Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. Krav til regnskaber mv."

Transkript

1 Bilag 3 Krav til regnskaber mv.

2 Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER OMKOSTNINGSFORDELING INDTÆGTSFORDELING SALG AF VARER OG YDELSER OVERFØRSEL AF KAPITAL OG AKTIVER OPLYSNINGSPLIGT FRISTER MV KRAV TIL REGNSKABET RIMELIG FORTJENESTE ØVRIG MAKSIMERING AF KONTRAKTVEDERLAG... 7 Side 2/7

3 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER Leverandøren er forpligtet til at udarbejde et årligt særskilt regnskab for den del af forretningsområdet med forbrænding af farligt affald, som er omfattet af Kontrakten. Regnskabet skal opfylde kravene til regnskaber for virksomheder, der skal føre særskilte regnskaber, jf. artikel 1, stk. 2, og artikel 4 i direktiv 2006/111 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder, uanset om direktivets artikel 5, stk. 2, måtte finde anvendelse. Det særskilte regnskab skal opstilles efter samme principper som Leverandørens samlede årsregnskab og skal afstemmes med dette. Det særskilte regnskab skal være i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER Udveksling af ydelser mellem de af Kontrakten omfattede aktiviteter og Leverandørens øvrige aktiviteter skal ske ved omkostningsfordeling, jf. punkt 3, eller på markedsvilkår dvs. den pris, hvortil ydelsen kan afsættes til 3. part. Er der tale om ydelser som ikke afsættes til 3. part, skal prisen mindst give dækning for de langsigtede gennemsnitsomkostninger ved ydelsen mv. 3. OMKOSTNINGSFORDELING Leverandøren skal ved fordeling af omkostninger mellem de af Kontrakten omfattede aktiviteter og Leverandørens øvrige aktiviteter anvende en almindelig anerkendt metode til fordeling af de fulde omkostninger på de enkelte aktiviteter/aktivitetsområder, herunder anlægsaktiver og investeret kapital. Fordelingen af omkostninger skal resultere i et retvisende billede af omkostningerne forbundet med de af Kontrakten omfattede aktiviteter og Leverandørens øvrige aktiviteter. Side 3/7

4 4. INDTÆGTSFORDELING Leverandøren skal ved fordeling af indtægter mellem de af Kontrakten omfattede aktiviteter, herunder navnlig indtægter ved salg af forbrændingskapacitet og varmeproduktion, og Leverandørens øvrige aktiviteter anvende en almindelig anerkendt metode til fordeling af indtægter på de enkelte aktiviteter/aktivitetsområder. Fordelingen af indtægter skal resultere i et retvisende billede af omkostningerne forbundet med de af Kontrakten omfattede aktiviteter og Leverandørens øvrige aktiviteter. Overført overskud, jf. punkt 10, skal indtægtsføres i det kalenderår, som overskuddet overføres til. 5. SALG AF VARER OG YDELSER Når Leverandøren stiller den aftalte kapacitet til rådighed for kommuner eller virksomheder mv. i Danmark kan forbrændingsprisen maksimalt udgøre omkostningerne forbundet med forbrændingen af det konkrete farlige affald med tillæg af en avance på 5 %. I prisen kan indregnes alle nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital mv. Kapacitetsforpligtelsen er ikke til hinder for, at den aftalte kapacitet kan udnyttes i overensstemmelse med gældende regler ved forbrænding af affald modtaget fra 3. mand, eller at leverandøren kan foretage anden form for affaldsbehandling end destruktion af farligt affald. Det er dog en betingelse, at kommuner eller virksomheder mv. i Danmark, der skal benytte den aftalte kapacitet til destruktion af farligt affald produceret i Danmark, i givet fald har forrang til benyttelse af kapaciteten. Prisen for en sådan anden anvendelse af den af Kontrakten aftalte forbrændingskapacitet, for anvendelse af forbrændingskapacitet, der ikke er omfattet af Kontrakten, samt for andre varer og tjenesteydelser, som Leverandøren afsætter som led i anden virksomhed end forbrænding af farligt affald, skal fastsættes på grundlag af markedsmæssige vurderinger, idet der ikke må ske konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter. Ved prisfastsættelsen skal der i sådanne tilfælde sikres dækning for de langsigtede gennemsnitsomkostninger forbundet med den pågældende virksomhed dvs. inklusive såvel direkte som indirekte omkostninger forbundet med produktionen af de varer og tjenesteydelser, der produceres eller afsættes som led i den anden virksomhed. Side 4/7

5 6. OVERFØRSEL AF KAPITAL OG AKTIVER Leverandøren kan overføre kapital og aktiver fra de af Kontrakten omfattede aktiviteter til Leverandørens øvrige aktiviteter, hvis dette sker til markedspris, dog mindst den bogførte værdi. 7. OPLYSNINGSPLIGT Leverandøren skal til enhver tid kunne redegøre for, hvilke konkrete aktiviteter der henregnes til Kontrakten. Leverandøren skal endvidere kunne dokumentere de anvendte principper for omkostningsfordeling og prisfastsættelse. 8. FRISTER MV. Regnskabet skal dække kalenderåret og skal indsendes til Kunden senest den 1. juli i det følgende kalenderår. Første regnskab skal dække perioden fra kontraktstart til udløb af kalenderåret. Bringes Kontrakten til ophør med virkning fra et andet tidspunkt end den 31. december i et kalenderår, skal Leverandøren udarbejde et afsluttende regnskab for perioden fra den 1. januar i ophørsåret og frem til ophørstidspunktet. 9. KRAV TIL REGNSKABET Regnskabet skal indeholde en særskilt opgørelse af den opnåede fortjeneste ved de af Kontrakten omfattede aktiviteter. Fortjenesten skal opgøres således, at de samlede indtægter (herunder betalingen efter Kontrakten) fremgår særskilt. Der skal udarbejdes en forretningsgang med indbyggede kontroller, som sikrer, at alle relevante poster medtages i opgørelsen af fortjenesten. Forretningsgangen skal sikre overholdelse af de i dette bilag fastsatte krav til fordeling af indtægter og omkostninger mv. Det særskilte regnskab og opgørelsen af fortjenesten skal vedlægges en revisorerklæring fra en statsautoriseret revisor, hvori revisoren erklærer, at de i dette bilag angivne krav og principper er overholdt, og at de opstillede forretningsgange med tilhørende kontroller har fungeret tilfredsstillende i den omhandlede periode. Kunden kan foretage kontrol af opgørelsen, herunder ved egen revisor. Leverandøren skal i så fald give Kunden adgang til alle nødvendige oplysninger, som Kunden eller dennes revisor måtte anse for nødvendige. Kunden kan endvidere gennemføre årlige tilsynsbesøg hos Leverandøren til sikring af, at kravene i Kontrakten med bilag er opfyldt. Side 5/7

6 10. RIMELIG FORTJENESTE På baggrund af det særskilte regnskab og den tilhørende opgørelse af fortjenesten ved de af Kontrakten omfattede aktiviteter godkender Kunden eventuelt overskud, herunder Leverandørens rimelige fortjeneste Leverandørens evt. overførsel af overskud fra driften til efterfølgende regnskabsår Leverandørens evt. tilbagebetaling af overskud, der overstiger en rimelig fortjeneste Ved opgørelse af den rimelige fortjeneste er Leverandøren berettiget til at oppebære en forrentning af den investerede kapital svarende til den i artikel 5, stk. 7, i Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, TEUF på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse fastsatte swap-rente med tillæg af 100 basispoint. Såfremt Leverandøren kan godtgøre, at størrelsen af den rimelige fortjeneste for den leverede ydelse ligger væsentligt under, hvad der er gældende for tilsvarende ydelser, kan Leverandøren anmode om, at der optages forhandlinger med henblik på at justere den rimelige fortjeneste fremadrettet. Leverandøren kan tidligst fremsætte anmodning herom den 1. januar En evt. ny sats for den rimelige fortjeneste skal fortsat være i overensstemmelse med kravene i Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, TEUF på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Leverandøren kan overføre et overskud til næste regnskabsår på op til 10 % af det årlige estimerede vederlag (uden fradrag for opgørelse af beløb, som overstiger den rimelige fortjeneste) for de af Kontrakten omfattede aktiviteter. Dette gælder dog ikke for det kalenderår, hvori Kontrakten udløber. Leverandøren skal tilbagebetale evt. overskud, der overstiger en rimelig fortjeneste opgjort efter ovennævnte principper, jf. Kontraktens punkt 6.4. Betaling skal finde sted senest en måned efter, at Kunden har truffet afgørelse om tilbagebetaling. Side 6/7

7 11. ØVRIG MAKSIMERING AF KONTRAKTVEDERLAG Det aftalte vederlag kan for et kalenderår (eller den kortere periode, som regnskabet måtte vedrøre, jf. punkt 8) ikke overstige 80 % af udgifterne til vedligeholdelse og udvikling af de aktiver, der anvendes til at levere de af Kontrakten omfattede aktiviteter (navnlig forbrændingsanlægget). Dokumentation for, at denne betingelse er opfyldt, skal fremgå af det særskilte regnskab. Evt. for meget udbetalt vederlag skal tilbagebetales inden for samme frister som evt. overskud, der overstiger en rimelig fortjeneste, og med samme rentesats. Side 7/7

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006 Vejledning om prisfastsættelse, maj 2006 2 Vejledning om prisfastsættelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Afgrænsning... 3 1.4 Læsevejledning... 3 2 Bevillingsregler og prisfastsættelse...

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere