Dansk Fmohistorisk Selskab ,O2. Nr. 27 September fund af 4O G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Fmohistorisk Selskab ,O2. Nr. 27 September 19 83. fund af 4O G"

Transkript

1 ]E} CTEE }S qtf E\T * Nr. 27 September fund af 4O G G,O2 Stirns Geheim-Camera (Fig. 15) tager 6 smaa runde Billeder Cameraet er af Metal og til at trære paa Rrystet under Frakken, saa det tilsteder en fuldstændig hemmelig Fotografering. Med 6 Emulsionsplader Kr. 29. Dansk Fmohistorisk Selskab

2

3 1 ndholdsfortegnelse. Nyt fra bestyrelsen. Landsmødet og generalforsaml_ing. 2 Auktionsliste med priser. Møderækken for andet halvår Ekskursionen til Nykøbing F. Berlin-turen. Af Flemming Anholm og Fl. Berendt t7 Danmarks Fotomuseum Presseudsendelse den en realitet. 2. Juni 9B3. 25 ASK-0-RAMA på heden. Af, Per Ask Nielsen. 29 D.F.S. stiftet L91 5 Sensationelt fund af 4o Stirn-gl_asplader. Af flemming Berendt. 32 Præsiclent: Andreas Trier Mørch Sortedam Dossering 95 A 2loo København ø o-26 oo 2 Gummitryk. Af Orloff-Jørgensen. 36 Vicepræsident: Ole Schelde Plantagevej Birkerød o2-8l 2o 2<r Bakken 4oo år. "Nye gamle bil-leder". KZs Historie. Af H.V. UndeLl. Kasserer: Niels Resdahl Jensen Rygaards Alle 33 A 46 29oo Hellerup a-62 o9 62 ile dak t- {, t' : Giro konto:.l 5o oti4 47 F l.emrning Berendt. TeqJ,gårdsvej 649.Jo5o llumlebæk o.l an Klinksqaard Veri Ske Let- l<: 6 4cto SPncie rbo rg o4-41 i21 4] /A \:,/ Hvad de dog samler på. Af Kurt Petersen. D.F.S. Bånd og Dia arkiv. Andr6es luftfærd Af Sigfred Løvstad. Foto-indkøb i Moskva. Rejsebrev af Arne Jørgensen. Daguerre-UTOP. En historie afl Torben Lind SSN o1o Næste nummer af t'objektivtt. 74

4 Nyt fra bestyrelsen dette efterår ser to arrangementer for første gang dagens 1y= Det første, som afholdes den 24. September i Østerbro medborgerhus er en auktion og bytlemarked' Nyt orr at der er tale om en Lørdag eftermiddag, og at arrangementet holdes adski-1t f ra anden f oreningsvirksomhed. Vor intention err at der fremover afholdes (mindst) tre auktioner og byttemarkeder om året. De to ligger fast dels i December i forbindelse med iule-nlødel, og dels i Maj sammen med Generalforsamlingen og LandsmødeL. 0q nu dett.e tredie, som med f ører, at der nu vil blive af holdt auktion og byttemarked, regelmæssigt hver fjerde måned' Den arrden nyhred er ekskursj-onen til Store Heddinge og Nykøbing F. Datoen er den B. 0ktober 1983, På en LØRDAG. Det bi-iver spændende ortr mindst 3o medlemrner med evt. påtørende også finder ideen god- 0nr prøveballonen forbliver svævende e11er bliver skudt ned. Forbliver den svævende, kunne der jo tænkes, mange andre udflugtsmå1 fremover, både i og omkring København og i Jylland. Ve1 mødt ti1 sæsonen J"983-Bll Kære f otograf ica-interesserede. -tm. Tak for genvalg. Som redaktør af "0bjektiv" er mine kvaler evige dækker ieq det behov for informationer der måtte være? Det er kun jer, kære læsere, der kan give mig svaret. TØv derfor ikke med at give mig gode råd, frem på vejen. De kommende numre af "0bjektiv,,, vi1 indeholde tekniske oversigler og data på de mest yndede samler-områder Kodak, Agfa, Prakticat o's'v' Det førsle Tema-nummer vil blive færdigl i 9B4r o9 omhandle: Luftfotograferingens spændende hislorie. Fra " KAR0S'' til "SPUTNK" Jeg er sikker på, at nogle af vore medlemmer sidder inde med meget spændende og interessante oplysninger om gammel folohistorisk viden øv ikke med at kontakte mig, måske kan fællesskab skabe noget "nyt" på et e11er andet område. De mindst.e detail jer kan være den "BRK, der bygger en helhed. F-.8.

