Dansk Fmohistorisk Selskab ,O2. Nr. 27 September fund af 4O G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Fmohistorisk Selskab ,O2. Nr. 27 September 19 83. fund af 4O G"

Transkript

1 ]E} CTEE }S qtf E\T * Nr. 27 September fund af 4O G G,O2 Stirns Geheim-Camera (Fig. 15) tager 6 smaa runde Billeder Cameraet er af Metal og til at trære paa Rrystet under Frakken, saa det tilsteder en fuldstændig hemmelig Fotografering. Med 6 Emulsionsplader Kr. 29. Dansk Fmohistorisk Selskab

2

3 1 ndholdsfortegnelse. Nyt fra bestyrelsen. Landsmødet og generalforsaml_ing. 2 Auktionsliste med priser. Møderækken for andet halvår Ekskursionen til Nykøbing F. Berlin-turen. Af Flemming Anholm og Fl. Berendt t7 Danmarks Fotomuseum Presseudsendelse den en realitet. 2. Juni 9B3. 25 ASK-0-RAMA på heden. Af, Per Ask Nielsen. 29 D.F.S. stiftet L91 5 Sensationelt fund af 4o Stirn-gl_asplader. Af flemming Berendt. 32 Præsiclent: Andreas Trier Mørch Sortedam Dossering 95 A 2loo København ø o-26 oo 2 Gummitryk. Af Orloff-Jørgensen. 36 Vicepræsident: Ole Schelde Plantagevej Birkerød o2-8l 2o 2<r Bakken 4oo år. "Nye gamle bil-leder". KZs Historie. Af H.V. UndeLl. Kasserer: Niels Resdahl Jensen Rygaards Alle 33 A 46 29oo Hellerup a-62 o9 62 ile dak t- {, t' : Giro konto:.l 5o oti4 47 F l.emrning Berendt. TeqJ,gårdsvej 649.Jo5o llumlebæk o.l an Klinksqaard Veri Ske Let- l<: 6 4cto SPncie rbo rg o4-41 i21 4] /A \:,/ Hvad de dog samler på. Af Kurt Petersen. D.F.S. Bånd og Dia arkiv. Andr6es luftfærd Af Sigfred Løvstad. Foto-indkøb i Moskva. Rejsebrev af Arne Jørgensen. Daguerre-UTOP. En historie afl Torben Lind SSN o1o Næste nummer af t'objektivtt. 74

4 Nyt fra bestyrelsen dette efterår ser to arrangementer for første gang dagens 1y= Det første, som afholdes den 24. September i Østerbro medborgerhus er en auktion og bytlemarked' Nyt orr at der er tale om en Lørdag eftermiddag, og at arrangementet holdes adski-1t f ra anden f oreningsvirksomhed. Vor intention err at der fremover afholdes (mindst) tre auktioner og byttemarkeder om året. De to ligger fast dels i December i forbindelse med iule-nlødel, og dels i Maj sammen med Generalforsamlingen og LandsmødeL. 0q nu dett.e tredie, som med f ører, at der nu vil blive af holdt auktion og byttemarked, regelmæssigt hver fjerde måned' Den arrden nyhred er ekskursj-onen til Store Heddinge og Nykøbing F. Datoen er den B. 0ktober 1983, På en LØRDAG. Det bi-iver spændende ortr mindst 3o medlemrner med evt. påtørende også finder ideen god- 0nr prøveballonen forbliver svævende e11er bliver skudt ned. Forbliver den svævende, kunne der jo tænkes, mange andre udflugtsmå1 fremover, både i og omkring København og i Jylland. Ve1 mødt ti1 sæsonen J"983-Bll Kære f otograf ica-interesserede. -tm. Tak for genvalg. Som redaktør af "0bjektiv" er mine kvaler evige dækker ieq det behov for informationer der måtte være? Det er kun jer, kære læsere, der kan give mig svaret. TØv derfor ikke med at give mig gode råd, frem på vejen. De kommende numre af "0bjektiv,,, vi1 indeholde tekniske oversigler og data på de mest yndede samler-områder Kodak, Agfa, Prakticat o's'v' Det førsle Tema-nummer vil blive færdigl i 9B4r o9 omhandle: Luftfotograferingens spændende hislorie. Fra " KAR0S'' til "SPUTNK" Jeg er sikker på, at nogle af vore medlemmer sidder inde med meget spændende og interessante oplysninger om gammel folohistorisk viden øv ikke med at kontakte mig, måske kan fællesskab skabe noget "nyt" på et e11er andet område. De mindst.e detail jer kan være den "BRK, der bygger en helhed. F-.8.

5 3 LANDSM ØDE GENERALFORSAMLNG MAJ 1983 Generalforsamling og landsmøde blev i år afholdt i København. Medborgerhuset på østerbro, med dets meget fine 1oka1er, var derfor valgt som stedet, hvor det skulle foregå. Husets største 1oka1e var book6t ind til lejligheden. Her var højt til loftet og vidt til væggene, så de cirka 1+o deltagene fø' te sig på ingen måde klemt. Klokken 12.oo, begyrrdte de f ørste rnedlemmer, at. indf inde si9 t og hurtiql blev det klart, at nievauet af 'fj-senkram" var'betydeligt becire i år. Præcis Kl-. f J. oo klappede f ormanden i hænderne og a1le havde at holde tyst. Der blev budt velkommen og dagens program blev gennemgået men da alle kun havde eet for Øje, nemlig, at dørene skul1e blive åbnet ind ti1 herlighederne, var A.T.M. indlæg ganske kort. Døren blev åbnet og et sus gik igennern forsamlingen da a1le herlighederne var til skue på borde rundt yderst i det store lokale. Det var tæt på ALADDNS hu1e, at se a1le disse vidunderlige fotografiske climser og mekaniske åbenbaringer. Nogle enkelte 1æk* kerbidskner skal nævnes: l- Rolleicord, Kr. 350.oor mange fine gamle udtrækskameraer fra Kr. loo.oo og opefter. En fin samling ældre fotobøger, til yders rimelige priser, et stort og flot loppemarked, det størsle i Danmark, der blev købtrsolgt og byt'tet i over 2 timer. Kl-. 5.3a, var tidspunktet inde for start på den B generalforsamling. Præsidenten konstaterede, at den vat lovligt indvarslet, hvorefter Jens Hammeken blev valgt som dirigent.. Det har han jo ptøvet føt. A. T. M. aflagde beretning om det forløbne års aktiviteter. Han kunne meddele de tilstedeværende, åt selskabet havde fået mange nye medlemmer i 1983, deriblandt Det Kg1. B j-blioteks billedsaml-ing ' Det Nordjyske Landsbibliotek, samt et par andre institutioner, det-

6 4 te indebærer b1.a. yderl.igere aktivitetsmuligheder. Selskabets ekskursion til Berlin blev beskrevet og her fremqik det, at denne ubetinget havde været en stor succes. Bestyrelsen havde dog besluttet ikke at arrangerer udenlandsrejse i 1984, men derimod finde nogle udflugtsmå1 her i Danmark, man har tænkt sig nogle Lørdagsture nærmere oplysninger om dette vil blive fremsendt efter sommerferion.. Herefter takkede præsidenten de mange annoncørers uvurdelige støtte til "0bjektj-v". Den kommende udstilling i Hadsund af Marthinus Petersens fotografier blev omtalt, en udstilling som forhåbentlig vil lokke nye oplysrringer frem vedrøtende M.P. F-lemming Berendt og Frue, blev varmt rost for deres indsats på dette område. Andreas Trier Mørch sluttede med, at opfordre de tilstedeværrende om gode ide6r til kommende arrangemenler. Desværre kneb det med respons. Konklusionerr af årets beretning var, at den førte og fastlagte linie indenfor selskabet havde været den rigtige og at selskabet var i støt vækst. Præsidenten afsluttede sit indlæg med gode ønsker for den konrmende SæSON. Dansk Fotohistorisk Selskabs kasserer Niels Resdahl Jensen, fik nu ordet, og aflagde sin økonomiske rapport orr selskabets ti1- stand. Det omdelte regnskab blev gennemgået, punkt for punkt. blev det forklaret hvad de enkelte tal stocl for. Likviditeten var god, med el kasse0verskud på Kr. 5.ooo. Trykni-nEen af "0bjektiv", som er en ret stor udgiftr er overgået til et nyt trykkeri, så1edes at omkostningerne er gået ned, og kvaliteten op. Det må siges at være den rigtige vej. Da kassereren synes, at kunne gøre rede for sine gerninger, var regnskabet hermed godkendt. Da der ikke var indsendt ændringsf orslag f r,a nogel medlem, gik man direkte over til afstemning om et, forslag fra bestyrej-sen, der gik ud på at udvice denne med 2 medl-emmer. Baggrunden er den, at de farøgede aktiviteter, samt det store arbejde med auktionerne er meget tidskrævende. Forslaget blev debatteret, hvorefter det blev godkendt. Den siddende bestyrelse, som havde indvilget i at fortsæt,te sit arbejde, kom nu til afstemni-ng. De 35 t,ilstedeværende medlemmer, samt 2 indsendte brevstemmer stemte F0R den siddende best.yrej.se, og dermed var den GtNVALGT. BestyreLsen modtog salens klapsalver.

7 5 t ml$f.--å-,ry-.- dasens tt* og åh,',i:lrtl,, "o,, auktronarlus ffu Regnemaskine, kuglepen og kort, sagt kasserer Niels tilfreds ud. K;"J:\;'- pengekasse- Resdahl ser Fru Berendt ved at få sin middagsbillet udfærdiget af 01e Sche1de,

8 6 llal 1982 Junl Jui August Qontptnlror Okt ober liovember D ec emb er Januar f9bl 'e b rua r li'a r t s Apri Darxk Fotohistorisk Selsliab Hegnskab for perioden l/, ndtægternes fordeling: Kont ingent er Sa1ær ved auktioner Rent er Annoncer i 0bJektlv Pl-adsres. t1l Berlintur Løssa1g af 0bJektiv Dobbeltbet.af 2oo kuverter Udgifternes fordeling: Portortryksager o6 kuverter 0b J ekt lv Gaver og rejse til foredh. Bestyrel sgsroøde, ( rejseudg) Diverse(band,filmle je rnm. ) Lokaleleje i Øbrohuset Pladsres. ti Berl,lntur Club-Daguerre 1982 E1-skr i vemaskine r2-part 1555o,oo 11o6, oo 41o,6) q?q^ '/ )w t vv ^A 12oo, oo 55roo 7o, oo 272o-_,61 42oi,28 r2r3r,3g o7,95 546,55 lo9, o5 425, oo J.2oo, oo 2!oroo 25oo,oo 23429,22 Gt. kassebeholdnlng Ny -nrg\z-jo/ 4 198t..ndtægt 2Bl, oo 1129,16 55o roo 25o, oo a rdo)l)roo 2Boo, oo 22Bo roo 4146, oo 1216,7o 575,oo r24,57 JB5o, oo 272oL,63 2o46,65 Udql ft t5!, oo rlo,6o 7255,1q 751,48 19o2, ,6o 15o8,7 o 16o, oo 1551,7 0 ' lojo, B , , o , ,26 Kassebeholdnlng pr.1o/ i lg}t Bankbog G iro Kontant 2926, o'l 2776,27 116,7o Helerup d.24/5 :-.9Bj. eilil'/t{%-tu --)/ sign.nlels RYJ ensen Ka s s erer 5819, o4 L'.4 Ø// y'r? 2'æ/-./ stgn.l'1. B.l,lagnus s en Rev is or Heldigvis havde den 'tvse't bestyrelse valgt restaurant frr0marr i nærheden til stedet hvor den store middag skul1e indtages. Det vist,e sig da man kom udenf or, at et regnvei r r som kun kan opleves i talien hang over byen. Her savnedes ingen fontæner. Middagen der var berammet til K oo kom noget sneglende frem på bordene. Man kunne vel nok have Ønsket sig en noget mere f est,lig middag, og prisen taget i betragtning var her ti1 Max. J kokke-huer. Stemningen kom dog hurtigt op under det hyggelige samvær. Under middagen fremsagde f lemming Anhol-m en "F0T0-M0N0L0G" r der 1ige på pletten viste de trængsl-er man kommer ud for som foto-samler

9 :llg!^' ;tt""" ' :fl h ' i::':'i ix,r+'ii'i iio '*-rl V\on der tænker *uøt O9 EHffi**---- noget ;l:ttå,"?"?"u;;"' frue' for af mig r reda\<- lyan an. Kristensen, selskab med 't:tr:i:;; S. Løvstad og K. Petersen ttredaktør-fruenrr.,,,r', ''.. iiii.i!,.lf l','rl: :l:j:: "Eks-Præsident" Torbe'n Lind, tilbyder sager fra litteraturafdelingen.

10 8 Da den gengives her i bladet, bør den qlenopfriskes, nred familit som ærede tilhørere. Efter endt må1tid, måtte vi igen b"give os ud i det regnfuj.de vejr. men a1le nåede tørskoede frem til det næste punkt på program. met, den store auklion. Auktionen, som blev ledet af tidligere års stormester i faget, Flemming Anholm, der gik planmæssigt f ra nummmer til nummer, ibl-andet de sædvanlige vittige kommentarer. Gode ting, gode priser, god irrdt.ægt for selskabet, man sluttede omkring klokken 22.3o men da havde man også rundet de 9.ooo kroner fint klar.et. Nu havde ef t.erhånden matheden indsneget sig hos cie f,1este, og næste dag havde jo også sit arrangement. Man sov godt den nat. Søndag morgen K1.9.oo, begyndte man langsomt, at samles i Det Danske Filmmuseums bibliotek" Det.te er røvriqt verdens mest omfattende. K1. 1o.oo, blev vi budt velkommen af Asbjørn Skytte, der kort fortalte om museets opbygning og hvordan det fungerede i det daglige. Man beklagede, ikke at kunne fremvise apparatsamlirrgenr men da "små dyr" havde gr)avet sig ind i træværket,, var man blevet, nødsaget til at lukke for en tid under reslaureringen. Asbjørn Skytte og "vor mandt' Kurt Petersen havde i skøn forening byqget et program op til lejligheden. Det begyndte med en række små balletfilm optaget af ELFTLT i årene 19o3-19o7. Man havde indkopieret eet ekstra billede, for derved at få en norrnal filmhastiqhed. Desuden l'ravde man 1agt, lyd på, fine sager fra en svunden tid. Dernæst blev vist en film ved navn "Ned med våbnene" - hvor Carl TH Dreyer havde været instruklør. Filmen var' selv føgelig anti-krigs, og man kan i dag undre sig over at en sådan film har kunnet vises i tiden omkring den første verdenskrig. en tici hvor national begejstring ingen grænser kendte. Temaet i filmen er evigqyldiqt, dårskaben overgår klogskaben og fornuften. Resultat KRG. Man spørger? hvorlænge skal det fortsætte. Til sidst havde man valgt noget for lattermusklerne. En hel ustyrlie komisk farce man overgav sig i 2o minutter, noget mere opfindsomt og "l-atterligt" har jeg aldrig set. Punktum for et storartet landsmøde og generalforsamling, der tjener de arrangerende til ros. På gensyn næste år i HERNNG. F.B

11 Ærede Venner, Bestyrflse med mer! nu da vi sidder saml-et ved Bordet griber jeg Chancen, som vel- sert kort sagl, jeg tillader mig at ta' Ordet. Sagen otr pludselig faldt det mig ind' at vi er bare et Led i en Kæde, Del af et verdensomspændende Spind hvem det at samle bereder en Glæde. Mange 51ags Samlere, store og smaa t finder man hvorhen man Øjnene vender, alting hvad nævnes kan samles der Påår Skidt og Kanel, - der er altid en Kender. Tænk, der er nogle der samler paa Flaskert tomme minsandt.en det lyder da skørt. En Fetishist søger Dametasker (jeg ved det nu ikke' men det har ieg hørt) saadan en Samler er sku da gal eller i hvert Fald en slem 0rrgenal. 0g efter Frimærker er man paa Lur, selv de ugyldige, st,emplet tillige ' hvilket vil sige, de slet ikke dur, hvis man vil sende et brev ti1 sin Pige. 0g nogle samler Tændstikæsker uden Stikker i ' de kan vist faas til Købs, men faas dog mest ved Tiggeri. De rige samler Nutidskunst, selv om de ikke ved med Sikkerhed hvad der skal være opad el-l-er ned. De værste af dem al1e, vi1 jeg sige r er dog dem ( ja, nu skal det. skam frem) som fylder deres Hjem med Kameraer og deslige Kram i 0verflod saa Husel ligner mest af alt en Marskandiserbod. F. Ex Kodak Autographic samler nogen kan man nu det forstaa? for Film kan man ej faa. 0g Leica ja, saa løber manges Tænder og nemt. det sæ1ges kan trods miserabel- Stand. Påå r vist i Vand, [n ukendt Dippedut hvorpaa Forklaring ej kan gi's erhverves t.i1 en Pris som var man Simon Spies. Forkl-aringen er simpel: den er stemplet for og bag med Navnet Letz, - og saa er det en helig Sag Saa er der Klap og Box af Blik og Træ og Bakelitt det mesle er noget Skidt, som Regel tem'lig slidt med Huller fyldt med Kit. Det har jeg set saa tit. N"j, dette Samleri maa vi nu haf en Ende Paår saa vil nok forstaa at Tak vi sende maa til dem der har visl Vej t.il bedre Kamera-Mili Øt t, her tænker jeg naturligvis paa Helsingør. Helsinqør der har de haft den rigtige d6, nu kan enhver vist se r at saadan bør det ske: dengang de havde samlet mere end de kunde hal saa brændte de da bare Gøjemøget a'. 0m Fotosamleri har jeg sagt mange grimme Ord, men det er glemt., jeg tror, som Sne der faldt i Fjor, h^_ :'.;^^-^,,, 1 snart starter vi den slørste af Auktionerne. D"^n. versificerede tale t saa skal vi se om gaar Flemming Anhol-m' til Makrone;;;:'""'af

12 Dansk Fotohistorisk Selskab Fortetnel,se over de af loedleoloerne udbudte fotograflka ved auktionen den 28.naJ 198]. Nr. 1. tasco?x20 klkkert ned 10 kaloera 06 taske A 5oo 2. Contessarlessar 2r8-50rprontorlukker roed taske A/B L5o t. Agfa Flexil.etle 24x)5 Ded taske A/n 2oo 4. ngfa Super Sllette!K,kob1et lys-og afst.roåler A/B 100 t. Nlzo looo (126).naneler taskefront 5. Volgtlåncler vltessa 5ooS,kob).et lysoåler og taske C llinolta ]i-liåtc F 2r7-)8ron A/B 10O 8. 2stk.Edixa-hefLex-.ts og liatreflex,,tenon-1,9/5o,xenar 2t8/ 5o C Erneoann Saecular Boxknnera tll 1.2 opt. pa tx12 glasp}. E 4O0 1O. Polaroid 9oo Bcd crink Llaht 25o blitz'ubrugt i org.karton A 25O 11. Kodak Slx 2o Junlorrubrugt ors.karton 12. ca 9x2 klap.helios l)cn b1 15. ca 9x12 klap.car 1J,5cn b] 6', 14. Lconar!x2 p).ade'/25-l/oos' (sjælden, 15. Ernenann 9x12 plade.aplanat J,5 b 6'8 15. Agfa!x2 platte.uobb.anastltnat J,5 b 4'5 1?. Ubekendt 4,5x6 plaae.anastignat 7,5cn b15,5 18. Zeiss Lkon 5x9 rullefiln.tessar l2co 4'5.Med afstandsnalet 19. ZeLss kon uerral. 619.Anastj.grlat 10,5cn 6r)rsportssøEer 20. Kodak vest Pocket 4x6, Ansco tlcno Sx24rClneroat 5r5cø 6rlrmed tsske.192?. 22. &urre! Express 6x!raplanat l5omn bf o 2t. volttlander 6x6,?r5cn b1?r? oed taske.19l Foth lerby Jr4 cø.5co bl J,5rlukker clefekt.l95l. 2r. Contafl.ex 24x16. tessar 45on 2r8. L Xodak no.4 189? (lldt ædrej 4x5lpneumatlsk Lukker.= bagstk. D 27. Nåo-fot A 2a. Hasselblad stereoscop kamerarca.llj.o. C 29. Agfa Bt-J.y Clark. Jgestar b1.8'8' c C io. Aafa k1ad.jpestar bl. 8.8 B.,1. ca Sirene 9x12.Anast15roat 1o,lcnrbl.6rB 12. loca 24xJ5 Rapid Steinh il Cassar 2,8 45uø roetl taske tt. Franka Solicta 6x9,matle in U.S.Zone Volgtånder Vito,skoPar J,5 5ororurlukker let defekt. i5- Goeiz nlade gxl2.dasor 6.8 llco. 16. Certo placte gxl2,dobb.anastj'8nat 5,4-fJr5cn.,7. lbso plade 9xf2,Xenar 1,5-L3,5cø. t8. Ernenann 9xf2raplanat 6.5.SøEet nang).er. t9. Csr Zeiss,Planar 1,4-5onn ti Roleifl,ex i!o- Kcdak Frenkalderkasse- = åq. 41. Recal1 S).1ile' 42. Stereo Sunrforsats og betragter for 24x36 4t. Volgtlånder Vlto BL,taske og 2 nærlinser+gulfilter 44. Pana-Vue Bi-Lens dlabetra8ter 16. Diverse b1ltz (11 stk.) 47. Flexora toøjet 6x5rennar 115,med taske.lanee tider hænger. 46. koflex toøjet 5x5,tessar J,5,med taske. 49. Votar Fler toøjet 5x5,bl.8.ldo!0ent-l-ukker. RoelcorCr5x6,ned Triotar 1,5 og,?+. vol.gtlander Vlto Color Skopar Jr! 52. VoigtJ.Ånder Vitoret Lanthar 2r8 5t. Balde Baldessa LFrCo).or sconår 2,8,lysoå}er og blitz,4. Arette B,Ennit 2rS,Prontor SVS.Lange tider lræn6er. 55. Rollei L5nm kaoera.uorlsinal udløserkriad 55. KZ Scal,are nr.o9. 8mm fremvlser 57. Dlverse Agfa.5 forskellge,pæne aen defekta. 5e. Stativ ned kuglehoved ot ]æderetul. 29. Radionar 1r5-5oøø tll og nodlysbl. 60. Kassetter t11 Robot,]stk. ql. Retinette B (type ot ) 1959.!ukker svlgter lj.dt. 62. Retlna Refex (type o25) 1956.Optræk/lukker svi8ter. 1. ObJektiv:Reti.na Heli.gon C 4/8onm teleforsats. - 9!. calloyd (cs 92o) 9x12 p1ade,/rullefilo.zeiss-car 6,1 o). l,ysmaj,ere ) Slk. 56. Agfa solette,5x5cn. 87. ObJektiv,/nedlenslnforoatloner mm. frs DFS's start t11 idag 68. Norsk fotohlstorlsk Journal.,fra nr./l-976 (1o hæfter) 59. S.Cohen katalog,1912(optryr).udårbejdet af Norkå-hansen 70. BJørn Ochsner: Fotografier af H.C.Andersen. 71. Biian Coe: George Eastnan-antl the.early Photographers 1977 A 72. The Perfecscoperstereobetragter.i{åndtag nang}er. B 75. Volgtlander BriLlant.b 74. 5x9 kap.briti.sh ltade. 7r. Volgtlånder Bessa med Volgtar 6,) B 76. 3ox Tengor 77. Keystone 8on.l{ode B8..?8. Voigtlånder Bessa 6xg.Volgtar?r? 19. Kod,ak No.Z Brownie 2o. 80. Koclak No.2A Srownle V1sltb1lleder ca.4o stk t. 84. C.P.Goerz Anschiitz llxl8cn.objektlv nangler.lukkerstof er utætrellers ok.meil 5 kassetter og tornyster. Atfa Optira (for den fi.ngernerone) Kodak No.2 C Foldine.Uden sriffel. T1]st. Mln. A H.B D D B B B c c c D A! A B B 550, ro 500 4go Åto ; 4oo o z r5o 7. ltoo 29o l3o Lo?o 9s so to 3'7c 80,tlo 6So 7oo {to /t 50 '1 Eo jo t29 q5,l oo lo t5 io 1'.70 \ao ^ X {tro vla 890 A 1oO.2, (B) 8o A/B Åoo A O0 {bo B 4{t 7o B B 500 n B 500 B 4oo {qo 'r- Aoo 4\o 5o 8o Aoo - 1ln ucxqr o A 150 B 400 A B ' b D B b B/c D. B '1 1, 2 f l.o ag t, 4Eo no a.1o 9o to 41o 2ao i r'zo '5o 2. "f 12, to 4bt ba /tl. 5(. n:s 4\o 22C,rq3 Gc. 1n tok t 3o8 ho? at 1t9 ^zt?to t^t 4bt Lz{ i9.l\f5a45 q9.f (< t 4,ro 5t tl,i 5l,(E? t3l 1'lb cg ea llo 4'lb LL,' 7T A.Lo \c tjo ^lo 5.1 t a8 1lo 6C. aø c -lo K nis 2sL Po, 9o L;t C4 4t-s Lb- 92C {r? tt a3 13S.t gt sac 4?o 9l a: JZr at 5t7,5 4c,d 10 kt 4o.f 4C lst i,t.oy,ty l a, qå to ":, ac 4a6 Yt-?L qo t7 st j(. tyl {9t c1.!i NL 3E,, 7.,t 4q8 4 b2. 't7 b.,,t rk tbf ^tr6 ta 55 48? \(( zal A,t2-66 2L 3r,t orf \?L /t r( ff -]o02 B6o B6-7?- rrt,rs t 36 6t ^å1,(o3,.( At 3r.t 4ot g qt??t $( T.r {u 11 c. K-l {.'f ota Ot '/.t; Kt,, o\.' >'tc Tct 1(9t{ ft',' 5r{g t(x Kt. (- J4 tszsc 3tt?rqo qr-.1.to ty to l.t o\( OL Ot4 si g. 7i. 0t{ K lr c(i/ K, k., 6t,<t. ca; Df (. A; F< d..- l3 kl U.'.\& a. K* lu S'lr tloi Salaret sor gåt t11 et gotlt torruå,nenl16 selskabets kasserer soo tidligere 1ey' af sæ16er oe køber. A]e auttlonsvarer sælges son beset;foreningen fralægger slg ethvert ansvar for eventuelle fejl eller man6ler vor beskrivelse af aujcttonsvarcrne., NRJ 5/5-85 tl991-1,-a3å-e AUKTONSLSTN MED PRSER.

13 Rg( erhl ' ARrts ( næst ) RANDBØLDAL STØRSTE LOPPEMARKED. KR0. Den 7. Maj B medlemmer havde fundet vej til Randbøldal kro, trods der fejlagtiqt var annonceret Randbø1 kro Men de har K0MPAS i Jylland..... Man havde fundet vej helt, fra Hjørri.ng i nord til Sønderborg i sydr for her i det, jyske, at lave et rigtigt TRÆF. Klokken 1o.oo Lørdag formiddag åbnede Jan Klingsgaard dette første møde i midtvesten ved at byde forsamlingen velkommen. Herefter blev ordet givet ti1 vor forhenværende medredaktør, Per Ask Nielsen, fra midt-veslen o nærmere lokalitet, Herning. Nu blev der vist lysbilleder (næste gang bliver der HLT mørkt) f ra selskabets Berlin-tur som på mange måder var en oplevel-se. Præsidentens helt specielle solo-oplevelse i Øst-Berlin har han næppe kunnet vise på K0DAK-film. Desuden viste P.A.N. en serie billeder fra den store udstilling "Kameraets Kavalkade" på Danmarks Tekniske Museum i HelsingØr. Alt dette var suppleret af be- 1ærende komentarer. Det skal han have en ST0R tak f,or. Nu var tiden inde ti1 lidt jysk kylling efterfulgt, af svesketrifli da det var overstået og man havde strakt ben, blev døren' åbnet f or al-1e Liders køb, sa1g, bytte og loppemarked, næppe set magen øst for Valby bakke. Standarden var godr o9 alle fik på en ell-er anden måde g1æde af ff markedbt", der ho1dt, ud i næsten 2 /2 tinre, jysk tid. Til sidst blev der serveret varm kaffe, varm lækker kringfe, a..l-a. kromutter, a1t i alt et arrangement de indvol-verede godt Lør gentage til efteråret.. Hvem ved, måske kunne rrogle Københavnere f inde ve j Vest-over ved brug af geodætisk kort, da skal de vide, at der, i det jyske gør man en god HANDEL. 11.H De fine "Loppe-varer" bliver diskuteret. Jan Klingsgaard vurderer et, kamera.

14

15 Re(eRs MØDARRANGEMENTERNE DEN FØRST HALVDEL AF 1983 Januar mødet: ---mmmitryl-, hvem laver sådan noget i dag? nej vel, ieg kender heller ikke nogen. D. v. s. nu kender alle vi der var til mødet den aften, een der laver gummitryk. Han er måske oven i købet en af de bedste. Hr. 01off-Jørgensen, hvis kunst,neriske talent t gøt hans billeder meget spæn dende at se på. Forelæsrringen var udrørlig og eft,er dette kan enhver lave sine egne gummitryk eller kan de? blad længere frem i "0biektiv" og du har hele recepten. Fine billeder firr teknik, bare se at komme i gang. Dia-serie med 0.J. billeder kan lånes. Februar mødet: Finn Løkkegaard holdt denne aften et foredrag om sin film "Hverdagen under besættel-sen". Filmen blev visl og rnan kommer til at tænke på at man pludselig har fundet ud af at besættelsen var andet, end helt,egerninger på cen ene eller anden måde. Nej, besættelsen var i særdeleshed 355 dage gange 5 år og hvad det br;tød af mangler, trængsler og andre unøjagtigheder, fik man e:t levende ino tryk af i dennt: fremraeende film. At det allerede er "Fotohistorierrei næsten ikke til at fatte. Men hvlm kender i cjag en SPARE-0V\, en GENGASB-' L.A.B. i.nd samling o. s. v. for de lidt ældrt:, godt at qenopfriske r 09 for de unge, rtoget ai tænke over. Finn Løl".kegaard var en god fortæller os mange stillede relevarrte spørgsmål, der promte bl-ev besvarel. Gå selv, at se fj.lmen hvis den kommer op i din nærhed. Mar'ts mødet: Forfatteren ngolf Boisen måtte desværre rnelde afbud, på grund af en rejse til udlandet. Her måtte vi improviserer med en serie Dia fra Preus Fotomuseum i Norge. Desværre er serien ikke færdig, den mangler at blive tekstet. De smukke apparat,er måtte nydes som de kunne ses. Det gik. April mødet: # gen måtte vi sige "Aprilsnarf' Pressefot.ograferne svigtede i sidste øieblik. Dem må vi nok opgive. Men takket være Hr.Ole Scheldes indsats lykkedes det at. få Hr. Kaj Pindal til at komme og tal-e om animerede film, også kaldet tegnefilm. Kai Prndal fort,alte levende om hans arbejde i Canada og om det kolosale tegnearbejde der ligger bag sådanne film. J vidunderlige tegnefilm blev derefter vist som eksempler på han gerninger derovre. Man fik det indtryk at det for ham personligt var en "Leg" mere end surt arbejde. F.B.

16 L4 Hr. Kaj Pindal var meget begejstret for det dejlige panoramabi-11ede af Nyhavn. Fremsti 11et af Niels Resdahl MØDERÆKKEN f-or ANDT HALVAR 983,rf Torsd"g den 15. September 19BJ ''FOTOGRAFET 5OM BLLEDE OG HSTORSK KLDMATERALE'" 0mkring dette tema vil Hr. G.0. Svane tale om den anciente fotografi. Her hans egne ord: Jeg kunne således tænke mig at berøre følgende emner: Billedets "fysik", (i.e. geometriske natur) dets fysiologiske frembringelse og fysiologiske latens, (i.e. "Hukommesen" og dennes "Fidelitet" "Kunstfotografiet", d.v.s. den professionelles eksponerede plade med dens mulige "FAKES"T vers. amalørfotografiets ofte teknisk meget vanskelige negativer: men kulturhistorisk, naturvidenskabeligt og kommunikationshistoriske usminkede, nøjagtige gengivelse af det fortidige øjeblik, hvorefter jeg kunne tænke mig at afrunde med at fortæ1le noget om arbejdet med at restaurere og kopiere de gamle plader og fotos m.v. Torsdag den 2o 0ktober?BJ Med en Leica model- 1, har arkitekt Asger Rasmussen i årene fulgt bygningen af Lillebæltsbroen. Bo dia vi1 blive vist med kommentarer af Asger Rasmussen via bånd. Desuden vil der blive vist en serie sjældne gamle billeder fra Japan i årene 1B7o-1BBo. Ved Vagn t^jiberg Sørensen. Skul1e andre medlemmer være i besiddelse af gamle dias er man meget velkommen til at Lage disse med denne aflen. B,5x8,5, 6x6, samt?4x36 diaproj ektorer til rådighed.

17 Torsdag den 17 November Carl Kve11and, vil fortæ11e os om ''MEKA'NEKrf da vi sket os en person der kunne fortælle om dette område, forvente en liv1iq aften. Det er tilladt at medtage specielle "problem-børn". 1ænge har Ønkan vi nok Torsdag den.l-5. December 1983 JULEMØDET. Det startes med a1le tiders auktion samme procedurer som år husk sidste mærkn ingen af varerne skal være i orden. Herefter vises "JULE-FLMEN't som nissen f'0lf, har fundet frem. 0g tit slut j ulebordet. Med e1ler uden sang. varm grøg og julebag Måske "GfRDAS " julekager vil være på bordet? Det medlem som er gamle fotogra fier den anden verdensk Flemming Berendt. i besiddelse af nogle fra "DRESDNil før rig. Bedes kontakt,e Tak. Lørdag den 24. September 19BT. Østerbros Medborgerhus. Arhusgade oj. q'x ' LKEf hukl lon K ao De medlemmer der måtte have stiller op til loppemarked, auktionsvarer eller møder op. 13. oo Præcis åbnes døren andre for eftersy al-mindeligt samvær. til auktionslokalet for alle n, bytning og handlen, samt Kiosken har åben. K1. l-5. oo Auktionen begynder, hvor den rutinerede og (hårdl) ptøvede Flemming Anhol_m svinger hammeren, Auktionen er beregnet tir al srutte Kr.. r7. oo. Medl-emmerne bedes være behjærpelig med oprydningen Lokalerne skal være ryddet KL. l_8. oo. VelkOmmen til denne første føn.rf o LØRDAGS-AUKT0N. løpnanc n lr./trnrl

18 16 agtur amlere Den 8 Oktober V NDBYDER HERMED TL DEN FØRSTE EKSKURS ON, ARRANGERET SOM HELDAGSTUR MED HÅE OM STOR T LSLUTN NG FOR BER GELSE AF VOR FÆLLES HOBBY - FOTOGRAFCA. BESTYRELSEN. o 0845 vr '4ØDES på røstnhavns HovEDBArureÅno, UNDER URET AFGANGSHALLEN, O.OO EFTER EN SMUK BUSTUR NED GENNEM S\DSJÆ.LAND, ANKOVVER V TL STORE HEDDNGE. HER SKAL V SE ØRSTED BAGGERS LLLE UDSØGTE $[V BL,A. 15 STYK ROLLEFLEXER, DER BYDES PÅ EN FORFRSKNNG. o.oo DER KØRES NU VDERE MOD FJORDKROEN ELNASMNDE VED PRÆSTØ FJORD, HER, MED UDSGT OVER FJORDEN ViL DER BLVE SERVERET FROKOST. FJORDKROENS LUXUSKOLDE BORD, SLD, GRAVAD LAKS, FTSKEFLET MED REJER OG REVPUL.ADE. KYLLNG, BØF MED LØG OG SPEJLÆG, LEVERPCSTEJ MED BACON OG CHAMPON SAMT DVERSE OSTE. o 5,3o DEN STORE LUXUXBUS SÆTTER NU KURSEN MOD NYKØB NG F. 4,oo TNGSTED SKAL V BESØGE ALEX STENBACH, HVS rnrsrårruor $fi på ovrn 3oo npparater vrl BLVE GENSTAND FOR MEGEN BEUNDRNG 0G ALEX SKAL NOK VÆRE DEN SOM KAN FORTÆ-LE LDT OM SAGERNES HSTORE, KAFFE OG BLø'DT BRØD VL BLVE SERVERET DE TLSTØDENDE LOKALER, 16,30 EFTER ET PAR TMERS FoTOSNAK OG HYGGELGT SA'VÆR, EÅN TUREN ATTER V]OD HOVEDSTADEN, o 8,oo ANKoMST KØBENHAVNS HovEDBArureÅno, o DENNE rrursrårruor rur, MED MASSER AF FoToGRAFcA 0G UDVEKSLNG AF DEER OG TANKER MED ANDRE FOTONTERESSEREDE ER DU VELKO"VEN TL AT DELTAGE,. FAST TLMELDNG En r r Surunnru, EeernsvEJ 18, 29oo Hrllrnup, Truroru ol SENST DEN. 15. September SnruTT PR S, EKSKLUS V DR KKEVARER PÅ KROEN Den BETALES PÅ tureru, KR, 65, oo

19 BEN. N Af Flemming Anholm. 0g Flemming Berendt. Vor Ekskursion til Berl_in, Øen i Det røde Hav, brev en baade interessant og morsom oplevelse for de Z Deltagere. Afrejsen fandt sted fra Københavns Hovedbanegaard om Aftenen den 28. April, hvor vi mødtes med 01e schelde, der havde medbragt de fornødne Jernbanebilletter r 09_ saa kaldet Rejsehjemme.L. undervejs, i Næstved, sluttede de jyske Deltagere sig til os r og saa rul]ede vi videre sydpaa, dog med et uautoriseret Ophold omkring Borup, hvor der blev truk_ ket i Nødbremsen af en medrejsende, der havde observe_ ret en blind Passager paa Bufferne mellem to vogne. sidstnævnte, der vist var noget paavirket af stærke drikke, blev afhentet af politiet, og det foraarsagede naturligvis en vis Forsinkelse. vor ankomst til Færgen, der skulde f øre os fra Gedser til lnlarnemtinde, skete derfor ud paa de smaa timer, men heldigvis var Restauranten stadig i fuld svingr saa manr alt efter Lyst og Temperament kunde sikre sig en solid tidlig Morgenmad eller en dito sen Middagsmad eller maaske bare en Drink eller to. under sejlturen maatte vi alle staa i Kø for at købe et visum til 5.- DM, der gav os Tilladelse til at passere DDR paa Vejen til Vestberlin. Selskabet i Berlin.

20 18 Saa landede vi i l,r/arnemtjnde, og Togrejsen fortsatte gennem det flade, ensformiee nordtyske Landskab, der dog udmærkede sig ved at være grønt, al-1e Gevækster syntes at være en Maaned længere fremme end i gamle Danmark. Vor Mitropa-tr/aggon, skulde efter planen have ført, os helt, frem til Vestberlin, men paa grund af diverse Forsinkelser undervejs maatte vi i Østberlin skifte til S-Banen, hvilket medførte en yderligere nøje kontrol af vor dentitet. Vor Ven Gregersen fra Lyngby maatte endda afføre sig sin Kasket for at det kunde fastslaas, at han ikke var mere haarfager end hans Pasbillede viste. Ved Ankomsten til Berlin-Zoo Stat,ionen hyrede vi et Anlal Taxier (cte er billige i Berlin) og kørte til Sylter Hof i Kurftirstenstrasse, et Hotel af høj Kvalitet, som det kan anbefales fremtidige Berlinrejsende at benytte. Under opholdet i Berlin var Deltagerne frit st.i1let med Hensyn til, hvilke af de planlagte Arrangementer de vilde deltage i, og en slor By som Berlin byder paa saa mange spændende 0plevelser, at det faldt helt naturligt, at nogle af Gruppen valgte deres egne Favoritter blandt Byens Muligheder, blandt andet den højinteressanle Udstilling i den gamle Rigsdagsbygning, genopbygget efter den omfattende Brand i 1933, der af Hit.ler blev tilskrevet Kommunislerne. Udst.illingen, der skildrer Tysklands Historie fra Napoleonstiden op til vore Dage, lægger sær1ig Vægt paa den parlamentariske Udvikling, der i en lang Periode var knyttet netop til denne Bygning, som Tyskerne haaber engang skal afløse den provisoriske Forsamling i Bonn. Andre Seværdigheder, som tiltrak Medlemmer af vort Rejsehold, var Charlottenburg i Byens Udkant, et Pragtslot, der efter at være bonrbet sønder og sammen er blevet genopbygget og nu fremstaar i sin gamle Glans, udvendig saavel som indvendig. Værd at besøge er ogsaa Stormagasinet KaDelnle, maaske det elegantesle i Europa. Med utrolige Mængder af Luksusvarer, udstillet baade med smag og 0pfindsomhed. Midt paa Kurfrirstendamm ligger Ruinen af Kaiser tnjilhelm Kirken som et momento om Krigens Ødelæggelser. Som et Anneks til denne er bygget en ny Kirke i moderne Stil, der skal erstatte det tabte. Kirkens kæmperum henligger i et mystisk Halvmørke, da det eneste Lys der trænger ind kommer gennem ca. et Tusinde mørkeblaa og grønne Ruder, der paa tre Sider omgiver den Besøgende. Det planlagte Program omfattede som første Punkt et Besøg i Østberlin Fredag den 29. Apri1. (Beskrevet kort af Flemming Berendt). #.i :ii.:.iiii: i.lt "Berlin-muren"- set fra.'ii....j:i.i:: vest. En topgavert for.,..1,,, ir,... Niels Resdahl med sit pa-,, norama-kamera? r:, :rl,,::

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010:

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Vi ankom i går eftermiddags efter en udramatisk tur, som dog bød på en frisk samarbejdsopgave nemlig at proppe otte skytter og en træner ind i

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012

Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012 Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012 Punkt... Side Onsdag den 13. juni 2012...3 Torsdag den 14. juni 2012...3 Fredag den 15. juni 2012...4 Lørdag den 16. juni 2012...6 Søndag den 17. juni 2012...7

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Janus Gottfred Elleby

Janus Gottfred Elleby Janus Gottfred Elleby Fotograf og billedhugger Janus Gottfred Elleby * 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm. Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby. * 02. Feb. 1892.??

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lanternefest Lys i mørket

Lanternefest Lys i mørket Lanternefest Lys i mørket Efterårets tiltagende mørke får os til at ønske at tænde lys. Børnene synger: Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne. Skinne højt mit lys, skinne højt mit lys, skinne højt

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT 1. EXT TOGPERRON MIDDAG Vi ser en tom togperron. Der er klip mellem titelskilte og billeder af den tomme perron. Der er helt stille. En svag baggrundsstøj er det eneste

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

TEKST: Elmer Schelde Thomsen FOTO: Jon Kristensen REDIGERET AF: Lasse H. Olesen og Kamilla Byrialsen

TEKST: Elmer Schelde Thomsen FOTO: Jon Kristensen REDIGERET AF: Lasse H. Olesen og Kamilla Byrialsen Med DSB som chauffør Forventningsfulde spejdere ankommer til Spejdernes Lejr i Holstebro TEKST: Elmer Schelde Thomsen FOTO: Jon Kristensen REDIGERET AF: Lasse H. Olesen og Kamilla Byrialsen Endelig kom

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Empiri. Bilag 3. Torsdag d. 9. april

Empiri. Bilag 3. Torsdag d. 9. april Bilag 3 Empiri Torsdag d. 9. april Torsdag den 9. april, var det åbningsdag for Rebel Food s Street food-marked. Markedet begyndte klokken 15.00 og varede til 20.30. Vejret bød på skiftevis sol og skyer.

Læs mere