UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab"

Transkript

1 UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. september 2014, som ændret ved lov nr. 580 af 4. maj 2015, fastsættes: Kapitel 1 Apotekers aflæggelse af regnskab Apotekeres årlige regnskab 1. For hvert kalenderår skal apotekeren udarbejde et apoteksregnskab bestående af en resultatopgørelse med ledsagende specifikationer samt en opgørelse over de i 5 nævnte aktiver og passiver. Apoteksregnskabet skal være indsendt til Sundhedsstyrelsen inden den 1. april i det følgende kalenderår. Stk. 2. For apoteker, der efter apotekerlovens 12 a har givet Sundhedsstyrelsen meddelelse om at ville forhandle lægemidler til produktionsdyr, skal apoteksregnskabet ikke indeholde en opgørelse af indtægter og udgifter, eller aktiver og passiver, der er relateret til apotekerens salg af lægemidler til produktionsdyr. Stk. 3. For apoteker, der efter apotekerlovens 12 a har givet Sundhedsstyrelsen meddelelse om at ville forhandle lægemidler til produktionsdyr, skal apoteksregnskabet indeholde oplysninger om, efter hvilke fordelingsnøgler apotekets indtægter og udgifter m.v. er fordelt på henholdsvis virksomheden vedrørende apotekerens salg af lægemidler til produktionsdyr og øvrig apoteksvirksomhed. Fordelingsnøglen skal afspejle de faktiske forhold. Stk. 4. For hver apoteksfilial, der er knyttet til apoteket, skal apotekeren udarbejde et selvstændigt apoteksregnskab. Stk. 5. Har apotekeren kun drevet apotek eller apoteksfilial i en del af kalenderåret skal der alene aflægges regnskab for denne del af kalenderåret. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for aflæggelsen af sådanne delregnskaber og for aflæggelse af regnskab ved flytning af apotekslokaler. 2. Apoteksregnskab i henhold til 1, stk. 1, skal omfatte virksomheden ved drift af dosispakkefunktion i henhold til Sundhedsstyrelsens godkendelse, jf. apotekerlovens 12, stk. 3. Stk. 2. Apotekeren skal udarbejde et særligt regnskab for dosispakkefunktionen i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere specifikationer for udarbejdelse af regnskab for dosispakkefunktion og kan herunder fastsætte regler om, at der ved udarbejdelse af regnskab for dosispakkefunktion kan anvendes fordelingsnøgler, jf. 12, stk. 1, i denne bekendtgørelse. 3. Apoteksregnskabet skal give et retvisende billede af apotekets økonomiske forhold i regnskabsåret. Alle indtægter, der kan henføres til apoteksdriften, skal opføres i regnskabet. Kun udgifter, der er nødvendige eller er naturlige som led i apoteksdrift, skal opføres i regnskabet. Apoteksregnskabet skal underskrives af apotekeren. Stk. 2. Apotekeren skal i apoteksregnskabet oplyse, hvorvidt forhold, der ikke fremgår af apoteksregnskabet, har haft indflydelse på apotekets økonomi og skal i bekræftende fald nærmere redegøre for disse forhold. Stk. 3. Apotekeren skal i apoteksregnskabet bekræfte, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de retningslinjer, der er nævnt i stk. 1, og i 4, stk. 1. Stk. 4. Apotekeren skal i apoteksregnskabet oplyse, om apotekeren driver anden virksomhed under sit CVR-nummer end apoteksdrift. 3 a. Apoteksregnskabet skal revideres af en godkendt revisor, hvis apotekeren har oplyst, at der drives anden virksomhed end apoteksdrift, jf. 3, stk. 4. Stk. 2. En godkendt revisor skal på baggrund af sin revision udarbejde en erklæring om, at revisor har iagttaget adskillelse af apoteksregnskab fra anden virksomhed. Revisionserklæringen kan affattes som vist i vejledning om revisorerklæringer til apoteksregnskaber m.v. Stk. 3. Revisorerklæringen skal sendes til Sundhedsstyrelsen sammen med apoteksregnskabet, jf. 1. Bruttoregistreringsprincippet 4. Apoteksregnskabet og specifikationerne hertil skal opstilles på de af Sundhedsstyrelsen udarbejdede skemaer i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens ledsagende vejledning.

2 Stk. 2. I apoteksregnskabet skal hver enkelt transaktion, begivenhed og værdiændring indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden, jf. årsregnskabslovens bruttoregistreringsprincip. Stk. 3. Alle beløb i apoteksregnskabet skal opføres eksklusiv merværdiafgift, for udgifters vedkommende dog kun i tilfælde af, at merværdiafgiften kan fradrages over for Skat. Statusoplysninger 5. De skemaer, der er nævnt i 4, stk. 1, skal indeholde oplysninger om aktiver og passiver, herunder om: 1) Inventar ved årets begyndelse og udgang, dog undtaget edb-udstyr. 2) Edb-udstyr ved årets begyndelse og udgang. 3) Indretning ved årets begyndelse og udgang. 4) Varelager ved årets begyndelse og udgang. 5) Udestående fordringer opgjort ved årets begyndelse og udgang, herunder ikke forfaldne leverandørrabatter. 6) Værdien af varevogne ved årets begyndelse og udgang. 7) Kapital vedrørende lejede lokaler ved årets begyndelse og udgang fordelt på indbetalt depositum og forudbetalt leje. 8) Leverandørkreditter opgjort som 95 pct. af apotekets vareforbrug i regnskabsåret multipliceret med 60 og divideret med ) Skyldige feriepenge ved årets begyndelse og udgang. 10) Skyldig overtid ved årets begyndelse og udgang. 11) Varelageret ved årets begyndelse og udgang på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg skal opgøres i overensstemmelse med bekendtgørelse om apotekernes varelageropgørelse. Varelagerets sammensætning ved årets begyndelse og udgang skal specificeres på lægemidler, andre varer end lægemidler (frihandelsvarer) og øvrige varer som råvarer og emballage. Resultatopgørelse 6. De skemaer, der er nævnt i 4, stk. 1, skal indeholde oplysninger om en resultatopgørelse, herunder om: 1) Bruttoomsætningen, herunder driftsindtægter, der ikke er forbundet med vareomsætningen. 2) Rabatudgifter. 3) Vareforbrug, herunder omkostningsbegrundede leverandørrabatter. 4) Dækningsbidrag. 5) Lønudgifter. 6) Nettosektorafgift/nettosektortilskud. 7) Husleje. 8) Energi. 9) Vedligeholdelse. 10) Forsikringer. 11) Tab på udestående fordringer. 12) Andre driftsudgifter. 13) Andre driftsindtægter. 14) Indtjeningsbidrag. 15) Forrentning. 16) Afskrivning. 17) Overskud før afgift/tilskud. 18) Betalt afgift, henholdsvis modtaget tilskud efter 49 i lov om apoteksvirksomhed. 19) Overskud efter afgift/tilskud. Stk. 2. De skemaer, der er nævnt i 4, stk. 1, skal for specifikationerne bl.a. indeholde oplysninger om pensionsbidrag til Apotekervæsenets Pensionsordning og pensionsbidrag til private pensionsordninger, jf. 8. Henstandsordning for kronisk syge 7. De skemaer, der er nævnt i 4, stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger om henstand ydet i medfør af bekendtgørelse om henstandsordning for kronisk syge: 1) Antal personer, der i regnskabsåret, har været omfattet af henstandsordningen. 2) Det samlede antal henstandsgebyrer, som apoteket er berettiget til at modtage vedrørende regnskabsåret. 3) Antal rykkere apoteket har sendt ud i løbet af regnskabsåret. 4) Tab på henstandsordningen i løbet af regnskabsåret. Pension 8. Apotekere udnævnt på grundlag af ledige bevillinger opslået efter den 1. april 1995 kan ved opgørelse af bidraget til Apotekervæsenets Pensionsordning fradrage bidrag til livsforsikringsselskaber og pensionskasser, som er underlagt Finanstilsynets tilsyn, eller til en anden af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendt pensionsordning svarende til 15 pct. af 75 pct. fraktilen af den pensionsgivende løn for apoteksansatte farmaceuter.

3 Forrentning 9. Forrentning af de aktiver, der er nævnt i 5, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, skal beregnes på grundlag af et gennemsnit af aktivernes bogførte værdi ved årets begyndelse og udgang (efter foretagne afskrivninger). Stk. 2. Forrentning af de aktiver, der er nævnt i 5, stk. 1, nr. 5, skal beregnes på grundlag af et gennemsnit af apotekets udestående fordringer ved udgangen af hvert kvartal forhøjet med halvdelen. Stk. 3. Sundhedsstyrelsen meddeler senest den 20. december i regnskabsåret den rentesats, der skal benyttes ved opgørelsen af forrentningsudgifterne efter stk. 1 og 2. Rentesatsen skal hvad angår opgørelse af forrentningsudgifterne af aktiver nævnt i 5, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 5, 6 og 7, så vidt muligt svare til den gennemsnitlige rentesats, hvormed den i apotekerne indskudte fremmedkapital forrentes. Rentesatsen til brug for opgørelse af forrentningsudgiften af aktiver nævnt i 5, stk. 1, nr. 4, skal så vidt muligt svare til den gennemsnitlige forrentning af apotekernes indeståender hos grossister. 10. Den efter 9 beregnede forrentningsudgift skal opføres på resultatopgørelsen efter fradrag af apotekets rentefordel ved rentefri leverandørkreditter. Beløb, der skal fradrages, beregnes med den af Sundhedsstyrelsen meddelte rentesats til brug for opgørelse af forrentningsudgiften af aktiver nævnt i 5, stk. 1, nr. 4, jf. 9, stk. 3. Afskrivning 11. På resultatopgørelsen skal udgifter til afskrivning opføres efter reglerne i stk Stk. 2. Det bogførte beløb for inventar ved årets begyndelse skal afskrives med 10 pct. Inventaranskaffelser i årets løb skal afskrives med 25 pct. Inventaranskaffelser med en anskaffelsessum på kr. (grundbeløb, 1987-niveau) eller derunder kan dog udgiftsføres over driften i anskaffelsesåret. Beløbet reguleres i overensstemmelse med det beløb, der er nævnt i 5 stk. 3, i lov om skattemæssige afskrivninger. Pakkemaskine til dosisdispensering skal afskrives fra og med anskaffelsesåret med 20 pct. årligt af anskaffelsessummen. Stk. 3. Samlede indretningsudgifter på op til kr. skal afskrives i det år, hvori udgifterne er afholdt. Indretningsudgifter på mere end kr. skal afskrives med 10 pct., dog mindst kr. årligt, indtil restsaldoen udgør kr. eller derunder, der skal afskrives det følgende år. Har en apoteker, som lejer af apotekslokaler, med udlejer indgået en aftale efter 63 i lov om leje skal de af aftalen omfattede forbedringsudgifter afskrives med 10 pct. årligt af det oprindelige udgiftsbeløb. Udgifter til indretning i forbindelse med etablering og drift af maskinel dosispakkefunktion skal afskrives med 10 pct. årligt af indretningsudgiften. Stk. 4. Afskrivning på varevogne skal beregnes i anskaffelsesåret med 30 pct. af anskaffelsessummen. I følgende år skal der afskrives 30 pct. årligt af den bogførte værdi ved årets begyndelse, forholdsvis for dele af år. Stk. 5. Afskrivning på IT-udstyr (hard- og software) skal afskrives fra og med anskaffelsesåret med 33 1/3 pct. årligt af anskaffelsessummen. Fordelingsnøgle 12. Er der ved opgørelsen af resultatopgørelsens poster eller ved opgørelsen af aktiver og passiver anvendt fordelingsnøgler til den regnskabsmæssige udskillelse af virksomhed, der ikke er omfattet af apotekerbevillingen, skal fordelingsnøglerne vedlægges det indsendte regnskab. Fordelingsnøglerne skal forsynes med en erklæring fra en godkendt revisor om, at anvendelsen af fordelingsnøglerne fører til et resultat, der er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Stk. 2. Fordelingsnøgler til udskillelse af virksomhed vedrørende apotekers salg af lægemidler til produktionsdyr, jf. 1, stk. 3, skal forsynes med en erklæring fra en godkendt revisor om, at anvendelsen af fordelingsnøglerne fører til et resultat, der er i overensstemmelse med de faktiske forhold. God bogføringsskik 13. Bogføringen, der ligger til grund for apoteksregnskabet, herunder apotekerkæders regnskab, skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik og således, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, jf. bogføringsloven. Dokumentation for ikke værdiansatte ydelser 14. Apotekeren skal opbevare dokumentation for modtagne sponsorater og repræsentation m.v. som ikke indgår i apoteksregnskabets regnskabsposter, og som ikke er af ubetydelig værdi, jf. 21, stk. 2, i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler. Ledelseserklæring vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler og markedsføringsaktiviteter 15. Apotekeren skal i apoteksregnskabet erklære, at; 1) den opbevarede dokumentation vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler opfylder betingelserne i 33 i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler,

4 2) de i regnskabet anførte poster vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler er modtaget i overensstemmelse med rabatydernes udarbejdede og offentliggjorte oplysninger om adgangen til at opnå omkostningsbegrundede rabatter, 3) de omkostningsbegrundede rabatterne på apoteksforbeholdte lægemidler i øvrigt er modtaget i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler, 4) regnskabets poster vedrørende markedsføringsaktiviteter samt de modtagne ydelser som dokumenteret i 14 er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler. Revision af omkostningsbegrundede rabatter 16. Den dokumentation vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler, som apotekerne skal opbevare i medfør af 33 i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler, samt de i apoteksregnskabet anførte poster vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler, skal undergives behandling af en godkendt revisor. Stk. 2. Den godkendte revisors behandling efter stk. 1 skal indbefatte en prøvelse af; 1) om rabatterne er modtaget i overensstemmelse med rabatydernes udarbejdede og offentliggjorte oplysninger om adgangen til at opnå omkostningsbegrundede rabatter, 2) om rabatterne i øvrigt er modtaget i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler. 17. Den godkendte revisor skal på baggrund af sin behandling efter 16 udarbejde en revisionserklæring. Revisionserklæringen kan affattes som vist i vejledning om revisorerklæringer til apoteksregnskaber m.v. Revisionserklæringen skal sammen med apoteksregnskabet sendes til Sundhedsstyrelsen. Revision af markedsføringsaktiviteter 18. De i apoteksregnskabet anførte poster vedrørende markedsføringsaktiviteter samt dokumentationen for ikke værdiansatte ydelser, jf. 14, skal undergives behandling af en godkendt revisor. Stk. 2. Revisors behandling efter stk. 1 skal indbefatte en prøvelse af, om opnåede ydelser vedrørende markedsføringsaktiviteter er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler. 19. Revisor skal på baggrund af sin behandling efter 18 udarbejde en revisionserklæring. Revisionserklæringen kan affattes som vist i vejledning om revisorerklæringer til apoteksregnskaber m.v.. Revisionserklæringen sammen med apoteksregnskabet sendes til Sundhedsstyrelsen. Kapitel 2 Apotekerkæders aflæggelse af regnskab Apotekerkæders årlige regnskab vedrørende omkostningsbegrundede rabatter og markedsføringsaktiviteter 20. For hvert kalenderår skal apotekerkæder udarbejde et regnskab indeholdende oplysninger om modtagne og videregivne omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler. I regnskabet skal endvidere oplyses om opnåede og videregivne ydelser vedrørende aftaler om markedsføringsaktiviteter, herunder aftaler om vinduesleje og apotekstv, indgået af apotekerkæden på vegne af apotekerne. Regnskabet skal være indsendt til Sundhedsstyrelsen inden den 1. april i det følgende kalenderår. 21. Apotekerkæden skal opbevare dokumentation for modtagne sponsorater og repræsentation m.v. som ikke indgår i apotekerkædens regnskabsoplysninger, og som ikke er af ubetydelig værdi, jf. 21, stk. 2, i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler. Ledelseserklæring 22. Apotekerkæders ledelse skal i regnskabet, jf. 20, erklære, at; 1) den opbevarede dokumentation vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler opfylder betingelserne i 37, stk. 2, i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler, 2) de modtagne og videregivne omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler er modtaget i overensstemmelse med rabatydernes udarbejdede og offentliggjorte oplysninger om adgangen til at opnå omkostningsbegrundede rabatter, 3) de omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler i øvrigt er modtaget i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler, 4) de af kæden modtagne beløb vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler er videregivet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler, 5) de i regnskabet anførte poster vedrørende markedsføringsaktiviteter samt modtagne ydelser som dokumenteret i 21, er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler,

5 6) der er overensstemmelse mellem de af apotekerkæden opnåede og de til de enkelte apoteker videregivne beløb vedrørende aftaler om markedsføringsaktiviteter indgået af apotekerkæden på vegne af apotekerne. Revision vedrørende omkostningsbegrundede rabatter 23. Den dokumentation vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler, som apotekerkæder skal opbevare i medfør af 37, stk. 2, i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler, samt de i regnskabet anførte poster vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler, skal undergives behandling af en godkendt revisor. Stk. 2. Revisors behandling, jf. stk. 1, skal indbefatte en prøvelse af; 1) om rabatterne er modtaget i overensstemmelse med rabatydernes udarbejdede og offentliggjorte oplysninger om adgangen til at opnå omkostningsbegrundede rabatter, 2) om der er overensstemmelse mellem de af apotekerkæden opnåede og de til de enkelte apotekere videregivne rabatter, samt af, 3) om rabatterne i øvrigt er modtaget i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler. 24. Revisor skal på baggrund af sin behandling efter 23 udarbejde en revisionserklæring. Revisionserklæringen kan affattes som vist i vejledning om revisorerklæringer til apoteksregnskaber m.v. Revisionserklæringen skal sammen med apotekerkædens regnskab, jf. 20, sendes til Sundhedsstyrelsen. Revision vedrørende markedsføringsaktiviteter 25. De af apotekerkæden oplyste regnskabsposter vedrørende markedsføringsaktiviteter, herunder reklame, samt dokumentationen, jf. 21, skal undergives behandling af en godkendt revisor. Stk. 2. Revisors behandling efter stk. 1, skal indbefatte en prøvelse af, 1) om opnåede ydelser vedrørende markedsføringsaktiviteter er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler, 2) om der er overensstemmelse mellem de af apotekerkæden opnåede og de til de enkelte apoteker videregivne beløb vedrørende aftaler om markedsføringsaktiviteter indgået af apotekerkæden på vegne af apotekerne, som er medlem af apotekerkæden. 26. Revisor skal på baggrund af sin behandling efter 25 udarbejde en revisionserklæring. Revisionserklæringen kan affattes som vist i vejledning om revisorerklæringer til apoteksregnskaber m.v.. Revisionserklæringen skal sammen med apotekerkædens regnskab, jf. 20, sendes til Sundhedsstyrelsen. Kapitel 3 Straf og ikrafttræden 27. Med bøde straffes den, der overtræder 1, 2, stk. 1 og 2, 3 og 4, 5, stk. 1, 6 og 7, 9-11, 12, stk. 1 og 2, eller Stk. 2. Undlader en apoteker at indsende apoteksregnskabet inden den frist, der fremgår af 1, stk. 1, kan Sundhedsstyrelsen pålægge apotekeren daglige eller ugentlige bøder, jf. 74 i lov om apoteksvirksomhed. 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2015 og har virkning for regnskaber for regnskabsåret 2015 og efterfølgende år. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 266 af 21. marts 2007 om aflæggelse af apoteksregnskab ophæves. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den xx. måned 2015 Nick Hækkerup / Anna Skat Nielsen

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 26. marts 2009. Nr. 231. Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet I medfør af 16 b, stk. 3, 16 c, stk. 4 og

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger

Udkast til. Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger Udkast til Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger I medfør af 65, 88 og 92 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som ændret ved 1 i lov nr. 527 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. juni 2011 27. juni 2011. Nr. 762. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015. Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2015.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015. Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2015. Alle regioner Sagsnr. 2015-276 Doknr. 210667 Dato 20-02-2015 Orientering om 19. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Hermed orienteres om ændringer af Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer I medfør af 17, 41, 42, stk. 6, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil, fastsættes: Kapitel 1 Adgangskrav og åbningstider m.v. 1. Lokaler med gevinstgivende

Læs mere