SKANI)IN AV IS K TOBAKSK(.)MPA(.~NI AIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANI)IN AV IS K TOBAKSK(.)MPA(.~NI AIS"

Transkript

1 SENDER :51 Soborg : SKANI)IN AV IS K TOBAKSK(.)MPA(.~NI AIS SCAt19INAVIAN 'CPAC^O COMPAN Y ''Ii ajw 4 - DK 2PPn SMn,q Deninua Wolin 11 E 'elegws 3c.n'I6[n KebOnl,A.n falek 1616e San ' )e Towle 1 AP. 5F AS Ray rr , Ple,y :ed G AlUxe TELEFAX 24th January PTM/shl/15 3 For : Dr. J. Dryer, BAT-Hamburg J. Priem, BAT-Holland J.F.M. Morgan, BAT-Belgien P. Bingham, BAT-Millbank K. Street, BATUKE Me. M. Verdoodt, Brown and Williamson, Bruxelles F. van Rijsingen, Henri Wintermane EEC PACK-LABELLING DIRECTIV E Please find attached the Darish version of the EEC Directive on pack-labelling. Sincerely yours, SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/ S Peter Th. Madsen Encl. CJ

2 SENDER :ST Sobor g a0 /c : # De Furopziske Fellesskabers Tidendc tjr I f (Rersakter hsis offentligivrefse ikke or obiignronsk,' RADET om KADETS DIREKTIV of 1), nosember 1989 indbyrdei tifnarmelse of medlemiataternes love al administrative ttterkning if tobsksvarer bestemmelser om 'EOF ) R!.DCT FOR DE EUROI'A ISKE F.9 LLFSSKABER HAP - under henvisning ti! Traktaren om Op"-relse at Der Euro pseiske Okenomiske F+elleiskab, sarlig ar:ikel.100a, under henvisning ti) fo-slag fro Kommissionen (1), i sarriatbeide med Eurnpa parlamentet (11, under henvisning td udtalelse fro Det Okonomiske og Sociale Udvaig (1 og ud Ira folgende betragtninger : Der bestir visse forskel!e mellem medlemsstaternes love ng administrative bestemmeiser om merkning of tobaksvarer disse forskel!e kan medfare handelihirtdrirger og dermed hxmme det indre marked% gcnnemforeise og funkrion disse eeenruel!e hindringer bar fiernn, og med henblik hern8 bar markedsforingcn of og den fri Leviegelighed for tobaksvarer underkastes Izlles bestemme7rer, for s4 vidt ang&r mrrkning ved udformningen at disse bestemmelser bar der tages rilhnrfirt hrnvyn ill hrskyrrnlun of hrfnnnini±rni 9nndhed (I! EFT nt. C 48 of , s. 8, ng EFT nr. C 6, of , s. 12.!1' EFT nt. C 12 of , a 10, c` Ur nr. C 291 of : EFT in. C 237 s( , DCl L,...V-41~ Rid...,d.,.t..6~.1 ~ den 28. og 29. iuni 1985 becdningcn of at ieserkseete at europstisk handlingsprogram ril Sekzmpelse of krde Ridet og tcpratsentanterne (or medlemsstare^1es regeringer, forsamlet I Rider, hat i deres resolution of 7. )uli 1986 am at handlingsprogram for De Europzrske Fellesskaber nil bekempe!ae at kr.rfr (s fsetsat Sam r-ai for dent program at bidrage ril at forbedre Ftelfesskabets borgcres sundhed og livskvaliter, ader, antallet if krririlfelde nedbringes, og der hit med henblik here! priorirerer bekempelsen of brugen of tobak an(orelse p8 samtlige tobaien'erers pakninger of en advarsel om de ricisi, som brugen if disse voter ucger for sund heden, at of rzsendig berydmng for bcfolkningcnt beskyttelse for at forbedre besky-telsen of befulkninge:.s sundhed. at anfarelse at indholder of risrre og nikonn p4 cigaret. pakkerne nedresdig med henblik p4 borgerres sundhedsoplysning aerie direxnv tndenotder mtrdire(orakrtt}ter, som yd blive revideret pi grurdlag of erfaringerne og udviitiingen p4 det mrdirintkr nmridr, met dr rr malrt at nrni en hrdrr beskynelse of befolkningen (') EFT nt. C 184 it 23. '. 198ti ~D

3 SENDER :ST Soborg :.10 i :1 3 Nr. L De Eutopziske Fallevskabers 1 rdend e dc initiativer. der er ombandler i nxrva:rende drrcktiv, vii (1 on sl meget mere gunsrig indvirkning pa follesundheden. om de ledsages of sustdhedsundcrviming unc!er den obligatoreske sknlegang og of oplysnings- og Eevidstgetelseskompagner.- Artske! 4 1. Alle eubaksvarepakriirrger Ail pi den most synlige of pakningens stder pi des elltr de officielle iprog i der land, hvor den endelige msrkedsferirg sker - va :re for. synet mod felgende generelle advarsel : -Er yderst sundhed skadelrgr.. UDSTEDT FOI :.GE NDE DtkFKTN : Arfrkel I FormAler rued dette direktiv er at harmonisert medlemssrs- (ernes love og administrative bestemmelser orn mndhedsmessige advarsler pi wbaktvarrrs pakninger og om angivelse of tjxre. ag nikntinindholdet pi eigaretpakker, ides der gas ud Ira et hat beskytrelsesniveau for si vidt angle hefolkningeni sundhcd, vcd begrxnsning of de sundhedsskader, der tkyldes brugen of tobak. 2. For dgarerpakkrrs vedlcommende skal den anden brede (lade of pakningen pa des diet do- officielle sprog i des land, hyor den endelige markeds(ering sker - vxre forayues med ckslcudr sr,es.jrkke AvtiJruici'ci,d ieiga,uc rrgel : - liver usedlenustat udarbeider en lisre over advarsler udelukkende pa grundlag of dens, der or anfart i bilaget, de valgre vprd(ikke idwrsler trvkkcs pi pakningerne, diodes at de enkeltt advarsler fremstir pi tamrne mengde pakninger med on tolerance pi ca. S %. I detre direkriv tarsus ved : A rukvl 2 l) tobakss otet : eater deter besremi ril at rygrs, indinuses, tortes etler rygges, slfremr de, ngsl sely aria der kun cr delvis, bestir of tohak 2) tixrc : nikorinfri anhydrid kundensat if ufiltreret reg : 1i nikutin : ntkotinalkilo ider. 3. Itfediemauaterne kin bestetnme. at de i s(k. 1 og 2 ornhatdlcde advarsler skal sire ledsaget of angivelse of den myndighed, der rr ophavimand td de plgxlderde advarsler. 4. AA ugautpakka rknl do i irk I og 2 omhmdlada advarsler dzkke mindiir 4 % of hver of de hrede sider of pakningen, ikke medrtgnet den i stk. 3,..averse angiveice of myndigheden. Denne pror_nrsata f'rhnies til h % i lande med to officicl'e sprng og tai 8 " 'e i lande med err nf6cieile sprng. Arrikrl 3 1. Dec indhold of tjtere og nikotin, der obligarorisk skal on>rores pi cigaretpakkcinc, miles efter ISO cog I metoden. 2. Nojagrigheden of de angivelser, der stir onfort pi pikningerne, kontrotleres ved hiaelp of ISO 8243-xcndarden. 3. Angivelsetne skal veto pltrykr siden of cigaretpakkerne pi det eier de offrielle sprog i des land, hvor den erdelige markedifering sker, mod let Ireselige bogstaver pa kontraitererde baggrund, suedes at mindst 4 % of den pfg :eldende fade er dxkket. Dense procentsae* forhojes til 6 % i landt med to offtcielle. sprng, erg ril 8 % i lande med tee officielle sprng, 4. Medlemsstarerne fremsender hvert At I januar en lisle over tjxre- og nikutinindholdet i de cigaretter, de marked,. forcr. Kommissionen offentliggor dime oplysninger i De Europ,rislte Fzlirsskabers frdeadd. Advarslernr pa de to 1`rede fader if liver cigaretpakke : a) skal va:re Ware ug l.eaclige. b) skal viere rrykr med fade q -per, c) skal vacre trykt pi korrcraiterende baggtund, d) ml ikke var. onfo t et aced, hvocde vii kunne 61ive edelagt, nit pakken Abnes, e ml ikke placeres pi der gennemsigrige papar eller pa andre former for ornslagspapir, der er anbragr uden om pakningen. 5. PA andre tobaksverer end cigarerter skal den i srk, I omhandlede generellc advarsel vere ttykt diet were anbeagt pi en made, sa den ikke kan fjernes, pa or tslnefaldende seed pi kon:rasteresuie baggrund og shades-, at den er letsynlig, It, lasclig og uudslcttelig. Den ml under irrgen omsttendigheder vxre skjulr, tildzkket eller opdelt ved andre pick-ifter eller billcdcr.

4 SENDER :ST Sobor q i i 11'41 ', De Europscistm Farlleeikabers Tidende Nr. L Arbkef.1 Tripaunngen tit den tekniske udvikhng at hesremmelserne i dente ducktiv et begrtenut tit de i ortiket 3, stk. I og 2, onthandlede mile- ng konrrolmetoder. Arnkel 9 1.!rtedlemsstaterne verges tie nodvendige love og admiaistsetive hestemmelscr for at eftetkomme dean direktiv inden den 1. lull Artikel 6 Med henblik pi den i xrrikel 5 omhendlede tilpasning til den tekniske udvikhng bisias Komrnisstottrn if et ridgivettde td':aig, der bestir sf repta:sentanter for medlemastare-- ne, no som her Kommsmionens reprteserrtant corn fa" rand. Arai. 7 Knnmisti,inc,ts icyt.ncttrrnt (o%dxgyer udvalget er udkast tit do loranstaltninger, der skal treeffes, Udvalger afgiver en adtelelsc nm dente udkast ind,'n for en ftist, sum formon den ken fastmene under Itcnsyn tit de pilgtcldende spergsm1s hasrende karakter, i giver fatd ved afarmning. t dtatdvea optegcs i,nadeprotoknllcn : endvidere kan hunt me'_.icnts.uar anmode om, at dens holdning indfores mrdeprotuknllen. Kommnsioaen tagcr srorsr muligt hens) n nil udvelgers udtalekc. Den unterrecter udvelget om, hvorledes den hat tope- licrspn tit der pigeldende udrn!clse. Arttkel 8 1. Mledietnsuarerne kin ikke of g '_nde, der vedrurer ma'rkningen, forbyde eller begrznie rnndel med produk. ter, der er i overensstcrnme!se and dcuc direktiv. De anderretter cernks Kouumuionen heroin ng meddef c den de rationaler rrtsforskti(.cr, som de udsteder pi der umride., der er omfatter of Jerre direktiv. Kommissionen offentligpor i Dr Euruprcccke F :fftsskabers Wends de nationals lister user advanler, der er (oresktevet i artike! 4, stk. 2, Forste led. 2. Medlemsstatente e.e,trr nvennxvnte rive og administrative hesremmelaer i kraft inden den 31. december lrnidlertid vil (al~rrtlr ptoduktrr. der er fnemsttlter inden den 31. decetnbct 1991, og sum ikke at t nverensstemmelse med dente direktiv, stadig kunne maekcdsierts : - indtil den 31. december 1992 cigasetter, og iodtil den 31, deccmbcr 1993 evrige tobaktsarcr. 3, Mr Ileurssratṛ, der efrer de 11, december 1991 tends-et drres lister over advareter, siledes sons Jim cr foreskrevet 1 attikel 4, ark. 2, ftsrste W. giver Komntiseinner meddelelse on denne endring atten mineder inden dens ivzrksatttelsc. og arndringen offendiggares of Kommissionen i De Ewm p.riske Fteflesikohe-s Tidende..irrikr! 1 0 Dette direktiv er rettet Ell tredlemsuaterne. 1. 8estemmeleerne i dettc direktiv cr ikke tit hinder far, at meditmsstaterne - tinder overholdelae of bestemmekerne i Trakcaren - kin foreskrive Winne ktav, tom de onset for nodcendige for at silcrc sundhedsbeskyttelse of befolkaing :n i (orbindelse mad indtnrsel, set% og forbrug of tobaktvarer, fonrdsar dean ikke medforer zndringer i markztingen i forhoid tit dtne ditekttvs hrstemmelser. Udfaerdigct i Bruxelles, den 13. nuvember Pd Riders oeg to C. E17N Fonnand

5 .SE40ER :ST Soborg : i 11 :42 i Nt. L 3$914 Dc Europsri-ke Farllesakalctt TiJetc,r Litre over.undhedwaatssigt adv.tdet a+uhantllrc i.,trikel 4. stk. 2, Witt kd A. t f.,.nlt4 Jrr bftirrn ui t4,f '.,c Duerr pd de -.rrn +aa fum- I Pyping eivar kr,ef r.. Rsgr,ing giver hjerte karttgd'u me B. Advarriar, torn nrdfenurracen a ia, v.aige,melt" 1. Rygning giro s1otligr tygdvtnin t 1 R>g.,.ag dratbt, J. Rvgtuug kaa drxbt 4. Hvu du c: gravid, kan typing skade du hart a..l' :r, i S. Heskct baniune mo I tvbaktrag - de h.,,r J.., t,,.cigb. Rygnr g genercr dine vmgi.tlse r I Hold up mod at rvge, hvu Ju vii nedsxtsa nsikuan for ah or'ige tygj,so,rnr Regrriug kan give krefr, bronkiris +g artdre lusignygdomnr e n. Mere rnj... tnavnee pi rt lands bc.rge e dn+ l+lgt.i :.,ic t.trit (awiet pill cc lands bugere) der irhgr t trsfdkk o.1 -angr ee. II flvar At dor Ileac of cygniot end i trafikken P gait :g giver ruiko for ride g,ad A 1 :^t rr wijerc ikke at ryge.i 'unferhelelse: told op med at yge.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den 27. maj 2013 Samlenotat vedrørende rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17.

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. 8. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EF)

RÅDETS FORORDNING (EF) 29.5.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.«

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.« Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til folketingsbeslutning om forslag til rammeafgørelse om anvendelse mellem Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ylgf0208

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ylgf0208 Dr P Madse n Skandinavisk Tobakskompagni A/ S Tobaksvelen 4 DE-2850 SOBOR O Denmark,.,. Dear Pete r Thank you for your letter and enclosures. We would be very happy t o receive from you anything that you

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. december 2011 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Jon Fridrik Kjølbro og Lone Dahl Frandsen). 19. afd. nr. B-2467-03: A (advokat

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet

Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet Jesper Lett EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet Af advokat Jesper Lett, Danmark På trods af at skatteretten for så vidt er holdt udenfor harmoniseringsbestræbelserne

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0263 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Positionspapir vedrørende Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Positionspapir vedrørende Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning Europa-Kommissionen 14 KH-42-02-319-DA-N Positionspapir vedrørende Vejledning i anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere