VEDTÆGTER FOR. NØRREÅDALEN BioM a.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR. NØRREÅDALEN BioM a.m.b.a."

Transkript

1 J. nr /FAD/EJE VEDTÆGTER FOR NØRREÅDALEN BioM a.m.b.a Navn, hjemsted og postadresse 1.1. Selskabets navn er NØRREÅDALEN BioM a.m.b.a (herefter kaldet NBM) Dets hjemsted er Viborg Kommune Selskabets postadresse er: c/o LMO, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg Selskabets formål 2.1. Selskabet, der er et andelsselskab med begrænset ansvar, har til formål - at drive handel med biomasse, - at formidle økologisk husdyrgødning, høste og formidle økologisk biomasse og andet organisk materiale, der kan sidestilles hermed, i et område omkring Nørreåen, - at formidle levering af afgasset biomasse til interesserede aftagere, - at medvirke til en forbedret udnyttelse af næringsstoffer, - at indgå kontrakter med leverandører og aftagere af biomasse og at påse, at indgåede kontrakter efterleves, - at yde service og information overfor andelshaverne, - at deltage i videreudvikling af udnyttelsen af husdyrgødning og biomasse, - gennem sine aktiviteter at forbedre forholdene for flora og fauna i Nørreådalen, og - at retablere og vedligeholde adgangsveje i området til brug for andelsselskabets drift Optagelse som andelshaver eller leverandør 3.1. Som andelshaver kan efter begæring optages enhver producent af økologisk husdyrgødning eller økologisk biomasse, jfr. 2, hvis ejendom er beliggende i området omkring Nørreådalen.

2 3.2. Som leverandør kan efter begæring optages enhver producent af økologisk husdyrgødning eller økologisk biomasse, jfr. 2, hvis ejendom er beliggende i området omkring Nørreådalen 3.3. Ved optagelse som andelshaver skal den optagelsessøgende underskrive en erklæring om at ville overholde andelsselskabets vedtægter, underskrive en kontrakt om levering af husdyrgødning eller biomasse samt eventuelt en kontrakt om aftag af afgasset biomasse, samt forpligte sig til at opfylde de til enhver tid gældende økonomiske betingelser for optagelse Ved optagelse som leverandør skal den optagelsessøgende underskrive en erklæring om at ville overholde andelsselskabets vedtægter samt indgå kontrakt med selskabet om levering af husdyrgødning eller biomasse Samtidig med erklæringens underskrift betaler den optagelsessøgende andelshaver eller leverandør et optagelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af selskabets generalforsamling, og som ved selskabets stiftelse udgør kr , Selskabets bestyrelse træffer endelig afgørelse om optagelse af nye andelshavere Såfremt den optagelsessøgende er autoriseret økolog, skal den pågældende forpligte sig til straks at give skriftlig meddelelse til selskabet om hans eventuelle ophør med økologisk drift Såfremt en bedrift ejes eller drives af 2 eller flere personer, enten direkte eller i selskabsform, opnås 1 medlemskab in solidum. De pågældende skal udpege en befuldmægtiget til at udøve stemmeret på selskabets generalforsamlinger. Samtlige deltagere i samvirket/selskabet har møde- og taleret under andelsselskabets generalforsamlinger Ophør som andelshaver eller leverandør 4.1. Andelshavere og leverandører kan opsige deres deltagelse i andelsselskabet med et skriftligt varsel på et år til udløbet af et regnskabsår, første gang til ophør tidligst den , jfr. dog 4, stk Ved ophør med husdyrhold/produktion af biomasse kan en andelshaver eller leverandør udtræde af selskabet med et kortere varsel, dog ikke under 12 måneder. Andelshaverens leveringspligt ophører dog, når den på ejendommen værende husdyrgødning eller biomasse fuldt ud er leveret i henhold til den bestående kontrakt. Andelshaverens eventuelle aftagepligt ophører ligeledes, når andelshaveren fuldt ud har aftaget afgasset husdyrgødning/biomasse i henhold til en bestående kontrakt. Medlemskabet ophører med udgangen af det regnskabsår, hvori sidste leverance og/eller aftag fra selskabet finder sted Ophører en andelshaver/leverandør med husdyrhold/produktion af biomasse, således at leverings- og/eller aftagepligten i henhold til 4, stk. 2 ophører inden den , udtræder andelshaveren ikke af selskabet, men frigøres fra leveringsaftalen, jfr. dog 4, stk. 4. Bestemmelsen i 4, stk. 2 om varsel finder tilsvarende anvendelse. Medlemskabet ophører den Ophører en andelshaver/leverandør med økologisk husdyrhold/produktion af biomasse, er han forpligtet til straks at give meddelelse til selskabet herom, og andelshaveren udtræder af selskabet straks efter at sidste kontraktmæssige økologiske levering har fundet sted, hvorimod en eventuel kontraktlig aftagepligt ophører i overensstemmelse med kontraktens indhold Ved overdragelse, bortforpagtning, forpagtningsophør, eller i øvrigt efter andelshaverens/leverandørens ønske, kan udtræden finde sted, såfremt en erhverver, der utvivlsomt kan opfylde den udtrædende andelshavers andelsretlige og kontraktlige forpligtelser, samtidig indtræder i disse overfor selskabet. Det påhviler den udtrædende andelshaver/leverandør skriftligt at underrette selskabet om den pågældendes udtræden med længst muligt varsel. 2/9

3 Den udtrædende er frigjort fra sine forpligtelser overfor selskabet, når overdragelsen, herunder den ny andelshavers/leverandørs tiltrædelse af den udtrædende andelshavers/ leverandørs aftaler med selskabet, er behørigt dokumenteret overfor bestyrelsen, jfr. tillige 3, stk I tilfælde af andelshaverens/leverandørens død, rekonstruktion eller konkurs m.v. indtræder boet i rettigheder og forpligtelser over for selskabet Ved udtræden af hvilken som helst årsag har andelshaveren/leverandøren ikke krav på andel i selskabets formue Ved retmæssig udtræden, jfr. stk. 1-5, har andelshaveren/leverandøren ingen forpligtelser med hensyn til selskabets gæld, jfr. dog 4, stk Ved udtræden i forbindelse med andelshaverens/leverandørens væsentlige misligholdelse af andelsretlige forpligtelser eller kontraktforhold med andelsselskabet skal den pågældende betale et beløb svarende til den i 5, stk. 4, nævnte hæftelse samt tillige eventuelt betale erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler Bestyrelsen kan ekskludere en andelshaver eller leverandør, såfremt denne groft eller gentagne gange har tilsidesat sine medlemsforpligtelser overfor selskabet eller en ham påhvilende leverings- eller aftagepligt, eller såfremt andelshaveren/leverandøren på anden vis skader selskabet eller dettes omdømme Eksklusion af en andelshaver/leverandør betragtes som væsentlig misligholdelse og medfører den pågældendes omgående udtræden af andelsselskabet, jf og berettiger selskabets bestyrelse til straks at ophæve eller fastholde samtlige parternes kontraktforhold med andelshaveren efter bestyrelsens valg, Bestyrelsens beslutning om eksklusion af en andelshaver kan af denne kræves forelagt til prøvelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling senest 30 dage efter at bestyrelsens meddelelse om eksklusionen er kommet frem til andelshaveren. Bestyrelsens indkaldelse af en eventuel nødvendig ekstraordinær generalforsamling skal ske uden ugrundet ophold med mindst tre og højst fem ugers varsel, jf. pkt Generalforsamlingen afgør endeligt, om eksklusionen må anses for berettiget. Såfremt bestyrelsens beslutning om eksklusion påklages til selskabets generalforsamling, får eksklusionen først virkning fra det tidspunkt, hvor generalforsamlingens eventuelle godkendelse af eksklusionen måtte foreligge Andelshavernes/leverandørernes krav om forelæggelse af bestyrelsens beslutning om eksklusion for generalforsamlingen fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen med udførlig angivelse af andelshaverens begrundelser for generalforsamlingens eventuelle ophævelse af den trufne beslutning Kapital, andelsret og hæftelse 5.1. Den for selskabets etablering og drift nødvendige kapital tilvejebringes ved: a. Optagelsesgebyrer fra andelshavere og leverandører, og b. Indskud kr pr. andelshaver eller indlevering til andelsselskabet af en ubetinget pengeinstitutgaranti kr på anfordring til sikkerhed for selskabets driftskredit. 3/9

4 5.2. Det påhviler selskabets bestyrelse at påse, at selskabets til enhver tid drives effektivt og rentabelt Årets regnskabsmæssige resultat reguleres primært over selskabets driftskredit Eventuelt overskud, der overstiger andelsselskabets driftsudgifter, renter og afskrivninger, udlignes forholdsmæssigt ved selskabets kontraktlige omsætning med andelshaverne Andelshaverne er ikke berettiget til nogen del af selskabets eventuelle formue i forbindelse med en andelshavers udtræden af selskabet eller opløsning af dette, jf Ved selskabets stiftelse forudsættes etableret en driftskredit svarende til kr ,00 pr. andelshaver Over for tredjemand hæfter andelshaverne pro rata alene med det under pkt. 5.1.a og b nævnte indskud og garantistillelse, som overfor den enkelte andelshaver højst kan gøres gældende for kr , Når selskabet med driftsoverskud har indfriet den oprindelige driftskredit og etableret den nødvendige driftskapital, jf. pkt. 5.4., bortfalder andelshavernes kautionsforpligtelse, hvorefter tredjemand alene kan gøre krav gældende overfor andelsselskabet Ved optagelse som andelshaver betales et af generalforsamlingen fastsat optagelsesgebyr. Gebyret tilbagebetales ikke ved selskabets eventuelle opløsning eller andelshaverens udtræden, uanset årsag Leverings- og aftagepligt 6.1. Grundlaget for andelsselskabet handel med biomasse og husdyrgødning samt afgasset biomasse fastlægges én gang årligt ved skriftlig aftale imellem andelsselskabet og biogasanlægget Andelshavere og leverandører indgår individuelle aftaler med andelsselskabet om leverance af biomasse og husdyrgødning samt aftaler om at aftage afgasset biomasse Ved en optagelsessøgendes indtræden i selskabet som andelshaver/leverandør indgås en 1- årig uopsigelig leverandøraftale om pligtig levering/aftag af mængder og arter af biomasse, herunder med angivelse af prisparametre I forbindelse med en andelshavers eventuelle ændring af dyrehold eller produktion af biomasse med mere end 10 %, påhviler det andelshaveren at varsle dette overfor selskabet med mindst 6 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår Ændringer af de ved selskabets stiftelse på generalforsamlingen vedtagne kontraktvilkår kan alene ske ved beslutning herom på en ordinær generalforsamling. Dog kan selskabets bestyrelse i tiden mellem 2 generalforsamlinger om nødvendigt træffe beslutning om ændring eller tilføjelse af enkelte kontraktvilkår, i hvilket tilfælde bestyrelsen skal søge en sådan ændring eller tilføjelse godkendt på selskabets førstkommende ordinære generalforsamling Såfremt generalforsamlingen ikke kan godkende den af selskabets bestyrelse krævede ændring, skal de oprindelige kontraktvilkår fortsat være gældende. 4/9

5 7.0. Selskabets ledelse 7.1. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 5 medlemmer Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at 3 medlemmer er på valg hvert andet år, idet der på selskabets første generalforsamling i 2011 vælges 3 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år efter lodtrækning. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted Selskabets generalforsamling vælger hvert år to suppleanter for bestyrelsens medlemmer. Suppleanterne vælges for ét år ad gangen Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Bestyrelsesmøde afholdes én gang i hvert kvartal, eller når formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Der udarbejdes referat fra bestyrelsens møder, og referatet udsendes straks til samtlige bestyrelsesmedlemmer til godkendelse og med kopi til suppleanterne Selskabet tegnes ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af alle former for lån samt ved afgivelse af kaution eller anden sikkerhedsstillelse, kræves dog underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over selskabets driftskonti i forbindelse med løbende ind- og udbetalinger Bestyrelsen kan for selskabets regning ansætte en person til at forestå selskabets daglige ledelse Bestyrelsen kan i stedet indgå aftale med et administrationsselskab om - varetagelse af den daglige ledelse af leverandørforeningens virke, - varetagelse af funktionen som sekretær for bestyrelsen, og - varetagelse af selskabets bogholderi Som administrationsselskab fungerer LMO, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup, indtil andelsselskabets bestyrelse måtte træffe aftale med et andet selskab Bestyrelsen fastsætter honorarer til formand og næstformand én gang årligt. 5/9

6 8.0. Generalforsamlinger 8.1. Ordinær generalforsamling afholdes i Region Midtjylland hvert år inden udgangen af marts måned Generalforsamlinger, ordinære eller ekstraordinære, indkaldes med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved særskilt skrivelse til hver enkelt noteret andelshaver med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen bilagt dagsorden, årsrapport og budget samt eventuelle forslag fra andelshaverne Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt med angivelse af dagsorden forlanger det I tilfælde af afgørelse af uopsættelige spørgsmål, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med én uges varsel Forslag fra andelshaverne skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen inden den 15. februar for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling. Forslagene skal være begrundet og formuleret således, at de uden videre kan danne grundlag for en beslutning Dagsorden 9.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: Valg af dirigent Formandens beretning Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport Behandling af eventuelle indkomne forslag Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Valg af revisor Eventuelt Afstemning kan kun finde sted vedrørende de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse Stemmeret På selskabets generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme Er andelshaveren et samvirke mellem flere fysiske og/eller juridiske personer, et interessentskab eller andet selskab, har andelshaveren én stemme, der afgives i henhold til en af samvirket udpeget selskabsdeltager, jf Der kan afgives stemme ved fuldmagt til en andelshaver Fuldmagten skal være skriftlig og gælder alene til den indvarslede generalforsamling En andelshaver kan alene afgive stemme på grundlag af fuldmagt fra én anden andelshaver. 6/9

7 10.6. Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal af de afgivne, gyldige stemmer Afstemninger skal ske skriftligt, hvis blot én tilstedeværende andelshaver ønsker det Fremsættelse af forslag om valg bestyrelsesmedlemmer samt valg af medlemmer til selskabets bestyrelse skal ske skriftligt. Personvalg sker ved prioriteringsmetoden Regnskab og revision Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber til den 31. december Selskabets årsrapporter revideres af en på generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor Forsikring Det påhviler bestyrelsen og den ansvarlige leder eller det af bestyrelsen antagne administrationsselskab at påse, at selskabets aktiver er behørigt forsikret, samt at der i øvrigt tegnes de forsikringer, som selskabets drift giver anledning til Vedtægtsændring, sammenslutning og overdragelse Beslutning om ændring af nærværende vedtægt, sammenslutning med eller overdragelse af selskabets aktiver og passiver til et andet selskab, kan træffes, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede andelshavere stemmer for Såfremt færre end 2/3 af de repræsenterede stemmer er for forslaget, men dog halvdelen af de repræsenterede andelshavere stemmer for, kan forslaget vedtages på en efterfølgende generalforsamling, såfremt forslaget da opnår tilslutning fra mindst halvdelen af de afgivne stemmer Opløsning Vedtagelse af et forslag om opløsning af selskabet kan alene finde sted, såfremt 2/3 af selskabets stemmeberettigede andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for beslutningen Er 2/3 af de stemmeberettigede andelshavere ikke mødt, men stemmer 2/3 af de fremmødte andelshavere for beslutningen, kan forslaget vedtages på en efterfølgende generalforsamling, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af repræsenterede andelshavere Såfremt opløsning af selskabet vedtages, udpeger generalforsamlingen et likvidationsudvalg, bestående af 3 medlemmer, som i enhver henseende er berettiget til at tegne selskabet, og som skal afhænde selskabets aktiver på bedst mulige måder. 7/9

8 14.4. Afsluttende likvidationsregnskab skal udarbejdes af andelsselskabets sidst valgte revisor Likvidationsudvalget berigtiger al selskabets gæld og foranlediger et eventuelt overskydende provenu udbetalt til et af generalforsamlingen vedtaget miljømæssigt formål, jf. 2 efter generalforsamlingens godkendelse af selskabets likvidationsregnskab Selskabet er opløst, når generalforsamlingen har godkendt det af revisor udarbejdede udkast til likvidationsregnskab og udbetaling af likvidationsprovenu har fundet sted Tvister Enhver strid mellem selskabet og de enkelte andelshavere om et indbyrdes mellemværende skal søges bilagt ved forhandling mellem bestyrelsen og den eller de pågældende andelshavere Såfremt en forligsmæssig løsning ikke kan opnås senest fire uger efter én af parternes indkaldelse til forligsforhandlinger, skal tvisten med endelig, bindende og eksigibel virkning afgøres ved voldgift i overensstemmelse med nedenstående regler: Enhver af parterne kan forlange nedsat en voldgiftsret med henblik på afgørelse af parternes tvist Voldgiftsretten skal bestå af 3 medlemmer, hvoraf hver part udpeger 1 medlem, og de 2 medlemmer udpeger i forening en opmand, der tiltræder voldgiften som det 3. medlem, og som skal være lovkyndig. Undlader en part at udpege en voldgiftsdommer inden 14 dage efter, at navnet på den først udpegede voldgiftsdommer skriftligt er meddelt modparten, er den første part berettiget til også at udpege denne voldgiftsdommer. Kan de 2 voldgiftsdommere ikke opnå enighed om valget af en opmand, udpeges denne af præsidenten for Vestre Landsret Voldgiftsretten, hvis forhandlinger ledes af opmanden, skal inden 14 dage efter opmandens udnævnelse indkalde parterne til et møde med henblik på forligsmæssig afgørelse Kan uoverensstemmelsen ikke løses ved forligsforhandling, fastsætter voldgiftsretten den videre procedure for sagens behandling Parterne forpligter sig til at deponere et af voldgiftsretten fastsat beløb til dækning af voldgiftsrettens omkostninger Voldgiftsretten træffer afgørelse i tvisten efter ret og billighed og fastsætter selv reglerne for sin behandling af den for voldgiftsretten indbragte sag i overensstemmelse med lov nr. Lov nr. 553 af 24. juni 2005 om Voldgift og retsplejelovens almindelige principper. Voldgiftsrettens kendelse, der skal være motiveret, skal afsiges snarest muligt og inden 6 måneder efter voldgiftsrettens nedsættelse. Voldgiftsretten bestemmer, hvorledes der skal forholdes med omkostningerne i forbindelse med voldgiftssagens gennemførelse. Voldgiftsretten fastsætter, hvornår kendelsen skal opfyldes, hvilket almindeligvis bør ske senest 14 dage efter, kendelsen er afsagt Sagens behandling for voldgiftsretten og voldgiftskendelsen skal ikke være offentlig tilgængelig. 8/9

9 16.0. Vedtagelse Nærværende vedtægt er vedtaget på andelsselskabets stiftende generalforsamling den XXX. I bestyrelsen: Bo Juncker Nielsen (fmd) Jørgen Sønderby (nfmd) Peter Vestergård Gustav Bock Caleb Falk 9/9

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932

Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932 Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932 Side 1 af 5 VEDTÆGTER FOR HINNERUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hinnerup Vandværk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 1 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 17. marts 2009 eller når vedtagelse med fornødent stemmetal er opnået på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bækmarksbro Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lemvig Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a. Tebstrup Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tebstrup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Trustrup-Lyngby Vandværk a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Trustrup-Lyngby Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Trustrup-Lyngby Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Trustrup-Lyngby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Norddjurs Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Hundslund Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HUNDSLUND VANDVÆRK a.m.b.a. 4 medlemmernes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.)

VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.) VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.) Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Janderup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Vejledning nr. 100 03/2012 Gammelt nr. 100 Emne: Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. oktober 2009 og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ørslev Vandværk A.m.b.a. formål

VEDTÆGTER. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ørslev Vandværk A.m.b.a. formål VEDTÆGTER FOR Ørslev VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ørslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Vordingborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bolderslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet, der er stiftet i 1903, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gundsømagle Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Haderslev Kommune. FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar)

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Vedtægter for 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: Selskabet har hjemsted i Ringkøbing- Skjern_ Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A.

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Børkop Vandværk A.m.b.A. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer Vedtægter For Nimtofte Vandværk A.m.b.a CVR nummer 34775702 Stiftet den 1 januar 2013 1 VEDTÆGTER FOR NIMTOFTE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Give Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet STRØBY EGEDE VANDVÆRK 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. marts 1949 er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Andelsselskabet Strøby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. FORSLAG TIL VEDTÆGTER MED ÆNDRING AF 8 STK 3 TIL VEDTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSMALING DEN 17/6 2015 PÅ TUNE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 5. november

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Marielyst Vandværk Gældende fra 28. juli 2012 Vedtægter for Marielyst Vandværk 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 20. april 1936, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

Vedtægter. Hadsund Vandværk

Vedtægter. Hadsund Vandværk Vedtægter for Hadsund Vandværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hadsund Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. 2

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, stiftet den 9. maj 1962, er et andelsselskab, hvis navn er Tranbjerggårdens Vandværk. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK Selskabet, der er stiftet i 1907, er et andelsselskab, hvis navn er Gyrstinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Ringsted Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR AARUP VANDVÆRK 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Aarup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Aarup Kommune. 2 formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Dall Villaby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a Selskabet, der er stiftet i 1908, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Viby Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune. 1 formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Galten Vandværk

Vedtægter for Galten Vandværk 1 Navn og hjemsted Vedtægter for Galten Vandværk Selskabet, der er stiftet den 6. maj 1929, er et andelsselskab ved navn Galten Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK 1 Selskabet, der er stiftet i 1933, er et andelsselskab, hvis navn er Rørbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål 1 Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Selskabet har hjemsted i Hjørring kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ Selskabet er stiftet den 17. maj 1938 som et interessentskab og i 2010 omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a.

Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a. 1 J.nr. 2009062 JM/ahd Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a. 1 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Sønderjysk Biogas a.m.b.a.. 1.2 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet i 1934 er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinding Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet har hjemsted i Vejle

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Vedtægter For Reerslev Vandværk a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Reerslev Vandværk og er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Standardvedtægter andelsselskab

Standardvedtægter andelsselskab Standardvedtægter andelsselskab Vedtægter for 1 Selskabet, der er stiftet den, er et andelsselskab, hvis navn er Selskabet har hjemsted i Kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse med den

Læs mere

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Skrillinge-Russelbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Middelfart Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere