Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar december SE-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21"

Transkript

1 Årsrapport for perioden 1. januar december 2013

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Årsregnskab 1. januar december 2013 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance Aktiver 9 Balance Passiver 10 Noter

3 LEDELSESERKLÆRING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2013 for Præstø Søsportscenter. Det er vores opfattelse, at Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser og vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæsssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af centrets aktiver og passiver, Præstø, den Formand Næstformand Christian Knudsen Præstø Sejlklub Lars Rasmussen Præstø Sejlklub Bestyrelse Leif Jeberg Præstø Sejlklub Søren Nybo Vordingborg Kommune Bo Manderup Vordingborg Kommune Michael Juliussen Vordingborg Kommune 3

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Præstø Søsportscenter 4

5 LEDELSESBERETNING Præstø Søsportscenter SELSKABSOPLYSNINGER Præstø Søsportscenter Præstø Havn 4720 Præsø Telefon: Telefax: Hjemmeside; CVR-nr.: Etableret Hjemsted: Præstø Regnskabsår: 1. januar december 2013 Bestyrelse Christian Knudsen Lars Rasmussen Leif Jeberg Søren Nybo Bo Manderup Michael Juliussen Formand Næstformand Præstø Sejlklub Præstø Sejlklub Præstø Sejlklub Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune Revision KPMG P.O. Box 250 Osvald Helmuths Vej Frederiksberg 5

6 LEDELSESBERETNING Der har ikke i regnskabsåret været væsentlige ændringer i Søsportscentrets aktiviteter eller økonomiske forhold. 6

7 ÅRSREGNSKAB 1. januar december 2013 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Præstø Søsportscenter er fra 2013 aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-lovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: RESULTATOPGØRELSEN Der er foretaget periodisering ved regnskabsafslutningen, således at indtægter og udgifter kommer til udtryk i resultatopgørelsen, uanset betalingstidspunktet. Indskud for bådpladser føres ikke i resultatopgørelsen, men direkte i balancen BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der fortages lineære afskrivninger over aktivernes forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger år Biler 5-10 år Øvrigt driftsmateriel år Inventar 5-10 år Aktiver med en værdi på under kr. aktiveres ikke. Der afskrives ikke på grunde. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Hvis nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. I det aktuelle regnskabsår har der ikke været grundlag for, at hensætte til tab på debitorer. Værdipapirer Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. Forpligtigelser Feriepengeforpligtigelsen er beregnet som 15% af den samlede lønsum til det faste personale 7

8 ÅRSREGNSKAB 1. januar december 2013 Resultatopgørelse Note Nettoomsætning Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Andre driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger på anlægsaktiver Havnevedligehold Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført til egenkapital

9 ÅRSREGNSKAB 1. januar december 2013 Præstø Søsportscenter Balance Note AKTIVER Anlægsaktiver 7 Materielle Anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og Inventar Igangværende arbejder 0 0 Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Lagerbeholdning 0 0 Tilgodehavende 8 Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Indskud i henhold til overenkomst pr. 1 april Tilgodehavende moms Tilgodehavender i alt Likvidebeholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

10 ÅRSREGNSKAB 1. januar december 2013 Præstø Søsportscenter Note PASSIVER 9 Egenkapital Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Afdragsfrit pantebrev Langfristede i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kort del af lang gældsforpligtigelse Kortfristet i alt Anden gæld Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

11 Noter 1. januar december Nettoomsætning 010 Pladslejer Indtægter Indtægter fra det "Røde Pakhus" Indtægter fra "H.C. Olsens Pakhus" Regulering af omsætning vedr Administrationsomkostninger 088 Faste omkostninger Personaleomkostninger 020 Personale Ændring i feriepengeforpligtigelsen (se note 11) Andre driftsomkostninger 025 Udgifter Havnekontor og -værksted Havnepladsen og Havnepladsen Det Røde Pakhus Havnepladsen H.C. Olsens pakhus. Havnepladsen Dambæks Have Fjordstien Præstø Sejlklub Fjordstien Skipperkroen Havnepladsen Cafe Mocca/Røgeri/ishus/Bådbyggeri Havnepladsen 4-6 +v/slæbestedet 055 Baderum og toiletter Havnepladsen Broer - Vedligeholdelse 065 Pladser og veje 070 Sejlløb 075 Lastbilkran 080 Havnebåd Materiel og maskiner i øvrigt 085 Andet Madmarked Finansielle indtægter 030 renter af beholdninger Finansielle omkostninger 060 Renter af lån

12 Noter 1. januar december 2013 Præstø Søsportscenter 7 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Øvrigt driftmateriel og inventar Igangværende arbejder I alt Kostpris 1. januar Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Afskrivninger Afskrivninger vedrørende afgang Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 020 indtægts- restancekonto (ubetalte fakturaer) Egenkapital Saldo primo Olietank afgangsført Årets resultat Saldo 31. december

13 10 Gæld til realkreditinstitutter Lån gæld til kommunekredit oprindelig Lån gæld til kommunekredit oprindelig Langfristede gældsforpligtigelser Kort del af lang gæld 060 Gæld kommunekredit nom Gæld kommunekredit nom Kortfristet gældsforpligtigelser Afdragsfrit pantebrev. Vordingborg Kommune har en tilbagekøbsklausul på købsprisen for skipperkroen Anden gæld 060 Indskud for bådpladser Gæld til Vordingborg Kommune ultimo Depositum el-måler Feriepengeforpligtigelse Eventual rettigheder Præstø Søsportscenter råder over 2 ejendomme beliggende på Havnepladsen 3 (Lille Poul's værksted) og Fjordstien 5 (Sejlklubben) med en samlet ejendomsværdi (offentlig vurdering) anslået kr. Aktiverne er ikke optaget i regnskabet, da Præstø Søsportcenter iflg. tingbogen ikke er optaget som ejer. 13 Pantsætninger Til sikkerhed for rente og afdragsfrit lån til køb af Skipperkroen Havnepladsen 10 for kr. er der givet pant i samme ejendom. 13

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2012/13 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg Telefon 62 17 21 40 Telefax 62 17 21 41 CVR-nr. 26 06 36 55 www.tranberg.nu CVR-nr. 22 17 44 28 Denne rapport indeholder 17

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere