HANDICAPRÅDETS ÅRSRAPPORT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDICAPRÅDETS ÅRSRAPPORT 2015"

Transkript

1 HANDICAPRÅDETS ÅRSRAPPORT 2015 Indledning. Handicaprådet i Nordfyns Kommune består af 10 medlemmer og er sammensat af 4 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer 1 medlem udpeget af Kommunalbestyrelsen blandt forvaltningens medarbejdere 5 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), således at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper på såvel børne- som voksenområdet. Johnna Krabbe Gøttsch Hansen fra DH er formand for Handicaprådet, og politikker Brian Lebæk er næstformand. Handicaprådets opgave er at rådgive Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål. I Handicaprådet behandles alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med funktionsnedsættelser. Der har i 2015 været afholdt 5 møder samt 1 temaaften. Mange spændende emner har været sat på dagsordenen, og årsrapporten beskriver de væsentligste fokuspunkter. Værestedet i Otterup. Værestedets koordinator har fortalt om Værestedet, der er et uvisiteret tilbud for borgere med sindslidelser, misbrugsproblemer samt sociale udfordringer. Der er kommet flere borgere til Værestedet, efter at aktiviteterne er blevet øget, og efter at 2 medarbejdere fra det socialpsykiatriske 85-team har fået kontor i huset. Borgerne er på Værestedet på forskellige tidspunkter. Der laves kreative aktiviteter, spilles spil, tages på ture o.s.v. Det primære formål med værestedet er at få borgerne ud af deres boliger og give dem mulighed for at skabe sociale relationer på Værestedet. P.t. er der særligt fokus på den yngre gruppe. De fleste borgere sørger selv for transporten til Værestedet - enkelte afhentes af Værestedets bus. Der er en gruppe af frivillige tilknyttet Værestedet. Denne gruppe består primært af ældre mennesker, der ikke længere er tilknyttet arbejdsmarkedet. Åbningstiderne er mandag til torsdag fra kl , fredag fra kl og søndag fra kl Ca. 20 borgere benytter Værestedet. I det daglige er der 7-8 borgere. Regnbuen et tilbud til børn med særlige behov. Afd. leder Jane Cortsen fortæller om Regnbuen, der er et heldagstilbud på Bogense Skole til børn med særlige behov. Tilbuddet rummer 32 børn i 5 grupper. Børnene har mange udfordringer og handicaps med både generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. De børn, der tidligere blev visiteret til specialtilbud i andre kommuner, inkluderes nu i bl.a. Regnbuen. Børnene modtager tilbud fra flere faggrupper. Der arbejdes med det enkelte barn ud fra en handle- og udviklingsplan. Der beskrives udfordringer i forhold til de fysiske rammer, både i huset og på udendørs arealerne. Udfordringerne opstår i forbindelse med børnenes pladskrævende hjælpemidler 1

2 Der er etableret morgen - og ferieåbning i Regnbuen. Børnene visiteres eller re-visiteres hvert år til november. Hjælpemidler som forbrugsgode. Handicaprådet har på baggrund af henvendelser fra borgere fået en orientering om loven i forhold til hjælpemidler/forbrugsgoder. Et forbrugsgode er et almindeligt produkt, der kan købes i en almindelig forretning, og det er ikke fremstillet for at afhjælpe en funktionsnedsættelse. I nogle tilfælde kan produktet være et hjælpemiddel og i andre tilfælde et forbrugsgode. Der er en bagatelgrænse på bevillinger på kr. 500,00 - ikke pr. produkt, men på alle produkter tilsammen. Der vil altid være tale om en individuel konkret vurdering i forhold til en ansøgning. Derfor kan det samme produkt i nogle tilfælde være et hjælpemiddel og i andre tilfælde et forbrugsgode. Det afhænger af funktionsnedsættelsen og brugen af produktet. Afslag på hjælpemidler/forbrugsgoder kan ankes. Der er ingen kvalitetsstandarder på området. Området ændrer sig hele tiden og tilrettes løbende. Årsrapporter Handicap- og psykiatriområdets institutioner i Nordfyns Kommune har udarbejdet årsrapporter. Årsrapporterne beskriver indhold, økonomi og indsatsområder. Årsrapporterne blev taget til efterretning. Overgang fra barn til voksen på handicapområdet. Fagchef og teamkoordinator fra Børn- og familieafdelingen har deltaget i Handicaprådets møde. Når Nordfyns Kommune erfarer, at der er et nyt handicappet barn i kommunen, modtager familien et frivilligt tilbud om besøg af en familievejleder fra Familiehuset. Herefter besøger sagsbehandler familien. Der kan rettes yderligere henvendelse til Familiehuset, såfremt pårørende (søskende og forældre) til et handicappet barn, har brug for vejledning. Der har været afholdt søskendekurser, hvor søskende til handicappede børn har mulighed for at danne netværk. Støttegruppe Nordfyn eksisterer stadig og vil gerne bruges. Ca. ½ år, inden barnet fylder 18 år arrangeres der overdragelsesmøde mellem børne- og voksenområdet, så overgangen til voksen gøres så smidig som muligt. Høring af handicap- og psykiatriområdets administrative forslag til budgetoplæg. Budgetoplæg 2016 er gennemgået, og der er udleveret relevant materiale. Danske Handicaporganisationer, Nordfyn (DH-Nordfyn) har fremsendt særskilt høringssvar indenfor tidsfristen. I forhold til voksenområdet udtrykker DH-Nordfyn bekymring for, at rengøring muligvis reduceres til hver 3. uge. Men DH-Nordfyn finder det positivt, at der ses en øget udgift til hjælpemidler, da der herved er fokus på rehabilitering. I forhold til børneområdet har DH-Nordfyn noteret sig, at nedgang i budgettet skyldes nedgang i børnetallet. Endvidere finder DH-Nordfyn det positivt, at Herning-modellen implementeres fra Til gengæld er DH-Nordfyn bekymret for, om de nødvendige kompetencer er til stede og kan vedligeholdes, når specialfunktioner hjemtages til kommunen. 2

3 Høring af Strategi for Sundhed Chefkonsulent indenfor sundhedsområdet, Flemming Lassen, orienterer Handicaprådet om Strategi for Sundhed Strategiens mål er, at Nordfyns Kommune skal være den kommune, der har forbedret sundheden mest i perioden 2015 til 2021, så flere borgere får et godt, selvstændigt, sundt og længere liv at leve på Nordfyn. DH- Nordfyn bemærker i høringssvaret, at kommunen arbejder hen imod lige adgang for alle - med blik for tidlig opsporing, forebyggelse, rehabiliteringsmuligheder og tilgængelighed specielt for de svage borgere og dem med størst behov. DH-Nordfyn vil gerne, at strategien bliver mere konkret og anbefaler, at man i kommunen får kigget på, om træning med vedligeholdelse som udgangspunkt også kan ligge inden for den Nordfynske Sundhedsstrategi (pt. er der som udgangspunkt 3 mdr. genoptræning). DH-Nordfyn understreger vigtigheden af livskvalitet og fastholdelse af funktion og dermed mindre behov for hjælp og støtte. Et fokus på fastholdelse af funktionsniveau vil ligeledes have betydning for ensomhed et emne, der er meget varmt i denne tid. DH-Nordfyn mangler svar på finansiering af de nye tiltag og ønsker at vide, om planen skal gennemføres inden for de nuværende budgetter. Endvidere ønsker DH-Nordfyn at få at vide, om planen vil kræve ekstra ansatte. Hvis opgaverne skal løses inden for nuværende ramme, kan der være en bekymring for, om det går ud over kvaliteten af de nuværende opgaver. Desuden ønsker DH-Nordfyn at få at vide, om det vil være muligt for borgeren selv at bede om hjælp/inddragelse af kommunal medarbejder, såfremt borgeren ønsker at få sin situation optimeret, og hvordan man vil sikre en individuel tilpasset indsats for de borgere, der f.eks. lider af sjældne diagnoser. Afslutningsvis vil DH-Nordfyn gerne anerkende, at man i Nordfyns kommune arbejder med det brede sundhedsbegreb i bestræbelserne på at opnå vision Det anerkendes ligeledes, at Nordfyns kommune inddrager borgere, brugere, organisationer og medarbejdere. Høring af strategi for psykiatriindsatsen. Chef for Sundhed og Rehabilitering, Judith Poulsen, orienterer Handicaprådet om strategien. Der er på baggrund af en rapport udarbejdet af Marselisborgcentret lavet en strategi for psykiatriindsatsen, der betyder, at der oprettes en psykiatrienhed med et indgående fokus på rehabilitering under chefen for Sundhed og Rehabilitering, og at der endvidere ansættes en afdelingsleder, der refererer til sundhedschefen. Desuden betyder strategien, at alle medarbejdere, der p.t. varetager 85 støtte indenfor psykiatriområdet hos borgere i eget hjem, samles på Fredensbocentret og samarbejder tæt med de medarbejdere, der yder hjælp efter Servicelovens 83 (hjemmeplejen.) DH-Nordfyn skriver i deres høringssvar, at de har stor respekt omkring at være involveret i processen omkring Strategi for fremtidens psykiatri, og at de er vidende om, at Nordfyns kommune har fået en større opgave, da flere borgere bliver udskrevet hurtigere og har flere komplekse problemstillinger, så opgaverne bliver flyttet fra regionalt til kommunalt regi. DH-Nordfyn bifalder, at der er fokus på at sætte borgeren i centrum, at der er fokus på samarbejde mellem de forskellige personalegrupper på tværs af kommunens afdelinger, og at der er fokus på tidlig indsats. Endvidere mener DH-Nordfyn, at det er hensigtsmæssigt, at planen implementeres over lang tid. 3

4 DH-Nordfyn understreger, at hjemtagelse af relevante tilbud for målgruppen ikke må forringe borgerens tilbud. DH-Nordfyn forventer sig meget af Strategien for fremtidens psykiatri og vil gerne med jævne mellemrum orienteres omkring kompetenceudviklingen af kommunens personale og processen omkring implementeringen. Uddannelsesparathed i Folkeskolens 8. klasse Nordfyn. Der er udarbejdet en uddannelsesparathedsvurdering af folkeskolens 8. klasse, og ifølge fagbladet Folkeskolen så er 35 % i Nordfyns Kommune ikke uddannelsesparate. På denne baggrund har Handicaprådet fået en orientering om uddannelsesparathed i 8. klasse, samt hvordan uddannelsesparathedsvurderingen påvirker den gruppe af unge, som de repræsenterer. Uddannelsesparathedsvurdering blev indført i % af en årgang forventes at kunne klare sig med kollektiv vejledning. 20 % får stadig individuel vejledning. Der er udarbejdet objektive kriterier for parathedsvurderingen - personlige og sociale forudsætninger. Kriterierne er udmeldt af ministeriet. Den unge vurderes ud fra disse 2 kriterier samt deres karakterer. Redskabet bruges til at vurdere, om den unge er klar til det, han eller hun ønsker i forhold til fremtiden. Skolerne udarbejder vurderingen og får hjælp af vejlederne. I specialtilbuddene til unge med særlige behov er det den unge, forældrene, skolen og vejlederen, der vurderer, hvilken indsats, der skal til for at hjælpe den unge videre. Denne indsats evalueres løbende. Målet er, at alle unge skal være parate til en eller anden form for uddannelse. Der vil være nogen unge, der ikke er uddannelsesparate. Det er en kommunal forpligtelse at stille udviklende tilbud til rådighed for disse unge. Inklusion i forhold til børn med særlige behov. Handicaprådet er orienteret om, at der er vedtaget en inklusionspolitik i august 2013, og at det er denne, der arbejdes ud fra i forhold til inklusion. Derudover er der folketingsbeslutninger, der viser vejen for arbejdet med inklusion. Alle børn skal have tilbud lokalt. Kun i særlige tilfældig benyttes specialtilbud, og dette sker i mindre og mindre grad. Der er hele tiden fokus på menneskesynet bag inklusion. En gang om året vurderes det enkelte barn for at sikre, at barnet modtager det rigtige tilbud. Der opleves et godt samarbejde mellem de professionelle og forældrene. Vision Kommunaldirektør Morten V. Pedersen har orienteret Handicaprådet om Vision 2021 med følgende fokuspunkter: På Nordfyn vil vi styrke bosætningen. Vi vil være flere, helst mange flere. Vi ønsker at udvikle vores erhvervsliv og øge vores indtægter. Og vi vil arbejde for et løft af uddannelsesniveauet. Sådan udfolder vi Nordfyns fulde potentiale og skaber vækst. Turisme og event er en anden hjørnesten i kommunens udvikling frem mod Vi ønsker at øge kommunens tiltrækningskraft over for nye borgere, gæster og turister. Innovation er et vigtigt redskab i den nye og anderledes satsning. Det er de nye partnerskaber med lokalsamfundene, virksomhederne, foreningerne og uddannelsesinstitutionerne også. Dem vil vi dyrke. 4

5 Vision 2021 er blevet til i samspil med vores borgere. Det er også i dette udviklende rum, vi gør visionen til virkelighed. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Visionen er bl.a. udarbejdet af borgere, medarbejdere, erhvervsdrivende og politikere. Alle i Nordfyns Kommune har været inviteret til at deltage i arbejdet med udarbejdelsen af visionen. Visionen er den fremtidige retning for Nordfyns Kommune. Temaaften/handicappris. Handicaprådets temaaften blev afviklet d. 28. september 2015, hvor handicapprisen ligeledes blev uddelt. Der var ca. 55 fremmødte til temaaftenen. Emnet til temaaftenen var Living Lab, og der var oplæg omkring emnet af konsulenterne Bastian Fietje og Peter Julius fra firmaet Public Intelligence: For at give flere borgere i Nordfyns Kommune glæde af de nyeste velfærdsteknologiske løsninger etableres der i samarbejde med firmaet Public Intelligence et fysisk testcenter Living Lab Nordfyn. Testcenteret drives i samarbejde med private firmaer, der udvikler velfærdteknologiske løsninger og hjælpemidler til handicappede borgere. I en årrække har der været arbejdet med velfærdsteknologi især på ældreområdet, men det er vigtigt, at velfærdsteknologien spredes ud til andre grupper af borgere, der også kan have glæde af de muligheder, den nyeste teknologi giver. Det kan f.eks. være handicappede borgere, der kan flytte sig fra at være passive modtagere af velfærdsydelser til at være aktive medproducenter i eget liv. Ved at skabe et fysisk Living Lab et center hvor den nyeste velfærdsteknologi kan afprøves og udvikles kan borgere være med til at skabe nye muligheder for borgere med funktionsnedsættelser. Living Lab Nordfyn etableres på Fredensbocentret i samarbejde med firmaet Public Intelligence, der har specialiseret sig i at drive testcentre, hvor borgere, kommuner og private virksomheder samskaber velfærdteknologiske løsninger med fokus på handicapteknologier og hjælpemidler. Living Lab Nordfyn kan dels besøges af kommunes borgere og dels besøges af borgere fra andre egne af Danmark. Nordfyns Kommune kan derigennem profilere sig som en handicapvenlig kommune med et nationalt testcenter, hvor der skabes bedre og billigere velfærdsteknologiløsninger for handicappede medborgere. Firmaet Public Intelligence varetager projektlederrollen i såvel etableringsfasen og konceptudviklingen som i den efterfølgende drifts- og udviklingsfase. Etableringsfasen har en varighed af 6 måneder med en kommunal medfinansiering på kr Den kommunale medfinansiering i de efterfølgende driftsår er kr Handicaprådet var meget tilfredse med konsulenternes spændende og inspirerende oplæg, og der var mange kommentarer og spørgsmål fra de fremmødte. Handicapprisen 2015 blev givet til Birthe Thaisen fra Hjerteforening Nordfyn. Birthe Thaisen har ydet en frivillig, forebyggende og ekstraordinær indsats i den lokale hjerteforening, og denne indsats er af meget stor betydning for såvel borgere, der kan og vil forebygge hjerteproblemer som for borgere, der har hjerteproblemer. 5

6 Høring af Børn- og ungepolitik. Handicaprådet har sammen med mange andre interessenter været med i processen omkring udfærdigelse af en børn- og ungepolitik. Politikken sætter kursen på børne- og ungeområdet og er samtidig en del af kommunens overordnede Vision Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen. Visionen for børn og unge på Nordfyns er som følgende: På Nordfyn vil vi det gode og aktive børne- og ungeliv ved et kursskifte fra synd for til kan selv. Vi ønsker at børn, unge og deres familier er: Klog på eget liv Så selvhjulpen som muligt, når den rette hjælp gives Aktiv medspiller i den offentlige indsats Det gode og aktive børne- og ungeliv på Nordfyn ses som værende et fokus på trivsel, læring, inklusion og sundhed. Børn- og unge politikken tager udgangspunkt i Nordfyn Kommunes 4 værdier ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed. Handicaprådet har i sit høringssvar udtalt stor tilfredshed med børn- og unge politikken. Tilgængelighed. Tilgængelighed er et fast punkt på dagordenen, og hen over året er der givet status/orientering om følgende: Energistyrelsen kan søges om midler i.f.t. tilgængelighed. Såfremt man modtager midler fra denne pulje, vil der være en egenfinansiering på 75 %. Der har i 2015 været kr i tilgængelighedspuljen. En del af disse penge er brugt til indkøb af strandmåtter til Bogense Søbad. Endvidere er der indkøbt 2 strandkørestole. Barfods Dam i Bogense blev indviet d. 30. maj 2015, og der vil nu være mulighed for, at handicappede borgere ved hjælp af særlig indretning kan være med til at fiske. Der er etableret en Strand-oase i Hasmark, der skal gøre det lettere for borgere i kørestol at komme ud i vandet. Der har igennem hele året været megen fokus på Stand-oasen, idet den sander til og kræver megen vedligeholdelse. Der er blevet givet penge til LED lys samt en kran til forflytninger ved Søbadet i Bogense. Diverse. Formanden har hen over året orienteret om bl.a. følgende: Nyt videns-notat om mennesker, der stammer. Socialministeriets mail omkring ledsagelse efter Serviceloven til mennesker med handicaps. Antallet af bevilgede pensioner til udviklingshæmmede borgere i 2013 og Invitation fra Socialstyrelsen til VISO-konference, hvor der sættes fokus på specialiseret viden vedr. børn, unge og vokse indenfor handicap- og udsatte området. Invitation til årsmøde i det Centrale Handicapråd. 6

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 En del af Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Dokument nr. 480-2015-139520 Sags nr. 480-2014-140826 Indhold Forord... 2 Hvorfor, hvem og hvad?...

Læs mere

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Motivation Motivation... I alle afdelinger sættes der fokus på dokumentation, Effekt og Resustatmåling. Konkret sker der måling i Rusmiddelcentret ved, at borgerne

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre Hvidovre, den 27. januar 2017

Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre Hvidovre, den 27. januar 2017 Høringssvar Udvikling af daghjemstilbud Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Hvidovre, den 27. januar 2017 Handicaprådet har gennemgået det fremsendte materiale omkring Udvikling af daghjemstilbud.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund Indledning Handicaprådet i Albertslund udgiver hermed sin første årsberetning. Årsberetningen skal være med til at sætte fokus på Handicaprådets arbejde generelt og i 2016. Handicaprådet i Albertslund

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Vision 2021. Nordfyns Kommune

Vision 2021. Nordfyns Kommune Vision 2021 Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Vision 2021 Baggrund hvorfor dette Visionspapir? Ved den ny kommunalbestyrelses tiltræden den 1. januar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at udarbejde en

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Relationer. høringsudgave. rykker

Relationer. høringsudgave. rykker Relationer høringsudgave rykker Nogen er der for dig Du er der for nogen Et liv i samspil... I Aalborg Kommune står vi for en professionel indsats, og det indebærer helt oplagt tæt samarbejde om den situation,

Læs mere

Strategi for specialundervisning

Strategi for specialundervisning Strategi for specialundervisning i Nordfyns Kommune 2015-2017 En del af Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Forfatter: Kristian Helverskov Petersen Oprettet den 15. januar 2015 Dokument nr. 480-2015-16544

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE

TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE Det er vigtigt at fokusere på, at borgernes individuelle mål og ønsker matches med medarbejdernes faglige indsigt og kendskab til borgerne. Teknologi efter borgerens

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune 2011 Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune Center for Skole og Ungdom Frederikshavn Kommune (#86359-11 v3) Fællesskaber og mangfoldighed i skolen Frederikshavn Kommune vil videreudvikle

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Nybyggeri ved Plejecenter Højgården - status 61 026. Meddelelser fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen

Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen Til Sundheds- og Ældreministeriet E-mail: chs@sum.dk og primaejur@sum.dk Taastrup, den 7. januar 2016 Sag 16-2015-00788 Dok. 229909/mmh_dh Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Ældre. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Ældre. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog Ældre og Psykiatri og Handicap 1. oktober 2014 Borgerservice og Digitalisering Digitalisering og Organisationsudvikling Dette notat er en kort skriftlig

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

I årsrapporten er beskrevet de væsentligste fokuspunkter som der er arbejdet med i årets løb, jf. nedenstående

I årsrapporten er beskrevet de væsentligste fokuspunkter som der er arbejdet med i årets løb, jf. nedenstående Året 2013 blev igen et spændende og travlt år for Handicaprådet, hvor mange emner er drøftet på 5 afholdte møder. Et møde blev aflyst grundet stormen den 28. oktober 2013. I årsrapporten er beskrevet de

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

86. Budgetforslag 2008... 144 87. Tilsynsrapport for kommunalt tilsyn 2006 på døgninstituionerne indenfor børne- og unge- og familieområdet...

86. Budgetforslag 2008... 144 87. Tilsynsrapport for kommunalt tilsyn 2006 på døgninstituionerne indenfor børne- og unge- og familieområdet... Åbent referat Socialudvalget 27. august 2007, kl. 18.30 18.40 Fraværende: Karin Dubin 86. Budgetforslag 2008... 144 87. Tilsynsrapport for kommunalt tilsyn 2006 på døgninstituionerne indenfor børne- og

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Tværfaglighed & koordineret indsats

Tværfaglighed & koordineret indsats Åben Dialog Åben Dialog er en tilgang til samspillet mellem medarbejdere og borgere og baseres på Empowerment. Tilgangen handler om at arbejde samskabende, relationelt og inkluderende med aktiv inddragelse

Læs mere

Vejledning. høringspligt af Ældrerådet og Handicaprådet

Vejledning. høringspligt af Ældrerådet og Handicaprådet Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5011 Fax +45 8888 5501 Hanne.Thouber@middelfart.dk Dato: 12. september 2014 Sagsnr.: 2014-011750-1

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere