Tilladelse til udledning af opspædet spildevand fra overløb ved HPST Billund, P23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til udledning af opspædet spildevand fra overløb ved HPST Billund, P23"

Transkript

1 Billund Spildevand A/S Grindsted Landevej Grindsted Dato: Tilladelse til udledning af opspædet spildevand fra overløb ved HPST Billund, P Introduktion Billund Spildevand A/S har den 15. august 2016 ansøgt om tilladelse til udledning af opspædet spildevand fra overløbsbygværker placeret ved hovedpumpestation Billund (HPST Billund, P23) til Billund Bæk. HPST Billund er beliggende på Løvlundvej 1a, 7190 Billund, matr. nr. 4x Sdr. Elkær, Grene. Beliggenheden fremgår af bilag 1. Ansøgningen er fremsendt med baggrund i nedlæggelsen af Billund Renseanlæg, hvor der i stedet er etableret en pumpestation HPST Billund, P23, således at spildevand fra Billund afskæres og ledes til rensning på Grindsted Renseanlæg. Som led i projektet nedlægges tre eksisterende overløb, der erstattes af to nye overløb ved pumpestationen. Teknik og Miljø Natur og Miljø Jorden Rundt Grindsted Tlf Sagsnr.: 15/20441 Sagsbehandler: Jan Hansen Tlf Derudover anvendes renseanlæggets tidligere laguner til forsinkelse, hvor der fra lagunerne sker en udsivning af opspædet spildevand til Billund Bæk. Da afstanden fra lagunerne til bækken er mindre end 25 meter finder bestemmelserne om udledning også anvendelse for udsivningen herfra, jf. spildevandsbekendtgørelsens Med nærværende afgørelse meddeles der i medfør af miljøbeskyttelseslovens 2 28, stk. 1, jf. spildevandsbekendtgørelsens kapitel 9 tilladelse til det ansøgte på forudsætninger og vilkår som fastsat nedenfor. 1 Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 2 Lovbekendtgørelse nr af lov om miljøbeskyttelse af 19. november 2015 Side 1/15

2 2.0 Redegørelse for det ansøgte HPST Billund består af et pumpebygværk, et tryktårn, to sparebassiner og forsinkelsesbassiner i form af fem serieforbundne laguner (lagunerne indgik som en del af det tidligere renseanlæg). Pumpesystemet på HPST Billund sikrer, at spildevand fra Billund By transporteres til Grindsted Renseanlæg gennem to gravitationsledninger hver med en dimensionsgivende kapacitet på 75 l/s. Spildevandet fra Billund By føres i to ledningsnet fra separatkloakerede områder og fra fælleskloakerede områder til hver sin pumpesump på HPST Billund. Herfra pumpes de to spildevandsstrømme til et tryktårn, hvor opstuvningen sikrer tilstrækkeligt tryk til, at spildevandet ved gravitation kan føres til Grindsted Renseanlæg. Spildevandsflowet fra de separatkloakerede områder udgør maksimalt 50 l/s hvilket betyder, at transportledningerne har plads til en fællesvandmængde på 100 l/s. Den fremtidige udledning til Billund Bæk i tilknytning til HPST Billund og de hertil knyttede kloakerede områder vil omfatte udsivning fra laguner og udledning via to overløb (BI-OV04 og BI-OV05). Nedenfor er funktionen af lagunerne og overløbene beskrevet med udgangspunkt i opbygningen og driften af HPST Billund. En oversigt over de væsentligste bygværker m.v. på HPST Billund fremgår af tabel 1 og figuren i bilag 2. Tabel 1: Væsentlige bygværker m.v. på HPST Det tilstrømmende spildevand og fællesvand føres fra pumpesumpene videre via et system af pumper som fremgår af tabel 2. Hvert pumpesæt rummer to pumper som reserve for hinanden. Side 2/15

3 Tabel 2: Pumper på HPST Ved lav belastning afledes alt tilstrømmende vand (spildevand og fællesvand) løbende til Grindsted Renseanlæg. Dette sker ved, at vandet ved hjælp af pumpesystemerne PU01/02 og PU03/04 føres til tryktårnet og herfra via transportledningerne til Grindsted Renseanlæg. Tryktårnet har en nyttehøjde på 6 meter og er opdelt i to kamre af en midtervæg for at holde spildevand og fællesvand adskilt i visse driftssituationer. Hvert kammer er tilkoblet hver sin transportledning. Midtervæggen er ikke ført helt op i tryktårnet, og der kan derfor ske overløb mellem de to kamre. Som nævnt overstiger den tilstrømmende spildevandsmængde ikke 50 l/s og der er ikke mulighed for overløb fra de separatkloakerede områder, hvorfor alt spildevand herfra altid føres til renseanlægget i Grindsted. Når den samlede belastning på HPST af fællesvand overstiger ca. 75 l/s og dermed transportledningens kapacitet knyttet til kammeret for fællesvand stuver vandet til overkanten i tryktårnet med overløb til det andet kammer, således at den samlede kapacitet på ca. 150 l/s kan sikres udnyttet. Såfremt tilstrømningen til pumpestationen er så stor, at begge kamre i tryktårnet er fuldt belastede aflastes der fællesvand til sparebassin 1, der er et ca. 100 meter langt overdækket betonkammer med et nyttevolumen på m 3. Tilførslen til sparebassinet sker ved opstart af pumpesystemet PU05/06 (der er også etableret en overløbsfunktion fra tryktårn til sparebassin 1, men alene som et nødoverløb). Når der igen er ledig kapacitet på transportledningerne ledes fællesvandet fra sparebassin 1 via pumpestationen tilbage til tryktårnet til rensning på Grindsted Renseanlæg. Hvis opmagasineringskapaciteten i sparebassin 1 er fuldt udnyttet og tilstrømningen af fællesvand til HPST fortsat overstiger transportledningernes kapacitet pumpes der i stedet til sparebassin 2, der er et åbent betonbassin med et nyttevolumen på m 3. Som for sparebassin 1 tømmes sparebassin 2, når der igen er ledig transportkapacitet til Grindsted Renseanlæg. I belastningssituationer omfattet af ovenstående vil alt spildevand og fællesvand således blive midlertidigt tilbageholdt og efterfølgende ledt til Grindsted Renseanlæg uden at der sker udledning til Billund Bæk. Side 3/15

4 Udledning til Billund Bæk vil kunne ske i følgende situationer: - Såfremt opmagasineringskapaciteten i såvel sparebassin 1 som sparebassin 2 er opbrugt og tilløbsflowet til HPST Billund fortsat er større end transportledningernes kapacitet vil aflastning ske til lagunesystemet - Såfremt tilløbsflowet til HPST Billund overstiger kapaciteten for videreførsel fra pumpesump 3 vil den del af den tilstrømmende vandmængde, som ikke kan føres videre, ledes til overløb til Billund Bæk via BI-OV04. Lagunesystemet består af 5 jordbassiner med et samlet volumen på ca m 3. De er serieforbundne fra lagune 1 til lagune 5 og fungerer som et samlet bassinsystem adskilt af skillevægge med overløb og successiv fyldning med tilløb i lagune 1 og afløb fra lagune 5. Afløbet står i åben forbindelse med overløbsbygværk BI-OV05, der har afløb til Billund Bæk. Den primære tømning af lagunerne sker ved nedsivning. Overløbet BI-OV05 i lagune 5 træder i funktion ved fortsat tilstrømning og hvis alle fem laguner er fyldte. Selve overløbsbygværket består af en brønd med en overløbskant dannet af svinerygsplanker. BI-OV04 står i forbindelse med pumpesump 3 via en overløbskant. Overløbsbygværket er en 10 meter lang kumme med risteafspærring og stengærde. Fra overløbsbygværket ledes vandet til Billund Bæk. Inden fællesvand ledes til overløb BI-OV04 eller til lagunesystemet ledes det gennem ristebørste med en rensekapacitet, der svarer til en traditionel rist med 5 mm spaltevidde. Begge overløb BI-OV04 og BI-OV05 er forsynede med en logger til registrering af overløbshændelser i form af antal, flow og varighed. De registrerede data anvendes til opgørelse af tidspunkter, varighed og aflastede vandmængder. Driften af HPST Billund sker ved PLC-styring med adgang fra operatørpc, der er placeret på Grindsted Renseanlæg. Styringen af pumper og fyldning af sparebassinerne 1 og 2 sker på basis af niveaumålinger. Tømning af bassinerne sker på grundlag af signal fra flowmålere på HPST Billund, og et signal om accept fra Grindsted Renseanlæg for opstart af tømningen. Den løbende driftskontrol af HPST Billund overvåges gennem PLC-styringen ved et SRO-system på Grindsted Renseanlæg, hvor alle setpunkter og driftsdata kan overvåges. Alarmer går direkte til vagten, der har pligt til straksindgreb, hvis det vurderes nødvendigt, herunder ved uacceptable driftshændelser i forhold til belastningen af Billund Bæk. Alle bassiner oprenses jævnligt til sikring mod utilsigtede stofbelastninger af Grindsted Renseanlæg og Billund Bæk. Side 4/15

5 3.0 Høring og indkomne bemærkninger Et udkast til denne tilladelse dateret 30. september har været fremsendt til Billund Spildevand A/S. Med af den 10. oktober 2016 har Billund Vand A/S fremsendt bemærkninger som er behandlet og besvaret af Billund Kommune med brev af den 17. oktober Fra Billund Vand A/S er den 20. oktober 2016 modtaget afsluttende bemærkninger pr. . Efter Billund Kommunes telefoniske drøftelse med Billund Vand A/S den 25. oktober 2016 er vurderet, at formuleringen af vilkår 3 i udkast til udledningstilladelse af den 30. september 2016 svarer til Billund Spildevand A/S s ansøgning med oplysninger om lukning af BI-OV03 i Billund Kommune vurderer på ovennævnte baggrund, at vilkår 3 bør fastholdes. 4.0 Planlægningsmæssige forhold Det samlede projekt omfattende nedlæggelse af Billund Renseanlæg og nedlæggelse af såvel de tidligere udløb herfra som tidligere overløb i tilknytning til de fælleskloakerede områder i Billund By og etablering af HPST Billund med tilhørende transportledninger, sparebassiner og nye overløbsfaciliteter er etableret i overensstemmelse med tillæg nr. 2 til Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommune har den 6. november 2014 i henhold til VVM-bekendtgørelsen truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. I forbindelse med afskæringen af spildevandet fra Billund til rensning på Grindsted Renseanlæg ansøgte Billund Spildevand A/S den 11. juni 2015 om ny tilladelse til udledning af renset spildevand fra Grindsted Renseanlæg. Billund Kommune meddelte den 22. september 2015 en ny udledningstilladelse for Grindsted Renseanlæg. I tilknytning til afskæringen af spildevandet fra Billund er der i den nye udledningstilladelse for Grindsted Renseanlæg fastsat skærpede krav til udledning af kvælstof, organisk stof (BI5) og suspenderet stof. I forbindelse med realiseringen af projektet og meddelelse af nærværende tilladelse bortfalder de hidtil gældende udledningstilladelser for Billund Renseanlæg og overløb fra de fælleskloakerede områder i oplandet hertil. Bilag 3 indeholder en oversigt over de udløb, der nedlægges og erstattes af de nye overløbsfunktioner i tilknytning til HPST Billund. Billund Bæk er et offentligt vandløb med en længde på ca. 3,5 km i Billund Kommune. Bækken er et tilløb til Grindsted Å, der er en del af Varde-Å-systemet med udløb i Vadehavet. Området ligger i Vandområdedistrikt Jylland og Fyn og er omfattet af Vandområdeplan for dette vandområdedistrikt. Side 5/15

6 Billund Bæk er målsat med god økologisk tilstand på strækningen i Billund Kommune. Bækken opfylder i henhold til MiljøGIS for vandområdeplanerne målsætningen med hensyn til DVFI på strækningen nedstrøms HPST Billund - det tidligere Billund Renseanlæg. På strækningen langs HPST Billund og opstrøms herfor er den økologiske tilstand med hensyn til DVFI betegnet som moderat, og målsætningen således ikke opfyldt. Den samlede økologiske tilstand er på hele strækningen karakteriseret som dårlig, idet den økologiske tilstandsklasse for fisk er betegnet som dårlig. Tilstanden for makrofytter er karakteriseret som ukendt. Årsagen til den dårlige økologiske tilstand for fisk er formentlig manglende passage ved Utoft Dambrug. Der er planlagt passage ved Utoft Dambrug i Der skal i henhold til bekendtgørelse nr. 794 af 24. juni 2016 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter gennemføres foranstaltninger over for regnbetingede udløb i Billund Bæk, der omfatter indsats vedrørende udledning af opspædet spildevand fra overløb ved Hans Jensens Vej og fra overløb ved indløbet til det tidligere Billund Renseanlæg (jf. MiljøGIS for vandområdeplanerne). Projektet omfattet af tillæg nr. 2 til Billund Kommunes Spildevandsplan , som udledningerne omfattet af nærværende afgørelse er en del af, indebærer bl.a. at de ovenfor nævnte overløb i indsatsprogrammet nedlægges. Det er Billund Kommunes vurdering, at projektet er i overensstemmelse med vandområdeplanen og indsatsprogrammet i den ovenfor nævnte bekendtgørelse herom, og at det vil bidrage til at miljømålet for Billund Bæk, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 24. juni 2016 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster vil kunne opfyldes, jf. vurderingerne nedenfor. Området, hvor HPST er placeret, er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. 5.0 Vurdering af det ansøgte Der er som led i ansøgningen foretaget beregninger vedrørende de hydrauliske og forureningsmæssige konsekvenser af det ansøgte. Det fremgår, at der er foretaget modelberegninger i MIKE Urban med henblik på at belyse udledningernes størrelse. Resultaterne heraf fremgår af tabel 3, der angiver fordelingen af det samlede tilløb til HPST Billund ved regn. Formål Mængde Hyppighed (m 3 /år) (gange/år) Pumpes til Grindsted Renseanlæg Løbende Nedsivning fra laguner Løbende Overløb Bygværk BI-OV ,0 Overløb Bygværk BI-OV ,2 I alt Tabel 3: Fordelingen af det samlede tilløb til HPST Billund ved regn Side 6/15

7 Som det fremgår af tabellen vil størstedelen af den aflastede vandmængde (opspædet spildevand) blive afledt via nedsivning i lagunerne. I henhold til resultaterne af de udførte beregninger vil der ske overløb via BI-OV04 tre gange årligt (som gennemsnit), og via BI-OV05 én gang hvert femte år (som gennemsnit). Til belysning af de ændrede stofbelastninger af Billund Bæk, som projektet kan forventes at medføre, fremgår af ansøgningen, at der på grundlag af den opstillede model er udførte beregninger af de fremtidigt udledte stofmængder (COD, BI5, Total-P og total-n) via overløbene BI-OV04 og BI-OV05 og via udsivning fra lagunerne. I beregningerne er indregnet, at der vil ske en stofreduktion via passage af børsteriste, og at der vil ske en yderligere rensning for især organisk stof og i mindre grad for P og N i lagunerne. De beregnede stofmængder til Billund Bæk fremgår af tabel 4. Iden Aflastninger Mængde COD BI5 Tot-P Tot-N (antal/år) (m 3 /år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) BI-OV BI-OV05 0, Nedsivning I alt Tabel 4: Beregnede stofmængder til Billund Bæk Vandløbsstrækningen blev før projektets gennemførelse tilført dels renset spildevand fra Billund Renseanlæg, dels opspædet spildevand fra de tidligere overløbsbygværker, der nedlægges som led i projektet. Projektet vil medføre en betydelig reduktion i tilførslen af forurenende stoffer til Billund Bæk, jf. tabel 5, hvor den beregnede fremtidige stoftilførsel fra overløb/laguner i tabellen ovenfor er sammenstillet med den hidtidige belastning af Billund Bæk. COD Kg/år BI5 Kg/år Tot-P Kg/år Tot-N Kg/år Hidtidig stofudledning 1), jf. Spildevandsplan Fremtidig stofudledning 2), jf. ansøgning ) Omfatter udledning af renset spildevand fra Billund Renseanlæg og udledning af opspædet spildevand fra hidtidige overløb 2) Omfatter udledning fra overløb BI-OV04, BI-OV05 og udsivning fra laguner Tabel 5: Hidtidig og fremtidig stoftilførsel til Billund Bæk Til belysning af de hydrauliske konsekvenser er der udført beregninger med henblik på belysning af forskellene i den hydrauliske belastning af Billund Bæk ved de hidtidige forhold og efter projektets gennemførelse. Det fremgår, at disse beregninger er baseret på Odense-regnserien, som er indgået i vandplanernes virkemiddelkatalog, jf. herunder retningslinje 7 i Vandplan , Vadehavet, Side 7/15

8 Hovedvandopland 1.10 (vandplanen for første planperiode er afløst af vandområdeplanen for anden planperiode). Af figur 1 fremgår de i henhold til ansøgningen beregnede maksimale overløbsvandføringer ( peak flow) for BI-OV04 (angivet i figuren som status ) for gentagelsesperioder mellem 1 og 10 år. Til sammenligning hermed er angivet beregnede peak-flow for det tidligere overløb ved indløbet til Billund Renseanlæg (angivet i figuren som Renseanlæg ). Det fremgår af beregningerne, at det maksimale flow reduceres væsentligt ved projektets gennemførelse, og at den hydrauliske belastning af Billund Bæk reduceres. Det skal bemærkes, at der tillige er udført beregninger for en situation, hvor der etableres yderligere bassinkapacitet på m 3 opstrøms HPST Billund (angivet som Fremtid i figuren). Billund Spildevand A/S har oplyst, at etablering af dette bassin er et fremtidigt projekt, der ikke indgår som forudsætning for den aktuelle ansøgning. Figur 1: Hidtidige og fremtidige overløbsvandføringer for BI-OV04 for gentagelsesperioder mellem 1 og 10 år. For så vidt angår udsivning fra lagunerne vurderes det, at der vil ske en væsentlig hydraulisk udligning af belastningen af Billund Bæk. Endvidere fremgår det af ansøgningen, at overløb via BI-OV05 kun forventes én gang hvert femte år som gennemsnit. Det er på baggrund af ovenstående Billund Kommunes forventning, at projektet vil medføre en formindsket hydraulisk påvirkning af Billund Bæk. Alt opspædet spildevand vil blive ledt gennem børsteriste inden udledning, hvor der ved de hidtidige overløb alene er sket en grovristning uden renseeffekt. Billund Kommune forventer derfor også, at det ansøgte kan sikre, at overløbene ikke giver anledning til uhygiejniske eller uæstetiske forhold. Endvidere vurderes det med baggrund i lagunernes placering og funktion, at det ansøgte ikke vil medføre forøget risiko for forurening af anlæg til indvinding af vand eller medføre forurening af grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsyningsformål. Side 8/15

9 Endelig skal bemærkes, at der i ansøgningen er fremsendt forslag til en årsrapportering, hvor Billund Spildevand A/S på baggrund af de etablerede målesystemer vil udarbejde en årlig oversigt over overløbenes funktion. Billund Kommune vurderer, at udarbejdelse af en årlig rapport kan være hensigtsmæssig, idet kommunen dog finder, at oplysninger om aflastede mængder fra lagunerne også er relevante. Det skal dog for god ordens skyld bemærkes, at den planlagte årsrapportering ikke berører krav om indberetning af data, der i øvrigt følger af lovgivningen, og at tilsynskompetencen for udløbene i henhold til miljøbeskyttelsesloven er tillagt staten, jf. miljøbeskyttelseslovens 66, stk. 4. Det er på grundlag af ansøgningens oplysninger Billund Kommunes vurdering, at projektet vil medføre såvel en formindsket stofbelastning som en reduceret hydraulisk belastning af Billund Bæk. Det er endvidere kommunens vurdering, at det ansøgte er i overensstemmelse med spildevandsplanen og vandplanlægningen, herunder de bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogram, som er udstedt i medfør af lov om vandplanlægning, og at det vil bidrage til at miljømålet for vandløbet vil kunne opfyldes. HPST Billund er ikke placeret i eller ved et NATURA-2000-område. Nærmeste NATURA-2000-område er Hedeområder ved St. Råbjerg beliggende ved Grene Å (Internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 85), hvortil afstanden er ca. 3 km i luftlinje. Grindsted Å, som Billund Bæk har tilløb til, er en del af Varde-Å-systemet med udløb i den nordlige del af Vadehavet (Ho Bugt). Den nederste del af Grindsted Å før dens udløb i Varde Å, Varde Å frem til udløbet i Ho Bugt og Vadehavet er en del af Natura-2000-områderne nr. 88 (Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde) og nr. 89 (Vadehavet). Billund Kommune har vurderet at nærværende afgørelse ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura-2000 områder væsentligt. Ligeledes er vurderet, at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV. Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af virkninger på Natura-2000 områder eller på konkrete bilag IVarter. Billund Kommune finder med baggrund i ovenstående, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte på de vilkår, som er fastsat nedenfor. 6.0 Afgørelse og vilkår Under henvisning til ovenstående meddeler Billund Kommune på nedenstående vilkår tilladelse til udledning af opspædet spildevand fra overløbsbygværker og fra laguner i tilknytning til HPST Billund Tilladelsen meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 1, jf. 17, 19 og 41 i spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4). Side 9/15

10 Ved udnyttelse af tilladelsen bortfalder hidtil gældende udledningstilladelser for Billund Renseanlæg og overløb fra fælleskloakerede områder i oplandet hertil. Opmærksomheden henledes på miljøbeskyttelseslovens 78a, hvoraf følger, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. dog lovens 78a stk Vilkår 1. Tilladelsen omfatter udledning af opspædet spildevand fra to overløbsbygværker BI-OV-04 og BI-OV-05 samt udsivning af opspædet spildevand fra laguner (1-5) i tilknytning til HPST Billund. 2. Anlægget skal være etableret og skal drives i overensstemmelse med det i ansøgningen oplyste, dog med de ændringer og præciseringer som følger af nærværende tilladelse 3. Overløb BI-OV-03, jf. bilag 3, skal være nedlagt med en fysisk afspærring inden udgangen af Senest 1 måned efter afgørelsens meddelelse skal der til Billund Kommune fremsendes oplysninger om udledningsstedernes UTM-koordinater baseret på en landinspektøropmåling (BI-OV04 og BI-OV05). 5. Opspædet spildevand skal inden udledning via BI-OV-04 og inden tilledning til lagune-systemet renses i børsteriste med en renseeffekt, der modsvarer rensning i traditionel rist med en spaltevidde på maksimalt 5 mm. 6. Der skal føres driftsjournal med angivelse af alle relevante oplysninger om anlæggets drift. 7. Anlægget skal inspiceres mindst én gang ugentlig. Tidspunkt for inspektion skal angives i driftsjournal eller på anden måde fastholdes som dokumentation for inspektionens udførelse. 8. Overløbsbygværker og laguner og tilhørende børsteriste skal inspiceres mindst én gang pr. uge og skal oprenses/renses efter behov, herunder til sikring af, at der ikke opstår risiko for utilsigtet påvirkning af vandmiljøet eller risiko for uhygiejniske forhold. Tidspunkt for oprensning/rensning skal angives i driftsjournalen. 9. Der skal installeres måleudstyr i tilknytning til overløbene BI-OV-04 og BI- OV-05 til registrering af overløbshændelser fx via chatter funktion. Registreringer skal omfatte tidsrum og udledt vandmængde for hver enkelt hændelse. Side 10/15

11 Der skal endvidere installeres måleudstyr i tilknytning til lagune 1 til registrering af tilledning af opspædet spildevand fx via chatter funktion. Registreringer skal omfatte tidsrum og tilledt vandmængde i hvert tidsrum. Ovennævnte tidsrum skal inkludere dato og klokkeslæt. 10. Det anvendte måleudstyr skal mindst én gang hvert andet år gennemgå et servicetjek med tilhørende kalibrering og eventuelt justering af måleudstyret. Dokumentation for servicetjek/kalibrering/justering skal fremgå af en journal. 11. For tilfælde af unormale drifts-, uhelds- og nødsituationer skal etableres et anlæg til alarmering af personale. Virksomheden skal råde over en driftsinstruks, der beskriver hvordan personalet skal forholde sig i de nævnte situationer. Der skal på anlægget være mulighed for umiddelbart at iværksætte foranstaltninger, der imødegår risiko for udledning til vandmiljøet ved eventuelle strømsvigt. Der skal opretholdes registreringer som dokumentation for eventuelle tilfælde af unormale driftsforhold, uheld og nødsituationer. 12. Registreringer, herunder data i driftsjournaler, måle-, kalibrerings- og justeringsdata - som angivet i vilkår skal opbevares sikkert i en periode på 5 år. Registreringer skal kunne genfindes og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Ovennævnte vilkår om registreringer berører ikke krav om indberetning af data, der i øvrigt følger af lovgivningen. 8.0 Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens kap. 11, jfr. 98, 99 og 100. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den inden rådhusets lukketid. Du klager via Klageportalen, der ligger på og Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside samt på og Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageporta- Side 11/15

12 len, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. En eventuel klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger 9.0 Offentliggørelse Afgørelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside den Kopi af afgørelsen er sendt til: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Svana, Med venlig hilsen Jan Hansen Miljøsagsbehandler Bilag 1. Anlæggets beliggenhed 2. Oversigtsfigur HPST Billund 3. Oversigt over udløb og overløbsbygværker, der nedlægges Side 12/15

13 Bilag 1. Anlæggets beliggenhed Beliggenheden af HPST Billund, P23 er vist med blå cirkel på kortet Side 13/15

14 Bilag 2. Oversigtsfigur - HPST Billund Side 14/15

15 Bilag 3. Oversigt over udløb og overløbsbygværker, der nedlægges Identifikation By Plan Adresse Billund R/A Lagune 1 Billund Nedlægges som udløb 2015 Løvlundvej 1A Billund R/A Lagune 2 Billund Nedlægges som udløb 2015 Løvlundvej 1A Billund R/A Lagune 3 Billund Nedlægges som udløb 2015 Løvlundvej 1A Billund R/A Lagune 4 Billund Nedlægges som udløb 2015 Løvlundvej 1A Billund R/A Lagune 5 Billund Nedlægges som udløb 2015 Løvlundvej 1A BI-OV01 Billund Nedlægges i 2015 Løvlundvej 1A BI-OV02 Billund Nedlægges i 2015 Hans Jensens Vej BI-OV03 Billund Nedlægges i Møllevej Tabel 1: Oversigt over nuværende udløb fra renseanlæg og overløbsbygværker i spildevandsopland Billund By BI-OV01 er fjernet BI-OV02 fjernes i Overløbsvand er nu afskåret fra tilløb til overløbsbygværket ved afspærring med en betonprop BI-OV03 er ikke lukket endnu. Det sker i I den mellemliggende periode forventes det, at den ikke kan gå i overløb. Driften har undersøgt højest mulige vandspejl på stedet ved en praktisk prøvning. Ved en provokeret stuvning kunne vandspejlet i BI-OV03 ikke presses højere op end ca. 27 cm under bygværkets overløbskant. Side 15/15

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Søndre Skole Tinghusgade Grindsted. Att.: Serviceleder Henrik Dam.

Søndre Skole Tinghusgade Grindsted. Att.: Serviceleder Henrik Dam. Søndre Skole Tinghusgade 3 7200 Grindsted Att.: Serviceleder Henrik Dam e-mail: hda@billund.dk 31. oktober 2017 Tilslutnings- og udledningstilladelse - afledning af drænvand til Engsøkanalen Billund Vand

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Dato: 25.1. 2016 Tilladelse til udledning af drænvand via eksisterende regnvandsudløb til Kanalen i Kanalbyen med udløb til Grindsted Engsø Orbicon

Læs mere

Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S

Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Screeningsafgørelse ikke VVM-pligt Grindsted Renseanlæg Billund Vand A/S 1.0 Introduktion Billund Vand A/S har med brev af den 27.3. 2017 fremsendt

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jobi Værft A/S Værftskaj 2 9970 Strandby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: jfj@jobigroup.dk

Læs mere

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å.

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Vindinge Å. Tilladelsen er et tillæg til udledningstilladelsen

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune TILLADELSE TIL Hjørring den 08-07-2016 Sagsnr.: 06.11.01-G01-4-15 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak i Stationsvej til Vindinge Å,

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

udledning af overfladevand fra L01U69A ved Lem til Lem Bæk

udledning af overfladevand fra L01U69A ved Lem til Lem Bæk Randers Spildevand A/S Tørvebryggen 12 8900 Randers C Sendt på e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Telefax +45 8915 1515 randers.kommune@randers.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: 21. juni. 2016 Godkendelse af: Tankanlæg til Adblue Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund CVR-nummer: 23343118

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Att.: Susanne Røndbjerg

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Att.: Susanne Røndbjerg Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Att.: Susanne Røndbjerg srb@billund.dk Miljøgodkendelse af udledning fra Bassin 6 til Billund Bæk tillæg til Miljøgodkendelsen af 8. april 2011 Den 29. marts

Læs mere

Det oppumpede grundvand vil blive udledt til en grøft/privat vandløb ved rensningsanlægget som har udledning til Sønder Vejrup Bæk.

Det oppumpede grundvand vil blive udledt til en grøft/privat vandløb ved rensningsanlægget som har udledning til Sønder Vejrup Bæk. ESBJERG SPILDEVAND A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 6. december 2016 Sagsbehandler Birte Høeg Telefon direkte 76 16 51 38 Sagsid 16/24648 Midlertidig tilladelse til afledning

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand

Tilladelse til udledning af regnvand Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Horsens Vand Alrøvej 11 8700 Horsens Spildevand Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen Direkte: 76292502 www.horsens.dk Sagsnr. 06.11.01-K08-171-16 Dato: 26.10.2016

Læs mere

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund 18. maj 2016 Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund Billund Kommune har den 9. maj 2016 med henvendelse fra

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R. Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via bassin til Ølsted

Læs mere

Afgørelse Den 05-02-2015 Sagsnr.: 15/2208 Dok.nr.: 11 Sagsbehandler:

Afgørelse Den 05-02-2015 Sagsnr.: 15/2208 Dok.nr.: 11 Sagsbehandler: HOFOR A/S Att. Asger Jørgensen asjo@hofor.dk Afgørelse Den 05-02-2015 Sagsnr.: 15/2208 Dok.nr.: 11 Sagsbehandler: Egedal Kommune har nu behandlet jeres ansøgning om midlertidig udledning af renset grundvand

Læs mere

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå.

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Att.: Marianne Jeppesen og Aksel Olsen Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150330179 Udledningstilladelse for

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 14. september 2015 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S har den

Læs mere

Hjørring Kommune. Løkken Action House APS Industrivej Løkken. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Løkken Action House APS Industrivej Løkken. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune Løkken Action House APS Industrivej 1 9480 Løkken TILLADELSE TIL Hjørring den 21-02-2017 Sagsnr.: 06.11.01-G01-4-17 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33

Læs mere

Udledningstilladelse. Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg

Udledningstilladelse. Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg DATO 1. februar 2013 SAGS NR. 326-2012-106996 Udledningstilladelse Midlertidig udledning af renset spildevand

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 59 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 18. august 2017 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Bangsbo Å fra ejendommen Søndergade 206, 9900 Frederikshavn. Indholdsfortegnelse

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Bangsbo Å fra ejendommen Søndergade 206, 9900 Frederikshavn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Torstein Fjordbak Vestbanegade 5 9800 Hjørring Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: tf@bundgaard-ark.dk

Læs mere

Tilladelse til nødoverløb af spildevand ved ny pumpestation ved Thorsmarken på matr. 28k, Mejlby By, Linde til Rismølle Bæk

Tilladelse til nødoverløb af spildevand ved ny pumpestation ved Thorsmarken på matr. 28k, Mejlby By, Linde til Rismølle Bæk Randers Spildevand A/S Tørvebryggen 12 8900 Randers C Sendt på e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Telefax +45 8915 1515 jakob.aarup@randers.dk

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å.

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å. Forsyning Ballerup A/S. Ågerupvej 84-86. 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 1. december 2014 Tlf. dir.: 41750124 E-mail: sbj@balk.dk

Læs mere

Udledningstilladelse til udledning af overfladevand fra Tranegilde og Vallensbæk Moser til St. Vejle Å.

Udledningstilladelse til udledning af overfladevand fra Tranegilde og Vallensbæk Moser til St. Vejle Å. Park- og Vejcenter HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att. Anne Thorup Eriksen Mail: ater@hofor.dk (på vegne af Kloaksammenslutningen) Sagsbehandler: Nicolai Christensen Telefon: 43 57 77

Læs mere

Udledningstilladelse til overløb via Isterød pumpestation (P29) til Usserød Å fra fælleskloakeret opland

Udledningstilladelse til overløb via Isterød pumpestation (P29) til Usserød Å fra fælleskloakeret opland Udledningstilladelse til overløb via Isterød pumpestation (P29) til Usserød Å fra fælleskloakeret opland Udløbsnummer:P029 Koordinator: 717.396,6; 6.197.567,3 (UTM32) Adresse: Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm

Læs mere

Tillæg til midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Lerbæk og Grindsted Å

Tillæg til midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Lerbæk og Grindsted Å VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S Gl Kærvej 15 6800 Varde Att.: Mette Skov Hansen, mesk@dinforsyning.dk og Claus A. Nielsen, clan@dinforsyning.dk. Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 Tillæg til

Læs mere

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand Natur og Miljø Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk 13-10-2017 Sagsnr. 06.00.00-P19-1-17.. Halsnæs Forsyning A/S Gjethusparken 3, 1. sal 3300 Frederiksværk Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften

Læs mere

2 Nuværende forhold. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. Afgørelse - Tilladelse til midlertidig udledning Den 28-01-2014

2 Nuværende forhold. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. Afgørelse - Tilladelse til midlertidig udledning Den 28-01-2014 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Afgørelse - Tilladelse til midlertidig udledning Den 28-01-2014 1 Indledning Center for Teknik og Miljø, har modtaget en ansøgning fra Vejdirektoratet

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej Att.: Kasper Nielsen Ørnegårdsvej 19 2820 Gentofte 9. november 2015 Sagsnr. EMN-2015-17137 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej har

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Udledningstilladelse af opspædet spildevand og overfladevand til Vældbækken

Udledningstilladelse af opspædet spildevand og overfladevand til Vældbækken Syddjurs Spildevand A/S 20-10-2015 Tyrrisvej 14 Sagsnr.: 15/41351 8410 Rønde Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Udledningstilladelse af opspædet spildevand

Læs mere

Rønde Fjernvarme Udledningstilladelse, overfladevand

Rønde Fjernvarme Udledningstilladelse, overfladevand Rønde Fjernvarme a.m.b.a. 28-03-2017 Skrejrupvej 9c Sagsnr.: 17/10426 8410 Rønde Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Rønde Fjernvarme Udledningstilladelse,

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Billund Kommune har den 3. juli 2013 via Niels Danielsen, Skala Arkitekter A/S, modtaget anmeldelse om tilladelse

Læs mere

UKF (DENMARK) A/S Viborgvej Holstebro. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af

UKF (DENMARK) A/S Viborgvej Holstebro. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af UKF (DENMARK) A/S Viborgvej 265 7500 Holstebro Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af minkhaller på minkfarmen på Omme Landevej 37, 7200 Grindsted Billund Kommune har den

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Tilladelsen gælder for midlertidig udledning af ca. 560 m3 neutraliseret bassinvand fra Skærbæk Svømmehal, Storegade 46, Skærbæk.

Tilladelsen gælder for midlertidig udledning af ca. 560 m3 neutraliseret bassinvand fra Skærbæk Svømmehal, Storegade 46, Skærbæk. Miljø og Natur Tønder Kommune Team Ejendomme Wegners Plads 2 6270 Tønder Direkte tlf.: +4574929242 Mail: lbs@toender.dk Sags id.: 06.11.01-P19-2-17 Ks:ljø 6. marts 2017 Tilladelse til udledning Tilladelsen

Læs mere

Side 2. Indholdfortegnelse

Side 2. Indholdfortegnelse Randers Spildevand A/S Tørvebryggen 12 8900 Randers C E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Telefax +45 8915 1515 randers.kommune@randers.dk

Læs mere

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse

Læs mere

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB Niras Herningvej 34 A, stuen 4800 Nykøbing F Att.: Merete Leth Hansen 25. NOVEMBER 2015 MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB Niras har på vegne af

Læs mere

Tilladelse til udledning af processpildevand i forbindelse med udsyring af boring , tilhørende Lolland Forsyning

Tilladelse til udledning af processpildevand i forbindelse med udsyring af boring , tilhørende Lolland Forsyning Brøndboringsfirmaet Brøker A/S Spånnebæk 7 4300 Holbæk 20. december 2016 Brevid: 3890181 Sagsnr.: 347049 Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Postadresse Jernbanegade 7 4930 Maribo Tlf.: 54 67 67

Læs mere

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 43 7250 Hejnsvig Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til udledning af opspædet spildevand fra overløbsbygværk ved Basaa

Tilladelse til udledning af opspædet spildevand fra overløbsbygværk ved Basaa Sagsnr.: 13/29194 KS: thgr Sønderborg Forsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af opspædet spildevand fra overløbsbygværk ved Basaa versionsnr.: 1.3 14-05-2012, msnl 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 04-12-2015 Sagsnr.: 15/18369 Dok.løbenr.: 331235/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

HOFOR A/S Att: Inger Mølgaard Andersen Afgørelse - Tilladelse til udledning Den

HOFOR A/S Att: Inger Mølgaard Andersen Afgørelse - Tilladelse til udledning Den HOFOR A/S Att: Inger Mølgaard Andersen inma@hofor.dk Afgørelse - Tilladelse til udledning Den 02-06-2014 Egedal Kommune har nu behandlet jeres ansøgning om midlertidig udledning af grundvand til Gåsebækrenden,

Læs mere

Udledningstilladelse til renset spildevand fra hævet nedsivningsanlæg på ejendommen. Kløv Kær 6, 7700 Thisted

Udledningstilladelse til renset spildevand fra hævet nedsivningsanlæg på ejendommen. Kløv Kær 6, 7700 Thisted Henrik Højbak Kløv Kær 6 7700 Thisted Plan- og Miljøafdelingen 28. juni 2016 BrevID.: 2309983 Medarbejder: kkn Udledningstilladelse til renset spildevand fra hævet nedsivningsanlæg på ejendommen Kløv Kær

Læs mere

påvirke et Natura 2000-område væsentligt, beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EFhabitatdirektivets

påvirke et Natura 2000-område væsentligt, beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EFhabitatdirektivets 1 - Landzonetilladelse, hestebokse - Dalbyovervej 44, Hører til journalnummer: 01.03.03-P16-93-16 Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 19-07-2016

Læs mere

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose Notat Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose behandler en ansøgning om regulering af Lilleå ved etablering af et vandingssted på matr. nr. 5hø, Hinnerup By, Grundfør. Høringsmaterialet

Læs mere

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016 Teknik og Miljø Rakkeby Dambrug v. Aquapri A/S Durupvej 44, Glyngøre 7870 Roslev Dato: 08-06-2017 Sagsnr.: 773-2015-30322 Navn: Jette Vester Direkte tlf.nr.: 99707072 E-mail jette.vester@morsoe.dk Vilkårsændringer

Læs mere

2. Udledningen til Øresund skal ske via eksisterende udløb TA R2, brønd 52BRF00 ved Taarbæk Havn.

2. Udledningen til Øresund skal ske via eksisterende udløb TA R2, brønd 52BRF00 ved Taarbæk Havn. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til: forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150430061 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund fra udløb Ta

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Jacob Bjerre Balling Glyngørevej 36 Trustrup 7800 Skive

Læs mere

Revideret tilladelse til reduceret udledning af regn- og overfladevand fra Interstil A/S, Egeskovvej 15, Egebjerg

Revideret tilladelse til reduceret udledning af regn- og overfladevand fra Interstil A/S, Egeskovvej 15, Egebjerg Api Property Fund Denmark P/S Rådhuspladsen 75. 3 1550 København V E-mail: tonny.nielsen@aberdeenpropertyinvestors.com TEKNIK OG MILJØ Spildevand Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax:

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 Naturcenteret Bytoften 2, 79947421 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven til omlægning af rørbro i Ralm Bæk. Varde Kommune ønsker

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

UDKAST Tilladelse til forlægning af offentligt vandløb N 20 K

UDKAST Tilladelse til forlægning af offentligt vandløb N 20 K MIJODAN A/S Geestruplund 2 6534 Agerskov Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-4-16 Ks: KK xx. november 2016 UDKAST Tilladelse til forlægning af offentligt

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Tilløb til

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Naturstyrelsen - Kronjylland Vasevej 7 8900 Randers Att: Jan Grundtvig Højland, JGH@nst.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02686-6 Ref. Thomas Kristian Kjellerup 28-10-2016 Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

GEV A/S Tårnvej Grindsted. Tilladelse til udledning af drænvand til den rørlagte Banegrøft med udløb til Grindsted Å

GEV A/S Tårnvej Grindsted. Tilladelse til udledning af drænvand til den rørlagte Banegrøft med udløb til Grindsted Å GEV A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted Dato: 23.8. 2016 Tilladelse til udledning af drænvand til den rørlagte Banegrøft med udløb til Grindsted Å Billund Kommune har med brev af den 9. august 2016 fra GEV A/S

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej 310 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 06-09-2016 / 01.03.03-P19-16-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Orientering om miljøafgørelse på Bolderslevskovvej 90

Orientering om miljøafgørelse på Bolderslevskovvej 90 Digital annoncering Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 14-04-2015 Sagsnr.: 15/9664 Dokumentnr.: 9 Ejendom: 7425 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283

Læs mere

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra vej- og stianlæg Vejledalen til Fløbæk via udløb VE573U

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra vej- og stianlæg Vejledalen til Fløbæk via udløb VE573U Vejle Kommune Anlæg & Infrastruktur Kirketorvet 22 7100 Vejle ATT: Claus Weng Petersen Sendt på mail: clwpe@vejle.dk 14-07-2017 Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra vej- og stianlæg Vejledalen

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Skanska Øresund A/S Havneholmen 29 1561 København V Att. Jesper Brandt Jesper.brandt@skanska.dk 27-04-2015 Sagsnr. 2015-0084922 Dokumentnr.

Læs mere

Nakskovvej 15, 7400 Herning. 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Nakskovvej 15, 7400 Herning. 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven TEKNIK OG MILJØ DCH - Herning Nakskovvej 15 7400 Herning Att.: Anita Fyrstman E-mail: anita@tjekket.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Tilladelse til afledning af tag- og overfladevand fra LEGO House og Pladser

Tilladelse til afledning af tag- og overfladevand fra LEGO House og Pladser Billund Kommune Park og Vej Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Koldingvej 2, Billund A/S Koldingvej 2 7190 Billund Dato: 2016-09-15 Tilladelse til afledning af tag- og overfladevand fra LEGO House og Pladser

Læs mere

Steen Vingborg Egebjerg Landevej Hejnsvig. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato:

Steen Vingborg Egebjerg Landevej Hejnsvig. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: Steen Vingborg Egebjerg Landevej 130 7250 Hejnsvig Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 04-10-2016 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 19d,

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time Esther Søgaard Søndre Storetoft 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 16/7128 Reg. nr. 563-40-5004-00 Endelig tilladelse

Læs mere

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med beskrivelserne i ansøgning af 10. januar 2017.

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med beskrivelserne i ansøgning af 10. januar 2017. Favrskov Kommune Torvegade 7 8450 Hammel Att: Carsten Monsrud Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til etablering af

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter. FREDERICIA KOMMUNE Att. Carsten Pedersen Gothersgade 20 A 7000 Fredericia Tilladelse til etablering af vandhul 03-09-2015 Sags id.: 15/8065 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Fredericia Kommune

Læs mere

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Att. Juddi Madsen: jm@skanderborgforsyning.dk Dato: 9. maj 2014 Sagsnr.: 12/72424 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Udkast til tilladelse til forlægning af privat vandløb

Udkast til tilladelse til forlægning af privat vandløb Antoon van Ittersum Vinumvej 37 Vinum 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-3-16 Ks: KK XX. august 2016 Udkast til tilladelse til forlægning

Læs mere

8382 Hinnerup Tlf

8382 Hinnerup Tlf Peter Møller Skanderborgvej 156 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til regulering af vandløb på matriklel

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand til Nordre Landkanal

Tilladelse til udledning af tagvand til Nordre Landkanal Tilladelse til udledning af tagvand til Nordre Landkanal Tilladelse i medfør af: Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 meddelt til: Mette Bang Jensen & Anders Gleitze Nielsen Jegstrupvej 15 7800 Skive

Læs mere

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Holbæk Kommune giver tilladelse til, at Undløse Vandværk, Jupiter id 00103518, anlægs id 321.20.0011.00, ombygger vandværkets åbne filtre

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand langs Birkvej, 6800 Skjern

Tilladelse til nedsivning af vejvand langs Birkvej, 6800 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Kommune Trafik og Vej Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Lone Sørensen Direkte telefon

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted Dato: 30-09-2015 Billund Kommune har den 21. august 2015, via Elna Mortensen, Kopenhagen Fur,

Læs mere

1. Bassinet skal udformes som beskrevet i ansøgningen 2. Bassinet skal placeres som vist på kortbilag nr. 1 og indenfor matr. nr. 6h Voldum By, Voldum

1. Bassinet skal udformes som beskrevet i ansøgningen 2. Bassinet skal placeres som vist på kortbilag nr. 1 og indenfor matr. nr. 6h Voldum By, Voldum FAVRSKOV SPILDEVAND A/S Torvegade 7 8450 Hammel Att. Maria M. Eriksen e-mail: mer@favrskovforsyning.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget en ansøgning om intern flytning af

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Afgørelse om lovliggørelse af 2-rækket minkhal opført på ejendommen beliggende Søvangvej 25, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Afgørelse om lovliggørelse af 2-rækket minkhal opført på ejendommen beliggende Søvangvej 25, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Afgørelse om lovliggørelse af 2-rækket minkhal opført på ejendommen beliggende Søvangvej 25, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 18. maj 2015 modtaget anmeldelse om lovliggørelse af 216 m 2 2-rækkers

Læs mere

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede.

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede. Søby Vandværk v. Mogens Junker Larsen Søbyvej 41 8570 Trustrup Byg og Miljø Dato: 6. maj 2015 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5464 Tilladelse

Læs mere

Afgørelse vedr. svineproduktionen på Kildevangsvej 24, 4000 Roskilde -

Afgørelse vedr. svineproduktionen på Kildevangsvej 24, 4000 Roskilde - Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Att.: Mikael Kirkhoff Samsøe; mks@gefion.dk CBM Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Helen Bovbjerg Sørensen Natur og

Læs mere