Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 4 Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 4 Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde"

Transkript

1 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan, 7 Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 4 Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde Aisopou, Angeliki; Sonne, Anne Thobo; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John Publication date: 4 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Aisopou, A., Sonne, A. T., Bjerg, P. L., & Binning, P. J. (4). Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 4: Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde. København K: Miljøministeriet. Miljøstyrelsen. (Miljoeprojekter; Nr. 57). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

2 Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 4 Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde Miljøprojekt nr. 57, 4

3 Titel: Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 4 Redaktion: Angelina Aisopou, Anne Th. Sonne, Poul L. Bjerg and Philip J. Binning DTU Miljø Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 9 4 København K År: 4 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde

4 Indhold. Introduktion Fortynding af forurening i vandløb Litteraturoversigt over fortynding i vandløb Eksisterende beregningsmetode til at udregne fortynding i vandløb fra punktkilde udledning i EU Punktkilde versus forureningsfane Vurdering af fortynding i et vandløb påvirket af forurenet grundvand Typiske parametre for danske vandløb og forureningsfaner Model for fortyndingsforhold i vandløb Indsivning af en punktkilde fra brinken Indsivning af forureningsfane langs brinken Indsivning af forureningsfane fra den halve åbund Valg af input funktion for forureningsfanen fra en forurenet grund Hvor i vandløbet sker indsivning? Målepunkter i vandløb Prøvetagning af vandløb Følsomhedsanalyse af fortyndingsmodellen Metoder for følsomhedsanalyse af fortyndingsmodellen Parametre til vurdering af modelfølsomhed, Lmix og Cmax Modelparametrenes variation for danske vandløb Betydende faktorer for Lmix og Cmax iflg. OAT og GSA Monte Carlo simuleringer I hvilket interval ligger de mulige Lmix værdier? Cmax versus Cmix er det nødvendigt at beregne Cmax? Kan default værdier benyttes for dybden og bredden i store vandløb til beregning af Cmax? Miljøstyrelsens og Naturstyrelsens administrative definition på tolereret blandingszone i vandløb Definition af blandingszoner Modelafprøvning på feltstudier Litteraturoversigt over feltstudier Skensved Å Input data Resultater fra de to simuleringer af Skensved Å Grindsted Å Input data Resultater fra de to simuleringer af Grindsted Å Konklusion og Sammenfatning Referencer Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde 3

5 Bilag : Literature review Literature review on river mixing Transverse dispersion coefficients Bilag : Analytisk model til at beregne fortynding af indsivende forurenet grundvand i typiske danske vandløb Point source discharged at the bank Plume discharged over a length of the bank Mixing length Maximum concentration in the stream Plume discharged over a the half bottom of the stream... 5 Bilag 3: Opblandingsforhold i typiske danske vandløb Koncentrationsfordeling på tværs af danske vandløb Koncentrationsfordeling over dybden i store og dybe vandløb Bilag 4:Modelleringsresultater af grundvandsindsivning fra hhv. brink og åbund i typiske danske vandløb Bilag 5: Sensitivity analysis Bilag 6: Monte Carlo sensitivity analysis Exponential distribution of Lmix Effect of default width and depth on histograms of Lmix and Cmax of a small and medium stream Bilag 7: Litteraturoversigt over relevante feltstudier Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde

6 Forord Denne rapport gennemgår og udvikler en metode til at vurdere fortynding i danske vandløb, som er påvirket af forurenede grunde via grundvandet. Metoden følger de overordnede principper fra EU s vandrammedirektiv (EQS Directive 8/5/EC) og er udviklet i forbindelse med en revision af den danske jordforureningslov i 3. Metoden vil blive benyttet til at udføre en landsdækkende screening af forurenede grunde til at vurdere, hvorvidt de udgør en risiko for nærtliggende vandløb. Beregningsværktøjet kan ligeledes anvendes til at udregne fortynding i et konkret vandløb. Rapporten er én ud af 6 delprojekter, der blev i gangsat af Miljøstyrelsen i forbindelse med identificering af overfladevandstruende jordforureninger. De 5 øvrige delprojekter omhandlede følgende emner: NIRAS, Relation mellem stoffer og brancher; COWI, Stofspecifikke afstandskriterier til overfladevand; Orbicon, Relation mellem stoffer, koncentrationer og fluxe; DHI, Vurdering af fortyndingsforhold i søer, fjorde og kyster i relation til påvirkning fra forurenede grunde; Orbicon, Systematisering af DK-Jord data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger vha. GIS og database. Det endelige resultat af de 6 delprojekter er et dashboardlignede værktøj (analog til fortynding langs danske kyster: som skal udføre en risikoscreening af alle forurenede grunde i Danmark i forhold til nærtliggende vandløb, søer, fjorde og åbne kyster. Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har sideløbende med igangværende projekt defineret, hvordan blandingszoner (nærområder ved udsivningen af en forureningsfane til et vandløb, hvor kvalitetskriterierne for specifikke stoffer i ferskvand kan overskrides) skal opfattes i forbindelse med den landsdækkende identifikation af potentielle overfladevandstruende jordforureninger. Nærværende rapport har fokuseret på opblandingsberegninger i vandløb og udvikling af repræsentative ligninger herfor. I slutningen af rapporten er der et kapitel, der beskriver, hvordan Miljøstyrelsen konkret vil implementere blandingszoner i screeningssammenhæng. Det beskrives ligeledes, hvor og hvordan koncentrationer kan beregnes umiddelbart efter denne blandingszone for forskellige vandløbstyper. Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde 5

7 . Introduktion Forureningen fra forurenede grunde, såsom industrigrunde og lossepladser, kan via grundvandet udsive til nærtliggende vandløb og derved potentielt påvirke vandkvaliteten i vandløbet. Et af de nye tiltag i vandrammedirektivet (Directive 8/5/EC) nødvendiggør en screening af samtlige forurenede grunde i et medlemsland, hvor det skal risikovurderes, hvorvidt de påvirker nærtliggende vandløb via grundvandet. Overfladevandsmiljøer i alle medlemslande i den Europæiske Union skal i henhold til Vandrammedirektivet have god økologisk status såvel som god kemisk tilstand. Den kemiske tilstand i overfladevandet er defineret på baggrund af fastsatte grænseværdier for særligt prioriterede stoffer (EQS Directive (8/5/EC) og Miljøministeriet,, BEK nr. ). Denne rapport har overordnet til formål og udvikle en fortyndingsmodel, som kan beregne forurenede grundes påvirkning af et vandløb og derved den kemiske tilstand i danske vandløb (små, mellem og store, se typeinddeling i afsnit 3.). Rapporten tager udgangspunkt i principper i EU s vandrammedirektiv (EQS Directive, 8/5/EC og CIS WFD, ). Den matematiske model er en videreudvikling af en løsning fra Fischer et al. (979), som er gældende for en punktformig udsivning til et vandløb. Beregningerne har taget et konservativt udgangspunkt, så der er på forhånd set bort fra sorption, nedbrydning og fordampning af forureningsstoffet i vandløbet. Modellen vil blive brugt til at udføre en landsdækkende screening af forurenede grunde for at vurdere, hvorvidt de udgør en risiko for den kemiske tilstand i nærtliggende vandløb. Beregningsværktøjet kan ligeledes anvendes til at udregne fortynding af en forurening i et konkret vandløb. Der vil i rapporten være en litteraturoversigt over eksisterende metoder til at beregne fortynding i vandløb, problemstillingen ved at risikovurdere en forurenet grundvandsindsivning i forhold til punktkilde udledning samt en præsentation af den konceptuelle model (kapitel ). I kapitel 3 vil der være en gennemgang af den udviklede model og modelparametre samt valg af placering af et kontrolpunkt i vandløbet til at vurdere forurenede grundes påvirkning af vandløbet. Der bliver udført en følsomhedsanalyse for at vurdere modelparametrenes betydning for fortyndingsberegningerne, hvorfra en række standardparametre bliver valgt (kapitel 4). Der er i kapitel 5 en gennemgang af Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen administrative definition på tolereret blandingszone samt, hvor og hvordan forureningskoncentrationen i danske vandløb kan beregnes med den udviklede fortyndingsmodel. Den endelige model bliver i kapitel 6 afprøvet med de tilgængelige data til den landsdækkende screening op imod feltdata fra to case studier i hhv. Skensved Å (Bruun og Rose, 5) og Grindsted Å (Sonne et al., 3). I kapitel 7 vil der være en sammenfatning af rapportens konklusioner. 6 Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde

8 . Fortynding af forurening i vandløb. Litteraturoversigt over fortynding i vandløb Opblanding af grundvandsforurening i naturlige vandløb er en kompleks proces, idet mange af vandløbets parametre er stærkt varierende i både tid og rum (strømningshastighed, bundforhold etc.). Opblandingsprocessen i vandløb har været studeret i mere end 5 år. Bilag viser en opsummering af en række eksperimentelle og teoretiske studier af dette fænomen (se tabel Table ). Mange studier fokuserer på udledningen af forurenet vand fra en enkelt jetstråle/rør i et vandløb en punktformig udledning/forureningskilde. Der er et begrænset antal studier, der omhandler opblandingen af forureningen nedstrøms i et vandløb, udledt fra flere (multiple) diffusere. Der er ikke fundet studier publiceret i den internationale litteratur, som har undersøgt opblandings- og fortyndingsprocessen af indsivende forurenet grundvand i et vandløb.. Eksisterende beregningsmetode til at udregne fortynding i vandløb fra punktkilde udledning i EU Medlemslande i den Europæiske Union har implementeret beregningsmetoden, anbefalet af EU (Directive 8/5/EC), for fortynding fra en punktkilde udledning til at vurdere, hvorvidt den kemiske tilstand i et vandløb er påvirket. Der tænkes defineret en blandingszone, hvor koncentrationen af forureningen umiddelbart efter denne blandingszone skal være mindre end de fastsatte miljøkvalitetskriterier for overfladevand (Direktivet 8/5/EC, Miljøministeriet,, BEK nr. ). For at beregne koncentrationen et pågældende sted benyttes en simpel beregning for fortynding som funktion af afstanden fra punktkildeudledningen (udledt af Fischer et al.,979)..3 Punktkilde versus forureningsfane Indsivning af en forureningsfane fra en nærtliggende forureningskilde i et vandløb foregår over et areal og ikke ud fra et enkelt punkt, som illustreret på figur. Det er derfor ikke muligt at benytte den samme beregningsmetode for fortynding fra en punktkildeudledning (afsnit.). Der er ikke blevet anbefalet en beregningsmetode af EU til at vurdere fortynding i vandløb påvirket af forurenede grunde via grundvandet, som der er til risikovurderingen af punktkildeudledning (afsnit.). Der er endnu ingen af medlemslandene, som har udmeldt, hvilken beregningsmetode de vil benytte til deres landsdækkende screening. Holland (Co Molenaar, Senior policy advisor, Ministry of Infrastructure and Environment og Soil Remediation Circular, 9) har dog meddelt, at de vil bruge en m zone mellem vandløb og forurenet grund, som kriterium for intervention (personlig kommunikation med Christian Andersen, Danske Regioner). På den baggrund vil der i kapitel 3 blive gjort en række overvejelser vedrørende sådanne beregningsmetoder, opblandingszoner og principper for placering af kontrolpunkter. Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde 7

9 a) Punktkilde udledning b) Indsivning af forurenet fane y=bredde y=bredde vandløb vandløb x= L mix y= x= x=5 L mix y= punktkilde y x forureningskilde Figur : Konceptuel model af et vandløb, påvirket af en forurenet grund via grundvandet, hvor indsivningen sker som a) en punktkildeudledning eller b) over et areal fra brinken eller åbunden (vist for en 5 m bred forureningsfane). y x Sammenfatning af kapitel : Fortynding af forurening i vandløb Fortynding af en forurenet punktkildeudledning i et vandløb er veldokumenteret, men der er ingen internationale undersøgelser eller model for opblandings- og fortyndingsprocessen af indsivende forurenet grundvand i et vandløb. Indsivning af en forureningsfane sker over et areal i et vandløb fra hhv. brinken/åbunden og ikke ud fra et enkelt punkt (ligesom punktkildeudledning), se figur. 8 Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde

10 3. Vurdering af fortynding i et vandløb påvirket af forurenet grundvand 3. Typiske parametre for danske vandløb og forureningsfaner Der blev i forbindelse med denne rapport, som følge af revisionen af jordforureningsloven i 3, ligeledes blevet identificeret og kategoriseret typiske danske vandløb, branchespecifikke forureningsfane bredder samt typiske koncentrationer og forureningsfluxe (Orbicon, 3 og COWI, 3). Danske vandløb blev inddelt i 3 typer efter størrelse: lille, mellem og stor. Tabel viser karakteristika for hver af de 3 vandløbstyper (Orbicon, 3). Der er i tabel vist et udtræk af typisk danske branchespecifikke forureningsfane bredder. Fanebredden er vurderet i en afstand af m fra forureningskilden (COWI, 3). Tabel : Inddeling af danske vandløb efter størrelse (Orbicon, 3). Bredde, bvandløb Dybde, dvandløb Vandføring (medianminimum), Bundhældning, S ( ) (m) (m) Qvandløb (l/s) Lille,75, Mellem,75, Stor > 5 8, Tabel : Et udtræk af typisk danske størrelser af bredden for branchespecifikke forureningsfaner (COWI, 3). Branche Beskrivelse Gruppe Kildestørrelse Fanebredde nr. /diameter (m) (m) Boligejendom Lille 3 9 forurening (villaolietank) Kemisk industri (Fremstilling af sprængstoffer mv.) Industrigrund Fyld- og lossepladser Mellem forurening Stor forurening Meget stor forurening I tabel 3 er der vist et eksempel for typiske danske værdier for størrelsen af en jordforurening afhængig af forureningskilden, f.eks. falder et autoreparationsværksted ind under branchegruppe nr. og derved kendes en typisk diameter samt areal for kilden (Orbicon, 3). Forureningsfluxen (kg/år) fra en forureningskilde beregnes ved at gange worst case -stofkoncentration med arealet for forureningskilden samt det gennemsnitlige nettonedbør i området (som er udtrukket fra JAGGmodellen for den aktuelle kommune, Orbicon, 3). Typiske stofkoncentrationer er blevet bestemt for 5 forskellige miljøfremmede stofgrupper, hvor f.eks. TCE er anvendt som et modelstof for gruppen af chlorerede opløsningsmidler PCE og TCE samt deres nedbrydningsprodukter cis-dce og VC (Orbicon, 3). Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde 9

11 Tabel 3: Eksempler fra rapporten af Orbicon (3), hvor typisk danske værdier for en jordforurening (størrelse og inddeling af branchegrupper) samt worst case koncentrationer for en TCE forurening på en kildegrund er vist (i hhv. alle branche grupper eller lossepladser specifikt). TCE er benyttet som et modelstof for de chlorerede opløsningsmidler PCE og TCE samt deres nedbrydningsprodukter cis-dce og VC. Størrelse af forureningskilde Branchegruppe nr. Diameter af kilde (m) Areal af kilde (m ) Lille 3 7, Mellem 79 Stor TCE Worst case stofkoncentration (μg/l) Generelt 8. Losseplads 5 3. Model for fortyndingsforhold i vandløb Der vil i dette afsnit være en kort gennemgang af tre forskellige scenarier for, hvorfra i et vandløb en indsivning af en forureningsfane kan ske, samt de fire forskellige inputfunktioner, som blev afprøvet til at beskrive en fortynding i vandløb ved påvirkning af forurenet grundvandet. Figur viser de tre scenarier for, hvorfra i et vandløb en forureningsfane kan indsive: brinken fra hhv. et punkt (figur a) eller et areal (figur b) samt fra den halve åbund over et areal (figur c). Figur d viser en oversigt over de tre forskellige forureningsfordelinger (Guassian, homogen og heterogen), som er brugt til at beskrive en forureningsfanes (5 m bred) indsivningsmønster i et vandløb. En -D model kan benyttes da den vertikale opblanding i de fleste naturlige vandløb sker øjeblikkeligt sammenlignet med den tværgående opblanding (Fischer et al., 979). En grundlæggende forudsætning for alle de opstillede fortyndingsmodeller er, at grundvandsindsivningen er negligeabel i forhold til vandføringen i vandløbet. Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde

12 a) b) vandløb vandløb x= fane x= x=b fane fane y z x y z x c) d) vandløb x=b fane x= fane y z x Fane bredde Figur : Oversigt over de tre scenarier for hvorfra en forureningsfane kan indsive i et vandløb: brinken fra hhv. et punkt (a) og over et areal (b) og fra den halve åbund over et areal (c). d) viser de tre forskellige forureningsfordelinger (Guassian, homogen og heterogen), som er benyttet til at beskrive en forureningsfanes (5 m bred) indsivningsmønster i et vandløb. 3.. Indsivning af en punktkilde fra brinken I den første af de tre scenarier, er fortyndingen af en grundvandsforurening beskrevet, som en punktkildeudledning i et vandløb (figur a), som en funktion af afstanden (Fischer et al. (979), ligning ). Der er i bilag. givet en mere detaljeret gennemgang af den analytiske beregningsmodel: c(mm, y) = c mix 4πmm exp vv) (y + exp (y vv) 4mm 4mm n= () Samtlige parametre, som er benyttet, er gennemgået i tabel 4. Længden, L mix, er defineret som afstanden fra en punktkildeudledning, hvor koncentrationen er fuldstændigt opblandet i vandløbet (x-aksen) (Fischer et al., 979) (se figur a): L mix =.4uu bb vandløb kk t () hvor kk t er den transversale opblandingskoefficient. Den tranversale opblandingskoefficient har stor betydning for opblandingsprocessen. En direkte eksperimentel estimering af diffusionskoefficienten kræver tidskrævende og dyre sporstofforsøg (e.g., Zhang and Zhu a). Dette har gjort, at der er blevet udviklet flere metoder til at beregne den transversal opblandingskoefficient udfra vandløbets geometri, bredde, dybde, flow forhold og evt. isdække (bilag.). Mange af de foreslåede ligninger kræver mange inputværdier, som er svære at skaffe. Det er derfor valgt at bruge den simplificerede form af ligningen: kk t =konstant uu d, som er blevet vurderet af flere forskere til at være den bedste til beskrivelse af naturlige vandløb. Vi benytter ligningen foreslået af Fischer et al. (979) and Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde

13 Rutherford (994), hvor konstanten er lig,3 (se tabel 5). Den benyttede værdi er baseret på en omfattende litteraturgennemgang (bilag ) og ligger i den lavere ende af de foreslåede værdier for at give en konservativ løsning, idet en lille diffusionskoefficient resulterer i mindre opblanding (bilag ). Friktionshastigheden, uu, som er en funktion af diffusionskoeficienten er estimeret ved uu = gkk vandløb S (tabel 4). Forskellige formler er foreslået i litteraturen som inkluderer koefficienter for eksempel Chezy eller Manning. EU guidelines foreslår at estimere u* ved at bruge Chezy koefficienten, men både Chezy og Manning koefficienten afhænger af flere parameter, hvilket gør dem svære at estimere, da de ikke er fysiske men empiriske parametre (Chlow 973). Den benyttede ligning (uu = gkk vandløb S) har mindre usikkerhed. Tabel 4: Parametre og formler som indgår i beregningsmodellen for de tre scenarier. Parameter Enhed Terminologi JJ bb fane (kg/s) (m) Forureningsflux Bredde af forureningsfane kk vandløb (m) Gennemsnitlig dybde i vandløb bb vandløb (m) Gennemsnitlig bredde af vandløb JJ c mix = = uu kk vandløb bb vandløb uu = JJ (kg/m 3 ) Koncentration ved fuldstændig opblanding QQ vandløb i vandløb QQ vandløb (m/s) Gennemsnitlig strømningshastighed i kk vandløb bb vandløb vandløb QQ vandløb (m 3 /s) Vandføring mmε t mm = dimensionsløs Dimensionsløs afstand (nedstrøms) uu bb vandløb y y = dimensionsløs Dimensionsløs afstand på tværs af åen bb vandløb ε t =.3kk vandløb uu (m /s) Transversal opblandingskoefficient ε v =.6kk vandløb uu (m /s) Vertikal opblandingskoefficient uu = gkk vandløb S (m/s) Friktionshastighed S dimensionsløs Bundhældning g (m /s) Tyngdeacceleration 3.. Indsivning af forureningsfane langs brinken I det andet scenarie, hvor fortyndingen af en grundvandsforurening i et vandløb beskrives som en funktion af afstanden fra et areal ved brinken, hvor mm = er det punkt langs vandløbet, hvorfra indsivningen af forureningsfanen starter (figur b). Fordelingen er beskrevet som et sæt af sektioner fordelt over en afstand kkξ. Idet koncentrationen er antaget at være homogent fordelt, indeholder hver sektion en forureningsflux JJ i (ξ)kkξ. Der er i bilag. givet en mere detaljeret gennemgang af denne model (ligning 3), som er en videreudviklet version af Fischer et al. (979) (ligning ), hvor indsivningen sker over et areal langs brinken i stedet for et enkelt punkt: c i (ξ) c(mm, y) = 4π(mm ξ ) exp vv y o ) (y 4(mm + exp (y vv + y o ) ξ ) 4(mm kkξ (3) ξ ) n= hvor c i (ξ) = J l (ξ) u d vandløb b, ξ = ξε t u b vandløb. Forureningsfluxen JJ l (ξ) beskrives i denne model, som en arbitrær fordelt kilde og kan derfor beskrive en koncentrationsfordeling som er hhv. normal (Guassian), homogen eller heterogen. kk t er den transversal opblandingskoefficient (se bilag. for flere detaljer). Parametrene, som indgår i beregningsmodellen, er gennemgået i tabel 4. Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde

14 3..3 Indsivning af forureningsfane fra den halve åbund I afsnit 3.. og 3.. beskrives scenarierne for, hvor forureningsfanen indsiver fra brinken i et vandløb. I det tredje mulige scenarie indsiver forureningsfanen fra den halve åbund i vandløbet over et areal (ligning 4), en videreudvikling af ligningen (ligning ) fra Fisher et al. (979): c(mm, y) = c o (ξ) erf y + + vv (4mm ξ) erf + vv y (4mm ξ kkξ (4) n= hvor c o (ξ) er den fuldstændigt opblandede koncentration i vandløbet. Forureningsfluxen, J, er udtrykt som en arbitrær fordelt kilde og kan derfor beskrive en koncentrationsfordeling, som er hhv. normaltfordelt (Guassian), homogent fordelt eller heterogent fordelt. Se bilag.3 for flere detaljer. Ligning () til (4) kan simplificeres ved at benytte formlerne vist i tabel 4 og kan alle udtrykkes som funktion af de 6 parametre i tabel 5. Tabel 5: Oversigt over de 6 parametre, som er nødvendige inputparametre til fortyndingsmodellen. Enhed Parameter nr. Parameter symbol Vandløbsparametre Bredde M bb vandløb Dybde M kk vandløb Vandføring m 3 /s 3 QQ vandløb Bundhældning 4 S Forureningsfane parametre Bredde M 5 bb fane Forureningsflux kg/år 6 JJ 3.3 Valg af input funktion for forureningsfanen fra en forurenet grund Forureningsfanen fra en forurenet grund blev simuleret på fire forskellige måder: i) som en punktformig kilde; og som en fane med bredde (bfane): hvor koncentrationsfordelingen er ii) normal (Guassisk), iii) homogen og iv) heterogen. Det er antaget, at koncentrationen er ligeligt (uniformt) fordelt over dybden (z-aksen), fordi opblanding med dybden sker meget hurtigere en opblandingen på tværs af åen (se figur 3). Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde 3

15 a) Set fra oven (x-y plan) b) Fane input ved y= c) Fane input fra brinken y=bredde vandløb x= y x x=5 y= Forureningsudledning (µg/s/m) y z x forureningskilde Afstand langs vandløbet, x (m) Figur 3: a) Konceptuel model af en 5 m bred forureningsfane med en forureningsflux på 4 kg/år (J), som siver ind i et vandløb. Størrelsen af parametrene er typiske værdier for danske grundvandsforureninger med chlorerede opløsningsmidler (COWI, 3; Orbicon, 3) b) viser en oversigt over de tre forskellige forureningsfordelinger (Guassian, homogen og heterogen), som er brugt til at beskrive den 5 m bredde forureningsfanes indsivningsmønster i et vandløb c) illustrerer indsivning af en fane fra brinken i et vandløb. Pilene viser hhv. strømningsretning af vandløbet a) og forureningsfanen c). Figur 4 viser koncentrationen i overfladevandet langs vandløbet for de fire forskellige fordelingsfunktioner i et typisk mellemstort dansk vandløb, hvor vandløbets flow er L/s (Qvandløb), 6 m bred (bvandløb) og,5 m dyb (dvandløb) (se bilag for inddeling og karakteristika af typisk danske små, mellemstore og store vandløb). Medianminimumsvandføring i et givent vandløb benyttes, Qvandløb, da det giver en konservativ vurdering af fortyndingen i vandløbet. Samtidig vurderes det, at medianminimumsvandføring kan tilvejebringes for alle danske vandløb. Indsivningen i vandløbet sker fra brinken (y=). Figur 4 a-d viser konturkurver af den normaliserede koncentration, efter at stationære forhold er indtruffet i vandløbet. Koncentrationen er normalisereret med koncentrationen ved fuldstændig opblanding (Cmix = J/Qvandløb =,3 µg/l), og resultaterne viser derfor forureningsmønsteret for alle potentielle størrelser af en forureningsflux. Det ses, at koncentrationsfordelingen varierer langs vandløbet (x-aksen). Ved en punktformig udsivning (figur 4 a) ses en variation på tværs af vandløbet op til meter efter udledningen slutter. De højeste koncentrationer er fundet ved brinken (y=), hvor forureningsfanen er antaget at sive ind (diskuteres i næste afsnit). Ved de 3 øvrige fordelingsfunktioner er koncentrationen stort set fuldt opblandet på tværs af vandløbet med det samme. Resultaterne viser for mellemstore vandløb er der ingen variation på tværs. Der er dog en variation på fordelingsmønstret på tværs af vandløbet for vandløb med andre proportioner i de tre hovedkategorier: små, mellemstore og store (tabel Tabel, afsnit 3.) (se bilag 3. hvor eksempler af små og mellemstore vandløb er vist). For store vandløb sker den fuldstændige opblanding på tværs af vandløbet først længere nedstrøms i vandløbet, som det bliver diskuteret i næste afsnit. Figur 4 e-h viser den normaliserede koncentration langs brinken i et typisk mellemstort dansk vandløb. Langs vandløbet indtræffer den fuldstændige opblanding (Cmix) få meter efter indsivningszonen slutter (x=5 m, Lmix=3 m eks. figur 4 h). Det ses, at de fire forskellige fordelingsfunktioner ikke ændrer koncentrationen ved fuldstændig opblanding, men at de har en signifikant betydning for koncentrationerne, inden den fuldstændige opblanding indtræffer efter ca. 5 m. Ved den punktformige kilde ses det, at koncentrationen ved selve kilden (x=) er ekstrem høj i forhold til de andre scenarier. Modellen for en punktkilde er ikke i overensstemmelse med, hvad der observeres ved en grundvandsforurening af et vandløb. Her ses der typisk en gradvis 4 Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde

16 koncentrationsstigning i overfladevandet langs vandløbet i takt med, at forureningen tilføres vandløbet (f.eks. Sonne et al., 3). Simuleringer med de tre forskellige inputfunktioner (Guassian, homogen og heterogen) viser et mere realistisk billede af forureningsfanens påvirkning af vandløbet, idet de alle viser en gradvis koncentrationsstigning i overfladevandet langs brinken (figur 4 f, g og h). Koncentrationsforløbet langs vandløbet er bedst illustreret af modellen for den heterogent fordelte forureningsfane. Denne model kræver detaljerede data for forureningsfanen. Da fanebredden i det parallelle projekt (COWI, 3) er angivet for en homogen koncentration (>EQS ), anbefales det, at den homogent fordelte input model benyttes. Den homogent fordelte input funktion er derfor blevet anvendt til at vurdere de efterfølgende scenarier. Bredde af vandløbet, y (m) CC/CC mmmmmm kilde a Punktformig kilde b Normalfordeling c Homogen d Afstand langs vandløbet, x (m) Afstand langs vandløbet, x (m) kilde Bredde af vandløbet, y (m) CC/CC mmmmmm CC/CC mmmmmm Bredde af vandløbet, y (m) Figur 4: Den normaliserede koncentration i overfladevandet langs vandløbet er vist for de fire forskellige fordelingsfunktioner (punkformig kilde, Guassian, homogen og heterogen) for en forureningsfane (bfane=5 m og J=4 kg/år) i et typisk mellemstort dansk vandløb (Qvandløb = L/s, bvandløb= 6 m og dvandløb=,5 m). Indsivningen i vandløbet sker fra brinken (x-aksen), og det er antaget, at koncentrationen er ligeligt fordelt over dybden. Bemærk at for en punktformig kilde er der kun vist de første 5 m i vandløbet. Koncentrationerne er normaliseret med den fuldstændigt opblandede koncentration CC/CC mmmmmm Heterogen b fane b fane b fane Afstand langs vandløbet, x (m) Afstand langs vandløbet, x (m) Afstand langs vandløbet, x (m) e f g h b fane b fane b fane Afstand langs vandløbet, x (m) Afstand langs vandløbet, x (m) Afstand langs vandløbet, x (m) Bredde af vandløbet, y (m) CC/CC mmmmmm Hvor i vandløbet sker indsivning? Betydningen af beliggenheden af indsivningszonen for fortyndingsforholdene i vandløbet er også undersøgt. Et typisk stort dansk vandløb (Qvandløb = 3 L/s, bvandløb= m og dvandløb=,5 m) er benyttet for at illustrere variationen af koncentrationen over dybden, på tværs og langs vandløbet. Figur 5 viser koncentrationsfordelingen i vandløbet for scenarierne, hvor forureningsfanen indsiver fra hhv. åbunden (figur 5 d), brinken (figur 5 e) og halvdelen af åbunden (figur 5 f). Det ses, at sker indsivningen fra åbunden (figur 5 a), er der fuldstændig opblanding over dybden (zaksen) efter få meters transport (x-aksen) i vandløbet, og variationen i koncentrationen over dybden er minimal (figur 5 g). Øjeblikkelig vertikal opblanding blev ligeledes observeret i dybe danske vandløb (dvandløb=5 m, bilag 3.). Den tværgående opblandingsafstand var én størrelsesorden højere end den vertikale opblandingsafstand. Dette er et gennemgående resultat, og det kan derfor antages, at den vertikale opblanding sker hurtigt sammenlignet med tværgående opblanding. I de øvrige scenarier, hvor indsivningen sker fra hhv. brinken og halvdelen af åbunden, sker opblandingen langsommere, og der er en større variation på tværs af vandløbet (y-aksen). Environmental Quality Standards (Directive 8/5/EC) Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde 5

17 Det ses, at ved indsivning fra brinken (figur 5 e og h), opnår overfladevandet en koncentration (ved y=), der er dobbelt så høj som den fuldstændigt opblandede koncentration (Cmix), før der sker en fuldstændig opblanding længere nedstrøms. Det er antaget, at koncentrationen er ligeligt fordelt over dybden (z-aksen). Koncentrationsfordelingen på tværs af vandløbet er meget lig scenariet, hvor fanen indsiver fra brinken (figur 5 e og f). Variationerne i koncentrationen langs brinkerne (y= og y=bredde) var dog mindre udtalt. Modellen for indsivning langs brinken vil derfor være det mest konservative valg, og denne model anbefales. Det skal bemærkes, at indsivning fra brinken også er det mest sandsynlige scenarie. Det var vist ved brug af en numerisk flowmodel (bilag 4) for typiske danske forhold (vandløb, opland, nedbør samt hydrogeologi), at forureningsfaner, som resultat af forurenede grunde indenfor en afstand af,5 km fra et vandløb primært vil indsive fra brinken. a) Åbund b) Brink c) Halv åbund y z x Dybden, z (m) d) Set fra x-z plan e) Afstand langs vandløbet, x (m).5 ved z=m ved z=dybde/ ved z=dybde Bredde af vandløbet, y (m) Afstand langs vandløbet, x (m).5 Set fra x-y plane g) h) i) ved y=m ved y=bredde/ ved y=bredde Bredde af vandløbet, y (m) f) Afstand langs vandløbet, x (m).5 Set fra x-y plane. CC/CC mmmmmm CC/CC mmmmmm CC/CC mmmmmm ved y=m ved y=bredde/ ved y=bredde Afstand langs vandløbet, x (m) Afstand langs vandløbet, x (m) Afstand langs vandløbet, x (m) CC/CC mmmmmm Figur 5: Skitsetegning af de tre senarier for en forureningsfanes indsivning i et vandløb: åbund (a), brink (b) og halv åbund (c). Den normaliserede koncentrationsfordeling er set fra hhv. et x-z plan (d) og x-y plan (e og f). I (g) er den normaliserede koncentration vist langs vandløbet ved åbunden (z= m), z=dybde/ og ved overfladen (z=dybde). I (h og i) er den normaliserede koncentration vist langs vandløbet ved brinken (y= og y=bredde) og i midten af vandløbet (y=bvandløb/). Koncentrationerne er normaliseret med den fuldstændigt opblandede koncentration (Cmix). Forureningsfanen havde en forureningsflux på 4 kg/år og fanebredde på 5 m. Simuleringerne er vist for et typisk stort dansk vandløb (Qvandløb = 3 L/s, bvandløb= m og dvandløb=,5 m). 6 Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde

18 3.5 Målepunkter i vandløb I figur 6, som viser en simulering af den normaliserede koncentration langs vandløbet ved forureningsfaner af forskellige bredde, ses det, at afstanden (x-aksen) i vandløbet, hvor koncentrationen er fuldstændigt opblandet, er direkte afhængig af forureningsfanens bredde. I den følgende diskussion i kapitel 4 antager vi et målepunkt i vandløbet i afstanden (mm kontrolpunkt ), hvor koncentrationen er fuldstændigt opblandet. Det skal bemærkes, at mm kontrolpunkt ikke skal forveksles med den administrativt definerede blandingszone (BZ), som er diskuteret i kapitel 5. mm kontrolpunkt beregnes efter følgende ligning, hvor mm = er det punkt langs vandløbet hvorfra indsivningen af forureningsfanen starter (figur 7): mm kontrolpunkt = bb fane + L mix (5) L mix er udregnet iflg. Fischer et al. (979) (se ligning ()), hvor L mix er afstanden fra, hvor input slutter (her x=bb fane ) til den afstand, hvor koncentrationen er fuldstændigt opblandet. Ligning ()) kan simplificeres og udtrykkes som funktion af 6 parametre, tabel 5:.4QQ vandløb bb vandløb L mix =.3 kk vandløb gkk vandløb S (6) Figur 7 viser placeringen af mm kontrolpunkt i vandløbet i forhold til forureningsfanen og vandløbet. Ved det valgte målepunkt (mm kontrolpunkt ) vil koncentrationen være ligeligt fordelt på tværs af vandløbet, og det vil derfor ikke påvirke vandprøvens koncentration, hvor prøven udtages på tværs af vandløbet (y-aksen). 4 3 b fane =m b fane =5m b fane =m CC/CC mmmmmm 5 5 B fane = 5 m L mix = 6 m Afstand langs vandløbet, x (m) Figur 6: Den normaliserede koncentration er vist ved brinken (y=) langs vandløbet (x-aksen) ved forureningsfaner af forskellige bredde. Den fuldstændigt opblandede koncentration (cmix) indtræffer ved xkontrolpunkt=bfane+lmix, hvor x = er det punkt langs vandløbet hvorfra indsivningen af forureningsfanen starter (figur 7). Afstandene (bfane og Lmix) er vist med grønt for bfane = 5 m. Den homogene input funktion er benyttet for indsivning af forureningsfanen fra brinken, og parametrene for vandløbet og fanen er de samme som benyttet i figur 5. Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde 7

19 vandløb y x b fane C max C mix L mix x= x=b fane x kontrolpunkt y=bredde y kontrolpunkt =m y= z kontrolpunkt =dybde/ forureningskilde Figur 7: Konceptuel model af en forureningsfane der indsiver i et vandløb samt placeringen af kontrolpunktet (x,y) for prøvetagning i vandløbet, hvor der er opnået fuldstændig opblanding. I vandløb smallere end m anbefales det dog at udtage vandprøven ved y=bvandløb/. Vandløbets strømningsretning er ligeledes angivet. Ud fra ligning (3) kan den komplette model (-D) til at beskrive koncentrationen i et vandløb fra en indsivende forureningsfane simplificeres og udtrykkes som en funktion af 6 parametre (se tabel 5): c(mm, y) = c i (ξ) 4π(mm ξ).3kk vandløb gkk vandløb S QQ vandløb bb vandløb 5 n= 5 (y vvbb vandløb ) exp 4(mm ξ).3kk vandløb gkk vandløb S QQ vandløb (y vvbb vandløb ) + exp kkξ 4(mm ξ).3kk vandløb gkk vandløb S QQ vandløb (7) Integralet er kun vist for ξ < mm. c i (ξ) = JJ i (ξ)/qq vandløb. Ved homogenfordeling af forureningsfluxen over forureningsfanens bredde er JJ i (mm) defineret ved JJ i (mm) = J, for < mm < bb b fane og JJ i (mm) =, for mm < bb fane fane Den maksimale koncentration (Cmax) i vandløbet vil for et scenarie, hvor forureningsfanen indsiver i vandløbet fra et areal i brinken, altid forekomme ved slutningen af fanebredden (mm = bb fane ) ved brinken (y = ) i vandløbet. Koncentrationen ved dette punkt kan estimeres ud fra ligning (7), som kan forenkles og udtrykkes som en funktion af de 6 input parametre i modellen (tabel 5Tabel 5, for flere detaljer se bilag 5): 8 Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde

20 b fane c bb fane, = JJ i (mm) QQ vandløb 4π bb fane ξ.3 kk vandløb gkk vandløb S QQ vandløb bb vandløb vv exp ξ bb fane.3 kk vandløb gkk vandløb S QQ vandløb bb vandløb kkξ (8) n= 3.6 Prøvetagning af vandløb I forhold til en praktisk prøvetagning af dette målepunkt, foreslår vi, at vandprøven udtages ca. m fra bredden (se figur 7), da bevoksning langs brinken kan påvirke den målte koncentration, dog anbefales det, at vandprøven i vandløb smallere end m udtages ved y=bvandløb/. Dybden, hvorfra vandprøven udtages, har ikke betydning, da koncentrationen er ligeligt fordelt over dybden (z-aksen) i vandløbet, men af praktiske grunde anbefales det at udtage prøven fra midten af vandsøjlen. Det er dog vigtigt, at anbefalingerne for prøvetagning af vandprøver fra NOVA (3) følges. Der anbefales det blandt andet, at prøvetagningsstedet skal være fra et frit strømmende profil i vandløbet (uden vandplanter), samt at der er en tilstrækkelig vanddybde, så bundsediment undgås i vandprøven. En yderligere diskussion af dette er dog ikke en del af formålet med denne rapport. Sammenfatning af kapitel 3: Vurdering af fortynding i et vandløb påvirket af forurenet grundvand Det anbefales at vælge en homogen input funktion for forureningsfanen fra en forurenet grund (figur 4 c). Indsivning af en forureningsfane i et vandløb antages at ske fra brinken for alle forureningsgrunde indenfor en afstand af,5 km (figur 5 b). Der er defineret et kontrolpunkt for vandløbet i afstanden mm kontrolpunkt = bb fane + L mix, hvor mm = er det punkt langs vandløbet, hvorfra indsivningen af forureningsfanen starter (figur 7). Ved praktisk vandprøvetagning bør principperne fra NOVA (3) følges. Der indgår 6 parametre i fortyndingsmodellen (tabel 5, se flere detaljer i bilag ). Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde 9

21 4. Følsomhedsanalyse af fortyndingsmodellen 4. Metoder for følsomhedsanalyse af fortyndingsmodellen Der blev udført følsomhedsanalyse på den endelige fortyndingsmodel for at afgøre, hvilke parametre der var afgørende for udregningen af længden for opblandingszone (Lmix) samt maksimumkoncentrationen i vandløbet (Cmax). Formålet var bl.a. at afgøre, om det er muligt at sætte en eller flere af de 6 modelparametre (tabel 5) i modellen til en forudsat (default) værdi. To metoder til følsomhedsanalyse blev benyttet: ) One Factor At a Time analysis (OAT), hvor én parameter varieres af gangen, og variationen af resultaterne er målt ) Global Sensitivity analysis (GSA), hvor alle parametre er varieret vilkårligt hver gang. Se bilag 5 for flere detaljer om teorien bag de to metoder samt resultaterne fra de to analyser. Til sidst udføres en Monte Carlo analyse for at bestemme intervallet af mulige værdier for Lmix og Cmax i typiske danske små, mellemstore og store vandløb (tabel ). 4.. Parametre til vurdering af modelfølsomhed, Lmix og Cmax Længden af opblandingszonen (Lmix) og den maksimale koncentration (Cmax), der opnås i vandløbet inden en fuldstændig opblanding indtræffer, er begge to kritiske værdier som udregnes med modellen. Længden af opblandingszonen er nødvendig for at lokalisere kontrolpunktet for prøveudtagning af vandkvaliteten og er beregnet ud fra en punktkildeberegning (Fischer et al. (979), se bilag ) hvor parametrene, enheder samt øvre og nedre grænser er vist i tabel 6 og tabel Modelparametrenes variation for danske vandløb Modellens 6 parametre er vist i tabel 5. I tabel 6 defineres modelparametrene for de tre typer danske vandløb (små, mellemstore og store). Følsomhedsanalysen blev gentaget for hver af de tre typer vandløb, som havde forskellige øvre og nedre grænser for de 6 parametre undtagen bundhældningen, bredden af forureningsfanen og forureningsfluxen, som havde de samme variationer i alle tre typer vandløb (tabel 6, se flere detaljer i bilag 5). Tabel 6: Oversigt over de øvre og nedre grænser for de 6 parametre i modellen for de tre danske vandløbstyper (små, mellem og store). Bemærk at der ikke er undersøgt for vandløb smallere end m ej heller vandløb bredere end 5 m, da det blev vurderet, at dette interval ( m<bvandløb<5 m) dækkede de målsatte vandløb i Danmark. Tabellens værdier stammer fra de øvrige delprojekter, Orbicon 3 og COWI 3. Dog er fanebredden i simuleringerne sat til m og ikke 75 m. Små vandløb Mellemstore vandløb Store vandløb Parameter Nr. Nedre grænse Øvre grænse Nedre grænse Øvre grænse Nedre grænse Vandløb Bredde (m) 5 Dybde (m),,75,75 5 Vandføring 3,,,,, 8 (m 3 /s) Bundhældning 4,,,,,, ( ) Fane Bredde (m) Forureningsflux (kg/år) Øvre grænse Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde

22 4. Betydende faktorer for L mix og C max iflg. OAT og GSA Tabel 7 og tabel 8 opsummerer resultaterne for analysen samt rangering af parametrene efter deres betydning for Lmix og Cmax ud fra OAT og GSA. Det kan ses, at Lmix er meget følsom overfor bundhældningen (rangeret som nr. af parametrene, tabel 7). Dette skyldes, at bundhældningen påvirker den transversale opblandingskoefficient (kk t =.3d gkk vandløb S, tabel ), og derved opblandingen i vandløbet. Vandløbet flow, bredde og dybde er ligeledes vigtige. Dybden kan f.eks. påvirke Lmix med en faktor for alle typer vandløb (se figur 4). Forureningsfanens bredde samt forureningsfluxen har ikke nogen påvirkning på Lmix (tabel 7). Cmax er meget følsom overfor vandføringen i vandløbet samt forureningsfluxen. Dybden påvirker kun Cmax i små vandløb og har ingen effekt på mellemstore og store vandløb. Bredden af vandløbet og bredden af forureningsfanen har ingen betydning for Cmax. Bundhældningen har kun en meget lille effekt på Cmax (tabel 8). Den eneste parameter som har en lille effekt på Cmax og ingen effekt på Lmix er forureningsfanens bredde, men denne parameter er nødvendig for at kunne beregne kontrolpunktet for prøvetagning (som er lig med Lmix+ bfane) og derfor påkrævet. Det kan derfor konkluderes, at alle 6 parametre er nødvendige for at kunne estimere Cmax, Lmix samt kontrolpunktet for prøvetagning i vandløbet, og at ingen af parametrene umiddelbart kan sættes til en default værdi på baggrund af de udførte følsomhedsanalyser, OAT og GSA. Dette er uddybet og illustreret i bilag 5. De absolutte værdier for Cmax er belyst i forhold til variationen af de to mest betydende parametre (vandføring, forureningsflux) på figur 4. De øvrige parametre er fastholdt til midtpunktet af de karakteristiske intervaller for de tre typer vandløb, hvor de øvrige parametre er fastholdt til middelværdien. Det ses, at de absolut højeste koncentrationer af Cmax ikke overraskende findes i små vandløb med lille vandføring og høj forureningsflux. For de store vandløb skal der være en betydelig forureningsflux for at få en markant koncentration. Længden af opblandingszonen, Lmix, varierer som det ses af bilag 5, mellem stort set momentan opblanding og op til 6 m. Den største længde opnås ved de store vandløb med meget lille bundhældning. For praktiske formål vil der således i langt de fleste tilfælde være fuldstændig opblanding efter m og ofte langt før for små vandløb. Tabel 7: Rangering af de 6 input parametres betydning for beregningen af Lmix. Lmix Rangering Små, mellem, store vandløb Bundhældning Følsomme Vandføring parametre 3 Vandløbets bredde 4 Vandløbets dybde Ikke følsomme parameter Forureningsfanens bredde Forureningsflux Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde

23 Tabel 8: Rangering af de 6 input parametres betydning for beregningen af Cmax. Cmax Rank Små vandløb Mellemstore vandløb Store vandløb Følsomme parametre Ikke følsomme parametre Vandføring Vandføring Vandføring Forureningsflux Forureningsflux Forureningsflux 3 Vandløbets dybde Bundhældning Forureningsfanens bredde 4 Bundhældning Forureningsfanens bredde Vandløbets bredde Forureningsfanens bredde Vandløbets bredde Vandløbets dybde Bundhældning Vandløbets bredde Vandløbets dybde For at forenkle modellen, da alle parametre viste sig at være betydende for beregningen af længden af blandingszonen, Lmix, og den maksimale koncentration, Cmax i vandløb, blev der udført Monte Carlo simuleringer for at bestemme intervallet af mulige værdier for Lmix og Cmax i typiske danske små, mellemstore og store vandløb (tabel ). 4.3 Monte Carlo simuleringer En følsomhedsanalyse på baggrund af Monte Carlo simuleringer (se bilag 6) blev foretaget for at bestemme middelværdien samt standardafvigelsen for Lmix, Cmax and Cmix i typiske danske små, mellemstore og store vandløb (tabel ). Figur 7 viser placering af begreberne Lmix, Cmax and Cmix i et vandløb. Lmix er længden nedstrøms for, hvor indsivningszonen slutter (x=bfane), og hvor koncentrationen på tværs af vandløbet er fuldstændigt opblandet (Cmix). Lmix er nødvendig for at kunne bestemme kontrolpunktet med fuld opblanding nedstrøms forureningsfanens indsivningszone, der er defineret som Lmix + bfane. Cmax er maksimum koncentrationen, der opnås i vandløbet, som observeres ved brinken (y=) og ved x=bfane (figur 7). Figur 8 og 9 viser histogrammerne for Lmix, Cmax og Cmix i typiske danske små, mellemstore og store vandløb. Figur 9 g, h og i viser plottet af Cmix versus Cmax. Det bør bemærkes, at alle viste fordelingerne er tæt på at være eksponentielt fordelt, og middelværdien og standardafvigelsen er derfor næsten de samme. For en eksponentiel fordeling udgør en standardafvigelse over og under middelværdien (dvs. x standard afvigelsen) størstedelen (86 %) af mulige udfald I hvilket interval ligger de mulige Lmix værdier? Lmix stiger med størrelsen af vandløbsstørrelsen, som forventet (figur 8 a, b og c). For små og mellemstore vandløb er Lmix meget lille med middelværdier på hhv.,8 m og 3 m. For store vandløb har Lmix en middelværdi på 3 m og en standardafvigelse på 3 m. Da fordelingen er eksponentiel (se bilag 6 for flere detaljer) betyder det, at 86 % af store vandløb vil have Lmix værdier, der er mindre end 6 m ( x standard afvigelsen). Det vil derfor være opnået fuld opblanding i størstedelen af alle vandløbstyper, hvis der fx blev målt i et punkt m fra fanens afslutning. Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde

24 frequency a) SMÅ VANDLØB b) Mean Mean Std Deviation --.7 Std Deviation.7 frequency L mix MELLEMSTORE VANDLØB c) STORE VANDLØB mix mix 6 Mean 3.6 Std Deviation 4.4 Mean Std Deviation frequency Mean.95 Mean Std Deviation Std Deviation 9.85 Figur 8: Histogrammer af Lmix værdierne for typiske danske små (a), mellemstore (b) og store (c) vandløb L mix [m] L mix [m] L mix [m] 4.3. Cmax versus Cmix er det nødvendigt at beregne Cmax? Figur 9 viser histogrammerne for Cmax and Cmix samt plottet for Cmax versus Cmix for små, mellemstore og store vandløb. For små og mellemstore vandløb ses det, at værdierne for Cmax og Cmix er meget lig hinanden. Der er kun enkelte punkter, som ligger over de røde linjer med hældningen. (figur 9 c og f). Det virker derfor overflødigt at beregne Cmax i disse vandløb ved en indledende risikovurdering. Bemærk, at udregningen af Cmax er meget mere kompliceret end for Cmix, som er estimeret ud fra forureningsfluxen (J) og vandføringen (Qvandløb) (se tabel 4). Cmix kan derfor blive beregnet i stedet for Cmax i små og mellemstore vandløb. I store vandløb derimod (figur 9) er der flere tilfælde, hvor Cmax er betydeligt større end Cmix. Vi anbefaler derfor, at Cmax beregnes for store vandløb ved hjælp af ligning 8, hvis den korrekte værdi skal bestemmes. I de tilfælde, hvor et stort vandløb bliver kategoriseret som et mellemstort (pga. stor sæsonvariation), og Cmax derfor antages at være lig Cmix, er det ikke et stort problem, idet Cmax i de fleste store vandløb er lig Cmix. Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde 3

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og mange flere. Sandra Roost (Orbicon) Sanne Nielsen (tidl. Orbicon, nu Region Syd)

Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og mange flere. Sandra Roost (Orbicon) Sanne Nielsen (tidl. Orbicon, nu Region Syd) Kan en model for fortynding i vandløb bidrage til bestemmelse af forureningsflux, kildeopsporing og konceptuel forståelse ved forureningsundersøgelser? Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder

Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder Risikovurdering af overfladevand, som er påvirket af punktkildeforurenet grundvand Teknologiudviklingsprojekt for Region Syddanmark og

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6. Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6. Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6 Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger Miljøprojekt nr. 1573, 2014 Titel: Jordforureningers påvirkning

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec, 5 Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Clausen, Sønnik Publication date: 9 Link to publication Citation (APA): Clausen, S. (9). Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling.

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid

Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 29, 2017 Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Varmetolerance Hansen, Tina Beck Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Hansen, T. B. (2016).

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2016 Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA):

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 28, 2017 Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Måling af den totale metanemission fra Audebo Miljøcenter

Måling af den totale metanemission fra Audebo Miljøcenter Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 29, 2016 Måling af den totale metanemission fra Audebo Miljøcenter Fredenslund, Anders Michael; Delre, Antonio; Scheutz, Charlotte Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Published in: Ungdomsforskning Publication date: 2000 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017). Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi: Et undervisningsnotat

Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017). Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi: Et undervisningsnotat Syddansk Universitet Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi Et undervisningsnotat Nielsen, Lasse Publication date: 2017 Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017).

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster Publication date: 2007 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM

Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 09, 2016 Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM Marker, Pernille Aabye; Bauer-Gottwein, Peter; Foged, Nikolaj; Vest Christiansen, Anders;

Læs mere