Til Bestyrelsen for Dansk Psykiatrisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Bestyrelsen for Dansk Psykiatrisk Selskab"

Transkript

1 Til Bestyrelsen for Dansk Psykiatrisk Selskab Det foreslås hermed, at bestyrelsen for Dansk Psykiatrisk Selskab ved næste generalforsamling indstiller, at professor emeritus Johan Schioldann udnævnes til æresmedlem af selskabet. Forslaget er begrundet i professor Schioldanns omfattende videnskabelige produktion, der vel ikke kvalitetsmæssigt eller af omfang adskiller sig fra den forskning, der udøves af danske psykiatere på de højeste akademiske poster. Det er derfor ikke den videnskabelige virksomhed i sig selv, der er baggrund for forslaget, men det forhold, at professor Schioldanns publikationer indenfor i Danmark usædvanlige emnekredse i høj grad har bidraget til at øge kendskabet til markante danske bidrag til psykiatrien og dermed til dansk psykiatris internationale anseelse. Johan Schioldanns videnskabelige hovedindsats ligger indenfor områder som psykopatologi, patografi, medicinhistorie, herunder især psykiatrihistorie, psychohistory og bibliografi. I hans arbejder glider disse områder ofte naturligt ind i hinanden og berøringsfladen til humanistske videnskaber er betydelig. I det følgende skal enkelte hovedværker kort omtales: I sin disputats om D. G. Monrad 1 fra 1983 gennemgår Schioldann minutiøst under anvendelse af psykiatrisk metode Monrads familiehistorie og liv, herunder hans rolle i den for Danmark tragiske krig i Det dokumenteres, hvorledes en politisk leders personlighed og sindsstemning kan have vidtrækkende politiske konsekvenser. Den højt begavede maniodepressive Monrads patografi giver et sjældent indblik i den let til moderat udtalte manio-depressivitets (som det hed i 1 Schioldann, J.; D. G. Monrad. En patografi. Odense Universitetsforlag, Odense 1983

2 1983) psykopatologi og dens indflydelse på politisk ledelse. Den patografiske metode er derfor et uomgængeligt redskab i psykiatrisk og historisk forskning, således som det bl.a fremhæves af Retterstøl 2 Monrad-patografien er siden kommet i lidt forskellige engelske udgaver 3 og er således tilgængelig for et internationalt publikum. Danmarks Radios dramaserie 1864 giver et unuanceret og fordrejet billede af D.G. Monrad, og en forelæsning af Schioldann herom i forbindelse med en udnævnelse til æresmedlem af DPS vil utvivlsomt være af betydelig interesse, også i den brede offentlighed. Et andet af professor Schioldanns virkefelter har bestået i genudgivelse af klassiske danske tekster af psykiatrihistorisk og psykopatologisk interesse. Det drejer sig bl. a. om forskellige småskrifter 4, hvoraf nogle som julehilsener har glædet danske psykiatere. I ledede Schioldann arbejdet med at oversætte og genudgive Thomas Bartholins klassiske bog om sygdomme i Bibelen 5 fra 1672, De morbis Biblicis miscellanea medica. Arbejdet var særdeles grundigt med fysisk kontrol og krydskontrol af mange hundrede referencer og udarbejdelse af biografiske noter vedrørende de utallige lærde, som Bartholin citerer. Bogen er en af de første, der 2 Retterstøl, N.: Store tanker, urolige sinn 21 psykiatriske portretter. Damm, Oslo Schioldann, J.: The life of D.G. Monrad ( ). Manic-depressive disorder and political leadership. Foreword by Nils Retterstøl. Odense University Studies in Psychiatry and Medical Psychology, vol. 4. Odense University Press. Odense Schioldann, J.: Prime minister D.G. Monrad: manic-depressive disorder and political leadership. History of Psychiatry 1996;7: Som eksempler kan nævnes genudgivelse af: Christiansen, V.: Christian den VII's Sindssygdom. Nyt Nordisk Forlag, København Genudgivelse Odense Universitetsforlag 1978 (med N. Juel-Nielsen) Pontoppidan, K.: Sjette Afdelings Jammersminde. Th. Linds Efterfølger (Eckardt & Frandsen), København Genudgivet med med forord af J. Schioldann og en portrætstudie af Knud Pontoppidan ved Ib Ostenfeld. Odense Universitetsforlag Herholdt, J.D.: Udtog af Professor Herholdts Dagbøger over Rachel Hertz's Sygdomme i Aarene , med tilføjede Bemærkninger. Kjøbenhavn Genudgivet med en introduktion ved J. Schioldann og K. Sørensen. Janssenpharma, Birkerød Wimmer, A.: Om besættelser. Levin og Munksgaard, København Genudgivet med en introduktion af J. Schioldann og K. Sørensen. JanssenPharma, Birkerød Bartholin, T.: On diseases in the Bible. A medical miscellany, Translated from the Latin by John Willis. Edited with an introduction by Johan Schioldann and Kurt Sørensen. Acta Historica Scientiarum Naturalium et Medicinalium 1994,vol 41. Munksgaard, København 1994.

3 fra et medicinsk synspunkt behandler de utallige sygdomsbilleder, der beskrives i Bibelen og Talmud og en af de første patografier i medicinhistorien. I det hele taget indtager patografien en væsentlig plads i Schioldanns videnskabelige produktion, ofte med danske hovedpersoner. Således kom i 200- året for Søren Kierkegaards fødsel en patografi 6, der væsentligt supplerer og uddyber Helwegs 7 klassiske studie. Af større arbejder skal yderligere nævnes hans oversættelse af Struensées erindringer om Christian VII, skrevet mens han afventede henrettelse 8. Den i nogen grad psykiatrisk trænede Struensée beskriver heri en lang række iagtagelser af betydelig psykopatologisk interesse. I lighed med Schioldanns andre oversættelser er den ledsaget af en grundig indledning og en patografi over Christian VII, hvor der rejses tvivl om den gængse skizofrenidiagnose, og hvor der peges på muligheden af, at kongens psykiske sygdom var et udslag af porfyri. En særlig omtale fortjener Schioldanns oversættelser med tilhørende indledninger af klassiske danske psykiatriske arbejder. Først og fremmest er det hans fortjeneste, at August Wimmers afhandling om Psykogene Sindssygdomsformer 9 fra 1916 nu er tilgængelig for den engelsktalende verden. Hermed har han med Ralf Hemmingsens 10 ord ydet et markant bidrag til den internationale psykiatriske litteratur. Fra Hemmingsens anmeldelse skal citeres: Wimmers afhandling har gennem næsten 100 år været tyngdepunktet i den danske og skandinaviske diskussion af psykoserelaterede stressfaktorer, og hans tekst har indirekte i høj grad påvirket den internationale nosologiske og diagnostiske begrebsdannelse men altså hidtil uden at originalteksten har 6 Schioldann, J. Søgaard, I.: Søren Kierkegaard ( ) A bicentennial pathographical review. History of Psychiatry 2013;14: Abstract: 7 Helweg, H.: Søren Kierkegaard. En psykiatrisk-psykologisk Studie. H.Hagerup. København, Schioldann, J.: 'Struensée's memoir on the situation af the King' (1772): Christian VII of Denmark. Classic Text No. 94. History of Psychiatry 2013;24: Abstract: 9 Wimmer, A.: Psychogenic Psychoses. Edited and translated with introduction by Johan Schioldann. Foreword by German Berrios and Nils Rettestøl. Adelaide Academic Press, Adelaide Hemmingsen, R.: Psychogenic Psychoses (anmeldelse). Ugeskrift for læger 2003;166:522. (http://ugeskriftet.dk/debat/psychogenic-psychoses-wimmer)

4 kunnet læses af andre end skandinaver. Schioldanns oversættelse er omhyggelig, og han har ikke mindst i forbindelse med de 24 ret omfattende kliniske vignetter lagt et næsten umenneskeligt krævende arbejde i at transponere Wimmers psykopatologiske puslespil til engelsk. Der er hermed ydet et smukt og meget påkrævet løft af det videnskabelige grundlag for den internationale diskussion af psykogenibegrebet. Hemmingsen skriver videre: Men Johan Schioldann har gjort mere end det: Han har i en 50 sider lang oversigtsafhandling skrevet, hvad han med en eufemisme kalder en introduktion til begrebet psykogen psykose. Der er imidlertid tale om et vægtigt selvstændigt bidrag, som med stor omhu og eftertanke gennemlyser de kliniske og teoretiske begreber, som gennem 100 år er blevet relateret til eller er beslægtet med psykogeni-begrebet...undertegnede vil, som German Berrios og Nils Retterstøl i bogens forord, kippe med flaget og lykønske den internationale litteratur med denne spidsindsats, som næppe andre end Schioldann kunne have udført. Tak for bogen. Gerevich & Ungvari 11 er på linie hermed i vurderingen af bogens betydning og udgiverens indsats: Nearly 90 years after the publication of his original study, which was written in Danish, Wimmer's landmark book on psychogenic psychoses finally appeared in English in Johan Schioldann's well-crafted translation. Wimmer's text is accompanied by Schioldann's essay on psychogenic psychoses, undoubtedly the most exhaustive scholarly work ever published on the topic, which provides the definitive account from their birth to the present day. This essay will be indispensable for any serious future examination of the topic... I et senere arbejde har Schioldann publiceret en oversættelse af afsnittet om psykogene psykoser fra Wimmers klassiske lærebog 12, hvor indledningen udvides betydeligt Gerevich, J., Ungvari, G.: Anmeldelse. Psychological Medicine 2004;34: (http://s a.pdf) 12 Wimmer, A.: Speciel klinisk Psykiatri for Studerende og Læger. Levin og Munksgaard. København Wimmer, A.: Psychogenic Psychoses (part I) Classic Text No. 87. History of Psychiatry 2011;22: Abstract: Wimmer, A.: Psychogenic Psychoses (part II) Classic Text No. 88. History of Psychiatry 2011;22: Abstract:

5 Psychogenic Psychoses kan ses som et arbejde, der naturligt knytter sig til den tidligere omtalte genudgivelse af Wimmers Om Besættelser, som Schioldann har udgivet i engelsk oversættelse og med en meget udvidet introduktion 14. Schioldanns hidtil seneste arbejde ligger i naturlig forlængelse af Wimmerudgivelserne. Der er tale om en oversættelse med tilhørende indtroduktion af indledningsforelæsningen fra Erik Strömgrens 1940-forelæsninger 15 over episodiske psykoser, en sygdomsgruppe, hvis nosologiske afgrænsning var, og er, uklar. Schioldanns oversættelse bringes som Classic Text No 100 i 25-års jubilæumsnummeret af History of Psychiatry, et udtryk for redaktionens anerkendelse af Strömgrens (og Schioldanns) betydning for psykiatrien og dens historie. Arbejdet rummer et væld af kliniske iagttagelser, og de øvrige forelæsninger kunne fortjene en oversættelse til engelsk, som Schioldann forhåbentlig får tid til at gennemføre. En ganske særlig indsats har professor Schioldann øvet indenfor psykofarmakologiens historie, hvor han i to større arbejder beskæftiger sig med danske (og australske) psykiateres banebrydende litiumforskning. I det første markeredes 100-året for Carl Langes død i Ud fra en, viste det sig, forkert teori om urinsur diatese som årsag til affektive lidelser behandlede (neuro)patologen Carl Lange og hans bror Fritz Lange, der var overlæge ved Sindssygehospitalet i Middelfart i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, rutinemæssigt depression og eksaltationstilstande med litiumsalte, der var en af datidens behandlinger af urinsyregigt. Imidlertid mistede man interessen for denne gigtbehandling, og brugen af litium gik i glemmebogen indtil Cade i Australien genopdagede den. Schioldann dokumenterer i sin bog, der også indeholder en oversættelse af Carl 14 Wimmer, A.: On possesion states. Translated and with an introduction by Johan Schioldann-Nielsen. Lingvistic revision by Maureen Bell. Classic Text No. 15. History of Psychiatry 1993;4: Schioldann, J.: Introduction to Episodic Psychoses by Erik Strömgren (1940). Classic Text No History of Psychiatry 2014;25: Abstract: 16 Schioldann, J.: In Commemoration of the Century of the Deat of Carl Lange. The Lange Theory of 'Periodical Depressions'. A Landmark in the History of Lithium Therapy. Adelaide Academic Press. Adelaide 2001.

6 Langes afhandling om Periodiske depressioner, denne danske indsats, der står som en milepæl i psykofarmakologiens historie. Oversættelsen er, med en fyldig introduktion, siden kommet som særskilt udgivelse 17. Den (foreløbige?) krone på værket er imidlertid Schioldanns store bog om litiumbehandlingens historie 18. Et kort resumé vil ikke yde bogen retfærdighed. Her skal blot nævnes den fascinerende historie om Cade's genopdagelse af litium og Mogens Schous banebrydende bidrag til litiumbehandlingens reintroduktion i psykiatrien, bl. a. ved (med mearbejdere) at gennemføre randomiserede og blindede kliniske undersøgelser, som var noget nyt omkring Også herved yder Schioldann et smukt bidrag til dansk psykiatrisk historie. Bogen er modtaget med smukke anmeldelser 19, mens det ikke på internettet har været muligt at finde negative omtaler. Bertelsen 20 noterer således:...the presentation makes fascinating reading, in places almost as exiting as a 'who done it' when the author tries to explore the priority of 'who did it first'. The analysis is meticoulos and appears exhaustive, leaving no stone unturned. the book should be a classic in the history of psychiatry. David Healy bemærker i sin anmeldelse 21 at it is diffucult to see how anyone else could have assembled the materials on any other drug as well as Professor Schioldann has done for lithium here. It is unlikely that there will be many other books, if any, on psychotropic or medical drugs that will define an area in quite the way this one has. For at slutte denne omtale af den internationale vurdering af lithiumbogen, skal nævnes, at Annales Médico-Psychologiques i 160-års jubilæumsnummeret 22 meddelte, at man ville bringe omtaler af 24 vigtige psykiatriske tekster, der er 17 Lange, C.: On periodical depressions and their pathogenesis (1886). Introduction and translation by Johan Schioldann.. Classic Text No. 85. History of Psychiatry 2011;22: Abstract: 18 Schioldann, J.: History of the Introduction of Lithium into Medicine and Psychiatry. Birth of Modern Psychopharmacology Preface by German E. Berrios. Adelaide Academic Press. Adelaide Udover de citerede, se også f.eks. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences 2010;47:85, Canadian Journal of Psychiatry 2010;55:818, Acta Psychiatrica Scandinavica 2010;121:488, Acta Neuropsychiatrica 2010;22: Bertelsen, A.: Book review. History of Psychiatry 2010;21: Healy, D.: Book reviw. Australasian Psychiatri 2010;18: Garrabé, J.: Analyse de livre. Annales Médico-Psychologique 2013;161: (http://1-s2.0-s main.pdf)

7 kommet siden Som den første bragtes en 6 sider lang dybtgående analyse af Schioldanns bog med fyldig omtale af danske litiumpionerer som Langebrødrene, Schou, Baastrup, Juel-Nielsen, Strömgren og Voldby. Dansk psykiatri har grund til stolthed over den historie, Schioldann har sat i verden. På dansk har Schioldann publiceret den oversigtsartikel 23, der indleder Bibliotek for Lægers markering af 50-året for den første store danske artikel om moderne litiumbehandling. Jubilæums -hæftet præsenteres af redaktionen: Først Johan Schioldanns introduktion og oversigt over lithiums medicinske historie med vægt på Mogens Schous indsats. Dernæst Mogens Schous selvbiografiske skildring af sin rejse med lithium 24. Og til sidst et genoptryk af den originale gennembrudsartikel fra Her er et stykke væsentlig dansk lægelig forskningshistorie, som alle kan glæde sig over og varme sig ved. Også til dansk psykiatris personalhistorie og bibliografi har Schioldann ydet væsentlige bidrag. Som bekendt udgav Erik Strömgren aldrig en selvbiografi, et savn, som Mogens Schou i nogen grad rådede bod på ved i 1986 at optage timelange interviews med ham. Schioldann har transkriberet videooptagelserne, som er blevet til en smuk lille bog 26. Med Mellergaards 27 ord giver den mange værdifulde oplysninger om psykiatriens udvikling i Danmark fra 1935 til 1986, set fra Aarhus. Af særlig interesse for Strömgren-forskningen er Schioldanns biografiske portræt af en af dansk psykiatris store. I sammenhæng hermed publicerede han sammen med Strömgrens enke en, så vidt vides, fuldstændig bibliografi over Strömgrens arbejder 28, som vil være en uomgængelig kilde for enhver, der beskæftiger sig med dansk psykiatris nyere historie. 23 Schioldann, J.: Litiumpioneren Mogens Schou et halvt århundrede med litium. Bibliotek for Læger 2005;209: Schou, M.: Min rejse med lithium. Bibliotek for Læger 2005;209: Schou, M., Juel-Nielsen, N., Strömgren, E., Voldby, H.: Behandling af maniske psykoser med lithium. Ugeskrift for Læger 1955;117: Genoptrykt i Bibliotek for Læger 2005; Erik Strömgren fortæller om sit liv med psykiatrien. Et interview med Mogens Schou Med en introduktion og annotation ved Johan Schioldann. Adelaide Academic Press Mellergaard, M.: Anmeldelse. Ugeskrift for Læger 2002;164:3093. (http://ugeskriftet.dk/debat/erik-stromgren-fortaeller-om-sit-liv-med-psykiatrien-et-interview-med-mogensschou ) 28 Schioldann, J., Strömgren, Lizzi Sand & Sartorius, N.: Erik Robert Volter Strömgren 28 November March A bio-bibliography. Acta Psychiatrica Scandinavica 1996;99: (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ /j tb09864.x/pdf)

8 I en særlig gruppe af publikationer står en række nekrologer over psykiatere og andre læger i danske 29 og udenlandske tidsskrifter 30, hvorved Schioldann også har været med til at gøre dansk psykiatri kendt og anerkendt internationalt. I nær sammenhæng med patografien har bibliografi altid været et centralt område i Johan Schioldanns forskning. De to områder kombineredes i 2 bibliografier, hvor han samlede internationalt patografisk materiale, der fra et medicinsk, psykologisk eller psykiatrisk synspunkt omhandlende Famous and Very Important Persons 31. Schioldann gir selv ingen personlige vurderinger, men refererer patografier, psykobiografier, psykohistorier og også et antall psykoanalytiske arbeider og biografier. Personene er omtalt i alfabetisk rekkefølge. For leger som arbeider med slike oppgaver er boken av betydelig verdi 32. Alle de omtalte aktiviteter burde i sig selv gøre professor Schioldann selvskrevet til en æresplads blandt hans fagfæller. Skulle dette ikke være nok, fortjener hans bibliografiske indsats en yderligere og særlig omtale. Den begyndte med en introduceret genudgivelse af M. Winther's Bibliotheca 29 Se f.eks. Schioldann, J: In memoriam. Ib Ostenfeld Ugeskrift for Læger 1995;157:1944. Schioldann, J: In Memoriam. Mogens Schou. Ugeskrift for Læger 2005;167:4216. Schioldann,. J.: In Memoriam Egill Snorrason. Dansk Medicin Historisk Årbog 1996: Se f. eks. Schioldann, J.: Obituary: Erik Strömgren History of Psychiatri 1993;4: Schioldann, J. Vestergaard P.: Obituary Mogens A. Schou. Acta Psychiatrica Scandinavica 2006;113: (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ /j x/full) Schioldann, J.: Obituary. Mogens Abelin Schou ( ). - half a century with lithium. History of Psychiatry 2006;17: Schioldann, J: Obituary Mogens Schou. Australasian Psychiatry 2006;14; Schioldann, J.: Famous and Very Important Persons. Medical, Psychological Psychiatri Bibliography Odense University Studies in Psychiatry and Medical Psychology. Vol. 3. Odense University Press, Odense Schioldann, J.: Famous and Very Important Persons. Medical, Psychological Psychiatri Bibliography. Vol.2: Adelaide University Press, Adelaide Retterstøl, N: Berømte og vigtige personer (anmeldelse). Tidsskrift for den Norske Legeforening. 2005;125:3508. (http://tidsskriftet.no/article/ )

9 Danorum Medica (1832) 33 og samme forfatters naturvidenskabelige bibliografi 34. Herefter opfordrede det davaerende Dansk natur- og lægevidenskabelige bibliotek (Universitetsbibliotekets 2. afdeling) Schioldann til fortsætte sit allerede påbegyndte arbejde med at revidere Oscar Preislers bibliografi over dansk medicinsk litteratur indtil , Bibliotheca Medica Danica ,. Gennem 20 år har Schioldann arbejdet med at komplettere Preislers enestående medicinhistoriske værk, der findes i 3 maskinskrevne eksemplarer, og som indeholder ca referencer til danske lægevidenskabelige arbejder siden Københavns Universitets grundlæggelse. I Schioldanns bibliografi, Dansk medicinhistorisk bibliografi. Danish medical historical bibliography på 1400 sider er dette tal vokset til ca , der, når man kender hans arbejdsmetode, er omhyggeligt kontrollerede. Det er med god grund, at Schioldann som motto for bibliografien citerer Sir William Osler: "The Danes have good to be proud of the series of distinguished men who have graced the [medical] profession of that country in the past three hundred years" Et værk som Schioldanns opus magnum trykkes ikke mere. Derfor har Det kongelige Bibliotek, hvor projektet gennem alle årene har været forankret, besluttet at udgive det i digital form, og enhver kan nu på internettet glæde sig over resultatet 36. Med Ugeskriftets 37 ord er Det er blevet til et formidabelt hjælpemiddel med et væld af digitale funktioner og fif. Således kan brugeren blot ved at klikke på en linje i indholdsfortegnelsen straks komme frem til det relevante afsnit. Søgefunktionerne er hurtige og overflødiggør registre. 33 Winther, M.: Bibliotheca Danorum Medica or Full Conspectus of Medical and Related Treaties In Denmark, Norway, [Schleswig] and Holstein Down to twh Year Copenhagen Edited with Introduction by Johan Schioldann. Adelaide Academig Press. Adelaide Winther, M.: Handbook of the Litterature of the Natural Sciences in Denmark, Norway, [Schleswig] and Holstein down to the Year 1829 for the Use of Naturalists & Physicians. Copenhagen Reissued with Introduction by Johan Schioldann. Adelaide Academic Press. Adelaide Preisler, O.: Bibliotheca Medica Danica Det Kongelige Bibliotek. København 1916 (utrykt Schioldann, J.: Dansk medicinhistorisk bibliografi. Danish medical historical bibliography. Det kongelige Bibliotek. København Findes kun som internetudgave: 37 Bonderup, G.: Nyt stærkt værktøj for medicinhistorikere Ugeskrift for Læger 2014;176:810 (http://ugeskriftet.dk//nyhed/nyt-staerkt-vaerktoej-medicinhistorikere)

10 Hvor ville det være skønt, hvis Schioldann arbejdede videre med bibliografien, således at de nyeste opførte arbejder ikke var 100 år gamle! Men om 100 år er vi alle døde, og det meste af den forskning, Schioldann og andre danske (og udenlandske) psykiatere har publiceret, vil formentlig være glemt. Når bortses fra Dansk medicinhistorisk bibliografi, der vil stå som et varigt monument over Johan Schioldann. Johan Schioldann har ikke gjort strålende opdagelser, der revolutionerer psykiatrien. Han har derimod stilfærdigt og uegennyttigt gennem mange år udøvet en meget betydelig forskningsmæssig indsats, der placerer Danmark og dansk psykiatri centralt i international sammenhæng. Han kombinerer i sjælden grad humanistiske, biografiske, lingvistiske og kildekritiske evner med et suverænt kendskab til psykiatrihistorie og klassisk psykopatologi. Det vil derfor være en ære at være medlem af et selskab, der blandt sine få æresmedlemmer tæller ham. Risskov december 2014;176:810 Kurt Sørensen, Aksel Bertelsen Povl Munk-Jørgensen fhv. overlæge, overlæge, overlæge, professor, dr. med speciallæge i psykiatri speciallæge i psykiatri tidligere formand DPS Risskov Risskov Hon. F. R. C. Psych. Risskov

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

MEDICIN HISTORISK DANSK ÅRBOG DANSK MEDICINHISTORISK ÅRBOG 2014 42. ÅRGANG

MEDICIN HISTORISK DANSK ÅRBOG DANSK MEDICINHISTORISK ÅRBOG 2014 42. ÅRGANG DANSK MEDICINHISTORISK ÅRBOG 2014 DANSK MEDICIN HISTORISK ÅRBOG Redaktion, Aarhus (ansvarshavende) Gert Almind, Holbæk Gerda Bonderup, Aarhus Claus Fenger, Odense Sven Erik Hansen, København Søren Hess,

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Dansk standard DS/OHSAS 18001 2. udgave 2008-01-14 Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Occupational health and safety management systems Specification DS/OHSAS 18001 København DS projekt: M224197

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare.

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare. Web of Science Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection Dato: 29. juni 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov Web of Science Core Collection Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 24. februar 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 7 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 54-61 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 20. november 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 46 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 599-619 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2013 > Sæsonplan for forår 2013 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 20.00 Klinikchef, professor, overlæge, dr.

Læs mere

politica Tidsskriftfor politisk videnskab

politica Tidsskriftfor politisk videnskab politica I Tidsskriftfor politisk videnskab Redaktion: De rek Beach, Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Mette Kjær, Robert Klemmensen, Michael Baggesen Klitgaard, Asbjørn Sonne Nørgaard, Thomas Olesen (anmeldel

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 27 01 2015 Ole Mors Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 354-362

Rettelse nr. / Correction no. 354-362 16. august 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 32 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 354-362 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 19. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 24 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 333-350 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Anvendelsen af VISUAL SCENE DISPLAYS i undervisningen af mennesker med afasi mennesker med sproglige vanskeligheder

Anvendelsen af VISUAL SCENE DISPLAYS i undervisningen af mennesker med afasi mennesker med sproglige vanskeligheder Anvendelsen af VISUAL SCENE DISPLAYS i undervisningen af mennesker med afasi mennesker med sproglige vanskeligheder Om os Vi kommer fra Kommunikationscentret i Hillerød Hanne Jantzen, logopæd Michael

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 27. september 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 38 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 408-425 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Undervisningsplan. Side 1 af 10. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Skoleåret 2014/15. Uddannelse.

Undervisningsplan. Side 1 af 10. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Skoleåret 2014/15. Uddannelse. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX htx Engelsk A Jeanette Sønderby,

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2014 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. offentligt udbud af rammeaftale på levering af en-da/da-en oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13)

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Indholdsfortegnelse Idrætspsykologi 2... Humanistisk-samfundsvidenskabelig metode 2...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 334-339

Rettelse nr. / Correction no. 334-339 5. oktober 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 334-339 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Aalborg Psychiatric Summer School 2017

Aalborg Psychiatric Summer School 2017 Forskningsenheden Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Velkommen til Aalborg Psychiatric Summer School 2017 Mandag den 4. september fredag den 8. september 2017 hos Enheden for Psykiatrisk Forskning, Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

Retur til indholdsfortegnelse

Retur til indholdsfortegnelse Retur til indholdsfortegnelse Den ustyrlige psykiatri per vestergaard Den ustyrlige psykiatri Mellem adfærdsforstyrrelse og sygdoms- problem: en idehistorisk analyse aarhus universitetsforlag Den ustyrlige

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 8. november 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 507-523 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005 1 1» DOUtiCaS _ N,2 Maj2005 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab * w» m i Ole Borre Social tillid i Danmark»i Michael Baggesen Klitgaard At beskytte et politisk våben Stefan Mazanti, Mikael Skov Mikkelsen

Læs mere

DET AFFEKTIVE ARBEJDE Hvorfor skal velfærdsarbejdet gøres videnskabeligt? Katrin Hjort Professor IFPR, Syddansk Universitet

DET AFFEKTIVE ARBEJDE Hvorfor skal velfærdsarbejdet gøres videnskabeligt? Katrin Hjort Professor IFPR, Syddansk Universitet DET AFFEKTIVE ARBEJDE Hvorfor skal velfærdsarbejdet gøres videnskabeligt? Katrin Hjort Professor IFPR, Syddansk Universitet Disposition 1. Hvad er det affektive arbejde og hvorfor videnskabeliggøres det?

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere