Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:"

Transkript

1 Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor Flemming M. Nielsen for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at indklagede har været godkendt som registreret revisor fra den 22. januar 1996 og har været tilknyttet revisionsvirksomheden Kvist & Jensen, Aalborg, Statsautoriserede Revisorer A/S, cvr.nr. xx xx xx xx, i Revireg. siden den 13. april Klagen: Revisortilsynet har rejst følgende klage: Indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen, idet der ved revisionen af årsrapporten 2011/2012 for A A/S ikke er taget forbehold for manglende afskrivninger på ejendomme, der indregnes til kostpris. Sagsfremstilling: 1

2 Revisortilsynet udtog i 2012 Kvist & Jensen, Aalborg, Statsautoriserede Revisorer A/S, til kvalitetskontrol. Af kvalitetskontrollantens erklæring af 10. november 2012 fremgår, at der til revisionsvirksomheden var tilknyttet et kontorsted og to godkendte revisorer hvoraf to revisorer var berettigede i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Forbehold Ved gennemlæsning af en erklæringsopgave har jeg konstateret, at den afgivne erklæring ikke overholder kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Der er tale om et regnskab hvor der ikke er foretaget de i årsregnskabsloven foreskrevne systematiske afskrivninger på bygninger. Revisionspåtegningen burde derfor have indeholdt et forbehold for det manglende retvisende billede. Konklusion [..] Med undtagelse af det i forbeholdet anførte, er jeg ved den udførte gennemgang er jeg desuden ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav." Indklagede afgav den 19. juli 2012 påtegning på årsrapporten for 2011/12 for A A/S. Heraf fremgår blandt andet: "Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2011/12 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Af afsnittet om anvendt regnskabspraksis i årsrapporten fremgår blandt andet: "BALANCEN Materielle anlægsaktiver [..] Grunde og bygninger Grunde og bygninger måles til kostpris. Der foretages ikke driftsøkonomiske afskrivninger på grunde og bygninger. 2

3 Offentlig ejendomsvurdering pr kr " Ifølge årsrapporten for 2011/12 for A A/S udgjorde årets resultat efter skat kr., balancesummen var kr., hvoraf grunde og bygninger udgjorde kr., og egenkapitalen udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, fremgår under Redegørelser vedrørende gennemgangen af de udvalgte enkeltsager : "Kort beskrivelse af sagen: Sagen drejer sig om et selskab hvis hovedaktivitet, bl.a. består i udlejning af bolig- og erhvervslejemål. Ud af aktiver på i alt kr udgør grunde og bygninger kr , dvs. grund og bygninger udgør ca. 80 % af den samlede aktivmasse. Der er i årsregnskabet ikke foretaget de i årsregnskabsloven foreskrevne systematiske afskrivninger på bygninger. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Efter vor opfattelse er den manglende afskrivning så væsentlig at regnskabet ikke er retvisende. Vi har ikke konstateret fejl i øvrigt ved gennemgangen. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: Efter vor opfattelse burde revisor have taget forbehold for det manglende retvisende billede." I brev af 7. november 2012 til kontrollanten har revisionsfirmaet ved registreret revisor B anført blandt andet: "Vi har modtaget den udarbejdede erklæring vedrørende gennemført kvalitetskontrol. Vi har nedenstående kommentarer til de beskrevne forbehold i erklæringen. [..] I det andet tilfælde er vi enige i, at selskabets årsrapport ikke er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven idet der ikke er foretaget afskrivninger på bygninger. Selskabets ledelse vil blive informeret om, at der fremadrettet skal foretages afskrivninger på bygninger. I forbindelse med afgivelse af vores erklæring på selskabets årsrapport, har vi foretaget en vurdering af den værdi hvormed ejendommene er indregnet i årsrapporten. Denne vurdering er sket i forhold til ejendommenes seneste offentlige vurdering og en afkastbaseret værdiansættelse, og den har bekræftet vores opfattelse af, at værdiansættelsen af ejendommene er korrekt uagtet der ikke er foretaget afskrivninger." 3

4 Revisortilsynet foretog ved brev af 24. juni 2013 høring af indklagede vedrørende blandt andet det i nærværende klage anførte forhold. Af indklagedes høringssvar af 5. august 2013 fremgår blandt andet: "Punkt a Overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen som følge af manglende forbehold for indregning af ejendomme til kostpris i A A/S Registreret revisor B har på revisionsvirksomhedens vegne den 7. november afgivet et svar til Revisortilsynet, citeret i høringsbrevet side 4. Det er korrekt, at værdiansættelsen i årsregnskabet for 2011/12 er foretaget til kostpris for de 7 ejendomme, der indgår i årsregnskabet. Ved værdiansættelsen er ejendommenes værdi vurderet ud fra en afkastbaseret model, der ved et afkastkrav på 6 % er opgjort til kr Denne værdi overstiger den bogførte kostpris kr for ejendommene med knap kr , og det er derfor konkluderet, at ejendommene er værdiansat fornuftigt. Det kan oplyses, at et afkastkrav på 7 % medfører en værdi på kr , hvilket forsat er over den bogførte værdi. Herudover kan det oplyses, at grundværdien for de 7 ejendomme udgør kr Værdien af bygningerne udgør således kr Ved anvendelse af en scrapværdi på 0 vil den årlige afskrivning over en forventet brugsperiode på 50 år udgøre kr Imidlertid omhandler porteføljen udelukkende udlejningsejendomme. Selskabet kunne således i stedet for den anvendte regnskabspraksis have anvendt ÅRL 38 i stedet, hvilket ville have medført en positiv indvirkning på såvel årets resultat som egenkapitalen ultimo regnskabsåret. Det skal i den forbindelse bemærkes, at selskabets formål er: Drift af detail- og engroshandel inden for dagligvaresektoren samt dermed beslægtet virksomhed, drift af solcentre, udlejning af bolig- og erhvervslejemål samt finansiering og investering. Dette formål fremgår af selskabsoplysningerne, der er optrykt i årsregnskabets side 5. Jeg er derfor uforstående over for Revisortilsynets bemærkninger omkring hovedaktivitet nederst side 3 i høringsbrevet. Kopi af det underskrevne, officielle årsregnskab vedlægges til orientering. Alt i alt er det min opfattelse, at ÅRL 43 ikke er overholdt, men at dette med baggrund i ovenstående betragtes som mindre væsentligt i relation til det retvisende billede i 2011/12, hvorfor der ikke er behov for at anføre et forbehold i min revisionspåtegning. 4

5 Det tilføjes, at selskabets ledelse i 2012/13 er påbegyndt systematiske afskrivninger af bygningerne." Revisortilsynet traf den 10. september 2013 afgørelse om indbringelse af indklagede for Revisornævnet. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har anført, at idet der er tale om en forkert anvendt regnskabspraksis for en regnskabspost, der udgør 80 % af balancesummen, finder Revisortilsynet, at der er tale om en væsentlig fejl, der i henhold til erklæringsbekendtgørelsen skulle have medført et forbehold i revisionspåtegningen. Det er revisortilsynets opfattelse, at en vurdering af væsentligheden af de manglende afskrivninger ikke kan baseres på den værdi, ejendommene ville have indgået i regnskabet med, såfremt årsregnskabslovens 38 var anvendt. Årsregnskabslovens 38 er en mulighed og ikke et krav. Det er endvidere Revisortilsynets opfattelse, at væsentligheden af en fejl ikke afhænger af, hvorvidt fejlen påvirker regnskabet i positiv eller negativ retning, jf. årsregnskabslovens grundlæggende forudsætning om neutralitet i 13, stk. 1. nr. 5. Dette medfører efter Revisortilsynets opfattelse, at det manglende forbehold for de manglende afskrivninger ikke kan retfærdiggøres ved, at værdien af ejendommene ved måling til dagsværdi overstiger den regnskabsmæssige værdi med knap t.kr. Det fremgår af høringssvaret, at de manglende afskrivninger udgør ca. 223 t.kr. årligt. Det er Revisortilsynets opfattelse, at der, sammenholdt med årets resultat for regnskabsåret 2011/2012 på t.kr. 241, er tale om en væsentlig fejl. Det fremgår endvidere af høringssvaret, at selskabets ledelse i 2012/2013 er påbegyndt systematiske afskrivninger af ejendommene. Revisortilsynet bemærker, at korrektionen af de manglende afskrivninger skal foretages som om, den korrekte regnskabspraksis var blevet anvendt fra anskaffelsestidspunktet. 5

6 Revisortilsynet finder på baggrund af ovenstående fortsat, at indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen, idet der ikke er taget forbehold for manglende afskrivninger på ejendomme i henhold til årsregnskabslovens 43. Indklagede har henholdt sig til høringssvaret af 5. august 2013 til Revisortilsynet. Sagen har været behandlet mundtligt med parternes fremmøde i nævnet den 9. april Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Revisornævnet lægger efter kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer og som ubestridt af indklagede til grund, at der ikke er foretaget afskrivning på selskabets ejendomme i årsrapporten for 2011/12 for A A/S. Det fremgår af årsrapporten under anvendt regnskabspraksis, at udlejningsejendomme er optaget til kostpris, og at der ikke afskrives på ejendommene. Det følger af årsregnskabslovens 43, at kostpris, dagsværdi eller genindvindingsværdi for immaterielle og materielle anlægsaktiver med begrænset brugstid skal formindskes med afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid. Dette gælder dog ikke aktiver, der løbende reguleres til dagsværdi i medfør af 38. Nævnet finder, at der burde være afskrevet på ejendommene, og at dette ikke kan undlades ud fra en betragtning om, at ejendommenes handelsværdi vurderes at overstige kostprisen. Herefter - og da de manglende afskrivninger findes at være væsentlige for regnskabets udvisende - finder Revisornævnet, at revisor burde have taget forbehold for manglende afskrivninger på ejendommene, der indregnes til kostpris. Ved at have undladt at tage forbehold herfor, har revisor overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, nr. 1, og findes således skyldig i den rejste klage. 6

7 For den skete tilsidesættelse af de pligter, der påhviler revisor ved erklæringsafgivelse, pålægges revisor i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registreret revisor Flemming M. Nielsen, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Grethe Jørgensen 7

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere