V o re Cochlearia-Arter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V o re Cochlearia-Arter."

Transkript

1

2

3 V o re Cochlearia-Arter. Af K. Wiinstedt. Da jeg af Erfaring ved, hvor vanskeligt det kan være at bestemme vore Cochlearia- Arter, skal jeg her forsøge at udrede deres Karakterer for maaske derved at hjælpe en eller anden nidkær Florist til at skelne Arterne konsist fra hinanden; de vedføjede Tegninger haaber jeg særlig skal bidrage dertil. Af vore tre Arter er navnlig Cochlearia officinafis (Læge-Kokleare) og C. anglica (Engelsk Kokleare) saa nær beslægtede, at C. anglica i vore Haandbøger gerne regnes for en Varietet af C. officinalis. Jeg tror dog, at Opfattelsen af C. anglica som egen Art er holdbar, navnlig paa Grund af Frugtens ejendommelige Karakter og Artens Udbredelse. I det følgende er det særlig Adskillelsen af C. anglica fra C. officinalis, der har været mit Maal. Habituelt set er der mellem de tre Arter den Forskel, at C. danica er forholdsvis lille og spinkel med smaa Frugter, C. officinalis stor og kraftig med større Frugter og C. anglica endnu kraftigere - robust - og med paafaldende store og opblæste Frugter. Ser man nærmere til, opdages der hurtigt Forskelligheder paa Bladenes Form, ikke alene paa Grundbladenes, der kan være samlet i Roset, men ogsaa og især paa Stængelbladenes. De sidstes Karakterer bruges gerne til Hovedadskillelse mellem C. danica paa den ene og de to andre Arter paa den anden Side, idet C. danica siges at have stilkede og de andre siddende Stængelblade. Denne Stilkethed maa dog forstaas saaledes, at den kun gælder for de nederste og mellemste Stængelblade og ikke for de øverste, der altid er siddende. Bladet er, som Tegningen viser, oftest jævnt afsmalnende mod Befæstningspunktet, men Forskellen mellem Arternes Blade er tydeligst udtalt gennem Befæstningspunktets Karakter, der hos de to, C. officinalis og C. anglica, overalt paa Stænglen er øret-omfattende. Til Adskillelse mellem de to hjælper dette Blad yderligere, da det hos C, officinalis er saa bredt som langt, men hos C. anglica oftest over dobbelt saa langt som bredt og but i Spidsen. Dets Takkethed kan være forskellig hos de to Arter, men oftest har det kun en Tak eller Tand paa hver Side. Grundbladets Form er mindre brugeligt som Adskillelseskarakter, fordi det varierer meget hos alle tre Arter og paa et og samme

4 Individ, men for C. danica gælder dog, at det er mere hjærteformet spydformet end hos de to andre, hvor det kan være svagt hjærteformet til helt cirkelrundt hos C. officinafis - eller langt elliptisk hos C. anglica. Bladene er saaledes som Helhed. længere og smallere hos C. an.glica end hos C. officinafis og mindre takkede. Frugternes Størrelse, som Tegningen giver et Begreb om, er ret nød\'endig til Adskillelse af C. officinafis fra C. anglica., idet den i Haandbøgerne anførte Karakter - Blomsterbladets Størrelse i Forhold til Bægerbladets - efter mine Erfaringer ikke er brugbar og derfor især har givet Anledning til urigtige Bestemmelser af storblomstrede Former af C. officinalis til C. anglica.. Deres Form kan imid lertid hjælpe til Adskillelsen af de to Arter, idet de hos C. officinalis, som Tegningen viser, er pæreformigt afsmalnende i en lang Negl, medens de hos C. anglica er regelmæssigt elliptiske, pludseligt arsmainende i en kortere Negl. Ses paa den enkelte Blomsts Udseende, saa viser det sig, at Blomsten hos C. anglica. gør et langt' større og navnlig bredere og mere aabent Indtryk end hos C. officinalis, hvor den er smal og sammenkneben. Denne Forskel skyldes Forskellen paa Blomsterbladneglens Længde. Blomsterbladets Længde er for øvrigt hos C. anglica sjældent mere end det dobbelte af Bægerbladets og ikke tre Gange saa langt, som Haandbøgerne kræver; hvad det derimod ofte er hos de storblomstrede C. officina.lis- Individer Frugternes Størrelse er, som før nævnt, et sikkert Skilletegn mellem de to Arter; navnlig er den opblæste Karakter hos C. anglica karakteristisk. Dens Form hos C. dan.ita og C. officinalis er endvidere meget variabel og næppe brugelig som Adskillelseskarakter (hvil ket ogsaa findes brugt), idet man hos begge træffer saavel kuglerunde som mod begge Ender af'smainende Frugter. Med Hensyn til Arternes Udbredelse i Landet meddeler Langes Haandbog, at C. danica. ik ke er sjælden, C. officinalis noget sjældnere (Issefjorden undtagen) og C. anglica den sjældneste, hvorfor Fin desteder anføres for denne Art. De fleste af disse maa dog sikkert behandles med megen Kritik og opfattes som storblomstrede Former af C. ojficinalis. I Botanisk Museums danske Herbarium ligger typiske C. a.nglica.-exemplarer fra Saltholm, Dragør, Stranden Nord for Køge, Faarevejle paa Langeland, Holkenhavn ved Nyborg, Odense Fjord, Helnæs ved Assens og Skelskør; en Udbredelse, der synes at indskrænke sig til Østersøen og Bælterne - paa selve Kattegatkysterne er den saaledes ikke fundet 2

5 3 hverken i Danmark eller Sverrig. I Sverrig optræde.r den efter Neuman i Skaane, Blekinge og paa Øland, men sjældent. Endvidere har jeg selv fundet den paa Stranden ved \ / Amager Fælled og I<ongelunden. (\ l 1 \ Af Langes Findesteder har jeg \'--v! J { ) l set Planten paa Langøre paa Hel- '-- w.l næs og blev først der klar over 1 dens Habitus, og at mine tidli gere C. anglica-bestemmelser (f. ( X.3 Ex. Gyllingnæs ved Horsens) Vokseplads er jo som bekendt ( (: var fejlagtige. Alle tre Arters /j\ ) j j 1 ) den saltvands aavirked Havsto, ty hvorfra de SJældent fjærner s1g 5 \k 0 ret langt. C. danica vokser ger- /\ Q ne i selve Højvandsgrænsen, \ Y V Q o cr 1 )o m n syne forøvrigt, hvad Fo -...".. dnnger td Bundens som 111 '7 ij 9 10 Vandets Saltholdighed angaar, Gru ndbl ade ar: l. danica, 2. offi- at være den nøjsomste; den er cin.alis, 3. a. nglica. St:eṇgelḅlade ogsaa den af de tre Arter, som ar:.4. angltca, 5. o.fftctnalts, 6. gaar længst ind i den botniske dantca. Frugter af: 7 baade af danica og o.fficinalis, B. anglica. ug t.. De to and e findes hyp Kron blade af: 9. officinalis, lo. p1gst lflden for H ØJ vandsgrænsen anglica. (Alle Afbild ninger i na- paa de federe Syltenge eller paa turlig Størrelse./ forraadnende Tan!?volde eller langs Grøfteudløb, hvori salt Vand kan stige op. C. danica er den tidligst udviklede af de tre, og da den oftest er enaarig, bortvisner den og forsvinder ganske hen paa Sommeren. Med Hensyn til Bladenes Sukkulens (Kødfuldhed) er C. anglica langt den rigest udrustede og derfor vanskelig at præparere til Herbariebrug. Sommerfuglenotitser fra Lolland. Af Helg e Hansen. I 1918 havde jeg atter den Fornøjelse at indsamle og iagttage Sommer.fugle paa Lolland. jeg genfandt alle Dyrene fra sidste Aar, og desuden

6 4 tog jeg følgen de Arte r, der ikke er nævnte i Fortegne lse n [ra disse Lokalitete r: Vanessa polych loros, Kirse bær-takvinge. Re t alm. i Nyste degne n. V. antiopa, Sørgekaabe. l Stk. i Onse Vig. P e l y g o n i a c- album. D e t h v i d e C. Roden Skov 6. Aug., Il. Aug., 12. Aug. l Stk. hver Dag. P a r a r g e ege ria v. ege rides. Sæbyholm Skov, Kettinge,--alm. Ph e o>ia tremula l -;! v. Kettinge i August. Pygæra cu rtula l i Rode n Skov i August. Dre pana falca taria l d v. Nyste d. Acronycta megace phala. Alm. v. Ke ttinge. A. euphorbiæ. Alm. i Rode n Skov. Agrotis F i m b r i a. l Stk. pa a Sukkerlokning i Sæbyholm Skov v. Nakskov A. triangulum. Ve d Nakskov paa Sukkerlokning, v. Nyste d paa blomstre nde Liguste r. A. brunne a. Nakskov, Nysted paa iguster. A. umbrosa. Mg. alm. ved Nysted paa Liguster A. r u b i. Sæbyholm Skov. A. nigrica ns. Sæbyholm Skov, Nyste d. A. tritici. Sæbyholm Skov. A. y p s i l o n. Alm. v. Nyste d og Nakskov A. o c c u l t a. Nogle Stkr. v. Nysted paa Sukke rlokning. Charaeas graminis. 4 dd v. Nyste d. Mamestra tha I a s s i n a. Alm. paa blomstre nde Liguste r ved Nyste d. M a me stra trifol ii. Mg. alm. ved Nyste d. Miana bicolor i a, I Masse vis i Grøfte rne v. Nyste d. A p a m e a t e s t a c e a. Nysted, Nakskov. Hade na och rolecca. Alm. v. Nyste d, Maribo, Nakskov. Hadena scolopaci na 3 Stk. paa Liguste r v. Nyste d. Polia polymita. Nogle Stkr. v. Nakskov. Helotropha leuco stigma. Mg. alm. v. Nyste d. Enke ltvis v. Nakskov. Nonagria ca nna. l d i Indrefjorde n v. Nakskov. N. sparganil 4 l d i Indrefjorden v. Nakskov. N. typha og Varietete n Frate rna var almir) delige i Indrefjorde n v. Nakskov. N. dissoluta. Nogle Stk. v. Nyste d. N.. dissoluta v. arundineti. Alm. v. Nyste d. N. neurica. Ret alm. v. Nyste d. Se ntamaritimn. l Stk. v. Nyste d. Le uca nia obsoleta, straminea, co nige ra, og lithargy ria. Nyste d. Caradmia alsines. l Stk. v. Nyste d. Amph ipyra pyramide a. Mg. alm. Sukkedokningsdyr v. Sæbyholm Skov og Nyste d. Dysch o ricta suspecta. 2 Stk: v. Nyste d paa Liguster. O r t h o s i a n i t i d a. 2 Stk. i Sæbyholm Skov v. Nakskov. Xa nthia luti a. Nakskov. Pyr rhia umb ra. Alm. v. Nysted. og Nakskov. Catocaia promissa.2 Stk. i Sæbyholm Skov v. Nakskov. Ge ome tra papilionaria. v. Nyste d. Acidalia imm utata. v. Nysted. Ae. annulata. Sæbyholm Skov v. Nakskov. Aci dalia orn ata. 2 Stk. v. Kettinge. Ephyra punct aria. l ej v.

7 5 Nakskov. Timandra arnar a v. Nakskov. Lare nti a tri stata. Roden Skov, Lare nti a vespertari a. Nakskov.'. Lare:nti a vittata. Alm. v. Nakskov. Lr. ca pit a t a, 2 Stk. paa Sukkerl okning i Sæbyholm Skov. Tephroc):y sti:a oblongata v. Kettinge. Abraxa s adusta ta v. Maribo. Selenia terra lunari a v. æstiva. l ej i Roden Skov. Epione advenari a. Nakskov, Nysted. Gnophos obscurari a. 2 Stk. paa Burre ved Kettinge. Phra gmatobia fuliginosa. 2 Stk. v. Nysted. Coch lid i o n l i m aco d es. 2 r:!' r:!' l i Roden Skov v. Nysted. H e p i a l u s h e c t a. l r] og l i Sæbyholm Skov. N o nagri a geminipuncta l Stk. den 8. August paa blomstrende Liguster. l Stk. kætse t den 4. August. Alle Dyrene er ta get fra den 28/ 7.-3 /8 Fortegnelse over sjældnere og sjældne Planter, fundet det sydøstlige Himmerland Aarene af P. M. Pedersen, Vallø Højskole. De latinske Navne er efter Morte nsen & Ostenfelds Fortegnelse, de danske ef ter Raunkjærs Ekskursions- Flora. (B. M.) bety der, at Planten er bestemt af Botanisk Museum. A c o r u s c a l a m u s, Kalmus: Stevn,. Villestru p, Skaaru p. A c o n i t u m c o m a r u m, Venusvogn: Eng ved Marienborg. Acta ea spicata, Druemunke: hh., i Mængde ved Vivebrogaard. A g r i m o n i a o d o r a t a, Vellugte nde Agermaane: Villestru p. Aira setace a, Sump-Bunke: Madum Sø, Als Odde. A j u g a p y r a m i d a l i s, Pyramideform et Læbeløs: Rold Skov. A Il i u m u r s i n u m, Rams-Løg: Øster Lavnkær, Havnø. A l n u s r u g o s a, Rynket Æl: Gandrupgaard ; plantet. Alopecuru s fulvus, Gul Rævehale: Hvarre Sø, Teglhuse i Rold Skov. Alyssum ca lyci num, Graadodder: t. alm. Anaphalis marg aritace a, Hvid Evighedsblomst: Rebild Ba kker. (B. M.)

8 6 Anch usa offici nalis, Læge-Oksetunge: Als, Helberskov, Hobro, Ove. Andromeda polifolia, Rosmarinlyng, alm. Anthemis tinct oria, Farve- Gaaseurt, Rold, Vive, V. Korrup, Fredenslund. Arabis hirsuta, Stivhaaret Kalkkarse, t. alm. Arct ostaphylos uva ursi, Stedsegrøn Melbærris, alm. A r i s t o l o c h i a c l e m a t i s, H jertebladet Slangerod: Mari enborg. A r n i c a m o n t a n a, Bjerg- Guldblomme, alm. Arternisia maritima, Strand-Malurt: Als, Als Odde, Havnø. Asplenium trich omanes, Rundfinnet Radeløv: Hegedal. A s t e r s a l i c i f o l i u s, Pilebladet Asters: Villestru p, Astrup, Holthuse. Atriplex Babingtonii, Tykladet Melde: Als Odde. Avena fatua, Flyve-Havre: Hadsund. A. pratensis, Eng.-H., t. alm. B e r1 e r o a i n c a n a, Graa Kløvplade: Havnø, V. Kor rup, Thygeslund. Blech num spica nt, Kambregne: Rold Skov. Botrych ium lunaria, Alm Maanerude: Als Odde. Buphthalmum speci osum, Tusindstraale: Ovegaards Mølle, Vive. Bupleurum tenui!lsimum, Smalblader Hareøre: Als, Havnø. Butomus umbellatus, Brudelys: Bodum. Calamagrostis arundinace a, Skov-Rørhvene, alm i Skovene. Calamintha a.ci nos, Voldtimian, t. alm. Campanula glomerata, Nøgleblomstret Klokke: Ove. C a r d a m i n e s i l v a t i p, Skov- Springklap: Rold Skov. Carex dioeca, Tvebo-Star, h. h. C. d i s t a n s, Fjernakset S., h. h. C. ericetorum, Lyng- S.: Hobro, Thygeslund, Asp Bakker, Røde Mølle i Rold Skov. C. HQ rnsch uch ia na, Skedestil ket S., t. alm. C. l a s i o c a r p a, Traad-S.: Øster Doens, Mad u m Sø. C. pseudocy perus, Knippeakset S., h. h. C. riparia, Tykakset S.: Vester Lavnkær, Havnø. Carlina vulgaris, Bakketidsel, t. alm. C a t a b r o s a a q u a t i c a, Dynd-Tæppegræs: Nysum, Villestrup, Terndrup. Centuncu lus minimus, Liden Kurdearve, t. alm. Cephalaria tatarica: St. Arden.

9 7 Cerastium arven se, Storblomstret Hønsetarm, alm. Chamaepe ricl ymenum suecicu m, Hønsebær: Rebild Bakker, Stockholm Mose. Chrysanthemum parthe nium, Matrem,Okseøje, h. h. Chrysosplenium oppositifolium, Smaabladet Milturt: Thygeslund. C i c h o ri u m i n t u b u s, Alm. Cikorie: Solbjerg, Stevn. C i n e r a r i a c a m p e s t r i s, Mark- Fnugurt: Røde Mølle. C. p a l u s t r i s, Alm. F.: Møldrup Enge, Villestru p, L. Vild-. mose. C i r c a e a a l p i n a, Liden Steffensurt. Kalkværket i Rold Skov. C i r c i u m a c a u l e, Kortstænglet Tidsel, t. alm. C o n i u m m a c u l a t u m, Plettet Skartyde; Havnø.. C o n v o l v o l u s s e p i u m, Gærde-Snerle: Hobro, Hadsund. C o r n u s s a n g u i n e u. s, Rød Kornel, t. alm. Coronaria tomentosa, Fiksernellike: Marienborg, Solbjerg. Corydalis ca va, Hulrodet Lærkespore: Havnø. Cynoglossum orrc i nale, Læge-Hundetunge: Hovtved, Havnø, Stevn, Vive, Ove. C y s t o p t e r i s r r a g i l i s, Skør Bægerbregne.: Ove, Siem,. Vebstrup og Valsgaard Kirkegaardsdiger. C y t i s u s l a b u r n u m, Alm. Guldregn: N ør! und Skov. D a p h n e m e z e r e u m, Pebertræ : Villestru p, O vegaards Mø)le, Rold Skov. Dentaria bulbirera, Løgbærende Tandrod: Endelen v. Vis borg. Digitalis purpurea, Rød Fingerbøl: Solbjerg, L. Arden, Skelum; rorv. Dia nthus barbatus, Studenter- Nellike: Vive, Solbjerg, Holthuse; rorv. D i p s a c u s s i l v e s t e r, Alm. Kartebolle: Kjeldstru p, Skel u m. Drosera longifo lia, Langbladet Soldug: Madum Sø. Echi um vulgare, Alm. Slangehoved: Helberskov, Vi ve. E p i l o b i u m ro s e u m, Rosenbladet Dueurt t. alm. Bpipactis palustris, Sump-Hullæbe: Damborg Bro, Nørlund Skov. E q u i s e t u m h i e m a l e, Skavgræs: Rold Skov, O vegaards Mølle. E r i c a te t r a l i x, Klokkelyng, alm. E r i o p h o r u m l a t i ro l i u m, Fladbladet Kæruld: Damborg Bro, Kalkværket i Rold Skov. Erysimum ch e.iranthoides, Gyldenlak-Hjørneklap: Nørlund.

10 Erythraea litoralis, Strand-Tusindgylden: Als Odde, Havnø. E. p u l c heil a, Liden T.: Als Odde, Havnø, Hadsund. Festuca thalasica, Strand-Annelgræs: Als Odde. F i l a g o a r v e n s i s, Ager-Museurt: Hadsund. Filipendula hexapetala, Knoldet Mjødurt, h. h. G a g e a s p a t h a c e a, Hylsterbladet Guldstjerne, h. h. G a l a n t h u s n i v a l i s, Vin tergæk: Overgaards Mølle, Valsgaard, Siem, Terndrup, Vester Lavnkær; forv. Galeap sis ladanun, Sand-Hanekro: Kalkgraven v. Rostrup, Lundsgaard. Galium boreale, Trenervet Snerre, t. alm. G e n i s t a a n g l i c a, Engelsk Visse, alm. G. pilo sa, Haaret V., alm. G. tinct oria, Farve-V., alm. G e n t i a n a b a l t i c a, Baltisk Ensian: Øster Doens. G. p n e u m å n a n t h e, Klokke-E.: Als Odde. G e r a n i u m s a n g u i n e u m, Blodrød Srorkenæb: Als. H e l i a n t h e m u m c h a m a e c i s t u s, Soløje: Overgaards Mølle, Thygeslund. Helianihus tuberosus, Knoldet Solsikke: Skaarup, Hadsund. Helich rysum arenarium, Gul Evighedsblomst, alm. H e l o s c i a d i u m i n u n d a t u m, Svømmende Sumpskærm, alm. Hemeroca llis flav a, rødgul Daglilje : Siem forv. H esperis matronalis, Vellugtende AFtenstjerne :. Valsgaard; forv. Hie raciu m rigid um Hartmann, co ll. Trekantet Høgeurt (B. M.), alm. H i p p u ri s v u l g a r i s, Hestehale: Blaakilde, Teglhus Rold Skov. H y o s c y a m u s n i g e r, Bulmeurt: Overgaard, Havnø. Hyperici.tm pulch rum, Smuk Perikum, alm. H. montanum, Bjerg- P.: N rlund Skov, Rostrup. H. h u m i fus u m, Liggende-P., h. h. H y p h o c o e r i s g l a b r a, Glat Kongepen: Tisted, Myhlenberg. H. macu lata, Plettet Kongepen: Hesselholt, Rostrup. I m p a t i e n s p a r v i f l o r a, Smaablomstret Springbalsamin: Marienborg, Vivebrogaard ; i Mængde. I s o e t e s l ae u s t r e, Sortgrøn Brasenføde: Mad u m Sø. juncus capitatus, Finbladet Siv, Als Odde. j. filifo rmis, Traadstænglet S, in. alm. J. g l a u c u s, Blaagraa S.: Hobro, Kalkværket i Rold Skov.

11 J u n i p e r u s c o m m u n i s, Alm. Ene, alm. i de fleste Skove, særlig i Rold Skov. Lappa tomentosa, Filtet Burre: Solbjerg. L em n a g i b b a, Tykbladet Andemad: Havnø. Leonturus ca rdiaca, Alm. Hjertespænd: Helberskov, Havnø. L e p i d i u m d r a b a, Hjerteskulpet Karse: Visborgaards Skovriderbolig. L. r u d e r a l e, Stinkende Karse : Hobro. L i m o n i u m v u l g a r e, Tætblomstret Hindebæger: Als Odde, Havnø. L i n a r i a m i n o r, Liden Torskemund: Kalkgrav v. Rostrup. L o b e l i a D o r t m a n a, Tvepibet Lobelie: Hvarre Sø, Mad u m og St. Økse Sø i Rold Skov. L i t o r e Il a l a c u s tr i s, Liden Strandbo, alm. v. Søer og Damme. Lonice ra xylosteum, Dunet Gedeblad: Gandrupgaard, forv., Marienborg. L u p i n u s l u t e u s, Gul Lupin: Myhlenberg; forv. fra Dyrkning. L. p o l y p h y Il u s, Mangebladet L: Nørlund Skov; oprindelig plantet.. L u z u l a s i l v a t i c a, Stor Frytle: Hadsund, Tvedskov. Ly c o p od i u m a n n o t i n u m, Femrudet Ulvefod: Hadsund, Asp Bakker, Rold Skov. L. c l a v a t u m, Alm. U., al m; i Mængde v. Øster Doens. L. co mplanatum, Flad U.: Asp Bakker. L. i n u n d a t u m, Krybende U.: Als Odde v. Mad u m Sø. L s e l a g o, Otteradel U, : Rold Skov. L y s i m a c h i a t h y r s i f l o r a, Duskblomstret Fredløs, alm. M a l v a m o s c h a t a. Moskus- Katost, t. alm., den hyppigste Art af Slægten. M. silvestris, Alm. K., t. alm. mod Øst, sjælden mod Vest. M a r r u b i u m v u l g a r e, Kransburre : Ove. Melam pyrum silvaticu m; Skov- Kohvede: Nørlund Skov. M e l i l o t u s offici n a l i s, Mark- S., h. h. paa Græsmarker. M. i n d i c u s, Indisk S.: Hobro. Matrica ria ch amomilla, Vellugtende Kamille, h. h. M. matri ca rioides, Skiveblomstret K.: Hobro, Hadsund. Mentha longifolia, Graa Mynte: Vester Korrup, Over Karls. M. spica ta, Grøn M. : Rold, Terndrup, Vive, Vebstrup. M o n o t r o p a h y p o p i t y s, Snylterod: Thygest und.

12 IO Montia lamprqs perma, Stor Vandarve, (B. M.) t. alm. Myrica gale, Mose-Pors, alm. M y r r h i s o d o r a t a, Spansk Kørvel: H egedal, Røde Mølle, Rold, Als, Arden. Narcissus pseudonarci ssus, Paaskelilje: Siem, Terndrup. Vester Lavnkær, Valsgaard; forv. N u p h a r l u t e u m, Gul Aakande: Villestru p, Terndrup. Farsø Mose i Rold Skov. O b i o n e p e d u n c u l a t a, Stil ket Kilebæger: Als Odde, Havn ø. O n o p o r d o n a c a n t h i u m, Tornvinget Æselfoder: Marien borg, Hadsund. Oe nothera biennis, Toaarig Natlys: Als, Rostrup, Solbjerg, Stev n; forv. Op hioglossum vulgatum, Alm. Slangetunge : Als. Ornithogalum umbellatum, Kostblomstret Fuglemælk: Vester Lavnkær, Siem. Papaver rhoeas, Korn-Valmue: Havnø. Hadsund, Vive. Pedicularis silvatica, Skov Troldurt, alm. Peplis portula, Vandportulak, t. alm. P e t a s i t e s a l b u s, Hvid Hestehov: Kalkværket i Rold Skov. P. offici n a l i s, Tordenskræppe: Hobro, Siem, Hadsund, Gl. Viffertsholm. P h l e u m B o e h m e r i, Glat Rottehale: Als Kirkebakke, Ro-. strup. Phyteuma spica tum, Damborg Bro. P i ro l a m i n o r, Liden Sommerkonval, alm. P i r u s c o m. m u n i s, Pæretræ: Hadsund. Plantago media, Dunet Vejbred, t. alm. Po lemoneum co eruleum, jakobsstige: Villestrup; forv. Polygala serpyllaceum, Spæd Mælkeurt: Øster Doens. Polygonum offici nale, Kantet Konval: Rostrup.. P. v e r t i c i Il a t u m, Kransbladet K.: Vil lestrup, Vester Lavnkær, Tvedskov, Endelen. P o l y g o n u m m i n u s, Liden Pil eurt, t. alm. Populus balsamife ra, Balsam- Poppel: Rold. P: n i g r a, Sort P. : Villestru p. Potamogeton Friesii, Braadbladet Vandaks: Røde Mølle. P. polygonifolius, Aflangbladet V., t. alm. P. p r a e l o n g u s, Langstrakt V. : Røde Mølle. P ri m u l a a c a u l i s, Storblomstret Kodriver: Haynø. P r u n u s a c i d a, Sur Kirsedrer: O vegaards Mølle. P. a v i u m, Fugle-K.: Ovegaards Mølle.

13 11 P. pa dus, Hæg, t. alm. Pulsatilla vulgaris, Opret Kobjælde: Røde Mølle, Rostrup, Ove. Qu ercu s sessil iflor a, Vinter-Eg: Hadsund. Radiola multifloṛa, Lid en Tusin dfrø, alm. paa fugtig Hede. Ran unculus hederace us, Vedbendbladet Frøpeber: Stevn. R. l i n g u a, Langbladet Ranunkel: Villestru p, Terndrup, Havnø. R a m i s c h i a se c u n d a, Ensidig Som merkonval: Nørlund Skov. Rhynchos pora alba, Hvid Næbfrø, alm. R. fusca, Brun N.: Madum Sø. Ribes grossularia, Stikkelsbær, h. h. R. rubrum, Alm. Ribs, h. h. Roripa palustris, X silvestris (B. M.), i Mængde paa en Mark v. Rørbæk; et besværligt Ukrudt. Rosa rubignos a, Vin-Rose, h. h.; hyppig paa Skrænterne ved Mariager Fjord. Rubus fissus, Lav Brom bær: Vester Lavnkær. R. s a x a t i l i s, Fruebær: Øster Lavnkær, Thygeslund. Rumex aqu aticus, Dynd-Skræppe: Nørlund, Nørlund Skov, LouisendaL Rumex dom es ticu s, By-Skr ppe. t. alm. R. m a r i t i m u s, Strand- S.: Als. S a g i n a a p e t a l a, Kronløs Firling: Hobro. S. m a r i t i m a, Rank F.: Strandenge v. Als Odde og Havnø. Salix pentandra, Peruha mret Pil, t. alm. i Moser. S. a c u t i f o l i a, K as pisk Pil, t.. alm.; plantet. S. amygdali.n a, Mandel-P.: Vester Lavnkær; plantet. S. a m y g d a l i n a, x f r a g i li s, Bølgebladet P.; Nørlund, Vester Lavnkær; plantet. S. ci nerea x viminalis, Laaddengrenet P.: Vester Lavnkær; plantet.. S. h a s t a t a, Spydbladet P.: Damborg Bro, Skjolin g Bro. Sapon aria offici nalis, Læge-Sæbeurt, t. alm. Seirpus ca espitos us, Tue-Kogleaks, alm. S. co mpressus, Fladtrykt K., t. Alm. S. m a r i t i m u s, Strand- K., alm. v. Stranden; en Mærgelgrav ved Visborg, ca. 3 km fra Stranden. S. p a u c i f l o r i s, Faablomstret K., t. alm. S. setace us. Børstefor met K., t. alm. S. silvat icu s, Skov- K., t. alm. S. r u f u s, Rødbrun K.: Als Odde, Hadsund. S c o r z o n e r a h u m u l i s, Lav Skovsoner, t. alm.

14 12 Sedum album, Hvid Stenurt, t. alm. paa Kirk gaardsdiger. S. r u p e s t r e, Bjerg-S., t. alm. paa Kirkegaardsdiger. S. m a x i m u m, Alm. St. Hansurt: t. alm. S. p u r p u r e u m, Rød St. Ha nsurt: Rold Skov. Sempervivum tectorum, Husløg: Rold. Selinum ca rvifolium, Kommenbladet Seline, alm. S e n e c i o v i s c o s u s, Klæbrig Brandbæger: Hadsund. Sieglingia decumbens, Nedliggende Tandbælg, alm. S i l e n e d i c h o t o m a, Gaffelgrenet Lim urt, h. h. paa Græsmarker. S. nutans, Nikkende L., h. h.; hyppig paa Skrænterne ved Mariager Fjord. S. m a r i t i m a, Strand-L., ved Mariager Fjord, ud for H egedal. Sparganium nimimum, Spæd Pindsvineknop, t. alm. Spiradela polyrrhiza, Stor Andemad, h. h. S t a c h y s l a n a t u s, Lammeøre: Resø; forv. S t e Il a r i a a p e t a l a, Kron løs Fuglegræs: Thygeslund. S. n e m o r u m, Skov-Fladstjerne: Tved skov, Endelen. S. c r a s s i f o l i a, Tykladet F.: Hobro, Lille Vildmose. S t r a t i o t e s a l o i d e s, Aloebladet Krebse lo: Røde Mølle. S y m p h y t u m a s p e r' u m, Ru Kulsukker, h. h.; forv. Ta nace tum balsamita, BalsamRejnfan, Vebstrup; forv. T h a l i c t r u m f l a v u m, Gul Frøstjerne: Øster Lavnkær. T. m i n u s, Liden F.: Als Kirkebakke; T h r i n ci a h i rt a, H undesalat: Teglhus i Rold Skov. T h y m u s s e r p y Il u m, Smalbladet Timian, al m; T. c h a- m a e d r y s, Bredbladet T. synes at mangle. Trientalis europaeus, Skovstjerne, alm. Trifoliu.m agrarium, Humle- Kløver, h. h. T r i g l o c h i n m a r i t i m a, Strand-Trehage, alm. paa Strandenge; inde i Landet paa en Eng ved Skjoling Bro, ca. 20 km fra Stranden. Trisetum flavesce ns: Villestrup, Rold. Ulex europaeus, Opret Tornblad: Rold Skov. U l m u s c a m p e s t r i s, Smaabladet Ælm: Gandrup Gaard, Ravnkilde, Rold; plantet. U l t r i c u l a r i a m i n o r, Liden. Blærerod: Røde Mølle. Vacc i nium myrtillus, Blaabær, alm. V. u l i g i n o s u m, Mose- Bølle, alm. V. vitis idaea, Tyttebær, alm. V e r b a s c u m l y c h n i t i s, Blegblomstret Kongelys: St. Arden. V. n i g r u m, Mørk K.: Vive, Solbjerg, Ovegaards Mølle, V. Korrup.

15 13 V. t h a p s u s, Filtbladet K., t. alm. V e r o n i c a m o n t a n a, Bjerg-Ærenpris: Havnø, Thyges! und. V i c i a v i Il o s a, Sand-Vikke, h. h.; forvildet fra Dyrkning. V i n c a m i n o r, Liden Singrøn: Siem, Solbjerg; forv. Vi o l a h i rta, Haaret Viol: Overgaards Mølle, Vivebrogaard. Tillæg, Arch angelica sativa, Vand- Kvan: Hobro, Overgaards Mølle, Hadsund. A s p i d i u m d ry o p t e r i s, Tredelt Egebregne: Rold Skov, Øster Lavnkær, Vester Korrup. C i r s i u m h e t e r o p h y Il u m, Forskelligbladet Tidsel, N ørlund Skov, Thygeslund. Levis ticu m paludapifolium, Alm. Løvstikke: Siem; forv. R i b e s n i g r u m, Solbær : Villestru p, Kalkværket i Rold Skov. Hepatica triloba, Blaa Anemone, t. alm., i Mængde v. Overgaards Mølle. Ornithologiske Optegnelser fra Uldum-Egnen og nærmest lilstødende Egne tilligemed lidt Fuglebiologi. Af K. K r i s t e n s e n, pens. Lærer i Uldum. Det var sande Eldoradoer for Vade- og tildels ogsaa fo r Svømmefugle: Bekkasiner, Vagtelkonger, Ryler, Klirer, Brushønsene, Vildænder, Maager og Terner og mange flere V a g t e l e n (Coturnix co mmunis Bonna t) har tidligere været meget mere alminde.lig her paa Egnen, end den er nu. Det var rigtrgnok sjælden, man fik Foglen at se; thi den er en stor Mester til at skjule sig i det høje Græs; men dens saakaldte M Slag" kunde man jævnlig høre i vide Kredse, navnlig i. Aftentimerne. Tyskerne mener, at den siger: "Buk, Ryggen! ".' Den er den eneste Hønsefugl, der trækker, og den trækker i umaadelige Flokke. Den til hører mere Syden end nordligere Strøg. I Italien optræder. den i Mængder og i Syd-

16 14 rustand i Masser, og den ha r været kendt fra de tidligste Tider. Baade Aristoleles og Pl inius omtaler den. Den første omtaler den som en daarlig Flyver, og den sidste fortæller, at dens Træk foregik i saa store Masser, at de, naar de paa Rejsen over Havet tog Hvil paa et Skib, kunde vælte Fartøjet. Der menes, at den Mylder af Vagtler, som "Himlen sendte Israelitterne" under deres Vandring i Ørkenen, ha r været saadanne Massetræk. Se anden Mosebog 16. Kap. og Davids 105. Salme, 40. Vers. P. Herschend omtaler den som i Aftagende ved Herschendsgave, og Faber omtaler den som sjælden ved Vejle. K i r g i s i s k S t e p p e h ø n e (Syrrhaptes paradoxus Pall.) danner et Mellemled mellem Hønsene og Duerne. Den ha r sit Hjem paa de asiatiske Stepper omkring det kaspiske Hav, og derfra ha r den et Pa r Gange aflagt større Besøg i Europa, hvad der maa noteres som store Sjældenheder, da Ft.glene jo ellers som bekendt, aldrig foretager Rejser fra Øst til Vest, men altid fra Nord til Syd og omvendt. I 1859 saa man enkelte Flok k e her i Vest Europa; men disse var kun Forløbere for en meget stor og almindelig Indvandring Der var da meget store Flokke paa mindst et Par Hundrede; de slog sig særlig ned i Hedeegne ogsaa her i Danmark; men i 1864 forsrandt de fu ldstændig igen. I 1888 kom de atter igen, ogsaa denne Gang i store Flokke, og ogsaa denne Gang søgte de særlig til de vestjyske Heder, der havde Lighed med deres hjemlige Egne. Man haabede, at vi skulde faa vor Fuglefauna forøget med et nyt Standvildt; men det gik ikke efter Ønske; thi efter et Pa r Aars Forløb trak de sig atter fuldstændig tilbage til deres asiatiske Stepper; maaske fordi Naturforholdene ikke rigtig har passet dem, eller fordi de blev for stærkt forfulgte.. Der var stor Forskel paa Steppehønsenes Farver, idet nogle var stærkt sandgule; medens hos andre Farverne var betydelig mørkere. Som det vil være bekendt, er der noget i Naturen, der kaldes Formumning (Beskyttelseslighed), der bestaar i, at et Dyr i væsentlig Grad ligner sin Omgivelse, og det er vel den, der her gør sig gældende, saa at Steppehønsene har Lighed med den Omgivelse, hvori de er opvokset i deres Hjemstavn. Skønr det ligger uden for nærværende Optegnelsers Plan, saa vil jeg dog her meddele, at jeg for Aar tilbage kom sammen med forlængst afdøde Skræddermester Delin i Vester Ørum. Han var en ivrig Kaninavler, og han fortalte mig da, at naar han holdt en sort Klud hen foran

17 IS Hunnen under Parringen, saa fik den sorte Unger. jeg saa da ogsaa hos ham hele Kuld af sorte Kaninunger, skønt der ellers ikke var sorte Kaniner i hans Bestand.*) jeg har nu kendt Uldum Kær i mindst 65 Aar, og jeg har fulgt dens Omskiftelser og dens Udvikling med Interesse, saa jeg har værei Vidne til store Forandringer. jeg har kendt den paa Tider, da Oversvømmelser var ret al mindelig, da det ingenlunde var sjældent, at Gudenaa paa de lavere Steder gik over sine Bredder og skyllede hele Høstakke bort med sig, da det hørte til Dagens Orden, at Kreaturerne gik i Bløde og maatte slæbes op, og da en stor Del af Høet maatte køres ud af Kæret med Stude, der bedre end Heste kunde færdes paa den bløde Bund. Nu er det meste anderledes. Ogsaa Fuglefaunen er ændret betydelig. Men for ikke at gøre mig skyldig i alt for store Gentagelser, skal jeg nøjes med her at henvise til mine Optegnelser i nærværende Tidsskrift af 1899 samt til min Artikel om "Fugle og jægerliv i Uldum Kær" Side 75, Aargang Naturhistorisk Forening for Sjælland. Medlemsfortegnelse Bauer, Hønseriejer, Avedøre Strand, Glostrup. 2. Bergstrøm, Dyrlæge, Ringsted. ). Christiansen, Læge, Skelskør. 4 Deurs, Vilh. v., stud. polyt., Finderup, Høng. 5 Eckardt, cand. phil., Violvej 6, Gentofte. 6. Engel, Lærer, Kjeldstrup, Slagelse. 7 Engelhan, Ingeniør, Helsingørsgade 49, Hillerød. 8. Ewa ldsen, V., Gartnerelev, Ringstedgade 67, Roskilde. 9 Feddersrn, Tage, stud. med., Valdemarsgade 1 5, København B. 1 o. Fejlberg, Assistent, Tystofte, Tjæreby. 1 1, Hansen. Aksel, Lærer, Herringløse, Viksø Hansen, Eggert, Lærer, Dyrhaugesvrj 16, Korsør. 1 J. Hansen, Marie, Lærerinde, Viby S j. 14. Hansen, 0., Lærer, Næstved. 15. Hasle, S., Toldklarerer, Landemærket ), København K. 16. Hasle, Maskinmester, Ballerup. 17. Henriksen, H., Lærer, Sorøvej 19 1, Slagelse. 18. Hertz, Overlæge, Kysthospitalet paa Refsnæs, Kalundborg. ;') Dette Forhold skyldtes sikkert Atavisme. Red.

18 Hertz, Provst, Frenderup, Høng. 20. Hoffmeyer, Skat, D r. theol., Pilealle 1, København F Horn ung, Pianofabrikant, Frederiksborggade 44, KølJenhavn K. 22. Hougaard, N., Seminarielærer, Haslev. 2 l Hvid, P., Lærer, Holbæk. 24. Høeg, Eiler, Læge, Jægerspris. 25. l versen, Rentier,»Casino c, Slagelse. 26. Jacobsen, Oluf, Direktør, Carit Etlarsvej 6 z, København V. 27. Jensen, Ad., Professor, Zoologisk Museum, København K. 28. Jensen, Apoteker, Nørrebros Apotek, København N. 29. Jensen, J. P. C., Lærer,»Jelma«, Kalundborg. ;o. Jensen, L. P., Førstelærer, Højelse. JI. Johansen, Landbrugskandidat, Lyngby Johansen, Harald, Discipel, Køge. 33 Kierulff, Vibe, Student, Griflenfeldtsgade 35, København N. 34 Knudsen, Mejrribestyrer,.»AIIe.rshøj«, Gadstrup. 35. Kristensen, Lærer, Ousager, Lejre. 36. Kryger, J. P., Lærer Rosenvej, Gentofte. J7. Larsen, Carl, Sløjdlærer, Sundevedsgade 5 3, København V. 38. Larsen, Fr., Lærer, Dysted, Olstrup. 39 Larsen, Lærer, Tybjerglille, Herlufmagle. 40. Larsen, Distriktslæge, Kalundborg Larsen, Dyrlæge, Højelse, Lille Skensvrd. 42. Lorent zen, Volmer, Discipel, Nørregad e, Køge. 43.Læssøe-Engberg, Lærer, Køge. 44 Madsen, C., Læge, Ruds-Vedby. 45 Martens, Jørgen, Strandvej 3 z, København Str. 46. Mathiassen, Lærer, Mullerup, Slagelse. 47 Moesgaard, Frode, Discipel, Køge. 48. Mortensen, Overlærer, Ringsted. 49 Møller, Frits, Lærer, Fuglebjerg. 50. Mørch-Hansen, Bibliothekar, Langebækgaarden, Langebæk. 51. Nielsen, C., Gartner,»Friheden«, Hvidovre Strand, Valby. p. Nielsen, P. K., Lærer, Bredegade 70, Slagelse. 5. Olsen, Lærer, St. Sal by, Køge. 54 Ottesen, Forstander, Det kgl. Vajsenhus, København K. 55. Palitzsch, Sven, cand. polit., Carlsbergvej 1 o, Valby. 56. Pedersen. P. M., Lærer, Ungdomsskolen, Vallø. 57. Petersen, Axel, Dyrlæge, Ringsted. 58. Rasmussen, Gustav, Sagfører, Sorø. 59 Rasmussen, L., Papirhandler, Borup. 6o. Ringdahl, Oscar, Lærer, Falsterbogalan 14, Helsingborg. 61 Ryden, Niels S., Lærer, Wallgatan 4, Helsingborg. 62. Sahl, Frue, Viby Skole, Viby Sj. 63. Schou, Læge, Holbæk. 64. Slettebo, A., Lærer, Storehedinge. 65. Sparre, H. N., Elektriker, Køge. 66. Spodsberg, K. E., stud. med.,frederiksbo rggade 20 4, København K. 67. Tendt, Emil, stud. mag., Pilea,[; 43, København F. 68. Thiesen, stud. med., Roskilde.

19 Weis. H., Rentier, Cathrinevej, Hellerup. 70. W eis, Flemming, Student, Brønsteds Alle 7, København V. 71. West, Aug., Ekspeditionssekretær, Søbakkevej, Holte. 72. Wiinstedt, Knud, kgl. Operasanger, Pal. Mullersvej 5, Kbhv. V. 73. Winding-Johansen, Intendant, Baadsmandsstrædes Kaserne, _!(bhv.c. 74. Winther, Christian, Svansbjerg, Køge Wolff, N. L., Student, Graabrødretorv 16, København, K. 76. Wollesen, Dyrlæge, Sterrede, Rude. 77 Worm-Hansen, Assistent, Hol mbladsgade 3 4, København.. Mindre Meddelelser. Naturhistorisk Forening for Fyn. Paa et Møde paa Fyns Forsamlingshus i Odense den ISde Dec. f. Aar dannedes en naturhistorisk Forening for Fyn. Lærer P. I. P e d e r s e n, Bogense, bød Velkommen og indledede en Forhandling om den paatænkte Forenings F.ormaal. I den paafølgende Diskussion, hvori deltog Kredslæge P. T r a u t n e r, Bogense, Adjunkt, ca nd. mag. B r u s e n d o r ff, Odense, Friskolelærer Andreas Mad sen, Beldringe, Forstander j. Lange, Husmandsskolen, m. fl., viste der sig at være god Stemning for Forenirfgens Dannelse. Der udarbejdedes derefter Love, der i det væsentlige blev i Overensstemmelse med Lovene for den naturhistoriske Forening for Jylland. Dog tilføjedes der i Formaalsparagrafen, at der foruden Botanik og Zoologi tillige optages Geologi, samt at man arbejder for at faa indført naturhistorisk Litteratur paa et fremtidigt Centralbibliotek for Fyn i St. f. selv at anskaffe. -Til den forelø-_ bige Bestyrelse valgtes Friskolelærer Andreas Madsen, "Eih olm", Beldringe, Lærerinde Fru Andersen, Nyborg, Adjunkt B r u s e n d o r f f, Odense, (Kasserer). Friskolelærer M a r t i n R u d u m, Sødinge, og Lærer P. I. P e d e r s e n, Bogense Formand). - Der var mødt ca. 25 Mennesker, der alle indmeldte sig i Foreningen. Senere har der indmeldt sig 7 Medlemmer, saaledes at Medlemsantallet nu er 32. P. I. Pedersen. Nu er det Ønske, som naturinteresserede i Danmark længe har næret, endelig gaaet i Opfyldelse, og Fyn er kommet med i Kredsen at vore Lokalforeninger. Den nye

20 18 Forenings Medlemmer vil kunne faa megen Glæde af Fællesture til de mange i naturhistorisk Henseende interessante Egne paa deres smukke Ø med tilhørende Bilande; og der er ingen Tvivl om, at Arbejdet med U n dersøgeise af Øens Plante- og Dyreverden nu vil tage forøget Fart og bringe gode Resultater. Vi ønsker den ny Forening til Lykke med Starten og byder den velkommen i vor Kreds, hvor der hidtil har været en tom Plads. Det vilde være rart, om vi under en eller anden Form kunde faa Bornholm med. Og vi jyder glæder os ved Udsigten til at faa vort Omraade betydelig forøget mod Syd. j. Kr. F i n d a l. En Kats Intelligens. For en Del Aar siden kom jeg tilfældig til Uldum Skole til daværende Lærer M o r t e n s e n. En Del Møbler: Spejle, Stole o. s. v. var stillet ud i Haven for at vejres og udluftes. En Kat listede omkring mellem Møblerne. Pludselig standsede den foran et stort Spejl; den ser sig selv inde i Spejlet og tror, at det er en Kammerat, som den maa hilse paa. Den forstaar dog straks; at skal den træffe Kammeraten, nytter det ikke at gaa lige frem mod Spejlet; den maa gøre en Svingning uden om, og det gjorde den. Stor var imidlertid dens Skuffelse, da den ingen Kammerat traf, og det var interessan t at se, hvor slukøret den luskede bort, da den saa, at den var bleven narret. Uldum, i Decbr K. Kristensen. En meget sjælden Fugl. En af de første Dage i Decbr. skød Gaardejer P. L a u g e s e n i Treide ved Fredericia en T r i e l (Oedicnemus crepitans Tem m.) paa sin Mark. Den er en stor Sjældenhed her til Lands, maaske saa stor, at det her nedlagte Eksemplar kan være det første, der vides skudt her i Jylland. Dens egentlige Hjem er Lanelene omkring Middelhavet, det sorte Hav og det kaspiske Hav. Fra denne sin Hjemstavn trænger den nu og da saa.langt mod Nord som til Nordtyskland, hvor man endog har truffen den ynglende ved Østersøens Bredder, og herfra har den saa enkelte Gange aflagt Besøg paa Bornholm. Den er af en Dues Størrelse, har høje og slanke Ben og hører til Vadefuglene, skønt den næppe befatter sig med at vade; tvertimod, den søger stadig tørre, sandede og ør-

21 19 kenagtige Steder,- hvor den lever af Regnorme og Krybdyr, ja, der fortælles endogsaa om den, at den forstaar at vende Sten for at fange det under disse værende Kryb. Det her omtalte Eksemplar er udstoppet og faar ventelig Plads paa Universitetets zool. Museum. K. Kris tensen. Uldum, i Decbr Sommerfuglenotitser fra Om bemærkelsesværdige Fund fra dette Aar er der - saa vidt mig bekendt - følgende at berette: Agrotis subrosea Stph. - ny for Faunaen -, men om dette interessante Fund vil Dr. Skat-Hoffmeyer antagelig selv fortælle. Cucullia tanaceti Schiff, ogsaa en meget interessant Nyerhvervelse for Faunaen, fundet i to Ekspl. i Strandby af Lærer j ø r g e n s e n: Zanclognatha tarsicrinalis Knoch. Ogsaa denne nye Art har Herr j ø r g e n s e n paa Samvittigheden {l Ekspl. Kældskov). Tep hroclystia callunæ Spr. (goosensiata Mab. - minutata Doubld). Af denne - ogsaa nye - Art er der i Aa.renes Løb efterhaanden dukket nogle faa Stk. op, dels fra Lemvigegnen, dels fra _Sydfalster og dels fra Tisvilde. Den staar i Systemet imellem absynthiata Cl og denotata Hb, til Forveksling lig absynthiata, men den adskiller sig ved altid at være mindre og i Reglen ved en mere graalig Farvetone. Endvidere er Kantpletterne mindre frem_ trædende. Fra assimilata adskilles den foruden ved Grundfarven tillige ved ensfarvede Frynser. Ofte er Tværlinjerne (Mellemlinjerne) saa tydelige, at der dannes et særligt Mellemfelt. Den flyver i Tiden fra juni til August. Larven, der i høj Grad ligner absynthiata-larven, lever i Aug.-Sep.. rnest paa Lyng, men ogsaa paa Eupatorium og andre Kurvblomster. Herr W o r m-h a n s e n har i Tisvilde taget nogle Larver, som han mistænker for at være callunæ. Det skal blive interessant at se, om han muligvis skulde faa denne Art klækket. Ydermere er der et Par interessante Fund, - af Dyr, der tidligere er fundne her i Landet - at notere. : Lemania dumi L - et fint Ekspl. i Tisvilde (Revisor O l s e n), Agrotis glareosa Esp - l E k s pl. i Tisvilde (Ingeniør E n g e l h a r t),. Orrhodia rubiginea F- l Ekspl. i Tisvilde (Rev. 0.), Era.stria deceptoria Sc. - l Ekspl. paa Langeland (Lærer L a u r _i d s j ø r g e n s e n), Hypenodes costaestrigalis Stph - 2 Ekspl. i Silkeborg (Engelh.) og Sirenia clathrata L -- l Ekspl. (d. 3die danske) v. Høvænge (Cartens). H. P. S. Sønderup.

22 20 Nye Smaasommerfugle. Siden C. s: L a r s e n s Fortegnelse over Smaasommerfuglene udkom, er foruden de to i "Fl. og F." Side 21 ( 1918) nævnte Arter: Brachmia triannulella H. S. og Nepticula comari Wck, følgende nye Arter tilkomne: Crambus heringielllls H. S. Enkelte Imagines p. Tibirke Bakker (E n g e l h a r t). Scoparia jrequentella Stt. enkeltvis Bornholm (Ska rvig), i Antal Fanø (Brtiel). Olethreutes dalecarliana Gn, 4 Ekspl. klækkede af Larver fundne i Tibirke sidst i April i Aar af Ingeniør E n g e l h a r t. Larven lever ligesom L. af Ol. roseomaculana i et baadformet, sammenspundet Blad af Pyrola. Det var værd at undersøge, om den Ol. roseomaculana, der er opført i Fortegnelsen som fundet ved Hasle (men ikke klækket) ikke muligvis skulde vise sig at være daleca liana. Olethreutes charpenteriana Hb, 3 Imagines ved Ringedal (Overretssagfører G u d m a n n). Sphaeroeca obscurana Stph., l Stk. Rønne 20/G 1916 (R y e). Ochsenheimeria bisontella Z., - faa Stk. Nørtved Enge v. Frederikshavn (A. C h r. T h o m s e n). Semioscopis avellanella Z. - nogle faa Eksemplarer ved Fredsholm (Sønderup & Madelung). Cladodes gerronella Z., l Ekspl. i Tisvilde Hegn d. 20/ (Engelhart). Cladodes dimidiella Schiff, et Par Ekspl. fra Rørvig (G u d m.). Hypsolophus schmidiellus Heyd. Talrige Larver paa Origanum ved Engestofte og i Trekanten v. Maribo ult. Maj desværre klækkedes kun en Imago (S ø n d e r u p). Tebenna miscella Schiff, nogle faa Imagines ved Ringedal (G u d m.). Lith acalletis nigrescentella Loyan - 2 Ekspl. klækkede ult. August af Larver fra Thioph.iles Skoven i Vesterborg. ( Foderplanten: Vicia sepium). Sdp. Lithacalletis connezella Z., - flere Ekspl. klækkede, dels i Faaborg, dels i Maribo. ( Foderplante : Salix jragilis) L a r s e n & S d p.). Cem iostoma susinella H. S. - flere Ekspl. klækkede af Larver fra Tibirke (Foderpl.: Populus trem ula) Ing. E n g e l h. Elachista mitterbergeri R bl. -- et Ekspl. Silkeborg, 3/ (S ø nderup). C.erostoma asperellum L - l Ekspl. fra Ringedal (G u d m a n n). Nepticula ulmariae Wck; tomme Miner af denne Art fundne i Maribo Mose p. Spiræa ulmaria (S d p.). Yderligere tilføjes det, at det 11/7 18 endelig lykkedes mig at faa fat i Imago til Coleophora frischella L. jeg har atter og atter forsøgt at klække den, men det lykkedes mig aldrig at faa andet end Snyltehvepse. Saa vidt vides, er det de første danske Imagines, der er bragt tilveje, idet de Larver, der i fandtes i Kbhvn. (G u d m a n n), heller ikke kom til Udvikling. Sommerfuglen

23 21 er overordenlig smuk, ensfarvet metalskinnende grøn, iriserende med purpurviolet. Den fandtes meget talrigt ved Bil: litze (Lollands Sydkyst) nævnte Dag,. men Larven lever paa det Sted paa Melilatus afjicinalis og ikke paa Melilatus alba (der af udenlandske Forf. opgives som dens Foderplante).. Primo Juli fandt jeg i Tusindvis af den sjældne og højst pragtfulde Chrysaclista linee/la siddende paa Lindestammerne paa Maribo Torv. H. P. S. Sønderup. Spørgsmaal til d'herrer Botanikere. Da endnu ingen har besvaret mit Spørgsmaal, fremsat i "Fl. og F" 1916, Side 32, gentager jeg det her : "Er Euphrasia lutea genfunden siden den i Følge Lange fandtes paa Samsø?" Samtidig bedes d' Herrer venligst anvise mig Lokaliteter, hvor Helianthemurn vulgare vokser i nogenlunde antagelig Mængde. Ogsaa for Paterium sanguisorba og Teucrium scordium vilde jeg gerne kende nogle gode Voksepladser. H. P. S. Sønde rup, Lærer, Maribo. Boarmia ilicaria. Tandlæge M a d e l u n g har i Aar fundet Larven til ovennævnte Boarmia i Rosningen paa Fyr, og det lykkedes ham at klække en smuk Han. Det lader altsaa til, at ogsaa denne Boarmia er "altædende". H. P. S. S. Polygonia L-album Esp. Det eneste danske Eksemplar af denne Sommerfugl er i Aar bleven ødelagt ved en Ildebrand. Herredsfuldmægtig i Saxkøbing F a b r i t i u s T e n g n a gel, der i sin Tid fangede den ved Randkleveskaaret, havde flyttet sin Samling.ud til sin Svigerfader, Pastor J e n s e n i Vigsnæs, men Præstegaarden gik i Sommer op i Luer, og ved den Lejlighed gik Herr F a b r i t i u s-t e n g n a g e l s Samling desværre tabt. H. P. S. S. Dvergmusen. Den opgives i "Danmarks Fatina ft af H e r l u f W i n g e som forekommende i Jylland, paa Fyen og Langeland, men ikke paa vore andre Øer. Den er imidlertid i de senere Aar gentagne Gange fundet i Københavns Omegn. Saaledes fandt jeg dens karakteristiske Rede i Nærheden af Lyngby i November 1918, og det er senere

24 22 bleven mig meddelt, at Reden - med Unger i - i juli s.. A. af Gartner H. K j æ r, Kbhvn., var fund en i Toppen af højt Græs paa en Ef1g ved Furesøen, og at selve Dyret er fundet i Vinteren paa Amager af Kunstmaler P. S k o v g a a r d, Viborg. H. Weis. Beretninger fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur, No. 128 og 129. Den sidste indeholder en Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1917 og er udarbejdet af C. Ferdinandsen, Sofie Rostrup og F. Kølpin Ravn. I No. 128 beretter Sofie Rostrup om Undersøgelser over K a a l f1 u e n (Chortophila brassicae), dens Levevis og Bekæmpelse. Kaalfluen er et meget slemt Skadeinsekt, og enhver jordejer kender vel nok nu af Erfaring, hvor ødelæggende den kan være. Det har ærgret mig selv i tidligere Aar, at se mine lovende Blomkaalsplanter i Løbet af kort Tid blive rodløse og gaa ud paa Grund af Kaalfluens Angreb. Sidste Aar forsøgte jeg med Tjærekartonskiver med er saadant Resultat, at jeg bjergede alle mine Blomkaal paa et Par Stykker nær. Sofie RostrupsArheide kan anb$!fales paa det. allerbedste, og ikke mindst til Haveejere. Disse udmærkede Beretninger kan faas i Boghandelen til en meget rimelig Pris. Beretning 128 koster 75 Øre, og 129 koster 50 Øre. E.-P. Dødsfald. Den 13de Febr. døde efter faa Dages Sygdom Lærer H. j. H a n s e n, Nykøbing. Nat. F. f. L.- F. har derved mistet et af sine mest interesserede Medlemmer, der inden for Foreningen vil blive meget savne't.. L. K. Sommerfuglenotitser fra Sommeren Af Chr. Winther Mit Felttog for Sommeren begyndte jeg med en: Ottedages-Tur efte Pinse til flere af Skovene i Midtsjælland. I Alindelille Fredskov fandt jeg en til A g l i a t.a u, men saa ikke en eneste flyvende cf. I en Mose ved Sorø fandt jeg 2 Larver til P l u s i a c - a u r e u m, der sikkert et ny

25 23 for d.enne Egn. Paa denne Tur kunde jeg ogsaa paavise 2 nye Pladser for N e m e o b i u s l u c i n a, nemlig l Stk. i Skævtemose, Gammelkøgeskoven, og 3 Stk. i Kildeengen Storskov, Vallø; denne sjældne Sommerfugl kunde jo se ud til at være mere almindelig end angivet. Den 21. juli fik jeg 1 Aphantopus ab. obso.. l e t a i Storskov, Vallø. Denne Sommerfugl er ikke anført i Hr. A. K l ø c k e r s Haandbøger. Desuden har jeg samlet følgende i Gammelkøgeskoven : Argyn nis ab. rinal dus, l Stk., Hemarisfuciformis, l Stk., H. scabiosæ, 2Stk., Pheosia dietæo id e s, 1 Stk., H a d e n a o b l o n g a, 1 Stk., P o l y p l o c a r i d e n s, 3 Stk., A c i d a l i a e m a r g i n a t a, l Stk., T i - m a n d r a a m a t a, l Stk., L a r e n t i a g a l i a t a, l Stk., L. a f f i n i t a t a, l Stk., B i s t o n h i s p i d a r i a, l Stk., B o a r m i a r o b o r a r i a, 4 Stk. Fra Billesborgskoven foreligger: C e r u r a b i f i d a, l Stk., D i p h t e r a a l p i u m, 2 Stk., A c r o n y c t a r u - m i c i s, l Stk., M a m e s t r a g e n i s t æ, l Stk., L a r e n tia rubidata, l. N.umeria pulveraria, l Stk., S e m i o t h i s a a l t e r n a r i a, 2 Stk. Fra Køge By og Aas : A c r o n y c t a r u m i c i s, 4 Stk., A. c u s p i s, 4 Stk., C r a n i o p h o r a l i g u s t r i, l Stk., C. a b. S u n d e v a Il i, l Stk., M a m e s t r a n e b u l o s a, 2 Stk., M. s e r e n a, 2 Stk., C a t o c a l a f r a x i n i, 3 Stk., P a r a s c o t i a f u l i g i n a r i a, 3 Stk., L y g r i s r e t i c u l a t a, 6 Stk., L a r e n t i a c a p i t a t a, 2 Stk., To Gange er c! af A m p h i d a s i s b e t u l a r i a funden i Parring med a b. d o u b l e d a y a r i a. Purelunden, Vallø : L a r e n t i a s e t a l a t a, l Stk. Paaskebjerg, Herfølge : L a r e n t i a q u a d r i f a s c i aria, l.. Storskov, Vallø : S p i l o s o m a m e n d i c a, l Stk. Magleby og Bøgeskoven, Storehedinge : S t a u r o p u s f a g i, l Stk., D i p h t e r a a l p i u m, 6 Stk., A g r o t i s g l a reosa, l Stk., Amphipyra p e rflua, 4-5 Stk., Cat o c a l a p r o m i s a, l Stk.; P o l y p l o c a r i d e n s, 2 Stk., E u c h l o r i s p u s t u l a t a, 2 Stk., A n a i t (s p l a g i a t a, i Antal, L a r e n t i a c o g n a t a, l Stk., L. j u n i p e r a t a, i Antal, B i s t o n h i s p i d a r i a, flere. Skoven ved Sorø : H e m a r i s f u c i f o r m i s, l Stk., H. scabiosæ, 2 Stk., Catocaia spons"a, - 2 Stk., -- - H y l o p h i l a b i c o l o r a n a, l Stk. Holmegaardsmose, Olstrup : C e r u r a b i fi:(a, 2 Stk., P h e o s i a d i c t æ o i d e s, 2 Stk., G a s t r o p a c h a q u -

26 24 e r c i f o l i a,, 40 Stk., A c r o n y c t a c u s p i s, 5 Stk., C e - l æ n a H a w o r t h i i, l Stk., B o a r m i a r o b o r a r i a l Stk. Skoven ved Borup : S t a u r o p u s f a g i, l Stk. Hastrup, d. 16 Novbr Danske Bier. Af L a v r i d s J ø r g:e n s e n. (Fortsat) Trachusa Panz. Middelstore solitære Bier. Forvingerne med 2 omtrent lige store Cubitalceller og en udad afsmalnet Radialcelle, hvis afrundede Spids tydelig ligger inden for Vingeforkanten. Antennerne hos med I 2, hos d' med I 3 Led, Flageli u ms I Led tydeligt kortere end 2. Kloledene med Pulviller. Bugsamlere. Kun I Art kendes fra,danmark. T. serratulae Panz.. Hoved og Thorax sorte, tæt og fint punkterede og med kort og tæt Behaaring, der paa Issen og Mesonoten er brungul, paa Undersiden og Ansigtet hvidlig. Antennerne.sorte, korte og ty kke. Abctomen sort med tæt og fin Punktering og graagul Behaaring, der danner svage Tværbaand paa de rødgult fa rvede Segmentbagra nde. Scopa (Bugbørsten) temmelig tæt, gullighvid, noget silkeglinsende. aenene sorte, Fo.r- og Mellemtibier med gulhvid Spids, hvidgult behaarede, paa Metatarsers Inderside rødgul ; Bagtibierne stærkt kølleformede med rødgule Sporer. Vingerne noget. fo rmørkede med sorte, brune Ribber og Stigma, de fø rste med rødgul Basis. Længde 9-I2 mm. d'. Hele Ansigtet gultfarvet. 6. Bugsegment paa hver Side med en Pukkel, der ender i en fremspri ngende Hjørnetand. Bagtibiernes Sporer lysegule. Ellers som. Længde 9- Io mm. T. s e r r a t u l a e er ny fo r Danmarks Fauna og kendes h.idtil kun fra Lolland, hvor et enkelt Individ er taget i Kældskov 5/7 I9I 1. Den flyver i Juni-August og bygger i Jorden ligesom Megachilerne sine Celler af afskaarne Bladstykker, men sa mmenkitter disse med harpiksaglig Masse.

27 25 Epeolus Latr. Smaa, næsten nøgne, sorte, delvis rødbroged e, parasitære Bier. Forvinger med 3 Cubitalceller, hvoraf den r. er større end de 2 andre tilsarnmem, og lang elliptisk Radialcelle, hvis Spids tydeligt ligger inden for Vingeforkanten. Antenner hos <f med 1 2; hos r:f' med 1 3 Led. Scutel med 2 store Pukler og paa hver S1de med en kraftig Tand. Hoved og Krop med tilliggende hvide eller gullige Ha ar, der danner fi ltagtige, lyse, i Størrelse varierende Pletter eller Baand. Paa den kegleformede Abctom danner genne filtagtige Behaaring paa hver Side af 1. Segment 2 langagtige Sidepletter, der ofte er forbundne ved Siderandene, saa de danner en indad aaben, hesteskoformet Figur; paa 2-4 Segment paa hver Side en langagtig Plet, der ofte er indsnævret eller helt afbrudt i Midten ; ogsaa paa de sidste Segmenter findes mer eller mindre tydelige Spor af saadanne Sidepletter eller Tværbaand. r:f' har i Bagrandene af 4-5 Bugsegment en Frynse af lange og stive, bagud krummede Børster. De er alle Højsommerdyr, der kan træffes flyvende lavt hen over Jorden, hvor Værterne, forskellige Colletesarter, bygger. Bestemmelsesliste over Arter. <f. 1 a. 2. Bugsegment i Midten spredt og temmelig grov t, paa Siderne finere og tættere punkteret. Overlæbe med 2 smaa Pukler, der staar omtrent paa Midten I. notatus. 1 b. 2. Bugsegment temmelig ensartet fi nt og tæt punkteret. Overlæbe med 2 smaa Pukler, der staar tæt ved Forranden.. 2 2a. Laar og Trochanter helt eller delvis sorte.. 2. variegatus. 2 b. La ar og Trochanter røde J. cmcigera. r:f' 1 a. 2. Bugsegment med grovere og mere spredt, ud mod Siderne med tættere og fi nere Punktur. Børsterne paa Bugsegment i Midten sortfarvede.....,...,. I. notatus. 1 b. 2. Bugsegment med temmelig regelmæssig og fin Punktur. 2 2a Bugsegments Randbørster ensfarvet rødgule 2. variegatus. 2 b Bugsegments Randbørster i Midten sortfarvede J. crucigera. l. notatus Christ. (productus Thoms).. <f. Overlæbe i Reglen helt sort, ofte mer eller mindre rødfarvet og med 2 smaa Pukler paa Midten, Forranden tern elig stærkt udrandet og forsynet med 3 Tænder, hvoraf

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.)

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.) Knopurt (Centaurea sp.) 20-100 cm. Stængel grenet. Blomst rødviolet/mørk rødviolet. Blade mørkegrønne, grågrønne, ru. På tør åben sandet bund (evt. tør-fugtig muldrig bund). Foto: Allan Andersen. Skjaller

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

Hede. Djævelsbid (Succisa pratensis) Blomsteroversigt til kvalitetsbedømmelse af lysåbne naturtyper. Karakteristiske og let kendelige positivarter

Hede. Djævelsbid (Succisa pratensis) Blomsteroversigt til kvalitetsbedømmelse af lysåbne naturtyper. Karakteristiske og let kendelige positivarter Visse (Genista sp.) 10-40 cm. Halvbusk med grentorne (Engelsk-Visse) (Håret- eller Farve-Visse: uden torne). (Håret-Visse: hårede grene og underside af blade. Farve-Visse: glatte eller randhårede blade).

Læs mere

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder Søer og vandløb Ferskvandsområderne kan skilles i søer med stillestående vand og vandløb med rindende vand. Både det stillestående og det mere eller mindre hastigt rindende vand giver plantelivet nogle

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen Natur & Landbrug ApS www.natlan.dk - mail@natlan.dk August 2014 Smag på Landskabet

Læs mere

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen Floraen ved Fugledegård, Tissø Foto: Lena Thulstrup Jensen Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 1 Fugledegårds beliggenhed ved Tissø. Midt på den vestlige bred af Sjællands 4. største sø,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard".

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: Dansk Fjerkræstandard. Den oprindelige standardbeskrivelse af Danske Landhøns J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard". Udgivet af De samvirkende danske fjerkræforeninger, 1908. Gamle danske vægtenheder: 1 kvint = 5 g

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere