Generelle forhold vedrørende Syddansk Universitet, Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle forhold vedrørende Syddansk Universitet, Odense"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. januar 2003 afgav jeg endelig rapport om inspektionen den 15. oktober 2002 af Syddansk Universitet, Odense. I rapporten bad jeg universitetet om udtalelser og om underretning mv. med hensyn til forskellige forhold. Jeg bad om at disse udtalelser og underretninger mv. blev sendt gennem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling for at ministeriet kunne få lejlighed til at kommentere det som universitetet anførte. Jeg sendte yderligere et eksemplar af rapporten til ministeriet med henblik på ministeriets eventuelle inddragelse af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Jeg modtog med brev af 21. marts 2003 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings udtalelse vedlagt universitetets udtalelse af 12. marts Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt. 3. Generelle forhold vedrørende Syddansk Universitet, Odense I den endelige rapport om inspektionen var anført følgende: Universitetet har afgivet oplysninger til Undervisningsministeriets tilgængelighedsguide ( for så vidt angår alle undervisningsbygninger på Campusvej og de fleste bygninger i Winsløwparken (med undtagelse af bygning 23). På en række konkrete punkter fremgår det af tilgængelighedsguiden at spørgsmål ikke er blevet

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 besvaret. Universitetet tilkendegav under inspektionen at universitetet ville undersøge baggrunden for at disse oplysninger mangler, og om muligt tilvejebringe dem. Jeg beder universitetet om at blive orienteret herom. Universitetet har i brev af 12. marts 2003 udtalt følgende herom: En række spørgsmål i guiden er besvaret med ikke besvaret idet spørgsmålene ikke er relevante og enkelte spørgsmål er ikke besvaret da der ikke kan gives et entydigt svar på spørgsmålene (f.eks. spørgsmål om indeklima). Universitetet vil i samarbejde med Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger ved en kommende revision af guiden i muligt omfang supplere guiden med kommentarer ved de ikke besvarede spørgsmål. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Forskning har udtalt følgende: S-FoU gennemførte (for egen regning) registreringerne på landets universiteter ved hjælp af arkitekt- og ingeniørstuderende til brug for en etablering af oplysninger i TGU.dk. Institutionerne blev i den forbindelse bedt om at kvalitetssikre oplysningerne før indtastning i databasen. Syddansk Universitet henviser i svaret vedrørende de manglende oplysninger til, at man ved en kommende revision af guiden vil supplere med kommentarer i TGU i samarbejde med S-FoU. Det bemærkes, at ansvaret for opdatering og kvaliteten af data i TGU er institutionens. Jeg har noteret mig det som universitetet har oplyst, og foretager på det foreliggende grundlag ikke yderligere vedrørende dette forhold. Jeg bemærker at det fremgår af en pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet (som udbyder hjemmesiden TGU.dk) om hjemmesidens åbning at [s]kolerne kan selv opdatere deres oplysninger. Jeg går ud fra at dette kan ske løbende, og at universitetet er opmærksom herpå. Ad pkt Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 De to handicapparkeringspladser foran hovedindgangen som blev besigtiget, var markeret med gule skilte med sort tekst og handicapsymbol. Pladserne var ca. 2,5 meter brede. En anden handicapparkeringsplads umiddelbart foran indgang E som også blev besigtiget i forbindelse med inspektionen, var egnet til en kassevogn, dog forudsat at kørestolsbrugeren har udstigning i siden af vognen. Arealet bag de ovenfor nævnte to handicapparkeringspladser var tilstrækkeligt stort til en kassevogn med udstigning bag i vognen. Bygningsreglement 1995, kapitel 2.6.2, stk. 3, er sålydende: Ved udformningen af parkeringspladser skal et passende antal parkeringspladser udformes, så de kan anvendes af personer, hvis funktionsevne er nedsat. Dansk Center for Tilgængelighed anbefaler i overensstemmelse med DS 3038:2001, pkt. 4.1, at handicapparkeringspladser måler mindst 3,5 meter i bredden (og 5 meter i længden). Den normale bredde på en parkeringsplads er 2,5 meter. Gangsti og lignende kan efter centerets anbefalinger indgå som det ekstra areal, hvis dette er plant og i samme niveau som parkeringsarealet. Til kassevogne anbefales 4,5 meter i bredden (og 8 meter i længden). Allerede under inspektionen tilkendegav universitetsledelsen at universitetet vil sørge for at handicapparkeringspladserne udvides således at de bliver mindst 3,5 meter brede, ved at inddrage en yderligere parkeringsplads. Jeg foretager på denne baggrund ikke yderligere vedrørende dette spørgsmål. Jeg henstiller dog til universitetet at samtlige handicapparkeringspladser på universitetet gennemgås med henblik på at sikre den nødvendige bredde. Jeg beder universitetet om underretning om hvad min henstilling giver anledning til. Universitetet har udtalt følgende: Afstribning og skiltning ved handicapparkeringspladser ved universitetets hovedindgang er blevet ændret og de øvrige handicapparkeringspladser er blevet gennemgået mht. nødvendig bredde. Gennemgangen har bevirket, at afstribningen ved yderligere 4 handicapparkeringspladser vil blive ændret i løbet af foråret 2003.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Jeg går på denne baggrund ud fra at alle universitetets handicapparkeringspladser nu har den nødvendige bredde, og jeg foretager ikke yderligere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Hovedindgang De under punkt 4.1. nævnte stier foran hovedindgangen er ikke forsynet med taktile ledelinjer, tilstrækkelig mærkbart belægningsskift eller anden form for markering af sving for svagsynede/blinde. Stiføringen kan uden markering lede svagsynede/blinde ud på en vej/cykelsti eller ind i en ståltrappe på siden af huset. Jeg henstiller til universitetet at undersøge mulighederne for at forsyne stierne med markeringer for svagsynede/blinde. Selve hovedindgangen til universitetet er en niveaufri adgang gennem brede dobbelte glasdøre. Der er automatisk døråbner på dørene, som er skydedøre. Dørbredden er fuldt tilstrækkelig til passage af kørestole. Glaspartiet er i hele sin udstrækning markeret med små lodrette hvide streger med få centimeters mellemrum; når dørene skyder til side opstår således en åbning uden lodrette streger som svagsynede kan orientere sig mod. Glaspartiet med de dobbelte glasskydedøres mange spejlinger og refleksioner af lys mv. giver et meget forvirrende synsindtryk som kan være vanskeligt at orientere sig efter for svagsynede. De små lodrette streger afhjælper kun til dels dette problem. Jeg henstiller til universitetet at overveje løsningsmuligheder som kan forbedre orienteringsmulighederne ved dørene for svagsynede. Jeg beder om underretning om hvad min henstilling giver anledning til. Universitetet har for så vidt angår dette og ni andre forhold oplyst følgende:

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Universitetet vil i samarbejde med Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger, som er den nye bygnings formelle ejer og arkitektfirmaet CUBO A/S, som forestod arkitektarbejdet på sagen, arbejde på en løsning af de ovenfor nævnte 10 forhold. Beslutninger herom skal ses i lyset af at bygningen er helt ny. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udtalt følgende: Syddansk Universitet oplyser, at universitetet sammen med S-FoU vil arbejde på en løsning af de oplistede 10 forhold. S-FoU bemærker i denne forbindelse, at det er institutionerne, der har ansvaret for bygningernes tilgængelighedsstandard i forhold til eventuelle myndighedskrav, der er rettet mod lejers benyttelse (drift) af bygningerne. S-FoU kan oplyse som det også tidligere fremgik i forbindelse med inspektionsrapporten for Københavns Universitet på Amager at S-FoU generelt har mulighed for at finansiere tiltag, der øger bygningernes brugsværdi for vores lejere, mod at lejer er indstillet på at afholde en afledt lejeforhøjelse herfor. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan henholde sig til S-FoU s bemærkninger. Jeg beder universitetet oplyse om udfaldet af de nævnte bestræbelser på at finde en løsning på disse forhold i samarbejde med Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Ad pkt Gydehutten og omkringliggende arealer Universitets stueetage er opbygget omkring en lang gang, Gydehutten, som strækker sig fra hovedindgangen til indgang F i den modsatte ende. Gydehutten fremstår lidt mørk og virker dunkelt oplyst. Indretningen er dog uanset flere opstillinger af sofamiljøer og grønne planter egnet også til handicappede. Således er der i hele gan-

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 gens udstrækning god plads til kørestolsbrugere, og for synshandicappede er der lige og ubrudte gangbaner og kontrastfarver på de fleste døre til de omkringliggende lokaler. I forbindelse med min inspektion af Humanistisk Fakultet på Københavns Universitet, Amager henstillede jeg at lysforholdene blev gennemgået, og at i hvert fald defekte lyskilder blev bragt i orden. Fakultetet gennemgik på denne baggrund luxniveauet i gange, undervisningsrum og auditorier og konstaterede et for lavt niveau, uanset om alle belysningsarmaturer fungerer. På denne baggrund oplyste fakultetet at fakultetet ville foranledige at et rådgivende arkitektfirma udarbejder et projekt for forbedring af belysningen i de kritiske områder, og at arbejdet efterfølgende udføres. Jeg udtalte at jeg gik ud fra at gennemgangen af auditorier og undervisningslokaler også omfatter tavlebelysningen. Jeg beder Syddansk Universitet oplyse om eventuelle planer for tilsvarende at undersøge lysforholdene på Syddansk Universitet, Odense. Universitetet har udtalt følgende: Universitetet påregner i 2003 at lade universitetets arkitektrådgiver (CUBO A/S) udarbejde forslag til renovering af belysningen på universitetets længste hovedgange, Gydehutten og Stenten. Jeg beder universitetet om underretning om arkitektfirmaets forslag og hvad forslaget giver anledning til. Ad pkt Trappen Få meter inden for hovedindgangen fører en bred stentrappe op til forhallen (Campustorv). Trappen er stejl og har 32 trin med en hvilerepos midt på trappen. Der er håndlister i hver side og midt på trappen. De enkelte trin på trappen, som er udformet i marmorsplit, er ikke markeret med kontrastfarve.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Dansk Center for Tilgængelighed anbefaler at trinforkanter på trapper markeres på hvert trin med kontrastfarve på en sådan måde at det kan ses både når man går op, og når man går ned. Jeg beder universitetet oplyse om eventuelle planer for markering af trappens trin med kontrastfarve. Universitetets og ministeriets bemærkninger hertil er gengivet under pkt. 4.2., hvortil jeg henviser. Jeg beder universitetet oplyse om udfaldet af de nævnte bestræbelser på at finde en løsning på dette forhold i samarbejde med Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Ad pkt Elevatoren ved hovedindgangen Til højre for trappen ved hovedindgangen er en elevator. Der er ingen skiltning til elevatoren, som ikke kan ses umiddelbart fra indgangspartiet. Elevatorens udvendige betjeningsknapper er placeret i en højde af ca. 110 centimeter. Elevatorens indvendige mål er ca. 140 x 140 centimeter, og den tilstedeværende kørestolsbruger havde ingen vanskeligheder med at dreje sin kørestol omkring i elevatorstolen. Elevatorens indvendige knappanel er placeret i en højde af ca. 106 centimeter. De indvendige knapper er forhøjede, og knappernes funktion er med tekst påtrykt elevatorens væg. Dansk Center for Tilgængelighed anbefaler at betjeningsknapper i elevatorer er ophøjede, og at det kan ses, høres og føles når de aktiveres. Tekst og tal skal efter centerets anbefalinger være udformet i relief og anbringes så nær på knapperne som muligt, men ikke på selve knapperne. Jeg henstiller til universitetet at der opsættes tekst og tal i relief i overensstemmelse med centerets anbefaling. Min henstilling gælder alle universitetets elevatorer hvortil studerende, ansatte

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 og besøgende har almindelig adgang. Jeg beder om underretning om hvad min henstilling giver anledning til. Universitetets og ministeriets bemærkninger hertil er gengivet under pkt. 4.2., hvortil jeg henviser. Universitetet har endvidere udtalt følgende: Universitetet undersøger i øjeblikket om det er muligt at supplere den eksisterende tekst/tal på betjeningspaneler med tekst/tal i relief på de mest benyttede elevatorer (elevatorer med adgang fra Gydehutten). Da pladsforholdene på de eksisterende paneler imidlertid er begrænsede, kan der blive tale om en udskiftning af betjeningspanelerne. Universitetet forventer i løbet af april 2003 at få afklaret om panelerne skal udskiftes. Jeg beder universitetet oplyse om udfaldet af de nævnte bestræbelser på at finde en løsning på dette forhold, herunder i samarbejde med Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Ad pkt Studenterboghandelen Facaden til boghandelen fra stueplan udgøres af en sektionsinddelt glasvæg. På den indvendige side af glasvæggen er opstillet reoler eller stabler af bøger mv. Mellemrummet mellem reoler og bogstabler er de fleste steder markeret ved plakater og opslag. Enkelte steder er ikke sådanne markeringer. Universitetet foreslog under inspektionen at sørge for at der alle steder opsættes markeringer således at svagsynede ikke overser glasfacaden. Jeg beder universitetet om underretning når der er opsat markeringer.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Indgangen til boghandelen fra stueplan sker gennem en glasdør. Der er et gult skilt på døren med teksten Indgang tryk. Døren åbner indad, og dørbredden er ca. 57 centimeter. Dørhåndtaget består af et hul i glasdøren som man således må gribe i når man skal ud fra boghandelen. Den nødvendige trækkraft for at åbne døren blev med en almindelig fiskevægt målt til ca. 5,5 kg. Den tilstedeværende kørestolsbruger kunne kun med en del besvær komme ind i og ud af studenterboghandelen ved egen hjælp. Dansk Center for Tilgængelighed anbefaler i overensstemmelse med DS 3028:2001, pkt , at den frie åbning i døre er mindst 77 centimeter, samt at dørgreb er lette at betjene og lokalisere og gode at gribe om. Centeret anbefaler desuden at døre er lette at åbne: Alle typer manuelt betjente døre herunder med dørpumpe skal kunne åbnes ved at bruge en trækkraft på højst 25 N, som svarer til 2,5 kilo. Jeg henstiller til universitetet at undersøge mulighederne for at etablere en bredere døråbning som ikke udgør en hindring for kørestolsbrugere. Jeg henstiller desuden til universitetet at etablere et dørgreb som lever op til anbefalingerne, samt at gøre døren lettere at åbne således at også handicappede med begrænsede finger- og armkræfter kan betjene døren. Jeg beder om underretning om hvad mine henstillinger giver anledning til. Universitetets og ministeriets bemærkninger til disse spørgsmålet er gengivet under pkt. 4.2., hvortil jeg henviser. Jeg går ud fra at det beror på en fejl at det af universitetets svar fremstår som om også spørgsmålet om markeringer på glasfacaden af hensyn til svagsynede er henskudt til nærmere undersøgelser i samarbejde med Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger og arkitektfirma. Jeg har forståelse for at arkitektoniske hensyn på længere sigt kan betinge overvejelser om permanente løsninger, men går ud fra at universitetet allerede kort tid efter inspektionen opsatte i hvert fald midlertidige markeringer. Jeg beder i øvrigt universitetet oplyse om udfaldet af de nævnte bestræbelser på at finde en løsning på disse forhold i samarbejde med Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Ad pkt Campustorv Om forholdene på Campustorv var anført følgende i den endelige rapport: Skiltene over de enkelte skranker er udført i børstet stål som er opsat direkte på de grå betonvægge. Skiltningen på torvet som viser vej til universitets forskellige lokaliteter, er opsat på grå betonvægge. Skiltenes baggrund er grå, og retningsangivelsen er anført med gråsorte bogstaver og sorte pile. Skilte og tavler bør af hensyn til svagsynede være udført med en grundfarve som står i kontrast til væggen eller baggrunden. Samtidig bør farverne på bogstaverne stå i kontrast til grundfarven på tavlen. Skiltene som viser vej til universitetets lokaliteter, er vanskelige at se på længere afstand, og læsbarheden er meget afhængig af afstand og lysvinkel. Det samme gælder i udpræget grad skiltene over skrankerne. Svagsynede vil have særlig svært ved at få øje på skiltningen og læse den på afstand. Navnlig henset til hallens størrelse er dette uhensigtsmæssigt. Jeg beder universitetet oplyse om eventuelle planer for en forbedring af skiltningen på Campustorv af hensyn til svagsynede. Skranken ved indskrivningskontoret er todelt. Den nedre del består af en traditionel skranke udført i træ. Den øvre del består af en metalhylde med en tonet glasrude som er placeret mellem den nedre skranke og metalhylden. Den samlede skrankehøjde og glasruderne gør det umuligt eller meget vanskeligt for kørestolsbrugere at anvende skranken til udfyldning af formularer o.l. Ca meter fra skranken er imidlertid en bordopstilling med stole hvor blanketudfyldningen kan foregå. Skranken ved Cafe Campus er samme konstruktion som skranken ved indskrivningskontoret. Højden på den nederste del af skranken muliggør for så vidt anvendelse af skranken for kørestolsbrugere og lave personer. Uanset at blanketudfyldning mv. som anført kan foregå ved borde i nærheden, ville det dog være ønskeligt at blandt andre kørestolsbrugere har samme mulighed

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 for at benytte skranken som andre besøgende; dette lader sig imidlertid ikke gøre på grund af konstruktionen af den øvre skranke som jeg forstod ikke tjener noget praktisk formål. Jeg beder universitetet oplyse om universitetet har gjort overvejelser om afhjælpning af dette problem. En mulighed kunne f.eks. være at fjerne de tonede glasruder. Dankortterminalen i Cafe Campus er placeret oven på skranken i en højde af ca. 110 centimeter. Den tilstedeværende kørestolsbruger kunne akkurat nå terminalen, men kunne ikke trække et dankort igennem og betjene terminalens tastatur, ligesom det ikke var muligt for ham at skærme for tastaturet ved indtastning af PIN-kode. Det er utilfredsstillende at kørestolsbrugere ikke har samme mulighed for at benytte dankortterminalen som andre besøgende. Jeg går ud fra at universitetet vil ændre på dankortterminalens placering (og eventuelt hældningsgraden) således at også kørestolsbrugere kan benytte den. Jeg beder universitetet om at oplyse hvorledes dette sker. Universitetets og ministeriets bemærkninger til disse spørgsmål er gengivet under pkt. 4.2., hvortil jeg henviser. Jeg beder universitetet oplyse om udfaldet af de nævnte bestræbelser på at finde en løsning på disse forhold i samarbejde med Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Ad pkt Konferencesektionen Konferencesektionen har eget handicaptoilet (lokale A Ø5-201b-1). Toilettet er rummeligt og giver god plads for kørestolsbrugere. Toilettet er udstyret med armstøtter. Mellem toilettet og håndvasken er opsat en holder med papirhåndklæder. På væggen på den anden side af håndvasken sidder en sæbebeholder og under sæbebeholderen en affaldsbeholder. Håndvasken i toilettet er udstyret med en vandhane som er nem at betjene også i almindelighed for personer med nedsat muskelkraft i arme og hænder. Bag vandhanen er en stålplade og over

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 stålpladen et spejl der således er meget højt placeret. Ifølge DS 3028:2001, pkt. 4.5, skal håndvasken på handicaptoiletter kunne nås siddende på wc et og servietautomat anbringes inden for rækkevidde af såvel stående som siddende der befinder sig foran håndvasken eller sidder på wc et. Ifølge DS 3028:2001, pkt. 4.5, skal spejl desuden kunne benyttes af såvel stående som siddende, dvs. række fra 0,9 til 1,9 meter over gulv. Dansk Center for Tilgængelighed anbefaler desuden at affaldsbeholder kan nås siddende på wc, og at sæbedispenser kan nås både fra wc et og siddende foran håndvasken. Det er uhensigtsmæssigt at spejlet er placeret så højt at kørestolsbrugere i almindelighed ikke vil kunne benytte det. Det er ligeledes uhensigtsmæssigt at en handicappet bruger af toilettet ikke kan vaske og tørre hænder siddende på wc et. Jeg henstiller at indretningen i handicaptoiletterne (her og andre steder på universitetet) ændres således at de ovennævnte retningslinjer imødekommes. Jeg beder universitetet om oplysning om hvad min henstilling giver anledning til. Universitetets og ministeriets bemærkninger hertil er gengivet under pkt. 4.2., hvortil jeg henviser. Universitetet har endvidere udtalt følgende: Universitetet har indenfor de seneste år renoveret en række ældre toiletafsnit og nyetableret 2 toiletafsnit inkl. handicaptoiletter på Gydehutten. En gennemgang af handicaptoiletterne har bevirket at universitetet i 2 toiletter vil opsætte nye spejle samt ændre/supplere affaldskurve i 3 toiletter, således at kurvene kan nås siddende på toilet. Universitetet påregner at renovere et antal ældre toiletafsnit i området ved gangen Stenten og vil i den forbindelse være opmærksom på kravene til indretning af handicaptoiletter. Jeg beder universitetet oplyse om udfaldet af de nævnte bestræbelser på at finde en løsning på dette forhold, herunder i samarbejde med Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Jeg går ud fra at universitetet i forbindelse med de nævnte bestræbelser udarbejder en oversigt over universitetets handicaptoiletter, herunder hvilke der lever op til, henholdsvis ikke lever op til de retningslinjer som var nævnt i den endelige rapport. Jeg beder om at modtage en kopi af denne oversigt.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 I rapporten var videre anført følgende i forbindelse med besigtigelse af et mindre konferencerum (lokale 98): Fra konferencerummet er udgang til en stålveranda. Dørtrinnet er ca. 5,5 centimeter højt, og det voldte den tilstedeværende kørestolsbruger en del besvær at komme ind og ud af døren på egen hånd. Navnlig indgangen udefra volder problemer på grund af det korte tilløbsstykke. Ifølge DS 3028:2001, pkt , må dørtrin maksimalt være 25 millimeter høje. Dansk Center for Tilgængelighed anbefaler helst kun millimeter, og at dørtrin udføres med affasede kanter. Centeret anbefaler desuden at dørtrin (bundstykker) udføres forsænkede med fjedrende dørtrin der trykkes ned af kørestolens vægt. Den begrænsede eller manglende tilgængelighed til og fra verandaen som dørtrinnet indebærer, bør løses. Universitetet udtrykte under inspektionen enighed med mig heri. En løsning kunne eventuelt være at montere en mindre rampe på dørtrinnet. Jeg beder universitetet om oplysning om hvorledes problemet løses. Universitetets og ministeriets bemærkninger til dette spørgsmålet er gengivet under pkt. 4.2., hvortil jeg henviser. Jeg beder universitetet oplyse om udfaldet af de nævnte bestræbelser på at finde en løsning på dette forhold i samarbejde med Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Ad pkt Undervisningslokale 82 Jeg henstiller til universitetet at universitetets dørpumper gennemgås med henblik på at sikre at dørpumperne ikke er unødigt stramme. Jeg beder om underretning om hvad min henstilling giver anledning til.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Universitetet har oplyst at alle dørpumper er blevet gennemgået og justeret således at pumperne ikke er unødigt stramme. Jeg foretager ikke yderligere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt Kantine IV og pkt Kantine II Jeg udtalte i den endelige rapport at jeg gik ud fra at universitetet ville sørge for at ændre på placeringen (og hældningsgraden) af dankortterminalerne i kantinerne således at også kørestolsbrugere kan benytte dem. Jeg bad universitetet om at oplyse hvorledes dette sker. Universitetet har oplyst at terminalernes placering i kantine IV er blevet ændret, idet begge terminaler er blevet sænket og justeret i hældning. Universitetet har videre oplyst at dankortterminalerne i kantine II betjenes af kantinepersonalet, og brugerne skal kvittere på en papirbon. Jeg foretager ikke yderligere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt Syddansk Universitetsbibliotek I forbindelse med gennemgangen af universitetets bibliotek var anført følgende om to kopimaskiner: Umiddelbart foran mikrofilmafdelingen er opstillet to kopimaskiner til bibliotekets brugere. Der

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 er tilstrækkelig gode adgangsforhold til maskinerne. Kopimaskinerne vil imidlertid kun delvis kunne betjenes af kørestolsbrugere på grund af maskinernes højde. Kopimaskinerne er desuden udstyret med kortlæsere til værdikort som kan købes i biblioteket. Kortlæserene er placeret ca. 20 centimeter over kopimaskinernes højde, og kørestolsbrugere vil i almindelighed ikke kunne betjene dem, herunder vil det ikke være muligt for kørestolsbrugere at se det display som angiver restværdien af kortet. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende at kopimaskinerne ikke kan betjenes fuldt ud af alle kørestolsbrugere. Navnlig placeringen af kortlæserne udgør et problem. Jeg henstiller at kortlæserne sænkes, hvilket efter min vurdering umiddelbart kunne ske. Jeg beder om underretning om hvad min henstilling giver anledning til. Jeg går desuden ud fra at bibliotekets personale yder hjælp til handicappede som ikke selv kan betjene kopimaskinerne. På denne baggrund foretager jeg mig ikke videre vedrørende kopimaskinerne. Universitetet har oplyst at kortlæserne til kopimaskinerne er blevet sænket. Jeg foretager ikke yderligere vedrørende spørgsmålet. Jeg anførte videre om adgangen mellem etagerne og en elevator: Der er adgang til bibliotekets 1. sal dels via en indvendig trappe fra avis- og tidsskriftssektionen, dels via en elevator. Trappen har 24 trin som er grå med sølvfarvede stålforkanter. Elevatoren er egentlig en vareelevator som benyttes til transport af bøger mv. Elevatoren er placeret uden for bibliotekets besøgsområde et stykke væk fra skranken. Der er ingen skiltning til elevatoren, og døren ind til den gang hvorfra der er adgang til elevatoren, er forsynet med et skilt med påskriften Kun adgang for bibliotekets personale. Døren ind til elevatoren er stor og tung. Den nødvendige trækkraft for at åbne døren blev med en almindelig fiskevægt målt til ca. 5-6 kg. Elevatorens betjeningsknapper er placeret tæt ved elevatorens bagvæg og er ikke udstyret med tekst i relief.

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 Dansk Center for Tilgængelighed anbefaler at betjeningsknapper der tilkalder elevatorer, sidder i ca. en meters højde på væggen ved siden af elevatordøren og mindst 0,5 meter fra indvendigt hjørne. Indvendige betjeningsknapper anbefales opsat i et vandret panel i en højde på 0,9-1,2 meter over gulvet, midtfor på langsidens væg. Elevatorens placering er uhensigtsmæssig henset til at den også skal anvendes af bibliotekets handicappede besøgende. Dertil kommer at der ikke er skiltning fra indgangs/skrankeområdet til elevatoren, og at skiltet på døren ind til den gang hvorfra der er adgang til elevatoren, ligefrem forbyder adgang for besøgende. Jeg henstiller at der opsættes klar skiltning fra indgangs/skrankeområdet til elevatoren, og at det ved skiltning klargøres at bibliotekets handicappede besøgende har adgang til det område hvor elevatoren er placeret. Jeg beder universitetet om underretning om hvad min henstilling giver anledning til. Jeg henviser for så vidt angår knappaneler med tekst og tal i relief til mine bemærkninger og min henstilling ovenfor under pkt Jeg beder i tilslutning hertil universitetet om at undersøge mulighederne for at flytte knappanelet således at det placeres mindst 50 centimeter fra hjørnet. Min henstilling gælder alle universitets elevatorer hvortil studerende, ansatte og besøgende har almindelig adgang, og hvor knappanelet ikke allerede er således placeret. Jeg beder universitetet om oplysning om mulighederne for at flytte knappanelet. Af universitetets udtalelse af 12. marts 2003 fremgår at elevatoren skulle renoveres i sommeren 2003, og at der i den forbindelse skulle opsættes supplerende betjeningspanel og installeres automatiske døre. Der skulle endvidere etableres tydelig skiltning der viser vej til elevatoren. Jeg går ud fra at dette nu er sket, og jeg foretager ikke yderligere vedrørende denne elevator. Ad pkt Auditorium U55 Auditorium U55 er placeret med indgang fra Gydehutten nær indgang B. Auditoriet er udformet som et amfiteater med smalle rækker af sæder med borde foran. Bagved stolerækkerne, øverst i auditoriet, er plads til kørestolsbrugere. Der er ikke indrettet bordplads til kørestolsbrugere, og udsynsforholdene vil være blokerede såfremt der sidder tilhørere på pladserne umiddelbart foran kørestolsbrugeren. Konferencerummet er udstyret med teleslynge således at hørehandicappede på

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 forlangende får udleveret særlige trådløse høretelefoner. Trappen ned til pladsen foran stolerækkerne er forsynet med kontrastfarver på trappetrinenes forkanter. Universitetsledelsen udtrykte allerede under inspektionen villighed til at nedlægge et antal pladser på den øverste ordinære stolerække således at udsynsproblemet bliver løst. Jeg forstod at universitetet samtidig vil være indstillet på at opsætte bordplader til de herved etablerede handicappladser. Jeg beder om underretning når dette er sket. Universitetet har oplyst at der er etableret pladser til kørestolsbrugere ved fjernelse af seks eksisterende faste pladser. Jeg forstår det oplyste således at der også er opsat (klap)borde til de etablerede handicappladser, og jeg foretager ikke yderligere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Auditorium U45 I rapporten anførte jeg følgende: Auditorium U45 er placeret med indgang fra Gydehutten nær indgang F. Auditoriet er ligesom U55 udformet som et amfiteater med smalle rækker af sæder med borde foran. Bagved stolerækkerne, øverst i auditoriet, er plads til kørestolsbrugere. Der er ikke indrettet bordplads til kørestolsbrugere. Udsynsforholdene bliver i dette auditorium ikke forringet af eventuelle tilhørere på de øverste ordinære rækker. Konferencerummet er udstyret med teleslynge således at hørehandicappede på forlangende får udleveret særlige trådløse høretelefoner. Jeg forstod at universitetet vil være indstillet på at opsætte bordplader til et antal handicappladser midtfor i auditoriets bagerste del, eventuelt som klapborde. Jeg beder om underretning når dette er sket. Trappen ned til pladsen foran stolerækkerne er forsynet med kontrastfarver på trappetrinenes forkanter. Trappen er konstrueret således at gulvplanet bag stolerækkerne brydes af trappens øverste

18 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 18 trin. Der opstår herved en niveauforskel af et trappetrins højde. Niveauforskellen er i trappetrinnets længde tydeligt markeret med kontrastfarve, men afmærkningen er ikke tydelig i trappetrinnets dybde, dvs. på siderne af trinnet. Auditoriets konstruktion er for så vidt angår niveaufaldet ved trappen ikke fuldt sikkerhedsmæssigt forsvarlig for kørestolsbrugere, gangbesværede og navnlig svagsynede. Jeg forstod at universitetet ville markere niveauforskellen hele vejen rundt om trappetrinnet. Jeg beder om underretning når dette er sket. Universitetet har oplyst at der er etableret fire klapborde til kørestolsbrugere, og at der er foretaget markering af trappekant. Jeg foretager ikke yderligere vedrørende disse spørgsmål. Ad pkt Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering Om adgangsforholdene fra handicapparkeringsplads til indgangsparti var anført følgende i den endelige rapport: Fra den ene eksisterende handicapparkeringsplads ind til indgangen til bygning 21 er en niveauforskel på ca. 6-7 centimeter. Ifølge bygningsreglementet 1995, kapitel 2.6.3, stk. 2, skal adgangs- og tilkørselsarealer være udformet så bebyggelsen kan benyttes af personer hvis funktionsevne er nedsat. Niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terræn eller ved rampe. Jeg har ingen oplysninger om hvornår adgangsarealet er etableret, og jeg kan derfor ikke tage stilling til om arealet burde være bygget i overensstemmelse med bygningsreglementet Jeg må imidlertid konstatere at adgangsforholdene ikke er tilfredsstillende, og jeg henstiller til universitetet at adgangsforholdene fra den ene eksisterende handicapparkeringsplads ind til

19 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 19 indgangen til bygning 21 bringes i overensstemmelse med bygningsreglement Jeg beder om underretning om hvad min henstilling giver anledning til. Universitetet har oplyst at niveauforskelle i terræn er blevet udjævnet, og at alle niveauforskelle i øvrigt ved parkeringspladser er gennemgået. Jeg foretager ikke yderligere vedrørende dette forhold. Ad pkt Elevator i bygning 21 Til højre for indgangen til bygningen er en elevator. Elevatorens indvendige knappanel er placeret tæt ved elevatorens ene hjørne. De indvendige knapper er forhøjede, og knappernes funktion er med tekst påtrykt elevatorens væg. Knappanelet er ikke forsynet med tekst i relief. Knappanelet er placeret forholdsvis højt. Jeg henviser for så vidt angår knapper med tekst og tal i relief til mine bemærkninger og min henstilling ovenfor under pkt Jeg henviser for så vidt angår placeringen af knappanelet til mine bemærkninger og min henstilling under pkt Dansk Center for Tilgængelighed anbefaler at betjeningsknapper placeres i en højde på 0,9-1,2 meter over gulvet. Jeg går ud fra at universitetet i forbindelse med sin undersøgelse er opmærksom herpå. Universitetet har oplyst at betjeningspanelet vil blive flyttet og panelet suppleret med tekst/tal i relief i juli-august 2003.

20 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 20 Jeg går ud fra at de nævnte ændringer nu er gennemført, og jeg foretager på denne baggrund ikke yderligere vedrørende denne elevator. Ad pkt Dør ved gangbro mellem bygning 21 og 19 Bygningerne 21 og 19 er forbundet af en gangbro i 2. sals højde. Gangbroen er i begge ender aflukket med døre. Den nødvendige trækkraft for at åbne døren ved bygning 21 blev med en almindelig fiskevægt målt til ca. 4,5 kg. Idet jeg henviser til mine bemærkninger om betjeningsvenlige døre under pkt , henstiller jeg til universitetet at gøre døren lettere at åbne således at også personer med begrænsede finger- og armkræfter kan betjene døren. Jeg beder om underretning om hvad mine henstillinger giver anledning til. Universitetet har oplyst at døren er justeret med hensyn til nødvendig trækkraft. Jeg går ud fra at dette betyder at døren er blevet lettere at åbne således at også personer med begrænsede finger- og armkræfter kan betjene den, og jeg foretager på denne baggrund ikke yderligere. Ad pkt Dataøvelseslokale 19.17

21 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 21 Dataøvelseslokalet i bygning 19 er indrettet med en række arbejdspladser ved borde med diverse elektronisk udstyr. Bordhøjden blev kontrolleret, og den muliggjorde brug af bordene for kørestolsbrugere. I lokalet er et stålbord med en vask. Vasken er placeret højt, og den tilstedeværende kørestolsbruger havde vanskeligt ved at betjene vasken. Jeg beder universitetet om at oplyse hvorledes vasken indgår i undervisningen, samt om der findes alternative vaskemuligheder i nærheden som eventuelt kan opfylde kørestolsbrugeres behov for at benytte en vask i forbindelse med undervisningen. Universitetet har oplyst at vasken normalt benyttes i undervisningen til almindelig håndvask mv. Af universitetets udtalelse af 12. marts 2003 fremgår at universitetet for at forbedre betjeningsforholdene ville forsyne vasken med lange betjeningsgreb i april Jeg foretager ikke yderligere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt Elevator i bygning 19 Elevatoren i bygning 19 svarer til elevatoren i bygning 21 som er omtalt under punkt Jeg henviser til mine bemærkninger under punkt Af universitetets udtalelse af 12. marts 2003 fremgår at betjeningspanelerne skulle suppleres med tekst/tal i relief i april 2003.

22 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 22 Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg beder dog universitetet om at oplyse om også panelet i denne elevator er blevet flyttet. Ad pkt Café/kantine Bygning 19 har en kantine til betjening af de studerende og personalet i Winsløwparken. Kantinen ligger i stueplan. Der er udsigt over kantinen fra de omkringliggende gangarealer på etagen ovenover. Kantinen har stengulv og en ståltrappe med trin af træ til etagen ovenover. Trappens trin er adskilte ved synlige mellemrum. Trappen er placeret inde i lokalet, og trappens bagside er noget mørk, bl.a. fordi trappens grå stålkonstruktion går i et med det grå gulv. Trappens placering, farverne i lokalet og lysforholdene gør trappen vanskelig at se for svagsynede som har risiko for at støde ind i trappens bagside. Jeg henstiller til universitetet at der opstilles en stor plante eller andet umiddelbart bag trappen som kan bryde ganglinjen og henlede svagsynedes opmærksomhed på trappen. Jeg beder om underretning om hvad min henstilling giver anledning til. Kantinen var lukket på tidspunktet for inspektionen, men det var muligt at besigtige slisken til kundernes bakker som var placeret tilstrækkeligt lavt for kørestolsbrugere. Det blev under inspektionen aftalt at universitetet undersøger placeringen af kantinens dankortterminal under hensyn til bemærkningerne under punkt herom. Jeg beder om underretning om udfaldet af disse undersøgelser. Universitetet har oplyst at der er opsat en stor plante umiddelbart bag trappen, at dankortterminalen er placeret med underkant ca. 90 cm over gulv ved bagkant af bakkesliske, og at terminalen umiddelbart kan betjenes af kørestolsbrugere.

23 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 23 Jeg foretager ikke yderligere vedrørende disse spørgsmål. Ad pkt Indgang til bygning 19 og 21 Under den omtalte gangbro mellem bygning 19 og bygning 21 er der indgange til bygningerne. Ingen af indgangene er niveaufri. Således blev dørtrinnet ved indgangen til bygning 21 målt til ca. 3 centimeter. Som nævnt skal adgangs- og tilkørselsarealer være udformet så bebyggelsen kan benyttes af personer hvis funktionsevne er nedsat. Niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terræn eller ved rampe., jf. bygningsreglementet 1995, kapitel 2.6.3, stk. 2. Jeg henviser til mine bemærkninger under pkt om dørtrin. Jeg har ingen oplysninger om hvornår indgangspartierne er etableret, og jeg kan derfor ikke tage stilling til om de burde være bygget i overensstemmelse med bygningsreglementet Jeg må imidlertid konstatere at adgangsforholdene ved disse døre ikke er tilfredsstillende, og jeg henstiller til universitetet at adgangsforholdene bringes i overensstemmelse med bygningsreglement Jeg beder om underretning om hvad min henstilling giver anledning til. Universitetet har oplyst at dørbredde til Winsløwparken 19 er kontrolleret, og at den fri døråbning er større end 77 cm. Niveauspring ved dør er udlignet, og niveauspring ved øvrige udvendige døre er kontrolleret og fundet acceptable. Jeg foretager ikke yderligere vedrørende dette spørgsmål.

24 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 24 Pkt. 6. Opfølgning Jeg beder om at Syddansk Universitet sender de udtalelser mv. som jeg har bedt om, tilbage gennem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som jeg ligeledes beder om en udtalelse. Pkt. 7. Underretning Denne rapport sendes til Syddansk Universitet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Dansk Center for Tilgængelighed, Center for Ligebehandling af Handicappede, Erhvervs- og Boligstyrelsen og Folketingets Retsudvalg. Inspektionschef Lennart Frandsen

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. september 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af rådhuset i Sorø Kommune. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Jeg modtog med brev af 6. april 2006 kommunens udtalelse.

Jeg modtog med brev af 6. april 2006 kommunens udtalelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. I rapporten bad jeg

Læs mere

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser.

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Esbjerg Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4

Indholdsfortegnelse. 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4 3. Generelle forhold vedrørende Syddansk Universitet, Odense...5 4.

Læs mere

Ad punkt 4.1 Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

Ad punkt 4.1 Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering 1/5 Den 22. maj 2008 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 11. marts 2008 af SvømmeCenter Falster. I rapporten bad jeg svømmecentret om udtalelser mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg bad

Læs mere

Jeg modtog med brev af 17. november 2003 amtets udtalelser.

Jeg modtog med brev af 17. november 2003 amtets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Amtsgården i Vestsjællands Amt. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden.

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden. 1/1 Den 24. oktober 2007 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 26. oktober 2006 af handicaptilgængeligheden på Københavns Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Den 31. januar 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004.

Den 31. januar 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. januar 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004. Jeg har herefter modtaget breve

Læs mere

Jeg modtog kommunens udtalelse i brev af 13. september 2007.

Jeg modtog kommunens udtalelse i brev af 13. september 2007. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 63 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. januar 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. oktober 2006 af handicaptilgængeligheden på Københavns Rådhus.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Retsgrundlag mv...3. Socialcenter Brønshøj-Husum-Vanløse, Linde Allé...4. Ydelsesservice København, Ørnevej...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Retsgrundlag mv...3. Socialcenter Brønshøj-Husum-Vanløse, Linde Allé...4. Ydelsesservice København, Ørnevej... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Retsgrundlag mv....3 Socialcenter Brønshøj-Husum-Vanløse, Linde Allé...4 Ydelsesservice København, Ørnevej...9 Københavns Kommunes Borgerservice

Læs mere

Jeg modtog i den anledning brev af 12. marts 2007 med bilag fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

Jeg modtog i den anledning brev af 12. marts 2007 med bilag fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 26. oktober 2006 af Holmens Kirke. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. 1. Indledning

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. 1. Indledning FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Efter ombudsmandslovens 18 kan ombudsmanden undersøge enhver institution eller virksomhed samt ethvert tjenestested der hører under ombudsmandens virksomhed. Folketingets

Læs mere

Inspektion af Nationalmuseet den 2. oktober 2009

Inspektion af Nationalmuseet den 2. oktober 2009 Inspektion af Nationalmuseet den 2. oktober 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00070-1/PK 2/5 Den 5. september 2011 afgav ombudsmanden opfølgningsrapport nr. 1 om inspektion af Nationalmuseet den 2. oktober

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4 3. Generelle forhold vedrørende Odense Isstadion...5 4. Tilgængelighedsforholdene...6

Læs mere

Jeg modtog i den anledning brev af 9. november 2007 fra Københavns Kommune, Københavns Ejendomme.

Jeg modtog i den anledning brev af 9. november 2007 fra Københavns Kommune, Københavns Ejendomme. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. juni 2007 afgav jeg en endelig delrapport vedrørende min inspektion den 9., 14. og 27. november 2007 af Københavns Kommune, Socialcenter Brønshøj-Husum-Vanløse, Linde

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Rudersdal Kommune 2014 Registrant Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen Navn Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen E-mail Registrering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3. 4.1. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering...

Indholdsfortegnelse. 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3. 4.1. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3 3. Generelle forhold vedrørende Fiskeri- og Søfartsmuseet og forholdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2. 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2. 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4 3. Generelle forhold vedrørende Musikhuset Aarhus...5 4. Tilgængelighedsforholdene...6

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. 1. Indledning

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. 1. Indledning FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Efter ombudsmandslovens 18 kan ombudsmanden undersøge enhver institution eller virksomhed samt ethvert tjenestested der hører under ombudsmandens virksomhed. Folketingets

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang. Institut for Menneskerettigheder

Mærkeordningen God Adgang. Institut for Menneskerettigheder Mærkeordningen God Adgang Institut for Menneskerettigheder Frederiksberg, 07-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Krav, der forudsættes opfyldt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 12. juni 2001 af Københavns Kommunes Hovedbibliotek. I rapporten bad jeg biblioteket om udtalelser og om underretning

Læs mere

Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal. 1. Parkeringspladser

Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal. 1. Parkeringspladser Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Inspektion af Statens Museum for Kunst den 1. oktober 2009

Inspektion af Statens Museum for Kunst den 1. oktober 2009 Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 42 Offentligt Inspektion af Statens Museum for Kunst den 1. oktober 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00069-1/PK 2/5 Den 23. september 2011 afgav ombudsmanden opfølgningsrapport

Læs mere

1. Parkeringspladser

1. Parkeringspladser Foreningshus, Broengen 2 B, 2980 Kokkedal 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Skal i bygge ny hytte. Bygge om eller til. Renovere. Har i en lejrplads. Så se her, hvordan og hvor lidt der skal til for at der bliver adgang for alle. Formålet med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3 3. Generelle forhold vedrørende Esbjerg Kommune og rådhuset...4 4. 4.1.

Læs mere

Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk. 1. Parkeringspladser

Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk. 1. Parkeringspladser Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

1. Parkeringspladser

1. Parkeringspladser Nivå Bibliotek, Nivå Center 30, 2990 Nivå 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3

Indholdsfortegnelse. 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3 3. Generelle forhold vedrørende Københavns Kommune og rådhuset...4 4.

Læs mere

Inspektion af Mariagerfjord Kommunes rådhus i Hadsund den 23. marts 2010

Inspektion af Mariagerfjord Kommunes rådhus i Hadsund den 23. marts 2010 7. september 2011 Inspektion af Mariagerfjord Kommunes rådhus i Hadsund den 23. marts 2010 OPFØLGNING J.nr. 2010-0521-1601/PK3 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 4.1 Kommunens hjemmeside... 2 Ad 4.2.1 Handicapparkering...

Læs mere

ENDELIG RAPPORT 1/21. Indholdsfortegnelse

ENDELIG RAPPORT 1/21. Indholdsfortegnelse ENDELIG RAPPORT 1/21 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3 3. Generelle forhold vedrørende Guldborgsund-bibliotekerne, Hovedbiblioteket...5

Læs mere

I brevet af 22. januar 2007 har Århus Kommune oplyst at kortlægningen af tilgængelighedsforhold

I brevet af 22. januar 2007 har Århus Kommune oplyst at kortlægningen af tilgængelighedsforhold FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 3) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004. Jeg har herefter modtaget breve

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4 3. Generelle forhold vedrørende Århus Kommune og rådhuset...5 4. Tilgængelighedsforholdene...9

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger 3

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger 3 3. Generelle forhold vedrørende Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

Inspektion af handicaptilgængeligheden i forbindelse med en togrejse fra Vordingborg til Kalundborg via Roskilde den 17. maj 2011

Inspektion af handicaptilgængeligheden i forbindelse med en togrejse fra Vordingborg til Kalundborg via Roskilde den 17. maj 2011 Inspektion af handicaptilgængeligheden i forbindelse med en togrejse fra Vordingborg til Kalundborg via Roskilde den 17. maj 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00237-7/LF 2/9 Den 1. december 2011 afgav Folketingets

Læs mere

ENDELIG RAPPORT 1/18. Indholdsfortegnelse

ENDELIG RAPPORT 1/18. Indholdsfortegnelse ENDELIG RAPPORT 1/18 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger... 3 3. Generelle forhold vedrørende SvømmeCenter Falster... 5 4. Tilgængelighedsforholdene...

Læs mere

Læreruddannelsen Hjørring Skolevangen 45 9800 Hjørring 30-09-2015

Læreruddannelsen Hjørring Skolevangen 45 9800 Hjørring 30-09-2015 Læreruddannelsen Hjørring Skolevangen 45 9800 Hjørring Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Den 14. oktober 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004.

Den 14. oktober 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. oktober 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004. Jeg har herefter modtaget

Læs mere

tilgængelighedsstandard

tilgængelighedsstandard Scandics tilgængelighedsstandard Her kan du læse vores tilgængelighedsstandard på 110 punkter. Vi har udarbejdet den ved nøje at have fulgt gæstens vej fra parkering og videre gennem hele hotellet. Vi

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

20-06-2014. Endelig rapport Tilgængelighedsinspektion af Rigshospitalet den 22. maj 2013

20-06-2014. Endelig rapport Tilgængelighedsinspektion af Rigshospitalet den 22. maj 2013 Endelig rapport Tilgængelighedsinspektion af Rigshospitalet den 22. maj 2013 20-06-2014 Den 22. maj 2013 foretog Folketingets Ombudsmand en tilgængelighedsinspektion af Rigshospitalet. Denne rapport blev

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Når byggeri skal gøres tilgængeligt Introduktion til tilgængelighed Nogle

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 1. marts 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 17. oktober 2000 af Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet (i daglig tale kaldet Københavns Universitet

Læs mere

KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER

KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER Tilgængeligt byggeri - hvordan? Handicaprådets Tilgængelighedsudvalg ved Hjørring Kommune VEJLEDNING I TILGÆNGELIGHED Kære ejer/bygherre/rådgiver Du har søgt byggetilladelse eller

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kounale ejendoe Rudersdal Koune 2010 Registrant Navn Per Rasussen E-ail pra@rudersdal.dk Registrering udført oktober 2010 Sted Birkerød Byidte

Læs mere

Hillerød Bibliotek. Case: Hillerød Bibliotek Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/6

Hillerød Bibliotek. Case: Hillerød Bibliotek Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/6 25.08.2008 Case: Hillerød Bibliotek Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/6 Hillerød Bibliotek Med den integrerede tilgængelighed er der udviklet en

Læs mere

Spørgeskema. Tilgængelighed til Folkebibliotekerne

Spørgeskema. Tilgængelighed til Folkebibliotekerne Spørgeskema Tilgængelighed til Folkebibliotekerne Bibliotekets navn og adresse: Kommune : Angiv venligst om biblioteket er et (sæt kryds): Centralbibliotek Kommunebibliotek / hovedbibliotek Filial Spørgeskema

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang. Tapeten

Mærkeordningen God Adgang. Tapeten Mærkeordningen God Adgang Tapeten Frederiksberg, 11-02-2013 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Krav, der forudsættes opfyldt snarest 5. Krav, der i dag

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Lone Sigbrand, arkitekt maa, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk Program Tilgængelighedsbegreber Handicapgruppers

Læs mere

Gennemgang Fredag den 25. Februar 2015, ved Handicaprådets repræsentanter Ella Frederiksen Alice Thulesen Solveig Staun Jens Rerup

Gennemgang Fredag den 25. Februar 2015, ved Handicaprådets repræsentanter Ella Frederiksen Alice Thulesen Solveig Staun Jens Rerup Rapport om bedre tilgængelighed på Forenings- og Frivilligcenter Tapeten Gennemgang Fredag den 25. Februar 2015, ved Handicaprådets repræsentanter Ella Frederiksen Alice Thulesen Solveig Staun Jens Rerup

Læs mere

TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri

TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri Vedtaget af Viborg Byråd den 23. april 2008 - Revideret januar 2009 Indholdsfortegnelse Indledning Udearealer

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Adgang for alle. -guide for tilgængelighed

Adgang for alle. -guide for tilgængelighed Adgang for alle -guide for tilgængelighed www.gladsaxe.dk Forord Det er mig en stor glæde at kunne præsentere første udgave af Gladsaxe tilgængelighedsguide. Guiden er en oversigt over tilgængelighedsforhold

Læs mere

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede Annette Bredmose, ingeniør M.IDA, tilgængelighedskonsulent, rådgiver By, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Alborg Universitet,

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Inspektion af Statens Museum for Kunst den 1. oktober 2009

Inspektion af Statens Museum for Kunst den 1. oktober 2009 23. september 2011 Inspektion af Statens Museum for Kunst den 1. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2978-160/PK3 1/13 Indholdsfortegnelse Ad 3. Generelle forhold vedrørende Statens Museum for Kunst...

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kounale ejendoe Rudersdal Koune 2010 ændret 2014 Registrant Navn Anne Marie Gottlieb E-ail ag@rudersdal.dk Registrering udført oktober 2010 sat

Læs mere

Jeg modtog med brev af 17. november 2003 amtets udtalelser. Amtet har henvist til oplysninger fra Sygehus Vestsjælland.

Jeg modtog med brev af 17. november 2003 amtets udtalelser. Amtet har henvist til oplysninger fra Sygehus Vestsjælland. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang

Mærkeordningen God Adgang Mærkeordningen God Adgang Søndervangshallen Tilgængelighedsrapport 1 Tåstrup, 25-04-2016 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Kriterier, der forudsættes

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang

Mærkeordningen God Adgang 1 Mærkeordningen God Adgang Jyderup Bibliotek Tilgængelighedsrapport 2 Tåstrup, 04-12-2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Kriterier, der forudsættes

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme Rudersdal Kommune 2010 Registrant Anders Klarskov Petersen Navn Birkerød Idrætscenter, ny bygning E-mail ANPE@rudersdal.dk

Læs mere

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: J.nr.:

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF Vestre Engvej Vejle

Rosborg Gymnasium & HF Vestre Engvej Vejle Rosborg Gymnasium & HF Vestre Engvej 61 7100 Vejle Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4 3. Generelle forhold vedrørende Holmens Kirke...5 4. Tilgængelighedsforholdene

Læs mere

Inspektion af Skadeklinikken i Kalundborg den 17. maj 2011

Inspektion af Skadeklinikken i Kalundborg den 17. maj 2011 Den 12. juli 2011 Inspektion af Skadeklinikken i Kalundborg den 17. maj 2011 ENDELIG J.nr. 2011-1655-1601/PK 1/13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands

Læs mere

Bilagsmateriale til rapport. om tilgængelighed til folkebiblioteker.

Bilagsmateriale til rapport. om tilgængelighed til folkebiblioteker. Bilagsmateriale til rapport om tilgængelighed til folkebiblioteker. 1 Bilagstabeller. Kapitel 2. Svarprocent. Bilagstabel 2.1. Spørgeskemabesvarelser fordelt på bibliotekstype. Antal Procent Procentbasis

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kounale ejendoe Rudersdal Koune 2010 Registrant Navn Peter Froh Petersen E-ail pefp@rudersdal.dk Registrering udført d. 7/10 2010 Sted Birkerød

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang

Mærkeordningen God Adgang Mærkeordningen God Adgang FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi v Lars Jensen Tilgængelighedsrapport 1 Tåstrup, 25-10-2016 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Placering af betalingsterminal ved Point of Sale

Placering af betalingsterminal ved Point of Sale Placering af betalingsterminal ved Point of Sale Melanie Swann MSc (Ergonomics) (På dansk ved Thomas Christiansen) Stenholm 19, Box 159 9400 Nørresundby, Danmark T: +45 96 34 66 33 F: +45 96 34 66 14 www.ergonomic-solutions.dk

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang

Mærkeordningen God Adgang Mærkeordningen God Adgang Glostrup Idrætspark Tilgængelighedsrapport 1 Tåstrup, 14-03-2016 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Kriterier, der forudsættes

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Marts 2009 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 8168 lejl@gentofte.dk

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede 27 VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede Udgivet af Landsbyggefonden Studiestræde 50, 1554

Læs mere