Supplerende notat om sammenfattende vurdering af lovforslag 206 om et testcenter for store vindmølle ved Østerild

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende notat om sammenfattende vurdering af lovforslag 206 om et testcenter for store vindmølle ved Østerild"

Transkript

1 Professor dr. Jur. Peter Pagh Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: / Supplerende notat om sammenfattende vurdering af lovforslag 206 om et testcenter for store vindmølle ved Østerild Nærværende notat er udarbejdet i forlængelse af mine to tidligere notater af 11. maj og 20. maj 2010 om lovforslaget. Jeg er blevet bedt om en juridisk vurdering af en række udredninger, der er fremkommet på det seneste, og som er sammenfattet i et udateret notat fra By- og Landskabsstyrelsen med overskriften: Sammenfatning af vurdering af konsekvenser for EU-beskyttet natur ved forslag til etablering af nationalt testcenter for vindmøller i Østerild. Det centrale spørgsmål er, om det med de fremlagte vurderinger kan anses for godtgjort, at Folketinget kan vedtage en lov om etablering af testcentret uden at komme i konflikt med EU s krav til naturbeskyttelse. Som anført i By og Landskabsstyrelsens sammenfatning omfatter dette to spørgsmål, nemlig dels om reglerne om beskyttelse af Natura 2000 områder, og dels reglerne om EU-beskyttede arter, hvor jeg i det følgende vil begrænse mig til Natura 2000 beskyttelsen. 1. Natura 2000 beskyttede områder By- og Landskabsstyrelsen har i sammenfatningen af vurderinger konkluderet, at der nu foreligger de i artikel 6(3) krævede vurderinger af, hvordan testcentret direkte og indirekte kan påvirke de nærliggende Natura 2000 områder. Styrelsen har for det andet konkluderet, at disse vurderinger godtgør, at testcentret kan etableres uden at skade gunstig bevaringsstatus i de omliggende Natura 2000 områder. Det er disse to konklusioner, der overvejes i det følgende. Som det vil fremgå, finder jeg ikke, at de fremlagte vurderinger opfylder kravene i artikel 6(3), fordi der mangler vurdering af flere væsentlige indirekte påvirkninger af Natura 2000 områder fra testcentret. Mine indsigelser koncentrerer sig om fire punkter. For det første tager ministeriets fortolkning af begrebet indirekte påvirkninger af Natura 2000 områder ikke højde for, at der er andre indirekte påvirkninger end næringssaltudvaskning. For de andet tager Miljøministeriet ikke højde for, at når et område er udlagt som fuglebeskyttelsesområde, er de fugle, som området er udlagt for, også selvstændigt beskyttet uden for området, jf. fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4(4), sidste pkt. For det tredje sammenblander ministeriet afværgeforanstaltninger og kompenserende foranstaltninger. Og for det fjerde forveksler ministeriet en hypotetisk mulighed for at undgå skadevirkning med direktivets krav om vished for, at der ikke sker skadevirkning. 1

2 2. Indirekte påvirkninger Det ligger fast, at beskyttelsen efter artikel 6(3) ikke er begrænset til aktiviteter i Natura områder, men også omfatter aktiviteter uden for, hvis aktiviteterne påvirker et Natura 2000 område. Dette er ligeledes lagt til grund i By- og Landskabsstyrelsens notat. Om en påvirkning er omfattet af artikel 6(3) beror derfor ikke på dens stedlige kilde, men på dens virkning i et Natura 2000-område, hvor det må erindres, at artikel 6(3) ikke kun omfatter direkte påvirkning, men også indirekte påvirkning. En direkte påvirkning kan fx være støj eller luftforurening, som udgår fra en kilde uden for et Natura område, men som trænger ind i Natura 2000 området. En indirekte påvirkning kan fx være kvælstofbelastning af et Natura 2000 område som følge af gødskning på arealer uden for Natura 2000 området. Når dette betegnes som en indirekte påvirkning, er det fordi, det ikke er selve gødskningen, der påvirker Natura 2000 området, men derimod den efterfølgende udvaskning af næringsstoffer, som medfører, at der uden menneskelig indgriben tilføres et Natura 2000 område næringsstoffer. Og disse næringsstoffer vil i en del tilfælde anses som en skadelig påvirkning. Miljøministeriet har tilsvarende antaget, at beskyttelsen efter artikel 6(3) både omfatter direkte og indirekte påvirkninger, jf. By- og Landskabsstyrelsens sammenfatning, hvor der sondres mellem direkte fysisk påvirkning af Natura 2000 områder og indirekte virkning i form af merudvaskning af næringssalte. Merudvaskning af næringssalte er imidlertid den eneste indirekte påvirkning af Natura 2000 områder fra testcentret, som er nærmere belyst i de foreliggende vurderinger, uanset det umiddelbart er muligt at identificere andre indirekte påvirkninger end kvælstofudvaskning. Ændres fødegrundlaget eller levestedets karakter for beskyttede arter som følge af en påvirkning, vil dette således være en indirekte påvirkning omfattet af artikel 6(3). Støj og emissioner uden for et Natura 2000 område vil derfor ikke alene skulle vurderes i forhold til den direkte påvirkning af de beskyttede arter, men skal også vurderes i forhold til påvirkning af levestederne og de andre arter, som udgør en del af livsgrundlaget (som føde eller andet) for de beskyttede arter. Sådanne indirekte virkninger er der ikke taget højde for i vurderingerne. Dette kan illustreres med de tiltag, som efter vurderingen forudsættes for at undgå udvaskning af næringssalte til bl.a. Vullum Sø, der er beliggende i et nærliggende Natura 2000 område. I notatet, Skønsmæssig anlægs- og driftsbudget for testcentret af 10. maj 2010, anføres således om disse foranstaltninger: For at opsamle den øgede udvaskning af næringsstoffer, der sker ved skovrydning, er det nødvendigt at foretage en vådområdeindsats på ca. 100 ha og grave en ny grøft på en ca. 2 km strækning for at lede det næringsstofholdige vand uden om Vullum Sø (næringsstoffølsom sø omfattet af habitatdirektivet). Som det fremgår, vil der blive iværksat omfattende foranstaltninger for at undgå tilførsel af næringssalte til Vullum Sø, der er en næringsstoffølsom sø. Men konsekvensen af disse foranstaltninger er nødvendigvis, at det ikke kun er næringssalte, men også vandtilførslen til søen som udebliver, hvilket kan betyde, at søen helt eller delvist udtørrer. Det sidste ses 2

3 imidlertid ikke vurderet, hvilket er nødvendig for at vide, om de med testcentret iværksatte afværgeforanstaltninger har skadelig virkning på søens gunstige bevaringsstatus. Den manglende vurdering af virkningen af reduceret afvanding til søer og vådområder i de nærliggende Natura 2000 områder medfører i sig selv, at der ikke på alle punkter foreligger de vurderinger, som kræves efter artikel 6(3). Jeg har derfor ikke fundet anledning til at undersøge andre forhold nærmere, men sammenfatningen efterlader indtryk af, at det ikke er den eneste vurdering af påvirkning af Natura 2000 områder, som mangler. 3. Beskyttelse af arter uden for Natura 2000 områder Et selvstændigt principielt problem er, hvilken beskyttelse der gælder for beskyttede arter, når de bevæger sig uden for et Natura 2000 område. Flere af de fuglearter, som de nærliggende fuglebeskyttelsesområder er udlagt for, forekommer i relativt betydeligt omfang i Østerild Plantage (gæs, svaner, trane og havørn). Det fremgår tillige af de forskellige vurderinger, at etablering af testcenter i Østerild Plantage med rydning af skov kan betyde, at der forsvinder levesteder for skovfugle som bl.a. natravn, og at skovrydningen vil kunne have negativ påvirkning af havørnen, som overnatter og fouragerer i Østerild Plantage. Det fremgår endvidere, at odderen i betydeligt omfang anvender Østerild Plantage, hvorfor der anvises en række såkaldte afværgeforanstaltninger for at undgå skadevirkning på odderen. Miljøministeriet har lagt til grund, at disse påvirkninger ikke er omfattet af habitatdirektivets artikel 6(3), idet det i styrelsens sammenfatning bl.a. anføres: Når en plan eller et projekt skal vurderes, er det ikke afgørende, om den påtænkte aktivitet foregår udenfor eller indenfor det udpegede område. Afgørende er, om der er en påvirkning af arter eller naturtyper (udpegningsgrundlaget) inde i området. Særligt vedrørende arterne gælder, at planer og projekter ikke må påvirke arterne i en grad, så de ikke kan udnytte levesteder inde i områderne. Flere arter på områdernes udpegningsgrundlag, især fugle, bevæger sig også uden for Natura 2000-området, f.eks. i forbindelse med fødesøgning. Sådanne levesteder for udpegningsgrundlaget udenfor grænserne af de udpegede områder er ikke omfattet af den særlige beskyttelse for Natura 2000-områder. [..]. En eventuel påvirkning af fugle uden for Natura 2000 områder skal vurderes ud fra de generelle beskyttelsesregler i fuglebeskyttelsesdirektivets art. 3. [..] Der gælder ikke samme krav til at påvirkningen af levesteder uden for Natura 2000 områder skal kunne afvises som ved påvirkninger indenfor. Det vil i praksis sige, at der er rum for større fagligt skøn i administrationen af bestemmelserne. De påvirkninger af fugle der kan være relevante er henholdsvis risikoen for kollisioner mellem fugle og vindmøller og direkte påvirkning af levesteder for fugle som følge af anlægsarbejdet (primært skovrydningen), herunder skade på æg og reder samt forstyrrelser samt vindmøllernes mulige barrierevirkning for fuglene således at fugles adgang til vigtige levesteder påvirkes væsentligt. Denne udlægning er en forenkling, som ser bort fra, at der gælder forskellige regler for fugle og andre beskyttede arter i Natura 2000 områder. Det fremgår udtrykkeligt af fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4(4), sidste punktum, som for fuglebeskyttelsesområder gælder ved siden af beskyttelsen efter artikel 6(3), at Medlemsstaterne bestræber sig på at undgå forurening eller forringelse af levesteder også uden for disse beskyttede områder. 3

4 EU-domstolen har i sag C-418/04 Kommissionen mod Irland taget stillingen til reglens betydning, idet det i dommen bl.a. anføres: Selv om fugledirektivets artikel 4, stk. 4, andet punktum, ikke stiller krav om, at der opnås bestemte resultater, forholder det sig ikke desto mindre således, at medlemsstaterne skal sætte sig et seriøst mål om at beskytte leveområder uden for SBO'er. Uanset der efter artikel 4(4) sidste punktum efterlades medlemsstaterne et mere vidtgående skøn, er det således ikke korrekt, at beskyttelsen blot svarer til fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 3. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt at henvise til fuglebeskyttelsesdirektivets generelle beskyttelse, når det drejer sig om anvendelse af Østerild Plantage som leveområde for fuglene fra de nærliggende fuglebeskyttelsesområder. Konsekvenserne af denne fejl kan jeg ikke på det foreliggende grundlag bedømme. Det må i alle tilfælde medgives, at når det drejer sig om fuglenes anvendelse af Østerild Plantage som leveområde, er denne påvirkning ikke omfattet af kravet om vurdering i artikel 6(3). Dette er imidlertid ikke den eneste konsekvens af dommen. Det fremgår nemlig tillige af dommen, at fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4(4) sidste punktum sigter på, at fugle i fuglebeskyttelsesområder anvender nærliggende områder som leveområde. Heraf følger modsætningsvis, at hvis der etableres en barriere for trækfuglenes adgang til et fuglebeskyttelsesområde, skal dette ikke vurderes efter artikel 4(4), men må i stedet anses for en påvirkning af selve fuglebeskyttelsesområdet, der er omfattet af habitatdirektivets artikel 6(3). Samme fortolkning følger af forholdets karakter. Hvis vindmøllerne betyder, at et fuglebeskyttelsesområde for trækfugle ikke fremover anvendes af trækfuglene, er der tale om en betydelig indirekte påvirkning, der må sidestilles med andre indirekte påvirkninger, som skal vurderes efter habitatdirektivets artikel 6(3). Sammenholdes dette med de fremlagte undersøgelser og udredninger, ses der ikke en vurdering af vindmøllernes barrierepåvirkning, der opfylder kravene i artikel 6(3). Når det i sammenfatningen anføres, at påvirkningen fra barrierevirkning vurderes at have en ubetydelig indflydelse, ses udsagnet ikke underbygget af undersøgelser, men fremstår postulerende, når det sammenholdes med de oplysninger, der foreligger om trækruter. Når det drejer sig om især odderen, er forholdet mere tvivlsomt. Det fremgår af vurderingerne, at testcentret vil have alvorlige negative virkninger, som man vil imødegå ved at iværksætte kompenserende foranstaltninger (fejlagtigt betegnet afværgeforanstaltninger). Det principielle juridiske spørgsmål er, om odderen alene er omfattet af den generelle artsbeskyttelse, så snart odderen bevæger sig uden for Natura 2000 området. Dette er lagt til grund af ministeriet og kan støttes på, at der ikke i habitatdirektivet er regler, som modsvarer fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4(4), sidste pkt. Problemet ved denne udlægning er, at det i nogle tilfælde vil undergrave den effektive beskyttelse, som tilstræbes med habitatdirektivets artikel 6(3), medmindre der udlægges endnu større områder som Natura 2000 områder. Populært sat er problemet, at odderen ikke kan læse og ikke ved, hvornår den bevæger sig uden for det beskyttede område. For at sikre, at et Natura 2000 område for odder skal virke som en effektiv beskyttelse, er det derfor tænkeligt, at EU-domstolen vil fortolke indirekte påvirkning efter artikel 6(3) som omfattende direkte påvirkninger af en beskyttet art, selv om arten befinder sig lidt uden for Natura 2000 området, når påvirkningen er kendt og har en vis betydelighed. Anlægges en sådan fortolkning i forhold til odderen, vil det efter de fremlagte 4

5 vurderinger om påvirkning af odderen ikke være muligt at give tilladelse efter artikel 6(3), hvorfor en tilladelse i så fald vil skulle meddeles efter artikel 6(4). Det skal dog understreges, at der ikke indtil nu er eksempler på en sådan fortolkning af begrebet indirekte påvirkning. 4. Afværgeforanstaltninger og kompenserende foranstaltninger Lovbemærkningerne og den sammenfattende vurdering gør flittigt brug af begrebet afværgeforanstaltninger, som anvendes som betegnelse for enhver foranstaltning, der skal hindre en skadelig virkning. Dette er både sprogligt en forkert begrebsanvendelse, der har retlig betydning, fordi habitatdirektivets artikel 6 forudsætter en sondring mellem afværgeforanstaltninger og kompenserende foranstaltninger. I forhold til påvirkning af Natura 2000 områder er en kompenserende foranstaltning, ethvert tiltag som etableres for at kompensere for den skadelige påvirkning et projekt måtte have. En afværgende foranstaltning er derimod en foranstaltning, som hindrer at påvirkningen sker. Når der i forbindelse med testcentret etableres foranstaltninger, som hindrer næringssaltudvaskning i at nå Natura 2000 områder, er dette en afværgeforanstaltning, fordi foranstaltningen hindrer, at påvirkning sker. Hvis dette medfører, at der sker andre påvirkninger (som manglende vandtilførsel), må disse virkninger undersøges og vurderes, fordi afværgeforanstaltningen udgør et integreret del af projektet. Til forskel herfra sigter kompenserende foranstaltninger til de tiltag, som iværksættes for at kompensere for den skadelige påvirkning. Ved kompenserende foranstaltninger har man således opgivet at hindre påvirkning, men kompenserer det påvirkningen ved fx at etablere erstatningsbiotop i form af et nyt vådområde. Når sondringen er vigtig, er det fordi kompenserende foranstaltninger er omfattet af artikel 6(4) og derfor kun kan tillades efter artikel 6(4). De foreliggende vurderinger fra Miljøministeriet tager ikke højde for den retlige betydning af de forskellige begrebsanvendelse, men anvender begrebet afværgeforanstaltninger om foranstaltninger, der retligt må betegnes kompenserende foranstaltninger. 5. Er betingelsen for at meddele tilladelse opfyldt By- og Landskabsstyrelsens sammenfatning har lagt til grund, at det ikke er nødvendigt at vurdere direkte fysisk påvirkning af omliggende Natura 2000 områder efter artikel 6(3), men at det er nødvendigt at vurdere næringssaltudvaskning som følge af træfældning. Efter min opfattelse er den første antagelse ikke korrekt. Der savnes fortsat vurdering af bl.a. støj i anlægs- og driftsfasen, idet jeg ikke mener, at afstanden i forhold til alle Natura 2000 områder giver vished for, at der ikke kan ske påvirkning. I alle tilfælde er det oplagt, at vurderingen af de indirekte påvirkninger af testcentret på Natura 2000 områder er utilstrækkelige. Det er på dette punkt tilstrækkeligt at henvise til den manglende vurdering af, hvordan Natura 2000 området vil blive påvirket af den begrænsning af vandtilførsel til Vullum Sø, som følger med afværgeforanstaltninger for at begrænse næringssaltudvaskning. 5

6 Miljøministeriets anvendelse af artikel 6(3) sidste punktum om, hvor der kan gives tilladelse, giver anledning til en supplerende betragtning. By- og Landskabsstyrelsen anfører i den sammenfattende vurdering om artikel 6(3)-tilladelsen i relation til næringssaltudvaskning: Det fremgår af vurderingen, at rydningen samlet i de første 3 år efter rydningen kan indebære en merudvaskning af næringssalte på op til ca. 11 tons kvælstof/år til Vullum Sø, Lønnerup Fjord, Østerild Fjord og Limfjorden, der alle indgår i Natura 2000-områder. Der er tale om et konservativt skøn og der tages udgangspunkt i et worst case-scenarie. Orbicon opstiller en række muligheder for, som integreret led i projektet, at afværge disse merudledninger af næringssalte. Det kan ske gennem - såkaldte skovbrugforanstaltninger (tilrettelæggelse af rydning m.m.), som ikke kan kvantificeres - etablering af vådområder med henblik på denitrificering (arealbehov: ha, afhængig af de pågældende arealers aktuelle anvendelse) - ekstensivering af landbrugsarealer (arealbehov: 360 ha, hvis landbrugsjord i omdrift). Orbicon gennemgår for hvert af de 3 deloplande, der er i spil, hvilke muligheder, der er for at afværge en mertilledning som følge af skovrydningen. Det vurderes på baggrund af analyser af arealer i alle 3 deloplande, at der er tilstrækkelige arealer til rådighed til at iværksætte vådområdeprojekter eller ekstensivere landbrugsarealer med henblik på at opveje mertilledningen til Natura 2000-områderne, så en negativ effekt heraf undgås. Derved er det uden rimelig tvivl dokumenteret, at skade i form af mertilledning af næringssalte kan undgås. Som det anførte uddrag viser, er der tale om en række ubekendte, hvilket må tages som udtryk for, at der i dag ikke foreligger en stillingtagen til, hvordan skadevirkning på Natura 2000 områder skal imødegås eller kompenseres. Ministeriet finder det tilsyneladende tilstrækkeligt, at det er påvist, at det er muligt at undgå skadevirkning, jf. sidste led af citatet: uden rimelig tvivl dokumenteret, at skade i form af mertilledning af næringssalte kan undgås. Denne udlægning af artikel 6(3) kan ikke tiltrædes. Artikel 6(3) er kun opfyldt, når der er sikkerhed for at skade ikke sker og ikke når det er påvist, at skade vil kunne undgås. Betingelsen kan derfor kun opfyldes, når der er taget stilling til afværgeforanstaltninger, hvor som kompenserende foranstaltninger ikke indgår som nævnt ovenfor. 6. Sammenfatning På grundlag af analysen ovenfor må sammenfattende konkluderes: De foreliggende vurderinger af testcentrets mulige påvirkning af omliggende Natura 2000 områder opfylder ikke kravene i habitatdirektivets artikel 6(3) til vurdering grundet manglende vurdering af væsentlige indirekte påvirkninger. Fx savnes vurdering af, hvordan Vullum Sø som udpegningsgrundlag for det nærliggende Natura 2000 området vil blive påvirket af begrænset vandtilførsel til søen som følge af afværgeforanstaltninger for at begrænse øget næringssaltudvaskning ved fældning af skov. Selv hvis man måtte lægge til grund, at de foreliggende vurderinger er tilstrækkelige, foreligger der ikke den i artikel 6(3) krævede sikkerhed for, at der ikke sker skade på Natura 2000 område, da der fortsat er betydelig uklarhed om afværgeforanstaltningers udformning. Den omstændighed, at der muligvis kan iværksættes afværgeforanstaltninger, som hindrer skadevirkning, er ikke tilstrækkelig for at opfylde artikel 6(3), der kræves vished og ikke mulighed. 6

7 Efter min opfattelse er det derfor ikke muligt at vedtage lovforslaget på det foreliggende grundlag uden at komme i konflikt med EU-retten. Problemet med EU-retten kan dog overvindes, hvis der i loven indsættes en særlig ikrafttrædelsesklausul, hvorefter ministeren bemyndiges til at sætte i loven i kraft, når der enten på grundlag af en vurdering, som opfylder kravene i habitatdirektivets artikel 6(3), er vished for, at projektet ikke kan skade Natura 2000 områder, eller når projektet kan tillades efter den særlige fremgangsmåde i artikel 6(4). Peter Pagh 24. maj

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. maj 2012 Sag 356/2011 Landsforeningen for Bedre Miljø og Landsforeningen for Bedre Miljø som mandatar for A m.fl. (advokat René Offersen for alle) mod Miljøministeriet

Læs mere

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Professor dr. Jur. Peter Pagh Notat om Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Allerød Kommune har bedt

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Afgørelse i sagen om en anmeldt aktivitet i Natura 2000-område i Ringkøbing-Skjern Kommune

Afgørelse i sagen om en anmeldt aktivitet i Natura 2000-område i Ringkøbing-Skjern Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-136-00004 AUP Afgørelse i sagen om en anmeldt

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 10/10/2003 Introduktion til Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Læs mere

Testcentret i Østerild fejl eller fantastisk? (Set fra miljøets synspunkt)

Testcentret i Østerild fejl eller fantastisk? (Set fra miljøets synspunkt) Hvad ved jeg om Testcentret i Østerild? Testcentret i Østerild fejl eller fantastisk? (Set fra miljøets synspunkt) Thisted Gymnasium, 7. september kl..0-.0 Ivar Lyhne Adjunkt, ph.d. Det Danske Center for

Læs mere

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere

Notat. om nitratmodellen i relation til husdyrbrug 1. INDLEDNING

Notat. om nitratmodellen i relation til husdyrbrug 1. INDLEDNING J.nr.: 7510479 SFS/STTA Notat om nitratmodellen i relation til husdyrbrug 1. INDLEDNING Miljøstyrelsen har bedt mig vurdere, om der i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3 i Rådets direktiv af 21. maj

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja

Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 309 Offentligt Fra: Torkild T. Todsen Adresse: Tumbøl Søndermark 9 Postnr: 6200 Aabenraa EMail: ttt@baer.dk Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Højkol Bæk Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Silkeborg

Læs mere

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup Basisoplysninger Tekst Kommunens vurdering Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Lovliggørelse af eksisterende kantsikring ved Hopballe Mølle Lovliggørende vandløbsregulering i Grejs Å ved Hopballevej 56,

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 201 Offentligt Dato: 8. januar 2016 Til: Miljø- og fødevareministeren Att. Kystdirektoratet Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail:

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skovrejsning.

Læs mere

Basisoplysninger Tekst

Basisoplysninger Tekst Anmeldelsee af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Projektbeskrivelsee (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse,

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende flagstang med en ny flagstang med integrerede antenner. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Telenor A/S,

Læs mere

NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune

NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune Envinas Naturårsmøde den 3. september 2014 Biolog Maria Astrup Skov Naturbeskyttelseslovens Kapitel 2a Internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

21. januar 2013 SHM/HKU

21. januar 2013 SHM/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Gl. Aalborgvej 12, 7741 Frøstrup som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

OPSKRIFTEN PÅ NY NATUR PRIORITERING, MULIGHEDER, EFFEKTER OG KONKRETE ANVISNINGER BETTINA NYGAARD, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AU

OPSKRIFTEN PÅ NY NATUR PRIORITERING, MULIGHEDER, EFFEKTER OG KONKRETE ANVISNINGER BETTINA NYGAARD, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AU 18. JANUAR 2017 OPSKRIFTEN PÅ NY NATUR PRIORITERING, MULIGHEDER, EFFEKTER OG KONKRETE ANVISNINGER BETTINA NYGAARD, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AU STATUS FOR NATURENS TILSTA Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

VVM, Habitat og Natura 2000. Ved Håkun Djurhuus og Mark Christian Walters

VVM, Habitat og Natura 2000. Ved Håkun Djurhuus og Mark Christian Walters VVM, Habitat og Natura 2000 Ved Håkun Djurhuus og Mark Christian Walters 2 Praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet Langsand Laks Nedlæggelse af ørred- og åleproduktion samt etablering af et recirkuleret

Læs mere

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen.

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen. ID/Kommune Antal møller ID-nr. 100, Ringkøbing Skjern 2-4 møller op til 200 m. Miljømæssige påvirkninger + Uproblematisk påvirkning på det foreliggende grundlag - Risiko for negativ påvirkning, (f.eks.

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Afgørelse i sagen om i sagen om en anmeldt aktivitet i Natura 2000-område i Ringkøbing-Skjern Kommune

Afgørelse i sagen om i sagen om en anmeldt aktivitet i Natura 2000-område i Ringkøbing-Skjern Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 15. maj 2007 NKN-1321-00017 AUP Afgørelse i sagen om i sagen

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Disposition 1. Kort intro til naturdirektiverne 2. Natura 2000 3. Bilag IV-arter og andre beskyttede arter 4. Andre beskyttede arter

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse fremgår af kort og bevoksningsliste Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Nordrup Menighedsråd Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

En anden problemstilling, der har været berørt i denne forbindelse, er spørgsmålet om etablering af administrationsgrundlag.

En anden problemstilling, der har været berørt i denne forbindelse, er spørgsmålet om etablering af administrationsgrundlag. Hjørring Kommune Knud Suhr Nørregade 2 9800 Hjørring Mads Kobberø Advokat mko@bechbruun.com J.nr. 038439-0003 mko/lf Sekretær Lene Fjord Hocksdahl T +45 72 27 31 91 lf@bechbruun.com 8. januar 2008 Husdyrbrug

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning.

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre In-situ afværge overfor benzinforurening i det sekundære grundvand. Projektet er beskrevet i

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

NOTAT OM VANDPLANER VÅDOMRÅDER, PROJEKTFORSLAG I GRÅSTEN NOR.

NOTAT OM VANDPLANER VÅDOMRÅDER, PROJEKTFORSLAG I GRÅSTEN NOR. NATUR- OG MILJØ SVENDBORG KOMMUNE D. 29.09.2011 NOTAT OM VANDPLANER VÅDOMRÅDER, PROJEKTFORSLAG I GRÅSTEN NOR. Baggrund I regeringens og Dansk Folkepartis Grøn Vækst-aftale er det besluttet, at der i Danmark

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning Anmeldeskema Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse 1/10 Forslag til Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer)

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Se tilladelse. Glostrup Kommune

Se tilladelse. Glostrup Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort Tekst Se

Læs mere

Natura 2000 og 3 beskyttet natur

Natura 2000 og 3 beskyttet natur Natura 2000 og 3 beskyttet natur - Og måske lidt om randzoner? Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Afgørelse i sagen om genoptagelse af sagen om udsætning af bæver i Ringkjøbing Amt

Afgørelse i sagen om genoptagelse af sagen om udsætning af bæver i Ringkjøbing Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk www.nkn.dk 10. februar 2004 J.nr.: 03-131/650-0004 JAV Afgørelse i sagen om genoptagelse af sagen

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

21. januar 2013 SHM/HKU

21. januar 2013 SHM/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Bredlundvej 6, 7741 Frøstrup som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 1. Vurderingsmetode. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 1. Vurderingsmetode. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 1 Vurderingsmetode Juni 2013 Notat Vurderingsmetode 1. november 2012 Metode til vurdering af miljøpåvirkninger (Virkninger på Miljøet, VVM) En vurdering

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N84 Habitatområde H73 Fuglebeskyttelsesområde F50

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

Responsum om dansk gennemførelse af Habitatdirektivets art. 6

Responsum om dansk gennemførelse af Habitatdirektivets art. 6 Responsum om dansk gennemførelse af Habitatdirektivets art. 6 - om den danske implementering af EU s krav til bevaringsog beskyttelsesforanstaltninger for de særlige bevaringsområder Danmark har udpeget

Læs mere

Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige.

Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige. Basisoplysninger Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Hørkram Foodservice A/S ønsker at til-/ombygge deres varehus og køreareal på ejendommen

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber!

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck, Hvorfor skal I være vågne nu? Fordi forholdene for landbruget er ændret meget: Største natur- og miljøudfordringer:

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K.

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K. Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVMpligt iht. VVMbekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVMbekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Naturvisioner for Bøtø Plantage

Naturvisioner for Bøtø Plantage Naturvisioner for Bøtø Plantage 1 Indledning... 3 Almindelig beskrivelse... 3 Status og skovkort... 3 Offentlige reguleringer... 4 Natura 2000... 4 Naturbeskyttelseslovens 3... 4 Nøglebiotoper... 4 Bevaring

Læs mere

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015 1 - Profilskitse Hører til journalnummer: 1.16.4-P19-59-15 Udskrevet den 1-7-215 1 2 - Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5, S Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 624 Løgumkloster

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen ÅLBÆK SKYDETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Ålbæk Skydeterræn, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010 Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark November 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Syddjurs Kommune, Egsmark... 6 1. Indledning

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre

Anmeldeskema. Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Anmeldeskema Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

7. marts 2013 LBA/HKU

7. marts 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Nørrevej 4, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret ved

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatområde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Titel: Handleplan for Randbøl Hede og

Læs mere