Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for: Slagelse Kulturråd"

Transkript

1 Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt interesserede foreninger, interessegrupper og enkeltpersoner under samme kulturelle paraply. 2. At forestå kulturelle arrangementer m.v. 3. At inspirere til kulturelle tiltag i Slagelse kommune. 4. At etablere en kulturel ide`- bank. 5. At medvirke til kulturelle tiltag i Slagelse kommune. 6. At deltage i udarbejdelse og ajourføring af Slagelse kommunes kulturpolitik og planlægning. 7. At medvirke ved formidling af kommunale tilskud til kulturelle arrangementer, hvortil offentligheden har adgang. 8. At udtale sig i sager, der har betydning for udfoldelse af den del af kulturlivet, som ikke varetages af andre råd og udvalg, herunder folkeoplysningsudvalget. 9. At afholde en årlig kulturkonference i samarbejde med kommunens kulturudvalg. 10. At vedligeholde foreningens hjemmeside og relaterede kulturelle links 3 Medlemmer: Som medlemmer kan optages de i Slagelse kommune hjemmehørende foreninger, Sammenslutninger, institutioner, skoler, organisationer, erhvervsvirksomheder og enhver enkeltperson der kan tilslutte sig foreningens formål og vil arbejde for, at virkeliggøre kulturrådets formål. 1

2 4. Organisation: 1. Generalforsamlingen er kulturrådets øverste myndighed. Ordinær årlig generalforsamling afholdes inden udgangen af januar kvartal. 2. Bestyrelsen består af 5-7 personer, der vælges for en 2-årig periode, samt 1 person udpeget af Slagelse kommune, der sidder en valgperiode, der vælges tillige 2 suppleanter for en 1-årig periode. Bestyrelsen holder mindst 6 årlige møder og i øvrigt, når formanden eller 2 af medlemmerne af bestyrelsen finder det nødvendigt. 3. Ved første valg af medlemmer til bestyrelsen, er halvdelen af medlemmerne dog kun valgt for en periode på 1 år, hvilket afgøres ved lodtrækning på bestyrelsens konstituerende møde som første punkt. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 5. Kassereren kan findes uden for bestyrelsen. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg efter behov. 7. Bestyrelsen afholder mindst 6 årlige møder, og i øvrigt når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det fornødent. 8. Møder indkaldes af formanden eller den han/hun bemyndiger hertil med mindst 8 dages varsel. 9. Med mødeindkaldelse skal følge dagsorden for mødet. 10. Kassereren fremlægger kvartalsvis en økonomioversigt. 11. Mødereferater fremsendes til samtlige bestyrelsens medlemmer. 12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. 13. Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 14. Bestyrelsen fører referat over dens beslutninger, som godkendes af de tilstedeværende medlemmer. 15. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 15 af Kulturrådets medlemmer skriftligt fremsender ønsker herom til bestyrelsen vedlagt en motiveret dagsorden. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt inden en måned fra begærings modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. 16. Der gælder samme varsel for indkaldelse som ordinær generalforsamling. 2

3 5. Dagsorden for generalforsamlingen: Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen annonceres i en gratisomdelt ugeavis og skriftligt eller pr. til de medlemmer der har opgivet mailadresse. Indkaldelsen skal indeholde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Aflæggelse af revideret regnskab 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 6. Budget for det kommende regnskabsår. 7. Forelæggelse af kommende aktiviteter (virkeplan) 8. Indkomne forslag. 9. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant, for 1 år. 11. Eventuelt 6. Stemmeafgivelse: 1. Et personligt medlemskab har 1 stemme. Foreninger m.v. har 2 stemmer. 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 3. Er en forening på generalforsamlingen alene repræsenteret af en person, og denne tillige har et personligt medlemskab, kan der kun afgives stemme på foreningens vegne. 1. Foreningen tegnes af formanden. 7. Tegningsforhold: 2. Formand og kasserer meddeler sædvanlige bankfuldmagter. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 8. Regnskab og revision: 2. Revideret regnskab skal udsendes samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. 3

4 9. Kontingent: Kontingenter dækker kalenderåret hvori medlemskabet påbegyndes. Kontingentet er fastsat på den stiftende generalforsamling gældende for foreningens første år således: 1. For personligt medlemskab kr. 50,00 2. For foreninger, institutioner m.v. er beløbet 100,00 kr. 10. Driftstilskud: Slagelse kommune kan yde driftstilskud og sekretariatsbistand til Kulturrådets aktiviteter, efter de af byrådet vedtagne bestemmelser. 11 Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at vedtægtsændringen har været opført som et begrundet forslag på den udsendte indkaldelse/dagsorden. For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. 12. Medlemskabets varighed: Hvis der ikke er registreret kontingentindbetaling senest ved generalforsamlingen, er stemmeret og yderligere rettigheder ophørt, og medlemskabet vil blive slettet uden yderligere varsel. 13 Opløsning: 1. Beslutning om kulturrådets ophævelse kan træffes på en ordinær generalforsamling under forudsætning af, at ophævelsen har været opført som et begrundet forslag på den udsendte indkaldelse/dagsorden. 2. For nedlæggelse kræves at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for nedlæggelsen. Opnås dette ikke, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, med nedlæggelse som eneste punkt på dagsordenen, hvorefter det kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 3. Ved ophævelse af kulturrådet overgår dets formue til Slagelse kommune som samtidig er forpligtet til at anvende formuen i overensstemmelse ved kulturrådets vedtægter. 4

5 Revideret og godkendt den. 27. marts

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere