Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013"

Transkript

1 Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Formål: At få indsigt i forekomsten af flagermus i 90 punkter fordelt på både Tofte Skov og Høstemark. Metode og tilknyttede kommentarer: Automatiske ultralydsdetektorer, SM2+ med SMX- UT High performance ultrasoniske mikrofoner (Wildlife Acoustics, INC., Mass., USA) blev benyttet til at undersøge den relative aktivitet af flagermus i 90 udvalgte punkter fordelt på både Tofte Skov og Høstemark. Der blev benyttet 6 stk. SM2+ og 6 stk. SMX- UT mikrofoner med tilhørende kabler, som i 15 på hinanden efterfølgende nætter fra d. 30/6-13 til d.16/7-13 blev placeret ved de 90 udvalgte punkter. Detektorerne blev sat op til lave én kontinuerlig optagelse, opdelt i filer af en halv times varighed, med start en halv time før solnedgang til en halv time efter solopgang den følgende morgen. Hvor solopgang og solnedgang defineres som tidpunktet, hvor den øverste kant af solen rammer horisonten. Ved hjælp af softwaren Kaleidoscope (Wildlife Acoustics, INC., Mass., USA) blevet de enkelte nætters optagelser af flagermus klippet ud og gemt i filer af 3 sekunders varighed. Den del af optagelserne som ikke indeholdt ultralyd bliver klippet fra. Arterne på de enkelte filer blev derpå bestemt ved hjælp af softwaren BatSound (Pettersson Elektronik AB, Uppsala, Sverige). Artsbestemmelse af flagermus ved brug af ultralydsdetektorer er vanskelig og kræver en meget grundig oplæring. Det er vigtigt at bemærke, at det selv med grundig oplæring ikke i alle tilfælde kan lade sig gøre at identificere arterne. Især når man benytter sig af automatiske ultralydsdetektorer kan artsidentifikation være særligt besværligt, da det ved brug af denne metode ikke er muligt at få en fornemmelse af flagermusens flugtmønster, jagtadfærd, morfologi mm. Særligt ved forekomsten af arter af slægten Myotis er det oftest, selv med optagelser af høj kvalitet nødvendigt med en visuel observation for at kunne foretage en sikker artsbestemmelse. Derfor er det ekstra vigtigt at mikrofonen i de automatiske ultralydsdetektorer er af absolut højeste kvalitet således at optagelserne kan blive så optimale som muligt, for at sikre de mest optimale muligheder for sikker artsbestemmelse. Specielt visse arter af slægten Myotis være vanskelige eller umulige at artsbestemme alene på ultralydskrigene. Derfor blev alle optagelser af Myotisarter som ikke kunne artsbestemmes i en samlet pulje som Myotis sp. Kvaliteten af optagelserne var overraskende ringe, det skyldes til dels at mikrofonerne ikke levede op til forventningerne, men også at der i SM2+ boksene er indlagt en automatisk forstærkning i frekvensspekteret KHz. Hvilket besværliggør artsbestemmelsen betragteligt, især blandt myotisslægten, da man under normale omstændigheder i højgrad benytter sig af skrigenes styrke i dette frekvensspektre til at lave en sikker artsbestemmelse. Derfor er der i denne undersøgelse en særligt høj forekomst af Myotis sp. forekomster. 1

2 I forbindelse med denne undersøgelse er det vigtigt at understrege at optagelserne ved hjælp af automatiske ultralydsdetektorer kun kan bruges til at få et indblik i presence/absence af arterne i de pågældende punkter. De kan ikke bruges kvantitativ som mål for antallet af individer af enkelte arter ved de forskellige punkter, da der i teorien kan være tale om et eller få individer selv om der flere tusinde optagelser. Udover optagelserne logger SM2+ detektorerne også temperatur. Nætternes temperaturudvikling kan forhåbentlig være i bidrag til at forklare flagermusaktivteten eller mangel på samme. Der er forventeligt at der i nætter med kølige temperaturer er en lavere insektaktivitet og dermed også en lavere flagermusaktivitet. Endvidere er det ligeledes kan det forventes at nogle af de lavere temperaturer skyldes nedbør. Nætter med nedbør har en tydelig negativ effekt på flagermusaktiviteten. Det skal dog nævnes at den denne temperatur log ikke altid er lige stabil. Særligt i de første dage var der problemer med at temperaturen for hele natten ikke blev logget. Flere af disse nætter var præget af nedbør, dette kan måske forstyrre termosenoren, men det burde være en forklaring på ustabilteten, da SM2+ er vandtæt. For hvert punkt udarbejdes nedenstående skema, derudover vises et diagram over nattens temperaturudviklingen i det pågældende punkt. 2

3 Flagermus skema Punkt: Sted: Dato: Boks nr: Solnedgang: Solopgang: Positioner (WSG 84, decimalgrader) Totalt antal optagelser: Optage tid (min): E N Flagermus (min): Registrering ART Forekomst Antal optagelser Optagelser i tid (sek) Optagelser pr. time >15 Bechsteins flagermus Brandts flagermus Bredøret flagermus Brunflagermus Damflagermus Dværgflagermus Frynseflagermus Langøret flagermus Leislers flagermus Nordflagermus Pipistrelflagermus Skimmelflagermus Skægflagermus Stor Museøre Sydflagermus Troldflagermus Vandflagermus Myotis sp. Brandts/Skægflagermus Brun- /Leislers flagermus Skimmel- /Leislers flagermus Syd- /Skimmelflagermus Vand- /Frynseflagermus Flagermus sp. Støj(alt andet end flagermus) Myotis 3

4 Resultater: En oversigt over forekomsten af de forskellige flagermusarter ved de enkelte punkter kan ses i det vedlagte excel- regneark Oversigtskema Vildmosen Herunder følger en kort kommentar til de tilstedeværende arter. Brandts flagermus (Myotis brandtii): Kun to sikre registreringer af Brandts flagermus, her er det desværre udstyret som kommer til kort. Kvaliteten af optagelserne var simpelthen for dårlige, til at denne art kunne skilles fra resten af myotis arterne. Men med baggrund i lokaliteterne af de valgte punkter burde der have været været flere forekomster af denne. Disse eventuelle forekomster er desværre røget i Myotis sp. puljen. Brunflagermus (Nyctalus noctula): Brunflagermus er overrepræsenteret i denne undersøgelse, da dennes kraftige ultralydskrig gør at den også bliver registeret på i punkter forholdsvis tæt bevoksning. Der er i mange tilfælde tale om individer som flyver et stykke over kronelaget. Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus): Ikke overraskede er der en hyppig forekomst af den allesteds nærværende Dværgflagermus. Helt som forventet. Troldflagermus (Pipistrellus nathusii): Troldflagermus er lige som Dværgflagermus hyppigt forekommende, dette var også forventeligt da denne art er i fremgang i stort set hele Jylland. Sydflagermus (Eptesicus serotinus): Denne art er med stor sandsynlighed ligesom Brunflagermus overrepræsenteret, da ultralydsskrigene fra Sydflagermus også er kraftige og langtrækkende. Derved forekommer denne art også ved punkter den ikke burde. Brun langøret flagermus (Plecotus auritus): Pga. denne arts relativt svage ultralydskrig er forekomsten af denne art med stor sandsynlighed underrepræsenteret. De svage skrig gør at arten skal meget tæt på mikrofonen før den bliver registeret og den megen baggrundsstøj på optagelserne gør at fjerne optagelser simpelthen drukner i støjen. Dette kan være forklaringen på at der kun var 4 punkter med tilstedeværelse af Langøret flagermus. Damflagermus (Myotis dasycneme): Metodevalget gør at det er nærmest umuligt med sikkerhed at få en registrering af Damflagermus, da de arts typiske ultralydsskrig kun forekommer under fouragering over større vandflader. Arten er tidligere registreret fouragerende over Tofte sø og da der er en overvintrende bestand på mindst 200 individer må det formodes at der som minimum findes en bestand af Damflagermus i Tofte Skov. Nordflagermus (Eptesicus nilssonii): Dette er den første registrering i det jyske af Nordflagermus i yngletiden. Om der er tale om en reel tilstedeværelse (ynglende bestand) eller om der blot er tale om en strejfer er ikke til at sige på baggrund af denne ene registrering. Nordflagermus er tidligere kun i enkelte tilfælde kun registreret på Bornholm og 4

5 Saltholm i yngletiden, men er i træktiden flere år i træk fundet ved Kronborg og et enkelt individ blev i 2011 fundet overvintrende i en bunker ved Frederikshavn. Vandflagermus (Myotis daubentonii): Vandflagermus er meget svær at bestemme på ultralyd når man har optagelser af transitflugt over land. Det er en af grundene til at forekomsten af Myotis sp. kategorien er så hyppig. Kun i tre punkter var det muligt at lave en sikker artsbestemmelse af Vandflagermus. Skimmelflagermus (Vespertilio murinus): Skimmelflagermus er ligesom Troldflagermus tilsyneladende også fremgang i det jyske. Men med registreringer ved kun tre punkter kan det kun bemærkes at denne art indtil videre er begrænset tilstede i Vildmosen. Frynseflagermus (Myotis nattereri): Frynseflagermus har under de rette omstændigheder et særligt karakteristisk ultralydsskrig, som er relativt let at erkende. Mange steder i både Tofte Skov og Høstemark har skovene en struktur som er oplagte jagt områder for Frynseflagermus. Derfor er den relativt hyppige forekomst af Frynseflagermus (20 punkter) et godt tillæg til vores viden om det nærliggende overvintringskvarter smidie kalkmine, som har den største kendte population af overvintrende Frynseflagermus. Myotis sp.: En størstedelen af optagelserne med individer fra myotisslægten kunne ikke bestemmes til mere end Myotis sp., da det til dels viste sig at mikrofonenerne var af for ringe kvalitet til at kunne lave tilstrækkeligt gode optagelser og dels at der i selve boksen er et forstærkningsfilter fra khz, hvilket skævvrider styrken i ultralydsskrigene og gør at dette frekvensspektre ikke kan bruges som under normale omstændigheder, hvor det ved hjælp af dette frekvensspektre er muligt at skille nogle af myotisarterne fra hinanden. 5

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Rekvirent: Københavns Kommune, Center for Park & Natur v/ Ayla Gretoft Dato: 3. udgave 29. april

Læs mere

Undersøgelse af flagermuskasser.

Undersøgelse af flagermuskasser. Undersøgelse af flagermuskasser. Tekst og fotos: Viggo Lind Naturskolen april 2010 I april 2009 blev der opsat 20 nye flagermuskasser i Tarup-Davinde området. Fem større flagermuskasser var blevet sat

Læs mere

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Svend Runge Nielsen Indhold 1 Præsentation 2 2 Lærerens udviklingsmål 2 3 Intentionerne for elevernes udbytte af forløbet 2 4 Beskrivelse for forløbet 3

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis: Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk Sprogvurdering Risikofaktorer, Typer af sprogvurdering, Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Hvorfor sprogvurderer man børn? Pædagoger har altid interesseret sig for børns sprog og børns sproglige

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Til Frederikshavn Boligforening Dokumenttype Rapport Dato Marts-April 2013 FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Revision Mia Lærke Christensen (MILC) Dato 6. april 2013 Udarbejdet af Kontrolleret

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i skoven Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Ræven Indledning... 2 Ræven... 3 Grævlingen... 4 Rævegrav eller grævlingegrav?... 5 Hjortene... 7 Egernet... 12

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Kapitel 4. Indikator for frit valg

Kapitel 4. Indikator for frit valg 1 af 11 21-08-2013 12:50 Kapitel 4. Indikator for frit valg Introduktion Fordelen ved at indføre frit valg er først og fremmest, at der skabes større effektivitet og produktudvikling, når serviceydelser

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 En registerbaseret undersøgelse Ulla Binger, Johnny Dyreborg, Jørgen Vinsløv Hansen og Birthe Lykke Thomsen Udredning af årsager

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Ny betalingsbalancestatistik i Danmark

Ny betalingsbalancestatistik i Danmark Ny betalingsbalancestatistik i Danmark Bidrag til Nordisk statistikermøde i Åbo, august 2004 Karin Blix (kwb@dst.dk) Katja Møller (kmo@dst.dk) Selma Mulalic (smu@dst.dk) Ny betalingsbalance, Danmarks Statistik

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere