4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af:"

Transkript

1 Slagelse Boligselskab, Afdeling 05, Byvangen og Bjergtoften, Slots Bjergby, 4200 Slagelse Beskrivelse Nedrivning af udvendige vinduer og døre, del 1 af Orientering Arbejdet udføres i henhold til følgende: Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 775 af 17. december 1992 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 21. december Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 241 af. 11. marts Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder iht. Slagelse Kommunes anvisning Slagelse Kommunes regulativ for erhvervsaffald Beskæftigelsesministeriets Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, LBK nr af 7/ Økonomi- og Erhvervsministeriets Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder, BEK 1117 af 23/ Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af: - Vinduer og altandøre: Vinduer og glasrammedøre med karm og ramme i malerbehandlet træ. Termoruder med 2 og 3 lag glas. Indfatninger i træ. Vindues-plader i træ. - Hoveddørspartier: Glasrammedør og glassidepartier med karm og ramme i malerbehandlet træ. Termoruder. Indfatninger i træ. Generelt for ovenstående: Fuger i silikone og mørtel, stopning, lister, beslåning, beslag og fastgørelsesmidler. Entreprenøren skal ved selvsyn, gøre sig bekendt med de eksisterende forhold, og indregne alle former for stillads og løftegrej, der er nødvendigt for arbejdets fulde færdiggørelse. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises i øvrigt til Dokumentlisten dateret: Koordinering Nedrivning af døre og vinduer, vinduesplader og indfatninger foretages i forbindelse med udskiftning til nye vinduer inkl. vinduesplader og indfatninger. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.9 Materialer og produkter Se pkt. 4.2 Omfang og lokalisering 4.10 Udførelse Entreprenøren skal ved sammenholdelse af tegning med eks. forhold og besigtigelse på stedet danne sig indsigt i entreprisens fulde omfang.

2 Nedrivningsarbejdet skal udføres som selektiv nedrivning, hvorved forstås, at materialer og affald udtages og sorteres med henblik på størst mulig genanvendelse og mindst mulig deponering. Entreprenøren er i frit stillet med hensyn til valg af arbejdsmetoder og hjælpemidler dog forudsat: 1. at arbejdet udføres med behørig omhu og forsigtighed, således at risikoen for utilsigtede skader til stadighed begrænses mest muligt. 2. at arbejdet forud for igangsættelsen, tilrettelægges nøje i samarbejde med byggeledelsen, så planlægningen tilpasses alle andre fag, samt generer beboerne mindst muligt. 3. at miljøgener og øvrige gener for naboer, begrænses mest muligt. 4. at der indskærpes forsigtighed, ved eventuel anvendelse af hurtiggående værktøjer. 5. at der ikke må foretages afbrænding, på byggepladsen. Ansvaret for skader og ildebrande, påhviler entreprenøren fra overdragelsen af entreprisen. Det skal tilses 1. at vinduer og døre udskiftes hurtigst muligt og at udtagne dør- og vindueselementer fjernes fra bygningen. Dette for at undgå indbrud og tyveri. 2. at undgå klunsning ved, at udtagne vinduer og døre oplægges i lukkede containere, som enten skal låses eller fjernes ved arbejdstids ophør. 3. at entreprenøren senest ved aflevering af entreprisen leverer en komplet redegørelse over bortskaffelse af alt affald og afhændelse af genanvendelige materialer til bygherren, vedlagt kopi af køresedler, vejesedler eller modtagernes kvitteringer, til byggeledelsen. 4. at der kun afleveres affald, til de af kommunen godkendte modtageanlæg. 5. at alle flader afleveres uden søm, skruer eller andre synlige fastgørelsesmidler. Sortering og bortskaffelse: Affald og materialer fra nedrivningen sorteres, opdeles i kategorier og bortskaffes iht. gældende regler fra Slagelse Kommune om affaldssortering. Bygherren har ret til at stoppe arbejdet, såfremt miljømæssige krav til udførelsen, for eksempel: støj, støv og vibrationer, ikke overholdes. I øvrigt henvises til SBI-anvisning nr. 171, Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner, SBI El-forsyning: Entreprenøren skal selv etablere el-forsyning og belysning i forbindelse med nedrivningsarbejderne. Afskærmning : Entreprenøren er pligtig til at gennemføre en forsvarlig afskærmning for optimering af sikkerheden. Det skal påregnes, at der ved arbejderne ikke må ske skade på andre dele af bygningen, end de der skal nedbrydes. Er der risiko for skader på bygninger eller personer, skal entreprenøren indregne midlertidige afdækninger i form af krydsfiner eller lignende i sit tilbud. Afdækning: I forbindelse med nedrivning, skal gulve i boligerne, afdækkes med filt og kraftig plastic. Byggestøv fra mangelfuld inddækning fjernes af entreprenøren ved almindelig rengøring, herunder støvsugning.

3 4.1 Orientering Følgende bips-basisbeskrivelse er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.100 Byggeplads / januar 2012 Arbejdet udføres i henhold til følgende: 1. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder. 2. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 775 af 17. december Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 21. december Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 241 af 11. marts Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder i henhold til Slagelse Kommunes anvisning. 7. Slagelse Kommunes regulativ for erhvervsaffald. 8. Beskæftigelsesministeriets Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, LBK nr af 7/ Økonomi- og Erhvervsministeriets Bekendtgørelse om kvalitetssikring af bygge-arbejder, BEK 1117 af 23/ Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og ydelser ved nedrivning af vinduer og døre: a. Vinduer i facader og gavle. b. Altandøre og -vinduer. c. Adgangsdøre. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises i øvrigt til Dokumentlisten, dateret: Koordinering Entreprenøren planlægger nedrivning af vinduer og døre. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.6 Projektering 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse Alle elementer udtages hele, dvs. frigøres fra bygning ved udskæring i vindues- og dør-false. Særligt: Procedure for bortskaffelse 1. Vinduer, terrassedøre og hoveddøre: Glas udtages under kontrollerede forhold og trædele anbringes i lukket container og bortskaffes til forbrænding.

4 Levering og montering af udvendige vinduer, altandøre og hoveddøre, del 2 af Orientering Følgende bips-basisbeskrivelse er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, leverance/december 2009 bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, montage/april 2010 bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/maj 2012 bips B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt/ januar Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer i henhold til projekt, for færdiggørelse af nedennævnte ydelser i alle blokke: - Vinduer og altandøre i boliger, inklusive vinduesplader og indfatninger - Hoveddøre og indfatninger Entreprenøren skal ved selvsyn, gøre sig bekendt med de eksisterende forhold, og indregne alle former for stillads og løftegrej, der er nødvendigt for arbejdets fulde færdiggørelse. Entreprenøren skal selv etablere belysning og el-forsyning i forbindelse med vinduesudskiftningen. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises til Dokumentlisten, dateret Koordinering Der koordineres med nedrivning, jf. pkt Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder: Nedrivning af vinduer og døre 4.6 Projektering For alle nye vindues- og dørelementer gælder, at bygningsdele betragtes som systemleverance, der detailprojekteres af leverandøren, i henhold til tegninger. Entreprenøren er således eneansvarlig for de leverede partiers stabilitet, funktion, forankring til omgivende bygningsdele, overfladebehandlingers holdbarhed samt for systemets eventuelle godkendelse hos myndighederne. Produktionstegninger skal fremsendes til Slagelse Boligselskab eller vores rådgivere så betids, at eventuelle rettelser kan gennemføres i god tid inden produktionen startes. Der skal påregnes 10 arbejdsdage til dette gennemsyn, samt efterfølgende opretning med fremsendelse af reviderede tegninger.

5 4.9 Materialer og produkter Vinduer og døre: Generelt: Vinduer og døre i træ-aluminium. Garanti: Vinduer og døre skal være DVC-mærkede samt med 5 års garanti. Vinduesproducenten skal være certificeret i henhold til DVC/DVV (Dansk Vindues Verifikation). Produkterne skal leve op til Vindues Industriens Tekniske Bestemmelser for fremstilling af vinduer og yderdøre, seneste udgave. Produkterne skal være CE-mærket og producenten skal være tilsluttet Energimærkningsordningen Herudover skal vindues- og dørproducenten have tegnet en produktansvarsforsikring, der dækker skader forvoldt af leverede elementer, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af producenten. Forsikringen skal dække tingskader op til 10 millioner DKK. Forsikringen skal ikke dække driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Træ: Alt træ skal være nordskandinavisk fyrretræ fra udvalgte savværker med bæredygtigt skovbrug. Træet skal være nedtørret til fugtindhold på 12 % (+/- 3 %), inden bearbejdning påbegyndes. Træet skal efterleve kravene i Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser pkt Andelen af kernetræ skal opfylde kravene til Behandlingssystem 2ØKO i henhold til DVV s tekniske bestemmelser pkt. 8.3, dvs. min 90 % kernetræsandel i udvendige false og overflader i henhold til DVV s tekniske bestemmelser bilag 11. Alt træ skannes for knaster og vindridser. I den efterfølgende optimeringsproces skal defekter, såsom vindridser og knaster, bortskæres. Emnerne skal fingerskarres og samles i længder på 6 meter med en krumning på max 1 mm pr. lbm. Fingerskarringen skal være i overensstemmelse med DIN Aluminium: Legeringssammensætning i henhold til DS EN Legering EN AW-6063 T6 (AIM-gSi0,5). Udformning: Karmen skal være min 52 x 115 mm med en indvendig synlig trædel og udvendigt med en synlig 34 mm karmnakke. Nederste vandrette false skal være med 7 skrå smig. Karmfalse, inkl. lod- og tværposter skal bestå udelukkende af uforgængelige materialer. Opbygges med en udvendig pulverlakeret del i aluminium og en indvendig kuldebrosisolerende del som følger: Aluminium: udv. pulverlakeret overflade i henhold til GSB. Komposit: Overflade i RAL 9010 Ekstruderet slagfast komposit. Karmfalsen fastgøres til trædelen med clips og skal være med ekstra fastgørelse punkter på bag-siden af karmen. Tætningen mellem trædel og karmfals sikres vha. et tætningsprofil. Alu/Komposit delen skal være udført med drænhuller, som kan bortlede evt. indtrængende fugt, uden at denne kommer i kontakt med trædelen. Rammer skal være synlige ind og udvendigt og være udført i træ med 7 skrå bundfals og med en udvendig aluminiumsskal, som påmonteres trædelen med clips. Clipsene skal være udformet således, at alu-skallen kan demonteres for evt. rudeudskiftning. Alu-skallen må ikke kunne demonteres, når rammerne er lukkede.

6 Overfladebehandling af træ: Træ-delene skal overfladebehandles som Behandlingssystem 2 ØKO i henhold til DVV s tekniske bestemmelser pkt Grundbehandling skal ske med et vandfortyndbart, fungicidholdigt middel. Overfladebehandlingen skal ske med en vandfortyndbar, diffusionsåben akrylbaseret maling. Lagtykkelsen skal være større end 120 μ (my) (tørfilm), og det samlede system skal have opnået karakteren 1 efter prøvning iht. EN Overfladebehandling af aluminium: Aluminiumsdelene skal være polyester pulverlakeret efter forudgående kromatering, lagtykkelse my eller anodiseret, lagtykkelse 20 my. Alle karm- og rammesamlinger skal forsegles for at forebygge fugtindtrængning. Beslag: Alle beslag skal være udført af naturanodiseret aluminium, plast, stål med en varm-forzinkning eller elektroforzinkning med en efterfølgende kromatpassivering i farve-løs/blå eller gul overflade. Beslag kan ligeledes være fremstillet af metallegeringer som zamak (zinklegering) Hængsler til sidehængte vinduer og døre skal være med overfladebehandling Zink-Alloy. Alle beslag skal være påskruet med skruer. Dokumentation skal ske ved salttågetest i henhold til DS/EN ISO 9227 med en varighed af mindste 500 timer. Greb: Vinduer og terrassedøre skal være forsynet med paskvil med hærdet massiv hagekolver, med grebsaktiveret bremse og paskvilgreb og med justerbart sikkerhedsslutblik. Vinduer kan være forsynet med justerbare anverfere og stormjern. Facadedøre skal være forsynet med paskvil med hærdet massiv hagekolver og justerbare sikkerhedsslutblikke. Glas: Der skal anvendes dobbeltforseglede isoleringsruder, der er certificerede iht. DS/EN Rudernes afstandsprofil skal være af typen varm kant i termoplastisk materiale. Center u-værdi skal som maximum være 1,1 W/m2K i henhold til DS/EN1279. Samlet rudetykkelse skal være 28 mm, og ruden skal yde en lydreduktion på mini-mum Rw = 31 db. Ruder skal sikkerhedslimes på alle fals sider ved monteringen for at modvirke indbrud. Termoruder skal leveres med 10 års garanti. Altandøre skal udføres med hærdet glas ind- og udvendigt. Tætningslister: Skal være udført i grå Celle gummi / Sort EPDM. Tætningslister skal være monteret i not i ramme i samme plan - og være aftagelige. Glasisætningsbånd: Skal være udført i sort EPDM, som ikke smitter af ved afvaskning. Båndet skal være monteret i not i rammen og være aftagelig. Friskluftventiler: Samtlige vinduespartier forsynes med hver 1 stk. friskluft-ventil som STM vinduers standard. 40 cm2 åbningsareal pr. stk. Der indsættes spærre i alle ventiler, så de ikke kan lukkes.

7 FUNKTIONSTYPER Fast vindue: Vinduer skal være med glas monteret direkte i karmen. Topstyrede Vinduer: Vinduer skal være med hærdet massiv hagekolvepaskvil, matforkromet greb og justerbart slutblik med ventilationsstilling. Skjulte justerbare glidebeslag med justerbar friktion. Terrassedøre: Skal udføres indad-/udadgående og med Zink-Alloy nothængsler. 3-pkt terrassedørs-paskvil med massiv hærdet hagekolver, justerbart slutblik og matforkromet greb. Døren er forsynet med grebsaktiveret bremse, der begrænser åbningen til ca. 90. Døre forsynes med udvendigt skålgreb i aluminum. Fastgørelser Generelt: Fastgørelsesmidler i henhold til vinduesleverandørens anvisning Montage i skalmur: I henhold til vinduesleverandørens anvisninger. Fuger: Stopning: fugefilt/mineraluld i tykkelser som angivet på detaljetegning. Indvendig fugning: silikonefuge, farve hvid, Udvendig fugning: silikonefuge, lys grå. Vinduesplader og indfatninger: Vinduesplader udføres i 30 mm laminatplade, skarpkantet, farve hvid RAL 9010 Indfatninger: 15 x 92 mm præmalet, farve hvid RAL Vinduesplader og indfatninger kan udføres et præfabrikeret system med ovenstående krav og mulighed for individuel tilpasning af lysningsdybde Udførelse Montage døre - og vinduespartier: Dør- og vinduespartier monteres ved fastskruning i bund- top- og sidekarm, alt i henhold til vinduesleverandørens anvisninger. Hvis fastskruning sker i trædelen, skal der lukkes med dækprop som type HFC 2572, farve hvid. (godkendes) Der udføres udvendig montage i eksisterende murværk i henhold til vinduesleverandørens anvisninger. Ved lette facader fastgøres vinduer i spærtræ i facadekassette. Generelt understøttes i bund, under hjørnesamlinger af karm samt under alle lodposter ved opklodsning. Samtlige materialer herfor indgår i nærværende entreprise. Fastgørelsernes antal og placering skal sikre, at alle elementerne kan modstå alle forventelige dynamiske påvirkninger uden at løsne sig. Isolering/stopning: Hulrum mellem karm og tilstødende bygningsdel udfyldes med isoleringsmateriale. Isolering i hulrum omkring karme. Fugning: Fugning som ventileret to-trins fuge med dræn. Fugningen udføres iht. SBI anvisning. Herunder sikring af vederlag / hæftning. Farve i henhold til aftale med byggeledelsen. Fugning indvendigt udføres som lufttætte, indvendige, elastiske fuger.

8 Vinduesplader og indfatninger: Vinduesplader og indfatninger udføres med gennemgående vinduesplade. Indfatninger udføres med tætte smigsamlinger. Fastgørelser skal placeres symmetrisk og med ens afstand. Ved eksisterende flisebeklædninger i køkkener og badeværelser skal indfatninger tildannes, så de slutter tæt til både væg og flisevæg. Afdækning: Tidsrummet, hvori facadedele og vinduer er udtaget, skal gøres så kort som muligt, og det præciseres, at ingen facadedel eller vindueshul må være åbent til det fri ved arbejdstids ophør. Der skal foretages midlertidig afdækning af åbne facadedele/vindues- og dørhuller, hvis der går mere end ½ time fra udtagningen, inden de nye facadedele/vinduer og døre monteres. Der udføres afdækning af gulve i lejligheder med filt og kraftig plastik, forud for vinduesudskiftning, lokalt ved vinduer i en afstand af 1,2 m fra false, samt i ganglinje. Afdækningen fjernes umiddelbart efter arbejdernes afslutning. Området rengøres, inkl. polering indvendigt og udvendige, efter færdiggørelse Prøver Der skal leveres prøver på karmprofiler, overfladebehandlet aluminium i de angivne farver.

9 Malerbehandling af lysninger og indfatninger, del 3 af Orientering Følgende bips-basisbeskrivelse er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.330, Basisbeskrivelse maling/december 2011 bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/maj Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer i henhold til projekt for færdiggørelse af nedennævnte ydelser: For alle blokke: - Malerbehandling af indfatninger og vindues- / dørlysninger, ved nye vinduer og nye døre i boliger. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises i øvrigt til Dokumentlisten, dateret Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder: Udvendige vinduer, altandøre og hoveddøre Udførelse Generelt Der skal under alle poster, indregnes eventuel afrensning til bæredygtig bund og fugning mod tilstødende bygningsdele med acrylfuge. Efterreparation Entreprenøren er pligtig til at udføre reparationer efter andre arbejder på de behandlede flader, der sikrer en afleveringsstandard svarende til godkendte prøver og referencer Afdækning Tilstødende bygningsdele skal afdækkes forudgående Behandlingsanvisning Malerbehandling af indvendigt træværk: MBK V 4168 Ved præmalede lister, indfatninger og paneler kan grunding udelades Farve: RAL 9010 Glans: 40% Vindues- / dør-lysninger repareres, og malerbehandles, så lysningen fremstår i samme overflade som de øvrige vægge i rummet Prøver Der leveres fuldt færdig prøve på 1 sæt vinduesplader og indfatninger. Prøve kan indgå i det færdige arbejde, såfremt det godkendes.

10 Bygningsrengøring, del 4 af Orientering Følgende bips-basisbeskrivelse er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.330, Basisbeskrivelse maling/december Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter en altomfattende rengøring af alle overflader i samtlige bygningsdele med tilstødende arealer, straks efter alle bygnings- og monteringsarbejder, efterreparationer og malerarbejdets afslutning. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises i øvrigt til Dokumentlisten, dateret Udførelse Arbejdet omfatter rengøring af alle berørte overflader, straks efter alle bygnings- og monteringsarbejder, efterreparationer og malerarbejdets afslutning. Arbejdet igangsættes efter aftale med byggeledelsen. - Eventuelle midlertidige beskyttende afdækninger fjernes og bortkøres - Indvendig rengøring af alle udskiftede vinduer og døre i facader inkl. karme, rammer og glas, samt fjernelse af mærkater og malerstænk. - Rengøring/polering af alle indv. og udv. ruder (Kun alle nye vinduer og døre iht. udbudsmateriale) - Rengøring af vinduesplader og lysninger. - Rengøring af alle nye apterede dørblade, karme og indfatninger. - Rengøring af alle inventardele, på den berørte væg. - Rengøring af alle fodpaneler og fodlister, på den berørte væg. - Rengøring af alle synlige rørinstallationer, kabelbakker og radiatorer, på den berørte væg.

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Foreløbigt tryk 2008-11-06

Foreløbigt tryk 2008-11-06 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk Internet www.bips.dk Denne publikation/eksempelsamling er udarbejdet

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR Randers Inventarudbud 18. april 2010 Bygherre: Regionshospitalet Randers og Grenå Regionmidtjylland Udført af: Aarhus Arkitekterne A/S Europaplads 16 8100 Århus C 2.0 omfang

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

03.1. Fagbeskrivelser

03.1. Fagbeskrivelser 03.1. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Renovering af Ulrikskollegiet Fagbeskrivelserne indeholder beskrivelse af arbejder for EN blok. Stk. antal beskrevet i fagbeskrivelsen er pr. blok. Det vil sige, hvis

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

Spørgsmålsprotokol. Udbud af fagentrepriser og fraflytning. Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf.

Spørgsmålsprotokol. Udbud af fagentrepriser og fraflytning. Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf. Spørgsmålsprotokol Udbud af fagentrepriser og fraflytning Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf. udbudsbekendtgørelse 2013/S 146-252942 Februar 2014 18. november 2013 Side 1 Lbn.

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

03. Fagbeskrivelser Rev. A 22-10-2012

03. Fagbeskrivelser Rev. A 22-10-2012 03. Fagbeskrivelser Rev. A 22-10-2012 01. Tømrerentreprisen: 1. Eksisterende eternit tagplader med asbest, 1270 m2 på hal 1, inklusive alle eksisterende sternkanter mod gavl, fjernes og bortskaffes, inklusive

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere