Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger"

Transkript

1 Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Dato: Journ.nr.: Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: dir.: Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Naturrådet takker for udsættelsen af svarfristen ift høringen om ændringen af de pågældende bekendtgørelser. Naturrådet finder det positivt, at bestemmelserne i Habitatdirektivets artikel 12 forsøges indarbejdet i de forskellige bekendtgørelser og at der er udarbejdet et forslag til en digebekendtgørelse. De er imidlertid vanskelige at forstå, idet bekendtgørelserne om beskyttede naturtyper og bygge- og beskyttelseslinjer ikke gør rede for habitatdirektivets betydning for administrationen af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, men blot henviser til direktivets artikler og bilag. Nedenfor følger rådets specifikke kommentarer, som alene berører enkelte punkter i de ovennævnte udkast til bekendtgørelser. Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper Bekendtgørelsen har til formål at implementere habitatdirektivets artikel 12 og 13 i Naturbeskyttelsesloven. Bekendtgørelsen er imidlertid slet ikke tilstrækkelig til at opfylde dette formål. I høringsmaterialet anføres, at De fleste af de i Danmark relevante bilag IVdyrearter er hele eller dele af året knyttet til områder, der er omfattet af 3 af naturbeskyttelsesloven eller andre regler i denne lov, der indeholder forbud mod tilstandsændinger. Tilsvarende har mange af de beskyttede plantearter deres almindelige voksesteder i disse områder. Generelt må disse områder således karakteriseres som de vigtigste levesteder for arterne. Dette er kun delvist korrekt. En lang række arter forekommer uden for de naturtyper der er omfattet af NBL s 3. Dette gælder arter der typisk er knyttet til 1

2 Side 2 løvskove og løvkrat: eremit (Osmoderma eremita), bredøret flagermus (Barbastella barbastella), brandts flagermus (Myotis brandtii), skægflagermus (Myotis mystacinus), frynseflagermus (Myotis nattereri), troldflagermus (Pipistreellus nathusii), dværgflagermus (Pipistreellus pipistreellus), langøret flagermus (Plecotus auritus), Sydflagermus (Eptesicus serotinus), Hasselmus (Muscardinus avellanarius), Birkemus (Sicista betulina), Fruesko (Cypripedium calceolus). For disse løvskovstilknyttede arter er beskyttelsen ikke tilstrækkelig og der bør indføres regler, som implementerer direktivets artikel 12 på løvskovsområdet. Naturrådet finder det problematisk, at direktivets artikel 12 er så mangelfuldt implementeret på skovområdet. Naturrådet opfordrer derfor til at direktivets artikel 12 også implementeres for skovtilknyttede arter. Dette bør enten ske via en udvidelse af naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 eller igennem en justering af Skovloven. Bekendtgørelsen bør ikke kun indskrænke sig til at omhandle arter tilknyttet 3 naturtyper. Beskyttelseskrævende arter, som fx markfirben, fra klitternes forskellige naturtyper (NBLs 8) bør også inddrages. Direktivets artikel 12, stk. 1, litra d indebærer, at beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder skal forbydes af medlemslandene. Bekendtgørelsen indeholder undtagelser som ikke svarer til bestemmelserne i direktivets artikel 12. Dette gælder specifikt bekendtgørelsens 1, som angiver at heder, strandenge og strandsumpe, ferske enge og overdrev, der per. 1. juli 1992 var beliggende i byzone eller sommerhusområde, alene er beskyttet mod tilstandsændringer som følge af landbrugsformål. En sådan undtagelse er der ikke belæg for i Habitatdirektivet. Naturrådet skal anbefale, at der foretages en kvantitativ vurdering af hvilket omfang sådanne undtagelser har, samt at bekendtgørelsen på dette punkt bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i Habitatdirektivets artikel 12. Det gælder ligeledes bekendtgørelsens 2, stk.1-3 som undtager naturtyper der er dannet, fordi der er efter aftale med en offentlig myndighed i en nærmere angivet periode er gennemført en særlig driftsform på et areal. En sådan undtagelse er der ikke belæg for i Habitatdirektivet. Direktivet foreskriver, at yngle- og rasteområder skal sikres mod beskadigelse og ødelæggelse. Efter NBL s 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper m.v.

3 Side 3 Beskyttelsen i NBL s 3 kræver, at der ikke må foretages ændring i tilstanden. Den danske lovgivning forbyder således aktive indgreb i en tilstand, men kræver ikke, at der i almindelighed gribes ind over for eksisterende aktiviteter eller hændelser, der ødelægger eller beskadiger et levested. Som et eksempel på dette problem er den eksisterende (lovlige) belastning med kvælstof, der ødelægger og beskadiger yngle- og rastområder for nogle af de arter, der er omfattet af direktivets bilag IV. 1 Overgødskning (eutrofiering) af vandhullerne er således den mest betydningsfulde årsag til paddernes tilbagegang i hele Danmark ifølge Fog (2001). Det er derfor et grundlæggende problem med den danske implementering af Habitatdirektivets artikel 12, at Naturbeskyttelseslovens 3, 4 og 8 og ikke i tilstrækkelig grad beskytter de forskellige naturtyper mod forureningspåvirkning fra fx eksisterende landbrugsmæssig drift. Tilsvarende problem gør sig gældende ift. benyttelse af pesticider. Naturrådet mener således ikke, at direktivets artikel 12 er implementeret for så vidt angår forurening med nærringsstoffer og pesticider, der har ødelæggende virkning på levestederne for bilag IV. Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer Naturrådet finder, at det ikke kun er ved administration af 15 og 16, at der skal tages hensyn til om der findes levesteder for bilag IV arter inden for beskyttelseslinierne. Det må gælde for administration af alle beskyttelseslinier. Forudgående høring i henhold til 4 bør også omfatte amtsrådets dispensationer i henhold til 15, 16, 17 og 18. Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger Naturrådet hilser det velkomment, at der efter lang tids tilløb er udarbejdet et udkast til digebekendtgørelse. Rådet noterer sig, at bekendtgørelsen er udarbejdet på baggrund af forhandlinger mellem jordbrugets organisationer, DN og Amtsrådsforeningen. Naturrådet anbefaler, at den vejledende registrering af sten- og jorddiger og lignende, jævnfør 1 stk. 3 underlægges sammen høringsprocedure, som er gældende for 2-diger. Det vil give mulighed for at inddrage beskyttelsesværdige diger, som amterne ikke har haft kendskab til ved deres udpegning. 1 Fog (2001) Responsum som bevaringsstatus og naturforvaltningsbehov for padder i relation til Habitatdirektivet. Kommende arbejdsrapport fra Naturrådet.

4 Side 4 I henhold til 1 stk. 2 er diger omkring kirkegårde ikke medtaget, idet de er omfattet af lovgivningen om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Naturrådet finder, at der er endog meget store biologiske kvaliteter knyttet til kirke-/kirkegårdsdiger. Det gælder i særlig grad de diger, der ligger i landzone. Derfor skal Naturrådet anbefale, at sten- og jorddiger omkring kirker/kirkegårde, der ligger i landzonelandsbyer eller er enligtliggende får en beskyttelse, som sidestilles med andre diger og jordvolde, jævnfør 1. Begrundelsen er, at kirke- /kirkegårdsdiger i landzone ofte har lang kontinuitet, har stor biologisk- og kulturhistorisk betydning og bidrager til landskabets karakter. Hertil kommer, at de ofte har samme karakter og dimension som andre diger, som er eller bliver sikret i henhold til NBL. En sikring af ovennævnte diger forudsætter en positiv forhandlingsløsning med Kirkeministeriet. Naturrådet finder, at træ- og buskvegetationen på diger omfattes af NBLs beskyttelsesbestemmelser, hvilket ikke er tilvældet i dag (jævnfør Vejledningen side 9). Digernes vedplanter må beskæres, men det er afgørende, at de ikke må fjernes, såfremt der er tale om arter, der er naturligt forekommende i Danmark. I henhold til NBL må sten- og jorddiger og lignende gødskes og sprøjtes som hidtil. Naturrådet finder, at digerne skal være sprøjte- og gødskningsfrie. Dette ønske skal ses i lyset af de store værdier digerne har som levesteder for flora og fauna. Et forbud mod gødskning og anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler vil være på linie med de ønsker, der fra mange sider er fremført i Wilhjelmudvalget for alle NBLs 3 områder. En række forhistoriske marksystemer var omkranset af jordvolde. Disse såkaldte voldinger fra jernalderen findes i dag bevaret flere steder på heder, overdrev og i skove. Voldingerne er beskyttet, hvor de ligger i 3 områder, mens de ikke nyder den samme beskyttelse i skove med mindre de er fredet som et fortidsminde. Det er derfor vigtigt at disse voldinger og andre kulturbærende jordvolde beskyttes, når de har sådanne dimensioner, at de er klart erkendelige. Naturrådet skal derfor anbefale, at klart erkendelige jordvolde i skove omfattes af NBL 4, hvadenten jorddiget ejes af en offentlig myndighed (jævnfør bekendtgørelsens 1 punkt 2) eller er i privat eje. Med venlig hilsen

5 Side 5 Bent Aaby

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. april 2013 J.nr.: NMK-510-00220 og NMK-43-00288 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om drænspuling med udløb i fiskesø i Thisted

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-500-00466 Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 28/5 2010 / 1/6 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507)

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0507 Bilag 5 Offentligt R E V I D E R E T S A M L E N O T A T Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) 26. april 2007 J.nr. 6119-0006

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere