V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset på matrikelkort, der forefindes i foreningens protokol. 3. Nørgård Koloniens Grundejerforening optager nye husejere i udstykninger planlagt og projekteret af Møllebo A/S samt PLANET-Projekt A/S. Når disse grunde overdrages til ny ejer fra Møllebo A/S og/eller PLANET-Projekt A/S, betales der et engangsindskud på kr fra den nye ejer pr. husnummer samt fremtidige kontingenter. Indtil overdragelse betales ikke kontingent. Der er ej heller stemmeret i grundejerforeningen indtil overdragelse er sket. 4. Foreningens hjemsted er Juelsminde Kommune. Hedensted kommune. Artikel 2 Formål 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes grundinteresser i enhver henseende, herunder at administrere de fællesanliggender, der vedrører medlemmernes rettigheder og forpligtigelser som ejere af ejendommene benævnt i artikel Grundejerforeningen skal varetage fælles interesser overfor offentlige myndigheder. Artikel 3 Medlemskab 1. Enhver ejer af Matr.nr skitseret i artikel 1 er forpligtet samt berettiget til at være medlem af grundejerforeningen. 2. Medlemskab af grundejerforeningen begynder at løbe straks fra underskrift af slutseddel eller skøde. Artikel 4 Medlemmernes hæftelse 1. Grundejerforeningens medlemmer er ansvarlige for grundejerforeningens forpligtigelser i lige forhold. 2. Ejer et medlem flere Matr.nr. i grundejerforeningen, hæftes i forhold til de enkelte medlemmers ejendomsantal

2 3. I forhold til tredjemand hæfter grundejerforeningens medlemmer proratorisk for grundejerforeningens forpligtigelser. 4. Der kan ikke optages nye lån eller gældsforpligtelser uden generalforsamlingens godkendelse. Artikel 5 Medlemmernes forpligtigelser i øvrigt 1. Et medlem, der afhænder sit matr.nr., er forpligtiget til at drage omsorg for, at efterfølgeren (erhververen) skriftligt afgiver erklæring om, at vedkommende indtræder i forgængerens samtlige rettigheder og forpligtigelser som medlem i foreningen, herunder som meddebitor for foreningens eventuelle lån. 2. Bestyrelsen godkender efterfølgeren(erhververen), og først når bestyrelsens godkendelse foreligger, ophører det sælgende medlems personlige forpligtigelser som medlem af foreningen. 3. Når medlemskab af grundejerforeningen er ophørt, kan medlemmet ikke længere rette krav mod foreningen eller dennes formue. 4. Grundejerforeningens medlemmer er som udgangspunkt forpligtiget til i lige forhold at deltage i den fælles vedligeholdelse af de under grundejerforeningen hørende fælles veje m.m., jævnfør herved artikel 4 5. Ved bebyggelse af ubebyggede grunde er grundejeren forpligtiget til at erstatte eventuel skade på private veje m.v.,som hidrører fra entreprenørmateriel, gravemaskine m.v. Artikel 6 Grundejerforeningens forpligtigelser 1. Til opfyldelse af foreningens formål skal grundejerforeningen sørge for, at de inden for foreningens område beliggende fælles veje og fællesarealer er i behørig stand, og grundejerforeningen foranlediger de hertil medgåede udgifter fordelt på samtlige matr.nr. i overensstemmelse med det i artikel 4 herom bestemte. 2. Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på de til de i artikel 1, afsnit 1.2, nævnte/skitserede matr.nr. hørende fælles- og vejarealer. Denne forpligtigelse er dog alene gældende, såfremt grundejerforeningen i forbindelse med overdragelsen ikke bliver påført udgifteri form af tinglysning, stempel og lignende. Artikel 7 Generalforsamling 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i april måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med 14 dages skriftlig varsel enten pr. mail eller brev Indkaldelsen sendes til medlemmernes opgivne faste adresse. Generalforsamlingen annonceres på grundejerforeningens hjemmeside. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i følge beslutning enten af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt fremsætter begæring

3 herom med angivelse af dagsorden og eventuelt forslag, der ønskes behandlet. Fremkommer en sådan begæring, vil ekstraordinær generalforsamling være at afholde senest 1 måned efter, at begæringen er kommet bestyrelsen ved dennes formand i hænde. 4. Indkaldelser til generalforsamling skal indeholde oplysning om dagsorden, og kun de forslag, der er optaget på denne, kan komme til behandling og afgørelse. 5. Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen, være indsendt skriftligt ved anbefalet brev eller til formanden for bestyrelsen og være kommet denne i hænde senest 14 dage før. Formanden fremsender kvittering for modtagelse af fremsendt mail eller brev med indkomne forslag. 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og endeligt afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning. 7. På generalforsamlingen har hver ejendom (matr.nr) én stemme. 8. Der stemmes ved fuldmagter i henhold til skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog højst repræsentere to andre medlemmer. 9. Stemmeafgivning finder sted ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 1 medlem forlanger skriftlig afstemning. 10. Adgang til og stemmeret på foreningens generalforsamling er betinget af, at medlemmet ikke er i restance medkontingent eller anden forfalden betaling til grundejerforeningen. Sidste gyldige kvitteringer skal medbringes og på forlangender forevises. 11. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved stemmeflerhed stemmeflertal blandt de fremmødte. 12. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter, fordres, at mindst ½ af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne vedtages af mindst ½ af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, indkaldes inden 8 dage med sædvanligt varsel en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtigt uanset antallet af de fremmødte og til vedtægtsændringer kræves da, at den vedtages af simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer underskrives af den siddende bestyrelse samt dirigenten. 13. Over forhandlingernes forløb føres en protokol, hvori tillige alle vedtagelser og beslutninger indføres. Forhandlingsprotokollen underskrives af dirigenten og formanden samt sekretæren for grundejerforeningen. Artikel 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling 1. Dagsorden til de ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter: 1. Bestyrelsens Formandens beretning om grundejerforeningens virksomhed i det forløbne år. 2. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år med revisionspåtegning 3. Forelæggelse af budget for det kommende år. Husk ændre nummerering ved ændring 4. Eventuelle fforslag fra bestyrelsen og medlemmer 5. Indkomne forslag fra medlemmer 6. Valg af formand og kasserer, j.f. dog artikel Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for bestyrelsen 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for disse 9. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.

4 10. Eventuelt. Artikel 9 Bestyrelsen 1. Grundejerforeningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. 2. Bestyrelsen består af en formand, kasserer, sekretær samt 2 menige medlemmer. Derudover er valgt 2 suppleanter. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. 4. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år vælges 3 medlemmer. Suppleanter vælges hvert år. 5. Bestyrelsen repræsenterer og forpligter foreningen ud ad til i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. 6. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingens trufne beslutninger. 7. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i foreningen med et af bestyrelsesmedlemmerne eller subsidiært af næstformanden i foreningen med et bestyrelsesmedlem. 8. Bestyrelsen kan meddele prokura til enkelte eller flere personer til at varetage bestemte anliggende, herunder til at administrere, hæve og indsætte på foreningens konti i pengeinstitut eller andre finansforetagender. Som hovedregel vil det være kassereren, der meddeles prokura til at foretage sådanne dispositioner. 9. Bestyrelsen kan ikke forpligtige grundejerforeningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse. Alle grundejerforeningens retshandler kan gyldigt foretages ved underskrift af formanden, eller i tilfælde af dennes forfald af kassereren i forening med et af bestyrelsens øvrige medlemmer, efter at sagen på lovlig vis er vedtaget på et bestyrelsesmøde. 10. Der anlægges og føres en forhandlingsprotokol. I protokollen indføres alle vedtagne beslutninger, og protokollen godkendes på efterfølgende møde af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 11. Der tegnes bestyrelsesansvarsforsikring. Artikel 10 Regnskabsår 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 2. Regnskabet bliver udsendt til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Artikel 11 Foreningens formue. 1. Bortset fra en kontant kassebeholdning, der ikke må være på over kr , indsættes foreningens pengemidler i pengeinstitut.

5 2. Fra grundejerforeningens konti kan alene hæves ved underskrift af grundejerforeningens kasserer. Alle regningskrav på over kr skal før udbetaling anvises af formanden. Artikel 12 Kontingent 1. Grundejerforeningens driftsudgifter dækkes af et kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. 2. Kontingentet skal indbetales til kassereren én gang årligt inden den 1. august. Artikel 13 Restancer 1. Foreningens driftsudgifter, forrentning og afdrag på lån samt i øvrigt enhver udgift, der påhviler foreningen, skal betales af medlemmerne på den af bestyrelsen fastsatte måde. 2. Hvis et medlem kommer i restance, opfordres han én gang skriftligt til at berigtige denne. Sker dette herefter ikke inden 10 dage, vil restancen med påløbne omkostninger blive overdraget til inkasso. Artikel 14 Retssager 1. Udgifter i forbindelse med retssager, som grundejerforeningen anlægger i forhold til tredjemand, bæres alene af de medlemmer, der skriftligt overfor grundejerforeningen har accepteret anlæg af retssag. 2. Udgifter til retssager, der anlægges af grundejerforeningen i forhold til medlemmer i restance, jfr. Artikel 13, bæres af grundejerforeningens medlemmer i lige forhold, jfr. Artikel 4. Artikel 15 Tvister 1. Opstår der uoverensstemmelser mellem medlemmerne af grundejerforeningen indbyrdes eller grundejerforeningen og medlemmer af grundejerforeningen, skal ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende vedtægter, disses indhold, omfang m.m., såfremt en mindelig ordning ikke kan opnås, afgøres tvister ved de almindelige domstole endeligt ved voldgift i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstituts regler herom, jfr. dog artikel 14, afsnit Med mindre andet aftales, udpeger parterne i så fald til en voldgiftsret hver et sagkyndigt medlem, og disse udpeger i fællesskab en opmand, som skal være jurist og formand for Voldgiftsretten. 3. Voldgiftsretten fastsætter selv alle regler for sagens behandling for retten.

6 4. Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for begge parter og kan danne grundlag for eksekution i henhold til Retsplejelovens Voldgiftsretten er berettiget til i kendelse at afgøre, hvem der skal betale voldgiftsrettens omkostninger, herunder honorarer til rettens medlemmer. Voldgiftsrettens omkostningsopgørelse skal kunne træffes ud fra rimelighedshensyn, herunder hensyn til parternes økonomiske formåen. 6. Parterne forpligtiger sig til at deponere det af voldgiftsmændene fastsatte beløb til dækning af Voldgiftsrettens omkostninger. Tillæg til vedtægter: Matrikelkort

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info

GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info l. Foreningens navn er Grundejerforeningen "Lykkesholm". Dens område er parceller udstykket fra ejendommen matr. nr. 9 a Nejede by,

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere