Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 102 Folketinget Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 15. januar 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)] 1. Ændringsforslag Der er stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1. Ministeren for sundhed og forebyggelse har stillet ændringsforslag nr Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 17. december 2013 og var til 1. behandling den 19. december Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Dispensation fra 8 a, stk. 2, i Folketingets forretningsorden Udvalget indstiller, at der dispenseres fra bestemmelsen i Folketingets forretningsordens 8 a, stk. 2, om, at der skal gå 2 dage fra offentliggørelse af betænkningen, til lovforslaget behandles 2. gang af Folketinget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og ministeren for sundhed og forebyggelse sendte den 29. november 2013 dette udkast til udvalget, jf. SUU alm. del bilag 164. Den 17. december 2013 sendte ministeren for sundhed og forebyggelse de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig borgerhenvendelse. Ministeren for sundhed og forebyggelse har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget. Spørgsmål Udvalget har stillet 100 spørgsmål til ministeren for sundhed og forebyggelse til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 11 af udvalgets spørgsmål og ministeren for sundhed og forebyggelses svar er optrykt som bilag 2 til betænkningen. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, S, RV, SF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af ministeren stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod det af Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag. Flertallet lægger vægt på, at afviklingen af en særlig dansk rejsesygesikring indgår i sammenhæng med finanslovaftalen for 2014, som indeholder markante forbedringer på velfærdsområdet, herunder en særlig indsats for at nedbringe tvang i psykiatrien, bedre hjemmehjælp i kommunerne, midler til etablering af et partikelkræftcenter til behandling af bl.a. kræftramte børn samt fremrykning af allerede vedtagne skatte- og afgiftslettelser. Regeringspartierne, Venstre og Det Konservative Folkeparti lægger vægt på, at det blå EU-sygesikringskort sikrer danskere, som rejser inden for EU, adgang til de samme sundhedsydelser, som borgerne i det land, man rejser til. Det skal fremhæves særskilt, at det europæiske sygesikringskort i modsætning til rejsesygesikringen, som nu afskaffes også dækker sundhedsydelser, som måtte følge af kronisk sygdom. Det blå EU-sygesikringskort dækker medicinsk nødvendig behandling, uden der er noget krav om forhåndsvurdering. Hermed opnår personer med kroniske sygdomme og sjældne diagnoser og handicappede personer samme dækning som alle andre. Regeringspartierne, Venstre og Det Konservative Folkeparti noterer sig i øvrigt forsikringsbranchens tilkendegivelse af, at det ikke er dyrere for f.eks. personer med kroniske sygdomme at tegne en rejseforsikring end for andre. Der AX015681

2 2 foretages en individuel lægelig vurdering af bl.a. personer med kroniske sygdomme forud for en rejse, og denne vurdering kan føre til forbehold i dækningen. Regeringspartierne, Venstre og Det Konservative Folkeparti ønsker at understrege, at rejsende inden for EU, som opsøger lægehjælp, udelukkende risikerer en egenbetaling i det omfang, det følger af de lokale regler og på linje med landets egne borgere. Hvis man som rejsende ønsker at sikre sig yderligere, er der mulighed for at tegne en almindelig rejseforsikring, som mange kender fra rejser til lande uden for EU. Lovforslaget ændrer ikke på adgangen til og betaling for sundhedsydelser i Danmark. Et mindretal i udvalget (DF og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget gør opmærksom på, at danskerne siden 1971 har haft en sygesikringsordning, der samtidig sikrede, at man havde en rejsesygeforsikring i en del af vore nærtliggende lande samt i EU. Dansk Folkeparti ser derfor med bekymring på endnu en EU-lov, der ved implementering forringer danskernes rettigheder, når de foretager en udenlandsrejse. Det vil for den almindelige dansker betyde en større udgift, når man skal udenlands, og det vil samtidig betyde, at man bliver nødt til at tegne en rejseforsikring, uanset om man skal holde ferie i vores eget rigsfællesskab, et af de nordiske lande eller andre lande, hvor det gule sundhedskort tidligere har fungeret. I svar på spørgsmål 1 svarer ministeren, at personer med bopæl i Danmark, der rejser til Færøerne eller Grønland enten på ferie eller studierejse, i medfør af denne lov ikke længere vil have offentlig dækning for hjemtransport ved sygdom. Dette synes Dansk Folkeparti er under al kritik i forhold til, at det er en del af vores rigsfællesskab et rigsfællesskab, hvor man burde og skulle kunne rejse rundt uden at have tegnet en rejseforsikring. Det er samtidig kritisabelt, at vi i Danmark implementerer EU-regler, der medfører ringere forhold for danskere, mens man i Danmark tilbyder en bedre behandling af andre EU-borgere. I svaret på spørgsmål 53, svarer ministeren netop bl.a.»den danske sundhedslovgivning er mere vidtgående end EU-reglerne. Alle personer, der opholder sig her i landet, har således ret til akut sygehusbehandling i medfør af sundhedslovens 80, jf. 8 uanset om det er personer, som ikke er sygesikret i et andet EU-land, eller personer fra tredjelande. Udgiften til behandlingen afholdes af regionen. De nærmere bestemmelser herom er fastsat i 5 i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. (sygehusbekendtgørelsen). En person, der opholder sig her i landet, har også ret til behandling ud over akut behandling, når det efter de foreliggende omstændigheder ikke skønnes rimeligt at henvise personen til behandling i hjemlandet, eller personen ikke tåler at blive flyttet til et sygehus i hjemlandet, jf. 5, stk. 2 i sygehusbekendtgørelsen. Regionen kan opkræve betaling herfor, men regionen kan yde behandlingen vederlagsfrit, når det under de foreliggende omstændigheder skønnes rimeligt, jf. sygehusbekendtgørelsens 5, stk. 3-4.«Ministeren svarer flere gange, at man med det blå EU-sygesikringskort nu vil være bedre dækket, selvom ministeren i svar på spørgsmål 4 bl.a. udtaler:»for at opnå samme dækning af (de væsentligste) ydelser omfattet af den offentlige rejseforsikring, jf. dækning og vilkår omfattet af bekendtgørelse nr. 896 af 10. juli 2007 om den offentlige rejsesygesikring med senere ændring, kan den enkelte borger overveje sit behov for en privat rejseforsikring i forhold til dækning af udgifter til følgende risici: Hjemtransport af en dansk sikret, der er afgået ved døden, og af en eventuel ledsager og medrejsende børn under 16 år, under den første måned af pågældendes ferieeller studierejse i et andet EU/EØS-land eller Schweiz og enkelte småstater samt Færøerne eller Grønland. Evt. egenbetaling, der ikke dækkes af det blå EU-sygesikringskort/den færøske eller grønlandske sundhedslovgivning. Er der en kendt risiko for behandling vil forsikringsselskaberne typisk stille krav om forhåndsvurdering i relation til den kendte risiko, jf. alm. forsikringsretlige principper. Læge- og hospitalsbetaling m.m. på private klinikker og private hospitaler, hvor EU-sygesikringskortet ikke kan anvendes, eller hvor den færøske eller grønlandske sundhedslovgivning ikke dækker. Lægeligt ordineret hjemtransport af en sikret fra Færøerne eller Grønland på grund af sygdom eller tilskadekomst, og af en ledsager samt medrejsende børn under 16 år. Ekstraudgifter til lægeordineret hotelophold m.m. Dækning af udgifter under den offentlige rejsesygesikring ved rejser til geografiske områder, hvor EU-sygesikringskortet ikke kan anvendes, dvs. til en række europæiske småstater, der ikke er medlem af EU (Andorra, Isle of Man, Kanaløerne, Monaco, San Marino, Vatikanstaten). Under ophold på Isle of Man er danske borgere dog sikret ret til akut sygehjælp på samme vilkår som britiske sikrede, jf. den dansk-britiske konvention om social tryghed fra 1959.«Dansk Folkeparti kan ikke se fordelene, men kan i stedet se, at danskerne får en større brugerbetaling, når de ønsker at feriere. Dansk Folkeparti undrer sig over ministerens svar på spørgsmål 72, 73, 74 og 75, hvor ministeren bl.a. svarer, at refusion kun er relevant, hvis man opholder sig i et land, hvor det er praksis, at borgerne lægger ud for behandlingsudgiften med henblik på refusion, eller hvis man ikke fremviser et blåt EU-sygesikringskort. Vel vidende at mange lande ikke i dag respekterer det blå EU-sygesikringskort og man derfor i EU-regi kører sager mod eksempelvis Spanien, fordi de ikke accepterer kortet. Dansk Folkeparti spørger derfor også med henvisning til en personsag i Frankrig, hvor sundhedsmyndighederne ikke vil se det blå kort, men blot have betaling om ministeren stadig mener, at man er bekendt med det blå EU-sygesikringskort i andre EU-lande, jf. spørgsmål 97. Ministeren svarer ikke på spørgsmålet, men netop sager fra flere lande i EU viser, at lande som Portugal, Grækenland og

3 3 Spanien kræver betaling og er ligeglade med det blå EU-sygesikringskort. Dansk Folkeparti er betænkelig ved, at vi i fremtiden vil se flere tilfælde, hvor danskere vil blive afkrævet betaling for en behandling, som de ikke burde betale for, og at vi vil se borgere, der ikke kan betale regningen og derfor havner i en gældsfælde. Hvis en borger får en større regning, som borgeren betaler, fordi man ikke accepterer EU-sygesikringskortet, svarer ministeren, at så kan man få det refunderet. Tiden for betaling af refusion er dog så lang, at den for en almindelig dansker vil være ødelæggende for den almindelige husførelse. Derfor bør ministeren sikre, at betaling af refusion kan ske hurtigere. Endnu en stor forringelse er nedlæggelsen af den døgnbemandede vagtcentral, der i dag yder assistance, når man er ude for et uheld, eller har brug for behandling i et land, der i dag accepterer det gule sundhedskort. Ministeren henviser til, at man kan finde information på Patientombuddets hjemmeside. Dette kan dog være en udfordring, når man ferierer og måske ikke lige er i nærheden af en computer. I spørgsmål 48 stiller Dansk Folkeparti spørgsmålet, om ikke vi burde gøre som i Italien, hvor det blå EU-sygesikringskort bliver trykt på bagsiden af det hjemlige sundhedskort. Dette ville kunne spare borgerne for at huske det enkelte kort, og samtidig vil det automatisk blive udsendt. Det glæder os, at ministeren svarer, at man vil lave en analyse af de økonomiske aspekter, og at man vil overveje at få sat billede på. Dansk Folkeparti er bekymret for, at en del danskere ikke får bestilt det blå EU-sygesikringskort eller glemmer, når det skal fornyes. Derfor stiller vi et ændringsforslag, der vil kunne sikre, at alle borgere får kortet og dermed den information, der er vigtig, for at de ikke står i en situation på en ferie, hvor de kommer til at betale for en behandling, de ikke burde. Dansk Folkeparti håber, at flertallet vil støtte ændringsforslaget. Med dette lovforslag vil der for de mennesker, der ønsker at rejse til udlandet, nu blive etableret betingelser, som gør det helt umuligt at overskue konsekvenser af sygdom, ulykker og død uden for hjemlandet. Ministeriet er ikke i stand til at redegøre for, hvorledes borgeren skal forholde sig i de konkrete situationer i de enkelte EU-lande, og ingen borger har mulighed for, inden afrejsen til det fremmede, at overskue og sikre sig mod alvorlige livssituationer som derhjemme. Turistrejser, som skulle være en fornøjelse for danskere, bliver inden for det område, som borgeren kender hjemmefra med det gule sundhedskort, nu gjort til et lotterispil i forhold til eget helbred. Dette har ikke noget at gøre med statsøkonomi, men med borgernes mulighed for at kunne bevæge sig frit og sikkert ud i Europa i tillid til de principper, der er tilvejebragt for vore egne borgere. I realiteten indskrænker man borgernes mulighed for fri bevægelighed, i hvert fald, når det ikke drejer sig om arbejdskraft, men almindelig menneskelig kontakt over grænserne. Derfor kan Dansk Folkeparti ikke tilslutte sig lovforslaget. Enhedslistens medlemmer af udvalget finder, at lovforslaget med al tydelighed demonstrerer, at regeringen med sin finanslov har prioriteret skattelettelser over den almindelige danskers interesser i dette tilfælde i form af adgangen til offentlig rejsesygesikring. Lovforslaget medfører en øget brugerbetaling for danske statsborgere, hvis de bliver syge, når de er på ferie i et andet europæisk land. Det betyder, at man, hvis man kommer ud for en ulykke eller rammes af sygdom, eller hvis man skulle være så uheldig at dø, mens man er ude at rejse, fremover selv skal betale for enten hele eller dele af behandlingen eller hjemtransporten. Det er Enhedslisten imod. Enhedslisten ønsker, at man også fremover som dansk statsborger skal have en sikkerhed for, at man får den behandling i Europa, man har behov for, hvad enten det skyldes, at man brækker benet, at man får et hjertestop eller noget tredje. I forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget har regeringen henvist til, at man kan tegne en privat rejsesygeforsikring, hvis man skal ud at rejse til et europæisk land. Det argument, der fremføres, er, at de, der ikke rejser, ikke skal betale til ordningen. Det argument åbner op for en meget bred tolkning i forhold til at indføre brugerbetaling på sygdom. Enhedslisten ønsker at fastholde, at vi alle over skatten betaler til, at man får en behandling, når man bliver syg også hvis man tilfældigvis befinder sig i et europæisk land den dag, det sker. Derfor kan Enhedslisten ikke støtte lovforslaget. Et andet mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for det af ministeren stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod det af Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 1 Af et mindretal (DF), tiltrådt af et mindretal (EL): 1) Nr. 1 affattes således:»1. Kapitel 50 affattes således:»kapitel 50 Rejsesygesikring 167. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler, der skal sikre, at det blå EU-sygesikringskort udsendes automatisk.««

4 4 [Bemyndigelse til ministeren til at sikre automatisk udsendelse af det blå EU-sygesikringskort] Af ministeren for sundhed og forebyggelse, tiltrådt af udvalget: 2) Efter nr. 1 indsættes som nye numre:»01. I 224 udgår», 167«. 02. I 227, stk. 2, ændres» 140 b og 167,«til:» 140 b«.«[konsekvensrettelser] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Lovforslaget medfører omfattende ændringer for danske borgere, som skal på ferie i Europa, idet den offentlige rejsesygesikring med virkning fra august 2014 ophæves. Fremover vil offentlig dækning af udgifter til sygehjælp under ferie m.v. primært ske efter EU-rettens regler om koordinering af sociale sikringsordninger, dvs. via det blå EU-sygesikringskort. I modsætning til det gule sundhedskort skal man som borger selv bestille det blå EU-sygesikringskort ved hjælp af selvbetjening over nettet. Med ændringsforslaget sikres det, at borgere i Danmark, der har ret til at få udstedt et blåt EU-sygesikringskort, automatisk vil få det tilsendt frem for at skulle bestille det selv. Der vil være en række fordele forbundet hermed: For det første ville man sikre alle borgere også borgere uden adgang til eller mulighed for at anvende it lige adgang til sygesikringskortet. For det andet ville man sikre, at alle borgere blev klar over ændringerne. Hvis man sendte kortet ud sammen med en folder, der beskrev ændringerne, ville man eventuelt også kunne spare en større informationskampagne. For det tredje ville en automatisk udsendelse gøre det nemmere for borgerne at huske kortet i forbindelse med ferierejser. Det ville mindske risikoen for, at danskere strander i udlandet, fordi de ikke har fået det blå EU-sygesikringskort med på rejsen. Til nr. 2 Der er tale om konsekvensrettelser. Sundhedslovens 224 handler om regionsrådenes kompetence, herunder til at træffe afgørelse efter 167 om ydelser efter den offentlige rejsesygesikring. Sundhedslovens 227 handler om Regionernes Lønnings- og Takstnævn. I medfør af stk. 2 skal en udtalelse fra nævnet indhentes, inden ministeren udnytter bemyndigelsen i 167 til at fastsætte nærmere regler om offentlig rejsesygesikring. Som følge af at 167 med forslaget ophæves, skal henvisningerne til 167 også udgå af 224 og 227. Annette Lind (S) fmd. Flemming Møller Mortensen (S) Poul Andersen (S) Karen J. Klint (S) Anne Sina (S) Kirsten Brosbøl (S) Orla Hav (S) Camilla Hersom (RV) Marlene Borst Hansen (RV) Liv Holm Andersen (RV) Anne Baastrup (SF) Eigil Andersen (SF) Özlem Sara Cekic (SF) Stine Brix (EL) Per Clausen (EL) Hans Andersen (V) nfmd. Martin Geertsen (V) Jane Heitmann (V) Sophie Løhde (V) Hans Christian Schmidt (V) Eyvind Vesselbo (V) Finn Thranum (V) Liselott Blixt (DF) Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Karina Adsbøl (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Thyra Frank (LA) Mai Mercado (KF) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Socialdemokratiet (S) 45 Dansk Folkeparti (DF) 22 Radikale Venstre (RV) 16 Socialistisk Folkeparti (SF) 15 Enhedslisten (EL) 12 Liberal Alliance (LA) 9 Det Konservative Folkeparti (KF) 8 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1

5 5 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 102 Bilagsnr. Titel 1 Høringssvar og høringsnotat fra ministeren for sundhed og forebyggelse 2 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 3 Borgerhenvendelse 4 1. udkast til betænkning 5 Ændringsforslag fra ministeren for sundhed og forebyggelse 6 2. udkast til betænkning 7 3. udkast til betænkning 8 Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 102 Spm.nr. Titel 1 MFU spm. om, hvad der sker af ændringer i forhold til det gule sygesikringsbevisʼ gyldighed i Rigsfællesskabet, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 2 Spm. om, at lovforslaget indebærer en forringelse for borgerne i Danmark, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå 3 Spm. om, hvilke udgifter man som borger kan risikere selv at skulle dække fremover m.v., til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 4 Spm. om, hvordan man fremover som borger i Danmark yderligere skal forsikre sig for at få den samme dækning, som man har i dag via det gule sygesikringsbevis, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 5 Spm. om at redegøre for, hvad de besparelser, regeringen indhenter ved dette lovforslag, skal bruges til, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 6 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Belgien, hvis det gule sundhedskort ikke længere 7 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Bulgarien, hvis det gule sundhedskort ikke længere for 8 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. på Cypern, hvis det gule sundhedskort ikke længere for

6 9 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Finland, hvis det gule sundhedskort ikke længere 10 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Frankrig, hvis det gule sundhedskort ikke længere for 11 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i England, hvis det gule sundhedskort ikke længere 12 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Estland, hvis det gule sundhedskort ikke længere 13 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Grækenland, hvis det gule sundhedskort ikke længere gælder. Besvarelsen bedes opdelt i punkter svarende til spørgsmålets opdeling i punkterne a aa, jf. det vedhæftede bilag, til ministeren for 14 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Irland, hvis det gule sundhedskort ikke længere opdeling i punkterne a. aa, jf. det vedhæftede bilag, til ministeren for 15 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Italien, herunder Vatikanstaten, hvis det gule sundhedskort ikke længere gælder. Besvarelsen bedes opdelt i punkter svarende til spørgsmålets opdeling i punkterne a aa, jf. det vedhæftede bilag, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 16 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Kroatien, hvis det gule sundhedskort ikke længere for 17 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Letland, hvis det gule sundhedskort ikke længere 18 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Litauen, hvis det gule sundhedskort ikke længere 6

7 19 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Luxemburg, hvis det gule sundhedskort ikke længere for 20 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Holland, hvis det gule sundhedskort ikke længere 21 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. på Malta, hvis det gule sundhedskort ikke længere 22 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Rumænien, hvis det gule sundhedskort ikke længere for 23 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Polen, hvis det gule sundhedskort ikke længere 24 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Portugal, herunder Azorerne og Madeira, hvis det gule sundhedskort ikke længere gælder. Besvarelsen bedes opdelt i punkter svarende til spørgsmålets opdeling i punkterne a aa, jf. det vedhæftede bilag, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 25 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Slovakiet, hvis det gule sundhedskort ikke længere for 26 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Slovenien, hvis det gule sundhedskort ikke længere for 27 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Spanien, herunder De Kanariske Øer, hvis det gule sundhedskort ikke længere gælder. Besvarelsen bedes opdelt i punkter svarende til spørgsmålets opdeling i punkterne a aa, jf. det 7

8 vedhæftede bilag, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 28 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Tjekkiet, hvis det gule sundhedskort ikke længere 29 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Sverige, hvis det gule sundhedskort ikke længere 30 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Tyskland, hvis det gule sundhedskort ikke længere for 31 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Ungarn, hvis det gule sundhedskort ikke længere 32 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Østrig, hvis det gule sundhedskort ikke længere 33 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Færøerne, hvis det gule sundhedskort ikke længere for 34 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Grønland, hvis det gule sundhedskort ikke længere for 35 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Norge, hvis det gule sundhedskort ikke længere 36 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Island, hvis det gule sundhedskort ikke længere 8

9 37 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Andorra, hvis det gule sundhedskort ikke længere 38 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. på Isle of Man, hvis det gule sundhedskort ikke længere gælder. Besvarelsen bedes opdelt i punkter svarende til spørgsmålets opdeling i punkterne a aa, jf. det vedhæftede bilag, til ministeren for 39 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. på Kanaløerne, hvis det gule sundhedskort ikke længere gælder. Besvarelsen bedes opdelt i punkter svarende til spørgsmålets opdeling i punkterne a aa, jf. det vedhæftede bilag, til ministeren for 40 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Liechtenstein, hvis det gule sundhedskort ikke længere gælder. Besvarelsen bedes opdelt i punkter svarende til spørgsmålets opdeling i punkterne a aa, jf. det vedhæftede bilag, til ministeren for 41 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Monaco, hvis det gule sundhedskort ikke længere 42 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i San Marino, hvis det gule sundhedskort ikke længere for 43 Spm. om at redegøre for, hvordan man som dansk borger vil være stillet under ferie m.v. i Schweiz, hvis det gule sundhedskort ikke længere for 44 Spørgsmålet tilbagetaget. 45 Spm. om, hvordan man sikrer, at der ikke var et forventet behandlingsbehov ved afrejsen, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 46 Spm. om, at det gule sundhedskort har en døgnbemandet vagtcentral, der yder assistance, f.eks. i form af betalingsgaranti ved hospitalsindlæggelse, og om der vil være samme vilkår knyttet til det blå EU-sygesikringskort, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 47 Spm. om, hvordan dækningen af udgifter til lægeordineret hjemtransport fra Færøerne og Grønland vil være med det blå EU-sygesikringskort, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå 9

10 48 Spm. om, idet det nye EU-sygesikringskort er gratis, det da ikke ville være en fordel, at det blev samkørt med det gule sundhedskort og/eller passet, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå 49 Spm., om ikke det ville være mere besparende, at det gule sundhedskort helt blev droppet og i stedet erstattet af det nye EU-sygesikringskort, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå 50 Spm., om ministeren vil overveje at lave ét sygesikringskort bestående af både det blå sygesikringskort og det gule sygesikringsbevis, ligesom de har gjort i Italien, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 51 Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at alle danskere bliver gjort bekendte med det nye EU-sygesikringskort, inden de rejser ud i Europa, til ministeren for 52 Spm. om, hvordan ministeren vil hjælpe de pensionister m.fl., der ikke har internetadgang, når de skal bestille det nye EU-sygesikringskort, til ministeren for 53 Spm. om, hvad ministeren vil gøre, når hjemløse fra andre EU-lande opsøger de danske sygehuse, og de ikke har det nye EU-sygesikringskort, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå 54 Spm. om, hvad det koster hvert år, at folk flytter og dermed skal have nyt sundhedskort, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 55 Spm. om, hvad det koster hvert år, at folk skifter læge og dermed skal have nyt sundhedskort, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 56 Spm. om, hvad det koster hvert år, at folk mister deres sundhedskort eller grundet slitage skal have nyt sundhedskort, til ministeren for 57 Spm. om, hvad det koster at opkræve de 180 kr., når ens sundhedskort bortkommer, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 58 Spm., om ministeren vil overveje at ændre det gule sundhedskort, så der kun er navn, og personnummer på det, og det dermed ikke skal udskiftes, hver gang folk skifter adresse eller læge, til ministeren for 59 Spm. om, hvad det koster årligt at udstede sundhedskort til udlændinge, der arbejder i Danmark, men bor i et andet EU-/EØS-land, til ministeren for 60 Spm., om ministeren vil tage initiativ til, at det blå EU-sygesikringskort bliver en del af det danske pas og dermed er gyldigt lige så længe som passet i stedet for kun 5 år, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 61 Spm. om, hvad det ville koste, hvis pas og sygesikringskort skulle sammenlægges, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 10

11 62 Spm. om, hvor mange kreditkort der har også en rejseforsikringskort, til ministeren for 63 Spm., om unge mennesker, der kun har Visa Electron, også har en rejseforsikring inkluderet, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 64 Spm., om det vil blive dyrere eller billigere for den enkelte dansker, når vedkommende skal ud over landets grænser, med det nye EU-sygesikringskort, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 65 Spm. om, hvor mange danskere man regner med skal tegne en ekstra rejseforsikring som følge af lovforslaget, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 66 Spm., om børn vil være dækket af en familierejseforsikring eller skal have deres egen, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 67 Spm. om, hvor gammel man skal være, når man skal have sin egen udvidede rejseforsikring, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 68 Spm. om, hvordan børn skal være dækket, hvis bedsteforældre eller andre tager børnebørn/børn med på rejser, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 69 Spm. om, hvem man kontakter i Danmark, når man har været ude for et uheld eller bliver syg (tidligere kontaktede man SOS International, men denne aftale opsiges), til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 70 Spm. om, hvad det koster i dag at få en rejseforsikring, hvis du som kræftramt skal ud at rejse, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 71 Spm., om der er visse diagnoser, der gør, at man ikke kan få en rejseforsikring, og i givet fald hvilke, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 72 Spm. om, hvor lang tid efter man kan søge om refusion, hvis man har opsøgt lægehjælp el. lign. på sin rejse, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 73 Spm. om, hvordan man søger om refusion, hvis man har opsøgt lægehjælp el. lign. på sin rejse, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 74 Spm. om, hvor man finder ansøgningsskema om refusion, hvis man har opsøgt lægehjælp el. lign. på sin rejse, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 75 Spm. om, hvor lang sagsbehandlingstiden er, før man får sine penge refunderet, hvis man har søgt om refusion, fordi man har opsøgt lægehjælp el. lign på sin rejse, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 76 Spm. om, hvor meget det vil koste for en borger med en sjælden diagnose at sikre sig de nødvendige lægeerklæringer, til ministeren for 11

12 77 Spm. om, hvad en rejseforsikring vil koste for en borger med en sjælden diagnose, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 78 Spm., om ministeren kan sikre, at alle uanset diagnose kan købe en rejseforsikring, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 79 Spm. om ministerens holdning til, at både Danske Patienter og Sjældne Diagnoser og Dansk Handicap Forbund mener, at lovforslaget er udtryk for ulighed i sundhed, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 80 Spm., om ministeren vil give forsikringsselskaberne mulighed for at forhøje forsikringen eller ændre vilkårene, uden at skulle varsle det og dermed fritstille kunden, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 81 Spm., om ministeren, som Danske Fysioterapeuter anbefaler, vil stille sig i spidsen for en debat om fordeling, effekter og gennemsigtighed af brugerbetaling i sundhedsvæsenet, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 82 Spm., om ministeren vil præcisere fordelene, når ministeren udtaler, at borgerne er bedre stillet med det nye sygesikringskort end med det gamle, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå 83 Spm., om EU-borgere, der er bosiddende i Danmark og har fået udstedt dansk sygesikringsbevis, får inddraget disse kort, såfremt borgerne forlader Danmark, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 84 Spm. om, at hvis EU-borgeres sygesikringsbeviser ikke inddrages, når de forlader Danmark, hvor meget betaler Danmark da for sundhedsudgifter til EU-borgere, der reelt ikke bor i Danmark, til ministeren for 85 Spm., om ministeren mener, at det er rimeligt, at vi med et af de højeste skattetryk i Europa skal følge EU-rettens regler og dermed få ringere sundhedsbehandling for vores skattepenge, til ministeren for 86 Spm., om ministeren mener, at det er rimeligt, at andre EU-borgere slipper billigere, når de bliver syge i Danmark, end danskere gør, når de rejser i et andet EU-land, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 87 Spm. om, hvilke omkostninger det har for Danmark at behandle andre EU-borgere, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 88 Spm. om grunden til, at ministeren støtter køb af private sundhedsforsikringer i tilfælde, hvor det førhen ikke har været påkrævet, til ministeren for 89 Spm. om, hvordan man ifølge lovforslaget skal lave en medicinsk forhåndsvurdering af, om ens kroniske eller nuværende sygdom også vil være dækket på en rejse, hvis man får brug for behandling, til ministeren for 12

13 13 90 Spm. om, hvem man kontakter, hvis man er kronisk syg og har fået ændret i sin medicin, eller hvis ens sygdom har krævet ekstraordinære lægeundersøgelser, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 91 Spm., om ministeren kan garantere, at hjemmesiden borger.dk og NemID er gearet til at håndtere det massive pres, der kommer, når alle borgere skal bestille det nye EU-sygesikringskort, til ministeren for 92 Spm., om det gule sygesikringsbevis stadig væk gælder i de nordiske lande, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå 93 Spm., om borgere vil blive orienteret om egenbetaling, f.eks. inden de bliver taget med i ambulance, sygetransport m.v., til ministeren for 94 Spm., om der vil være en hjemmeside, hvor borgerne kan finde oplysninger om, hvordan egenbetalingen er i de forskellige lande, til ministeren for 95 Spm. om, hvad man gør, hvis man som dansk borger er blevet syg i f.eks. Frankrig, Belgien eller Luxemburg og ikke har nogle kontanter og har glemt det blå EU-sygesikringskort, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 96 Spm. om, hvor mange danskere med et kreditkort som ikke har en rejseforsikring, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 97 Spm., om ministeren stadig mener, at man er bekendt med det blå kort i andre EU-lande, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 98 Spm. om, hvilke merudgifter der vil være forbundet med at udstede sundhedskort med billede i forbindelse med udstedelse af nye sundhedskort til alle borgere, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens 99 Spm. om, hvilke udgifter der vil være forbundet med at give borgerne mulighed for at kunne tilkøbe et sundhedskort med billede, til ministeren for 100 Spm. om besvarelse af spørgsmål 98 og 99 på lovforslaget idet svar på spørgsmål 48 som der henvises til i den foreliggende besvarelse af spørgsmål 98 og 99 ikke ses at have et indhold, der kan besvare spørgsmål 98 og 99, til ministeren for sundhed- og forebyggelse, og ministerens Bilag 2 Nogle af udvalgets spørgsmål til ministeren for sundhed- og forebyggelse og dennes Spørgsmålene og ministeren for sundhed- og forebyggelses er optrykt efter ønske fra Dansk Folkeparti. Spørgsmål nr. 1: Kan ministeren oplyse, om der sker ændringer i forhold til det gule sygesikringsbevisʼ gyldighed i Rigsfællesskabet?

14 14 Det gule sundhedskort dokumenterer efter sundhedslovens 12 retten til behandling i Danmark. Herudover tjener det gule sundhedskort som dokumentation for adgangen til dækning efter den offentlige rejsesygesikring, jf. bekendtgørelse nr. 896 af 10. juli 2007 om den offentlige rejsesygesikring Den nuværende offentlige rejsesygesikring dækker ikke udgifter i forbindelse med sygdom, ulykkestilfælde og dødsfald, der er omfattet af lov om sundhedsvæsenet på Færøerne samt Grønlands landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser. Det hænger sammen med, at den færøske og grønlandske lovgivning sikrer offentlig dækning af udgifter til akut sygehjælp på samme vilkår som grønlandsk og færøsk sikrede. Det sker der ingen ændring i med det foreliggende lovforslag. Hvad angår hjemtransport ved sygdom eller tilskadekomst dækker rejsesygesikringen generelt ikke dette. Bekendtgørelsens 4, stk. 5, indeholder imidlertid en særregel om dækning for»hjemtransport af en sikret fra Færøerne eller Grønland, der på grund af sygdom eller tilskadekomst erklæres nødvendig af en læge, og af en ledsager samt medrejsende børn under 16 år efter ordination af en læge.«i medfør af L 102 ophæves den offentlige rejsesygesikring, herunder denne særregel. Personer med bopæl i Danmark, der rejser til Færøerne eller Grønland på ferie eller på studierejse, vil således efter lovforslaget ikke længere efter sundhedsloven have offentlig dækning for hjemtransport. Ifølge Den Nordiske Konvention om Social Sikring dækker opholdslandet merudgifter ved lægeordineret hjemtransport fra et nordisk land til et andet ved sygdom under ophold. Denne konvention er ikke gældende mellem Grønland/Færøerne og Danmark p.g.a. Rigsfællesskabet. Jeg vil tage kontakt til Grønland og Færøerne omkring dette med henblik på en evt. drøftelse. Spørgsmål nr. 2: Anerkender ministeren, at lovforslaget indebærer en forringelse for borgerne i Danmark, da dansk sikrede ikke længere kan få dækket alle udgifter ved akut opstået sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald i udlandet? Lad mig slå fast, at lovforslaget ikke indebærer ændringer i adgangen til sygehjælp i Danmark. Lovforslaget er en udmøntning af finansloven 2014 indgået sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti. Det er en rigtig god aftale, hvor vi har truffet gode beslutninger, og vi er blevet enige om vigtige prioriteringer. Med finanslovsaftalen er der ved en række omprioriteringer skabt rum for, at vi kan lave nogle markante forbedringer af sundhedsområdet. Det gælder psykiatrien, hvor vi er blevet enige om at halvere anvendelsen af tvang frem mod Det gælder behandling af bl.a. kræftramte børn, der i dag må flyves til Houston med alle de konsekvenser, det har for børnene og deres familier. Det er alt sammen noget, der koster millioner. Jeg tror, at der egentlig er en grundlæggende forståelse hos den danske befolkning af, at vi som led i at løfte de grupper og prioritere de offentlige ressourcer, hvor det giver mest mening og gør mest gavn, ophæver den offentlige rejsesygesikring. Uden den offentlige rejsesygesikring er der mulighed for dækning efter en række andre regelsæt. Primært EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger (det blå EU-sygesikringskort), men også EU s indre markedsregler, Nordisk Konvention om Social Sikring samt færøsk og grønlandsk lovgivning, jf. lovforslagets afsnit Disse ordninger indebærer en anden, men fornøden offentlige dækning. Dækningen efter det blå EU-sygesikringskort ydes på samme vilkår som gælder for borgerne i behandlingslandet.

15 15 Er der en egenbetaling for behandlingslandets egne borgere, dækkes denne således ikke af det blå EUsygesikringskort. Der er hermed forskel på omfanget af dækningen efter de to ordninger, eftersom reglerne om den offentlige rejsesygesikring dækker alle udgifter til bl.a. lægehjælp og hospitalsophold. Den offentlige dækning efter det blå EU-sygesikringskort omfatter behandling på offentlige klinikker og private klinikker med en aftale med den offentlige sikringsordning i det pågældende land. Også her er der en forskel på omfanget af dækningen efter de to ordninger, eftersom reglerne om den offentlige rejsesygesikring ikke skelner mellem offentlige og private klinikker. Som følge af lovforslaget vil der desuden ikke længere være offentlig dækning for udgifter til lægeordineret hjemtransport fra Færøerne og Grønland, samt hjemtransport af en dansk sikret, der er afgået ved døden under den første måned af pågældendes ferie- eller studierejse i et andet EU/EØS-land eller Schweiz og enkelte småstater samt Færøerne eller Grønland. Endvidere henviser jeg til lovforslagets afsnit 2.2. Jeg vil dog også benytte lejligheden til at fremhæve et par fordele ved at bruge det blå EU-sygesikringskort. I stedet for dækning ved akut opstået sygdom og ulykkestilfælde efter den offentlige rejsesygesikring giver det blå EU-sygesikringskort dækning for»medicinsk nødvendig behandling«, der dækker bredere end den offentlige rejsesygesikring. Det blå EU-sygesikringskort imødekommer således i højere grad end den offentlige rejsesygesikring hensynet til fx kronikere og gravide m.v., der kan have en øget risiko for at få behov for behandling under midlertidigt ophold i udlandet, da der ikke stilles krav om medicinsk forhåndsvurdering for at få dækning efter det blå EU- sygesikringskort. Det blå EU-sygesikringskort dækker desuden rejser op til ét år, hvorimod den offentlige rejsesygesikring kun dækker de fire første uger af en ferie- eller studierejse. Spørgsmål nr. 3: Vil ministeren redegøre for, hvilke udgifter man som borger kan risikere selv at skulle dække fremover, hvis man: På en skiferie til hhv. Norge, Østrig, Frankrig og Italien brækker et ben? På en tur til hhv. Bulgarien, Tjekkiet og Portugal får et hjerteanfald? På en tur til hhv. Estland, Rumænien og Spanien får en diskusprolaps? På en tur til hhv. Polen, Holland og England får et maveonde? På en tur til hhv. Grækenland, Frankrig og Sverige kommer ud for en alvorlig trafikulykke? På en tur til hhv. Tyskland, Kroatien og Grønland afgår ved døden? Med undtagelse af udgifter til hjemtransport af afdøde er de beskrevne situationer omfattet af det blå EU-sygesikringskort. For så vidt angår disse situationer bemærkes indledningsvist, at der i de enkelte tilfælde kan være stor forskel på behandlingsudgifterne afhængigt af hvor kompliceret et tilfælde, der konkret er tale om, og de nærmere helbredsmæssige forhold for den enkelte patient. Generelt kan det oplyses, at behandlingen tilbydes på samme vilkår som til de offentligt sikrede i behandlingslandet. Det betyder, at der kan være en egenbetaling, hvis en sådan er fastsat for de offentligt sikrede i behandlingslandet. Det er også kun muligt at få dækning for udgifter til behandling på offentlige behandlingssteder eller private behandlingssteder med aftale med den offentlige sikringsordning i det pågældende land. Der henvises til informationsmaterialet, der allerede nu ligger tilgængeligt på der oplyser om rammer for egenbetaling og øvrige vilkår i de enkelte lande, baseret på information indhentet i 2011 fra de enkelte EU/EØS-lande og Schweiz, dog for så vidt angår Kroatien og Tjekkiet i 2013.

16 16 For så vidt angår evt. egenbetaling for hospitalsbehandling i Norge, Østrig, Frankrig og Italien henvises til mit svar på hhv. spm. 35 f, spm. 32 f, spm. 10 f, og spm. 15 f. For så vidt angår evt. egenbetaling for hospitalsbehandling i Bulgarien, Tjekkiet og Portugal henvises til mit svar på hhv. spm. 7 f, spm. 28 f og spm. 24 f. For så vidt angår evt. egenbetaling for hospitalsbehandling og alment lægebesøg i Estland, Rumænien og Spanien henvises til mit svar på hhv. spm. 12 e-f, spm. 22 e-f og spm. 27 e-f. For så vidt angår evt. egenbetaling for almen lægebehandling og medicinudgifter i Polen, Holland og England henvises til mit svar på hhv. spm. 23 e og g, spm. 20 e og g, og spm. 11 e og g. For så vidt angår evt. egenbetaling for hospitalsbehandling i Grækenland, Frankrig og Sverige henvises til mit svar på hhv. spm. 13 f, spm. 10 f og spm. 29 f. For så vidt angår hjemtransport af afdøde bemærkes, at udgiften afhænger af de konkrete omstændigheder. Oplysninger fra SOS International, der har opgjort skadebeløb i sager med hjemtransport af afdøde (transport, rustvogn, bedemand) for 2013 for en række lande, viser en gennemsnitlig udgift til hjemtransport af afdøde på knap kr. Jeg henholder mig hertil. Ønsker man en bredere dækning, kan man tegne en privat rejseforsikring både for så vidt angår egenbetaling og hjemtransport. Spørgsmål nr. 4: Hvordan skal man fremover som borger i Danmark yderligere forsikre sig, for at få den samme dækning som man har i dag via det gule sygesikringsbevis? Med lovforslaget sker der nogle ændringer i muligheden for offentlig dækning for udgifter til sygehjælp under ferie- og studierejse. Som det fremgår af lovforslaget skal der iværksættes en informationskampagne, der giver borgerne en grundig information om dækningen uden den offentlige rejsesygesikring. Hvilket behov den enkelte borger har for privat rejseforsikring vil jeg derefter overlade til borgeren selv at vurdere. Nogen rejser meget, andre slet ikke, og nogen har særlige behov og ønsker, som andre ikke har. Foreløbig har jeg noteret mig, at forsikringsbranchen forventer at tilbyde et varieret udbud af rejseforsikringer tilpasset den enkelte. Det synes jeg virker naturligt. Jeg er overbevist om, at forsikringsbranchen gerne vil bistå danskerne med en nærmere rådgivning om deres forsikringsprodukter. For at opnå samme dækning af (de væsentligste) ydelser omfattet af den offentlige rejseforsikring, jf. dækning og vilkår omfattet af bekendtgørelse nr. 896 af 10. juli 2007 om den offentlige rejsesygesikring med senere ændring, kan den enkelte borger overveje sit behov for en privat rejseforsikring i forhold til dækning af udgifter til følgende risici: Hjemtransport af en dansk sikret, der er afgået ved døden, og af en eventuel ledsager og medrejsende børn under 16 år, under den første måned af pågældendes ferie- eller studierejse i et andet EU/EØSland eller Schweiz og enkelte småstater samt Færøerne eller Grønland. Evt. egenbetaling, der ikke dækkes af det blå EU-sygesikringskort/den færøske eller grønlandske sundhedslovgivning. Er der en kendt risiko for behandling vil forsikringsselskaberne typisk stille krav om forhåndsvurdering i relation til den kendte risiko, jf. alm. forsikringsretlige principper. Læge- og hospitalsbetaling m.m. på private klinikker og private hospitaler, hvor EU-sygesikringskortet ikke kan anvendes, eller hvor den færøske eller grønlandske sundhedslovgivning ikke dækker. Lægeligt ordineret hjemtransport af en sikret fra Færøerne eller Grønland på grund af sygdom eller tilskadekomst, og af en ledsager samt medrejsende børn under 16 år. Der er heller ikke i dag offentlig dækning for hjemtransport fra andre lande. Ekstraudgifter til lægeordineret hotelophold m.m.

17 17 Dækning af udgifter under den offentlige rejsesygesikring ved rejser til geografiske områder, hvor EUsygesikringskortet ikke kan anvendes, dvs. til en række europæiske småstater, der ikke er medlem af EU (Andorra, Isle of Man, Kanaløerne, Monaco, San Marino, Vatikanstaten). Under ophold på Isle of Man er danske borgere dog sikret ret til akut sygehjælp på samme vilkår som britiske sikrede, jf. den dansk-britiske konvention om social tryghed fra Tredjelandeborgere (ikke-eu/eøs-statsborgere) med bopæl i Danmark er som udgangspunkt ikke berettiget til det blå EU-sygesikringskort og dækning efter EU-rettens koordineringsregler. De er derfor henvist til at tegne en privat rejseforsikring, der kan omfatte samme vilkår og betingelser for dækning som under den offentlige rejsesygesikring. Det kan imidlertid tilføjes, at den nordiske konvention om social sikring indebærer, at EU-rettens koordineringsregler udvides til også at gælde for tredjelandeborgere, der bor og er socialt sikret i Danmark. Disse tredjelandeborgere er således sikret dækning af udgifter til medicinsk nødvendig sygehjælp under ophold i et af de øvrige nordiske lande i samme omfang som det blå EU-sygesikringskort dækker. Forsikring og Pension har oplyst mig om, at der til de private rejseforsikringer typisk er tilknyttet en alarmcentral. Spørgsmål nr. 48: Idet det nye EU-sygesikringskort er gratis, ville det da ikke være en fordel, at det blev samkørt med det gule sundhedskort og/eller passet? Dette ville også medføre, at der skulle udarbejdes færre kort, og at man som borger kun ville skulle medbringe et rejsedokument på rejser. Der er både fordele og ulemper ved at sammenlægge det gule sundhedskort og det blå EU-sygesikringskort. Til brug for besvarelsen har jeg indhentet bidrag fra Justitsministeriet for så vidt angår sammenlægning med passet. Justitsministeriet har i den anledning oplyst følgende, som jeg henholder mig til:»justitsministiet har til brug for besvarelsen af spørgsmålene indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:»rigspolitiet finder ikke, at en sammenlægning af det nye EU-sygesikringskort og det danske pas er hensigtsmæssig. Det danske pas udstedes alene med henblik på at sikre, at danske statsborgere kan foretage rejser til og fra andre lande. Passet er således et rejsedokument. Ved en sammenlægning af det nye EU-sygesikringskort og det danske pas vil det danske pas adskille sig fra andre pas, hvilket efter Rigspolitiets opfattelse kan være problematisk. Passets udformning er reguleret i en række EU-direktiver samt internationale standarder. Disse regelsæt er udarbejdet med det formål at sikre et minimumsniveau i forhold til sikkerhed samt ved en standardisering af hvilke oplysninger, der fremgår en smidig sagsbehandling ved grænsen. Rigspolitiet kan således ikke afvise, at en introduktion af oplysninger, som ikke normalt optræder i et pas, vil kunne give anledning til problemer for danske statsborgere i andre lande, f.eks. i form af længere sagsbehandlingstid ved grænsen. Rigspolitiet har ikke mulighed for på det foreliggende grundlag, hvor en eventuel model ikke kendes, at estimere omkostningerne ved en sammenlægning af pas og EU-sygesikringskort.««Om sammenlægning af sundhedskortet og det blå EU-sygesikringskort skal jeg bemærke følgende: Fordelene ved at sammenlægge kortene er bl.a., at borgerne har ét kort mindre i lommen og har et bevis på deres rettigheder efter EU-reglerne uden selv at skulle rekvirere et kort.

18 18 Ulemperne ved at sammenlægge kortene er bl.a., at kredsen af personer, der er berettiget til sundhedskortet er ikke fuldstændig identisk med kredsen af personer, der er berettiget til et EU-sygesikringskort fra Danmark. Det kan være vanskeligt automatisk at identificere de borgere, der har bopæl i Danmark, men som ikke er berettiget til et dansk EU-sygesikringskort, og dermed vurdere berettigelsen for alle udenlandsk sikrede med bopæl i Danmark. Det må derfor forventes, at der kan blive udstedt nogle blå EU sygesikringskort til personer, der ikke er berettiget til et EU-kort fra Danmark. Personer, der er berettiget til et dansk sundhedskort i kraft af dansk bopæl, men ikke har ret til et EUsygesikringskort fra Danmark er fx herboende, der er socialt sikret (typisk fordi de arbejder) i et andet EU- /EØS-land eller Schweiz og derfor skal have EU-kortet fra dette andet land. Herboende 3. lande statsborgere er som hovedregel ikke dækket under EU-reglerne. Derudover vil en sammenlægning betyde, at alle borgere får det blå kort, selvom de ikke har behov for det, fordi de ikke rejser. EU-reglerne indeholder ikke en fast udløbsdato for EU-kortet, men forudsætter, at EU-kortet skal have en udløbsdato, der fastsættes af de enkelte medlemslande. Sundhedskortet har ikke en udløbsdato. Der kan i visse tilfælde opkræves gebyr for udstedelse af nyt sundhedskort. EU-kortet skal ifølge EUreglerne udstedes gratis til de berettigede, så der vil ikke kunne opkræves det nugældende gebyr for et sammenlagt kort. En endelig stillingtagen til en evt. sammenlægning forudsætter en analyse af de økonomiske aspekter ved at fortsætte med to separate kort, hvor det ene skal udskiftes med et vist interval, samt over de økonomiske aspekter ved at sammenlægge de to kort. Analysen kan tillige omfatte overvejelser om ændrede oplysninger herunder billede på sundhedskortet. Det er ikke muligt at lave denne analyse, inden Danske Regioner skal iværksætte udbud af det gule sundhedskort snarest. På den baggrund sker der ikke på nuværende tidspunkt en sammenlægning af det gule sundhedskort og det blå EU-sygesikringskort. Spørgsmål nr. 49: Vil ministeren oplyse, om ikke det ville være mere besparende, at det gule sundhedskort helt blev droppet og i stedet erstattet af det nye EU-sygesikringskort? Jeg kan ikke tilslutte mig spørgerens forslag om at afskaffe det gule sundhedskort, og jeg kan oplyse, at der ikke er overvejelser om dette. Endvidere henviser jeg til min besvarelse af spørgsmål 48. Spørgsmål nr. 50: Vil ministeren overveje at lave ét sygesikringskort bestående af både det blå sygesikringskort og det gule sygesikringsbevis (det gule på forsiden og det blå på bagsiden), ligesom de har gjort i Italien? Jeg kan henvise til svaret på spørgsmål 48. Spørgsmål nr. 51: Hvordan vil ministeren sikre, at alle danskere bliver gjort bekendte med det nye EU-sygesikringskort inden de rejser ud i Europa?

19 19 Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at der planlægges en omfattende informationskampagne for at sikre borgerne grundig information om ophævelsen af den offentlige rejsesygesikring og konsekvenserne heraf, herunder hvilke andre dækningsordninger, der findes, og hvorledes borgerne kan forberede sig inden afrejse. For eksempel at danske sikrede bør anskaffe sig det blå EU-sygesikringskort. Ligeledes kan der informeres om, at der kan tegnes en privat rejseforsikring, hvis man vil sikre sig bredere dækning. Af høringsnotatet fremgår det, at Dansk Rejsebureauforening og Forsikring og Pension stiller sig åbne over for at drøfte samarbejde om kampagnen, ligesom også Danske Regioner og KL vil indgå i et samarbejde. Spørgsmål nr. 52: Hvordan vil ministeren hjælpe de pensionister m.fl., der ikke har internetadgang, når de skal bestille det ny EU-sygesikringskort? Ansøgning om det blå EU-sygesikringskort skal efter 12, stk. 2 og stk. 3 i sundhedsloven indgives til kommunen ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som kommunen stiller til rådighed. Hvis kommunen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må kunne forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning, skal kommunen tilbyde, at ansøgningen indgives på en anden måde end ved digital selvbetjening. Kommunen bestemmer, om ansøgningen skal indgives mundtligt eller skriftligt. Det fremgår af sundhedslovens 12, stk. 5. Borgeren kan henvende sig til borgerservice eller biblioteket og få vejledning om ansøgning om det blå EU-sygesikringskort. Det er kommunen, der ud fra et konkret skøn vurderer, om der foreligger særlige forhold. Der skal i den forbindelse lægges vægt på borgerens beskrivelse af egne evner og muligheder for at anvende IT-værktøjer og eventuelle problemer med at søge om hjælp, ligesom medarbejderen på borgerservice eller biblioteket ud fra en helhedsvurdering af borgeren må bedømme, om borgeren vil kunne foretage ansøgningen digitalt efter modtagelse af hjælp hertil. Særlige forhold kan for eksempel foreligge, hvor der er tale om borgere med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt demens, borgere der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser, hjemløse, borgere med sprogvanskeligheder m.v., hvor hjælp eller medbetjening fra kommunens side ikke vurderes at være en egnet løsning. Spørgsmål nr. 53: Hvad vil ministeren gøre, når hjemløse fra andre EU-lande opsøger de danske sygehuse, og de ikke har det nye EU-sygesikringskort? Situationen vil ikke ændre sig som følge af L 102. Jeg kan generelt oplyse nedenstående vedr. reglerne om sygehusbehandling af personer, som ikke har bopæl her i landet, herunder borgere fra andre EU-lande, jf. også mit svar på spørgsmål S 2014 af 2. juli En borger, som er sygesikret i et andet EU-land, har efter EU-reglerne ret til sygehjælp, som bliver medicinsk nødvendig under opholdet. Dette følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Retten til behandling efter disse regler dokumenteres ved fremvisning af det blå EU-sygesikringskort. Udgiften afholdes principielt af den hjemlige sygesikring. Der kan desuden være mulighed for at søge refusion hos forsikringslandet for planlagt sygehusbehandling. Der er imidlertid ingen EU-regler, der kræver, at hele befolkningen i et EU-land er sygesikret.

20 20 Den danske sundhedslovgivning er mere vidtgående end EU-reglerne. Alle personer, der opholder sig her i landet, har således ret til akut sygehusbehandling i medfør sundhedslovens 80, jf. 8 uanset om det er personer, som ikke er sygesikret i et andet EU-land, eller personer fra tredjelande. Udgiften til behandlingen afholdes af regionen. De nærmere bestemmelser herom er fastsat i 5 i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling mv. (sygehusbekendtgørelsen). En person, der opholder sig her i landet, har også ret til behandling ud over akut behandling, når det efter de foreliggende omstændigheder ikke skønnes rimeligt at henvise personen til behandling i hjemlandet, eller personer ikke tåler at blive flyttet til et sygehus i hjemlandet, jf. 5, stk. 2 i sygehusbekendtgørelsen. Regionen kan opkræve betaling herfor, men regionen kan yde behandlingen vederlagsfrit, når det under de foreliggende omstændigheder skønnes rimeligt, jf. sygehusbekendtgørelsens 5, stk Det beror på en konkret lægelig vurdering af den enkelte patient, om det under de foreliggende omstændigheder skønnes rimeligt at henvise patienten til behandling i hjemlandet, og om patienten kan tåle at blive flyttet til et sygehus i hjemlandet. Det beror ligeledes på en konkret vurdering, om det under de foreliggende omstændigheder skønnes rimeligt at frafalde kravet om betaling af udgifterne til den fortsatte behandling ud over den akutte fase. Spørgsmål nr. 97: Med henvisning til bilag 3 på L 102, mener ministeren da stadig, at man er bekendt med det blå kort i andre EU-lande? Patientombuddet har til brug for besvarelsen oplyst følgende, som jeg henholder mig til:»ved brug af det blå EU-sygesikringskort, har en dansk sikret ret til den sygehjælp, der bliver medicinsk nødvendig under ophold i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz på samme vilkår som for offentlig syge(for)sikrede i opholdslandet, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Denne ret dokumenteres ved brug af det blå EU-sygesikringskort. At man har ret til sygehjælp på samme vilkår som offentligt syge(for)sikrede i opholdslandet indebærer, at man selv skal betale en (del af)udgifterne til sygehjælp i opholdslandet, hvis borgerne i opholdslandet i en tilsvarende situation skal betale en del af udgifterne. Det indebærer også, at hvis borgerne i opholdslandet skal betale det fulde honorar til en læge, på et laboratorium eller ved køb af medicin og efterfølgende skal søge refusion af det offentlige tilskud fra sygekassen, så gælder det også i tilfælde hvor en dansk sikret søger lægebehandling m.m. i dette land. Ved behov for hospitalsbehandling i et andet EU-/EØS-land eller i Schweiz opkræves normalt kun en eventuel egenbetaling. Tilsvarende for så vidt angår andre ydelser. Men i nogle lande, fx Frankrig, Belgien og Luxembourg skal sikrede selv betale hele regningen og efterfølgende søge refusion af det offentlige tilskud fra sygekassen i landet. Det gælder derfor også for danske sikrede, der fx modtager lægebehandling og køber lægeordineret medicin i Frankrig. Danske sikrede kan efter hjemkomsten søge de afholdte udgifter refunderet via kommunen, se svar på spørgsmål 73. Information om anvendelsen af EU-sygesikringskortet og vilkårene herfor i hver af EU-/EØS-landene og i Schweiz findes på Patientombuddets hjemmeside.«

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 102 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 102 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 0. januar 2014 3. udkast til

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2014 Tillægsbetænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 15. januar 2014 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)]

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)] 2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2012-13 Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 17. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 19. marts 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 19. marts 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 19. marts 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over 2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler 2012/1 BTL 97 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 BTL 85 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 13. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2012/1 BTB 116 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 30. maj 2013. Betænkning.

2012/1 BTB 116 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 30. maj 2013. Betænkning. 2012/1 BTB 116 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 30. maj 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer Til lovforslag nr. L 186 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 7. juni 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer (Udvidelse af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2013/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 8. maj 2014 Betænkning over Forslag

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold 2016/1 BTL 178 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 4. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn 2014/1 BTL 179 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 19. maj 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2009/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 19. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over 2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)]

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)] 2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 130 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Til lovforslag nr. L 128 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 28. april 2011 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Revision

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2011/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13. december 2011 Betænkning over Forslag til

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2013/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.]

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 64 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

2013/1 BTL 189 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2014. Betænkning.

2013/1 BTL 189 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2014. Betænkning. 2013/1 BTL 189 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2014 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 17. december 2013 af ministeren

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning.

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning. 2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 6 2009/1 BTL 103 og L 104 Offentliggørelsesdato: 21-04-2010 Folketinget Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 14. april

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over Erhvervsudvalget (2. samling) L 45 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj 2005 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2011/1 BTL 181 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 7. juni Betænkning.

2011/1 BTL 181 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 7. juni Betænkning. 2011/1 BTL 181 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 7. juni 2012 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 2010/1 BTL 54 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2013. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2013. over Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene,

Læs mere