5 3 LANDSM ØDE GENERALFORSAMLNG MAJ 1983 Generalforsamling og landsmøde blev i år afholdt i København. Medborgerhuset på østerbro, med dets meget fine 1oka1er, var derfor valgt som stedet, hvor det skulle foregå. Husets største 1oka1e var book6t ind til lejligheden. Her var højt til loftet og vidt til væggene, så de cirka 1+o deltagene fø' te sig på ingen måde klemt. Klokken 12.oo, begyrrdte de f ørste rnedlemmer, at. indf inde si9 t og hurtiql blev det klart, at nievauet af 'fj-senkram" var'betydeligt becire i år. Præcis Kl-. f J. oo klappede f ormanden i hænderne og a1le havde at holde tyst. Der blev budt velkommen og dagens program blev gennemgået men da alle kun havde eet for Øje, nemlig, at dørene skul1e blive åbnet ind ti1 herlighederne, var A.T.M. indlæg ganske kort. Døren blev åbnet og et sus gik igennern forsamlingen da a1le herlighederne var til skue på borde rundt yderst i det store lokale. Det var tæt på ALADDNS hu1e, at se a1le disse vidunderlige fotografiske climser og mekaniske åbenbaringer. Nogle enkelte 1æk* kerbidskner skal nævnes: l- Rolleicord, Kr. 350.oor mange fine gamle udtrækskameraer fra Kr. loo.oo og opefter. En fin samling ældre fotobøger, til yders rimelige priser, et stort og flot loppemarked, det størsle i Danmark, der blev købtrsolgt og byt'tet i over 2 timer. Kl-. 5.3a, var tidspunktet inde for start på den B generalforsamling. Præsidenten konstaterede, at den vat lovligt indvarslet, hvorefter Jens Hammeken blev valgt som dirigent.. Det har han jo ptøvet føt. A. T. M. aflagde beretning om det forløbne års aktiviteter. Han kunne meddele de tilstedeværende, åt selskabet havde fået mange nye medlemmer i 1983, deriblandt Det Kg1. B j-blioteks billedsaml-ing ' Det Nordjyske Landsbibliotek, samt et par andre institutioner, det-

6 4 te indebærer b1.a. yderl.igere aktivitetsmuligheder. Selskabets ekskursion til Berlin blev beskrevet og her fremqik det, at denne ubetinget havde været en stor succes. Bestyrelsen havde dog besluttet ikke at arrangerer udenlandsrejse i 1984, men derimod finde nogle udflugtsmå1 her i Danmark, man har tænkt sig nogle Lørdagsture nærmere oplysninger om dette vil blive fremsendt efter sommerferion.. Herefter takkede præsidenten de mange annoncørers uvurdelige støtte til "0bjektj-v". Den kommende udstilling i Hadsund af Marthinus Petersens fotografier blev omtalt, en udstilling som forhåbentlig vil lokke nye oplysrringer frem vedrøtende M.P. F-lemming Berendt og Frue, blev varmt rost for deres indsats på dette område. Andreas Trier Mørch sluttede med, at opfordre de tilstedeværrende om gode ide6r til kommende arrangemenler. Desværre kneb det med respons. Konklusionerr af årets beretning var, at den førte og fastlagte linie indenfor selskabet havde været den rigtige og at selskabet var i støt vækst. Præsidenten afsluttede sit indlæg med gode ønsker for den konrmende SæSON. Dansk Fotohistorisk Selskabs kasserer Niels Resdahl Jensen, fik nu ordet, og aflagde sin økonomiske rapport orr selskabets ti1- stand. Det omdelte regnskab blev gennemgået, punkt for punkt. blev det forklaret hvad de enkelte tal stocl for. Likviditeten var god, med el kasse0verskud på Kr. 5.ooo. Trykni-nEen af "0bjektiv", som er en ret stor udgiftr er overgået til et nyt trykkeri, så1edes at omkostningerne er gået ned, og kvaliteten op. Det må siges at være den rigtige vej. Da kassereren synes, at kunne gøre rede for sine gerninger, var regnskabet hermed godkendt. Da der ikke var indsendt ændringsf orslag f r,a nogel medlem, gik man direkte over til afstemning om et, forslag fra bestyrej-sen, der gik ud på at udvice denne med 2 medl-emmer. Baggrunden er den, at de farøgede aktiviteter, samt det store arbejde med auktionerne er meget tidskrævende. Forslaget blev debatteret, hvorefter det blev godkendt. Den siddende bestyrelse, som havde indvilget i at fortsæt,te sit arbejde, kom nu til afstemni-ng. De 35 t,ilstedeværende medlemmer, samt 2 indsendte brevstemmer stemte F0R den siddende best.yrej.se, og dermed var den GtNVALGT. BestyreLsen modtog salens klapsalver.

7 5 t ml$f.--å-,ry-.- dasens tt* og åh,',i:lrtl,, "o,, auktronarlus ffu Regnemaskine, kuglepen og kort, sagt kasserer Niels tilfreds ud. K;"J:\;'- pengekasse- Resdahl ser Fru Berendt ved at få sin middagsbillet udfærdiget af 01e Sche1de,

8 6 llal 1982 Junl Jui August Qontptnlror Okt ober liovember D ec emb er Januar f9bl 'e b rua r li'a r t s Apri Darxk Fotohistorisk Selsliab Hegnskab for perioden l/, ndtægternes fordeling: Kont ingent er Sa1ær ved auktioner Rent er Annoncer i 0bJektlv Pl-adsres. t1l Berlintur Løssa1g af 0bJektiv Dobbeltbet.af 2oo kuverter Udgifternes fordeling: Portortryksager o6 kuverter 0b J ekt lv Gaver og rejse til foredh. Bestyrel sgsroøde, ( rejseudg) Diverse(band,filmle je rnm. ) Lokaleleje i Øbrohuset Pladsres. ti Berl,lntur Club-Daguerre 1982 E1-skr i vemaskine r2-part 1555o,oo 11o6, oo 41o,6) q?q^ '/ )w t vv ^A 12oo, oo 55roo 7o, oo 272o-_,61 42oi,28 r2r3r,3g o7,95 546,55 lo9, o5 425, oo J.2oo, oo 2!oroo 25oo,oo 23429,22 Gt. kassebeholdnlng Ny -nrg\z-jo/ 4 198t..ndtægt 2Bl, oo 1129,16 55o roo 25o, oo a rdo)l)roo 2Boo, oo 22Bo roo 4146, oo 1216,7o 575,oo r24,57 JB5o, oo 272oL,63 2o46,65 Udql ft t5!, oo rlo,6o 7255,1q 751,48 19o2, ,6o 15o8,7 o 16o, oo 1551,7 0 ' lojo, B , , o , ,26 Kassebeholdnlng pr.1o/ i lg}t Bankbog G iro Kontant 2926, o'l 2776,27 116,7o Helerup d.24/5 :-.9Bj. eilil'/t{%-tu --)/ sign.nlels RYJ ensen Ka s s erer 5819, o4 L'.4 Ø// y'r? 2'æ/-./ stgn.l'1. B.l,lagnus s en Rev is or Heldigvis havde den 'tvse't bestyrelse valgt restaurant frr0marr i nærheden til stedet hvor den store middag skul1e indtages. Det vist,e sig da man kom udenf or, at et regnvei r r som kun kan opleves i talien hang over byen. Her savnedes ingen fontæner. Middagen der var berammet til K oo kom noget sneglende frem på bordene. Man kunne vel nok have Ønsket sig en noget mere f est,lig middag, og prisen taget i betragtning var her ti1 Max. J kokke-huer. Stemningen kom dog hurtigt op under det hyggelige samvær. Under middagen fremsagde f lemming Anhol-m en "F0T0-M0N0L0G" r der 1ige på pletten viste de trængsl-er man kommer ud for som foto-samler

9 :llg!^' ;tt""" ' :fl h ' i::':'i ix,r+'ii'i iio '*-rl V\on der tænker *uøt O9 EHffi**---- noget ;l:ttå,"?"?"u;;"' frue' for af mig r reda\<- lyan an. Kristensen, selskab med 't:tr:i:;; S. Løvstad og K. Petersen ttredaktør-fruenrr.,,,r', ''.. iiii.i!,.lf l','rl: :l:j:: "Eks-Præsident" Torbe'n Lind, tilbyder sager fra litteraturafdelingen.

10 8 Da den gengives her i bladet, bør den qlenopfriskes, nred familit som ærede tilhørere. Efter endt må1tid, måtte vi igen b"give os ud i det regnfuj.de vejr. men a1le nåede tørskoede frem til det næste punkt på program. met, den store auklion. Auktionen, som blev ledet af tidligere års stormester i faget, Flemming Anholm, der gik planmæssigt f ra nummmer til nummer, ibl-andet de sædvanlige vittige kommentarer. Gode ting, gode priser, god irrdt.ægt for selskabet, man sluttede omkring klokken 22.3o men da havde man også rundet de 9.ooo kroner fint klar.et. Nu havde ef t.erhånden matheden indsneget sig hos cie f,1este, og næste dag havde jo også sit arrangement. Man sov godt den nat. Søndag morgen K1.9.oo, begyndte man langsomt, at samles i Det Danske Filmmuseums bibliotek" Det.te er røvriqt verdens mest omfattende. K1. 1o.oo, blev vi budt velkommen af Asbjørn Skytte, der kort fortalte om museets opbygning og hvordan det fungerede i det daglige. Man beklagede, ikke at kunne fremvise apparatsamlirrgenr men da "små dyr" havde gr)avet sig ind i træværket,, var man blevet, nødsaget til at lukke for en tid under reslaureringen. Asbjørn Skytte og "vor mandt' Kurt Petersen havde i skøn forening byqget et program op til lejligheden. Det begyndte med en række små balletfilm optaget af ELFTLT i årene 19o3-19o7. Man havde indkopieret eet ekstra billede, for derved at få en norrnal filmhastiqhed. Desuden l'ravde man 1agt, lyd på, fine sager fra en svunden tid. Dernæst blev vist en film ved navn "Ned med våbnene" - hvor Carl TH Dreyer havde været instruklør. Filmen var' selv føgelig anti-krigs, og man kan i dag undre sig over at en sådan film har kunnet vises i tiden omkring den første verdenskrig. en tici hvor national begejstring ingen grænser kendte. Temaet i filmen er evigqyldiqt, dårskaben overgår klogskaben og fornuften. Resultat KRG. Man spørger? hvorlænge skal det fortsætte. Til sidst havde man valgt noget for lattermusklerne. En hel ustyrlie komisk farce man overgav sig i 2o minutter, noget mere opfindsomt og "l-atterligt" har jeg aldrig set. Punktum for et storartet landsmøde og generalforsamling, der tjener de arrangerende til ros. På gensyn næste år i HERNNG. F.B

11 Ærede Venner, Bestyrflse med mer! nu da vi sidder saml-et ved Bordet griber jeg Chancen, som vel- sert kort sagl, jeg tillader mig at ta' Ordet. Sagen otr pludselig faldt det mig ind' at vi er bare et Led i en Kæde, Del af et verdensomspændende Spind hvem det at samle bereder en Glæde. Mange 51ags Samlere, store og smaa t finder man hvorhen man Øjnene vender, alting hvad nævnes kan samles der Påår Skidt og Kanel, - der er altid en Kender. Tænk, der er nogle der samler paa Flaskert tomme minsandt.en det lyder da skørt. En Fetishist søger Dametasker (jeg ved det nu ikke' men det har ieg hørt) saadan en Samler er sku da gal eller i hvert Fald en slem 0rrgenal. 0g efter Frimærker er man paa Lur, selv de ugyldige, st,emplet tillige ' hvilket vil sige, de slet ikke dur, hvis man vil sende et brev ti1 sin Pige. 0g nogle samler Tændstikæsker uden Stikker i ' de kan vist faas til Købs, men faas dog mest ved Tiggeri. De rige samler Nutidskunst, selv om de ikke ved med Sikkerhed hvad der skal være opad el-l-er ned. De værste af dem al1e, vi1 jeg sige r er dog dem ( ja, nu skal det. skam frem) som fylder deres Hjem med Kameraer og deslige Kram i 0verflod saa Husel ligner mest af alt en Marskandiserbod. F. Ex Kodak Autographic samler nogen kan man nu det forstaa? for Film kan man ej faa. 0g Leica ja, saa løber manges Tænder og nemt. det sæ1ges kan trods miserabel- Stand. Påå r vist i Vand, [n ukendt Dippedut hvorpaa Forklaring ej kan gi's erhverves t.i1 en Pris som var man Simon Spies. Forkl-aringen er simpel: den er stemplet for og bag med Navnet Letz, - og saa er det en helig Sag Saa er der Klap og Box af Blik og Træ og Bakelitt det mesle er noget Skidt, som Regel tem'lig slidt med Huller fyldt med Kit. Det har jeg set saa tit. N"j, dette Samleri maa vi nu haf en Ende Paår saa vil nok forstaa at Tak vi sende maa til dem der har visl Vej t.il bedre Kamera-Mili Øt t, her tænker jeg naturligvis paa Helsingør. Helsinqør der har de haft den rigtige d6, nu kan enhver vist se r at saadan bør det ske: dengang de havde samlet mere end de kunde hal saa brændte de da bare Gøjemøget a'. 0m Fotosamleri har jeg sagt mange grimme Ord, men det er glemt., jeg tror, som Sne der faldt i Fjor, h^_ :'.;^^-^,,, 1 snart starter vi den slørste af Auktionerne. D"^n. versificerede tale t saa skal vi se om gaar Flemming Anhol-m' til Makrone;;;:'""'af

12 Dansk Fotohistorisk Selskab Fortetnel,se over de af loedleoloerne udbudte fotograflka ved auktionen den 28.naJ 198]. Nr. 1. tasco?x20 klkkert ned 10 kaloera 06 taske A 5oo 2. Contessarlessar 2r8-50rprontorlukker roed taske A/B L5o t. Agfa Flexil.etle 24x)5 Ded taske A/n 2oo 4. ngfa Super Sllette!K,kob1et lys-og afst.roåler A/B 100 t. Nlzo looo (126).naneler taskefront 5. Volgtlåncler vltessa 5ooS,kob).et lysoåler og taske C llinolta ]i-liåtc F 2r7-)8ron A/B 10O 8. 2stk.Edixa-hefLex-.ts og liatreflex,,tenon-1,9/5o,xenar 2t8/ 5o C Erneoann Saecular Boxknnera tll 1.2 opt. pa tx12 glasp}. E 4O0 1O. Polaroid 9oo Bcd crink Llaht 25o blitz'ubrugt i org.karton A 25O 11. Kodak Slx 2o Junlorrubrugt ors.karton 12. ca 9x2 klap.helios l)cn b1 15. ca 9x12 klap.car 1J,5cn b] 6', 14. Lconar!x2 p).ade'/25-l/oos' (sjælden, 15. Ernenann 9x12 plade.aplanat J,5 b 6'8 15. Agfa!x2 platte.uobb.anastltnat J,5 b 4'5 1?. Ubekendt 4,5x6 plaae.anastignat 7,5cn b15,5 18. Zeiss Lkon 5x9 rullefiln.tessar l2co 4'5.Med afstandsnalet 19. ZeLss kon uerral. 619.Anastj.grlat 10,5cn 6r)rsportssøEer 20. Kodak vest Pocket 4x6, Ansco tlcno Sx24rClneroat 5r5cø 6rlrmed tsske.192?. 22. &urre! Express 6x!raplanat l5omn bf o 2t. volttlander 6x6,?r5cn b1?r? oed taske.19l Foth lerby Jr4 cø.5co bl J,5rlukker clefekt.l95l. 2r. Contafl.ex 24x16. tessar 45on 2r8. L Xodak no.4 189? (lldt ædrej 4x5lpneumatlsk Lukker.= bagstk. D 27. Nåo-fot A 2a. Hasselblad stereoscop kamerarca.llj.o. C 29. Agfa Bt-J.y Clark. Jgestar b1.8'8' c C io. Aafa k1ad.jpestar bl. 8.8 B.,1. ca Sirene 9x12.Anast15roat 1o,lcnrbl.6rB 12. loca 24xJ5 Rapid Steinh il Cassar 2,8 45uø roetl taske tt. Franka Solicta 6x9,matle in U.S.Zone Volgtånder Vito,skoPar J,5 5ororurlukker let defekt. i5- Goeiz nlade gxl2.dasor 6.8 llco. 16. Certo placte gxl2,dobb.anastj'8nat 5,4-fJr5cn.,7. lbso plade 9xf2,Xenar 1,5-L3,5cø. t8. Ernenann 9xf2raplanat 6.5.SøEet nang).er. t9. Csr Zeiss,Planar 1,4-5onn ti Roleifl,ex i!o- Kcdak Frenkalderkasse- = åq. 41. Recal1 S).1ile' 42. Stereo Sunrforsats og betragter for 24x36 4t. Volgtlånder Vlto BL,taske og 2 nærlinser+gulfilter 44. Pana-Vue Bi-Lens dlabetra8ter 16. Diverse b1ltz (11 stk.) 47. Flexora toøjet 6x5rennar 115,med taske.lanee tider hænger. 46. koflex toøjet 5x5,tessar J,5,med taske. 49. Votar Fler toøjet 5x5,bl.8.ldo!0ent-l-ukker. RoelcorCr5x6,ned Triotar 1,5 og,?+. vol.gtlander Vlto Color Skopar Jr! 52. VoigtJ.Ånder Vitoret Lanthar 2r8 5t. Balde Baldessa LFrCo).or sconår 2,8,lysoå}er og blitz,4. Arette B,Ennit 2rS,Prontor SVS.Lange tider lræn6er. 55. Rollei L5nm kaoera.uorlsinal udløserkriad 55. KZ Scal,are nr.o9. 8mm fremvlser 57. Dlverse Agfa.5 forskellge,pæne aen defekta. 5e. Stativ ned kuglehoved ot ]æderetul. 29. Radionar 1r5-5oøø tll og nodlysbl. 60. Kassetter t11 Robot,]stk. ql. Retinette B (type ot ) 1959.!ukker svlgter lj.dt. 62. Retlna Refex (type o25) 1956.Optræk/lukker svi8ter. 1. ObJektiv:Reti.na Heli.gon C 4/8onm teleforsats. - 9!. calloyd (cs 92o) 9x12 p1ade,/rullefilo.zeiss-car 6,1 o). l,ysmaj,ere ) Slk. 56. Agfa solette,5x5cn. 87. ObJektiv,/nedlenslnforoatloner mm. frs DFS's start t11 idag 68. Norsk fotohlstorlsk Journal.,fra nr./l-976 (1o hæfter) 59. S.Cohen katalog,1912(optryr).udårbejdet af Norkå-hansen 70. BJørn Ochsner: Fotografier af H.C.Andersen. 71. Biian Coe: George Eastnan-antl the.early Photographers 1977 A 72. The Perfecscoperstereobetragter.i{åndtag nang}er. B 75. Volgtlander BriLlant.b 74. 5x9 kap.briti.sh ltade. 7r. Volgtlånder Bessa med Volgtar 6,) B 76. 3ox Tengor 77. Keystone 8on.l{ode B8..?8. Voigtlånder Bessa 6xg.Volgtar?r? 19. Kod,ak No.Z Brownie 2o. 80. Koclak No.2A Srownle V1sltb1lleder ca.4o stk t. 84. C.P.Goerz Anschiitz llxl8cn.objektlv nangler.lukkerstof er utætrellers ok.meil 5 kassetter og tornyster. Atfa Optira (for den fi.ngernerone) Kodak No.2 C Foldine.Uden sriffel. T1]st. Mln. A H.B D D B B B c c c D A! A B B 550, ro 500 4go Åto ; 4oo o z r5o 7. ltoo 29o l3o Lo?o 9s so to 3'7c 80,tlo 6So 7oo {to /t 50 '1 Eo jo t29 q5,l oo lo t5 io 1'.70 \ao ^ X {tro vla 890 A 1oO.2, (B) 8o A/B Åoo A O0 {bo B 4{t 7o B B 500 n B 500 B 4oo {qo 'r- Aoo 4\o 5o 8o Aoo - 1ln ucxqr o A 150 B 400 A B ' b D B b B/c D. B '1 1, 2 f l.o ag t, 4Eo no a.1o 9o to 41o 2ao i r'zo '5o 2. "f 12, to 4bt ba /tl. 5(. n:s 4\o 22C,rq3 Gc. 1n tok t 3o8 ho? at 1t9 ^zt?to t^t 4bt Lz{ i9.l\f5a45 q9.f (< t 4,ro 5t tl,i 5l,(E? t3l 1'lb cg ea llo 4'lb LL,' 7T A.Lo \c tjo ^lo 5.1 t a8 1lo 6C. aø c -lo K nis 2sL Po, 9o L;t C4 4t-s Lb- 92C {r? tt a3 13S.t gt sac 4?o 9l a: JZr at 5t7,5 4c,d 10 kt 4o.f 4C lst i,t.oy,ty l a, qå to ":, ac 4a6 Yt-?L qo t7 st j(. tyl {9t c1.!i NL 3E,, 7.,t 4q8 4 b2. 't7 b.,,t rk tbf ^tr6 ta 55 48? \(( zal A,t2-66 2L 3r,t orf \?L /t r( ff -]o02 B6o B6-7?- rrt,rs t 36 6t ^å1,(o3,.( At 3r.t 4ot g qt??t $( T.r {u 11 c. K-l {.'f ota Ot '/.t; Kt,, o\.' >'tc Tct 1(9t{ ft',' 5r{g t(x Kt. (- J4 tszsc 3tt?rqo qr-.1.to ty to l.t o\( OL Ot4 si g. 7i. 0t{ K lr c(i/ K, k., 6t,<t. ca; Df (. A; F< d..- l3 kl U.'.\& a. K* lu S'lr tloi Salaret sor gåt t11 et gotlt torruå,nenl16 selskabets kasserer soo tidligere 1ey' af sæ16er oe køber. A]e auttlonsvarer sælges son beset;foreningen fralægger slg ethvert ansvar for eventuelle fejl eller man6ler vor beskrivelse af aujcttonsvarcrne., NRJ 5/5-85 tl991-1,-a3å-e AUKTONSLSTN MED PRSER.

13 Rg( erhl ' ARrts ( næst ) RANDBØLDAL STØRSTE LOPPEMARKED. KR0. Den 7. Maj B medlemmer havde fundet vej til Randbøldal kro, trods der fejlagtiqt var annonceret Randbø1 kro Men de har K0MPAS i Jylland..... Man havde fundet vej helt, fra Hjørri.ng i nord til Sønderborg i sydr for her i det, jyske, at lave et rigtigt TRÆF. Klokken 1o.oo Lørdag formiddag åbnede Jan Klingsgaard dette første møde i midtvesten ved at byde forsamlingen velkommen. Herefter blev ordet givet ti1 vor forhenværende medredaktør, Per Ask Nielsen, fra midt-veslen o nærmere lokalitet, Herning. Nu blev der vist lysbilleder (næste gang bliver der HLT mørkt) f ra selskabets Berlin-tur som på mange måder var en oplevel-se. Præsidentens helt specielle solo-oplevelse i Øst-Berlin har han næppe kunnet vise på K0DAK-film. Desuden viste P.A.N. en serie billeder fra den store udstilling "Kameraets Kavalkade" på Danmarks Tekniske Museum i HelsingØr. Alt dette var suppleret af be- 1ærende komentarer. Det skal han have en ST0R tak f,or. Nu var tiden inde ti1 lidt jysk kylling efterfulgt, af svesketrifli da det var overstået og man havde strakt ben, blev døren' åbnet f or al-1e Liders køb, sa1g, bytte og loppemarked, næppe set magen øst for Valby bakke. Standarden var godr o9 alle fik på en ell-er anden måde g1æde af ff markedbt", der ho1dt, ud i næsten 2 /2 tinre, jysk tid. Til sidst blev der serveret varm kaffe, varm lækker kringfe, a..l-a. kromutter, a1t i alt et arrangement de indvol-verede godt Lør gentage til efteråret.. Hvem ved, måske kunne rrogle Københavnere f inde ve j Vest-over ved brug af geodætisk kort, da skal de vide, at der, i det jyske gør man en god HANDEL. 11.H De fine "Loppe-varer" bliver diskuteret. Jan Klingsgaard vurderer et, kamera.

14

15 Re(eRs MØDARRANGEMENTERNE DEN FØRST HALVDEL AF 1983 Januar mødet: ---mmmitryl-, hvem laver sådan noget i dag? nej vel, ieg kender heller ikke nogen. D. v. s. nu kender alle vi der var til mødet den aften, een der laver gummitryk. Han er måske oven i købet en af de bedste. Hr. 01off-Jørgensen, hvis kunst,neriske talent t gøt hans billeder meget spæn dende at se på. Forelæsrringen var udrørlig og eft,er dette kan enhver lave sine egne gummitryk eller kan de? blad længere frem i "0biektiv" og du har hele recepten. Fine billeder firr teknik, bare se at komme i gang. Dia-serie med 0.J. billeder kan lånes. Februar mødet: Finn Løkkegaard holdt denne aften et foredrag om sin film "Hverdagen under besættel-sen". Filmen blev visl og rnan kommer til at tænke på at man pludselig har fundet ud af at besættelsen var andet, end helt,egerninger på cen ene eller anden måde. Nej, besættelsen var i særdeleshed 355 dage gange 5 år og hvad det br;tød af mangler, trængsler og andre unøjagtigheder, fik man e:t levende ino tryk af i dennt: fremraeende film. At det allerede er "Fotohistorierrei næsten ikke til at fatte. Men hvlm kender i cjag en SPARE-0V\, en GENGASB-' L.A.B. i.nd samling o. s. v. for de lidt ældrt:, godt at qenopfriske r 09 for de unge, rtoget ai tænke over. Finn Løl".kegaard var en god fortæller os mange stillede relevarrte spørgsmål, der promte bl-ev besvarel. Gå selv, at se fj.lmen hvis den kommer op i din nærhed. Mar'ts mødet: Forfatteren ngolf Boisen måtte desværre rnelde afbud, på grund af en rejse til udlandet. Her måtte vi improviserer med en serie Dia fra Preus Fotomuseum i Norge. Desværre er serien ikke færdig, den mangler at blive tekstet. De smukke apparat,er måtte nydes som de kunne ses. Det gik. April mødet: # gen måtte vi sige "Aprilsnarf' Pressefot.ograferne svigtede i sidste øieblik. Dem må vi nok opgive. Men takket være Hr.Ole Scheldes indsats lykkedes det at. få Hr. Kaj Pindal til at komme og tal-e om animerede film, også kaldet tegnefilm. Kai Prndal fort,alte levende om hans arbejde i Canada og om det kolosale tegnearbejde der ligger bag sådanne film. J vidunderlige tegnefilm blev derefter vist som eksempler på han gerninger derovre. Man fik det indtryk at det for ham personligt var en "Leg" mere end surt arbejde. F.B.

16 L4 Hr. Kaj Pindal var meget begejstret for det dejlige panoramabi-11ede af Nyhavn. Fremsti 11et af Niels Resdahl MØDERÆKKEN f-or ANDT HALVAR 983,rf Torsd"g den 15. September 19BJ ''FOTOGRAFET 5OM BLLEDE OG HSTORSK KLDMATERALE'" 0mkring dette tema vil Hr. G.0. Svane tale om den anciente fotografi. Her hans egne ord: Jeg kunne således tænke mig at berøre følgende emner: Billedets "fysik", (i.e. geometriske natur) dets fysiologiske frembringelse og fysiologiske latens, (i.e. "Hukommesen" og dennes "Fidelitet" "Kunstfotografiet", d.v.s. den professionelles eksponerede plade med dens mulige "FAKES"T vers. amalørfotografiets ofte teknisk meget vanskelige negativer: men kulturhistorisk, naturvidenskabeligt og kommunikationshistoriske usminkede, nøjagtige gengivelse af det fortidige øjeblik, hvorefter jeg kunne tænke mig at afrunde med at fortæ1le noget om arbejdet med at restaurere og kopiere de gamle plader og fotos m.v. Torsdag den 2o 0ktober?BJ Med en Leica model- 1, har arkitekt Asger Rasmussen i årene fulgt bygningen af Lillebæltsbroen. Bo dia vi1 blive vist med kommentarer af Asger Rasmussen via bånd. Desuden vil der blive vist en serie sjældne gamle billeder fra Japan i årene 1B7o-1BBo. Ved Vagn t^jiberg Sørensen. Skul1e andre medlemmer være i besiddelse af gamle dias er man meget velkommen til at Lage disse med denne aflen. B,5x8,5, 6x6, samt?4x36 diaproj ektorer til rådighed.

17 Torsdag den 17 November Carl Kve11and, vil fortæ11e os om ''MEKA'NEKrf da vi sket os en person der kunne fortælle om dette område, forvente en liv1iq aften. Det er tilladt at medtage specielle "problem-børn". 1ænge har Ønkan vi nok Torsdag den.l-5. December 1983 JULEMØDET. Det startes med a1le tiders auktion samme procedurer som år husk sidste mærkn ingen af varerne skal være i orden. Herefter vises "JULE-FLMEN't som nissen f'0lf, har fundet frem. 0g tit slut j ulebordet. Med e1ler uden sang. varm grøg og julebag Måske "GfRDAS " julekager vil være på bordet? Det medlem som er gamle fotogra fier den anden verdensk Flemming Berendt. i besiddelse af nogle fra "DRESDNil før rig. Bedes kontakt,e Tak. Lørdag den 24. September 19BT. Østerbros Medborgerhus. Arhusgade oj. q'x ' LKEf hukl lon K ao De medlemmer der måtte have stiller op til loppemarked, auktionsvarer eller møder op. 13. oo Præcis åbnes døren andre for eftersy al-mindeligt samvær. til auktionslokalet for alle n, bytning og handlen, samt Kiosken har åben. K1. l-5. oo Auktionen begynder, hvor den rutinerede og (hårdl) ptøvede Flemming Anhol_m svinger hammeren, Auktionen er beregnet tir al srutte Kr.. r7. oo. Medl-emmerne bedes være behjærpelig med oprydningen Lokalerne skal være ryddet KL. l_8. oo. VelkOmmen til denne første føn.rf o LØRDAGS-AUKT0N. løpnanc n lr./trnrl

18 16 agtur amlere Den 8 Oktober V NDBYDER HERMED TL DEN FØRSTE EKSKURS ON, ARRANGERET SOM HELDAGSTUR MED HÅE OM STOR T LSLUTN NG FOR BER GELSE AF VOR FÆLLES HOBBY - FOTOGRAFCA. BESTYRELSEN. o 0845 vr '4ØDES på røstnhavns HovEDBArureÅno, UNDER URET AFGANGSHALLEN, O.OO EFTER EN SMUK BUSTUR NED GENNEM S\DSJÆ.LAND, ANKOVVER V TL STORE HEDDNGE. HER SKAL V SE ØRSTED BAGGERS LLLE UDSØGTE $[V BL,A. 15 STYK ROLLEFLEXER, DER BYDES PÅ EN FORFRSKNNG. o.oo DER KØRES NU VDERE MOD FJORDKROEN ELNASMNDE VED PRÆSTØ FJORD, HER, MED UDSGT OVER FJORDEN ViL DER BLVE SERVERET FROKOST. FJORDKROENS LUXUSKOLDE BORD, SLD, GRAVAD LAKS, FTSKEFLET MED REJER OG REVPUL.ADE. KYLLNG, BØF MED LØG OG SPEJLÆG, LEVERPCSTEJ MED BACON OG CHAMPON SAMT DVERSE OSTE. o 5,3o DEN STORE LUXUXBUS SÆTTER NU KURSEN MOD NYKØB NG F. 4,oo TNGSTED SKAL V BESØGE ALEX STENBACH, HVS rnrsrårruor $fi på ovrn 3oo npparater vrl BLVE GENSTAND FOR MEGEN BEUNDRNG 0G ALEX SKAL NOK VÆRE DEN SOM KAN FORTÆ-LE LDT OM SAGERNES HSTORE, KAFFE OG BLø'DT BRØD VL BLVE SERVERET DE TLSTØDENDE LOKALER, 16,30 EFTER ET PAR TMERS FoTOSNAK OG HYGGELGT SA'VÆR, EÅN TUREN ATTER V]OD HOVEDSTADEN, o 8,oo ANKoMST KØBENHAVNS HovEDBArureÅno, o DENNE rrursrårruor rur, MED MASSER AF FoToGRAFcA 0G UDVEKSLNG AF DEER OG TANKER MED ANDRE FOTONTERESSEREDE ER DU VELKO"VEN TL AT DELTAGE,. FAST TLMELDNG En r r Surunnru, EeernsvEJ 18, 29oo Hrllrnup, Truroru ol SENST DEN. 15. September SnruTT PR S, EKSKLUS V DR KKEVARER PÅ KROEN Den BETALES PÅ tureru, KR, 65, oo

19 BEN. N Af Flemming Anholm. 0g Flemming Berendt. Vor Ekskursion til Berl_in, Øen i Det røde Hav, brev en baade interessant og morsom oplevelse for de Z Deltagere. Afrejsen fandt sted fra Københavns Hovedbanegaard om Aftenen den 28. April, hvor vi mødtes med 01e schelde, der havde medbragt de fornødne Jernbanebilletter r 09_ saa kaldet Rejsehjemme.L. undervejs, i Næstved, sluttede de jyske Deltagere sig til os r og saa rul]ede vi videre sydpaa, dog med et uautoriseret Ophold omkring Borup, hvor der blev truk_ ket i Nødbremsen af en medrejsende, der havde observe_ ret en blind Passager paa Bufferne mellem to vogne. sidstnævnte, der vist var noget paavirket af stærke drikke, blev afhentet af politiet, og det foraarsagede naturligvis en vis Forsinkelse. vor ankomst til Færgen, der skulde f øre os fra Gedser til lnlarnemtinde, skete derfor ud paa de smaa timer, men heldigvis var Restauranten stadig i fuld svingr saa manr alt efter Lyst og Temperament kunde sikre sig en solid tidlig Morgenmad eller en dito sen Middagsmad eller maaske bare en Drink eller to. under sejlturen maatte vi alle staa i Kø for at købe et visum til 5.- DM, der gav os Tilladelse til at passere DDR paa Vejen til Vestberlin. Selskabet i Berlin.

20 18 Saa landede vi i l,r/arnemtjnde, og Togrejsen fortsatte gennem det flade, ensformiee nordtyske Landskab, der dog udmærkede sig ved at være grønt, al-1e Gevækster syntes at være en Maaned længere fremme end i gamle Danmark. Vor Mitropa-tr/aggon, skulde efter planen have ført, os helt, frem til Vestberlin, men paa grund af diverse Forsinkelser undervejs maatte vi i Østberlin skifte til S-Banen, hvilket medførte en yderligere nøje kontrol af vor dentitet. Vor Ven Gregersen fra Lyngby maatte endda afføre sig sin Kasket for at det kunde fastslaas, at han ikke var mere haarfager end hans Pasbillede viste. Ved Ankomsten til Berlin-Zoo Stat,ionen hyrede vi et Anlal Taxier (cte er billige i Berlin) og kørte til Sylter Hof i Kurftirstenstrasse, et Hotel af høj Kvalitet, som det kan anbefales fremtidige Berlinrejsende at benytte. Under opholdet i Berlin var Deltagerne frit st.i1let med Hensyn til, hvilke af de planlagte Arrangementer de vilde deltage i, og en slor By som Berlin byder paa saa mange spændende 0plevelser, at det faldt helt naturligt, at nogle af Gruppen valgte deres egne Favoritter blandt Byens Muligheder, blandt andet den højinteressanle Udstilling i den gamle Rigsdagsbygning, genopbygget efter den omfattende Brand i 1933, der af Hit.ler blev tilskrevet Kommunislerne. Udst.illingen, der skildrer Tysklands Historie fra Napoleonstiden op til vore Dage, lægger sær1ig Vægt paa den parlamentariske Udvikling, der i en lang Periode var knyttet netop til denne Bygning, som Tyskerne haaber engang skal afløse den provisoriske Forsamling i Bonn. Andre Seværdigheder, som tiltrak Medlemmer af vort Rejsehold, var Charlottenburg i Byens Udkant, et Pragtslot, der efter at være bonrbet sønder og sammen er blevet genopbygget og nu fremstaar i sin gamle Glans, udvendig saavel som indvendig. Værd at besøge er ogsaa Stormagasinet KaDelnle, maaske det elegantesle i Europa. Med utrolige Mængder af Luksusvarer, udstillet baade med smag og 0pfindsomhed. Midt paa Kurfrirstendamm ligger Ruinen af Kaiser tnjilhelm Kirken som et momento om Krigens Ødelæggelser. Som et Anneks til denne er bygget en ny Kirke i moderne Stil, der skal erstatte det tabte. Kirkens kæmperum henligger i et mystisk Halvmørke, da det eneste Lys der trænger ind kommer gennem ca. et Tusinde mørkeblaa og grønne Ruder, der paa tre Sider omgiver den Besøgende. Det planlagte Program omfattede som første Punkt et Besøg i Østberlin Fredag den 29. Apri1. (Beskrevet kort af Flemming Berendt). #.i :ii.:.iiii: i.lt "Berlin-muren"- set fra.'ii....j:i.i:: vest. En topgavert for.,..1,,, ir,... Niels Resdahl med sit pa-,, norama-kamera? r:, :rl,,::

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark.

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark. dff InspirationCamp 15-16 & 17 Juni 2013 bliv inspireret fra hele Europa i København billedudstilling 8 X foredrag personlig mentoring leverandørudstilling - fotograf konference Let s Talk et helt unikt

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Endelig tur beskrivelse

Endelig tur beskrivelse Endelig tur beskrivelse DMU turen 2013 Görlitz (EDBX) via Barth (EDBH) Den 6. 9. juni 2013 Görlitz Kære Turdeltager, Tiden nærmer sig, hvor vi alle drager afsted på årets DMU tur. Vi har derfor fornøjelsen

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Julegaver Firmajulegaver

Julegaver Firmajulegaver Julegaver Firmajulegaver Et juletilbud med rabat ved køb af flere puder. Bestiller I firmajulegaver inden den 1. november, sikrer I at der er puder til jer. Alt arbejdet udføres i Danmark og produceres

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Ude af sit gode skind

Ude af sit gode skind Svend Åg. Madsen Ude af sit gode skind Han er fyldt med bumser og hendes hud er ufattelig glat. Det er et slumpetræf at han har fået hende til bords. Men om et øjeblik er de færdige med at spise. Hun vil

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

En for Alle Og alle for en

En for Alle Og alle for en Vellykket Aros Forsikring - dag hos Hobro Golfklub Der var plads til både konkurrence og afslappet fornøjelse, da forsikringsselskabet Aros den forgangne fredag benyttede lejligheden til at indtage Hobro

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for Kost og logi Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk troet, at han havde fornemmet, hvor det bar hen. Jeg synes jo næsten, det lyste ud af mig. Men at dømme efter hans reaktion, havde han slet

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere