Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0724 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0724 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0724 Offentligt DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2008) 724 endelig 2007/0247 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og direktiv 2002/20/EF om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS relevant tekst) (forelagt af Kommissionen) DA DA

3 Ændret forslag til 2007/0247 (COD) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og direktiv 2002/20/EF om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS relevant tekst) (EØS-relevant tekst) 1. STATUS OVER FORSLAGETS BEHANDLING Forslaget KOM(2007) 697 endelig 2007/0247 (COD) - blev vedtaget af Kommissionen den 13. november 2007 og fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet den 16. november Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse om Kommissionens forslag den 29. maj Regionsudvalget vedtog sin udtalelse om Kommissionens forslag den 18. juni Europa-Parlamentet vedtog 126 ændringsforslag ved førstebehandlingen den 24. september FORMÅLET MED FORSLAGET Formålet er at tilpasse regelsættet for elektronisk kommunikation, navnlig rammedirektivet 1, tilladelsesdirektivet 2 og adgangsdirektivet 3, så det får større gennemslagskraft, så der bliver brug for færre administrative ressourcer for at gennemføre den økonomiske regulering, og så adgangen til radiofrekvenser bliver nemmere og mere effektiv. Det er på linje med Kommissionens program for bedre regulering, hvis formål er at sikre, at lovgivningsmæssige indgreb står i et rimeligt forhold til de politiske mål, og det indgår i Kommissionens overordnede strategi for at styrke og komplettere det indre marked. Mere specifikt sigter forslaget mod at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), EFT L 108 af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet), EFT L 108 af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet), EFT L 108 af DA 2 DA

4 1. opnå en mere effektiv forvaltning af radiofrekvenser for at give operatører lettere adgang til frekvenser og fremme innovation 2. sikre, at reguleringen, hvor den fortsat er nødvendig, effektiviseres og forenkles, både for operatørerne og for de nationale tilsynsmyndigheder 3. tage et afgørende skridt i retning af større ensartethed i anvendelsen af EUreglerne for at få et fuldt fungerende indre marked for elektronisk kommunikation. 3. DET ÆNDREDE FORSLAGS FORMÅL Det ændrede forslag tager sigte på at tilpasse det oprindelige forslag på en række punkter som foreslået af Europa-Parlamentet. 4. BEMÆRKNINGER TIL DE AF EUROPA-PARLAMENTET VEDTAGNE ÆNDRINGER 4.1. Ændringer, som Kommissionen accepterer Kommissionen kan acceptere ændring 12, 16, 19, 24, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 56, 58, 59, 60, 61, 79, 81, 89, 92, 96, 99, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 123 og Ændringer, som Kommissionen accepterer delvis eller med ændret formulering Hvad angår rammedirektivet: Ændring 2, 5, 6, 7, 14/rev., 15, 17, 26, 27, 31, 35, 36, 37, 44, 46, 48, 52, 53/rev., 138 (plenarmødet), 62, 63/rev., 64/rev., 65, 66, 67/rev., 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 80, 84, 85 og Ændring 2 Kommissionen kan acceptere tilføjelsen af ordene "og samordnet", men afviser at lade henvisningen til forordningen om oprettelse af markedsmyndigheden udgå. Imidlertid erkender Kommissionen, at markedsmyndigheden muligvis i sidste ende vil få et andet navn, og har derfor ændret henvisningerne til markedsmyndigheden og til "BERT" (den betegnelse, som Europa-Parlamentet har indført under førstebehandlingen), så der i hele dette ændrede forslag henvises til "[telemyndighedsnævnet]". Betragtning 3 i ændringsretsakten: EU's regelsæt for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester bør derfor revideres, så vi kan få et fuldt fungerende indre marked for elektronisk kommunikation på plads ved at styrke fællesskabsordningen for regulering af operatører med en stærk markedsposition på de centrale markeder. Reformen af regelsættet suppleres ved, at der ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning [ /./EF] af [dato] oprettes et nævn for de europæiske myndigheder på teleområdet (i det følgende benævnt "[telemyndighedsnævnet]"). Reformen omfatter også opstilling af en effektiv og samordnet strategi for frekvensforvaltning, der skal skabe et europæisk DA 3 DA

5 samarbejdsområde for information, samt skærpelse af bestemmelserne for brugere med handikap for at opnå et informationssamfund, der er åbent for alle." EUT L [ ], [ ], s. [ ]. Ændring 5 Ændringen er omformuleret let, så den afspejler behovet for at give de nationale tilsynsmyndigheder passende skønsbeføjelser til at træffe reguleringsmæssige beslutninger, der tager hensyn til varierende konkurrencevilkår i en medlemsstat. Betragtning 3c (ny) i ændringsretsakten: "For at sikre en forholdsmæssig og passende tilgang til de varierende konkurrencevilkår bør de nationale tilsynsmyndigheder kunne definere markeder på subnational basis og eventuelt indføre eller ophæve forpligtelser i overensstemmelse hermed på markeder eller i geografiske områder, hvor der er en effektiv infrastrukturkonkurrence.." Dette bør gælde selv om geografiske områder ikke er defineret som særskilte markeder." Ændring 6 Ændringen er omformuleret en anelse: Betragtning 3d (ny) i ændringsretsakten: "Det er vigtigt, at der i de kommende år skabes en passende ramme for investering i nye højhastighedsnet, for at målene i Lissabondagsordenen kan blive opfyldt. Med henblik på at opfylde målene i Lissabondagsordenen er det nødvendigt at sikre passende incitamenter til investeringer i nye hhøjhastighedsnet, der støtter innovationen og udvikling af i forbindelse med indholdsrige internettjenester og styrker Den Europæiske Unions internationale konkurrenceevne til fordel for de europæiske forbrugere og virksomheder. Sådanne net har et enormt potentiale til at give forbrugerne og erhvervslivet i hele Den Europæiske Union fordele. Det er derfor afgørende at fremme bæredygtige investeringer i udviklingen af sådanne net, idet man fastholder konkurrencen og øger forbrugernes valgmuligheder gennem forudsigelighed og sammenhæng i reguleringen." - Ændring 7 Betragtning 3e bør nævne den omstændighed, at forbedret adgang til frekvensressourcer vil give mulighed for udvikling af trådløse net, der kan være med til at slå bro over bredbåndskløften. Betragtning 3e (ny) i ændringsretsakten: "Kommissionen anerkendte i sin meddelelse "Bredbånd til hele EU" af 20. marts 2006, at der i Den Europæiske Union er regionale uligheder med hensyn til adgangen til højhastighedsbredbåndstjenester. Lettere adgang til DA 4 DA

6 frekvensressourcer vil lette udviklingen af højhastighedsbredbåndstjenester i fjerntliggende regioner. Trods den generelle stigning i antallet af bredbåndsforbindelser har bredbåndsadgang kun vundet begrænset udbredelse i en række regioner på grund af de høje omkostninger som følge af lav befolkningstæthed og en isoleret beliggenhed. De forretningsmæssige incitamenter til at investere i bredbånd i disse områder viser sig ofte utilstrækkelige. Teknologisk innovation nedbringer dog løbende installationsomkostningerne. For at sikre investeringer i nye teknologier i underudviklede regioner, bør reguleringen af elektronisk kommunikation være i overensstemmelse med andre politiske foranstaltninger, herunder statsstøttepolitikken, strukturfondene samhørighedspolitikken og de bredere industripolitiske målsætninger." - Ændring 14/rev. Denne ændring er omformuleret en anelse i overensstemmelse med den politiske målsætning om, at de nationale tilsynsmyndigheder skal bidrage til udviklingen af det indre marked. Betragtning 11a (ny) i ændringsretsakten: "Der vil stadig være forskel på de nationale markeder for elektronisk kommunikation i EU. Det er derfor afgørende vigtigt, at de nationale tilsynsmyndigheder og [telemyndighedsnævnet] sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder for telekommunikation ("BERT") har den nødvendige kompetence og viden til at opbygge et konkurrenceorienteret indre marked økosystem på markederne for elektronisk kommunikation og kommunikationstjenester i EU, samtidig med at man accepterer de nationale og regionale forskelle og overholder subsidiaritetsprincippet." - Ændring 15 Betragtning 16 skal også nævne det forhold, at elektroniske kommunikationstjenester tjener yderligere vigtige formål som social og territorial samhørighed. Betragtning 16 i ændringsretsakten: "Radiofrekvenser bør betragtes som en knap offentlig ressource, der både har stor offentlig værdi og stor markedsværdi. Det er i offentlighedens interesse, at frekvensressourcerne forvaltes så effektivt og virkningsfuldt som muligt set ud fra et økonomisk, socialt og miljømæssigt perspektiv under hensyntagen til frekvensressourcernes store betydning for elektronisk kommunikation, målene om kulturel forskellighed og mediepluralisme samt social og territorial samhørighed., og at hhindringer for en effektiv udnyttelse bør derfor gradvist fjernes." - Ændring 17 Betragtning 16b kan accepteres, for så vidt som Kommissionen anerkender internationale og regionale aftalers betydning i særlige aftaler, der forhandles i Den Internationale Telekommunikationsunions regi (ITU). Medlemsstaterne indgår dog altid sådanne internationale aftaler med forbehold af deres forenelighed med fællesskabsretten. For det andet bør EU's frekvenspolitik udvikles i så vid DA 5 DA

7 udtrækning som ITU-reglerne tillader det, det vil sige så vidt det ikke medfører ekstern interferens for nabolande uden for EU. EU's frekvenspolitik kunne udvikles på en sådan måde, at EU og medlemsstaterne bevarer en vis skønsmargen til at tilrettelægge brugen af frekvenser og deres frekvenspolitik. Endvidere anerkendes CEPT's arbejde som grundlag for teknisk harmonisering i henhold til frekvenspolitikbeslutningen. Betragtningens ordlyd bør derfor afspejle denne skønsmargen. Betragtning 16b (ny) i ændringsretsakten: "Bestemmelserne om frekvensforvaltning i dette direktiv bør, være forenelige med i den udstrækning det er foreneligt med fællesskabsretten, tage hensyn til arbejdet i internationale og regionale organisationer, der beskæftiger sig med radiofrekvensforvaltning, såsom Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) og Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT), for at sikre en effektiv forvaltning og harmonisering af frekvensanvendelsen i hele Fællesskabet og globalt." Ændring 26 Denne ændring er omformuleret let i overensstemmelse med forslaget om [telemyndighedsnævnets] beføjelser. Betragtning 29 i ændringsretsakten: "For at styrke det indre marked og støtte udviklingen af grænseoverskridende tjenester, bør Kommissionen kunne høre BERT vedrørende nummerering. For at gøre det muligt for medlemsstaternes borgere, herunder rejsende og handicappede, at få forbindelse til bestemte tjenester ved hjælp af samme, letgenkendelige numre og til ensartede priser i alle medlemsstater, bør Kommissionens beføjelser til at vedtage tekniske gennemførelsesforanstaltninger også, om nødvendigt, omfatte de gældende takstprincipper eller -ordninger, såvel som indførelsen af et fælles EUopkaldsnummer, der sikrer brugervenlig adgang til disse tjenester. - Ændring 27 Formuleringen af betragtning 31 er ændret, så der skelnes mellem delt brug af faciliteter i forbindelse med symmetrisk regulering og delt brug af faciliteter i forbindelse med asymmetrisk regulering (i tilfælde af stærk markedsposition). Formuleringen af denne ændring af betragtning 31 tager, for så vidt som der henvises til risikodeling, hensyn til indholdet af ændring 102 og skal sammenholdes med indholdet af ændring 101. Betragtning 31 i ændringsretsakten: Det er nødvendigt at styrke medlemsstaternes beføjelser over for indehavere af rettigheder til at installere faciliteter for at sikre, at nye net ny netinfrastruktur etableres eller udbygges på en redelig, effektiv og miljømæssigt forsvarlig måde og uafhængigt af enhver forpligtelse for en operatør med en stærk markedsposition til at give adgang til sit elektroniske kommunikationsnet. De nationale tilsynsmyndigheder bør, sag for sag, kunne stille krav om delt brug af netelementer og tilhørende DA 6 DA

8 faciliteter som f.eks. kabelkanaler, master og antenner, adgang til bygninger samt en bedre koordinering af anlægsarbejder. En bedre delt brug af faciliteter kan styrke konkurrencen væsentligt og nedsætte de samlede økonomiske og miljømæssige omkostninger for virksomhederne ved etablering af elektronisk kommunikationsinfrastruktur, især nye lyslederbaserede accesnet. De nationale tilsynsmyndigheder bør kunne pålægge operatører med en stærk markedsposition Disse styrkede beføjelser bør ikke indskrænke de nationale tilsynsmyndigheders videre beføjelser til at pålægge operatører med en stærk markedsposition yderligere forpligtelser, der kan omfatte delt brug af ubestykket lyslederinfrastruktur og forpligtelser til at afgive et standardtilbud på adgang til deres faciliteter, herunder kabelkanaler, på en redelig og ikke-diskriminerende måde." Ændring 31 Det er nødvendigt at understrege, at foranstaltningen er af ekstraordinær karakter, at det er vigtigt at bevare incitamenterne til investering, og at det altovervejende mål er at beskytte forbrugerne. Betragtning 43 i ændringsretsakten: "Formålet med krav om funktionel adskillelse, hvorved en vertikalt integreret operatør forpligtes til at oprette driftsmæssigt adskilte forretningsenheder, er at sikre, at der leveres fuldt ligeværdige accesprodukter til alle operatører i detailleddet, herunder den vertikalt integrerede operatørs egne afdelinger. Funktionel adskillelse kan måske styrke konkurrencen på en række relevante markeder ved at reducere incitamentet til forskelsbehandling væsentligt og ved at gøre det lettere at kontrollere og håndhæve overholdelsen af krav om ikke-diskrimination. I særlige tilfælde kan et krav om funktionel adskillelse være berettiget, hvor det vedvarende ikke er lykkedes at sikre reel ikke-diskrimination på et eller flere af de berørte markeder, og hvor der er ringe eller ingen udsigt til konkurrence på infrastrukturen inden for en rimelig tidsfrist, efter at der er indført en eller flere afhjælpende foranstaltninger, der tidligere ansås for hensigtsmæssige. Hvis der indføres et sådant krav, er det dog yderst vigtigt at sikre, at incitamenterne for den pågældende virksomhed til at investere i sit net bevares, og at der ikke opstår mulige negative virkninger for forbrugerne. For at undgå forvridning af konkurrencen på det indre marked bør planer om funktionel adskillelse godkendes på forhånd af Kommissionen." - Ændring 35 Kommissionen kan ikke acceptere, at henvisningen til, at det i visse tilfælde ikke er nødvendigt at tildele individuelle rettigheder, udgår, eftersom generelle tilladelser principielt foretrækkes frem for individuelle brugsrettigheder. Desuden bør tildelingen af frekvenser nævnes, fordi netop tildelingen, dvs. den faktiske indrømmelse af rettigheder, kan være en forudsætning for at opfylde visse almennyttige målsætninger. Betragtning 49 i ændringsretsakten: DA 7 DA

9 "Indførelsen af kravet om teknologi- og tjenesteneutralitet i afgørelser om tildeling og allokering af frekvenser bør sammen med den udvidede mulighed for at overdrage rettigheder mellem virksomheder øge friheden og midlerne til at levere elektroniske kommunikationstjenester og audiovisuelle medietjenester til offentligheden, og derved også gøre det lettere at opfylde almennyttige målsætninger. Imidlertid kan visse almennyttige forpligtelser, der pålægges radio-/tv-selskaber vedrørende levering af audiovisuelle medietjenester, kræve anvendelse af særlige kriterier for allokering og tildeling af frekvenser, hvis dette er afgørende for at opfylde en særlig almennyttig målsætning, der er fastlagt i national lovgivning. De procedurer, der er forbundet med at forfølge almennyttige målsætninger, bør under alle omstændigheder være gennemskuelige, objektive, forholdsmæssigt afpassede og ikke-diskriminerende." - Ændring 36 Principperne om proportionalitet og ikke-diskriminering bør også gælde i tilfælde af fritagelse fra forpligtelsen til at betale afgifter eller gebyrer for brug af radiofrekvenser. Betragtning 50 i ændringsretsakten: "Enhver fritagelse eller delvis fritagelse fra forpligtelsen til at betale de afgifter eller gebyrer, der er fastsat for brug af radiofrekvenser, bør være forholdsmæssigt afpasset, ikke-diskriminerende, objektiv og gennemskuelig, og være baseret på andre almennyttige forpligtelser i den nationale lovgivning." - Ændring 37 Henvisningerne til ITU's og CEPT's aktiviteter bør nuanceres, da disse aktiviteter ikke har samme retlige status. Mens ITU ganske rigtigt træffer beslutninger, der har retsvirkning i henhold til international ret, danner CEPT's arbejde i henhold til fællesskabsretten grundlag for teknisk harmonisering i overensstemmelse med frekvenspolitikbeslutningen. Desuden er CEPT ikke direkte involveret i udvælgelsesprocedurer. Betragtning 53 i ændringsretsakten: "Tiltag for at fjerne retlige og administrative hindringer for en generel tilladelse eller brugsret til frekvenser eller numre, der har betydning på europæisk plan, bør tilgodese udviklingen af teknologi og tjenester og bidrage til øget konkurrence. De tekniske vilkår for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenser samordnes i henhold til frekvenspolitikbeslutningen, men af hensyn til målene for det indre marked kan det også være nødvendigt at samordne eller harmonisere de udvælgelsesprocedurer og vilkår, der gælder for rettigheder og tilladelser inden for visse frekvensbånd, for brugsrettigheder til numre og for generelle tilladelser. Dette gælder især for elektroniske kommunikationstjenester, der i sagens natur kan være grænseoverskridende og brede sig over hele det indre marked, såsom satellittjenester, hvis udvikling hæmmes, når der er uoverensstemmelser i frekvenstildelingen mellem medlemsstaterne og mellem EU Det Europæiske Fællesskab og tredjelande, idet beslutninger truffet af ITU og CEPT internationale aftaler, der indgås i ITU-regi, tages i betragtning. Kommissionen bør derfor være i stand til, med bistand fra DA 8 DA

10 Kommunikationsudvalget og under størst mulig hensyntagen til BERT's [telemyndighedsnævnets] udtalelse, at vedtage tekniske gennemførelsesforanstaltninger for at nå sådanne mål. Således bør Kommissionen kunne kræve, at medlemsstaterne stiller brugsrettigheder til frekvenser og/eller numre til rådighed over hele deres område og om nødvendigt tilbagekalder eksisterende nationale brugsrettigheder. I sådanne tilfælde bør medlemsstaterne ikke gennem nationale procedurer tildele nye brugsrettigheder inden for de pågældende frekvensbånd eller nummerserier." Ændring indført af Kommissionen som følge af Europa-Parlamentets ændring 47 til Kommissionens forslag om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (KOM(2007) /0248 (COD) ("direktivet om borgernes rettigheder") Denne ændring består, i at definitionen af "nettermineringspunkt" indsættes i rammedirektiv 2002/21/EF, idet den udgår af forsyningspligtdirektivet 2002/22/EF som følge af ændring 47 til direktivet om borgernes rettigheder. Definitionen af "nettermineringspunkt" bør indsættes i rammedirektivet umiddelbart efter definitionen af "offentligt kommunikationsnet", hvor der henvises til førstnævnte begreb. Artikel 1, nr. 2), litra ba) (nyt) i ændringsretsakten; artikel 2, litra da) (nyt) i direktiv 2002/21/EF: "nettermineringspunkt" (NTP): det fysiske punkt, hvor en abonnent får adgang til et offentligt kommunikationsnet. For net, hvor der anvendes kobling eller rutning, identificeres nettermineringspunktet ved hjælp af en specifik netadresse, der kan være knyttet til abonnentens nummer eller navn" Ændring 44 Andet afsnit i ændringen vedrører kravet - der også indgår i Kommissionens forslag - om, at de nationale tilsynsmyndigheder skal have tilstrækkelige økonomiske ressourcer og tilstrækkeligt personale samt særskilte budgetter, der skal offentliggøres. Kravet om, at ressourcerne bør give mulighed for at deltage i [telemyndighedsnævnets] aktiviteter er acceptabelt, da myndighederne klart bør samarbejde med [telemyndighedsnævnet] for at nå målene for regelsættet. Artikel 1, nr. 3a), i ændringsretsakten; artikel 3, stk. 3a (nyt), i direktiv 2002/21/EF: "3a. I artikel 3 indsættes følgende som stk. 3a: "3a. Medlemsstaterne sikrer, at BERT's [telemyndighedsnævnets] mål med hensyn til at fremme en bedre koordinering og sammenhæng på tilsynsområdet støttes aktivt af de nationale tilsynsmyndigheder. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale tilsynsmyndigheder har tilstrækkelige økonomiske ressourcer og tilstrækkeligt personale til at udføre de opgaver, de DA 9 DA

11 pålægges, således at de aktivt kan deltage i og bidrage til BERT [telemyndighedsnævnet]. De nationale tilsynsmyndigheder skal have særskilte årsbudgetter, og budgetterne skal offentliggøres." Ændring 46 Det sidste punktum i ændringen kan ikke accepteres, da fastsættelsen af tidsfrister for behandling af klagesager på nationalt plan vil rejse spørgsmål om Fællesskabets kompetence i forbindelse med nationale domstolsprocedurer. Artikel 1, nr. 4, litra c), i ændringsretsakten; artikel 4, stk. 1, først afsnit, i direktiv 2002/21/EF: "Medlemsstaterne sikrer, at der på nationalt plan findes effektive mekanismer, ved hjælp af hvilke enhver bruger eller en virksomhed, der udbyder elektroniske kommunikationsnet og/eller -tjenester, og som berøres af en national tilsynsmyndigheds afgørelse, kan påklage denne til en klageinstans, som er uafhængig af de involverede parter. Denne instans, som kan være en domstol, skal have den nødvendige ekspertise til effektivt at udføre sine funktioner. Medlemsstaterne sikrer, at der tages behørigt hensyn til sagens omstændigheder, at der forefindes en effektiv appelmulighed, og at retsprocesser ved appelinstansen ikke er unødvendigt langvarige. Medlemsstaterne fastsætter tidsgrænser for behandlingen af sådanne klager." Ændring 48 Hvis [telemyndighedsnævnet] anmodes om at afgive udtalelser i forbindelse med klagesager, vil det øge [dets] autoritet og status, og det vil desuden kunne bidrage til større ensartethed i retsafgørelserne på det indre marked. Sådanne udtalelser bør dog kun vedrøre tekniske spørgsmål - ikke fortolkningen af fællesskabsretten - og dette bør præciseres i teksten. Artikel 1, nr. 4), litra aa) (nyt) i ændringsretsakten; artikel 4, stk. 2a (nyt), i direktiv 2002/21/EF: "aa) Følgende indsættes som stk. 2a: "2a. Klageinstanserne har ret til at anmode om en udtalelse fra BERT [telemyndighedsnævnet] om spørgsmål vedrørende sektoren, inden de træffer en afgørelse i en klagesag" - Ændring 52 Kommissionen kan acceptere Parlamentets ændringer til artikel 7, der styrker kravet om åbenhed og samarbejde mellem Kommissionen, [telemyndighedsnævnet] og de nationale tilsynsmyndigheder. Den kan også acceptere de ændringer, der er en følge af, at procedurerne for anmeldelse af afhjælpende foranstaltninger behandles særskilt i en ny artikel -7a, forudsat at den nye artikel -7a opretholder Kommissionens beføjelser som traktatens vogter og indfører en effektiv ordning, der kan sikre en ensartet anvendelse af afhjælpende foranstaltninger. DA 10 DA

12 Som led i en samlet kompromisløsning vedrørende artikel 7 og 7a, der sikrer et effektivt samarbejde mellem Kommissionen, [telemyndighedsnævnet] og de nationale tilsynsmyndigheder og tillader Kommissionen at gribe ind, hvor det er nødvendigt for at sikre en ensartet anvendelse af afhjælpende foranstaltninger af hensyn til det indre marked, kan Kommissionen også acceptere, at stk. 8 i det oprindelige forslag, der gav Kommissionen beføjelse til at pålægge en national tilsynsmyndighed at indføre en bestemt forpligtelse, udgår. Artikel 1, nr. 6, i ændringsretsakten; Artikel 7, stk. 2-10, i direktiv 2002/21/EF: "2. De nationale tilsynsmyndigheder bidrager til udviklingen af det indre marked ved at arbejde åbent sammen med Kommissionen og [telemyndighedsnævnet] BERT for at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv og særdirektiverne i alle medlemsstaterne. De arbejder navnlig sammen med Kommissionen og [telemyndighedsnævnet] BERT om at finde ud af, hvilke typer af instrumenter og midler der er de bedst egnede til at håndtere bestemte typer af situationer på markedet. 3. Når den høring, der er omhandlet i artikel 6, er afsluttet, og medmindre andet gælder ifølge gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 7a, skal en national tilsynsmyndighed, der agter at træffe en foranstaltning, som: a) er omfattet af artikel 15 eller 16 i dette direktiv eller artikel 5 eller 8 i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet), og b) vil få indvirkning på samhandelen mellem medlemsstaterne, under iagttagelse af artikel 5, stk. 3, samtidig stille udkastet til foranstaltning samt begrundelsen herfor til rådighed for Kommissionen, [telemyndighedsnævnet] BERT, og de nationale tilsynsmyndigheder i andre medlemsstater og underrette Kommissionen, [telemyndighedsnævnet] BERT og de andre nationale tilsynsmyndigheder herom. De nationale tilsynsmyndigheder, BERT, og Kommissionen kan kun fremsætte bemærkninger til den pågældende nationale tilsynsmyndighed inden for en måned. Fristen på én måned kan ikke forlænges. 4. Hvis den i stk. 3 omhandlede foranstaltning sigter på: a) afgrænsning af et relevant marked, som afviger fra dem, der er nævnt i den henstilling, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, eller b) en afgørelse om, hvorvidt en virksomhed enten alene eller i fællesskab med andre anses for at have en stærk markedsposition, jf. artikel 16, stk. 3, 4 eller 5, og vil få indvirkning på samhandelen mellem medlemsstaterne, samt hvis Kommissionen har meddelt den nationale tilsynsmyndighed, at den betragter udkastet til foranstaltning som en hindring for det indre marked eller er alvorligt i tvivl om dets forenelighed med fællesskabsretten og mere specifikt med målene i artikel 8, kan foranstaltningen først vedtages efter en yderligere frist på to måneder. Denne frist kan ikke forlænges. 5. Inden for den tomånedersfrist, der er nævnt i stk. 4, kan Kommissionen træffe en afgørelse med krav om, at den nationale tilsynsmyndighed trækker udkastet tilbage. DA 11 DA

13 Før Kommissionen træffer en afgørelse, tager den størst muligt hensyn til den udtalelse, som [telemyndighedsnævnet] BERT forelægger i overensstemmelse med artikel 5 i forordning [ /EF]. Afgørelsen skal ledsages af en detaljeret og objektiv begrundelse fra Kommissionen om, hvorfor udkastet til foranstaltning ikke bør vedtages, sammen med konkrete forslag til ændring af udkastet til foranstaltning. 6. Inden for tre måneder efter, at Kommissionen i henhold til stk. 5 har truffet en afgørelse med krav om, at den nationale tilsynsmyndighed trækker et udkast til foranstaltninger tilbage, skal den nationale tilsynsmyndighed ændre udkastet eller trække det tilbage. Hvis den nationale tilsynsmyndighed ændrer udkastet, skal den gennemføre en offentlig høring i overensstemmelse med artikel 6, og stille det ændrede udkast til rådighed for Kommissionen i overensstemmelse med stk Den pågældende nationale tilsynsmyndighed tager størst muligt hensyn til bemærkningerne fra andre nationale tilsynsmyndigheder, BERT [telemyndighedsnævnet], og Kommissionen, og kan, når bortses fra de i stk. 4 omhandlede tilfælde, medmindre andet gælder i medfør af stk. 4 eller artikel -7a, vedtage det således ændrede udkast til foranstaltning og skal i så fald fremsende det til Kommissionen. Andre nationale organer, der varetager opgaver i henhold til dette direktiv eller særdirektiverne, tager også størst muligt hensyn til Kommissionens bemærkninger. 10. Hvor en national tilsynsmyndighed under ekstraordinære omstændigheder mener, at der er et påtrængende behov for en hurtig indsats for at sikre konkurrencen og beskytte brugernes interesser, kan den som en fravigelse af proceduren i stk. 3 og 4 og i artikel -7a med det samme vedtage forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger af midlertidig karakter. Den fremsender straks de vedtagne foranstaltninger til Kommissionen og de andre nationale tilsynsmyndigheder og [telemyndighedsnævnet] BERT med en udførlig begrundelse. En beslutning truffet af den nationale tilsynsmyndighed om at gøre sådanne foranstaltninger permanente eller forlænge deres gyldighedsperiode er omfattet af stk. 3 og 4 og/eller artikel - 7a. - Ændring 53 Denne ændring opstiller en voldgiftsprocedure, efter hvilken Kommissionen, [telemyndighedsnævnet] og de nationale tilsynsmyndigheder samarbejder tæt med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af de forpligtelser, der pålægges, efter at der er gennemført de markedsanalyse- og anmeldelsesprocedurer, som regelsættet kræver. Kommissionen kan støtte det grundlæggende formål med ændringen, nemlig gennem denne samarbejdsproces at finde frem til, hvilke afhjælpende foranstaltninger der - set i lyset af målene i artikel 8 i rammedirektivet - er de mest hensigtsmæssige og effektive og bør anvendes, når der er konstateret dominans på et relevant marked. Kommissionen mener, at inddragelsen af de nationale myndigheders samlede ekspertise i artikel 7-proceduren (der kommer til udtryk ved, at [telemyndighedsnævnet] skal afgive udtalelse om anmeldte foranstaltninger) er i overensstemmelse med Kommissionen forslag. Kommissionen er også tilfreds med, at den procedure, som Europa-Parlamentet foreslår, bevarer Kommissionens DA 12 DA

14 beføjelse ifølge det oprindelige forslag, til at kræve, at en planlagt foranstaltning trækkes tilbage af hensyn til det indre marked, omend denne beføjelse indskrænkes. Imidlertid må den ordning, ifølge hvilken [telemyndighedsnævnet] kan fastslå, at den afhjælpende foranstaltning trods Kommissionens alvorlige tvivl er egnet og effektiv, og dermed sætte den nationale tilsynsmyndighed i stand til at vedtage den påtænkte foranstaltning, tages op til fornyet overvejelse. Kommissionen kan således ikke acceptere dette element i den foreslåede ændring, da det ville tillade [telemyndighedsnævnet] at overtage Kommissionens rolle som vogter af traktaten, navnlig som fastlagt i EF-traktatens artikel 85. Kommissionen kan heller ikke acceptere Parlamentets forslag om, at behandlingen af udkast til foranstaltninger vedrørende funktionel adskillelse (jf. artikel 13a i adgangsdirektivet) integreres i proceduren i artikel -7a. Sådanne foranstaltninger er eftersom de rækker ud over individuelt afgrænsede relevante markeder og de forpligtelser, der er beskrevet i artikel 9-13 i adgangsdirektivet af en anden art end de afhjælpende foranstaltninger, der foreslås i henhold til de nævnte artikler, og som er omfattet af proceduren i artikel 7. Derfor bør den særlige procedure for Kommissionens godkendelse af forslag om funktionel adskillelse i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, og artikel 13a i adgangsdirektivet bevares. I Kommissionens ændrede udgave af artikel -7a bevarer [telemyndighedsnævnet] således sin rolle, som foreslået af Parlamentet, i afgivelsen af udtalelser om påtænkte afhjælpende foranstaltninger, som Kommissionen nærer alvorlig tvivl om, og bestemmelserne om, at Kommissionen kan stille krav om, at sådanne foranstaltninger ændres, hvis [telemyndighedsnævnet] deler Kommissionens opfattelse, opretholdes. I de tilfælde, hvor [telemyndighedsnævnet] ikke deler Kommissionens opfattelse, bør Kommissionen imidlertid stadig som vogter af traktaten have beføjelse til at kræve, at en anmeldt afhjælpende foranstaltning ændres eller trækkes tilbage, omend med den yderligere sikkerhedsforanstaltning, at Kommissionen i sin afgørelse herom skal tage størst muligt hensyn [telemyndighedsnævnets] udtalelse og forudgående rådføre sig med medlemsstaterne i Kommunikationsudvalget. For at give [telemyndighedsnævnet] tilstrækkelig tid til at udarbejde en begrundet udtalelse om et udkast til foranstaltninger, der er omfattet af proceduren i artikel -7a, og for at give Kommissionen tilstrækkelig tid til derefter at træffe en afgørelse på baggrund af [telemyndighedsnævnets] udtalelse (herunder, om nødvendigt, til at høre Kommunikationsudvalget) bør det tidsrum, der afsættes til disse trin, udvides fra to til tre måneder. Kommissionen mener også, at den bør have beføjelse til at kræve, at et udkast til afhjælpende foranstaltninger trækkes tilbage og ikke blot ændres. Artikel 1, nr. 6a (nyt), i ændringsretsakten; artikel -7a (ny), i direktiv 2002/21/EF: "6a Følgende indsættes som artikel 7a: "Artikel -7a Procedure for ensartet anvendelse af afhjælpende foranstaltninger DA 13 DA

15 1. Hvis en planlagt foranstaltning, der er omfattet af artikel 7, stk. 3, sigter mod en national tilsynsmyndighed agter at træffe en foranstaltning med henblik på at indføre, ændre eller ophæve en forpligtelse, der er pålagt en operatør i medfør af artikel 16 sammenholdt med artikel 5 og 9 til 13a i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) og artikel 17 i direktiv 2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet), har Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder i de øvrige medlemsstater en måned fra datoen for anmeldelsen af den foreslåede foranstaltning til at fremsætte bemærkninger til den pågældende nationale tilsynsmyndighed. 2. Hvis den foreslåede foranstaltning vedrører indførsel, ændring eller ophævelse af en forpligtelse, der ikke er fastlagt i artikel 13a i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet), kan Kommissionen inden for samme tidsrum den frist på en måned, der er fastsat i artikel 7, stk. 3, underrette den pågældende nationale tilsynsmyndighed og [telemyndighedsnævnet] BERT om årsagerne til, at den mener, at udkastet til foranstaltning skaber hindringer for det indre marked, eller at den er alvorligt i tvivl om foranstaltningens forenelighed med fællesskabsretten. I tilfælde heraf vedtages udkastet til foranstaltning ikke før yderligere tre to måneder efter, at Kommissionen har underrettet den pågældende tilsynsmyndighed. Udebliver en sådan underretning, kan den pågældende nationale tilsynsmyndighed vedtage udkastet til foranstaltning under størst mulig hensyntagen til eventuelle bemærkninger fremsat af Kommissionen, [telemyndighedsnævnet] eller andre nationale tilsynsmyndigheder. 23. Inden for den periode på tre to måneder, der henvises til i stk. 1 2, arbejder Kommissionen, [telemyndighedsnævnet] BERT og den pågældende nationale tilsynsmyndighed tæt sammen med henblik på at finde frem til den mest hensigtsmæssige og effektive foranstaltning i lyset af målene i artikel 8 og under behørigt hensyntagen til markedsdeltagernes synspunkter og behovet for at sikre udviklingen af en ensartet reguleringspraksis. 3. Inden for en måned fra starten af den tremånedersperiode, der henvises til i stk. 1, den samme periode på to måneder fremsætter forelægger [telemyndighedsnævnet] BERT efter vedtagelse med absolut flertal en udtalelse om, der bekræfter hensigtsmæssigheden og effektiviteten af hvorvidt udkastet til foranstaltning vil skabe hindringer for det indre marked eller være uforenelig med fællesskabsretten og navnlig målene i artikel 8; eller i udtalelsen angiver [telemyndighedsnævnet], om [det] mener, at udkastet til foranstaltning bør ændres eller trækkes tilbage, og (hvor det er hensigtsmæssigt) fremsætter [det] samtidig konkrete forslag i denne henseende. Denne Udtalelsen skal være begrundet og skal offentliggøres. Hvis BERT har bekræftet, at den foreslåede foranstaltning er hensigtsmæssig og effektiv, kan den berørte nationale tilsynsmyndighed vedtage den under størst muligt hensyntagen til Kommissionens og BERTS bemærkninger. Den nationale tilsynsmyndighed skal offentliggøre, hvorledes den har taget hensyn til disse bemærkninger. 4. Hvis [telemyndighedsnævnet] BERT i sin udtalelse har tilkendegivet, at udkastet til foranstaltning bør ændres eller trækkes tilbage, kan Kommissionen DA 14 DA

16 inden udløbet af den tremånedersperiode, der henvises til i stk. 1, under størst mulig hensyntagen til [telemyndighedsnævnets] BERT's udtalelse vedtage en beslutning, der pålægger den pågældende nationale tilsynsmyndighed at ændre eller tilbagetrække udkastet til foranstaltning og indeholder en begrundelse herfor og konkrete forslag med henblik herpå. 4. Hvis den foreslåede foranstaltning vedrører indførsel, ændring eller ophævelse af en forpligtelse, der er fastlagt i artikel 13a i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet), må den foreslåede foranstaltning ikke vedtages før yderligere to måneder efter udløbet af den periode, der henvises til i stk. 1. Inden for den periode på to måneder, der er nævnt i første afsnit, arbejder Kommissionen, BERT og den pågældende nationale tilsynsmyndighed tæt sammen med det formål at fastlægge om den foreslåede foranstaltning er i overensstemmelse med artikel 13a i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) og, navnlig, om det er den mest hensigtsmæssige og effektive foranstaltning. I den forbindelse tages der behørigt hensyn til markedsdeltagernes synspunkter og til behovet for at sikre udviklingen af en ensartet reguleringspraksis. På begrundet anmodning af BERT eller Kommissionen forlænges perioden på to måneder med op til yderligere to måneder. Inden for den maksimumperiode, der er fastsat i andet afsnit vedtager BERT med absolut flertal en beslutning, der bekræfter, at den foreslåede foranstaltning er hensigtsmæssig og effektiv, eller tilkendegiver, at den foreslåede foranstaltning ikke bør vedtages. Denne udtalelse skal være begrundet og skal offentliggøres.. 5. I alle andre tilfælde kan Kommissionen inden udløbet af den tremånedersperiode, der henvises til i stk. 1, under størst mulig hensyntagen til en eventuel udtalelse fra [telemyndighedsnævnet] og i overensstemmelse med den udvalgsprocedure, der henvises til i artikel 22, stk. 2, (rådgivningsproceduren), vedtage en begrundet beslutning, der pålægger den pågældende nationale tilsynsmyndighed at ændre eller tilbagetrække udkastet til foranstaltning og indeholder konkrete forslag med henblik herpå. 6. Kun ssåfremt Kommissionen ikke har vedtaget en beslutning i medfør af stk. 4 eller 5 inden udløbet af den tremånedersperiode, der henvises til i stk. 1, og BERT har bekræftet den foreslåede foranstaltnings hensigtsmæssighed og effektivitet, kan den pågældende nationale tilsynsmyndighed vedtage udkastet til foranstaltning under størst mulig hensyntagen til eventuelle anbefalinger fra Kommissionen og [telemyndighedsnævnet] BERT. Den nationale tilsynsmyndighed skal offentliggøre, hvorledes den har taget hensyn til disse bemærkninger. 75. Inden for tre måneder fra Kommissionens vedtagelse i henhold til stk. 4 eller 5, jf. stk. 3, fjerde afsnit, af en begrundet beslutning i denne artikel, der pålægger den pågældende nationale tilsynsmyndighed at ændre eller tilbagetrække udkastet til foranstaltning, ændrer den nationale tilsynsmyndighed udkastet til foranstaltning eller trækker det tilbage i overensstemmelse med Kommissionens beslutning. Hvis udkastet til foranstaltning skal ændres, gennemfører den nationale tilsynsmyndighed en offentlig høring i henhold til proceduren for høring DA 15 DA

17 og åbenhed i forvaltningen i artikel 6, og anmelder det ændrede udkast til foranstaltning til Kommissionen i overensstemmelse med artikel Den nationale tilsynsmyndighed kan trække udkastet til foranstaltning tilbage på et hvilket som helst trin i proceduren.". - Ændring 138 (plenarmødet) Kommissionen kan i princippet acceptere ændring 138 (plenarmødet), der tjener som en nyttig bekræftelse af principper, der gælder uafhængigt af denne bestemmelse; hermed er det op til medlemsstaterne at sikre, at der skabes en rimelig ligevægt mellem de forskellige grundlæggende rettigheder, der beskyttes af Fællesskabets retsorden, navnlig privatlivets fred, beskyttelse af ejendom, adgang til effektive retsmidler og ytrings- og informationsfrihed. - Ændring 62 Ændringen giver de nationale tilsynsmyndigheder yderligere vejledning i udførelsen af deres opgaver i henhold til regelsættet, herunder vedrørende udviklingen af den næste generation af net. Antydningen af, at der kan skabes forudsigelighed i reguleringen gennem kontinuitet i afhjælpningsforanstaltningerne, hvor disse afhjælpningsforanstaltninger ellers ikke ville være blevet valgt, bør dog undgås. Artikel 1, nr. 8, litra eb) (nyt), i ændringsretsakten; artikel 8, stk. 4a (nyt), i direktiv 2002/21/EF: "eb) Følgende indsættes som stk. 4a: "4a. De nationale tilsynsmyndigheder anvender med henblik på opfyldelse af de politiske mål, der henvises til i stk. 2, 3 og 4, objektive, gennemskuelige, ikkediskriminerende og forholdsmæssigt afpassede reguleringsprincipper ved bl.a.: a) at fremme forudsigelighed i reguleringen, i givet fald gennem kontinuitet i afhjælpningsforanstaltningerne over flere markedskontroller ved at sikre en ensartet reguleringspraksis på tværs af forskellige analyseperioder b) sikre, at virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, under ensartede omstændigheder behandles lige c) at sikre konkurrencen til forbrugernes fordel og at fremme infrastrukturbaseret konkurrence, hvor dette er muligt d) at fremme markedsorienterede investeringer og innovation i ny og forbedret infrastruktur, bl.a. ved at tilskynde til fælles investeringer og ved at sikre, at gebyrerne for adgang til faciliteter fastsættes under passende hensyn til de risici, der bæres af passende risikofordeling mellem investorerne og de virksomheder, der nyder godt af adgangen til de nye faciliteter e) at tage behørigt hensyn til de mange forskellige betingelser vedrørende konkurrence og forbrugere, der gør sig gældende i de forskellige geografiske områder i medlemsstaterne DA 16 DA

18 f) kun at indføre forhåndsregulerende forpligtelser, hvor der ikke er reel og holdbar konkurrence, og lempe eller ophæve sådanne forpligtelser, så snart denne betingelse er opfyldt.". - Ændring 63/rev. Kommissionen forstår Parlamentets ønske om at blive inddraget mere i politiske beslutninger om den strategiske tilgang til frekvensforvaltning og er rede til at undersøge, hvad der er den bedste institutionelle løsning. Den tekniske harmonisering af anvendelsen af frekvenser i henhold til frekvenspolitikbeslutningen må dog ikke berøres af dette. Hvad angår artikel 8a, kan det ikke accepteres, at der oprettes et radiofrekvensudvalg, da dette vil skabe problemer, i og med at udvalgets opgaver vil være begrænset til at omfatte elektronisk kommunikation, at der vil være overlapning med eksisterende organer, der udfører samme opgaver, og at det ikke er nødvendigt at oprette endnu et udvalg for at nå Europa-Parlamentets vigtigste mål for denne nye artikel, jf. artikel 8b, stk. 4 (se nedenfor). Den foreslåede artikel 8b må omformuleres, så fællesskabsdimensionen bliver tydeligere. Ordlyden i artikel 8b, stk. 2, der nævner Fællesskabets retsprincipper, bør flyttes over i en betragtning. Artikel 8b, stk. 3, skal omformuleres, så fællesskabsdimensionen bevares. Parlamentets tekst ser bort fra den rolle, som Kommissionen allerede har, og flytter ansvarsområder fra Fællesskabet til medlemsstaterne. Da direktivet kun gælder for elektronisk kommunikation, bør henvisningen til andre politikområder som transport og forskning og udvikling slettes. I artikel 8b, stk. 5, må den første del slettes, da det er Kommissionen snarere end medlemsstaterne, der skal sikre koordineringen af EU's interesser. Med hensyn til artikel 8b, stk. 4, ser Kommissionen gerne, at Parlamentet og Rådet inddrages i det strategipolitiske arbejde på betingelse af, at dette samarbejde navnlig rettes mod den strategiske side af EU's frekvenspolitik, men stk. 4 må omformuleres, så Kommissionens initiativ ikke begrænses. Desuden er der risiko for, at den foreslåede brug af den fælles beslutningsprocedure ved fastlæggelse af tekniske parametre (f.eks. for at undgå skadelig interferens) vil forhindre Fællesskabet i at træffe nødvendige og rettidige foranstaltninger, og at den vil skabe forvirring om radiofrekvensbeslutningens videre rolle. Artikel 1, nr. 8a (nyt), i ændringsretsakten; artikel 8 a (ny), i direktiv 2002/21/EF: "Følgende indsættes som artikel 8a: "Artikel 8a "Radiofrekvensudvalget" DA 17 DA

19 1. Der oprettes hermed et radiofrekvensudvalg ("RSPC") for at bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i stk. 1, 3 og 5. RSPC rådgiver Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i spørgsmål vedrørende radiofrekvenser. RSPC sammensættes af repræsentanter på højt plan fra de kompetente nationale myndigheder for radiofrekvenser i hver enkelt medlemsstat. Hver medlemsstat har én stemme, mens Kommissionen ikke har stemmeret. 2. Efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, eller på eget initiativ, vedtager RSPC udtalelser med absolut flertal. 3. RSPC forelægger en årlig aktivitetsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet. "Artikel 8ba "Strategisk planlægning og koordinering af radiofrekvenspolitikkerne i Den Europæiske Union Det Europæiske Fællesskab 1. Medlemsstaterne bidrager til det indre markeds udvikling ved at samarbejder med hinanden og med Kommissionen om den strategiske planlægning, koordinering og harmonisering af brugen af radiofrekvenser i Den Europæiske Union Det Europæisk Fællesskab. I den forbindelse De tager de bl.a. hensyn til økonomiske, sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og tekniske aspekter af EU's Fællesskabets politikker samt til aspekter som offentlighedens interesser og ytringsfrihed samt til interesserne hos brugerne af radiofrekvenserne med henblik på at optimere anvendelsen af radiofrekvenserne og undgå skadelig interferens. 2. Politiske aktiviteter i Den Europæiske Union vedrørende radiofrekvenser berører ikke: a) foranstaltninger truffet på fællesskabsplan eller på nationalt plan i overensstemmelse med EU-retten med sigte på mål af almen interesse, navnlig for så vidt angår regulering af indhold og audiovisuel- og mediepolitik, b) bestemmelserne i direktiv 1999/5/EF og c) medlemsstaternes ret til at organisere og anvende deres radiofrekvenser med sigte på at opretholde den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og sikre forsvaret. 32. Medlemsstaterne bidrager gennem samarbejde med hinanden og med Kommissionen til sikrer koordineringen af politiske tiltag vedrørende radiofrekvenser i Den Europæiske Union Det Europæiske Fællesskab og, om nødvendigt, til den harmonisering af betingelserne med hensyn til adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne, der er nødvendig for at sikre, at der etableres et velfungerende indre marked for elektronisk kommunikation det indre markeds oprettelse og funktion på EU-politiske områder som elektronisk kommunikation, transport og forskning og udvikling. DA 18 DA

20 34 Kommissionen kan under behørig hensyntagen til RSPC's udtalelse forelægge forslag til retsakt om indledning af et handlingsprogram for radiofrekvenser med henblik på strategisk planlægning og harmonisering af anvendelsen af frekvenserne i Den Europæiske Union eller andre lovgivningsmæssige foranstaltninger med sigte på at optimere anvendelsen af frekvenserne og undgå skadelig interferens. Kommissionen kan forelægge et lovforslag om et program for radiofrekvenspolitikken. Programmet skal opstille politiske retningslinjer for den strategiske planlægning og harmonisering af anvendelsen af frekvenserne i overensstemmelse med dette direktiv og særdirektiverne. 45. Medlemsstaterne sikrer effektiv koordinering af Den Europæiske Unions interesser i internationale organisationer med ansvar for spørgsmål vedrørende radiofrekvenser. Når det er nødvendigt af hensyn til en sådan effektiv koordinering af Det Europæiske Fællesskabs interesser i internationale organisationer med kompetence i frekvensspørgsmål, kan Kommissionen under skyldig hensyntagen til udtalelsen fra RSPC foreslå Europa-Parlamentet og Rådet fælles politiske målsætninger og herunder, om nødvendigt, et forhandlingsmandat."" Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (EFT L 91 af , s. 10)." Der indsættes en ny betragtning: Frekvenspolitiske tiltag i Det Europæiske Fællesskab berører hverken foranstaltninger, der i henhold til fællesskabslovgivning træffes på fællesskabsniveau eller på nationalt niveau, med henblik på at opfylde almennyttige målsætninger, navnlig i forbindelse med regulering af indhold og med av- og mediepolitikken, eller bestemmelserne i direktiv 1999/5/EF eller medlemsstaternes ret til at tilrettelægge og anvende deres radiofrekvenser i den offentlige ordens, den offentlige sikkerheds eller forsvarets tjeneste. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (EFT L 91 af , s. 10)." - Ændring 64/rev. Andet afsnit i artikel 9, stk. 1, må omformuleres, så det tydeliggøres, at der kun er tale om relevante internationale aftaler, dvs. aftaler, der er i overensstemmelse med fællesskabsretten. I artikel 9, stk. 3, er henvisningen til radionetbaseret eller trådløs adgang nødvendig for at danne ramme om medlemsstaternes indsats for at forhindre, at der indføres detaljerede begrænsninger for netarkitekturen, som i urimelig grad indskrænker princippet om neutralitet. Henvisningen til internationale aftaler bør ske i artikel 9, stk. 1, og i betragtningerne. DA 19 DA

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2007/0249(COD) 14.4.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 301/23 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

Den Europæiske Unions Tidende L 301/23 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN 12.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 301/23 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 15. oktober 2008 om anmeldelser, tidsfrister og høringer i henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

III. (Forberedende retsakter) RÅDET

III. (Forberedende retsakter) RÅDET 5.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 103 E/1 III (Forberedende retsakter) RÅDET FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. 15/2009 fastlagt af Rådet den 16. februar 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0021 DA 30.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/21/EF af 7. marts 2002 om

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2003 KOM(2003) 239 endelig 2002/165 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om etablering af et program, der skal

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU)

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU) 11.10.2014 L 295/79 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, der kan forhåndsreguleres i overensstemmelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.3.2008 KOM(2008) 134 endelig 2008/0055 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2005/35/EF

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere