Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører O.13 45/2013 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1"

Transkript

1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler Hvem er omfattet Forhandlings- og aftaleret samt Løn Forhandlingssystemet lokalt Rets- og interessetvister Ikrafttræden og opsigelse... 7 Side 2

3 Mellem Ingeniørforeningen, IDA, Den danske Landinspektørforening, DdL og KL indgås følgende tiltrædelsesaftale: 1. Tiltrædelse og gældende aftaler Side 3 Ingeniørforeningen, IDA og Den danske Landinspektørforening, DdL tiltræder følgende aftaler, således som de er fornyet pr. 1. april 2013: Overenskomst for akademikere ansat i kommuner med tilhørende protokollater og bilag. Bemærkning Såfremt der foretages ændringer i ovennævnte aftaler i indeværende overenskomstperiode, finder disse ændringer anvendelse, hvis KL indgår aftale herom med Ingeniørforeningen, IDA og Den danske Landinspektørforening, DdL. Eventuelle fravigelser fra ovennævnte aftaler vil fremgå af denne tiltrædelsesaftale. []Nye kandidatuddannelser optages løbende i overenskomsten, når der er foretaget grænsedragning mellem IDA/DdL og Akademikerne. Oversigt i 3 I ajourføres i overensstemmelse hermed.[] 2. Hvem er omfattet Denne aftale omfatter ingeniører, landinspektører og øvrige akademikere, der hører under Ingeniørforeningen, IDA s og Den danske Landinspektørforening, DdL s forhandlingsområde, og som ansættes i stillinger, der forudsætter akademisk uddannelse, og som har en af de uddannelser, som er nævnt i 3. 1 i Overenskomst for akademikere ansat i kommuner finder anvendelse, idet ovenstående træder i stedet for 1, stk. 1, 1. afsnit (1.-5. komma). Aftalen omfatter endvidere ingeniører, landinspektører og øvrige akademikere, der hører under Ingeniørforeningen, IDA s og Den danske Landinspektørforening, DdL s forhandlingsområde, og som ansættes []i forsyningsaktieselskaber, som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster mv.[] Bemærkning: []KL meddeler Ingeniørforeningen, IDA og Den danske Landinspektørforening, DdL når der indgås serviceaftale med et forsyningsaktieselskab. Virksomheder, som har afgivet bemyndigelse til KL, findes i KL s overenskomstnr [] Bemærkning (gælder ikke i Københavns og Frederiksberg kommuner): Førstegangsansættelse i en tjenestemandsstilling af ingeniører kan som hidtil indtil videre ikke ske lavere end på løntrin 50. []Udenlandsk uddannede omfattes af tiltrædelsesaftalen, når uddannelsen er på niveau med og er sammenlignelig med en uddannelse, som er nævnt i 3 I[]

4 3. Forhandlings- og aftaleret samt I. Side 4 Forhandlingsberettiget organisation Uddannelse Almen betegnelse Pensionskasse** DdL Cand.geom. Landinspektør Den af Den danske Landinspektørforening, DdL etablerede pensionsordning IDA Ingeniørforeningens Pensionskasse: Ingeniør Pension. Dansk civil- og akademiingeniørers og Pensionskassen for teknikum- IDA Akademiingeniør Danske civil- og akademiingeniørers IDA Diplomingeniør Pensionskassen for teknikum- IDA Eksportingeniør Pensionskassen for teknikum- IDA Levnedsmiddelingeniør Levnedsmiddelingeniør Pensionskassen for teknikum- * IDA Teknikumingeniør Pensionskassen for teknikum- IDA Cand.brom. Bromatolog Danske civil- og akademiingeniørers IDA Cand.scient. i datateknik Danske civil- og akademiingeniørers IDA Cand.scient.techn. Danske civil- og akademiingeniørers IDA Cand.polyt. Civilingeniør Danske civil- og akademiingeniørers IDA Cand.techn.al. Levnedsmiddelkandidat fra levnedsmiddel-, kødindustri- og mejerilinjen IDA Cand. Scient. Kandidat i human ernæring og kødteknologi Danske civil- og akademiingeniørers * Danske civil- og akademiingeniørers * Levnedsmiddelingeniører og -kandidater, ansat pr. 30. september 2007 eller tidligere med pensionsordning i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, opretholder denne ordning som en personlig ordning. ** Opmærksomheden henledes på det skema om ansættelsesoplysninger, som rne har udsendt til kommunerne. II. Bachelorer Bachelorer, som i henhold til 1 i Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) (bekg. nr. 814 af 29. juni 2010) som efter 3 års studier, af en kandidatuddannelse, har erhvervet bachelorgraden BA eller BS.

5 Side 5 III. Cand.it. Forhandlings- og aftaleretten for kandidater i informationsteknologi (cand.it.), som er optaget på uddannelsen på grundlag af en adgangsgivende bacheloreksamen, der henhører under denne overenskomsts dækningsområde, varetages af den organisation, som den adgangsgivende uddannelse henhører under. Forhandlings- og aftaleretten for kandidater på baggrund af en professionsbachelor med en samfundsfaglig eller erhvervsøkonomisk-merkantil professionsbachelor henhører under Djøf, med en ingeniørfaglig professionsbachelor henhører under IDA, mens øvrige henhører under DM. IV. Cand.scient.med. Forhandlings- og aftaleretten for ansatte med titlen cand.scient.med., som er optaget på uddannelsen på grundlag af en adgangsgivende eksamen, der henhører under denne tiltrædelsesaftale, varetages af Ingeniørforeningen, IDA. Forhandlings- og aftaleretten for kandidater med en bachelor i medicin varetages dog af Pharmadanmark. Kandidater med en professionsbachelor varetages af Pharmadanmark, når de er uddannet fra Aalborg universitet. Kandidater med en professionsbachelor fra Århus universitet varetages af Ingeniørforeningen. For ansatte med cand.scient.med.-uddannelsen, som er omfattet af denne tiltrædelsesaftale, skal pensionsbidrag indbetales til Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. 4. Løn Lønindplacering sker efter Overenskomst for akademikere ansat i kommuner med nedenstående præciseringer. Indplacering i basislønsystemet i overenskomstens 4, stk. 1 sker således: 1. Bachelorer indplaceres i basislønforløbet Levnedsmiddelingeniører indplaceres i basislønforløbet Øvrige akademikere indplaceres i basislønforløbet 4-6, 8. Alle trin er et-årige på nær trin 4, der er to-årigt. Bemærkning 4, stk. 2, punkt 3 omfatter akademikere i henhold til 3 I (Levnedsmiddelingeniører undtaget, jf. punkt 2), 3 III og 3 IV. Ansatte omfattet af 4, stk. 2, punkt 1 og 2 behandles som bachelorer, og ansatte omfattet af punkt 3 behandles som kandidater i henhold til 8 om rådighedstillæg i overenskomst for akademikere i kommuner. Bemærkning vedr. tillæg til beskikkede landinspektører KL har ikke ønsket at medvirke til at aftale et centralt tillæg, men har udtrykt forståelse for, at det, at en landinspektør har beskikkelse, naturligt kan indgå i de lokale forhandlinger om tillæg, hvis kommunen gør brug af beskikkelsen.

6 Side 6 Stk. 3. (Gældende indtil til 31. december 2013) Indplacering i løntrinsforløbet i overenskomstens 26, stk. 2 for akademikere, som ikke er overgået til basislønsystemet, sker således: 1. BA ere, BS ere og levnedsmiddelingeniører indplaceres i løntrinsforløbet 1-7. Der kan ske personlig oprykning til trin Civilingeniører og landinspektører indplaceres i løntrinsforløbet Øvrige akademikere indplaceres i løntrinsforløbet Alle trin er et-årige, hvor intet andet er anført. Stk. 4. (Overførsel til basislønsystem pr.1. januar 2014) [] 9A i Overenskomst for akademikere ansat i kommuner finder anvendelse med nedenstående tilføjelse. Akademikere på trin 16 og 17 i det hidtidige lønforløb indplaceres på trin 8 i basislønforløbet. De pågældende oppebærer herudover centralt aftalte tillæg, som videreføres, samt eventuelle tillæg, som i forbindelse med overgangen måtte blive aftalt. Bemærkning Akademikeres aflønning svarende til mindst trin 17 ( kr. (31/ niveau)) i det hidtidige lønforløb bevares - medmindre andet aftales - ved umiddelbar overgang til anden stilling inden for overenskomstens område. Bestemmelsen gælder også ved umiddelbar overgang fra en region.[] 5. Forhandlingssystemet lokalt 10 i Overenskomst for akademikere ansat i kommuner finder anvendelse, idet nedenstående træder i stedet for 10, stk. 4, litra a, 1. afsnit: Ansættelsesmyndigheden/forvaltningen indkalder til et samlet møde med (lokale) repræsentanter for Ingeniørforeningen, IDA og Den danske Landinspektørforening, DdL med henblik på at indgå en aftale om tidsfrister og regler for de lokale forhandlinger om kvalifikations- og funktionsløn. Mødet kan evt. aftales afholdt sammen med lokale repræsentanter for andre organisationer. Bemærkning: Bilag 3 i Overenskomst for akademikere ansat i kommuner finder anvendelse, idet nedenstående træder i stedet for bilagets 3. afsnit: Sørg for at forhandlerne i forhold til den IDA og DdL-gruppe, der skal forhandles med og for, har den nødvendige information: akademikeroverenskomstens lønbestemmelser, lokal MED-aftale etc. 6. Rets- og interessetvister 11 i Overenskomst for akademikere ansat i kommuner finder anvendelse med nedenstående præciseringer. Nedenstående træder i stedet for 11, stk. 1, 2. afsnit:

7 Side 7 Hvis tvisten drejer sig om brud på eller forståelse af 10 og 11 afholdes mæglingsmøde/forhandling mellem arbejdsgiverparten og den forhandlingsberettigede organisation i medfør af denne tiltrædelsesaftale. Stk. 3 Nedenstående træder i stedet for 11, stk. 2, litra d, 1. afsnit: Hvis interessetvisten drejer sig om de generelle forudsætninger for lokal aftale om tillæg eller i øvrigt principielle spørgsmål, der udspringer af 10 og 11, afholdes forhandling mellem den kommunale arbejdsgiverpart og den forhandlingsberettigede organisation i medfør af denne tiltrædelsesaftale. 7. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen gælder fra 1. april 2013, hvor intet andet er anført. Aftalen kan skriftligt opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts København, den 29. oktober 2013 For KL Michael Ziegler Anne G. Sørensen For Ingeniørforeningen, IDA Finn R. Larsen Lone Retoft For Den danske Landinspektørforening, DdL Finn R. Larsen Lone Retoft

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2013 Cirkulære af 20. november 2013 Modst.nr. 051-13 PKAT nr. 44, 85, 0553 J.nr. 2013-1513-064 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Civiløkonomerne Danmarks Jurist- og Økonomforbund Den Danske Landinspektørforening

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i amter m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i amter m.v. AMTSRÅDSFORENINGEN 33.01.1 Side 1 ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET CIVILØKONOMERNE DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK FARMACEUTFORENING DANSK KIROPRAKTOR-FORENING DM (DANSK MAGISTERFORENING)

Læs mere

Overenskomst. Akademikere i KL

Overenskomst. Akademikere i KL Overenskomst Akademikere i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA pr. 1. april 2013 Overenskomst for Akademikere i KL mellem KL og DJØF/DM/IDA pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET DANSK KIROPRAKTOR FORENING DANSK MEJERIINGENIØR FORENING DANSK PSYKOLOG FORENING DEN DANSKE DYRLÆGEFORENING DEN DANSKE PRÆSTEFORENING

Læs mere

31.01 O.08 43/2010 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.08 43/2010 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet C 3 Ledelse og økonomi Danmarks Jurist- og Økonomforbund Den Danske Landinspektørforening Dansk Kiropraktor

Læs mere

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist - og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET C3 LEDELSE OG ØKONOMI DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK KIROPRAKTOR FORENING DANSK MEJERIINGENIØR FORENING DANSK

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. vegne af. TDC A/S selv, YouSee A/S, NetDesign A/S samt TDC Hosting A/S. Akademikerorganisationerne

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. vegne af. TDC A/S selv, YouSee A/S, NetDesign A/S samt TDC Hosting A/S. Akademikerorganisationerne OVERENSKOMST 2010 mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S selv, YouSee A/S, NetDesign A/S samt TDC Hosting A/S og Akademikerorganisationerne (Som aftalt mellem parterne den 10. marts 2010) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Bilag a) Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere under Fængselsforbundet

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1 Cirkulære om aftale om Chefløn 2008 Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10 J.nr. 07-440/00-1 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale 1. Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5 Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14 Cirkulære om aftale om Lokalløn 2008 Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09 J.nr. 08-442/00-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 5 Organisationsaftale

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

2014-2017. Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne

2014-2017. Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne 2014-2017 Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 3 2. Ansættelse... 3 3. Udbetaling af løn... 4 4. Lønbestemmelser... 4 5.

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Cirkulære om aftale om Chefløn 2002 Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03 PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere