Bilbatterilader med LCD-display

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilbatterilader med LCD-display"

Transkript

1 Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323

2 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6 Sikkerhedsanvisninger...7 Fejl... 8 Der er eksplosionsfare!... 8 Eksplosions- og brandfare!... 8 Beskyt dig mod elektrisk stød!... 8 Håndtering af genopladelige batterier... 9 Om dette apparat Betjening...12 Statusvisninger Tilslutning af opladeren til et batteri Valg af opladningsmodus Regenerering/opladning af dybdeafladede 12 V-batterier (genoplivningsfunktion) Apparatbeskyttelsesfunktion Adskillelse af batteriet Afbrydelse Vægmontering...16 Ud-af-brug-tagning Rengøring og vedligeholdelse Bortskaffelse...18 Tekniske data

3 Om denne vejledning Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, før apparatet tages i brug. Tag hensyn til advarslerne på apparatet og i betjeningsvejledningen. Gem betjeningsvejledningen, så du altid har den ved hånden. Hvis du sælger apparatet eller forærer det væk, er det vigtigt, at denne vejledning og garantibeviset også følger med. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød! FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader! FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af apparatet. BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne betjeningsvejledning! Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen Handling, der skal udføres 4

4 Korrekt anvendelse Dette apparat er en oplader med impulsvedligeholdelsesladning, som er forbundet på primærsiden. Det er egnet til opladning og vedligeholdelsesladning af følgende genopladelige 6 V- eller 12 V-blybatterier med elektrolytopløsning eller -gel samt til AGM-batterier: 6 V: Kapacitet fra 1,2 Ah til 14 Ah. 12 V: Kapacitet fra 1,2 Ah til 120 Ah. Desuden kan du regenerere dybdeafladede 12 V-batterier (genoplivningsfunktion). Apparatet er ikke beregnet til erhvervsmæssig anvendelse. Anvend udelukkende opladeren til opladning af de batterityper, der er angivet i denne vejledning. Andre batterier må under ingen omstændigheder oplades med opladeren. Ved anvendelse af andre typer batterier er der fare for kvæstelse, og opladeren kan blive beskadiget. Opladeren oplader automatisk batterier i flere trin og kan på den måde genoplade dem op til ca. 100 % af deres kapacitet. Du kan også lade et batteri forblive tilsluttet til opladeren, hvis det ikke anvendes i længere tid, for at vedligeholde det i opladet tilstand. Apparatet er kun beregnet til privat og ikke til industriel/kommerciel brug. Vær opmærksom på, at vores ansvar bortfalder i tilfælde af ikke korrekt brug: Foretag ingen ændringer på apparatet uden vores samtykke, og anvend ikke noget tilbehørsudstyr, vi ikke har godkendt eller leveret. Anvend kun reserve- og tilbehørsdele, vi har leveret eller godkendt. Vær opmærksom på alle informationer i denne betjeningsvejledning, især sikkerhedsanvisningerne. Enhver anden betjening gælder som ikke korrekt og kan føre til person- eller materielle skader. Anvend ikke apparatet under ekstreme omgivelsesbetingelser. Pakkens indhold Fjern al emballage. FORSIGTIG! Lad ikke små børn eller spædbørn lege med folie. Der er risiko for kvælning! Kontrollér efter udpakningen, at følgende dele er til stede: Oplader med 2 lynkontakt-tilslutningsklemmer (1 rød, 1 sort) Betjeningsvejledning og garantidokumenter 5

5 Sikkerhedsanvisninger Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt inden ibrugtagning. Tag hensyn til advarslerne på apparatet og i betjeningsvejledningen. Gem betjeningsvejledningen, så du altid har den ved hånden. Hvis du sælger apparatet eller forærer det væk, skal betjeningsvejledningen følge med. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller denne har givet dem anvisninger for, hvordan apparatet skal bruges. Opbevar apparatet og tilbehøret på et sted, der er utilgængeligt for børn. Udsæt aldrig opladeren for regn eller fugt! Benyt aldrig apparatet udendørs! Apparatet må ikke komme i kontakt med vand, heller ikke dryppende eller sprøjtende vand. Opladeren må kun tilsluttes til en godt tilgængelig stikkontakt V ~ 50 Hz. Tildæk ikke opladeren, da det kan føre til opvarmning og dermed beskadigelse. For at undgå risiko for, at nogen falder over ledningerne, må der ikke anvendes forlængerledning. Anvend kun apparatet ved omgivelsestemperaturer på -10 C 40 C. Apparatet må ikke udsættes for kraftigt, direkte sollys i længere tid. 6

6 Fejl Træk straks lysnetstikket ud af stikkontakten i tilfælde af beskadigelse af lysnetledningen, opladeren eller tilslutningskablerne. Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere apparatet. Henvend dig til vores servicecenter eller til et andet egnet værksted. Lad straks et defekt apparat eller en beskadiget lysnetledning reparere eller udskifte af et kvalificeret fagværksted, eller kontakt serviceafdelingen for at forhindre farlige situationer. Der er eksplosionsfare! Sørg altid for tilstrækkelig udluftning. Gennemfør opladningsog vedligeholdelsesladningsprocessen i et rum beskyttet mod vejret og med god udluftning. Kontrollér desuden, at der ikke er åben ild (flammer, gløder eller gnister) til stede under opladnings- og vedligeholdelsesladningsprocessen! Der kan strømme gasformig hydrogen ud fra batteriet under opladnings- og vedligeholdelsesladningsprocessen. Kontakt med åben ild udløser en højeksplosiv knaldgasreaktion! Eksplosions- og brandfare! Kontrollér, at eksplosive eller brændbare stoffer, f.eks. benzin eller opløsningsmidler, ikke kan antændes under brugen af opladeren! Tilslut tilslutningsledningen på afstand af batteriet og benzinledningen. Beskyt dig mod elektrisk stød! Anvend kun opladeren til 6 V- eller 12 V-blybatterier med elektrolytopløsning eller -gel og til AGM-batterier. Kontrollér, hvis batteriet er monteret fast i køretøjet, at køretøjet er ude af drift og befinder sig i beskyttet tilstand! Slå tændingen fra, og anbring køretøjet i parkeringsposition, f.eks. med trukket parkeringsbremse (personbil) eller fastgjort reb (båd)! 7

7 Undgå elektrisk kortslutning, når opladeren tilsluttes til batteriet. Tilslut udelukkende minuspol-tilslutningskablet til batteriets minuspol. Tilslut udelukkende pluspol-tilslutningskablet til batteriets pluspol! Kontrollér før tilslutningen til lysnettet, at netstrømmen er korrekt på V~50 Hz! Berør udelukkende lysnetledningen på det isolerede område af lysnetstikket, når det sættes i stikkontakten! Tag kun fat i tilslutningsklemmerne (pluspol og minuspol) i det isolerede område! Adskil opladeren fra lysnettet før monterings-, vedligeholdelses- eller rengøringsarbejder! Udsæt ikke opladeren for ild eller kraftig varme i nærheden eller for en længerevarende temperaturpåvirkning over 45 C! Ved højere temperaturer falder opladerens udgangseffekt automatisk. Adskil apparatet fra strømmen, før tilslutningsklemmerne sættes på eller fjernes fra batteriet. Håndtering af genopladelige batterier Opladeren må ikke anvendes til en opladnings- og vedligeholdelsesproces på ikke-genopladelige batterier. Anvend ikke frosne genopladelige batterier! Anvend ikke beskadigede eller korroderede genopladelige batterier. Genopladelige celler eller batterier må aldrig skilles ad, åbnes eller findeles. Udsæt aldrig celler eller batterier for kraftig varme eller ild. Undgå opbevaring i direkte sollys. Kortslut aldrig celler eller batterier. Vær opmærksom på, at der opstår en højeksplosiv knaldgasblanding under opladningen af batterier. Ved ukorrekt håndtering er der eksplosionsfare. Vær derfor opmærksom på: Ild, gnister, åben ild og rygning er forbudt. Sørg for, at der hverken forekommer gnistdannelse eller elektrostatisk udladning under brugen af kabler og elektrisk udstyr. Undgå kortslutninger. 8

8 Forsigtig, ætsningsfare! Batterisyren er kraftigt ætsende. Anvend syrefaste beskyttelseshandsker, -beklædning og øjenbeskyttelse. Vip ikke batterierne, da der kan komme syre ud af afgasningsåbningerne. Hvis en celle er blevet utæt, må væsken hverken komme i berøring med huden eller med øjnene. Hvis du alligevel er kommet i berøring med den, skal det pågældende sted skylles med rigeligt vand. Søg straks læge. Fjern den lækkede batterivæske med en tør, sugende klud, og undgå i den forbindelse kontakt med huden, for eksempel ved at bruge syrefaste beskyttelseshandsker. Vær ubetinget opmærksom på plus (+) og minus (-) -tegnene på cellerne, batterierne og apparaterne. Den korrekte brug skal sikres. Opbevar celler og batterier utilgængeligt for børn. Anvend kun opladeren til genopladelige 6 V- eller 12 V-blybatterier med elektrolytopløsning eller -gel samt til AGM-batterier. Opbevar også den tekniske dokumentation til de batterier, der skal oplades, sammen med denne betjeningsvejlending for at kunne slå efter senere. 9

9 Om dette apparat V 88.8 V A ) Fastgørelseshuller 2) Tast MODE 3) Display 4) Lysnetledning med lysnetstik 5) Opladningsmodus 1 aktiv 6) Opladningsmodus 4 aktiv 7) Opladningsmodus 3 aktiv 8) Opladningsmodus 2 aktiv 9) Opladningsindikator Når batterisymbolet blinker, oplades batteriet. Når batterisymbolet lyser konstant, er batteriet fuldt opladet, og apparatet skifter til vedligeholdelsesladning. 10) Intet batteri tilsluttet 11) Batteri defekt 12) Klemmer tilsluttet forkert 13) Visning af den momentane batterispænding 14) Pluspol-klemme (rød) med tilslutningskabel 15) Minuspol-klemme (sort) med tilslutningskabel

10 Betjening Statusvisninger Under driften kan følgende indikatorer lyse: LED 6V Modus Modus 1: Opladningsproces for 6 V-batteri Anbefalet batterikapacitet 1,2-14 Ah, 0,8 A ladestrøm Modus 2: Opladningsproces for 12 V-motorcykelbatteri eller 12 V-bilbatteri Anbefalet batterikapacitet 1,2-120 Ah, 0,8 A ladestrøm Modus 3: Lynopladningsproces, 12 V-bilbatteri Anbefalet batterikapacitet 1,2-120 Ah, 3,8 A ladestrøm Modus 4: Lynopladningsproces ved lav omgivelsestemperatur, kun for 12 V-batteri Anbefalet batterikapacitet 1,2-120 Ah, 3,8 A ladestrøm Opladning aktiv Bevaringsopladning ved helt opladet batteri. Inden opladeren skifter til bevaringsopladning, når batteriet er helt opladet, blinker batteriikonets ramme i ca. 1 minut. Fejl: Batteri defekt Fejl: F.eks. forkert polede tilslutningsklemmer 11

11 Tilslutning af opladeren til et batteri FORSIGTIG! Strømførende udstyrsdele Der er fare for elektrisk stød. Træk altid lysnetstikket ud af stikkontakten før monterings- og vedligeholdelsesarbejder samt før rengøring af apparatet! Træk altid lysnetstikket ud af stikkontakten, før du sætter tilslutningsklemmerne på batteriet eller tager dem af. BEMÆRK Før du tager klemmerne af et køretøjs- eller motorcykelbatteri, skal du først rådføre dig med betjeningsvejledningen til køretøjet for at finde informationer om mulige følger, når klemmerne fjernes fra batteriet. rød sort 12 Hvis det batteri, du vil oplade, er tilsluttet i køretøjet, skal du fjerne køretøjets minuspol-tilslutningskabel (sort) fra batteriets minuspol før opladningen eller vedligeholdelsesladningen. Batteriets minuspol er i reglen forbundet med køretøjets karosseri. Fjern derefter køretøjets pluspol-tilslutningskabel (rød) fra batteriets pluspol. Sæt derefter opladerens pluspol-klemme (rød) på batteriets pluspol og derefter minuspol-klemmen (sort) på batteriets minuspol. Tilslut batteriopladerens lysnetledning til en stikkontakt. Valg af opladningsmodus Vælg en opladningsmodus afhængig af batteritypen og omgivelsestemperaturen. Du kan også genoplade et fuldstændigt afladet (dybdeafladet) batteri ( genoplivning ). Opladerens elektronik starter ikke opladningen umiddelbart efter tilslutningen af batteriet, men først, når der er valgt en opladningsmodus. På den måde undgås gnister, som ofte forekommer under tilslutningen. Vælg en opladningsmodus ved at trykke på tasten MODE flere gange. Symbolet for den pågældende modus vises på displayet. Opladeren genkender de modi, der passer til batteritypen. Derfor kan man

12 ikke vælge alle modi til alle batterier. Når du har valgt en modus, udfører opladeren den. Hvis et batteri forbliver tilsluttet til opladeren, efter det er opladet fuldstændigt, skifter opladeren automatisk til vedligeholdelsesladning. Batteriet oplades også med vedligeholdelsesladning, hvis der vælges en anden modus. Modus 1 (batterier 6 V indtil maks. 14 Ah) Indstil denne modus til opladning af 6 V-blysyrebatterier med en mindre kapacitet end 14 Ah. Opladeren genkender nomalt den modus, der passer til batteritypen. Hvis batteriet ikke genkendes, så gå frem på følgende måde: BEMÆRK Find batteritypen på batteriets typeskilt. Tryk på tasten MODE flere gange for at vælge modus 1. Opladningsmodus 1 6V vises på displayet. Hvis du ikke derefter indstiller en anden modus, starter elektronikken automatisk opladningen med en ladestrøm på ca. 0,8 A. Når batteriet er opladet fuldstændigt, holder batterisymbolets ramme op med at blinke, og hele batteriet lyser konstant. I denne tilstand finder vedligeholdelsesladningen sted. Modus 2 (batterier 12 V indtil maks. 120 Ah) Indstil denne modus til opladning af batterier med en mindre kapacitet end 120 Ah. Opladeren genkender nomalt den modus, der passer til batteritypen. Hvis batteriet ikke genkendes, så gå frem på følgende måde: BEMÆRK Find batteritypen på batteriets typeskilt. Tryk på tasten MODE flere gange for at vælge modus 2. Opladningsmodus 2 vises på displayet. Hvis du ikke derefter indstiller en anden modus, starter elektronikken automatisk opladningen med en ladestrøm på ca. 0,8 A. Når batteriet er opladet fuldstændigt, holder batterisymbolets ramme op med at blinke, og hele batteriet lyser konstant. I denne tilstand finder vedligeholdelsesladningen sted. 13

13 Modus 3 (lynopladning for batterier 12 V, fra 1,2 Ah til 120 Ah) Indstil denne modus til opladning af batterier med en større kapacitet end 1,2 Ah og normale omgivelsestemperaturer. Opladeren genkender nomalt den modus, der passer til batteritypen. Hvis batteriet ikke genkendes, så gå frem på følgende måde: BEMÆRK Find batteritypen på batteriets typeskilt. Tryk på tasten MODE flere gange for at vælge modus 3. Opladningsmodus 3 vises på displayet. Hvis du ikke derefter indstiller en anden modus, starter elektronikken automatisk opladningen med en ladestrøm på ca. 3,8 A. Når batteriet er opladet fuldstændigt, holder batterisymbolets ramme op med at blinke, og hele batteriet lyser konstant. I denne tilstand finder vedligeholdelsesladningen sted. Modus 4 (lynopladning for batterier 12 V, fra 1,2 Ah til 120 Ah, ved kulde) Indstil denne modus til opladning af batterier med en større kapacitet end 1,2 Ah og lav omgivelsestemperatur. Indstil også denne modus til opladning af AGM-batterier (Absorbent Glass Mat: batterier mit elektrolyt indbundet i glasfibre) med en kapacitet på mere end 1,2 Ah. Opladeren genkender nomalt den modus, der passer til batteritypen. Hvis batteriet ikke genkendes, så gå frem på følgende måde: BEMÆRK Find batteritypen på batteriets typeskilt. Tryk på tasten MODE flere gange for at vælge modus 4. Opladningsmodus 4 vises. Hvis du ikke derefter indstiller en anden modus, starter elektronikken automatisk opladningen med en ladestrøm på ca. 3,8 A. Når batteriet er opladet fuldstændigt, holder batterisymbolets ramme op med at blinke, og hele batteriet lyser konstant. I denne tilstand finder vedligeholdelsesladningen sted. 14

14 Regenerering/opladning af dybdeafladede 12 V-batterier (genoplivningsfunktion) Tilslut det dybdeafladede (helt tomme) batteri til opladeren, og start en opladning. I denne genoplivningsfunktion oplades batteriet, indtil opladeren måler en klemmespænding, som er høj nok til en almindelig opladningsmodus. Apparatet skifter derefter automatisk til en passende opladningsmodus og fortsætter opladningen normalt. Apparatbeskyttelsesfunktion Apparatet er beskyttet mod en forkert ibrugtagning. I det tilfælde, at klemmerne kortsluttes, at strømkredsen ikke er sluttet (klemmerne ikke er fastgjort korrekt), eller at batterispændingen falder til under 7,5 V, forbliver apparatet i standbytilstand. Du kan ikke tage apparatet i brug. I det tilfælde, at klemmerne er polet forkert (tilsluttet forkert), lyser visningen også. Hvis selve batteriet er defekt, lyser - + på displayet. Overophedningssikring Hvis apparatet bliver for varmt under opladningen, reduceres ladestrømmen til en mindre effekt. Det beskytter apparatet mod beskadigelse. BEMÆRK På grund af den lille ladestrøm kan opladningstiden forlænges betydeligt. Adskillelse af batteriet Gå frem i følgende rækkefølge for at fjerne batteriet fra opladeren: Fjern apparatet fra netstrømmen efter opladningen. Tag minuspol-klemmen (sort) af batteriets minuspol. Tag pluspol-klemmen (rød) af batteriets pluspol. Tilslut igen køretøjets pluspol-tilslutningskabel til batteriets pluspol. Tilslut igen køretøjets minuspol-tilslutningskabel til batteriets minuspol. Afbrydelse Afbryd opladeren ved at trække lysnetstikket ud. 15

15 Vægmontering Apparatet har fastgørelseshuller, så det kan fastgøres på væggen. ADVARSEL! Strømførende ledninger Der er fare for elektrisk stød. Undgå at bore i skjulte områder, hvor der kan ligge el-, gaseller vandledninger. Brug egnede søgeapparater til at finde disse ledninger. Vælg en egnet plads på væggen. Der skal være sikret en tilstrækkelig udluftning. Vælg to plugs og skruer, der er egnede til væggen og til størrelsen af fastgørelseshullerne. Markér borehullerne på væggen. Bor de to huller, og sæt plugsene i. Skru apparatet fast. Ud-af-brug-tagning Når du ikke længere bruger apparatet, skal du trække stikket ud af stikkontakten. Opbevar apparatet på et tørt sted. Rengøring og vedligeholdelse Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring. Anvend en tør, blød klud til rengøringen. Undgå brug af kemiske opløsnings- og rengøringsmidler, da de kan beskadige overfladen og/eller påskrifter på apparatet. Rengør efter længere tids brug også tilslutningsklemmerne med en tør klud for at sikre optimal kontakt ved polerne. 16

16 Bortskaffelse Apparat Når batteriopladeren har nået slutningen af dens levetid, må den under ingen omstændigheder kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan du bortskaffer apparatet på en miljømæssigt korrekt måde. Batterier Genopladelige batterier skal bortskaffes ifølge de lokale miljøbestemmelser. Til dette formål findes der passende indsamlingsbeholdere i forretninger, der sælger batterier, samt på de kommunale genbrugspladser. Emballage Batteriopladeren er lagt i en emballage for at beskytte den mod transportskader. Emballagen er lavet af råstoffer og kan således genbruges eller bringes tilbage i råstofkredsløbet. Tekniske data Model: MD Indgang: V ~ 50/60 Hz, 0,6 A Udgang til batterier med mærkespændinger: 6 V eller 12 V Ladestrøm Ca. 0,8 A/3,8 A (12 V) Ca. 0,8 A (6 V) Med forbehold for tekniske ændringer! 17

17 DK Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) Fax: (+45) /12

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Betjeningsvejledning Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 15526 Indholdsfortegnelse 1. Pakkens indhold... 4 2. Om denne vejledning... 5 2.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 3.

Læs mere

Betegnelse af delene MODE STANDBY

Betegnelse af delene MODE STANDBY Betegnelse af delene 1. Batterioplader 2. Fastgørelseshuller 3. Netkabel med stik 4. Pluspol-klemme (rød) med tilslutningskabel 5. Minuspol-klemme (sort) med tilslutningskabel 6. Tast MODE 7. LED Modus

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Bilbatterilader med LCDdisplay

Bilbatterilader med LCDdisplay Bilbatterilader med LCDdisplay CAR XTRAS MD 15526 KUNDESERVICE (+45) 70 21 20 20 www.medion.dk Varenr.: 9765 10/07/17 BRUGSANVISNING 25097658 07/10/17 9765 Indholdsfortegnelse 1. Pakkens indhold... 4 2.

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903

Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903 Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning...5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...5 2. Korrekt

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

Brugsanvisning. USB-oplader med biladapter MEDION LIFE E69386 (MD 84922)

Brugsanvisning. USB-oplader med biladapter MEDION LIFE E69386 (MD 84922) Brugsanvisning USB-oplader med biladapter MEDION LIFE E69386 (MD 84922) Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...5 1.1. Anvendte symboler og signalord...6 2. Anvendelsesområde...8 3. Sikkerhedsanvisninger...9

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776 Brugsanvisning Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Brugsanvisning Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe 6V/0.8A MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram.

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 1 11 10 2 4 3 5 9 6 8 7 ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 DANSK Anvendelsesområde Denne Black & Decker jump-starter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Om denne vejledning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Batteridrevne apparater er ikke legetøj... 3 Generelt... 3 Korrekt håndtering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning

USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning Indhold Korrekt anvendelse... 3 Kontroller pakkens indhold...4 Sikkerhedsanvisninger... 5 Visse personer må ikke bruge apparatet...5 Strømforsyning...6

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Li-Ion Akkupack. Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger

Li-Ion Akkupack. Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Li-Ion Akkupack Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Betjeningsvejledning STABILA Li-Ion-batteri og stiknetdel Vigtige anvisninger Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen omhyggeligt

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Bilbatterioplader med display MD 18559

Bilbatterioplader med display MD 18559 Bilbatterioplader med display MD 18559 KUNDESERVICE (+45) 70 21 20 20 www.medion.dk Varenr.: 9765 09/26/18 BETJENINGSVEJLEDNING 25097658 09/26/18 9765 Indhold 1. Informationer til denne brugsanvisning...

Læs mere

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Blender i rustfrit stål

Blender i rustfrit stål Blender i rustfrit stål QUIGG MD 16077 KUNDESERVICE (+45) 70212020 www.medion.dk Varenr.: 5888 12/15 BRUGSANVISNING 25058888 12/15 5888 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING D250TS

BRUGERVEJLEDNING D250TS BRUGERVEJLEDNING TIL LYKKE Til lykke med købet af din nye CTEK professional 24 V DC/DC switch mode-batterilader, 12 V omformer og batteri-equalizer. Denne lader er en del af serien af professionelle batteriopladere

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874)

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Betjeningsvejledning Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Indhold 1. Sikkerhedsanvisninger... 2 1.1. Korrekt anvendelse...2 1.2. Driftssikkerhed...3 1.3. Elektromagnetisk kompatibilitet...4

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Power Pods eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Brugsanvisning. Bluetooth kropsanalysevægt +45 699 603 39. 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente KUNDESERVICE MODEL: BKW-150

Brugsanvisning. Bluetooth kropsanalysevægt +45 699 603 39. 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente KUNDESERVICE MODEL: BKW-150 Brugsanvisning Bluetooth kropsanalysevægt KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: BKW-150 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente 1 A 1 2 B 3 4 2 C 5 6 7 kg lb st 3 Leveringsomfang / apparatets

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 59 MXS 5.0 CHECK BY. STRØMFORSYNINGSKABEL H05RN-F Gummi FORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT. OPLADERKABEL H05RN F Gummi FEJLLAMPE

BRUGERVEJLEDNING DK 59 MXS 5.0 CHECK BY. STRØMFORSYNINGSKABEL H05RN-F Gummi FORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT. OPLADERKABEL H05RN F Gummi FEJLLAMPE MODE VOLTAGE CHECK PROGRAM BATTERY START POWER ALTERNATOR MXS 5.0 CHECK BY BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000022 EAN nr 5709133911317 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONER OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) DK 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2 A B C x 2 x 2 90 C 497 mm 551 mm 20 mm 455 mm 447 mm 595 mm min. 450 mm 8 mm 600 mm min 550 mm B X2 A C X2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem

Læs mere

Universel holder til smartphones MD 99105

Universel holder til smartphones MD 99105 Universel holder til smartphones MD 99105 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 4 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 2 3 7 6 5 4 English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker-strøminverter er beregnet

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere