Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler

2 Betjeningsvejledning for termolommer Side WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige lande. Før du starter arbejdet, skal du læse betjeningsvejledningen! Opbevar betjeningsvejledningen til senere brug! 2 WIKA betjeningsvejledning for termolommer

3 Indhold 1. Generelle oplysninger 4 2. Sikkerhed 5 3. Tekniske data 6 4. Konstruktion og funktion 6 5. Transport, emballage og opbevaring 6 6. Idriftsættelse, drift 7 7. Vedligeholdelse og rengøring Fejlfinding Afmontering, returnering og bortskaffelse 11 WIKA betjeningsvejledning for termolommer 3

4 1. Generelle oplysninger Instrumentet, som beskrives i vejledningen, er konstrueret og fremstillet v.hj.a. den nyeste teknologi. Alle komponenter er omfattet af strenge kvalitets- og miljøkrav under produktionen. WIKA s produktion er certificeret i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om håndtering af termolommen. Arbejdssikkerheden kræver, at alle sikkerheds- og arbejdsinstruktioner følges. Overhold de relevante lokale regler, samt de generelle sikkerhedsregler, for instrumentets anvendelsesområde for at undgå ulykker. Vejledningen er en del af instrumentet og skal opbevares umiddelbart i nærheden af termolommen og således, at fagpersonalet altid har adgang til den. Fagpersonalet skal omhyggeligt have læst og forstået driftsvejledningen, før de påbegynder arbejdet. Producentens ansvar bortfalder i tilfælde af skader, der skyldes anvendelse af produktet, som ikke er i overensstemmelse med tilsigtet brug, manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning, ansættelse af utilstrækkeligt kvalificeret faglært personale eller uautoriserede ændringer af termolommen. De generelle vilkår og betingelser i salgsdokumentationen er gældende. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Yderligere oplysninger: - Internetadresse: / - Rådgivning i forbindelse med anvendelse: Tlf.: Fax: Forklaring af symboler... angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis den ikke forhindres. FORSIGTIG!... angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre lettere personskader eller beskadigelse af udstyr eller miljø, hvis den ikke undgås. Information... fremhæver nyttige tips, anbefalinger og information for effektiv og problemfri drift.... angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre forbrændinger p.gr.a. varme overflader eller væsker, hvis den ikke undgås. 4 WIKA betjeningsvejledning for termolommer

5 2. Sikkerhed Kontrollér før installation, idriftsættelse og drift, at du har valgt den korrekte termolomme, hvad angår dimensioner, konstruktion og specifikke driftsforhold. Før installation og drift skal du sikre dig, at termolommens anvendte materiale er kemisk resistent/neutralt over for det medie den skal i berøring af, og at lommen kan modstå de mekaniske belastninger fra processen. Manglende overholdelse kan medføre alvorlige personskader og/eller beskadigelse af udstyret. Yderligere vigtige sikkerhedsanvisninger finder du i de enkelte kapitler i denne vejledning. 2.1 Tilsigtet brug Termolommer anvendes til at beskytte temperatursensorer mod procesforholdene, ligesom termolommer gør det muligt at fjerne temperatursensoren uden at skulle lukke processen ned. Endelig beskytter lommen mod eventuelle miljø- og personskader, som kan opstå, hvis mediet løber ud. Termolommen er kun konstrueret og fremstillet til den beskrevne anvendelse og må kun anvendelse i overensstemmelse med disse. De tekniske data i denne vejledning skal overholdes. Hvis termolommen håndteres ukorrekt eller anvendes uden for dens tekniske specifikationer, skal den straks kontrolleres for eventuelle skader. Producenten er ikke erstatningsansvarlig i forbindelse med krav, som fremsættes på grundlag af drift, der ikke er i overensstemmelse med tilsigtet brug. 2.2 Personalets kvalifikationer Risiko for personskade i tilfælde af utilstrækkelig kvalifikation! Ukorrekt håndtering kan medføre alvorlige personskader og beskadigelse af udstyret. De aktiviteter, der beskrives i denne vejledning, må kun udføres af fagpersonale med de kvalifikationer, som beskrives i det følgende. Fagpersonale Faglært personale er personale, der på baggrund af deres tekniske uddannelse, viden om måleudstyr, samt erfaring, og viden, om landespecifikke regler og aktuelle standarder og direktiver, er i stand til at udføre det beskrevne arbejde og selvstændigt at genkende potentielle risici. Særlige driftsforhold kan kræve yderligere viden, f.eks. om aggressive eller giftige medier. WIKA betjeningsvejledning for termolommer 5

6 2.3 Særlige farer I tilfælde af farlige medier som f.eks. ilt, acetylen, brandfarlige eller giftige gasser eller væsker samt ved køleanlæg, kompressorer etc. skal ikke kun alle standardregler, men også de relevante gældende forskrifter og regler følges. Kontrollér, at termolommen har tilstrækkelig jordforbindelse. Medierester i afmonterede termolommer kan medføre risiko for personer. Træf tilstrækkelige forebyggende foranstaltninger. 3. Tekniske data Se den tilhørende ordre dokumentation, samt de tilhørende WIKA-datablade for de aktuelle versioner af termolommerne for at få de aktuelle specifikationer. 4. Konstruktion og funktion 4.1 Beskrivelse Termolommer i metal kan enten fremstilles i én eller i flere dele. Termolommer kan monteres i processen med skrue-, svejse- eller flangemontering. Temperatursensoren fastgøres direkte på termolommen v.hj.a. et indvendigt eller et udvendigt gevind eller v.hj.a. et halsrør. Hvis termolommer af metal ikke har tilstrækkelig temperatur- eller korrosions resistens under kontinuerlig drift (temperaturer over C), skal der anvendes termolommer af keramik. 4.2 Leveringsomfang Sammenlign leveringsomfanget med følgesedlen. 5. Transport, emballage og opbevaring 5.1 Transport Kontrollér termolommen for eventuelle transportskader. Tydelige skader skal meddeles straks. 5.2 Emballage Fjern først emballagen umiddelbart før montering. Gem emballagen. Den giver optimal beskyttelse under transport (f.eks. ved ændring af installationssted eller ved eventuel forsendelse). 6 WIKA betjeningsvejledning for termolommer

7 5.3 Opbevaring Undgå følgende påvirkninger: Direkte sollys og nærhed til varme objekter (gælder termolommer med plast-coating) Mekaniske vibrationer eller stød (f.eks. hvis instrumentet lægges for hårdt ned) Før du lægger termolommen til opbevaring (efter drift), skal du fjerne alt restmedie. Dette er især vigtigt, hvis mediet er sundhedsfarligt, f.eks. ætsende, giftigt, kræftfremkaldende, radioaktivt el.lign. 6. Idriftsættelse, drift 6.1 Montering Under montering må termolommerne ikke udsættes for temperaturchok eller mekaniske stød. Indsæt termolommen i procesadapteren uden at beskadige den. Termolommen må ikke bøjes eller vrides for at lette montagen. En undtagelse for dette er installationer hvor der efterfølgende benyttes en støttering (support ring), som understøtter termolommen, så der ikke spillerum i flangestudsen ( interference fit ). Generelt anbefales termolommer med støttering ikke iht. ASME PTC 19.3 TW-2010 og de er ikke omfattet af standarde. Installationsanvisninger for keramiske termolommer Er termolommen fremstillet af det keramiske materiale C 799, er den kun delvist modstandsdygtig over for hurtige temperaturændringer. Et temperaturchok kan derfor let medføre revner og efterfølgende beskadigelse af den keramiske termolomme. Termometre med termolommer af C 799 keramik skal derfor forvarmes før installation, og derefter langsomt indsættes i processen. Afhængigt af de omgivende temperaturer og procestemperaturerne anbefales denne fremgangsmåde også for de øvrige keramiske materialer. Ud over beskyttelse mod termisk belastning skal keramiske termolommer også beskyttes mod mekanisk belastning. Sådanne belastninger opstår ved bøjningskræfter, der påvirker lommen i en vandret installationsposition. Derfor bør man ved vandret installation (og afhængigt af diameter, nominel længde og konstruktion) sørge for ekstra støtte. Anvisningen vedrørende de problemer, der skyldes bøjningskræfter, gælder i princippet også for termolommer af metal. WIKA betjeningsvejledning for termolommer 7

8 Det anbefales at montere temperatur måleinstrumentet i termolommen v.hj.a. et passende pakningsmateriale for at undgå fugt trænger ind i lommen. Generelt bør spidsen af termolommen anbringes i den midterste tredjedel af røret, men placeringen kan variere i særlige tilfælde. Det skal sikres, at mediet bevæger sig frit omkring hele måleelementet (Pt100, termoelement, bimetal etc.) og ikke afskærmes af montagestudsen. Hvis dette ikke kan overholdes, f.eks. i et rør med lille diameter, kan der etableres en rørudvidelse omkring målestedet. Udvidelse af rørets diameter fra DN 40 til DN 80 Skruemonterede termolommer Hvis der anvendes cylindriske gevind, skal der anvendes en passende tætning ved montering. Koniske gevind kan tætnes med passende tætninger eller en ekstra svejsesøm. Der skal anvendes korrekte tilspændingsmomenter og passende værktøjer (f.eks. gaffelnøgle). Svejsemonterede termolommer Svejsemonterede termolommer kan monteres direkte i processen (rør- eller beholdervæg) eller v.hj.a. en svejsestuds. Kontrollér, at svejsesømmen er ren, og at der anvendes passende udstyr. Varmebehandl svejsesømmene om nødvendigt. Termolommer med flangetilslutning Termolommens flangemål skal passe til målene på modflangen. De anvendte pakninger skal være egnede til processen og flangetypen (se følgesedlen). Der skal anvendes korrekte tilspændingsmomenter og passende værktøjer til installationen. Ved termolommer med krave skal det sikres, at kraven passer til studsens indvendige diameter og understøttes af denne. Er kraven fremstillet med overmål skal den tilpasses til studsens indvendige diameter. 8 WIKA betjeningsvejledning for termolommer

9 Uanset procestilslutning er der mulighed for 3 monteringspositioner for termolommer i rør: Retvinklet position i forhold til flow (mest ufordelagtige position) Skrå position i forhold til flow (spidsen rettet skråt mod flow-retningen er den foretrukne position) Flowretning mod spidsen i en bøjning (bedste montage) Termolommens indsætningslængde og diameter afhænger af procesforholdene og især af det målte mediums flow-hastighed. Reglerne iht. VDI/VDE , DIN tillæg 1/2 og AD skal følges. WIKA betjeningsvejledning for termolommer 9

10 7. Vedligeholdelse og rengøring 7.1 Vedligeholdelse Generelt er termolommer vedligeholdelsesfrie. Vi anbefaler dog visuel kontrol af termolommen for lækager og skader med regelmæssige intervaller. Kontrollér, at pakninger altid er i perfekt tilstand! Reparationer bør kun udføres af producenten eller efter forudgående aftale, og bør kun udføres af uddannet personale med passende kvalifikationer. 7.2 Rengøring FORSIGTIG! Vask eller rengør det afmonterede instrument, før du returnerer det, for at beskytte personale og miljø mod at blive udsat for rester af mediet. Oplysninger om returnering af termolommen finder du i kapitel 9.2 Returnering. 8. Fejlfinding Fejlfinding Årsager Foranstaltninger Temperaturføleren kan ikke indsættes i termolommen Lækage med procesmedie ved forbindelsen mellem processen og termolommen ved grænsefladen mellem termolommen og sensoren Fremmedlegemer i termolommen Fjern fremmedlegemerne Beskadiget eller tilsmudset Rengør gevindet, eller skær termolomme eller fastgørelsesgevind på det igen temperatursensor Sensorens og termolommens indvendige Kontrollér diameters mål stemmer ikke overens ordredokumentationen Termolommen eller sensoren er blevet Returnér til reparation bøjet eller beskadiget under installationen Fejl under installationen eller defekte tætninger Beskadigelse forårsaget af vibrationer Kontrollér tætningen, kontrollér tilspændingsmomenterne Der kan ikke længere garanteres sikker drift af anlægget (i værste tilfælde kan dette medføre komplet brud på termorøret) I tilfælde af kritiske installationer anbefaler vi, at termolommens resonans frekvens beregnes i overensstemmelse med ASME PTC 19.3 eller Dittrich/Klotter. Denne tekniske service tilbydes af WIKA. 10 WIKA betjeningsvejledning for termolommer

11 9. Afmontering, returnering og bortskaffelse Medierester i afmonterede termolommer kan medføre risiko for personer, miljø og udstyr. Træf tilstrækkelige forebyggende foranstaltninger. 9.1 Afmontering Risiko for forbrændinger! Lad instrumentet afkøle tilstrækkeligt, før du afmonterer det! Under afmonteringen er der risiko for, at der slipper farligt varmt medie ud, der er under tryk. Afbryd først termolommer, når trykket er taget af systemet! 9.2 Returnering Vær yderst opmærksom på følgende ved forsendelse af instrumentet: Alle instrumenter, som returneres, skal være fri for farlige stoffer (syrer, baser, opløsningsmidler etc.). Når du returnerer instrumentet, skal du bruge den originale emballage eller en passende transportemballage. Sådan undgår du skader: 1. Vikl instrumentet ind i antistatisk plastfolie. 2. Anbring instrumentet i emballagen sammen med stødabsorberende materiale. Fordel det stødabsorberende materiale jævnt langs alle transportemballagens sider. 3. Anbring om muligt en pose med et tørremiddel inde i emballagen. 4. Afmærk forsendelsen som transport af et yderst følsomt måleinstrument. Oplysninger om returnering finder du under overskriften Service på vores lokale websted. 9.3 Bortskaffelse Ukorrekt bortskaffelse kan medføre fare for miljøet. Bortskaf instrumentkomponenter og emballagematerialer på en miljøvenlig måde og i overensstemmelse med de landespecifikke regler for bortskaffelse af affald. WIKA betjeningsvejledning for termolommer 11

12 WIKA-datterselskaber finder du online på WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Straße Klingenberg Germany Tel Fax WIKA betjeningsvejledning for termolommer

Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i

Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i Betjeningsvejledning Modstandstermometre og termoelementer Egensikker udførelse, Ex i TÜV 10 ATEX 555793 X IECEx TUN10.0002 X Eksempler Betjeningsvejledning for modellerne RTD og TC, Ex i Side 3-38 2015

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

SIMOTICS TN Series N-compact

SIMOTICS TN Series N-compact SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry. 24.03.2015 05:55 V9.03 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor

Læs mere

IW 35 PRO 105833 V2/0413

IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105832 V2/0413 DK Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning

Læs mere

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/2011 17012481 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR air - comfort air air c/udtagning fra oven Oversættelse af original vejledning DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps

Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps Oversættelse af originalanvisningerne Sikkerhed og drift Zenith Pumps 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Tlf.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Internet: http://www.zenithpumps.com

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

Hy~Line og Ultima Lobe-pumper

Hy~Line og Ultima Lobe-pumper 02/10 Side 1 Jabsco Hy~Line og Ultima Lobe rotorpumper Installations-, betjenings- og vedligeholdelseshåndbog 1. INDLEDNING Hy~Line og Ultima er lobe rotorpumper med positiv fortrængning, som er konstrueret

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

PMP 45. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība

PMP 45. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība PMP 45 Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība en sv no fi et lt lv Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130601 / 000

Læs mere

Version 2.0 Dansk. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brugervejledning

Version 2.0 Dansk. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brugervejledning Version 2.0 Dansk Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brugervejledning NA720/724/728/730/730 plus, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af en Leica NA720/724/728/730/730 plus. Denne brugervejledning

Læs mere

JUMBO. Skaktrør. BRUGERVEJLEDNING Jumbo WWW.JUMBO.AS

JUMBO. Skaktrør. BRUGERVEJLEDNING Jumbo WWW.JUMBO.AS BRUGERVEJLEDNING Jumbo Skaktrør JUMBO JUMBO Vi takker for Deres valg af et JUMBO produkt. Vi er overbeviste om, at skaktrøret vil være Dem til nytte fremover, og glæder os til at rådgive Dem ved andre

Læs mere

Leica DM750 P Manual

Leica DM750 P Manual Leica DM750 P Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere