkerheds- og arbejdsinstruktioner følges. Overhold de relevante lokale regler, samt de generelle sikkerhedsregler, for instrumentets anvendelsesområde for at undgå ulykker. Betjeningsvejledningen er en del af instrumentet og skal opbevares umiddelbart i nærheden af instrumentet og således, at fagpersonalet altid har adgang til den. Fagpersonalet skal omhyggeligt have læst og forstået driftsvejledningen, før de påbegynder arbejdet. Producentens ansvar bortfalder i tilfælde af skader, der skyldes anvendelse af produktet, som ikke er i overensstemmelse med tilsigtet brug, manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning, anvendelse af fagpersonale med utilstrækkelige kvalifikationer samt uautoriserede ændringer af instrumentet. De generelle vilkår og betingelser i salgsdokumentationen er gældende. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Yderligere oplysninger: - Internetadresse: / - Rådgivning i forbindelse med anvendelse: Tlf.: Fax: Forklaring af symboler ADVARSEL!... angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis den ikke forhindres. FORSIGTIG!... angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre lettere personskader eller beskadigelse af udstyr eller miljø, hvis den ikke undgås. Information... fremhæver nyttige tips, anbefalinger og information for effektiv og problemfri drift. 4 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

5 1. Generelle oplysninger / 2. Sikkerhed ADVARSEL!... angiver en potentielt farlig situation i et potentielt eksplosionsfarligt område, som medfører alvorlig personskade eller død, hvis den ikke forhindres. ADVARSEL!... angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre forbrændinger p.gr.a. varme overflader eller væsker, hvis den ikke undgås. Forkortelser RTD Resistance Temperature Detector = modstandstermometer TC Thermocouple = termoelement 2. Sikkerhed ADVARSEL! Kontrollér før installation, idrifttagning og drift, at du har valgt det korrekte termometer, hvad angår måleområde, konstruktion og specifikke måleforhold. Vælg beskyttelsesrør ud fra maksimumtryk og -temperatur (f.eks. belastningsdiagram i DIN 43772). Manglende overholdelse kan medføre alvorlige personskader og/eller beskadigelse af udstyret. Yderligere vigtige sikkerhedsanvisninger finder du i de enkelte kapitler i denne betjeningsvejledning. 2.1 Tilsigtet brug Disse modstandstermometre og termoelementer anvendes til temperaturmåling i industrielle applikationer i eksplosionsfarlige områder. Modstandstermometre anvendes til måling af temperaturer fra C. For termoelementer er det mulige måleområde fra C. Termometre med denne konstruktion kan både installeres direkte i processen og i beskyttelsesrør. Beskyttelsesrørenes udførelse kan vælges som ønsket, men der skal tages hensyn til driftsprocesdataene (temperatur, tryk, densitet og flow-hastighed). Den driftsansvarlige er ansvarlig for valg af termometer og beskyttelsesrør og for valget af deres materialer, såldes at der kan garanteres sikker drift i systemet eller maskinen. Ved forberedelse af et tilbud kan WIKA kun give anbefalinger, som er baseret på vores erfaring i lignende anvendelser. WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 5

6 2. Sikkerhed Termometret er kun konstrueret og fremstillet til den beskrevne anvendelse og må kun anvendelse i overensstemmelse med dette formål. De tekniske data i denne driftsvejledning skal overholdes. Ukorrekt håndtering eller drift af instrumentet uden for de tekniske data kræver, at instrumentet straks tages ud af drift og kontrolleres af en autoriseret WIKA-servicetekniker. Hvis instrumentet transporteres fra kolde til varme omgivelser, kan dannelse af kondens medføre, at instrumentet ikke fungerer korrekt. Vent, indtil instrumentets og lokalets temperatur er udlignet, før instrumentet sættes i drift igen. Producenten er ikke erstatningsansvarlig i forbindelse med krav, som fremsættes på grundlag af drift, der ikke er i overensstemmelse med tilsigtet brug. 2.2 Personalets kvalifikationer ADVARSEL! Risiko for personskade i tilfælde af utilstrækkelig kvalifikation! Ukorrekt håndtering kan medføre alvorlige personskader og beskadigelse af udstyret. De aktiviteter, der beskrives i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af fagpersonale med de kvalifikationer, som beskrives i det følgende. Hold ukvalificeret personale på afstand af eksplosionsfarlige områder. Fagpersonale Faglært personale er personale, der på baggrund af deres tekniske uddannelse, viden om måleudstyr, samt erfaring, og viden, om landespecifikke regler og aktuelle standarder og direktiver, er i stand til at udføre det beskrevne arbejde og selvstændigt at genkende potentielle risici. Særlige driftsforhold kan kræve yderligere viden, f.eks. om aggressive eller giftige medier. 2.3 Yderligere sikkerhedsanvisninger for instrumenter i overensstemmelse med ATEX og IECEx ADVARSEL! Overholdes de af leverandøren angivne retningslinier ikke, kan resultatet være at produktet ikke længere kan anvendes i eksplosionsfarlige omgivelser. ADVARSEL! Overhold kravene i direktiverne 94/9/EF (ATEX) og IECEx. Følg de gældende nationale regler for Ex-brug (f.eks. EN/IEC og EN/IEC ). 6 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

7 2. Sikkerhed 2.4 Særlige farer ADVARSEL! Overhold de specifikationer, der gives i den gældende typeafprøvningsattest og de relevante landespecifikke regler for installation og brug i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer (f.eks. EN/IEC , NEC, CEC). Manglende overholdelse kan medføre alvorlige personskader og/eller beskadigelse af udstyret. Yderligere vigtige sikkerhedsanvisninger for instrumenter med ATEX/IECExgodkendelse finder du i kapitel 2.3 Yderligere sikkerhedsanvisninger for instrumenter i overensstemmelse med ATEX og IECEx. ADVARSEL! I tilfælde af farlige medier som f.eks. ilt, acetylen, brandfarlige eller giftige gasser eller væsker samt ved køleanlæg, kompressorer etc. skal ikke kun alle standardregler, men også de relevante gældende forskrifter og regler følges. ADVARSEL! Beskyttelse mod elektrostatisk udladning (ESD) er påkrævet. Der kræves korrekt brug af jordforbundne arbejdsflader og personlige håndledsremme ved arbejde med åbne kredsløb (printplader) for at forhindre statisk udladning i at beskadige følsomme elektroniske komponenter. Driftsvirksomheden skal sørge for, at det er sikkert at arbejde på instrumentet på følgende måde: Der skal være passende førstehjælpsudstyr til rådighed, og det skal være muligt at få hjælp, hvis behovet opstår. Betjeningspersonalet skal jævnligt instrueres i alle emner vedrørende arbejdssikkerhed, førstehjælp og miljøbeskyttelse. Betjeningspersonalet skal også kende betejningsvejledningen og især sikkerhedsinstruktionerne i betejningsvejledningen. ADVARSEL! Medierester i afmonterede instrumenter kan medføre risiko for personer, miljø og udstyr. Træf tilstrækkelige forebyggende foranstaltninger. Brug ikke dette instrument i sikkerhedsystemer eller nødstopkredse. Ukorrekt brug af instrumentet kan medføre personskade. Hvis der opstår en fejl, kan der være aggressive medier med ekstremt høj temperatur under højt tryk eller vakuum i instrumentet. WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 7

8 2. Sikkerhed 2.5 Mærkning, sikkerhedsmærkninger EN x Pt100 / A / 4 (F) C Typeskilte for modstandstermometre (eksempel) T ma C Model Sensor i overensstemmelse Made in Germany 2014 med standard TC10-B-IIGZ F Tyndfilmsmodstand Transmittermodel EN x Type K / 1 /. W Trådviklet modstand (kun 0... for udførelse C med transmitter) T TÜV 20 ma 10 ATEX X C IECEx TUN X Typeskilt for måleindsats TR10-A Produktionsår Made in Germany 2014 TR10-B-IIGZ TC10-B-IIGZ EN x Pt100 / A / 4 (F) C T ma C EN x Type K / 1 / C T ma C Made in Germany 2014 II 2 G Ex ia IIC T3...T6 Gb Made in Germany 2014 II 2 D Ex ia IIIC T125 C...T65 C Db 2014 TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X II 2 G Ex ia T3...T6 Gb II 2 D Ex TR10-A-IICZ ia IIIC T125 C...T65 C Db EN x Pt100 / A / C D = 6 mm 250 mm WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! TR10-A-IICZ TR10-B-IIGZ WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! Model EN x Type K / 1 / C D = 6 mm TC10-A-IICZ (F) EN EN x Pt100 / A / 4 1 x Type K / 1 /. TÜV TR10-B-IIGZ ATEX X TÜV 10 ATEX X C IECEx TUN X C IECEx TUN X EN D = x 6 Pt100 mm / A 250 mm D = 6 mm 250 mm II / 2G 4 (F) Ex ia IIC T3... T6 Gb CII 2G Ex ia IIC T3... T6 Gb Godkendelsesnummer T ma (F) C 0158 TC10-A-IICZ 250 mm Made 0158 in Germany 2014 TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X II 2G Ex ia IIC T3... T6 Gb 1 x Type K / 1 / C Yderligere data for Ex-instrumenter T ma C Produktionsår Made in Germany 2014 TC10-B-IIGZ Godkendelsesnummer 8 WIKA 2014 betjeningsvejledning RTD 2014 og TC, egensikker udførelse (Ex i) EN EN x Type K / 1 / TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X II 2 G Ex ia IIC T3...T6 Gb II 2 D Ex ia IIIC T125 C...T65 C Db WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! TR10-A-IICZ TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X II 2G Ex ia IIC T3... T6 Gb EN TC10-A-IICZ

9 2. Sikkerhed TR10-B-IIGZ TR10-B-IIGZ EN EN x Pt100 / A / 4 (F) 1 x Pt /... A +250 / 4 (F) C C T ma T ma C C Typeskilte for termoelementer (eksempel) Made in Germany 2014 Made in Germany 2014 Model TC10-B-IIGZ TC10-B-IIGZ EN EN x Type K / 1 /. 1 x Type 0 K... / 1260 /. C C T ma T ma C C Made in Germany 2014 Sensor i overensstemmelse med standard ikke jordforbundet Transmittermodel jordforbundet TÜV 10 ATEX X TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X (kun for udførelse med transmitter) IECEx TUN X II 2 G II 2 D WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! Typeskilt for måleindsats TC10-A Made in Germany Ex ia IIC T3...T6 Gb II 2 G Ex ia IIC T3...T6 Gb Ex ia IIIC T125 C...T65 C II 2 D DbEx ia IIIC T125 C...T65 C Db 0158 TR10-A-IICZ EN TR10-A-IICZ TC10-A-IICZ TC10-A-IICZ Model EN 60751EN EN x Pt100 / A / 4 1 x Type K / 1 /. Produktionsår 1 x Pt100 / A / 4 1 x Type K / 1 / C C C C D = 6 mm D = 6 mm 250 mm D = 6 mm 250 mm D = 6 mm 250 mm 250 mm (F) (F) ikke jordforbundet TR10-B-IIGZ TÜV 10 ATEX X TÜV 10 ATEX X TÜV 10 ATEX X TÜV 10 ATEX X EN IECEx TUN X IECEx TUN X IECEx TUN X IECEx TUN X 1 x Pt100 / A / 4 (F) C II 2G T24 II 2G 4 Ex... ia 20 IIC T3 ma... T6 Gb II 2G Ex ia IIC T3... T6 Gb Ex ia IIC T3... T6 Gb II 2G Ex ia IIC T3... T6 Gb CGodkendelsesnummer Made in Germany 2014 TC10-B-IIGZ EN x Type K / 1 / C T ma C Yderligere data for Ex-instrumenter Produktionsår Made in Germany 2014 Forklaring: ikke jordforbundet isoleret svejsning 2014 TÜV 10 ATEX X IECEx TUN X II 2 G Ex ia IIC T3...T6 Gb II 2 D Ex ia IIIC T125 C...T65 C Db WARNING: POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD! TR10-A-IICZ 2014 jordforbundet sammensvejset EN med kappen 1 x Pt100 / A / C WIKA betjeningsvejledning RTD og D = TC, 6 mmegensikker 250 udførelse mm D = 6 mm (Ex i) (F) 0158 TC10-A-IICZ Godkendelsesnummer EN x Type K / 1 / C 250 mm 9

10 2. Sikkerhed / 3. Tekniske data Forklaring af symboler Før du monterer og sætter instrumentet i drift, skal du læse betjeningsvejledningen! CE, Communauté Européenne Instrumenter med dette mærke er i overensstemmelse med de relevante europæiske direktiver. ATEX europæisk direktiv om eksplosionssikring (Atmosphère = AT, explosible = EX) Instrumenter med dette mærke er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 94/9/EF (ATEX) om eksplosionssikring. 3. Tekniske data 3.1 Modstandstermometer Sensortilslutningsmetode 2-leder 3-leder 4-leder Sensorens nøjagtighed iht. DIN EN Klasse B Klasse A Klasse AA Kombinationen af en 2-leder-forbindelse og klasse A eller klasse AA er ikke tilladt, fordi måleindsatsens ledningsmodstand modvirker sensorens højere nøjagtighed. Grundværdier og nøjagtigheder Grundværdier og nøjagtigheder for platin-målemodstande er fastlagt i DIN EN Den nominelle værdi for Pt100-sensorer er 100 Ω ved 0 C. Temperaturkoefficienten α kan enkelt angives til at være mellem 0 C og 100 C med: α = C -1 Forholdet mellem temperatur og elektrisk modstand beskrives med polynomier, som også er defineret i DIN EN Derudover angiver denne standard grundværdierne i C-trin i en tabel. 10 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

11 3. Tekniske data Klasse Temperaturområde Nøjagtighed i C Trådviklet (W) Tyndfilm (F) B C C ±(0,30 + 0,0050 t ) 1) A C C ±(0,15 + 0,0020 t ) 1) AA C C ±(0,10 + 0,0017 t ) 1) 1) t er temperaturværdien i C uanset fortegn. Fed skrift: standardudgave Yderligere tekniske oplysninger finder du i WIKA-databladet og i Teknisk information IN Anvendelsesgrænser og nøjagtigheder for platin-modstandstermometre iht. EN 60751: Termoelementer Sensortype Model Anbefalet maks. driftstemperatur K C J 800 C E 800 C T 400 C N C S C R C B C Toleranceværdier for termoelementerne iht. IEC / ASTM E230 (referencetemperatur 0 C) Type Termoelement Toleranceværdi Klasse Temp.-område Toleranceværdi C NiCr-NiAl ±1,5 C eller 0,0040 t 1) 2) IEC del 2 K C ±2,5 C eller 0,0075 t (NiCr-Ni) N Speciel C ±1,1 C eller ±0,4 % NiCrSi-NiSi ASTM E230 Standard C ±2,2 C eller ±0,75 % J Fe-CuNi IEC del C ±1,5 C eller 0,0040 t C ±2,5 C eller 0,0075 t ASTM E230 Speciel C ±1,1 C eller ±0,4 % Standard C ±2,2 C eller ±0,75 % E NiCr-CuNi IEC del C ±1,5 C eller 0,0040 t C ±2,5 C eller 0,0075 t ASTM E230 Speciel C ±1,0 C eller ±0,4 % Standard C ±1,7 C eller ±0,5 % C ±0,5 C eller 0,0040 t IEC del C ±1,0 C eller 0,0075 t T Cu-CuNi C ±1,0 C eller 0,015 t Speciel C ±0,5 C eller ±0,4 % ASTM E230 Standard C ±1,0 C eller ±1,5 % Standard C ±1,0 C eller ±0,75 % WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 11

12 3. Tekniske data R S B IEC del 2 Pt13%Rh-Pt Pt10%Rh-Pt ASTM E230 Pt30%Rh- Pt6%Rh 1 ±1,0 C eller C ±[1 + 0,003 (t )] C C ±1,5 C eller ±0,0025 t Speciel C ±0,6 C eller ±0,1 % Standard C ±1,5 C eller ±0,25 % C ±0,0025 t IEC del C ±4,0 C eller ±0,005 t ASTM E230 Speciel - - Standard C ±0,5 % 1) t er temperaturværdien i C uanset fortegn. 2) Den største værdi er gældende Der er forskellige skrivemåder for type K-termoelementer i Europa og Nordamerika: Europa: NiCr-NiAl eller NiCr-Ni Nordamerika: Ni-Cr / Ni-Al Der er ingen fysisk forskel. De forskellige angivelser skyldes blot historiske årsager Potentielle måleusikkerheder Vigtige faktorer, der påvirker termoelementers stabilitet på langt sigt. Ældningseffekter/forgiftning Anløbningsprocesser i termoelementer, der ikke beskyttes korrekt ( blotlagte termoelementledninger) medfører forkerte karakteristikker. Fremmede atomer (forgiftning), der diffunderer ind i de oprindelige legeringer medfører ændringer af disse oprindelige legeringer og forfalsker dermed karakteristikken. Direkte påvirkning af hydrogen medfører, at termoelementerne bliver sprøde. Ni-benet på type K-termoelementer beskadiges ofte af svovl, som f.eks. findes i røggasser. Termoelementer af type J og T ældes lidt, fordi benet af rent metal anløber først. Generelt øges ældningseffekterne ved stigende temperaturer. Kromoxidering Hvis type K-termoelementer anvendes ved temperaturer fra ca. 800 C til C, kan der forekomme betydelige ændringer i den termoelektriske spænding. Årsagen til dette er kromnedbrydning eller kromoxidering i NiCr-benet (+ benet). Forudsætningen for dette er en lav koncentration af ilt eller damp umiddelbart i nærheden af termoelementet. Nikkel-benet påvirkes ikke af dette. Konsekvensen af denne effekt er, at den målte værdi skrider p.gr.a. faldende termoelektrisk spænding. Denne effekt fremskyndes ved iltmangel (reducerende atmosfære), fordi der ikke kan dannes et komplet oxid-lag på termoelementets overflade, som kunne beskytte mod yderligere oxidering af kromet. Termoelementet ødelægges permanent af denne proces. Det engelske navn for kromoxidering green rot skyldes den grønlige, skinnende anløbning på ledningens brudsted. Termoelementer af type N har her en fordel på grund af deres silicium-indhold. Her dannes der et beskyttende oxid-lag på overfladen under de samme forhold. 12 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

13 3. Tekniske data K-effekt NiCr-benet på et termoelement af type K har et ordnet krystalgitter under ca. 400 C. Hvis termoelementet opvarmes yderligere, sker der en ændring til en tilstand med uorden i temperaturområdet mellem ca. 400 C og 600 C. Over 600 C gendannes krystalgitterets ordnede tilstand. Hvis disse termoelementer afkøles for hurtigt (hurtigere end ca. 100 C i timen), opstår det uønskede uordnede krystalgitter igen under afkøling i området fra ca. 600 C til ca. 400 C. I karakteristikken for type K forudsættes der imidlertid en ordnet tilstand, der gemmes med værdier. Resultatet er en termoelektrisk spændingsfejl på op til ca. 0,8 mv (ca. 5 C) inden for dette område. K-effekten er reversibel og fjernes i stor udstrækning igen ved at udgløde termoelementet 700 C efterfulgt af en passende langsom afkøling. Termoelementer med tynd kappe er særligt følsomme, hvad dette angår. Afkøling i stillestående luft kan allerede føre til afvigelser på 1 K. I termoelementer af type N har det været muligt at reducere denne nærordnings-effekt ved at legere begge ben med silicium. Anvendelsesområdet for disse termometre er begrænset både af termoelementets tilladte maksimumtemperatur og af maksimumtemperaturen for beskyttelsesrørets materiale. De angivne modeller fås både som enkelte og dobbelte termoelementer. Termoelementet leveres med et isoleret målepunkt, med mindre andet er angivet specifikt. Toleranceværdi Basis for termoelementers toleranceværdi er en temperatur på den kolde terminal på 0 C. Benyttes en kompensationsledning eller termoelementledning må der regnes med yderligere målefejl. Nøjagtighedsangivelser og yderligere specifikationer finder du i det tilhørende WIKA-datablad og Teknisk information IN 00.23, Anvendelse af termoelementer. WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 13

14 4. Konstruktion og funktion 4. Konstruktion og funktion 4.1 Beskrivelse Modstandstermometre og termoelementer benytte stil at registrere temperaturer i processer. Afhængigt af deres konstruktion er disse termometre velegnede til lave, mellemstore eller høje proceskrav i eksplosionsfarlige områder. Isoleret målepunkt Termometer-modellerne TRxx og TCxx består af et svejst rør, en mineral-isoleret ledning med kappe eller keramisk isolerede termoledere (hvori temperatursensoren er anbragt, indlejret i et keramisk pulver), en temperaturbestandig tætningsmasse, cementmasse eller varmeledende pasta. Alternativer: Måleindsatsen eller ledningssonden fås også i rørform. Her er sensoren anbragt i et sammensvejst rør og indlejret i et keramisk pulver, varmeledende pasta eller i en tætningsmasse, der er velegnet til dette formål. Måleindsatsen til højtemperatur-termoelementer kan også opbygges af termoledere isoleret med keramikstænger eller keramikperler. Keramikrøret er indlejret i et metal-støtterør v.hj.a. temperaturbestandig cement. Termoelementer, uisolerede (jordforbundne) Til særlige anvendelser, f.eks. overfladetemperaturmålinger, er sensorerne i direkte kontakt med den beskyttende manchet, eller termoelementernes målepunkter er fastsvejst til bunden (se kapitel Særlige anvendelsesforhold (X-forhold) ). Målepunkt isoleret (ikke jordforbundet) Termoelement Målepunkt Målepunkt ikke isoleret (jordforbundet) Termoelement Målepunkt Kappe Kappe V-Pad-udgave, model TC59-V Målepunkt ikke isoleret AI203-pulver svejst med fyldmateriale V-Pad MI-ledning 14 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

15 4. Konstruktion og funktion / 5. Transport, emballage og opbevaring Modstandsevne mod vibrationer Termometrene er slag- og vibrationssikre. Modstandsevnen mod vibrationer for basismodellen er i overensstemmelse med DIN EN (op til 3 g), mens der er mulighed for højere belastninger med særlige konstruktioner. Slagfastheden for alle udgaver opfylder kravene i EN med undtagelse af højtemperatur-termoelementer opbygget af keramisk isolerede termoledere. Elektrisk tilslutning Hvad angår tilslutning, er termometret udstyret med et hus og et stik eller blotlagte ledningsender. I huset er der indbygget klemmer eller en certificeret transmitter. Som tilvalg kan der indbygges separat certificerede digitaldisplays. 4.3 Leveringsomfang Sammenlign leveringsomfanget med følgesedlen. 5. Transport, emballage og opbevaring 5.1 Transport Kontrollér instrumentet for evt. transportskader. Tydelige skader skal meddeles straks. 5.2 Emballage Fjern først emballagen umiddelbart før montering. Gem emballagen. Den giver optimal beskyttelse under transport (f.eks. ved ændring af installationssted eller ved eventuel forsendelse). 5.3 Opbevaring Tilladte forhold på opbevaringsstedet: Opbevaringstemperatur: Instrumenter uden indbygget transmitter: C Instrumenter med indbygget transmitter: se driftsvejledningen for den pågældende transmitter Fugtighed: % relativ fugtighed (ingen kondens) Udsættelse for følgende faktorer skal undgås: Direkte sollys og nærhed til varme objekter Mekanisk vibration, mekanisk stød (hvis instrumentet lægges for hårdt ned) Sod, damp, støv og korrosive gasser WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 15

16 5. Transport, emballage og opbevaring / 6. Idriftsættelse, drift Opbevar instrumentet i dets originale emballage på et sted, der opfylder ovennævnte betingelser. Hvis den originale emballage ikke er til rådighed, skal instrumentet emballeres og opbevares som beskrevet nedenfor: 1. Instrumentet omvikles med antistatisk plastfolie. 2. Anbring instrumentet i emballagen sammen med stødabsorberende materiale. 3. Hvis instrumentet opbevares i en længere periode (over 30 dage), skal der lægges en pose med tørremiddel inde i emballagen. ADVARSEL! Før du lægger instrumentet til opbevaring (efter drift), skal du fjerne alt restmedie. Dette er især vigtigt, hvis mediet er sundhedsfarligt, f.eks. ætsende, giftigt, kræftfremkaldende, radioaktivt etc. 6. Idriftsættelse, drift ADVARSEL! Når termometret monteres, må temperaturen ikke falde under eller overskride den tilladte driftstemperatur (miljø, medium), selv når konvektion og varmestråling tages i betragtning! ADVARSEL! Termometre skal være jordforbundet, hvis der kan forventes farlige spændinger på tilslutningsledningerne (der f.eks. skyldes mekanisk beskadigelse, elektrostatisk udladning eller induktion)! 6.1 Elektrisk tilslutning FORSIGTIG! Undgå beskadigelser på ledninger og ledere samt tilslutningspunkter Forsyn lederender med crimpede kabelmuffer) Der skal tages hensyn til både den interne kapacitet og induktans De elektriske tilslutninger for termometrene (f.eks. tilslutningsdiagrammer, toleranceværdier etc.) finder du i de relevante datablade. Hvis der er indbygget hovedtransmittere eller digitaldisplays i huset, skal der også tages hensyn til disse datablade. 16 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

17 6. Idriftsættelse, drift 6.2 Elektrisk tilslutning af modstandstermometre Modstandstermometer med klemmerække 1 x Pt100, 2-leder 1 x Pt100, 3-leder 1 x Pt100, 4-leder Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid 2 x Pt100, 2-leder 2 x Pt100, 3-leder 2 x Pt100, 4-leder Hvid Hvid Hvid Gul Sort Gul Sort Gul Sort Hvid Sort Hvid Sort Sort Hvid Hvid Sort Sort Gul Gul Gul Gul WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 17

18 6. Idriftsættelse, drift Modstandstermometer med ledning eller stik Uden stik 1 x Pt100 2-leder Hvid 2 x Pt100 2-leder Hvid Sort x Pt100 3-leder Hvid Gul 1 x Pt100 4-leder Hvid Hvid 2 x Pt100 3-leder Hvid Sort Sort Lemo-stik Hanstik Hunstik Vist forfra Vist forfra Gul WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

19 6. Idriftsættelse, drift Skrue-/indstiks-stik (Binder, Amphenol) Hanstik Hunstik Hunstik set forfra Hanstik set forfra Binder Series 680 Binder Series 680 Binder Series 680 Binder Series 680 Binder Series 692 Amphenol C Elektrisk tilslutning af termoelementer Farvekodning på termoelementers ledninger Sensortype Standard Plus Minus K DIN EN Grøn Hvid J DIN EN Sort Hvid E DIN EN Violet Hvid T DIN EN Brun Hvid N DIN EN Lyserød Hvid Termoelementer med klemmerække Enkelt termoelement Farvekoden på plus-forbindelsen til enhederne afgør altid sammenhængen mellem polaritet og tilslutningsklemme. Dobbelt termoelement WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 19

20 6. Idriftsættelse, drift Termoelementer med ledning eller stik Se tabellen vedr. mærkning af ledningsenderne Ledning Lemo-hanstik på ledningen Binder-hanstik på ledningen (skrue/indstiks-tilslutning) Enkelt termoelement Dobbelt termoelement Termostik Plus og minus er markeret. Til dobbelte termoelementer skal der bruges to termostik. 6.4 Multipunkts-termoelementer (iht. 8.4) Disse er normalt udstyret med et hus, hvori der er monteret transmittere eller klemmerækker. Transmitterne/digitaldisplays er fastgjort mekanisk (f.eks. skinnesystem i hus eller holder i tilslutningshoved) og installeret i overensstemmelse med EN/IEC og EN/IEC Som tilvalg, afhængigt af udførelse, kan husene være udstyret med eller uden klemmer (f.eks. klemmerækker etc.) i overensstemmelse med EN/IEC og EN/IEC Ved brug af flere transmittere/digitaldisplays øges husets volumen tilpasset til varmekilden, og dermed øges det volumen, der skal opvarmes. Det øgede volumen er med til at sikre at husets overfladetemperatur ikke øges væsentligt. ADVARSEL! Ved anvendelse uden klemmer og ledningsføring skal det sikres, at reglerne for installation i EN/IEC og EN/IEC overholdes. 6.5 Kabelforskruninger I termometre, der er udstyret med tilslutningshoveder, skal kabelforskruningerne passe til kablet diameter for at sikre, at den nødvendige kapslingsklasse opnås. Krav til opfyldelse af kapslingsklasse Brug kun kabelforskruninger inden for deres angivne klemmeområde (ledningsdiameteren skal passe til kabelforskruningen) Brug ikke det lave klemmeområde ved meget bløde ledningstyper Brug kun ledninger med rundt tværsnit (om nødvendigt en smule ovalt tværsnit) Sno ikke ledningen 20 WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i)

21 6. Idriftsættelse, drift Gentagne åbning/lukning kan have en negativ effekt på kapslingsklassen, og bør derfor kun foretages hvis det er strengt nødvendigt Ved ledninger med tydelig koldflydning skal skrueforbindelsen spændes helt 6.6 Cylindriske gevind Hvis termometrets tilslutningshoved, halsrør, beskyttelsesrør eller procestilslutning tilsluttes med cylindriske gevind (f.eks. G ½, M20 x 1,5...), skal disse gevind tætnes med pakninger, som forhindrer væsker i at trænge ind i termometret. Som standard bruger WIKA kobber-profilpakninger til forbindelsen mellem halsrør og beskyttelsesrør og flade papirpakninger til forbindelsen mellem tilslutningshoved og halsrør eller beskyttelsesrør. Hvis termometret og beskyttelsesrøret allerede er tilsluttet, er pakningerne allerede monteret. Den driftsansvarlige skal kontrollere, om pakningerne er egnede til driftsforholdene og udskifte dem med passende pakninger om nødvendigt. For termometre uden beskyttelsesrør og/eller hvor disse leveres separat, medfølger pakningerne ikke og skal bestilles separat. Spænd gevindene manuelt, når den endelige samling udføres i anlægget. Dette svarer til leveringstilstanden ved komponenter, der er samlet på forhånd. Der skal spændes til det endelige tilspændingsmoment med en skruenøgle (en halv omdrejning). Pakningerne skal udskiftes efter adskillelse! Pakningerne kan bestilles hos WIKA med angivelse af WIKA-ordrenummer og/eller betegnelse (se tabel). WIKA ordre-nr. Betegnelse Egnet til gevind iht. DIN 7603 Form C 14 x 18 x 2 -CuFA G ¼, M14 x 1, iht. DIN 7603 Form C 18 x 22 x 2 -CuFA M18 x 1,5, G ⅜ iht. DIN 7603 Form C 21 x 26 x 2 -CuFA G ½, M20 x 1, iht. DIN 7603 Form C 27 x 32 x 2,5 -CuFA G ¾, M27 x iht. DIN 7603 Form C 20 x 24 x 2 -CuFA M20 x 1, iht. DIN 7603 D21,2 x D25,9 x 1,5 -Al G ½, M20 x 1, iht. DIN 7603 Form C D14,2 x D17,9 x 2 -StFA G ¼, M14 x 1, iht. DIN 7603 Form C D33,3 x D38,9 x 2,5 -StFA G 1 Forklaring: CuFA = Kobber, maks. 45 HB a ; fyldt med asbestfrit tætningsmateriale Al = Aluminium Al99 ; F11, 32 til 45 HB b StFA = Blødt jern, 80 til 95 HBa ; fyldt med asbestfrit tætningsmateriale WIKA betjeningsvejledning RTD og TC, egensikker udførelse (Ex i) 21

SIMOTICS TN Series N-compact

SIMOTICS TN Series N-compact SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry. 24.03.2015 05:55 V9.03 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/2011 17012481 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Rosemount 5708-serien

Rosemount 5708-serien Installationsvejledning 00825-0108-4570, Rev AB Rosemount 5708-serien 3D faststofscanner Installationsvejledning ADVARSEL Autoriseret personale Al betjening, der er beskrevet heri, må kun udføres af autoriseret,

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 92/42/EU ( ), Gasdirektivet 89/6/EU og

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK 5000185029 03 1111 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING RZQ00C7YB RZQ0C7YB 000 c A a B b C A a e c B e b C d D d D c a A a B c e f e f b C b c a A a f B c e e f b C b h 00 h 00 d D d d D d 00 000 00 00 (mm) A B 7-77 7 7 A B 8 8 8 9 8

Læs mere