ÆLDRERÅDET HUSK VALG AF NYT ÆLDRERÅD ORIENTERER MØD OP OG STEM - SE DATOERNE I BLADET FOR ALLE BORGERE OVER 60 ÅR I HVIDOVRE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆLDRERÅDET HUSK VALG AF NYT ÆLDRERÅD ORIENTERER MØD OP OG STEM - SE DATOERNE I BLADET FOR ALLE BORGERE OVER 60 ÅR I HVIDOVRE KOMMUNE"

Transkript

1 FOR ALLE BORGERE OVER 60 ÅR I HVIDOVRE KOMMUNE ÆLDRERÅDET ORIENTERER 15. årgang nr. 2 Marts 2010 HUSK VALG AF NYT ÆLDRERÅD MØD OP OG STEM - SE DATOERNE I BLADET

2 Kandidaterne til Ældrerådsvalg 2010 Jørgen Brix Flemming Cramer-Larsen Skjold H. Elken Grete Hagedorn Anker Juhl Hugger Peter Lougart Birthe Mingon Tommy Nielsen Bent Aarrebo Pedersen Side 2 Inge-Lise Rasmussen Inge Søby Ole Willumsen

3 Formanden har ordet Flemming Cramer-Larsen Hvidovre Ældreråd orienterer Forebyggende hjemmebesøg et tilbud, der er værd at overveje Hvidovre kommunes social- og sundhedsforvaltning tilbyder ældre borgere, der er fyldt 75 år, 2 årlige hjemmebesøg. Besøgene foretages af personer, der har en sundhedsfaglig uddannelse. Imidlertid hører vi i ældrerådet, at mange takker nej, ofte med bemærkninger som Vi behøver ikke den slags eller Vi skal ikke have fremmede folk på besøg. At mange har den mening bekræftes af en opgørelse, der viser, at 2 ud af 3 ældre i Hvidovre har afvist hjemmebesøg i Jeg vil dog anbefale, at man overvejer tilbuddet en ekstra gang. Det er jo til gavn for os ældre, at ordningen er indført. Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at støtte op omkring ældre menneskers mulighed for at klare sig selv og udnytte egne ressourcer bedst muligt. Man behøver ikke at have et konkret problem for at tage imod forebyggende besøg. Det er vigtigt at slå fast, at den enkelte selv afgør, hvad man ønsker at oplyse og tale om ved besøget. Det forudsættes dog, at samtalen drejer sig om ældres forhold i al almindelighed. Det vil sige spørgsmål om, hvordan hverdagen klares, trivsel, kontakter, funktionsevne og sundhed i det hele taget. Den besøgende medarbejder kan også oplyse om kommunens forskellige tilbud til ældre eller henvise til medarbejdere, inden for andre områder. Man får gennem hjemmebesøgene mulighed for at opbygge en personlig kontakt med medarbejderen, så man derved får lettere ved at henvende sig på rådhuset. Man vil nemlig, så vidt det er muligt, få besøg af den samme medarbejder hver gang. Ordningen med hjemmebesøg indledes med, at man modtager et brev, når man bliver 75 år med forslag til en dato for et besøg. Kontakten er nu etableret. Men man får et nyt brev med tilbud hvert år, uanset man ikke ønsker besøg eller ikke har reageret på tidligere brev. Ønsker man også den ordning skal stoppe, kan man kontakte rådhuset og sige fra. Det er jo frivilligt, at modtage forebyggende hjemmebesøg. Side Formanden har ordet 3 Redaktionen takker af 4 Fire års arbejde i Ældrerådet 5 Valg til det nye Ældreråd 9 Det Sker i Hvidovre 10 Lokalråd Strandmark 13 Handicap og Klageråd 14 Hvidovrebibliotekerne 15 anbefaler Hvidovre Ældreråd og 16 de fire lokalråd Afdansningsbal på Risbjerggård 17 Praktiske oplysninger 18 Adresse, telefonnumre og træffetid for Hvidovre Ældreråd og Det Frivillige Ældrearbejde Fotos:Marianne Thode, Tommy Gjøl, Birthe Mingon Side 3

4 Redaktionen takker af Hvidovre Ældreråd orienterer Dette nummer af Ældrerådet orienterer er det sidste nummer i denne valgperiode. I perioden fra 1. maj 2006 og til nu har redaktionen stået for i alt 12 numre af bladet, og det har været en spændende opgave. Der har altid været fokus på en bred orientering om det, der foregår på de ældres område. Målet har været at orientere på en måde, så det var let tilgængeligt og relevant stof. Opgaverne har været mange, og nogle af dem har været fast tilbagevendende som: Nytårsfesterne i Medborgersalen og kommunens skovture, hvor Hvidovre Ældreråd og Det Frivillige Arbejde har været medarrangører Der har været faste rubrikker, som: Formanden har ordet, Ældrerådet i arbejdstøjet, Hvidovre bibliotekerne anbefaler, og på det seneste: Det sker i Hvidovre. Endelig kan bladet jo altid læses på vores hjemmeside hvor det lægges ud umiddelbart efter udgivelsen. Redaktionen af bladet har i denne periode været: Birthe Mingon, redaktør Flemming Cramer-Larsen Tommy Gjøl Poul Petersen Betina Engelhardt Rasmussen. Tak for mange positive tilbagemeldinger. Vi håber, at bladet vil fortsætte i samme omfang i de næste fire år. Velkommen til den nye redaktion, der skal stå for det næste nummer af bladet. Mange af de afholdte arrangementer er blevet fulgt op med billeder i de efterfølgende numre, bl.a. under overskriften siden sidst, og de flittige fotografer har for størstedelen været: Marianne Thode, Tommy Gjøl, Betina Engelhardt Rasmussen og Birthe Mingon. Det har været vores store ønske, at der havde været økonomi til at bladet kom i et meget større oplag, og at vi kunne sende det ud til alle over 60 år. Det kan vi desværre ikke, selvom vi får nogle af udgifterne dækket via annoncer. Vi har heller ikke mulighed for at registrere, hvem der er fyldt 60 år, det siger registerloven. Vi har derfor taget en genvej og prøvet at sikre, at bladet ligger der, hvor der kommer mange ældre, ligesom det altid kan hentes i Huset, Hvidovrevej 253 B. Side 4

5 Hvidovre Ældreråd En status over vores virke Det er snart 4 år siden, at Hvidovre Ældreråd tog fat på valgperioden, der udløber med udgangen af april De syv medlemmer, der dengang blev valgt var: Flemming Cramer-Larsen, Tommy Gjøl, Anker Hugger, Grete Hagedorn, Grete Jensen, Birthe Mingon og Marianne Thode. Ved det efterfølgende konstituerende møde blev Flemming Cramer-Larsen valgt som formand, Grete Hagedorn som næstformand, Anker Hugger som kasserer og Birthe Mingon som sekretær. Det er derfor tiden at gøre status over vores virke. Her er en redegørelse ordnet i områder, alle med en kort beskrivelse. Det formelle grundlag for ældrerådets virke I 1996 blev det bestemt ved Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, at alle kommuner skulle oprette ældreråd. Det gælder stadig! 1 Hvidovre Ældreråd består af 7 medlemmer, der vælges ved afstemning blandt Hvidovres borgere, der er fyldt 60 år. Der vælges Endvidere 7 stedfortrædere. Alle, der har fast bopæl i Hvidovre og er fyldt 60 år på valgdagen, kan opstille til Ældrerådet og har stemmeret. 2 I samme lov er det beskrevet, at kommunerne skal oprette et klageråd for hjemmehjælpsområdet Klagerådet for hjemmehjælpsområdet består af 6 medlemmer, 3 fra ældrerådet, hvoraf den ene er formand for klagerådet, 2 politiske repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og 1 repræsentant fra handicapområdet. 3 Det tredje grundlag for ældrerådets virke er Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dette dokument indeholder regler for samarbejde mellem kommunalbestyrelse og ældreråd i alle forhold, herunder retningslinier for afholdelse af valg. Samarbejdsaftalen er et resultat af en række forhandlinger mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune, specielt Social og sundhedsforvaltningen, men også efter møde med Social og sundhedsudvalget. Det er endeligt godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 15. december Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed og er omfattet af Forvaltningsloven og Lov om offentlighed i forvaltningen. Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang, det følger af lovgivningen eller af særlige bestemmelser i enkelte sager, f.eks. efter pålæg fra Hvidovre Kommune. Denne tavshedspligt fortsætter efter udtræden af Ældrerådet. Overordnet skal ældrerådet varetage de ældres interesser, formidle, informere og rådgive både kommunalbestyrelse og ældre borgere. Ældrerådet skal optræde Side upolitisk.. 5

6 Ældrerådets høringssvar til kommunalbestyrelse og udvalg Ældrerådets rådgivning til kommunalbestyrelsen har først og fremmest været gennemført med høringssvar. Kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre. Vi har i denne valgperiode til dato afgivet 130 høringssvar, hovedsageligt til Social- og Sundhedsudvalget. En del af høringssvarene er sendt til Teknik- og Miljøudvalget og enkelte til de øvrige udvalg. Der er faktisk ingen begrænsning i emneområdet. Jeg nævner her nogle eksempler for at understrege den faglige bredde: Opførelse af nyt plejecenter, Indkøbsordning til hjemmeboende ældre, Kontrolbesøg på plejehjem, Kvalitetsstandarder i hjemmeplejen, Fritidspolitik, De årlige budgetter, EU-udbud Levering af diabetesartikler, Købstilbud vedrørende Risbjerggård, Tilgængelighed og sikkerhed i trafikken, Ændringer på buslinie 132. Enkelte høringssvar har dækket områder, der ligger i Region Hovedstadens regi, f. eks. forhold for den ældre medicinske patient. Den tid, som vi bruger på at udarbejde et høringssvar, strækker sig mellem en halv times tid og et par uger. I forbindelse med de mange høringssvar skal det nævnes, at ældrerådet i valgperioden har rejst adskillige sager over for kommunalbestyrelsen. Man kan ikke forvente, at det enkelte medlem er ekspert på alle områder. Men Hvidovre Ældreråds 7 medlemmer supplerer hinanden på en måde, så vi er i stand til, at give relevante høringssvar. Et godt redskab er i øvrigt sund fornuft. Information og rådgivning er en del af dagligdagen En anden hovedopgave for ældrerådet har været information og rådgivning vedrørende ældres forhold og vilkår. Det er sket ved møder, mails, opringninger, breve, ved tilfældige træf på gaden eller i Netto. Ofte kan vi umiddelbart give et fornuftigt svar, men ind imellem må spørgsmålet undersøges nærmere. Vigtigt er det, at den person, der har stillet spørgsmålet, får et svar eller får oplyst, hvor vedkommende kan henvende sig. Med jævne mellemrum har et lokalråd i samarbejde med ældrerådet holdt oplysende møder med ældrerelaterede emner, f. eks. om livsstilssygdomme, arv og testamente, færdselslære, politi og naturligvis hyggeligt samvær. Ældrerådet har et par gange i perioden afholdt borgermøde med politisk deltagelse, ligesom vi i samarbejde med forvaltningen afholder 5 6 årlige orienteringsmøder for nye pensionister. Vores vigtige informationsmiddel er bladet Ældrerådet orienterer, der udkommer 3 gange om året, delvist finansieret af reklameindtægter. I bladet har vi naturligvis artikler, referater og informationer, der sigter mod ældres forhold. Det skal også nævnes, at mange har besøgt os i HUSET, Hvidovrevej 253B. Åbningstiderne er mandag til onsdag kl og torsdag kl Endelig har del besøgt vores hjemmeside, Side 6

7 Vores virke i klagerådet for hjemmehjælpsområdet Når det drejer sig om spørgsmål, der ligger under klagerådet, har vi i nogle tilfælde givet vejledning, inden klagen blev rejst. Gennem den samtale og nærmere undersøgelse har omkring 15 henvendelser siden 2007 ført til, at der ikke blev rejst klage. I samme periode har der været rejst 10 klagesager, som klagerådet har behandlet. Hovedparten har været klager over ydelsen praktisk hjælp. Man skal ikke måle klagerådets virke ved en sammentælling af de sager, man har behandlet. Vi betragter klagerådet som en sidste mulighed for at løse problemerne lokalt i kommunen. Heldigvis har omfanget af klager været beskedent. Lokalrådene vores uundværlige bagland I kommunen er etableret 4 lokalråd, 1 i hvert distrikt/sogn, Hvidovre Nord, Risbjerg, Avedøre og Strandmark. Denne struktur, der er særlig for Hvidovre kommune har ældrerådet haft stor glæde af. Lokalrådene har udbygget ældrerådets lokalkendskab. Her kan man særlig fornemme, hvad der rører sig i området. Vi får rejst spørgsmål og sager fra lokalrådene og holder i det hele en tæt kontakt med hinanden. Lokalrådene har stået for rigtig mange møder med god tilslutning, lokalrådsmedlemmerne møder op til influenzavaccinationer, nytårsfester og de årlige skovture. Det er alle arrangementer, der har gjort ældreråd og lokalråd synlige i hele valgperioden. Medlemmer til lokalrådene vælges ikke men kan tilmelde sig som frivillig. Ældrerådets kontakt med samarbejdspartnerne og de mange møder Kommunalbestyrelsen er vores formelle samarbejdspartner, men den nærmeste samarbejdspartner er Social- og Sundhedsudvalget og dets forvaltning. Ældrerådet har på årsplan afholdt 3 møder med politikerne og 4 med forvaltningen, med Teknik og Miljøudvalget og dets forvaltning har der været afholdt 2 årlige møder samt et antal møder om tilgængelighed i trafikken. Et ældrerådsmedlem må være indstillet på at afsætte rigtig meget tid til møder, der udover møderne med kommunen omfatter aktiviteterne i plejehjemmenes bruger-/pårørenderåd, i Aktivitetscentrets brugerråd, Regionsældrerådet og Vestegnens halvårlige ældrerådstræf. Hvidovre Ældreråd var vært ved det seneste ældrerådstræf for Vestegnens ældre/seniorråd. Det blev afholdt den 20. oktober 2009, og det var netop på det tidspunkt, hvor regeringens udkast til Mere tid til velfærd blev offentliggjort. Regeringen foreslog heri bl.a., at det skulle være frivilligt for kommunerne at oprette ældreråd, bruger-/pårørenderåd og forebyggende tilbud til borgere over 75 år. Endvidere blev det foreslået, at klagerådene skulle nedlægges. Hvidovre Ældreråd blev her initiativtager til en samlet udtalelse, der protesterede mod at gøre det frivilligt for kommunerne at oprette ældreråd. Udtalelsen blev sendt til regeringens socialudvalg, Regionens ældreråd og til Vestegnens kommuner. Efterfølgende er forslaget om at gøre ældrerådene frivillige heldigvis trukket tilbage. Endelig er der halvårlige møder med pensionistforeningerne og halvårlige plenarmøder med lokalrådene. Hertil kommer så de mange uformelle kontakter og møder. Det har været rigtig mange timer, der her har været brugt. Men man må huske, at så godt som alle beslutninger i vores regi træffes i møder. Jeg vil til slut fremhæve, at Hvidovre Ældreråd på vores møder gennem de 4 år har truffet samtlige beslutninger i enighed ingen har afgivet dissens! Side 7

8 Det Frivillige Ældrearbejde vores partner i HUSET Der er grund til her til slut at fremhæve det formidable samarbejde, som ældrerådet og lokalrådene har haft med Det Frivillige Ældrearbejde, som vi også deler lokaler med. Vi supplerer hinanden bl.a. med kontorvagter i Huset, hvor der er åbent mandat, tirsdag og onsdag kl , og om torsdagen kl , hvor ældre kan komme i Huset og få råd og vejledning, ellr bare komme forbi til en snak. Samarbejdet har også stor betydning, når det gælder fælles aktiviteter, både i HUSET og de aktiviteter, der foregår udenfor. Som eksempel kan nævnes de årlige vaccinationer, hvor de ældre kan komme til gratis vaccination rundt om i kommunen, de årlige nytårsfester og ikke mindst forårets skovture, der arrangeres i samarbejde med Hvidovre Kommune. Har det været det hele værd? Til slut kan man så spørge sig selv, om det har været det hele værd: Møderne, vagterne, læsestoffet, diskussionerne, problemerne og bunkerne af papir og mails, der er kommet til én. Jo det har! Vi har i Ældrerådet mødt mange aktive og hjælpsomme mennesker, vi har fået mange oplevelser og udfordringer. Politikere, forvaltning og borgere har lyttet til os. Jeg synes også, at man godt kan sige, at Hvidovre Ældreråd har gjort sit til, at Hvidovres ældre skal have et godt og trygt otium. Tak for et godt samarbejde til politikere og forvaltningen på Rådhuset, til vores øvrige samarbejdspartnere og alle de frivillige hos os og i pensionistklubberne. På Hvidovre Ældreråds vegne Flemming Cramer-Larsen Formand for Hvidovre Ældreråd Hvidovre Ældreråd Hvidovrevej 253 B 2650 Hvidovre Tlf Hvemmeside: En formand har mange opgaver Side 8

9 VALG TIL HVIDOVRE ÆLDRERÅD DET ER DIT VALG. Hvidovre Ældreråd består af 7 medlemmer, der alle er valgt for en periode på 4 år. Desuden er der valgt 7 stedfortrædere. De valgte skal være fyldt 60 år på valgdagen. Det er lovpligtigt for kommunerne at sikre, at der bliver valgt et ældreråd, det har til opgave at være bindeled mellem Kommunalbestyrelsen og borgerne over 60 år. Hvidovre Ældreråd arbejder for, at alle ældre borgere i Hvidovre skal have et godt liv, og alle, der har brug for hjælp, skal hjælpes. Ældrerådet skal høres i alle sager, der berører e ældre, inden sagerne behandles politisk, ligesom det skal høres i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. Ældrerådet kan også selv rejse sager, hvis de er af generel eller principiel art. Det er vigtigt, at alle over 60 år i Hvidovre bakker op om Ældrerådet, og det kan kun ske ved at stemme til valget. De tidligere år har afstemningen foregået ved brevafstemning, men, som der er skrevet en del om, foregår valget i år ved fremmøde. For at give alle mulighed for at stemme i nærområdet, har Ældrerådet besluttet at afholde valg fire steder i kommunen på forskellige tidspunkter, så flest mulige kan deltage i afstemningen. Kandidaterne præsenteres i Hvidovre Avis, og der bliver også en præsentation af kandidaterne ved et valgmøde i Lille Friheden den 6. april kl. 15, hvor der bliver mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne. Se mere om møderne på side 10 og 11. Der vil blive afholdt valgmøder den 7. april i Salen under Avedøre Bibliotek, den 12. april i Aktivitetscentret i Hvidovregade, den 13. april i Huset, Hvidovrevej 253 B og afslutningsvis vil der være åbent i Huset den 15. april kl Afstemningen slutter den 15. april 2010 kl , hvorefter alle stemmesedlerne afleveres til Borgmesterkontoret, der står for optælling af resultatet. Der bliver udarbejdet en kandidatfolder med billeder af alle kandidaterne med en kort præsentation af den enkelte. Kandidaterne opstilles i alfabetisk orden efter efternavn, og der kan ikke oprettes lister eller valgforbund, idet Ældrerådet skal være upolitisk. Der vil blive afholdt separate valg på plejehjemmene, så beboerne der får mulighed for at stemme. Der vil også blive mulighed for, at de borgere, der ikke selv er i Side 9

10 Det Frivillige Hvidovre Ældreråd orienterer Det sker i Hvidovre Hvidovre Ældrearbejde i Hvidovre Side 10 Ældreråd Marts 31. marts kl Salg af skovtursbilletter i Medborgersalen April 06. april kl Restsalg af billetter til skovtur 06. april kl Valgmøde i Lille Friheden, se side april kl Valgmøde i Salen v/avedøre Bibliotek 12. april kl Valgmøde i Aktivitetscentret, Hvidovregade 13. april kl Valgmøde i Huset, Hvidovrevej 253 B 14. april kl Forårsmøde, Strandmark lokalråd 15. april kl Valgmøde i Huset, Hvidovrevej 253 B 15. april kl. 12 Ældrerådsvalget afsluttes. Maj 01. maj Det nye Ældreråds funktionsperiode begynder 10. maj kl Skovtur, afg. Claus Petersens Alle, Rådhuset 11. maj kl Skovtur, afg. Claus Petersens Alle, Rådhuset 19. maj kl Skovtur, afg. Claus Petersens Alle, Rådhuset 20. maj kl Skovtur, afg. Claus Petersens Alle, Rådhuset 25. maj kl Skovtur, afg. Claus Petersens Alle, Rådhuset 26. maj kl Skovtur, afg. Claus Petersens Alle, Rådhuset 31. maj kl Skovtur, afg. Claus Petersens Alle, Rådhuset HUSK allerede nu at reservere dagene for efterårets caféeftermiddage Alle dage kl Søndag den 3. oktober 2010 Søndag den 7. november 2010 Søndag den 12. december Nyhed med overraskelse Søndag den 9. januar 2011 Søndag den 6. februar 2011 Søndag den 6. marts 2011

11 INVITATION ALLE BORGERE, DER ER FYLDT 60 ÅR DEN 15. APRIL INVITERES TIL VALGMØDE I LILLE FRIHEDEN VALGMØDET HOLDES DEN 6. APRIL KL Mødet starter med præsentation af de kandidater, der er opstillet til Ældrerådsvalget Kandidaterne får ordet, så de kan præsentere sig selv, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til den enkelte kandidat fra salen. Der serveres kaffe og småkager til mødedeltagerne, medens kandidaterne præsenteres, ligesom der vil være musik i baggrunden. Når præsentationen er overstået, og der ikke er flere spørgsmål til kandidaterne, kan de fremmødte stemme på deres kandidat Afstemningen foregår ved hemmelig afstemning, og afstemningen ledes af Hvidovre Kommunes ældre og handicapkonsulent, Betina Engelhardt Rasmussen. Der er udsendt et valgbrev sammen med kandidatfolderen, og dette valgbrev skal fremvises ved afstemningen, inden der udleveres stemmeseddel. Valgmødet slutter med, at Hvidovre Ældreråd er vært ved et stk. smørrebrød og en øl/vand til de fremmødte vælgere. Såfremt man ikke har mulighed for at møde op den 6. april, er der mulighed for at stemme ved et af de øvrige valgmøder. Tid og sted fremgår af bagsiden af valgbrevet. Hvidovre Ældreråd anmoder alle, der er stemmeberettigede, om at møde op på et af valgstederne og stemme, idet en stor valgprocent giver en større vægt bag Ældrerådets arbejde. Side 11

12 Borgermøde om de ældres fremtid Der var stort fremmøde mandag den 8. marts i Lille Friheden, hvor Hvidovre Ældreråd havde inviteret en repræsentant for hvert af de partier, der sidder i den nye kommunalbestyrelse til at debattere de ældres fremtid. Hvidovre Ældreråd orienterer Valg til Hvidovre Ældreråd Optakten til valg til Hvidovre Ældreråd er allerede begyndt, idet Ældrerådet i samarbejde med Lokal-rådene har holdt 4 orienteringsmøder rundt om i kommunen. Formålet var først og fremmest at gøre opmærksom på det forestående valg til Ældrerådet, men lige så meget at opfordre kandidater til at melde sig somm interesserede. Der er normalt stor interesse for at stille op som kandidat, men i år har der ikke været lige så mange interesserede, som der tidligere har været. Mødet blev indledt med en kort runde fra paneldeltagerne, som var: Helle Adelborg, Socialdemokraterne Mikkel Dencker, Dansk Folkeparti Nina Thøgersen, SF Pernille Falcon, Liste T Steen Ørskov Larsen, Konservativt Folkeparti Gert Krogstad-Nielsen, Hvidovrelisten Karl-Erik Høholt Jensen, Venstre. Der var almindelig enighed om, at de ældre borgere skulle have det godt og trygt, men vandene skilles nok, når man mere detaljeret kom ind på, hvad det betød. Der har været et fyldigt referat af mødet i Hvidovre Avis, men her kan vi blot konstatere, at der bliver brug for en stor indsats fra Hvidovre Ældreråd, hvis vi bare skal beholde det nuværende niveau. Hvidovre er en god kommune, men det blev understreget, at der er kan opgaver og skal opgaver for kommunens vedkommende, og der er ingen tvivl om, at nogle af partierne er parate til at skære i kan opgaverne, og det vil svække den nuværende standard. Det nye Ældreråd står over for en stor opgave i det næste år. Side 12 Her er et stemningsbillede fra et af møderne, hvor spørgelysten var stor. Nu starter det egentlige valg med det store valgmøde den 6. april, som er omtalt på side 11 i bladet. Ældrerådet håber, der vil være stor interesse for at være med til at bestemme hvem, de skal sidde i Hvidovre Ældreråd de næste fire år. Borgermødet den 8. marts viste med al tydelighed, at der er brug for Ældrerådet, og det også understreget fra politikernes side, at man lytter til Ældrerådet og tager det alvorligt. Derfor er det også så vigtigt, at der er mange, der stemmer, så Ældrerådet virkelig repræsenterer borgerne på 60+ i Hvidovre. Der bliver sendt valgbrev og kandidatfolder ud til alle, der er fyldt 60 år den 15. april. Skulle du ikke modtage et valgbrev senest den 6. april, så henvend dig til kommunens Ældre og Handicapkonsulent, Betina Engelhardt Rasmussen på Hvidovre Rådhus på telefon , eller mød op på et valgmødet med gyldig legitimation, så vil Betina drage omsorg for, at du vil få mulighed for at stemme. HUSK din stemme er med til at give Ældrerådet større styrke.

13 Hvidovre Ældreråd Peter Lougart Tommy Gjøl Marianne Thode Anni Larsen Strandmark Lokalråd NYHEDSBREV marts 2010 Forårsmøde onsdag den 14. april kl Lille Frihedens Mødelokaler Da det er lokalrådets sidste arrangement i denne valgperiode, starter vi med kaffe og lagkage og senere er der en øl/vand og lidt knas. Dagens gæst er politiinspektør og leder af Københavns Station City, Mogens Norup Lauridsen. Han har været ansat i politiet siden 1977 og har siden sin grunduddannelse arbejdet i 9 år med narkosager, bl.a. som undercover agent på Christiania. Herefter startede han på sin lederkarriere og har her været både delingsfører, indsatsleder og operationsleder, og siden 1999 leder af alle større politioperationer i København, herunder kronprinseparrets bryllup, præsident Bush besøg, rydningen af Ungdomshuset samt IOC og COP15 møderne i og så hedder hans far tilfældigvis Ole Norup Lauridsen. Mødet afrundes, som altid, med en kort orientering om nyt fra Ældrerådet, bl.a. det helt aktuelle ældrerådsvalg. Tilmelding til et af lokalrådsmedlemmerne bedes venligst foretaget senest søndag 11. april. Deltagerpris kr. 40, som betales ved indgangen Peter Lougart, formand Ole Norup Lauridsen Lokalrådsmedlemmerne: Peter Lougart Marianne Thode Tommy Gjøl Anni Larsen Ole Norup Lauridsen Side 13

14 Nye rådsmedlemmer i Hvidovre Kommune Af: Ældre- og Handicapkonsulent Betina Engelhardt Rasmussen Ved kommunalvalget i 2009 blev der valgt en ny Kommunalbestyrelse i Hvidovre Kommune. I forlængelse heraf blev der også udpeget nye repræsentanter til kommunens Handicapråd og Klageråd. Sammensætningen i de respektive råd er pr Hvidovre Handicapråd Handicaprådet har 14 medlemmer og funktionsperioden er 4 år. Formand: Torben Olesen (DH) Næstformand: Kenneth F. Christensen (KB) Helle Drøhse Kilde: LEV Helle Mathiasen: Gigtforeningen Repræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer Torben Olesen: Danske Blindesamfund Knud Søndergaard: Danske Døves Landsforbund Connie Albrechtsen: Autismeforeningen Niels Jensen-Storch: Høreforeningen Repræsentanter udpeget af Hvidovre Kommunalbestyrelse Kenneth F. Christensen (Medlem af Kommunalbestyrelsen) Nina Thøgersen (Medlem af Kommunalbestyrelsen) Pernille Falcon (Medlem af Kommunalbestyrelsen) Mini Glud (Medlem af Kommunalbestyrelsen) Ivan Foghtmann (Medlem af Kommunalbestyrelsen) Anne Moebius (Ældre- og Handicapchef, Social- og Sundhedsforvaltning) Connie K. Nielsen (Tilgængelighedsrevisor, Teknisk Forvaltning) Følg Hvidovre Handicapråds arbejde på hjemmesiden: Klagerådet Klagerådet i Hvidovre Kommune har følgende medlemmer pr Klagerådet forventes at konstituere sig på førstkommende møde i foråret Niels Ulsing (Medlem af Kommunalbestyrelsen) Gert Krogsted-Nielsen (Medlem af Kommunalbestyrelsen) Flemming Cramer-Larsen (Medlem af Hvidovre Ældreråd) Grete Hagedorn (Medlem af Hvidovre Ældreråd) Tommy Gjøl (Medlem af Hvidovre Ældreråd) Connie Albrechtsen (Medlem af Hvidovre Handicapråd) Hvidovre Ældreråd har 3 repræsentanter i Klagerådet. Da Hvidovre Ældreråd har valg den 15. aapril 2010, kan der ske ændringer på de tre poster. Ældrerådets nye medlemmer vil blive udpeget på Ældrerådets konstituerende møde i maj Side

15 HvidovreBibliotekerne anbefaler: Snup en af de andre krimier mens du venter på Hynotisøren. Kniber det med at se bogstaverne snup en bog med stor og tydelig skrift Sommerdøden af Mons Kallentoft Midt i den hedeste sommer går en morder i Linköping efter unge piger, og Malin Fors og Zeke står længe helt uden spor. De klorvaskede, myrdede piger har deres egne stemmer og når til det sidste at advare Malins datter Tove. Skyggen af Robert Harris En tidligere engelsk premierminister, Adam Lang, skriver på sine memoirer, der til syne-ladende skal fortælle den fuldstændige sandhed om hans regeringstid. Han hyrer en "ghostwriter" til at hjælpe sig, men denne opdager adskillige ubehagelige hemmeligheder, som den tidligere premierminister ikke har til hensigt at afsløre, og det får uanede konsekvenser. Frankie Machines vinter af Don Winslow Frank Machine er respekteret og sørger godt for alle. Sådan har det ikke altid været, for fortiden som mafia-hitman har givet mange fjender. De dukker op i den nye tilværelse, og Frank begynder at se sig over skulderen. Bortført af Karin Slaughter Will Trent fra Georgia Bureau of Investigation kommer til et gerningssted, hvor Abigail Campano har dræbt den unge mand der lige har voldtaget og myrdet hendes datter. Og han opdager hurtigt, at intet er hvad det ser ud til at være. Fra listen Noget der ligner Hypnotisøren Lær Hvidovre, Danmark og Sydsverige bedre at kende Hvidovre Turistinformations hjemsted er på Hvidovre Hovedbibliotek, og her kan du få turistbrochurer m.m. fra hele Danmark og Skåne. Turistinformationens hjemmeside er hvor du kan finde ideer til mange lokale aktiviteter. Hvis du vil ud på lidt længere ture er her også links til til gode oplevelser i resten af Danmark samt Sydsverige. Jordens søjler af Ken Follett Bygningen af en katedral i Kingsbridge i tallets kaotiske England danner ramme om skildringen af en lang række af tidens mennesketyper, de spændende historiske begivenheder, samfunds- og klosterliv samt arkitektur og byggeteknik (bind 1-7) Børnene af Ida Jessen Fraskilte Solvej flytter til Hvium - og datteren, der bor hos faren. Solvej giver stof til sladder i landsbyen, selvom hun som sundhedsplejerske hjælper mange og ser mange ting. Men som altid rammes børnene hårdest (bind 1-2) Arseniktårnet af Anne B. Ragde Med den fallerede revyskuespillerinde Amalie som omdrejningspunkt udspiller der sig en farverig familieroman i tre generationer op gennem det tyvende århundredes København og Oslo ( bind 1-2) Fremkaldt af Susse Wold Skuespilleren Susse Wold fortæller om sit private og professionelle liv inden for teater, film og tv, om de mennesker der har betydet noget for hende, samt om sit arbejde i AIDS-Fondet og sin forkærlighed for Hawaii. (bind 1-2) Fra kataloget MagnaPrint-serien Hvidovre Lydavis Hvidovre Kommunes lydavis indeholder primært stof fra Hvidovre Avis, indlæst på kassettebånd og cd. Lydavisen bliver sendt til læsehandicappede, der bor i Hvidovre eller som har nær tilknytning til kommunen. Lydavisen udkommer en gang hver uge. Bestil dit abonnement på Hvidovre Lydavis på telefon: eller send en til Du kan høre også høre lydavisen på Hvidovre- Bibliotekernes hjemmeside Side 15

16 Hvidovre Ældreråd? Hvem er det? og hvad med lokalrådene? Der har flere steder i bladet været omtalt, at der snart skal være valg til Hvidovre Ældreråd. Dette valg har også indflydelse på sammensætningen af lokalrådene, idet deres funktionsperiode følger Ældrerådets. Vi bliver ofte mødt med spørgsmålet om, hvad er Hvidovre Ældreråd, her kommer en oversigt over, hvem der er i Hvidovre Ældreråd og Lokalrådene: Hvidovre Ældreråd Flemming Cramer-Larsen Grete Hagedorn Anker Hugger Birthe Mingon Tommy Gjøl Grete Jensen Marianne Thode Suppleaneter Peter Lougart Lillian Sterup Stig Petersen Inge Søby Bent Aarrebo Pedersen Poul Petersen Allan Lorckmann Formand Næstformand Kasserer Sekretær Ældrerådet og suppleanterne er automatisk medlem af det lokalrådet, der er oprettet for at få den størst mulige kontakt med borgerne. Desuden har en række frivillige meldt sig som medlemmer af lokalrådene. Avedøre Lokalråd Poul Petersen Tlf Øvrige medlemmer: Karen Margrethe Blichfelddt Ove Flor Johansen Villy Vagner Jørgensen Niels Chr. Nielsen Vilhelm Nygaard Bent Aarebo Pedersen Sonja Petersen Karen Torp. Formand Side 16 Lokalråd Nord Anker Hugger Tlf Øvrige medlemmer Grete Jensen Birgit Rothberg Karen Eskesen Poul Christensen Jørgen Brix Risbjerg Lokalråd Edith Lind Tlf Øvrige medlemmer Inge Søby Birthe Mingon Skjold Elken Tommy Nielsen Irene Schjødt Flemming Cramer-Larsen Grete Hagedorn Lillian Sterup Strandmark Lokalråd Peter Lougart Tlf Øvrige medlemmer Marianne Thode Tommy Gjøl Anni Larsen Ole Norup Lauridsen Formand Formand Formand

17 Det Frivillige Ældrearbejde i Hvidovre Sæsonens afdansningsbal på Risbjerggård Søndag den 7. marts 2010 var der afdansningsbal på Risbjerggård for deltagerne i café-eftermiddagene. I musikernes kaffepause blev der solgt lodder til det populære lotteri, og de mange gevinster blev fordelt til deltagerne. Som sædvanlig var der nogle, der vandt Flere præmier, og nogle, der ikke var heldige, men det skifter heldigvis fra gang til gang. Det blev en hyggelig afslutning med mange glade deltagere, og specielt for en af deltagerne blev det en god dag. Tove havde besluttet at holde sin fødselsdag på Ris-- bjerggård, og der blev selvfølgelig sunget fødselsdags-sang for fødselaren, der også var en tur på gulvet for at blive hyldet. Formanden for Det Frivillige Ældrearbejde, Peter Lougart overrakte en flaske til fødselaren. Her er der et overblik over gevinstbordet. Café-eftermiddagene holder nu sommerferie, men starter selvfølgelig op igen til efteråret. Datoerne for næste sæson er allerede fastlagt, så der skal sættes kryds i kalenderen på følgende dage: Søndag den 3. oktober 2010 Søndag den 7. november 2010 Søndag den 12. december 2010 Søndag den 9. januar 2011 Søndag den 6. februar 2011 Søndag den 6. marts 2011 Vi glæder os til at se rigtig mange gæster, både de nuværende stamgæster, men også rigtig mange nye ansigter til en hyggelig eftermiddag med en kop kaffe og et stykke wienerbrød - og ikke mindst en dans. Musikken var som sædvanlig lagt i hænderne på D-OS, og alle fik rørt benene til den kendte musik. Alle de frivillige hjælpere siger tak for nogle dejlige eftermiddage i selskab med mange hyggelige mennesker. Side 17

18 Ældrerådet Formand: Flemming Cramer-Larsen Ældrerådets kontor HUSET, Hvidovrevej 253 B 2650 Hvidovre Telefon Hjemmeside Ældrerådets repræsentanter I Klagerådet: Flemming Cramer-Larsen, formand Grete Hagedorn Tommy Gjøl Henvendelse for personlig samtale kan ske på Telefon Ældrerådets blad Redaktion Birthe Mingon (ansvarshavende redaktør) Flemming Cramer-Larsen Poul Petersen Tommy Gjøl Betina Engelhardt Rasmussen Toftegårds Alle Valby Tlf Har du spørgsmål, vi måske kan hjælpe dig med, så er du altid velkommen hos os i HUSET Hvidovrevej 253 B Du kan se åbningstiderne her på siden. Du er også velkommen til bare at se ind, når du kommer forbi. Så kan du se, hvordan vi bor, og du kan altid få en kop kaffe og en snak. Det Frivillige Ældrearbejde Ældre hjælper Ældre Telefon Kontaktperson: Tommy Nielsen Der er rådgivning 2. og 4. torsdag i måneden kl Gruppen er behjælpelig omkring arv, testamente, sociale og økonomiske spørgsmål samt juridiske og skattemæssige spørgsmål. Husets åbningstider: Mandag - onsdag kl og torsdag kl NB! Kontorerne har lukket i juli og december.

19 NYBODER VIN Arn.Nielsens Boulevard 62B Tlf Efter 10 års higen og søgen har vi nu endelig igen fået fat i et parti Dulac vine! Pr. flaske kr. 39,- v/6 fl. Kr. 35,- pr. fl. Vine fra mange lande samt krydderier fra Bali! Siden sidst Der var stor interesse for at høre om Ældrerådets virke. Her ved et af de fire orienteringsmøder. Der var fuldt hus i Aktivitetscentret, da en advokat fra Ret & Råd fortalte om arv og testamente.

20 Ældrerådet orienterer er kommet på Internettet. På Ældrerådets hjemmeside Vælger du Nyt fra Ældrerådet Du kan også få en annonce i Ældrerådets blad og dermed støtte vores arbejde for ældre borgere i Hvidovre kommune. Advokat (H) Ulrik Vestmar Advokat (H) Steffen Thorborg Advokat Steen Rahbek Dette kan være din plads i næste nummer af bladet, der udkommer i september 2010 Ældrerådets blad trykkes i eksemplarer og fordeles ved frivillig hjælp til de steder, hvor de ældre kommer. Det kan også afhentes på Rådhuset og på bibliotekerne. Ansvarlig for annoncetegning: Tommy Gjøl, tlf

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

ÆLDRERÅDET. 15. årgang nr. 1 Januar 2010

ÆLDRERÅDET. 15. årgang nr. 1 Januar 2010 FOR ALLE BORGERE OVER 60 ÅR I HVIDOVRE KOMMUNE ÆLDRERÅDET ORIENTERER 15. årgang nr. 1 Januar 2010 Hvidovre Ældreråd ønsker alle sine mange læsere et rigtig godt nytår og tak til alle, der var med til at

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

Valg af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til Folkeafstemningen den 28. september

Valg af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til Folkeafstemningen den 28. september Pkt.nr. 39 Valg af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til Folkeafstemningen den 28. september 2000. 273103 Indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen 1. at foretage nedenstående

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd 1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd. 1: Formål Stk. 1. I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33, nedsætter Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den 22. marts 2013 kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 2 GODKENDELSE AF

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

Pkt.nr: 10 Valg af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til folkeafstemningen den 28. maj

Pkt.nr: 10 Valg af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til folkeafstemningen den 28. maj Pkt.nr: 10 Valg af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til folkeafstemningen den 28. maj 1998. 185970 Indstilling: Det indstilles til kommunalbestyrelsen at foretage nedenstående valg.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde Dagsorden Dato: Torsdag den 06. august 2015 Mødetidspunkt: 08:00 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Ekstraordinært møde Hvidovreværelset Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Finn Gerdes, Niels Ulsing,

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for... 1 valg til Ældrerådet... 1 Lovgrundlag... 2 Valgdato... 2 Valgbestyrelse... 2 Valgbarhed...

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 AKTIVITETSOVERSIGT 2014 Lørdag den 6. december Julebanko 2015 Lørdag den 10. januar Nytårsfest Tirsdag den 13. januar Politi-aften Lørdag den 7. februar Fødselsdagsfest

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Inge Lund Christensen X Kirsten Feld X

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

Information om valg til Ældrerådet i Ringsted Kommune, den 21. november 2017 Ældrerådsvalg 2017

Information om valg til Ældrerådet i Ringsted Kommune, den 21. november 2017 Ældrerådsvalg 2017 Information om valg til Ældrerådet i Ringsted Kommune, den 21. november 2017 Ældrerådsvalg 2017 [Skriv tekst] Information om Ældrerådet i Ringsted Kommune Hvad er et Ældreråd? Alle kommuner skal nedsætte

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Sådan opstiller du som kandidat til Ældrerådet Opstillingsliste og liste til anbefaling som kandidat

Sådan opstiller du som kandidat til Ældrerådet Opstillingsliste og liste til anbefaling som kandidat Sådan opstiller du som kandidat til Ældrerådet Opstillingsliste og liste til anbefaling som kandidat 3. april 2017 Ældrerådet er rådgivende i udformningen af ældrepolitikken i Herlev Kommune og medvirker

Læs mere

Juni 2014 HOVEDNR: DYBENSKÆRHAVE 36 34 41 00 FORSTANDER PERNILLE HAANING 36 34 41 10 ADMIN.KONTOR LISE-LOTTE DØRGE 36 34 41 01 ADMIN.KONTOR DORTE PETERSEN 36 34 41 02 AFDELINGSLEDER ST. CONNIE HJORTH 36

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua Afbud Tove Lunde Amsinck X Erling Balle Kristensen X Marianne Lund

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet 2017 Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for...1 valg til Ældrerådet...1 Lovgrundlag...2 Valgdato...2 Valgbestyrelse...2 Valgbarhed...2

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 28. november 2013 Rubrik Forretningsorden Udsatterådet Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 Udsatterådet i Forretningsorden Formål og opgaver 1. Rådet skal, med udgangspunkt i værdierne ansvar,

Læs mere

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune.

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune Lovgrundlag: I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. 1. Formål 2. Kompetence

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune

Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune 1. Formål 2. Kompetence 3. Valg og valgbarhed 4. Ældrerådets funktionsperiode 5. Ældrerådets konstituering 6. Ældrerådets arbejdsform 7. Ikrafttræden og ændring

Læs mere

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Sundbyvestervej 97 2300 København S 2015 Kære pårørende se her! Vi har brug for dig i Bruger-Pårørenderådet, dig som vil være talerør for dine kære Vi mødes

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha Åben sag Resumé Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2013, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år. I henhold til Lov

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

ÆLDRERÅDET ORIENTERER. Vi kunne komme under broen Et af de store øjeblikke på en uforglemmelig skovturssejlads

ÆLDRERÅDET ORIENTERER. Vi kunne komme under broen Et af de store øjeblikke på en uforglemmelig skovturssejlads FOR ALLE BORGERE OVER 60 ÅR I HVIDOVRE KOMMUNE ÆLDRERÅDET ORIENTERER 14. årgang nr. 3 September 2009 Vi kunne komme under broen Et af de store øjeblikke på en uforglemmelig skovturssejlads Glimt fra tiden

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001

Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001 Pkt.nr. 9 Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001 315905 Indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen 1. at vælge

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den 24-03-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

BEBOERRÅDET. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013.

BEBOERRÅDET. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013. BEBOERRÅDET Vedtægter for Beboerråd ved S/I Breelteparken. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013. Formål 1. Beboerrådet ved den selvejende institution Breelteparken (BP) har som formål at

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Inge Lund Petersen X Kirsten Feld

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

FOR ALLE BORGERE OVER 60 ÅR I HVIDOVRE KOMMUNE ÆLDRERÅDET. 15. årgang nr. 3 september 2010. Holder politikernes gode intentioner?

FOR ALLE BORGERE OVER 60 ÅR I HVIDOVRE KOMMUNE ÆLDRERÅDET. 15. årgang nr. 3 september 2010. Holder politikernes gode intentioner? FOR ALLE BORGERE OVER 60 ÅR I HVIDOVRE KOMMUNE ÆLDRERÅDET ORIENTERER 15. årgang nr. 3 september 2010 Holder politikernes gode intentioner? Ældrerådet inviterer til borgermøde på Risbjerggård den 22. september

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17

STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17 STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17 Der er valg til november Få indflydelse Tænker du af og til: Hvis bare jeg havde indflydelse på de beslutninger, som træffes om forhold, der vedrører 60+ årige i Odense? Så har

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Information om. Valg til Seniorrådet

Information om. Valg til Seniorrådet Information om Valg til Seniorrådet November 2009 Hæftets indhold: Oversigt over orienterende møder Kort gennemgang af lovgivning Oversigt over arbejdet i Seniorrådet Regler og tidsplan for valgets afvikling

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, mandag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 180 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sag nr. 2 Gensidig præsentation Sag nr. 3 Gennemgang

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødet den , kl. 10:30. Danmarksgade 19, mødelokale 2 (Temamøde) AALBORG KOMMUNE

Referat. Ældrerådet. Mødet den , kl. 10:30. Danmarksgade 19, mødelokale 2 (Temamøde) AALBORG KOMMUNE Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den 04.11.2013, Danmarksgade 19, mødelokale 2 (Temamøde) 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Sager til orientering/drøftelse.... 3 3. Eventuelt.... 10 Lukket Referat AALBORG

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland Nyhedsbrev for februar 2017 Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i februar 2017. Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker. Læs mere om Folkevirkes mange

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Handicapråd. Dagsorden. Greve Kommune. Onsdag den kl i mødelokale 1. Medlemmer. Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A)

Handicapråd. Dagsorden. Greve Kommune. Onsdag den kl i mødelokale 1. Medlemmer. Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A) Handicapråd Onsdag den 16.09.09 kl. 16.30 i mødelokale 1 Medlemmer Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A) Administrationen Jørgen Engell-Kofoed, Ejendomscentret Anni Kristiansen, Center for Skoler

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD

VEDTÆGTER FOR BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD BILAG 1 VEDTÆGTER FOR BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD Revideret: nov. 2014 INDHOLD: Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Hvor etableres der beboer- og pårørenderåd Kapitel 3: Opgaver Kapitel 4: Sammensætning og valg Kapitel

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

ÆLDRERÅD. Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Vælges mindst hvert 4. år

ÆLDRERÅD. Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Vælges mindst hvert 4. år ÆLDRERÅD Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd Vælges mindst hvert 4. år I år er der valg til ældrerådet i vores kommune Præsentation af ældrerådets nuværende medlemmer

Læs mere

Ældrerådet. Referat. af møde den 19. marts 2010 kl i Paraplyen

Ældrerådet. Referat. af møde den 19. marts 2010 kl i Paraplyen Ældrerådet Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 5 3 BERETNINGER /

Læs mere

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5 Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5. Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-09.-2017 Mødeforum Sted Ældrerådet Marskgården, Marskvej 20B, 4700 Næstved Dato Onsdag den 13. september 2017 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 Deltagere Bjerking, Tove Scheel,

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Referat af Handicaprådets 6. møde i 2015. den 24. august kl. 13

Referat af Handicaprådets 6. møde i 2015. den 24. august kl. 13 Referat af Handicaprådets 6. møde i 2015 den 24. august kl. 13 Deltagere: Susanne Tarp, Pernille Høxbro (til og med punkt 8), Inger Brandt, Nikolaj Bøgh, Jørgen Danielsen, Mette Bang Larsen, Birgitte Mejsholm,

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN

VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgkontrollant til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere