TILLADELSE TIL VAND- INDVINDING GL. HAVDRUP NORD VANDVÆRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLADELSE TIL VAND- INDVINDING GL. HAVDRUP NORD VANDVÆRK"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ TILLADELSE TIL VAND- INDVINDING GL. HAVDRUP NORD VANDVÆRK Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Tlf Fax Åbningstider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl (BorgerService kl ) Fredag kl

2 TILLADELSE TIL VANDINDVINDING GL. HAVDRUP NORD VANDVÆRK

3 INDHOLD 1. Tilladelsen Lovgrundlag Vilkår Indvinding Anlæg Overvågning Andet 2 2. Erstatningsansvar 2 3. Klagevejledning 3 4. Underretning om afgørelse 3 5. Oplysninger i sagen Tidligere tilladelser Ansøgningen Udtalelser 4 6. Kommunens behandling af sagen Behandlingsanlægget Vandbehandlingen Tilsyn Indvundne vandmængder Filterskyllevand Geologi og hydrogeologi Geologi i indvindingsområdet Modelberegning af indvindingen Vandkvaliteten Vandværket Magasinet Nærliggende vandindvindinger Potentielle forureningskilder Beskyttelseszoner Naturmæssige konsekvenser af indvindingen Forhold til andre planer VVM-screening 9 7. Samlet vurdering 9 8. Referencer 9 BILAG Bilag 1 VVM screening

4 1. TILLADELSEN Byrådet i Solrød Kommune har den 10. oktober 2016 besluttet at give Gl. Havdrup Nord Vandværk tilladelse til indvinding af m 3 grundvand årligt. Tilladelsen meddeles for en periode på 30 år. Tilladelsen gives efter 20 i vandforsyningsloven på nærmere anførte vilkår. Tilladelsen erstatter tidligere meddelte tilladelser /1/. Da der i forbindelse med denne tilladelse ikke er tale om bygge-og anlægsarbejde, kan tilladelsen udnyttes med det samme. 1.1 Lovgrundlag Tilladelsen med vilkår er meddelt med hjemmel i nedenstående love og bekendtgørelser. De givne vilkår vil fremover være underlagt de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser. /1/ Lov om vandforsyning mv., lovbek. nr af 28. september /2/ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, bek. nr af 28. oktober /3/ Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bek. nr. 802 af 1. juni /4/ Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, bek. nr. 832 af 27. juni /5/ Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bek. nr. 957 af 27. juni /6/ Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven), lovbek. nr af 28. september /7/ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bek. nr. 926 af 27. juni /8/ Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven), lovbek. nr af 27. september /9/ Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), lovbek. nr af 27. september /10/ Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), lovbek. nr af 8. december Vilkår Indvinding 1. Vandindvindingens formål er forsyning af drikkevand i anlæggets forsyningsområde. 2. Der må samlet indvindes m³ grundvand årligt. 3. Tilladelsen er gældende til 31. oktober Indvindingen foregår fra følgende boring:

5 DGU-nr beliggende på matr. nr. 5f Havdrup By, Havdrup 5. Vandspejlet må ikke sænkes til mere end 1 meter over toppen af kalken eller direkte overliggende sand-/gruslag, således at sænkningen af vandspejlet ikke skaber frie magasinforhold i det primære magasin Anlæg 6. Boring og råvandsstation skal være indrettet i overensstemmelse med kravene i boringsbekendtgørelsen /2/. Der skal på boringen være installeret prøvehane til udtagning af råvandsprøver fra boringen. Ligeledes skal boringen være udstyret med en pejlestuds til manuelle pejlinger af grundvandsstanden. 7. Boringen skal være forsynet med angivelse af borearkivnr. (DGU-nr.). Pejlepunktet skal være tydeligt markeret og indmålt. 8. Rentvandstanken skal efterses hvert 10. år og om nødvendigt renses. Et notat over eftersynet fremsendes til den tilsynsførende myndighed 9. Alle vandmålere skal kontrolleres mindst 1 gang hver 6. år eller i henhold til gældende målerregulativ. 10. Vandværket og indvindingsboringen skal være aflåst. Den tilsynsførende myndighed henstiller til, at boring og vandværk er udstyret med alarm, som sikring mod utilsigtet indtrængen. 11. Der skal altid forefindes en opdateret beredskabsplan samt et opdateret ledningskort på vandværket Overvågning 12. Rentvandskvaliteten og råvandskvaliteten skal kontrolleres i henhold til et overvågningsprogram godkendt af den tilsynsførende myndighed. Det behandlede vand skal overholde de til enhver tid gældende grænseværdier for indhold af stoffer i drikkevand. 13. Den årlige oppumpede vandmængde skal registreres på boringsniveau og fremsendes til den tilsynsførende myndighed senest 1. februar det følgende år. 14. Vandstanden i det primære magasin i kalken skal pejles minimum en gang i kvartalet. Boringen skal pejles i ro og i drift. Ved ropejlinger forstås, at boringen ikke har været i drift i minimum 2 timer. Ved driftpejlinger forstås, at boringen har været i drift minimum 1 time før pejlingen Andet 15. Omkring hver indvindingsboring skal der være en fysisk sikringszone med en radius på 10 meter med mindre dette ikke er fysisk muligt. Zonen skal markeres ved beplantning eller indhegning. 2. ERSTATNINGSANSVAR I medfør af vandforsyningslovens 23 er ejeren af indvindingsanlægget erstatningspligtig for skader i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets udførelse og drift. Endvidere er ejeren erstatningspligtig for skade, som voldes i bestående forhold ved foran-

6 dring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer mv. under anlæggets udførelse og drift /6/. 3. KLAGEVEJLEDNING Afgørelser efter 20 kan påklages jf. 75 i vandforsyningsloven /1/. Jf. vandforsyningslovens 80 kan kommunens afgørelse påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen og eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald /1/. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Der klages via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på eller med Nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Den der klager, skal betale et gebyr på 500 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Solrød Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodning kan imødekommes. 4. UNDERRETNING OM AFGØRELSE Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforening Sundhedsstyrelsen Forbrugerrådet Region Sjælland Afgørelsen bliver offentliggjort på Solrød Kommunes hjemmeside. 5. OPLYSNINGER I SAGEN 5.1 Tidligere tilladelser Vandværkets hidtidige tilladelse er udstedt af Roskilde Amt den 19. april 1953 og er uden udløbsdato. Indvindingstilladelser uden udløbsdato udløb den 1. april 2010 i henhold til vandforsyningsloven. Indvindingstilladelser, der udløb efter den 1. januar 2010, men inden vedtagelsen af den første kommunale vandhandleplan i medfør af miljømålsloven, ophører først senest 1 år efter vedtagelse af den kommunale handleplan, jf. Lov om ændring af lov om vandforsyning mv., lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse og lov om vandløb. Solrød Kommunes vandhandleplan er vedtaget i oktober 2015.

7 5.2 Ansøgningen Vandværket har ansøgt Solrød Kommune om at fortsætte den eksisterende indvinding. 5.3 Udtalelser Jf. 9 i bek. om vandindvinding og vandforsyning indhenter Solrød Kommune udtalelser om sagen fra andre interesserede myndigheder. Der skal indhentes udtalelser fra andre kommunalbestyrelser, som antages interesseret i indvinding i området, herunder fra kommunalbestyrelser i kommuner, hvortil anlægget skal levere vand. Når vandforsyningen kræver vand af drikkevandskvalitet, kan byrådet, hvis der er tvivl om den sundhedsmæssige kvalitet af vandet, indhente udtalelse fra Sundhedsstyrelsen. Solrød Kommune har vurderet, at vandindvindingen qua dens begrænsede størrelse ikke har andre myndighederes interesse, og at vandets kvalitet ikke giver anledning til en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen. Endvidere leverer vandværket ikke vand over kommunegrænsen. 6. KOMMUNENS BEHANDLING AF SAGEN Kommunens vurdering er under hvert punkt skrevet med kursiv. 6.1 Behandlingsanlægget Vandbehandlingen Behandlingsanlægget er placeret i en betonbrønd med adgang via en uaflåst lem fra en flisebelagt terrasse. Vandbehandlingen omfatter kompressoriltning efterfulgt af enkeltfiltrering i to lukkede trykfiltre. Efter filtreringen ledes det behandlede vand til en rentvandsbeholder på 0,325 m 3, som er placeret i vandværksbrønden. Filtrene skylles manuelt to gange pr. uge. Filtrene skylles med vand. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i ledningsnettet via en dykpumpe i rentvandsbeholderen Tilsyn Solrød Kommunes seneste myndighedstilsyn på vandværket er gennemført i Ved tilsynet fremstod vandværket tørt og i pæn stand Indvundne vandmængder Vandværket har gennem de seneste år indvundet følgende vandmængder: Vandmængde (m 3 ) Filterskyllevand Der forbruges ca. 200 m 3 vand pr. år til filterskylning. Filterskyllevandet ledes til markdræn via to samlebrønde. Solrød Kommune vurderer, at vandbehandlingsanlægget er i en tilfredsstillende vedligeholdelsesstand og har en tilstrækkelig behandlingskapacitet i forhold til at kunne behandle den ansøgte vandindvinding. 6.2 Geologi og hydrogeologi Den geologiske beskrivelse samt profiloptegning er lavet med udgangspunkt i Sjællandsmodellen. Den geologiske Sjællandsmodel, der består af en række lokalmodeller, hvoraf mange er udarbejdet i forbindelse med Naturstyrelsens grundvandskortlægning, opdateres løbende, når der tolkes nye geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Sjællandsmodellen består af 9 kvartære lag (5 lerlag og 4 sandlag) samt 4 prækvartære lag (Kerteminde mergel, Lellinge grønsandskalk, Dani-

8 enkalk og Skrivekridt). Modellen er opbygget med gennemgående lag, der dækker hele Sjælland, men hvor aflejringerne ikke findes, optræder lagene uden en tykkelse. De øverste tre meter i modellen kaldes toplaget og zoneres ud fra jordartskortet, når modellen bruges som input til hydrologiske modeller Geologi i indvindingsområdet I Figur 6.1 ses et kildepladsprofil for Gl. Havdrup Nord Vandværk med lagene fra Sjællandsmodellen. Profilet er orienteret sydsydvest-nordnordøst. Placering og orientering af kildepladsprofilet fremgår af Figur 6.2. Terræn på kildepladsen findes ca. i kote 34 meter over havet (m o.h.). Gl. Havdrup Nord Vandværk indvinder fra det primære magasin, Danienkalk, hvis overflade i området udgør prækvartæroverfladen (grænsen mellem de kvartære og prækvartære aflejringer). Prækvartæroverfladen findes på kildepladsen mellem kote 5-9 m o.h. og udviser meget lidt variation. På kildepladsen til Gl. Havdrup Nord Vandværk består den kvartære lagpakke af ét sandmagasin, Sand 2, der også er beskrevet i vandværkets boring, DGU nr , som finkornet til gruset smeltevandssand. Sandlaget varierer i tykkelse mellem 6-10 meter og er adskilt fra kalken af et lerlag, hvis tykkelse varierer mellem 2 og 6 meter. Det kvartære lerlag over sandlaget varierer i tykkelse mellem 13 og 20 meter. Figur 6.1 Kildepladsprofil for Gl. Havdrup Nord Vandværk. De geologiske lag stammer fra den geologiske Sjællandsmodel. De brune lag er kvartære lerlag (hovedsageligt moræneler). Det røde lag er sandlaget Sand 2. Det grønne lag er det primære magasin Danienkalk, hvorfra Gl. Havdrup Nord Vandværk indvinder. Boringer er projiceret ind på profilet med en buffer på 100 meter.

9 Figur 6.2 Indvindingsboring (blå prik), modelberegnet indvindingsopland for Gl. Havdrup Nord Vandværk (blå streg) samt placering af kildepladsprofil (mørkerød streg). Beskyttede naturtyper er markeret med lys grøn og Natura2000 områder er markeret med mørk grøn Modelberegning af indvindingen På baggrund af den ansøgte vandmængde har Solrød Kommune foretaget en stationær modelberegning af indvindingsoplandet til Gl. Havdrup Nord Vandværk med kommunens grundvandsmodel. Beregningen er foretaget som en partikelbaneberegning, hvor vandpartiklernes vej, fra de falder som nedbør på terræn, til de ender i indvindingsboringens indtag, beregnes. Det modelberegnede indvindingsopland fremgår af Figur 6.2. En stor del af indvindingsoplandet er beliggende i åbent land, mens den resterende mindre del omkring vandværket er beliggende i byområde. Der findes et mindre område med beskyttet naturtype i den nordlige del af oplandet. Der findes ingen NATURA 2000 områder inden for det beregnede indvindingsopland til vandværket. 6.3 Vandkvaliteten Vandværket skal foretage regelmæssige undersøgelser af råvandet i boringen og af rentvandet på vandværket og i ledningsnettet i henhold til retningslinjerne i tilsynsbekendtgørelsen /3/. Endvidere er der i forbindelse med grundvandskortlægningen i området foretaget en undersøgelse af grundvandskvaliteten og grundvandets sårbarhed i grundvandsmagasinet, som vandværket indvinder fra Vandværket Vandbehandlingen resulterer i en tilfredsstillende rentvandskvalitet. Der er dog ikke udført analyser af rentvandet fra vandværket siden 2002.

10 6.3.2 Magasinet Grundvandet i området udgøres af svagt reduceret grundvand, lokalt med lommer af reduceret vand. Der er ikke indikationer på, at grundvandet er påvirket af saltvand. Der er ikke påvist nitrat af betydning i grundvandet, hvilket indikerer, at grundvandet er velbeskyttet mod nedsivende nitrat. I enkelte mindre områder er der mindre end 5 meter lerdæklag over grundvandsmagasinet, hvor grundvandsmagasinet vurderes at være nitratfølsomt. Der er ingen væsentlige problemer med nikkel i grundvandet, hvilket skyldes, at vandindvindingen i området kun i begrænset omfang har givet anledning til frie magasinforhold. I store dele af området er der dog risiko for stigende nikkelindhold, hvis der sker sænkning af grundvandsstanden. Der er konstateret fund af pesticider i flere boringer i området. Det hyppigst forekommende stof er BAM. Der er kun påvist enkelte fund af klorerede opløsningsmidler i området. Grundvandsmagasinet må betragtes som sårbart over for pesticider og klorerede opløsningsmidler på grund af deres begrænsede nedbrydelighed. Der er konstateret fund af olie- og benzinstoffer i flere boringer i området i lave koncentrationer væsentligt under kvalitetskriteriet for drikkevand. Vandværket råder over en indvindingsboring, som indvinder fra Danienkalk med et dæklag på ca. 5-6 meter. Indvindingsboring og indvindingsopland er vist på Figur 6.2. I forbindelse med indsatsplankortlægningen blev grundvandskvaliteten vurderet som tilfredsstillende, men vurderingen er baseret på analyser udført i Indholdet af nitrat, sulfat, klorid og nikkel er lavt. Der er ingen fund af pesticider og klorerede opløsningsmidler, men der er fundet olie- og benzinstoffer i grundvandet i koncentrationer under grænseværdien for drikkevand. Solrød Kommune vurderer, at vandkvaliteten i grundvandsmagasinet i området er af god kvalitet. Der skal udtages nye råvandsprøver for at overholde kontrolhyppigheden. Det anbefales, at inkludere pakken for olie-/benzinkomponenter og pesticider. Der blev ikke påvist pesticider i 2003, men det anbefales alligevel at foretage en ny screening for pesticider, idet grundvandsressourcen er forholdsvis sårbar i området (tyndt dæklag). 6.4 Nærliggende vandindvindinger Indvindingsoplandet til Gl. Havdrup Nord Vandværk er beliggende inden for indvindingsoplandet til HOFOR s Havdrup Kildeplads. Solrød Kommune vurderer blandt andet på baggrund af indvindingens størrelse, at der ikke er nogen konflikt i forhold til Gl. Havdrup Nord Vandværk og Havdrup Kildeplads s udnyttelse af grundvandsressourcen. 6.5 Potentielle forureningskilder Arealanvendelsen i området omfatter primært landbrugs- og gartneridrift samt bebyggelse i åbent land. Potentielle forureningskilder udgøres således af boliger, landbrug, olietanke og spildevandsanlæg. Der er ingen virksomheder eller kortlagte forurenede områder i henhold til Jordforureningsloven inden for det beregnede indvindingsopland. Solrød Kommune vurderer, at den største trussel mod grundvandsressourcen i området er fra tidligere og nuværende anvendelse af pesticider. Grundvandet bør derfor undersøges regelmæssigt for disse stoffer.

11 6.6 Beskyttelseszoner Det obligatoriske fredningsbælte med en radius på 10 meter omkring indvindingsboringen skal være markeret i terræn med hegn, beplantning el. lign. Endvidere vil der blive udlagt boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, omkring boringerne for yderlige at undgå forurening. BNBO udlægges på baggrund af konkrete vurderinger af forureningstrusler, indvindingsoplandets udbredelse mv. 6.7 Naturmæssige konsekvenser af indvindingen Ansøgningen er vurderet efter Habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 188 af 26. februar 2016). Indvindingsoplandet til Gl. Havdrup Nord Vandværk er beliggende indenfor indvindingsoplandet til Havdrup Kildeplads. I oplandet findes et mindre vandhul som er klassificeret som beskyttet natur. Beregninger med Solrød kommunes grundvandsmodel viser en meget begrænset påvirkning af det terrænnære grundvand ved vandhullet som følge af indvindingen på Havdrup Kildeplads. En tilsvarende beregning for Gl. Havdrup Vandværk viser, at det terrænnære grundvand ikke påvirkes af indvindingen. Solrød Kommune vurderer, at den nye indvindingstilladelse på m 3 pr. år ikke vil medføre nogen påvirkning af beskyttede naturtyper og Natura 2000-områder (F 103 Gammel Havdrup Mose) eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle-rasteområder for de dyrearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Dette underbygges af, at der er tale om fortsættelse af en eksisterende indvinding og dermed en uændret påvirkning af området. 6.8 Forhold til andre planer Solrød Kommune har udarbejdet en vandhandleplan, der beskriver kommunens realisering af den statslige vandplans indsatsprogram. I vandhandleplanen henvises til retningslinje 39 i Vandplan for Køge Bugt, hvoraf det fremgår, at anvendelsen af grundvandsressourcen skal ske efter følgende prioritering, i områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov: a) Befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdninger og institutioner, samt andre vandindvindinger, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, jf. kapitel 2 og 3 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. b) Opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb samt vandudskiftning og vandstand i søer og vandafhængige terrestriske naturtyper i overensstemmelse med vandplanens målsætninger c) Andre formål, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, og som omfatter indvinding til mere vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhvervene bortset fra vanding og vask af spiselige gartneriafgrøder, vanding af golfbaner og andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål samt virkninger af råstofindvinding under grundvandsspejlet, prioriteret efter en samfundsmæssig helhedsvurdering. Den 27. juni 2016 offentliggjorde Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning imidlertid Vandområdeplan , der erstatter Vandplan Senere vil Vandområdeplan blive vedtaget. Der gøres opmærksom på, at målsætninger i de til enhver tid gældende vandplaner og indsatsplaner er gældende, og at vandindvindingen skal leve op til dette. Ifølge Råstofplan5 for Region Sjælland er der ikke udpeget råstofinteresseområder i nærheden af vandværket/indvindingsoplandet. Solrød Kommune vurderer, at den ønskede indvinding til drikkevand er i overensstemmelse med prioriteringen i vandhandleplanen. Indvindingen forventes ikke at kunne blive påvirket af råstofgravning i fremtiden. Endvidere vurderes den ansøgte indvinding til drikkevandsformål at være i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan.

12 6.9 VVM-screening Fornyet vandindvindingstilladelse og boretilladelse er i de fleste tilfælde omfattet af VVMbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning) /5/. Derfor skal en ansøgning om fornyelse af en vandindvindingstilladelse anmeldes efter VVM reglerne og ansøger skal udfylde et VVM anmeldeskema (svarende til bilag 5 i VVM bekendtgørelsen). Af VVM bekendtgørelsens 2 fremgår det, at anlæg opført på bilag 2 til bekendtgørelsen skal anmeldes til kommunen. Af punkt 11 l i bilag 2 fremgår følgende anlæg: Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand. Kravet om VVM anmeldelse gælder også ved en ny tilladelsesproces efter bortfald af eksisterende rettigheder. Anmeldelseskravet gælder således, hvis et anlæg ønskes videreført efter udløb af en hidtidig ret til udnyttelse af ressourcer som f.eks. gamle indvindingsrettigheder, eller når der i øvrigt indledes en ny tilladelsesprocedure. På baggrund af VVM anmeldelsen foretager Solrød Kommune en screening og træffer en afgørelse om, hvorvidt anlægget på grund af dets art, dimensioner og placering, vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis det er tilfældet, er der VVM-pligt, og anmelder skal udarbejde en VVM-redegørelse. Solrød Kommune har i 2015 modtaget en VVM-anmeldelse fra Gl. Havdrup Nord Vandværk til brug for kommunens VVM screening. Solrød Kommune vurderer, at den ansøgte indvinding ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke er omfattet af VVM-pligten. VVM-screeningen er vedlagt i bilag SAMLET VURDERING Solrød Kommune vurderer samlet at: Grundvandets kvalitet er egnet til produktion af drikkevand Vandværkets boring vil kunne yde den tilladte vandmængde Vandværket kan behandle den tilladte mængde til en tilfredsstillende drikkevandskvalitet Indvindingens påvirkning af omgivelserne vil ikke få nogen afgørende betydning. 8. REFERENCER /1/ Lov om vandforsyning mv., lovbek. nr af 28. september /2/ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, bek. nr af 28. oktober /3/ Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bek. nr. 802 af 1. juni /4/ Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, bek. nr. 832 af 27. juni 2016.

13 /5/ Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bek. nr. 957 af 27. juni /6/ Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven), lovbek. nr af 28. september /7/ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bek. nr. 926 af 27. juni /8/ Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven), lovbek. nr af 27. september /9/ Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), lovbek. nr af 27. september /10/ Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), lovbek. nr af 8. december 2015.

14 BILAG 1 VVM SCREENING

TILLADELSE TIL VAND- INDVINDING SOLRØD VANDVÆRK

TILLADELSE TIL VAND- INDVINDING SOLRØD VANDVÆRK SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ TILLADELSE TIL VAND- INDVINDING SOLRØD VANDVÆRK Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Tlf. 56 18 20 00 Fax 56 18 20 20 www.solrod.dk Åbningstider: Mandag-onsdag

Læs mere

TILLADELSE TIL VAND- INDVINDING HAVDRUP KILDEPLADS

TILLADELSE TIL VAND- INDVINDING HAVDRUP KILDEPLADS SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ TILLADELSE TIL VAND- INDVINDING HAVDRUP KILDEPLADS Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Tlf. 56 18 20 00 Fax 56 18 20 20 www.solrod.dk Åbningstider: Mandag-onsdag

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ PRO-GLUE A/S Naurbjergvej 1 4623 Ll. Skensved Att.: Jørgen Thaulov jt@proglue.dk Den 31. januar 2017 J.nr. 13.02.01-P19-K08-6-16 Ref. skkj Direkte telefon: 56182225 Tilladelse

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36055/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning 24. februar 2017 VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL Birkerød Vandforsyning Emne: Vandværk: Vandindvindings- og anlægstilladelse. Birkerød Vandværk, Birkerød Vandværk a.m.b.a. Jupiter-ID: 83122 Beliggenhed

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk Nr. Vilstrup Vandværk Brunhøj 17 7100 Vejle V/ Lars Ravn Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 3. marts 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Dørken Vandværk Givevej 20 7323 Give V/ Arne Larsen Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 23. februar 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Arne Larsen Melbækvej 90 9870 Sindal Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 05-12-2016

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre CBM Center for Byg og Miljø 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 25. januar 2017 J.nr.: 16/10815

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af boring og endelig vandindvindingstilladelse til markvanding på Hvilshøjvej 294, 9700 Brønderslev.

#split# Tilladelse til etablering af boring og endelig vandindvindingstilladelse til markvanding på Hvilshøjvej 294, 9700 Brønderslev. #split# PROPRIETÆR NIELS P ANDERSEN Sindholtvej 55 9381 Sulsted Plan og Miljø Dato: 13-05-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-15-15 Sagsbeh.: Anja K Gunvald Lokaltlf.: +4599455501 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej 5 6740 Bramming Sendt via e-mail post@kajlykkegolfklub.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13-07-2015 Sagsbehandler Jakob Top Jørgensen Telefon direkte 76 16 51 32 E-mail

Læs mere

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede.

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede. Søby Vandværk v. Mogens Junker Larsen Søbyvej 41 8570 Trustrup Byg og Miljø Dato: 6. maj 2015 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5464 Tilladelse

Læs mere

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Rudersdal Forsyning

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Rudersdal Forsyning 27. februar 2017 VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL Rudersdal Forsyning Emne: Vandforsyning: Vandindvindings- og anlægstilladelse. Holte Vandværk, Nærum Vandværk og Trørød Vandværk. Alle under Rudersdal

Læs mere

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand Snogekærvej 39 4400 Kalundborg Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg Tilladelse til indvinding af grundvand 1 Datablad Snogekærvej 39, Bruno Hansen Tilladt indvindingsmængde Formål 1000 m 3 per år Landbrugsdrift

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Klaus Poulsen Løkkensvej 440 9800 Hjørring Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time A/S FANØ VESTERHAVSBAD Att.: Steffen Lassen Golfvejen 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 11/19587 Reg. nr. 563-41-0001-01

Læs mere

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund BILAG 1 - NOTAT Projekt Solrød Vandværk Kunde Solrød Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-05-13 Til Fra Solrød Kommune Rambøll SOLRØD VANDVÆRK Dato2016-05-26 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse 1.1

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a.

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a. Vonge Vandværk A.m.b.a. Vonge Skovvej 11 7173 Vonge V/ Arne Koch Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a. Ansøgning Vejle Kommune har 4. marts 2017 modtaget ansøgning om fornyet

Læs mere

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø Per Møller Kristiansen Gammelholmvej 8 Sønderup 9541 Suldrup Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-14182-10 Ref.: Grethe

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri GARTNER FINN VANG KNUDSEN Ebeltoftvej 28 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 27-08-2015 /

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Ibrugtagningstilladelse til boring DGU-nr. 222.657 til Orup Vandværk Orbicon har på vegne af Orup Vandværk med ansøgning af 16. oktober 2013 søgt om endelig indvindingstilladelse

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til vandingsformål på matrikel 380, Uge, Uge ejerlav. Sønderjyllands Golfklub.

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til vandingsformål på matrikel 380, Uge, Uge ejerlav. Sønderjyllands Golfklub. Sønderjyllands Golfklub Golfbanevej 3 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 28-10-2015 Sagsnr.: 13/42141 Dok. løbenr.: 293288/15 Kontakt: Lars Øvig.

Læs mere

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer Hans Martin Risgaard Højmark Skovbrynet 1 C 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 05-08-2015 / 13.02.01-K08-3-15

Læs mere

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015 Kaj D. Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive 26. maj 2015 Bærsholmvej 23 - Foreløbig tilladelse til vandindvinding Foreløbig tilladelse til etablering af 1 boring til vanding og foreløbig tilladelse

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time Esther Søgaard Søndre Storetoft 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 16/7128 Reg. nr. 563-40-5004-00 Endelig tilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding Hjørring Kommune Frederikshavn Vand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 23-05-2016 Reference: Peter Thastum Tlf.: 41815608 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 13/6263 fornyet indvindingstilladelse

Læs mere

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 11. august 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2951 Ansøger har

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 38 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 38 m³/time Torvegade 74, 6700 Esbjerg Benny Skovgaard Hansen Obbekjærvej 119 6760 Ribe Do 1. august 2016 Sagsbehandler Ek Obel Sørensen E-mail eksre@esbjergkommune.dk Sagsid 13/27433 Reg. nr. 571-40-5345-00 Endelig

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Steen Sørensen Majgårdvej 7 Majgårde 7840 Højslev 11. juli 2016 Majgårdvej 7, Majgård, 7840 Højslev - TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND TIL MARKVANDING AnlægsID: 779-V40-62625 AFGØRELSE Skive Kommune

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af to boringer samt ren-/prøvepumpning og nedsivning af grundvand

#split# Tilladelse til etablering af to boringer samt ren-/prøvepumpning og nedsivning af grundvand #split# BRØNDERSLEV VAND A/S Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Att.: Henrik Kirkegaard Plan og Miljø Dato: 08-05-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-60-14 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521

Læs mere

IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86.

IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Europavej 2 7430 Ikast 31. maj 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand fra DGU-nr. 86.2145 Ansøger har søgt om en tilladelse

Læs mere

Indvinding af grundvand til vanding på ejendommen, matr. nr. 33b Hårslev By, Hårslev 5471 Søndersø - Anlæg nr

Indvinding af grundvand til vanding på ejendommen, matr. nr. 33b Hårslev By, Hårslev 5471 Søndersø - Anlæg nr CVR nr.: 30 90 65 51 HJORTEBJERG REAL ESTATE A/S Hjortebjergvej 26 5471 Søndersø Teknik og Miljø 10. maj 2016 Sagsnummer 480-2015-105950 Dokument nr. 480-2016-125218 Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 12456 Nordfyns

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Rasmus Boudigaard Nielsen Hejlskovvej 14 Ørslevkloster 7840 Højslev 22. november 2016 Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Hejlskovvej 14, Ørslevkloster, 7840

Læs mere

Efter 16 skal følgende punkter behandles 1) Indvindingens formål. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

Efter 16 skal følgende punkter behandles 1) Indvindingens formål. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Gundersgårdens Vandværk v/hans Christensen Emmerbøllevej 6 5953 Tranekær Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax: mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Dato:2. marts 2009

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 52548 JUP Tilladelse til erstatningsboring. Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Givskud Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Givskud Vandværk Givskud Vandværk Anlægsstien 6 7323 Give V/Claus Skovbjerg Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Givskud Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 3. marts 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse

Læs mere

Fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding på Enggårdsvej 35, Sørup,

Fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding på Enggårdsvej 35, Sørup, Center Natur og Miljø Jørgen Wittrup Enggårdsvej 35, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-78-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Lundøvej 115, Svenstrup, 7840 Højslev.

TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Lundøvej 115, Svenstrup, 7840 Højslev. Jan Lundsby Lundøvej 115 Svenstrup 7840 Højslev 26. oktober 2015 TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Lundøvej 115, Svenstrup, 7840 Højslev. AnlægsID:

Læs mere

J.E.L. EJSTRUPHOLM ApS Holmevej Ejstrupholm 14. juni 2016

J.E.L. EJSTRUPHOLM ApS Holmevej Ejstrupholm 14. juni 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande J.E.L. EJSTRUPHOLM ApS Holmevej 3 7361 Ejstrupholm 14. juni 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding fra DGU-nr. 96.2376 Ansøger har

Læs mere

2. Den indvundne vandmængde må kun anvendes som ansøgt til vanding af afgrøder, eller tilsvarende afgrøder med samme berettiget vandingsbehov.

2. Den indvundne vandmængde må kun anvendes som ansøgt til vanding af afgrøder, eller tilsvarende afgrøder med samme berettiget vandingsbehov. Torben Nielsen Femhøjvej 62, 1 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 011088-2013 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 192.1064 beliggende matr. nr. 2a Landerslev

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 16.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge,

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge, Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej 48 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til indvinding af overfladevand,

Læs mere

Fornyelse af indvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S Måløv Vandværk, Engtoften 44, 2760 Måløv

Fornyelse af indvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S Måløv Vandværk, Engtoften 44, 2760 Måløv Vand Ballerup A/S Ågerupvej 82-84 2750 Ballerup BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato:21.november 2016 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

J.nr P

J.nr P Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup Dato 15. oktober 2015 J.nr. 13.02.01-P19-13-15 BY OG LANDSKAB Tilladelse til etablering af nødforbindelse Denne tilladelse gælder etablering af

Læs mere

Tilladelsen er gældende indtil den 8. maj Vilkårene for tilladelsen fremgår af afsnit 2.

Tilladelsen er gældende indtil den 8. maj Vilkårene for tilladelsen fremgår af afsnit 2. Henning Hillbrandt Jensen Fælledgårdsvej 4 Egeby 5450 Otterup Teknik og Miljø 8. maj 2015 Sagsnummer 480-2014-16482 Dokument nr. 480-2014-942968 Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 4712 Nordfyns Kommune Østergade 23

Læs mere

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år.

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år. Flemming Smidt Schou Kassebøllevej 13 Kassebølle 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043. TEKNIK OG MILJØ GLADE GROENSAGER A/S Søndergade 61 5450 Otterup Sendt pr. mail: mk@gladegroensager.dk Dato: 4. december 2013 Sagsnr. 480-2013-12130 Dok.nr. 480-2013-165935 8217 Indvinding af grundvand

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 7. maj 2025.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 7. maj 2025. Frans Tange Kørupvej 18 Kørup 5450 Otterup Teknik og Miljø 7. maj 2015 Sagsnummer 480-2014-37561 Dokument nr. 480-2014-933739 Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 6223 Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Anders A Svendsen Brandevej 35 7361 Ejstrupholm 10. juli 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 96.2090 Boringens beliggenhed

Læs mere

Fornyelse af endelig tilladelse til indvinding af grundvand til Lindenborg Huse Vandværk samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Fornyelse af endelig tilladelse til indvinding af grundvand til Lindenborg Huse Vandværk samt afgørelse om ikke VVM-pligt Center Natur og Miljø Lindenborg Huse Vandværk Lindenborgvej 17 9260 Gistrup Sendt til formanden på e-mail kimalbrecht@mail.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Ibrugtagningstilladelse til boring DGU nr til Vallensbæk Strands Vandforsyning.

Ibrugtagningstilladelse til boring DGU nr til Vallensbæk Strands Vandforsyning. Plan- Bygge- og Miljøcenter Vallensbæk Strands Vandforsyning amba Att.: Børge Ravn Gaunøvej 14 2665 Vallensbæk Strand 20. november 2015 Sagsbehandler: Lone Annbritt Jacobsen Telefon: 43577575 E-mail: pbm@ishoj.dk

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Med hjemmel i vandforsyningslovens 20 meddeler Nordfyns Kommune hermed endelig tilladelse til at indvinde grundvand.

Med hjemmel i vandforsyningslovens 20 meddeler Nordfyns Kommune hermed endelig tilladelse til at indvinde grundvand. Anders Hansen Bladstrupvej 60 Grindløse 5400 Bogense Teknik og Miljø 5. januar 2016 Sagsnummer 480-2011-55321 Dokument nr. 480-2015-377333 Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 677 Indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

1. Den indvundne vandmængde må kun anvendes som ansøgt til vanding af afgrøder.

1. Den indvundne vandmængde må kun anvendes som ansøgt til vanding af afgrøder. Niels Ole Nielsen Enghavegårdsvej 4A 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 26. juni 2015 dmikk 13.02.01-P19-1-15 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.965 beliggende matr. nr. 16a

Læs mere

Lovliggørelse af etablering af boring og tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold

Lovliggørelse af etablering af boring og tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold Lovliggørelse af etablering af boring og tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold Tilladelse og vilkår Billund Kommune lovliggør hermed etablering af boringen, DGU nr. 123.1553 og

Læs mere

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet Billund Kommune meddeler hermed Sdr.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Rebild Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdninger og husdyrbrug fra boring med DGU nr

Rebild Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdninger og husdyrbrug fra boring med DGU nr Center Natur og Miljø Mogens Mosegaard Hansen Mejlbyvej 148, Skårup 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.02-P19-1-15 Ref.: Grethe

Læs mere

Hans Jørgen Hansen Gl. Landevej Lunderskov KOPI FORNYELSE AF TILLADELSE TIL MARKVANDING OG BEDRIFT

Hans Jørgen Hansen Gl. Landevej Lunderskov KOPI FORNYELSE AF TILLADELSE TIL MARKVANDING OG BEDRIFT Hans Jørgen Hansen Gl. Landevej 9 6640 Lunderskov KOPI FORNYELSE AF TILLADELSE TIL MARKVANDING OG BEDRIFT Kolding Kommune har d. 29 august 2016 modtaget en ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding

Læs mere

Enhver ændring af boring, dens overbygning, formål og tilladelsens størrelse kræver en tilladelse fra kommunen.

Enhver ændring af boring, dens overbygning, formål og tilladelsens størrelse kræver en tilladelse fra kommunen. DE JYDSKE KULTØRVFABRIKKER A/S Mosevej 13 Blåhøj 7330 Brande 3. august 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2090 Ikast-Brande Kommune giver hermed tilladelse til

Læs mere

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt,

boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Martin Alstrup Jensen Toftlundvej 11 7430 Ikast 17. august 2015 Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr. 95.2573 Boringens beliggenhed

Læs mere

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand.

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 30. januar 2014 Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Du har den 20. januar 2014, ansøgt om tilladelse til etablering af markboring, samt

Læs mere

Tilladelse til grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 2l, Gårdbo, Råbjerg

Tilladelse til grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 2l, Gårdbo, Råbjerg Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Att.: Ulrich Thue Jacobsen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Christian Ibsgård Pedersen Hafdrupvej Vejen ENDELIG TILLADELSE TIL MARKVANDING

Christian Ibsgård Pedersen Hafdrupvej Vejen ENDELIG TILLADELSE TIL MARKVANDING Christian Ibsgård Pedersen Hafdrupvej 3 6600 Vejen By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Jørgen Andreasen Råbjergvej Grindsted. 5. august Fornyelse af markvandingstilladelse.

Jørgen Andreasen Råbjergvej Grindsted. 5. august Fornyelse af markvandingstilladelse. Jørgen Andreasen Råbjergvej 10 7200 Grindsted Naturcenteret Jord & Grundvand Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Fornyelse af markvandingstilladelse. Ansøgers

Læs mere

Jørgen Pedersen & Poul Grønhøj Nielsen Herredsvejen Lunderskov. Fornyelse af tilladelse til markvanding

Jørgen Pedersen & Poul Grønhøj Nielsen Herredsvejen Lunderskov. Fornyelse af tilladelse til markvanding Jørgen Pedersen & Poul Grønhøj Nielsen Herredsvejen 40 6640 Lunderskov By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til 1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

Tilladelsen er meddelt i henhold til 1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Erik Fallesen Ravn Grønnebækvej 5 6230 Rødekro Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 01-12-2015 Sagsnr.: 15/33450 Dok.løbenr.: 320448/15 Kontakt: Lone Marie Thomsen Direkte tlf.: 73767151

Læs mere

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej Verner Sørensen Kodallundvej 6 8763 Rask Mølle Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-14 3.7.2014

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand, til fødevarevirksomhed, af drikkevandskvalitet

Tilladelse til indvinding af grundvand, til fødevarevirksomhed, af drikkevandskvalitet Tilladelse til indvinding af grundvand, til fødevarevirksomhed, af drikkevandskvalitet Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 25.000 m³ grundvand pr. år til

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25.

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25. #split# Tommy Peter Larsen Stubdrupvej 63 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 30-04-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-4-15 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

TILLADELSE. Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile, 7870 Roslev.

TILLADELSE. Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile, 7870 Roslev. Hans Kurt Brandhøj Høgedal Gl. Åstedvej 52 Nøreng 7870 Roslev 16. september 2015 TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile,

Læs mere

Torben Kragh Over Fiddevej Henne. Fornyelse af markvandingstilladelse.

Torben Kragh Over Fiddevej Henne. Fornyelse af markvandingstilladelse. Torben Kragh Over Fiddevej 33 Naturcenteret Jord & Grundvand Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Fornyelse af markvandingstilladelse. Ansøgers navn og adresse:

Læs mere

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Holbæk Kommune giver tilladelse til, at Undløse Vandværk, Jupiter id 00103518, anlægs id 321.20.0011.00, ombygger vandværkets åbne filtre

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Miljø og Natur Jens Laurids Sørensen Ullerupvej 91 6780 Skærbæk Direkte tlf.: +4574929202 Mail: lbk1@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-103-15 Ks: NOB 09-11-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand Husholdning,

Læs mere

DRAGSHOLM GOLFANLÆG A/S v. Jan Staunsbjerg Golfsvinget Fårevejle. Den 22. oktober Natur, Miljø og Trafik

DRAGSHOLM GOLFANLÆG A/S v. Jan Staunsbjerg Golfsvinget Fårevejle. Den 22. oktober Natur, Miljø og Trafik DRAGSHOLM GOLFANLÆG A/S v. Jan Staunsbjerg Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Den 22. oktober 2015 Natur, Miljø og Trafik Afgørelse om VVM-screening af indvindingstilladelse Odsherred Kommune har på baggrund

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt CBM Center for Byg og Miljø Poul og Annette Møller Kumlegård Hovedvejen 61 Øm 4000 Roskilde 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 17. november

Læs mere

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup EJSTRUPHOLM DAMBRUG A/S Løvbjergvej 23 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 25. januar 2011 Indvindingstilladelse - Ejstrupholm Dambrug Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til dambrugsdrift Beliggenhed

Læs mere

Markvanding. 12d. Varde Kommune.

Markvanding. 12d. Varde Kommune. Jens H. Thomsen Gammelgårdevej 41 6855 Ovtrup Naturcenteret Jord & Grundvand Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Fornyelse af markvandingstilladelse. Ansøgers

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret.

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret. Louise Theilgaard Nikolajsen Ny Sandfeldvej 106 7330 Brande 23. juni 2015 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Ny Sandfeldtvej 106, 7330 Brande Boringens beliggenhed Ny Sandfeldtvej 106,

Læs mere

1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1.

1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1. Løvenholmfonden l Løvenholmvej 66, Gjesing 8963 Auning Byg og Miljø Dato: 22. november 2013 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Sagsnr.: 13/18760 Boretilladelse

Læs mere

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde III

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde III HOFOR København A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 29. november 2016 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

DGU nr.: meter vest for vestligste bygning på ejendommen. 3p Sønderlandet, Sdr. Felding X: Y: udløber den 15.

DGU nr.: meter vest for vestligste bygning på ejendommen. 3p Sønderlandet, Sdr. Felding X: Y: udløber den 15. TEKNIK OG MILJØ Pension Lyng Timlundvej 44 7270 Stakroge Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8101 bjgtj@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 13.02.01-P19-24-15

Læs mere

Midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandet ved baneunderføring af Egnsplanvej - afgørelse om ikke- VVM-pligt

Midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandet ved baneunderføring af Egnsplanvej - afgørelse om ikke- VVM-pligt #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Miljø Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Trafik og Veje 22-05-2015 Midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandet ved

Læs mere

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding

Læs mere

Melvin Kroes Smedebækvej 9 Gludsted 7361 Ejstrupholm 4. februar 2016

Melvin Kroes Smedebækvej 9 Gludsted 7361 Ejstrupholm 4. februar 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Melvin Kroes Smedebækvej 9 Gludsted 7361 Ejstrupholm 4. februar 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 96.1518 Ansøger

Læs mere

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde VI.

Indvindingstilladelse til HOFOR Vand København A/S Vedrørende Kilde VI. HOFOR København A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 29.november 2016 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Niels Moes Røde Møllevej 18,st., Oplev 9520 Skørping Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-51-14 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere