Til Bestyrelsen for Dansk Psykiatrisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Bestyrelsen for Dansk Psykiatrisk Selskab"

Transkript

1 Til Bestyrelsen for Dansk Psykiatrisk Selskab Det foreslås hermed, at bestyrelsen for Dansk Psykiatrisk Selskab ved næste generalforsamling indstiller, at professor emeritus Johan Schioldann udnævnes til æresmedlem af selskabet. Forslaget er begrundet i professor Schioldanns omfattende videnskabelige produktion, der vel ikke kvalitetsmæssigt eller af omfang adskiller sig fra den forskning, der udøves af danske psykiatere på de højeste akademiske poster. Det er derfor ikke den videnskabelige virksomhed i sig selv, der er baggrund for forslaget, men det forhold, at professor Schioldanns publikationer indenfor i Danmark usædvanlige emnekredse i høj grad har bidraget til at øge kendskabet til markante danske bidrag til psykiatrien og dermed til dansk psykiatris internationale anseelse. Johan Schioldanns videnskabelige hovedindsats ligger indenfor områder som psykopatologi, patografi, medicinhistorie, herunder især psykiatrihistorie, psychohistory og bibliografi. I hans arbejder glider disse områder ofte naturligt ind i hinanden og berøringsfladen til humanistske videnskaber er betydelig. I det følgende skal enkelte hovedværker kort omtales: I sin disputats om D. G. Monrad 1 fra 1983 gennemgår Schioldann minutiøst under anvendelse af psykiatrisk metode Monrads familiehistorie og liv, herunder hans rolle i den for Danmark tragiske krig i Det dokumenteres, hvorledes en politisk leders personlighed og sindsstemning kan have vidtrækkende politiske konsekvenser. Den højt begavede maniodepressive Monrads patografi giver et sjældent indblik i den let til moderat udtalte manio-depressivitets (som det hed i 1 Schioldann, J.; D. G. Monrad. En patografi. Odense Universitetsforlag, Odense 1983

2 1983) psykopatologi og dens indflydelse på politisk ledelse. Den patografiske metode er derfor et uomgængeligt redskab i psykiatrisk og historisk forskning, således som det bl.a fremhæves af Retterstøl 2 Monrad-patografien er siden kommet i lidt forskellige engelske udgaver 3 og er således tilgængelig for et internationalt publikum. Danmarks Radios dramaserie 1864 giver et unuanceret og fordrejet billede af D.G. Monrad, og en forelæsning af Schioldann herom i forbindelse med en udnævnelse til æresmedlem af DPS vil utvivlsomt være af betydelig interesse, også i den brede offentlighed. Et andet af professor Schioldanns virkefelter har bestået i genudgivelse af klassiske danske tekster af psykiatrihistorisk og psykopatologisk interesse. Det drejer sig bl. a. om forskellige småskrifter 4, hvoraf nogle som julehilsener har glædet danske psykiatere. I ledede Schioldann arbejdet med at oversætte og genudgive Thomas Bartholins klassiske bog om sygdomme i Bibelen 5 fra 1672, De morbis Biblicis miscellanea medica. Arbejdet var særdeles grundigt med fysisk kontrol og krydskontrol af mange hundrede referencer og udarbejdelse af biografiske noter vedrørende de utallige lærde, som Bartholin citerer. Bogen er en af de første, der 2 Retterstøl, N.: Store tanker, urolige sinn 21 psykiatriske portretter. Damm, Oslo Schioldann, J.: The life of D.G. Monrad ( ). Manic-depressive disorder and political leadership. Foreword by Nils Retterstøl. Odense University Studies in Psychiatry and Medical Psychology, vol. 4. Odense University Press. Odense Schioldann, J.: Prime minister D.G. Monrad: manic-depressive disorder and political leadership. History of Psychiatry 1996;7: Som eksempler kan nævnes genudgivelse af: Christiansen, V.: Christian den VII's Sindssygdom. Nyt Nordisk Forlag, København Genudgivelse Odense Universitetsforlag 1978 (med N. Juel-Nielsen) Pontoppidan, K.: Sjette Afdelings Jammersminde. Th. Linds Efterfølger (Eckardt & Frandsen), København Genudgivet med med forord af J. Schioldann og en portrætstudie af Knud Pontoppidan ved Ib Ostenfeld. Odense Universitetsforlag Herholdt, J.D.: Udtog af Professor Herholdts Dagbøger over Rachel Hertz's Sygdomme i Aarene , med tilføjede Bemærkninger. Kjøbenhavn Genudgivet med en introduktion ved J. Schioldann og K. Sørensen. Janssenpharma, Birkerød Wimmer, A.: Om besættelser. Levin og Munksgaard, København Genudgivet med en introduktion af J. Schioldann og K. Sørensen. JanssenPharma, Birkerød Bartholin, T.: On diseases in the Bible. A medical miscellany, Translated from the Latin by John Willis. Edited with an introduction by Johan Schioldann and Kurt Sørensen. Acta Historica Scientiarum Naturalium et Medicinalium 1994,vol 41. Munksgaard, København 1994.

3 fra et medicinsk synspunkt behandler de utallige sygdomsbilleder, der beskrives i Bibelen og Talmud og en af de første patografier i medicinhistorien. I det hele taget indtager patografien en væsentlig plads i Schioldanns videnskabelige produktion, ofte med danske hovedpersoner. Således kom i 200- året for Søren Kierkegaards fødsel en patografi 6, der væsentligt supplerer og uddyber Helwegs 7 klassiske studie. Af større arbejder skal yderligere nævnes hans oversættelse af Struensées erindringer om Christian VII, skrevet mens han afventede henrettelse 8. Den i nogen grad psykiatrisk trænede Struensée beskriver heri en lang række iagtagelser af betydelig psykopatologisk interesse. I lighed med Schioldanns andre oversættelser er den ledsaget af en grundig indledning og en patografi over Christian VII, hvor der rejses tvivl om den gængse skizofrenidiagnose, og hvor der peges på muligheden af, at kongens psykiske sygdom var et udslag af porfyri. En særlig omtale fortjener Schioldanns oversættelser med tilhørende indledninger af klassiske danske psykiatriske arbejder. Først og fremmest er det hans fortjeneste, at August Wimmers afhandling om Psykogene Sindssygdomsformer 9 fra 1916 nu er tilgængelig for den engelsktalende verden. Hermed har han med Ralf Hemmingsens 10 ord ydet et markant bidrag til den internationale psykiatriske litteratur. Fra Hemmingsens anmeldelse skal citeres: Wimmers afhandling har gennem næsten 100 år været tyngdepunktet i den danske og skandinaviske diskussion af psykoserelaterede stressfaktorer, og hans tekst har indirekte i høj grad påvirket den internationale nosologiske og diagnostiske begrebsdannelse men altså hidtil uden at originalteksten har 6 Schioldann, J. Søgaard, I.: Søren Kierkegaard ( ) A bicentennial pathographical review. History of Psychiatry 2013;14: Abstract: 7 Helweg, H.: Søren Kierkegaard. En psykiatrisk-psykologisk Studie. H.Hagerup. København, Schioldann, J.: 'Struensée's memoir on the situation af the King' (1772): Christian VII of Denmark. Classic Text No. 94. History of Psychiatry 2013;24: Abstract: 9 Wimmer, A.: Psychogenic Psychoses. Edited and translated with introduction by Johan Schioldann. Foreword by German Berrios and Nils Rettestøl. Adelaide Academic Press, Adelaide Hemmingsen, R.: Psychogenic Psychoses (anmeldelse). Ugeskrift for læger 2003;166:522. (http://ugeskriftet.dk/debat/psychogenic-psychoses-wimmer)

4 kunnet læses af andre end skandinaver. Schioldanns oversættelse er omhyggelig, og han har ikke mindst i forbindelse med de 24 ret omfattende kliniske vignetter lagt et næsten umenneskeligt krævende arbejde i at transponere Wimmers psykopatologiske puslespil til engelsk. Der er hermed ydet et smukt og meget påkrævet løft af det videnskabelige grundlag for den internationale diskussion af psykogenibegrebet. Hemmingsen skriver videre: Men Johan Schioldann har gjort mere end det: Han har i en 50 sider lang oversigtsafhandling skrevet, hvad han med en eufemisme kalder en introduktion til begrebet psykogen psykose. Der er imidlertid tale om et vægtigt selvstændigt bidrag, som med stor omhu og eftertanke gennemlyser de kliniske og teoretiske begreber, som gennem 100 år er blevet relateret til eller er beslægtet med psykogeni-begrebet...undertegnede vil, som German Berrios og Nils Retterstøl i bogens forord, kippe med flaget og lykønske den internationale litteratur med denne spidsindsats, som næppe andre end Schioldann kunne have udført. Tak for bogen. Gerevich & Ungvari 11 er på linie hermed i vurderingen af bogens betydning og udgiverens indsats: Nearly 90 years after the publication of his original study, which was written in Danish, Wimmer's landmark book on psychogenic psychoses finally appeared in English in Johan Schioldann's well-crafted translation. Wimmer's text is accompanied by Schioldann's essay on psychogenic psychoses, undoubtedly the most exhaustive scholarly work ever published on the topic, which provides the definitive account from their birth to the present day. This essay will be indispensable for any serious future examination of the topic... I et senere arbejde har Schioldann publiceret en oversættelse af afsnittet om psykogene psykoser fra Wimmers klassiske lærebog 12, hvor indledningen udvides betydeligt Gerevich, J., Ungvari, G.: Anmeldelse. Psychological Medicine 2004;34: (http://s a.pdf) 12 Wimmer, A.: Speciel klinisk Psykiatri for Studerende og Læger. Levin og Munksgaard. København Wimmer, A.: Psychogenic Psychoses (part I) Classic Text No. 87. History of Psychiatry 2011;22: Abstract: Wimmer, A.: Psychogenic Psychoses (part II) Classic Text No. 88. History of Psychiatry 2011;22: Abstract:

5 Psychogenic Psychoses kan ses som et arbejde, der naturligt knytter sig til den tidligere omtalte genudgivelse af Wimmers Om Besættelser, som Schioldann har udgivet i engelsk oversættelse og med en meget udvidet introduktion 14. Schioldanns hidtil seneste arbejde ligger i naturlig forlængelse af Wimmerudgivelserne. Der er tale om en oversættelse med tilhørende indtroduktion af indledningsforelæsningen fra Erik Strömgrens 1940-forelæsninger 15 over episodiske psykoser, en sygdomsgruppe, hvis nosologiske afgrænsning var, og er, uklar. Schioldanns oversættelse bringes som Classic Text No 100 i 25-års jubilæumsnummeret af History of Psychiatry, et udtryk for redaktionens anerkendelse af Strömgrens (og Schioldanns) betydning for psykiatrien og dens historie. Arbejdet rummer et væld af kliniske iagttagelser, og de øvrige forelæsninger kunne fortjene en oversættelse til engelsk, som Schioldann forhåbentlig får tid til at gennemføre. En ganske særlig indsats har professor Schioldann øvet indenfor psykofarmakologiens historie, hvor han i to større arbejder beskæftiger sig med danske (og australske) psykiateres banebrydende litiumforskning. I det første markeredes 100-året for Carl Langes død i Ud fra en, viste det sig, forkert teori om urinsur diatese som årsag til affektive lidelser behandlede (neuro)patologen Carl Lange og hans bror Fritz Lange, der var overlæge ved Sindssygehospitalet i Middelfart i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, rutinemæssigt depression og eksaltationstilstande med litiumsalte, der var en af datidens behandlinger af urinsyregigt. Imidlertid mistede man interessen for denne gigtbehandling, og brugen af litium gik i glemmebogen indtil Cade i Australien genopdagede den. Schioldann dokumenterer i sin bog, der også indeholder en oversættelse af Carl 14 Wimmer, A.: On possesion states. Translated and with an introduction by Johan Schioldann-Nielsen. Lingvistic revision by Maureen Bell. Classic Text No. 15. History of Psychiatry 1993;4: Schioldann, J.: Introduction to Episodic Psychoses by Erik Strömgren (1940). Classic Text No History of Psychiatry 2014;25: Abstract: 16 Schioldann, J.: In Commemoration of the Century of the Deat of Carl Lange. The Lange Theory of 'Periodical Depressions'. A Landmark in the History of Lithium Therapy. Adelaide Academic Press. Adelaide 2001.

6 Langes afhandling om Periodiske depressioner, denne danske indsats, der står som en milepæl i psykofarmakologiens historie. Oversættelsen er, med en fyldig introduktion, siden kommet som særskilt udgivelse 17. Den (foreløbige?) krone på værket er imidlertid Schioldanns store bog om litiumbehandlingens historie 18. Et kort resumé vil ikke yde bogen retfærdighed. Her skal blot nævnes den fascinerende historie om Cade's genopdagelse af litium og Mogens Schous banebrydende bidrag til litiumbehandlingens reintroduktion i psykiatrien, bl. a. ved (med mearbejdere) at gennemføre randomiserede og blindede kliniske undersøgelser, som var noget nyt omkring Også herved yder Schioldann et smukt bidrag til dansk psykiatrisk historie. Bogen er modtaget med smukke anmeldelser 19, mens det ikke på internettet har været muligt at finde negative omtaler. Bertelsen 20 noterer således:...the presentation makes fascinating reading, in places almost as exiting as a 'who done it' when the author tries to explore the priority of 'who did it first'. The analysis is meticoulos and appears exhaustive, leaving no stone unturned. the book should be a classic in the history of psychiatry. David Healy bemærker i sin anmeldelse 21 at it is diffucult to see how anyone else could have assembled the materials on any other drug as well as Professor Schioldann has done for lithium here. It is unlikely that there will be many other books, if any, on psychotropic or medical drugs that will define an area in quite the way this one has. For at slutte denne omtale af den internationale vurdering af lithiumbogen, skal nævnes, at Annales Médico-Psychologiques i 160-års jubilæumsnummeret 22 meddelte, at man ville bringe omtaler af 24 vigtige psykiatriske tekster, der er 17 Lange, C.: On periodical depressions and their pathogenesis (1886). Introduction and translation by Johan Schioldann.. Classic Text No. 85. History of Psychiatry 2011;22: Abstract: 18 Schioldann, J.: History of the Introduction of Lithium into Medicine and Psychiatry. Birth of Modern Psychopharmacology Preface by German E. Berrios. Adelaide Academic Press. Adelaide Udover de citerede, se også f.eks. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences 2010;47:85, Canadian Journal of Psychiatry 2010;55:818, Acta Psychiatrica Scandinavica 2010;121:488, Acta Neuropsychiatrica 2010;22: Bertelsen, A.: Book review. History of Psychiatry 2010;21: Healy, D.: Book reviw. Australasian Psychiatri 2010;18: Garrabé, J.: Analyse de livre. Annales Médico-Psychologique 2013;161: (http://1-s2.0-s main.pdf)

7 kommet siden Som den første bragtes en 6 sider lang dybtgående analyse af Schioldanns bog med fyldig omtale af danske litiumpionerer som Langebrødrene, Schou, Baastrup, Juel-Nielsen, Strömgren og Voldby. Dansk psykiatri har grund til stolthed over den historie, Schioldann har sat i verden. På dansk har Schioldann publiceret den oversigtsartikel 23, der indleder Bibliotek for Lægers markering af 50-året for den første store danske artikel om moderne litiumbehandling. Jubilæums -hæftet præsenteres af redaktionen: Først Johan Schioldanns introduktion og oversigt over lithiums medicinske historie med vægt på Mogens Schous indsats. Dernæst Mogens Schous selvbiografiske skildring af sin rejse med lithium 24. Og til sidst et genoptryk af den originale gennembrudsartikel fra Her er et stykke væsentlig dansk lægelig forskningshistorie, som alle kan glæde sig over og varme sig ved. Også til dansk psykiatris personalhistorie og bibliografi har Schioldann ydet væsentlige bidrag. Som bekendt udgav Erik Strömgren aldrig en selvbiografi, et savn, som Mogens Schou i nogen grad rådede bod på ved i 1986 at optage timelange interviews med ham. Schioldann har transkriberet videooptagelserne, som er blevet til en smuk lille bog 26. Med Mellergaards 27 ord giver den mange værdifulde oplysninger om psykiatriens udvikling i Danmark fra 1935 til 1986, set fra Aarhus. Af særlig interesse for Strömgren-forskningen er Schioldanns biografiske portræt af en af dansk psykiatris store. I sammenhæng hermed publicerede han sammen med Strömgrens enke en, så vidt vides, fuldstændig bibliografi over Strömgrens arbejder 28, som vil være en uomgængelig kilde for enhver, der beskæftiger sig med dansk psykiatris nyere historie. 23 Schioldann, J.: Litiumpioneren Mogens Schou et halvt århundrede med litium. Bibliotek for Læger 2005;209: Schou, M.: Min rejse med lithium. Bibliotek for Læger 2005;209: Schou, M., Juel-Nielsen, N., Strömgren, E., Voldby, H.: Behandling af maniske psykoser med lithium. Ugeskrift for Læger 1955;117: Genoptrykt i Bibliotek for Læger 2005; Erik Strömgren fortæller om sit liv med psykiatrien. Et interview med Mogens Schou Med en introduktion og annotation ved Johan Schioldann. Adelaide Academic Press Mellergaard, M.: Anmeldelse. Ugeskrift for Læger 2002;164:3093. (http://ugeskriftet.dk/debat/erik-stromgren-fortaeller-om-sit-liv-med-psykiatrien-et-interview-med-mogensschou ) 28 Schioldann, J., Strömgren, Lizzi Sand & Sartorius, N.: Erik Robert Volter Strömgren 28 November March A bio-bibliography. Acta Psychiatrica Scandinavica 1996;99: (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ /j tb09864.x/pdf)

8 I en særlig gruppe af publikationer står en række nekrologer over psykiatere og andre læger i danske 29 og udenlandske tidsskrifter 30, hvorved Schioldann også har været med til at gøre dansk psykiatri kendt og anerkendt internationalt. I nær sammenhæng med patografien har bibliografi altid været et centralt område i Johan Schioldanns forskning. De to områder kombineredes i 2 bibliografier, hvor han samlede internationalt patografisk materiale, der fra et medicinsk, psykologisk eller psykiatrisk synspunkt omhandlende Famous and Very Important Persons 31. Schioldann gir selv ingen personlige vurderinger, men refererer patografier, psykobiografier, psykohistorier og også et antall psykoanalytiske arbeider og biografier. Personene er omtalt i alfabetisk rekkefølge. For leger som arbeider med slike oppgaver er boken av betydelig verdi 32. Alle de omtalte aktiviteter burde i sig selv gøre professor Schioldann selvskrevet til en æresplads blandt hans fagfæller. Skulle dette ikke være nok, fortjener hans bibliografiske indsats en yderligere og særlig omtale. Den begyndte med en introduceret genudgivelse af M. Winther's Bibliotheca 29 Se f.eks. Schioldann, J: In memoriam. Ib Ostenfeld Ugeskrift for Læger 1995;157:1944. Schioldann, J: In Memoriam. Mogens Schou. Ugeskrift for Læger 2005;167:4216. Schioldann,. J.: In Memoriam Egill Snorrason. Dansk Medicin Historisk Årbog 1996: Se f. eks. Schioldann, J.: Obituary: Erik Strömgren History of Psychiatri 1993;4: Schioldann, J. Vestergaard P.: Obituary Mogens A. Schou. Acta Psychiatrica Scandinavica 2006;113: (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ /j x/full) Schioldann, J.: Obituary. Mogens Abelin Schou ( ). - half a century with lithium. History of Psychiatry 2006;17: Schioldann, J: Obituary Mogens Schou. Australasian Psychiatry 2006;14; Schioldann, J.: Famous and Very Important Persons. Medical, Psychological Psychiatri Bibliography Odense University Studies in Psychiatry and Medical Psychology. Vol. 3. Odense University Press, Odense Schioldann, J.: Famous and Very Important Persons. Medical, Psychological Psychiatri Bibliography. Vol.2: Adelaide University Press, Adelaide Retterstøl, N: Berømte og vigtige personer (anmeldelse). Tidsskrift for den Norske Legeforening. 2005;125:3508. (http://tidsskriftet.no/article/ )

9 Danorum Medica (1832) 33 og samme forfatters naturvidenskabelige bibliografi 34. Herefter opfordrede det davaerende Dansk natur- og lægevidenskabelige bibliotek (Universitetsbibliotekets 2. afdeling) Schioldann til fortsætte sit allerede påbegyndte arbejde med at revidere Oscar Preislers bibliografi over dansk medicinsk litteratur indtil , Bibliotheca Medica Danica ,. Gennem 20 år har Schioldann arbejdet med at komplettere Preislers enestående medicinhistoriske værk, der findes i 3 maskinskrevne eksemplarer, og som indeholder ca referencer til danske lægevidenskabelige arbejder siden Københavns Universitets grundlæggelse. I Schioldanns bibliografi, Dansk medicinhistorisk bibliografi. Danish medical historical bibliography på 1400 sider er dette tal vokset til ca , der, når man kender hans arbejdsmetode, er omhyggeligt kontrollerede. Det er med god grund, at Schioldann som motto for bibliografien citerer Sir William Osler: "The Danes have good to be proud of the series of distinguished men who have graced the [medical] profession of that country in the past three hundred years" Et værk som Schioldanns opus magnum trykkes ikke mere. Derfor har Det kongelige Bibliotek, hvor projektet gennem alle årene har været forankret, besluttet at udgive det i digital form, og enhver kan nu på internettet glæde sig over resultatet 36. Med Ugeskriftets 37 ord er Det er blevet til et formidabelt hjælpemiddel med et væld af digitale funktioner og fif. Således kan brugeren blot ved at klikke på en linje i indholdsfortegnelsen straks komme frem til det relevante afsnit. Søgefunktionerne er hurtige og overflødiggør registre. 33 Winther, M.: Bibliotheca Danorum Medica or Full Conspectus of Medical and Related Treaties In Denmark, Norway, [Schleswig] and Holstein Down to twh Year Copenhagen Edited with Introduction by Johan Schioldann. Adelaide Academig Press. Adelaide Winther, M.: Handbook of the Litterature of the Natural Sciences in Denmark, Norway, [Schleswig] and Holstein down to the Year 1829 for the Use of Naturalists & Physicians. Copenhagen Reissued with Introduction by Johan Schioldann. Adelaide Academic Press. Adelaide Preisler, O.: Bibliotheca Medica Danica Det Kongelige Bibliotek. København 1916 (utrykt Schioldann, J.: Dansk medicinhistorisk bibliografi. Danish medical historical bibliography. Det kongelige Bibliotek. København Findes kun som internetudgave: 37 Bonderup, G.: Nyt stærkt værktøj for medicinhistorikere Ugeskrift for Læger 2014;176:810 (http://ugeskriftet.dk//nyhed/nyt-staerkt-vaerktoej-medicinhistorikere)

10 Hvor ville det være skønt, hvis Schioldann arbejdede videre med bibliografien, således at de nyeste opførte arbejder ikke var 100 år gamle! Men om 100 år er vi alle døde, og det meste af den forskning, Schioldann og andre danske (og udenlandske) psykiatere har publiceret, vil formentlig være glemt. Når bortses fra Dansk medicinhistorisk bibliografi, der vil stå som et varigt monument over Johan Schioldann. Johan Schioldann har ikke gjort strålende opdagelser, der revolutionerer psykiatrien. Han har derimod stilfærdigt og uegennyttigt gennem mange år udøvet en meget betydelig forskningsmæssig indsats, der placerer Danmark og dansk psykiatri centralt i international sammenhæng. Han kombinerer i sjælden grad humanistiske, biografiske, lingvistiske og kildekritiske evner med et suverænt kendskab til psykiatrihistorie og klassisk psykopatologi. Det vil derfor være en ære at være medlem af et selskab, der blandt sine få æresmedlemmer tæller ham. Risskov december 2014;176:810 Kurt Sørensen, Aksel Bertelsen Povl Munk-Jørgensen fhv. overlæge, overlæge, overlæge, professor, dr. med speciallæge i psykiatri speciallæge i psykiatri tidligere formand DPS Risskov Risskov Hon. F. R. C. Psych. Risskov

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Mogens Schou og litium

Mogens Schou og litium Mogens Schou og litium Per Vestergaard Mogens Schou (1918-2005) er den danske psykiater, der mest effektivt og blivende har placeret sit eget og sit lands navn på psykiatriens verdenskort. Dette kapitel

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation DIS: Insert Amerikanske Title of Praktik Studerende Presentation HVEM ER DIS? DIS står for Danish Institute for Study Abroad. Det er en undervisningsorganisation i i for amerikanske k udvekslingsstuderende

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år (1990 2010)

på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år (1990 2010) Coaching forskning på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år (1990 2010) Status for tyve års evidens baseret empirisk forskning På verdensplan findes i alt blot tretten publicerede

Læs mere