Retspsykiatri som et fagområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retspsykiatri som et fagområde"

Transkript

1 Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at der er eller kan blive spørgsmål om afgørelse inden for retssystemet. Retspsykiatri er således en psykiatrisk virksomhed, der udøves med forståelse for den retlige virkelighed og de mulige retlige konsekvenser, som er baggrunden for, at der anmodes om lægelig medvirken. Den retspsykiatriske virksomhed deles i strafferetspsykiatrien og civilretspsykiatrien. Strafferetspsykiatrien omfatter i det væsentlige undersøgelse og behandling af psykisk afvigende og psykisk syge kriminelle. Civilretspsykiatriens hovedområde er psykiatriloven, det vil sige regler for tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, magtanvendelse med videre. Hertil kommer specielle områder som testamenthabilitet, værgemål og lignende. Betegnelsen retspsykiatri vil i denne beskrivelse af fagområdet primært omfatte strafferetspsykiatrien, idet enhver klinisk arbejdende psykiater skal have kendskab til psykiatriloven og kunne anvende denne lovs bestemmelser. Såvel romerretten som de gamle nordiske landskabslove indholdt særbestemmelser om psykisk syge (og mentalt retarderede). Psykiatri som et selvstændigt lægeligt speciale blev etableret omkring 1800, og helt fra den tid har læger (psykiatere) været involveret i vurdering og behandling af psykisk afvigende og psykisk syge kriminelle. Fagområdet var imidlertid i mange år et lille og relativt upåagtet hjørne af almenpsykiatrien. Indtil for år siden var der således under ti speciallæger i psykiatri her i landet, der var fuldtidsbeskæftigede inden for retspsykiatri, inklusive psykiatere ansat i fængselsvæsenet. Fra er antallet af retspsykiatriske patienter steget fra ca. 300 til nu ca Denne udvikling, hvis årsager ikke nærmere skal omtales, har medført, at der i dag er syv-otte større eller mindre retspsykiatriske afdelinger her i landet, hvortil kommer specialenheder som Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik samt Anstalten ved Herstedvester. Antallet af speciallæger og vordende speciallæger i psykiatri, der 1

2 arbejder inden for retspsykiatrien er mangedoblet. Retspsykiatrisk Interessegruppe, som er en medlemsgruppering under Dansk Psykiatrisk Selskab, har i dag omkring 175 medlemmer. Parallelt med denne udvikling er lovgivning, administrative bestemmelse med videre blevet stadig mere omfattende, ligesom retssikkerhedsmæssige forhold såvel de retspsykiatriske patienters retssikkerhed som samfundets forventninger om at blive beskyttet mod farlige sindssyge kriminelle er øget markant. Afgrænsning Helt overordnet afgrænses det retspsykiatriske fagområde af juridiske myndigheder, især domstolene, men til en vis grad også af politi og anklagemyndighed. Retspsykiatrien har to hovedopgaver vurdering af muligt psykisk syge kriminelle (mentalobservationer) samt behandling af psykisk syge og psykisk afvigende kriminelle. Det er domstolene, og i nogle tilfælde politi eller anklagemyndighed, der træffer bestemmelse om, hvorvidt der skal foretages mentalobservation, og det er domstolene, som på grundlag af mentalobservationens konklusion idømmer psykiatriske særforanstaltninger. En mentalundersøgelse er en grundig psykiatrisk undersøgelse, som forudsætter et omfattende kendskab til psykopatologi samt et grundigt kendskab til den eksisterende lovgivning, administrative bestemmelser med videre. Behandling af retspsykiatriske patienter, hvoraf nogle de anbringelsesdømte er indlagt i en årrække, forudsætter udover klinisk psykiatrisk viden og erfaring også kendskab til hele regelgrundlaget for behandlingen. Videnskabeligt adskiller retspsykiatri sig principielt ikke fra anden psykiatrisk forskning. Den retspsykiatriske forskning, som gennemføres her i landet, har overvejende været af epidemiologisk karakter og har blandt andet haft som formål at belyse for eksempel kriminalitet begået af skizofrene, antal psykisk syge og psykisk afvigende blandt en population af varetægtsfængslede, psykisk sygdom og psykiske forstyrrelser blandt helt unge (15-17-årige) svært kriminelle med videre. Det vil typisk kræve et vist kendskab til juridiske forhold samt kriminologi at gennemføre større epidemiologiske retspsykiatriske undersøgelser. Begrundelse Retspsykiatri bør etableres som et fagområde på grund af de kraftigt øgede kliniske opgaver, hvilket såvel gælder et stigende antal mentalobservationer som et kraftigt stigende antal retspsykiatriske patienter. Disse opgaver kræver særlig retspsykiatrisk 2

3 ekspertise. Hertil kommer, at specielle opgaver som for eksempel farlighedsvurderinger kræver en særlig uddannelse og viden baseret på en efterhånden omfattende international forskning med udvikling af instrumenter til vurdering af farlighed. I forbindelse med nogle af de retspsykiatriske afdelinger er der etableret særlige centre (i Aalborg, Århus og Middelfart), som varetager alle ambulante mentalobserva - tioner fra nogle nærmere definerede geografiske områder. Justitsministeriet har fastsat regler for, hvorledes ambulante mentalundersøgelser skal gennemføres, og det er væsentligt, at der opbygges en organisation med ekspertise ved disse centre, som sikrer den bedst mulige kvalitet af mentalobservationer. Organisatorisk og strukturel placering Retspsykiatri som fagområde bør forblive en del af almenpsykiatrien, bl.a. fordi en stadig større andel af de almenpsykiatriske patienter i kortere eller længere perioder er idømt en retspsykiatrisk foranstaltning. Antallet af retspsykiatriske patienter er imidlertid nu så stort, at de store amter som led i det psykiatriske behandlingssystem bør have retspsykiatriske afdelinger, gerne såvel en (eller flere) lukkede såvel som åbne afdelinger. Mindre amter vil formentlig med fordel kunne slå sig sammen om at etablere en retspsykiatrisk afdeling. Som anført er der etableret tre centre, der varetager ambulante mentalundersøgelser. I København varetages disse mentalobservationer af Retspsykiatrisk Klinik, og det forventes, at klinikken også vil få resten af Sjælland som optageområde. De større retspsykiatriske afdelinger forventes etableret som selvstændige administrative enheder for at forankre og udvikle den faglige ekspertise. Retspsykiatrien forventes således fortsat at være en integreret del af det samlede psykiatriske behandlingssystem og samarbejde med f.eks. neurologi, parakliniske afdelinger med videre på samme niveau som almenpsykiatrien. Retspsykiatrien har hertil som specielle samarbejdspartnere domstole, politi, anklagemyndighed og kriminalforsorgen. Dette samarbejde finder sted såvel på konkret niveau vedrørende de enkelte patienter, som overordnet vedrørende organisatoriske forhold, samarbejdsrelationer og lignende. Lægelig kompetence De retspsykiatriske opgaver bør varetages af alment uddannede speciallæger i psykiatri, og overlægestillinger besættes med speciallæger i psykiatri som udover at være kvalificerede i retspsykiatri også er kvalificerede til ansættelse som overlæge ved en almen psykiatrisk afdeling. Speciallæger, som fastansættes ved retspsykiatriske afdelinger med videre, bør som led i deres kliniske uddannelse have været ansat ved 3

4 enheder, som foretager mange mentalundersøgelser, ligesom det er ønskeligt, at de pågældende har erhvervet sig et vist kendskab til kriminalforsorgen og kriminalforsorgens klientel, det vil sige såvel indsatte som tilsynsklienter. Retspsykiatrisk Interessegruppe er ved at etablere en teoretisk efteruddannelse i retspsykiatri på højt niveau, og såfremt denne efteruddannelse permanentgøres, vil det være naturligt at kræve, at speciallæger, der arbejder inden for retspsykiatrien, har gennemgået denne efteruddannelse. Det er endvidere nærliggende at forlange, at speciallæger inden for fagområdet på linje med speciallæger i andre fagområder og andre specialer holder sig orienteret om den internationale udvikling ved deltagelse i symposier, kongresser med videre. Internationale forhold Retspsykiatri er blandt andet i Sverige, England og USA i større eller mindre udstrækning selvstændige specialer. Den typiske ordning er, at speciallæger i (almen) psykiatri gennemgår en formaliseret klinisk og teoretisk efteruddannelse, hvorefter de bliver speciallæger i retspsykiatri. Den oven for skitserede udvikling her i landet, hvor antallet af retspsykiatriske patienter er mangedoblet gennem de sidste 20 år, er også set i en række andre lande, og internationalt har retspsykiatri i den samme periode udviklet sig til et stort speciale. Der afholdes nu adskillige internationale videnskabelige retspsykiatriske kongresser hver år. Der udgives i hvert fald ti store internationale retspsykiatriske tidsskrifter, og alle de lande, Danmark normalt sammenligner sig med, har nu professorater i retspsykiatri. Organisationen af det retspsykiatriske undersøgelses- og behandlingssystem er forskellig fra land til land, blandt andet i høj grad afhængig af de pågældende landes lovgivning og størrelse, og det er derfor vanskeligt at drage sammenligninger landene imellem. 4

5 5

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

betænkning om det grønlandske retsvæsen

betænkning om det grønlandske retsvæsen betænkning om det grønlandske retsvæsen 1 2 3 4 5 6 7 RESUME Resume DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003 1426 Frist- og forældelsesregler

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske sygdomme

Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske sygdomme REGIO NR 4 / ÅRGANG 2 / JUNI 2014 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske me Psykiatriske patienter har flere kontakter med sundhedsvæsenet for fysiske

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2007 Ordination af injicerbar heroin til stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Heroin; Stofmisbrugere

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere