Ideal sikringssøger Dansk/norsk vejledning Side 4-8 Svensk bruksanvisning Sida 9-13 English usermanual Page 14-18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideal sikringssøger Dansk/norsk vejledning Side 4-8 Svensk bruksanvisning Sida 9-13 English usermanual Page 14-18"

Transkript

1 Ideal sikringssøger Dansk/norsk vejledning Side 4-8 Svensk bruksanvisning Sida 9-13 English usermanual Page El-nummer: EAN-nummer:

2 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 4 Introduktion... 4 Kendetegn:... 4 Funktion... 4 Selvtest... 4 Indikering af lav batteristatus... 5 Tomgangsfunktion... 5 Berørings fri spændingstest... 5 Lokalisering af en gruppeafbryder eller en sikring for stikkontakt... 5 Lokalisering af en gruppe/sikring, som forsyner andet elektrisk materiel... 6 Modtager Autosluk funktion... 6 Udskiftning af batteri... 6 Kontrol af stikkontakter for korrekt montering... 6 Mulige fejlforbindelser... 7 Symboler... 7 Specifikationer... 7 Udsmidning af elektrisk og elektronisk affald... 8 Udsmidning af batterier/akkumulatorer... 8 Garanti... 8 Svensk bruksanvisning... 9 Introduktion... 9 Features:... 9 Funktion... 9 Självtest... 9 Indikering av låg batteristatus Tomgångsfunktion Beröringsfri spänningstest Lokalisering av en säkring för uttag Lokalisering av en grupp/säkring, som matar annan elektrisk utrustning Mottagaren Autoavstängningsfunktion Byte av batteri Kontroll av uttag för korrekt montering Möjliga felkopplingar Symboler Specifikationer Vad man gör med elektriskt och elektroniskt avfall Vad man gör med förbrukade batterier/akkumulatorer Garanti... 13

3 English usermanual Preface Features Operation Self-Test Low Battery Detection Idle Mode Non-Contact Voltage Test Locating a Circuit Breaker or Fuse: Locating a Circuit Breaker or Fuse Connected to a Light Fixture Receiver Auto Power Off: Battery Replacement: Checking Sockets for Correct Wiring: Symbols Specifications: Dispose of waste electrical and electronic equipment Disposal of used batteries/accumulators! Egne notater... 19

4 Ideal sikringssøger side 4 Dansk betjeningsvejledning Introduktion Med Ideal sikringssøger er det nu muligt at søge på kredsløb med AC spænding. Ikke flere gætterier, forsøg eller fejl, når det gælder lokalisering af den korrekte sikring og gruppeafbryder. *Normalforekommende forbindelsesfejl kan detekteres med den integrerede stikkontakttester, som findes i senderen. *Dette kræver et ekstra kabel af typen EU, som kan købes, som tilbehør. ADVARSEL! Må kun bruges til indendørs brug. Vær ekstrem forsigtig, når der arbejdes på kredsløb med spænding på, elektrisk stød kan forekomme. Gør dig bekendt med denne betjeningsvejledning og kontroller altid, at sender og modtager er i perfekt stand, inden du tager det i brug. Hvis kredsløber er styret af en dæmper/regulator, drej da denne til højeste position. HUSK! Man skal være opmærksom på, at, hvis man lægger en forbindelse mellem fase og jord kan det ske, at fejlstrømsafbryderen kobler. Derfor bør man være forsigtig med, at bruge sikringssøgeren i hospitalsområder og EDB områder. Advarsel!: Sikringssøgeren kan ikke detektere om der er byttet rundt på nul og jord. Testeren er, som hovedregel, designet til ledningssystemer, hvor nul og jord er fastsat. Kendetegn: Finder automatisk og hurtigt korrekt sikring eller Rød LED grupepafbryder. Grøn LED Kabel til test på blottede ledere og andet materiel, hvor man ikke kan bruge en stikprop, kan købes, som tilbehør. (Type: EU). EAN nr.: Berørings fri spændingsdetektor fra V AC. Senderen virker på 230V kredsløb. Stikkontakttester, som også kan fortælle korrekt montering (fase, nul & jord). Indikering for lavt batteriniveau. Funktion Sender Modtager Tænd/sluk knap Batteriafdeling Selvtest Tryk på modtagerens tænd/sluk knap til tænd position. Den vil nu udføre en selvtest for, at sikre korrekt funktion.

5 Ideal sikringssøger side 5 Indikering af lav batteristatus Efter at modtageren har udført sin selvtest, vil den kontrollere spændingen i 9V batteriet. Hvis batterispændingen er under 7,3V, vil modtageren bippe tre gange og herefter slukke sig selv. Fjern det gamle batteri og skift det ud med et nyt 9V batteri. Tomgangsfunktion Hvis batteriet er ok, vil modtageren gå i tomgangsfunktion, når instrumentet ikke bliver brugt. Begge modtageren LED s vil forblive tændte og modtageren vil hele tiden søge efter aktive signaler. Berørings fri spændingstest Peg modtagerens næse mod et AC kredsløb eller en stikkontakt e.l. Når en spænding større end 50V AC er detekteret, vil modtageren skifte til spændingssensor funktion. De røde LED s forbliver tændte og modtageren vil bippe. Bippe hastigheden vil forøges, jo tættere på man kommer en AC strømkilde og formindskes, jo længere væk man kommer. Ligeså snart, at modtageren modtager et signal fra senderen, skifter den funktion til sikringssøger funktion. Sikringssøger funktionen indikeres med en konstant grøn LED. For at komme tilbage til den berøringsfrie spændingstest igen, skal man slukke og tænde modtageren igen, så starter den forfra, som beskrevet. Lokalisering af en gruppeafbryder eller en sikring for stikkontakt 1. Sæt stikket i senderen. 2. Sæt den anden ende (Stikproppen) i stikkontakten. Gå til den tavle, hvor der skal søges efter gruppeafbryder og sikring. 3. Tænd modtageren og lad den foretage sin selvtest, som beskrevet tidligere det gøres med modtageren drejet væk fra spændingsførende dele. 4. Placer modtageren med næsen pegende ind imod gruppeafbryderne og sikringerne, som vist på figur A. Note! Afhængig af sikringstype, kan det i de fleste tilfælde ske, at modtageren skal drejes i 90 grader (vandret stilling), for at opnå korrekt søgeresultat. Brug kun en retning i hver søgning. 5. Træk modtageren hen og ned over gruppeafbryderne/sikringerne. Dette vil selvkalibrere modtageren. Eksempel: På en tavle med to rækker, skal man trække modtageren fra højre mod venstre på øverste række og derefter fra højre mod venstre på nederste række. 6. Fjern modtageren fra tavlen, evt. tag den om bag ryggen, så kalibreringssignalet forsvinder helt fra den pågældende tavle. 7. Nu kan man trække modtageren hen og ned én gang til, som beskrevet i pkt. 5. Denne gang vil modtageren bippe kontinuerligt og den grønne LED vil blinke, når man er kommet til den gruppe/sikring, som forsyner den pågældende stikkontakt. Nogle signaler vil blive detekteret første gang.

6 Ideal sikringssøger side 6 Note! I visse tilfælde kan det være vanskeligt, at detektere den rette gruppe/sikring, hvis ledningerne i tavlen ligger meget tæt op ad hinanden. Hvis tilstødende grupper/sikringer gør, at modtageren bipper kontinuerligt, fjern da dækslet på tavlen og søg på ledningerne for at finde, hvilken gruppeafbryder de hører til. Når denne fejl gruppeafbryder er fundet prøv da og se om man kan separere dens ledninger, så de ikke har så stor indflydelse på søgningen. På denne måde kan de fleste krydssignaler blive elimineret og derved sørge for korrekt detektering af gruppeafbryder/sikring. 8. Sluk for gruppeafbryderen og kontroller af LED på modtageren er slukket, som bekræfter, at det er den korrekte gruppeafbryder, der er valgt. Lokalisering af en gruppe/sikring, som forsyner andet elektrisk materiel Hvis en gruppeafbryder/sikringer forsyner et kredsløb, hvor der ikke er en stikkontakt til rådighed, gøres følgende: 1. Fjern alt elektrisk udstyr, som er tilsluttet den/det pågældende dåse/lampeudtag og sluk for strømmen. 2. Fjern låget/dækslet på enheden. 3. Tilslut EU (tilbehør) testledningen i senderen. Brug de medfølgende krokodille næb. Forbind den brune ledning til fase, den blå ledning til nul og den grønne på jord. 4. Koble strømmen til igen. 5. Hvis f.eks. lampeudtaget er styret af en 1. polet afbryder, sørg da for, at den er tændt. 6. Følg proceduren fra step 3 til 7 beskrevet i forrige afsnit. Modtager Autosluk funktion Hvis modtageren forbliver tændt efter brug og ikke bliver brugt i op til 10 minutter, vil modtageren automatisk slukke for at spare på batteriet. Udskiftning af batteri Fjern batteridækslet. Isæt et nyt 9V batteri i batteriafdelingen og skru batteridækslet på igen. Kontrol af stikkontakter for korrekt montering 1. Sæt forsyningskablet i senderen. 2. Kontroller altid modtagerens stikkontaktfunktion ved at sætte stikproppen ind i en stikkontakt, hvor man ved, at fase, nul og jord er monteret korrekt før og efter brug. Alle tre LED skal lyse indikerende en korrekt monteret stikkontakt. 3. Sæt stikproppen i den stikkontakt, du ønsker at teste. De tre LED vil vise ledningskonfigurationen i den pågældende stikkontakt. Mærkningen på senderen beskriver forskellige fejlscenarier. 4. Hvis forsyningen på en eller anden vis forsvinder fra stikkontakten, vil de tre LED slukke. Se mulige fejlforbindelser på næste side.

7 Ideal sikringssøger side 7 Mulige fejlforbindelser LED Tændt LED Slukket Korrekt forbindelse Manglende jord Fase - Nul-leder byttet Manglende fase Manglende nul Fase - jord-leder byttet ADVARSEL!: Dette udstyr kan ikke detektere en byttet nul/jord. Testeren virker kun ved forbindelse af alle 3 ledere, benyt derfor kun stikprop med dansk jord. Symboler Forholder sit til EU direktiver Beskyttet med dobbelt isolering Se betjeningsvejledningen Kun til indendørs brug Separat udsmidning af instrumentet Specifikationer Funktionsområde: V AC Funktionsfrekvens: 47-63Hz Puls: 16A (10µs) Maksimal last: 240V AC Cyklus: 10µs hvert 16,6ms (fortløbende) (0,06%) Vægt: (uden batteri) Sender ca. 50g modtager ca. 85g Strømforsyning: Sender forsynes fra 230V forsyning, modtager fra 9V batteri. Funktionstemperatur: 0 til 50C Certificering: EN , Kat. II 300V. Hvis dette udstyr bruges på en måde, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning og ikke er foreskrevet af producenten, kan instrumentets beskyttelse blive forringet.

8 Ideal sikringssøger side 8 Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald I forbindelse med at bevare, beskytte og forbedre miljøet, beskytte menneskelig sundhed og udnytte de neutrale ressourcer klogt og rationelt, skal dette instrument smides ud på den mest miljørigtige måde. Spørg eventuelt på den lokale genbrugsstation. Bortskaffelse af batterier/akkumulatorer Samme forbehold og udsmidningsmanøvre, som ved det elektroniske affald skal foretages. Garanti Ideal sikringssøger har en garantibetingelse i henhold til almindelige bestemmelser i den danske lovgivning. Dette gælder dog kun, hvis testeren i løbet af den 2 års periode, bliver sendt til Elma Instruments A/S for service og reparation. Egen prøven på service/reparation gør, at garantien udløber omgående. Garantien dækker ikke sikringer, batterier eller skader opståede i forbindelse med vold ulykker m.m.

9 Ideal sikringssøger side 9 Svensk bruksanvisning Introduktion Med Ideal säkringssökare är det nu möjligt att söka på kretsar med AC-spänning. Inga fler gissningar, försök eller fel när det gäller lokalisering av rätt säkring. *Normalt förekommande kopplingsfel kan detekteras med den integrerade uttagstestaren. *Detta kräver en extra kabel av typen EU, som kan köpas som tillbehör. Sender Modtager VARNING! Får endast användas för inomhusbruk. Var extremt försiktig när du arbetar på spänningsförande kretsar. Gör dig bekant med denna manual och kontrollera alltid att sändare och mottagare är i perfekt tillstånd innan användning. Kontrollera alltid att 13A-säkringen, som sitter i toppen av uttaget är hel. Om kretsen är styrd av en dimmer/regulator, vrid då på den till max. Använd inte säkringssökaren i sjukhusmiljöer eller andra ställen där det kan finnas personer med dåligt hjärta. Varning!: Säkringssökaren kan inte detektera om noll och jord är skiftade. Testaren är designad för engelska ledningssystem där noll och jord har sina specifika platser. Features: Hittar snabbt och automatiskt rätt säkring. Kabel för test på blottade ledare och annat material, där man inte kan använda en stickpropp, kan köpas som tillbehör. (Type: EU). Beröringsfri spänningsindikering från V AC. Sändaren fungerar på 230V-kretsar. Uttagstestare som också kan visa korrekt anslutning (fas, noll & jord). Indikering för låg batterinivå. Funktion Grön LED Röd LED På-/av-knapp Batterifack Självtest Tryck på mottagarens på-/av-knapp till på-läge. Den utför nu en självtest för att säkra för korrekt funktion.

10 Ideal sikringssøger side 10 Indikering av låg batteristatus Efter att mottagaren har utfört sin självtest, kontrollerar den spänningen i 9V-batteriet. Om batterispänningen är under 7,3V, piper mottagaren till tre gånger och stänger sedan av sig själv. Tag bort det gamla batteriet och byt det mot ett nytt 9V-batteri. Tomgångsfunktion Om batteriet är ok, går mottagaren över i tomgångsfunktion, när den inte används. Bägge mottagarens LED:ar förbli tända och mottagaren söker hela tiden efter aktiva signaler. Beröringsfri spänningstest Peka mottagarens näsa mot en AC-krets eller ett uttag eller dyl. När en spänning större än 50VAC detekteras, skiftar mottagaren till spänningssensor -funktion. De röda LED:arna förblir tända och mottagaren piper. Pip-hastigheten ökar ju närmare en AC strömkälla och minskar desto längre bort man kommer. Så snart mottagaren fångar upp en signal från sändaren, skiftar den till säkringssökarfunktion. Säkringssökarfunktionen indikeras med en konstant grön LED. För att komma tillbaks till den beröringsfria spänningstestet igen, måste man slå av och på mottagaren, så startar den om som beskrevs innan. Lokalisering av en säkring för uttag 9. Sätt sticket i sändaren (IEC 320 stik). 10. Sätt den andra änden (stickproppen) i uttaget. Gå till centralen och sök efter säkringen. 11. Slå på mottagaren och låt den utföra sin självtest det görs med mottagaren vänd bort från spänningsförande delar. 12. Placera mottagaren med näsan pekande in mot säkringarna som visas i figur A. Beroende på säkringstyp kan det vara så att mottagaren måste vridas 90 grader för att uppnå bästa sökresultat. 13. För mottagaren över säkringarna. Detta självkalibrerar mottagaren. Exempel: På en tvåraders central, skall man föra mottagaren från höger mot vänster på den översta raden och sedan från höger mot vänster på den nedre raden. 14. För mottagaren över säkringarna en gång till. Denna gång kommer mottagaren att pipa kontinuerligt och den gröna LED:en blinka när man kommer till den säkring som matar gällande uttag. Några signaler kan bli detekterade första gången. Not! I vissa fall kan det vara svårt att detektera rätt grupp/säkring, om ledningarna i centralen ligger tätt inpå varandra. Om andra grupper/ledningar gör att mottagaren piper kontinuerligt, tag då bort kåpan på centralen och sök direkt på ledningarna för att avgöra vilken säkring de tillhör. Om det behövs, försök att separera ledningarna så att rätt säkring kan hittas. 15. Slå av/skruva ur säkringen och kontrollera att LED:en på mottagaren slocknar för att få bekräftelse på att det är rätt säkring som är vald.

11 Ideal sikringssøger side 11 Lokalisering av en grupp/säkring, som matar annan elektrisk utrustning Om en säkring matar en krets som inte slutar i ett uttag, görs följande: 7. Tag bort all elektrisk utrustning som är ansluten till dosan/lamputtaget och slå av matningen. 8. Tag bort locket/platten från enheten. 9. Anslut EU (tillbehör) testledningen till sändaren. Använd de medföljande krokodilklämmorna. Anslut den bruna ledningarn till fas, den blåa ledningen till noll och den gröna till jord. 10. Koppla på strömmen igen. 11. Om man t ex skall mäta via ett lamputtag, se till att brytaren är i läge till. 12. Följ sedan mätproceduren i förra avsnittet. Mottagaren Autoavstängningsfunktion Om mottagaren inte används på ca 10 minuter stänger den automatiskt av sig själv för att spara på batteri. Byte av batteri Tag bort batteriluckan, sätt i ett nytt batteri (9V) och skruva sedan tillbaka batteriluckan. Kontroll av uttag för korrekt montering 5. Sätt matningskabeln i sändaren. 6. Kontrollera alltid mottagarens uttagsfunktion genom att ansluta stickproppen till ett uttag där man är säker på att fas, noll och jord är korrekt monterade. Alla tre LED:arna skall lysa för att indikera ett korrekt monterat uttag. 7. Anslut stickproppen till det uttag du önskar testa. De tre LED:arna visar ledningskonfigurationen i uttaget. Märkningen på sändaren beskriver olika felscenarier. 8. Om matningen till uttaget försvinner av en eller annan anledning, släcks LED:arna. Se möjliga felkopplingar på nästa sida.

12 Ideal sikringssøger side 12 Möjliga felkopplingar LED Tänd LED Släckt Korrekt förbindelse Öppen jord Skiftad fas/nolledare Öppen fas Öppen nolledare Skiftad fas/jordledare VARNING!: Denna utrustning kan inte detektera skiftad noll/jord. Testaren är från början tillverkad för engelska förhållanden och därför bör man även vara uppmärksam på att använda en stickpropp med jord för korrekt test av förbindelser. Symboler Förhåller sig till EU-direktiv Skyddad med dubbel isolering Se manualen Endast för inomhusbruk Separat sortering av instrumentet Specifikationer Funktionsområde: V AC Funktionsfrekvens: 47-63Hz Puls: 16A (10µs) Maximal last: 240V AC Cykel: 10µs var 16,6ms (kontinuerligt) (0,06%) Vikt: (utan batteri) Sändare ca. 50g mottagare ca. 85g Strömmatning: Sändaren matas från 230V-nätet, mottagaren från 9V batteri. Funktionstemperatur: 0 till 50C Certifiering: EN , Kat. II 300V.

13 Ideal sikringssøger side 13 Om denna utrustning används på ett sätt som inte är beskrivet i manualen eller föreskrivet av producenten, kan instrumentets skydd påverkas. Vad man gör med elektriskt och elektroniskt avfall I förbindelse med att bevara, beskydda och förbättra miljön, skydda människors hälsa och utnyttja de neutrala resurserna klokt och rationellt, skall detta instrument kastas med största möjliga miljöhänsyn. Fråga vid behov på din återvinningsstation. Vad man gör med förbrukade batterier/akkumulatorer Se ovan. Garanti Ideal säkringssökare har en garanti på 2 år. Detta gäller dock endast om testaren skickas in till Elma Instruments för service och reparation under denna 2-årsperiod. Egna försök till service/reparation gör att garantin tar slut omedelbart. Garantin täcker inte säkringar, batterier eller skador som uppstår i samband med våld, olyckor osv.

14 Ideal sikringssøger side 14 English usermanual Preface The task of locating AC circuits is now made quick and easy. No more guessing or trial and error when it comes to locating the correct circuit breaker or fuse supplying power to an AC socket or lighting fixture*. Common wiring faults are instantly identified with the integrated socket tester. *Requires optional test lead set (61-184EU). WARNING! For indoor use only. Use extreme care when working around AC circuits, severe shock hazards exist. Familiarize yourself with these instructions prior to use and always check that the transmitter and receiver are operating properly before using on live circuits. Always verify the integrity of the 13A fuse located inside the plug top which is attached to the supplied UK power cord. If used on a circuit controlled by a dimmer, turn the dimmer to the highest on position. Do not use in cardiac care areas. WARNING: This equipment will not detect a Neutral / Earth reversed condition. The Socket Tester feature was designed for use on UK wiring systems that typically have fixed polarity. Additional care must therefore be taken when using the supplied European style power cord because polarity is determined by the orientation of the 2-pin Euro plug in the wall outlet being tested. The transmitter s LEDs may not therefore indicate the actual wiring configuration! Features Automatically and quickly finds correct breaker or fuse Optional test lead set available for use at bare wires and light fixtures (61-184EU) Non-contact voltage sensor for VAC Transmitter works on 230VAC circuits Socket tester feature verifies wiring configuration Low battery detection Operation Self-Test Push the receiver s power switch forward to the ON position. The unit will perform a selftest to ensure proper operation. Low Battery Detection After performing the self-test the receiver will verify the voltage of the 9VDC battery. If the battery voltage is below 7.3 volts, the

15 Ideal sikringssøger side 15 receiver will beep three times and turn itself off. Remove the old battery, and replace it with a standard 9VDC battery. Idle Mode Provided the battery is good, the receiver will enter the idle mode. Both the receiver s LEDs will remain on and the receiver will continually check for any active signals. Non-Contact Voltage Test Point the receiver s nose towards a live AC socket or power cord. Once an AC Voltage field of > 50V is sensed, the receiver will switch to Voltage Sensor mode. The red LED remains lit and the receiver will audibly beep. The beeping speed will increase when the receiver is moved closer to the AC power source, and slows when the receiver is moved further away. Once the receiver senses a signal from the transmitter, it will switch to the circuit identifier mode. The circuit identifier mode is indicated by a steady green LED. To leave this mode and use the receiver for AC Voltage detection, turn the power switch off, then on again. Locating a Circuit Breaker or Fuse: 1. Plug the IEC-320 end of the supplied mains cord into the transmitter. 2. Plug the other end of the mains cord into the AC socket. Go to the circuit breaker panel or consumer unit. 3. Turn the receiver on, and allow it to complete its self-test away from power. 4. Place the flat surface of the tapered end of the receiver directly onto the circuit breaker or fuse as shown in Fig A. Depending on the breaker type, the receiver may have to be turned 90 in order to obtain an accurate reading. 5. Move the receiver down each side of the panel passing over each breaker or fuse. This will calibrate the receiver to the signal from the transmitter. 6. Move the receiver down each side once more. On the second pass, the receiver will continually beep and the green LED will flash when positioned over the correct circuit breaker i.e. the breaker powering the transmitter. Some signals will be detected on the first pass. Note: In certain circumstances, it may be difficult to identify the correct breaker due to wire routing in the panel. If adjacent breakers cause the receiver to beep continually, remove the panel cover (whilst observing safe working practices) and hold the tapered end of the receiver against the wires leading to the breakers in question. Separate the wires if possible to reduce bleeding of the signal from one wire to the next. This way cross-over signals can be eliminated allowing accurate identification of the correct breaker. 7. Trip the breaker off and check that the LED s on the transmitter are now off, confirming that you have selected the correct breaker or fuse to turn off.

16 Ideal sikringssøger side 16 Locating a Circuit Breaker or Fuse Connected to a Light Fixture 1. Disconnect the electrical supply to the light fixture or take suitable safety precautions when connecting to live unshielded contacts. 2. Remove the ceiling rose or light fixture cover. 3. Plug the EU test lead set (not included) into the transmitter. Using the crocodile clips supplied with the EU, connect the brown test lead to the light fixture s live contact, the blue to neutral and the green to earth. 4. Turn the electrical supply to the light fixture back on. 5. If the light fixture is controlled by a wall switch, make sure the wall switch is ON. 6. Follow the procedure described in Locating a Circuit Breaker or Fuse steps 3 through 7. Receiver Auto Power Off: If the receiver is left on and not utilized for 10 minutes (no energised AC circuit or transmitter signals are detected), it will automatically shut down to conserve its battery life. Battery Replacement: Remove battery cover. Insert new 9V battery into battery compartment and re-install battery cover. Checking Sockets for Correct Wiring: 1. Plug the IEC-320 end of the supplied mains cord into the transmitter. 2. Always test the transmitter s socket test function by plugging the other end of the mains cord into a known live socket before and after use. All three LED s on the transmitter should light indicating a correctly wired live socket. 3. Plug the mains cord into the live socket you wish to test. The three LED lamps on the transmitter will indicate the wiring configuration of the socket. The label on the transmitter provides a key to various fault conditions. 4. If power to the socket is switched off, all three LED s will go out. Key to possible fault conditions:

17 Ideal sikringssøger side 17 WARNING: This equipment will not detect a Neutral / Earth reversed condition. The Socket Tester feature was designed for use on UK wiring systems that typically have fixed polarity. Additional care must therefore be taken when using the supplied European style power cord because polarity is determined by the orientation of the 2-pin Euro plug in the wall outlet being tested. The transmitter s LEDs may not therefore indicate the actual wiring configuration! Symbols Do not attempt to repair this equipment as there are no user serviceable parts in this equipment. Opening the back cover will expose potentially lethal voltages. Refer all repairs to the manufacturer or qualified service center. Specifications: Operating Range: VAC Operating Frequency: 47-63Hz Pulse: 16A (10μs) Maximum Load: 240VAC Duty Cycle: 10μs every 16.6ms (continuous), (0.06%) Weight (excluding battery): Transmitter approx 50 g., Receiver approx. 85 g. Power Supply: Transmitter powered from 230V supply, Receiver 9VDC battery Operating Temperature: 0 to 50ºC Certification: EN , CATII-300V If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. Dispose of waste electrical and electronic equipment. In order to preserve, protect and improve the quality of environment, protect human health and utilise natural resources prudently and rationally, the user should return unserviceable product to relevant facilities in accordance with statutory regulations. The crossed-out wheeled bin indicates the product needs to be disposed separately and not as municipal waste.

18 Ideal sikringssøger side 18 Disposal of used batteries/accumulators! The user is legally obliged to return used batteries and accumulators. Disposing used batteries in the household waste is prohibited! Batteries/accumulators containing hazardous substances are marked with the crossed-out wheeled bin. The symbol indicates that the product is forbidden to be disposed via the domestic refuse. The chemical symbols for the resective hazardous substances are Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead. You can return used batteries/accumulators free of charge to any collecting point of your local authority, our stores, or where batteries/accumulators are sold. Consequently you comply with your legal obligations and contribute to environmental protection.

19 Egne notater Ideal sikringssøger side 19

20

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14

Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 DK: 63 98 206 692 SE: 42 070 26 NO: 80 223 78 EAN: 5706445150014 Indholdsfortegnelse Dansk/Norsk manual... 3

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Produktoverblik. Set indefra Lille display som viser ur eller parkeringstidspunkt. Radiosignal-indikator. Indikator for Lavt Batteriniveau.

Produktoverblik. Set indefra Lille display som viser ur eller parkeringstidspunkt. Radiosignal-indikator. Indikator for Lavt Batteriniveau. Dansk Produktoverblik 2 Introduktion 3 Aktivering 4 Montering 6 Fejlfinding & gode råd 9 Vedligeholdelse 10 Service & garanti 10 Certifikater & godkendelser 11 DK Produktoverblik Set indefra Lille display

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 7 Strøm... 7 Minimum Systemkrav... 7 USB Forbindelse Installation af software på PC... 7 Forstærker forbindelse... 8 Afspilning af

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200 CUBETON Brugsanvisning / Manual Baby Alarm/Monitor Model: AA4200 CUBETON Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 Babyenhed / Baby unit Forældreenhed / Parent unit Ladestation /Charger pod Babyenhed 1. Natlys

Læs mere

Digital Clamp Meter. Instruction Manual DT-9250

Digital Clamp Meter. Instruction Manual DT-9250 Digital Clamp Meter Instruction Manual DT-9250 Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN Phone: +46 (0)19-58 77 00 Fax: +46 (0)19-57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com Contents

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2014-06-02 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 42 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms Indeholder komplet system: Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg Kr. 71.400,- inkl. moms 12 stk 250 W Monocrystalinske Full Black Solpaneler (ca.20m 2 ) 1 stk Dansk godkendt 3000 W Inverter Diskret Full

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual LIMATIX TM Kontrolboks Display Installations manual . Anvendelse.. Display til opsætning og overvågning Med system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14)

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) SmartRadiator Gateway Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse...3 2. Oversigt...4 3. Sikkerhedsanvisninger...5 4. Instruktioner for bortskaffelse...5

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere