Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Allerød Kommune har vedtaget lokalplan nr Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Allerød Kommune har vedtaget lokalplan nr Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej."

Transkript

1 10. maj 2017 Sagsnr. NMK KlageID: CLARI-NMKN AFGØRELSE i sag om Allerød Kommunes vedtagelse af lokalplan Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Allerød Kommune har vedtaget lokalplan nr Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. Planklagenævnet ophæver vedtagelsen af lokalplan nr Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej, Allerød Kommune. PLANKLAGENÆVNET Toldboden Viborg Tlf CVR nr EAN nr naevneneshus.dk Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 3, stk. 3, i lov om Planklagenævnet 1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. 3, stk. 4, i lov om Planklagenævnet. 1 Lov nr af 20. december 2016 om Planklagenævnet

2 Klagen til Planklagenævnet Kommunens afgørelse er den 6. marts 2016 påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, herefter DN. Sagen er pr. 1. februar 2017 overført til Planklagenævnet jf. 14, stk. 2, i lov om Planklagenævnet. DN klager navnlig over, at der er planlagt bebyggelse på overdrevet, hvor der er registreret markfirben, en bilag IV-art. Sagens oplysninger Den 28. januar 2016 har Alleråd Byråd vedtaget lokalplan Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. Lokalplanens endelige vedtagelse blev offentliggjort den 8. februar Der er i lokalplanens redegørelsesdel på side 33 og 34 et afsnit om naturbeskyttelse. Her fremgår det bl.a., at: I lokalplanområdets sydlige del er et område udpeget som overdrev iht. Naturbeskyttelseslovens 3. Påvirkninger, som ændrer tilstanden af overdrevet kræver dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven. På overdrevet er registreret markfirben, en bilag IV art, samt rødlistede arter som violetrandet ildfulg og dværgpåfugl. Yngle- og rastepladser for bilag IV-arter må ikke forringes eller beskadiges i henhold til Habitatdirektivet. [ ] Hele lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen omkring Teglskoven, en selvgroet naturskov i den gamle lergrav mellem de to teglværker. Byggeri inden for skovbyggelinjen forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Skovbyggelinjen skal sikre frit udsyn til skoven og medvirke til at opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for planteog dyrelivet i en afstand af 300 meter fra skoven. Overdrevet er beliggende i lokalplanens delområde B.4., jf. kortbilag 1-5. Området må kun anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde-, dobbelthuse og sammenhængende gårdhavehuse) og/eller etageboligbebyggelse. Af den tilhørende miljøvurdering fremgår det på side 5, at: Der er i området et udpeget 3 overdrev, hvor der er registreret markfirben (Bilag IV art), ved etablering af bebyggelse på dette område vil overdrevet forsvinde, hvilket vil være en væsentlig påvirkning af plante og dyrelivet i området. Der skal foretages en vurdering af overdrevsarealet. 2

3 Klagen DN klager over planlagt bebyggelse af 3 beskyttet overdrev på matr. 5b Blovstrød og ophævelse af skovbyggelinjen på 300 meter fra Teglværksskoven. Klager gør gældende, at der i lokalplanens redegørelse oplyses om forekomsten af en beskyttet naturtype. Alligevel fremgår det af kortbilaget på side 39 i lokalplanen, at det beskyttede overdrev i delområde B4 planlægges bebygget. Hvad angår naturbeskyttelseslovens 3 oplyser klager, at bestemmelsen beskytter udpegede søer, enge, stendiger, moser og overdrev. Overdrev skal have en minimumstørrelse på 2500 m 2. Et overdrev mindre end 2500 m2 kan være omfattet, hvis det er sammenhængende med øvrig beskyttet natur og arealet dermed kommer over 2500 m 2. Teglværks-overdrevet er på ca m 2. Der må ikke foretages ændringer, der forringer den udpegede naturtype eller skader rødlistede arter. Derimod kan der gives tilladelse til naturforbedrende tiltag. Overdrevet på Teglværksbakken er et smukt og højt beliggende tørt overdrev. Der er observeret EU bilag IV-arten, markfirben. Klager bemærker, at der er forbud mod ødelæggelse af artens yngle/rasteområder, og at der er forbud mod at forstyrre bilag IV-arter. Der er også observeret rødlistede dagsommerfugle på overdrevet, dværgblåfugle og mere almindelige sommerfugle som duftgræsrandøje, okkergul randøje og brun græsrandøje samt lille ildfugl. Der er ikke klaget over miljøvurderingen. Kommunens udtalelse af 1. april 2016 Allerød Kommune oplyser, at de er opmærksomme på, at der er naturhensyn, der skal varetages i den senere detailplanlægning. De oplyser tillige, at der i lokalplanens redegørelse er redegjort for, at arealer inden for lokalplanområdet er beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven, og at der er registret Bilag IV arter. De henviser i den forbindelse til, at naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3, giver mulighed for at dispensere fra 3, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Kommunen vil i den senere detailplanlægning vurdere, hvorvidt områderne stadig er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, og om det er muligt at dispensere og dermed gennemføre den skitserede byudvikling. Kommunen bemærker, at der ved vedtagelsen af lokalplanen ikke er truffet en afgørelse ang. skovbyggelinjen. Kommunen agter dog at anmode Miljøministeriet om ophævelse af skovbyggelinjen i forbindelse med den senere planlægning. 3

4 Afslutningsvis bemærker kommunen, at det i Allerød Kommunes Planstrategi 2015 er angivet at lokalplanområdet udbygges Området, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3, er det delområde, som forventes udbygget sidst. Planklagenævnets bemærkninger og afgørelse Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3 2, kan Planklagenævnet tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelse efter planloven. Det retlige spørgsmål, som nævnet kan tage stilling til i denne sag, er om vedtagelsen af lokalplan nr Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 3. Om lokalplanens indhold i øvrigt er hensigtsmæssigt, herunder om kommunen burde have vedtaget en anden løsning, er udtryk for et skøn, som Planklagenævnet ikke kan efterprøve. Det bemærkes, at en lokalplan som udgangspunkt ikke tilsidesætter anden lovgivning. Tilladelser efter anden lovgivning, der er nødvendige for planens virkeliggørelse, skal således behandles konkret efter de regler, der er fastsat i den pågældende lov. Planloven er ikke til hinder for at udarbejde en lokalplan, hvis virkeliggørelse forudsætter tilladelser efter anden lovgivning. Kommunens planlægning skal administreres under hensyntagen til de internationale forpligtelser, herunder bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 4 der fastsætter bindende forskrifter for myndighederne om planlægning med henblik på at sikre, at forbuddet mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyrearter og den strenge beskyttelse af plantearter i henhold til habitatdirektivets artikel 12 og 13 efterkommes (Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter). Habitatdirektivets art. 12 indeholder krav om streng beskyttelse af forskellige dyrearter, som fremgår af direktivets bilag IV, litra a. Det fremgår af bekendtgørelsens 7, stk. 1, at der ikke kan gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b, i alle livsstadier. 2 Lovbekendtgørelse nr af 23. november 2015 om planlægning med senere ændringer 3 Bekendtgørelse nr af 26. november Bekendtgørelse nr af 26. november

5 Bekendtgørelsens 7, stk. 2, bestemmer videre, at et planforslag efter lov om planlægning ikke kan vedtages, hvis gennemførelse af planen har virkninger som nævnt i stk. 1. Vurderingen heraf skal fremgå af redegørelsen til planforslaget, jf. 7, stk. 3. Det fremgår af lokalplanens redegørelse, at der er registreret markfirben, som er en bilag IV-art, på overdrevet, og at yngle- og rastepladser for bilag IV-arter ikke må forringes eller beskadiges i henhold til Habitatdirektivet. Redegørelsen indeholder således ikke en vurdering af, at gennemførelsen af planen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a. En sådan vurdering findes heller ikke i miljøvurderingen, hvor det er angivet, at overdrevet ved etableringen af bebyggelse vil forsvinde, hvilket vil medføre en væsentlig påvirkning af plante og dyrelivet i området, og at der skal foretages en vurdering af overdrevsarealet. Planklagenævnet finder på den baggrund ikke, at Allerød kommune har redegjort for, at gennemførelse af lokalplanen ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a. Der er tale om en retlig mangel, som i denne sag er så væsentlig, at den medfører planvedtagelsens ugyldighed. 5

6 Planklagenævnet ophæver på den baggrund vedtagelsen af lokalplan nr Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej, Allerød Kommune. Planklagenævnet bemærker, at nævnet ikke har kompetence til at tage stilling til, om der kan dispenseres fra skovbyggelinjen og naturbeskyttelseslovens 3, som hører under Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 4, stk. 1, i lov om Planklagenævnet. Planklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. Carsten Munk-Hansen Formand Afgørelsen er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening, Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød, sagsnr. 15/5582, og 6

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. SK3 i Sorø Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. SK3 i Sorø Kommune Sorø Kommune Att. Hans Henning Jensen Sendt pr. mail: hhje@soroe.dk Landskab og Skov J. nr. MST-540-00035 Ref. mhe 17. juli 2018 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 35 i Varde Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 35 i Varde Kommune Varde Kommune Att. Sandra Stark Sendt pr. mail til ssta@varde.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00111 Ref. GIOSI Den 22. maj 2017 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 61.B6.3 i Herning Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 61.B6.3 i Herning Kommune Herning Kommune Att. Lisbet Rørbæk Abildtrup Sendes pr. mail til: beklr@herning.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00086 Ref. GIOSI Den 19. december 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden

Læs mere

Naturforvaltning J.nr. SVANA Ref. APJEN Den 1. november Silkeborg Kommune Att.: Peter Magnussen

Naturforvaltning J.nr. SVANA Ref. APJEN Den 1. november Silkeborg Kommune Att.: Peter Magnussen Silkeborg Kommune Att.: Peter Magnussen Sendes pr mail til: PeterOstenfeldt.Magnussen@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00056 Ref. APJEN Den 1. november 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr i Norddjurs Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Sendt pr. mail til ge@norddjurs.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00112 Ref. GIOSI Den 7. juni 2017 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området

Læs mere

Afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 299 i Vejen Kommune

Afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 299 i Vejen Kommune Vejen Kommune Att. Bjarne Lanng Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Landskab og Skov J. nr. MST-540-00089 Ref. aslau Dato 5. december 2018 Sendt pr. mail til bjla@vejen.dk Afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød 10. november 2017 Sagsnr. NMK-31-01963 KlageID:100430 MAS-NH AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød Allerød Kommune

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr i Aalborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr i Aalborg Kommune Aalborg Kommune Att. Anne-Vibeke Skovmark Sendt pr. mail til anne-vibeke.skovmark@aalborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00052 Ref. CHRUB Den 24. april 2017 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Marie Sølgaard Bang Sendes pr mail til: MarieSolgaard.Bang@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00033 Ref. APJEN Den 8. juli 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 311 i Rebild Kommune

Afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 311 i Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Toke Rinfeldt-Iversen Sendt pr. mail til: tori@rebild.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00139 Ref. APJEN Den 16. november 2017 Afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Furesø Kommunes dispensation fra lokalplanen til opførelsen

AFGØRELSE i klagesag om Furesø Kommunes dispensation fra lokalplanen til opførelsen 9. oktober 2017 Sagsnr. NMK-33-03805 KlageID: 113062 MIKPRI AFGØRELSE i klagesag om Furesø Kommunes dispensation fra lokalplanen til opførelsen af et rækkehusbyggeri Furesø Kommune har den 29. august 2016

Læs mere

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne.

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne. Udvikling, Miljø og Teknik Byg og Brand 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 04-07-2018 / 01.03.03-P19-53-18 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til udstykning og opførelse

Læs mere

Finn Ejvind Andersen Filskovvej Brande. 5. april 2018

Finn Ejvind Andersen Filskovvej Brande. 5. april 2018 Finn Ejvind Andersen Filskovvej 58 7330 Brande 5. april 2018 Landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus og en garage, Filskovvej 43, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Naturforvaltning J.nr. SVANA Ref. APJEN Den 18. november Høje-Taastrup Kommune Att.: Birgitte Hansen

Naturforvaltning J.nr. SVANA Ref. APJEN Den 18. november Høje-Taastrup Kommune Att.: Birgitte Hansen Høje-Taastrup Kommune Att.: Birgitte Hansen Sendes pr mail til: BirgitteHan@htk.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00004 Ref. APJEN Den 18. november 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden

Læs mere

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne.

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne. Morten Vildrich Andersen Højbakken 2 8870 Langå Miljø og Teknik Byg og Brand Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 21-02-2018 / 01.03.03-P19-202-17 Landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 377 i Syddjurs Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 377 i Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune Att.: Morten Jørgensen Sendes pr mail til: maaj@syddjurs.dk Naturforvaltning J.nr. MST-540-00016 Ref. APJEN Den 23. marts 2018 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Jannie Mikkelsen Sendes pr mail til: JannieEsmann.Mikkelsen@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00038 Ref. APJEN Den 30. september 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Evald Christian Pedersen Gran Allé Silkeborg. 19. september 2018

Evald Christian Pedersen Gran Allé Silkeborg. 19. september 2018 Evald Christian Pedersen Gran Allé 5 8600 Silkeborg Landzonetilladelse til indretning af boligens 1. sal til en særskilt bolig på matr. nr. 1s, Hestlund By, Bording, beliggende ved Lovsangsdal 14, 7441

Læs mere

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år.

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år. 04. maj 2017 Sagsnr. NMK-500-00700 KlageID: 100422 LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om en mobil sauna i Odder Kommune MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Afgørelse om reduktion af sø- og åbeskyttelseslinjerne inden for området for lokalplan nr. 143 i Billund Kommune

Afgørelse om reduktion af sø- og åbeskyttelseslinjerne inden for området for lokalplan nr. 143 i Billund Kommune Billund Kommune Att. Thomas Løbner Maigaard Sendes pr. mail til: thm@billund.dk Naturforvaltning J.nr. Svana-520-00089 Ref. GIOSI Den 20. december 2016 Afgørelse om reduktion af sø- og åbeskyttelseslinjerne

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17. 27. marts 2017 Sagsnr. NMK-33-03798 KlageID: 105554 INROE-NMKN AFGØRELSE i sag om klage over Assens Kommunes endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17 - Revision af temaet Landskab Planklagenævnet

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af en motorikbane, Risbjergvej 46, 7330 Brande

Landzonetilladelse til etablering af en motorikbane, Risbjergvej 46, 7330 Brande SAMM-SALL ApS Borupvej 1 A 7330 Brande Landzonetilladelse til etablering af en motorikbane, Risbjergvej 46, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet ansøgningen om landzonetilladelse til etablering

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde.

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde. 9. januar 2018 Sagsnr. NMK-33-03859 KlageID: 117719 JLA-NH AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde.

Læs mere

Landzonetilladelse / P

Landzonetilladelse / P Udvikling, Miljø og Teknik Byg 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 05-12-2018 / 01.03.03-P19-92-18 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til overførsel af 1,69 ha til

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes afgørelse om byggeret på en ejendom beliggende i sommerhusområdet Slagballe Bakker

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes afgørelse om byggeret på en ejendom beliggende i sommerhusområdet Slagballe Bakker 30. juni 2017 Sagsnr. NMK-33-03733 KlageID: 106947 MIKPRI AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes afgørelse om byggeret på en ejendom beliggende i sommerhusområdet Slagballe Bakker PLANKLAGENÆVNET Toldboden

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Køge Kommunes dispensation fra lokalplanen til etablering af selskabslokale i et boligområde

AFGØRELSE i klagesag om Køge Kommunes dispensation fra lokalplanen til etablering af selskabslokale i et boligområde 30. juni 2017 Sagsnr. NMK-33-03685 KlageID: 102839 CLARI-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Køge Kommunes dispensation fra lokalplanen til etablering af selskabslokale i et boligområde Køge Kommune har den 19.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen samt Kommuneplantillæg nr.

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen samt Kommuneplantillæg nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. juli 2012 J.nr.: NMK-33-00757 Ref.: ssc/nyape AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af Lokalplan nr.

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage

AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage 13. december 2017 Sagsnr. NMK-33-03858 KlageID: 118097 CLARI-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup

AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup 7. juni 2018 Sagsnr. NMK-31-02245 KlageID: 183863 MAS-NH AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup Hillerød Kommune har den 18.

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om opførelse af ny boligbebyggelse og opførelse af nyt udhus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i klagesag om opførelse af ny boligbebyggelse og opførelse af nyt udhus i Hedensted Kommune 29. august 2017 Sagsnr. NMK-31-01905 KlageID: 93336 MARAN-NMKN AFGØRELSE i klagesag om opførelse af ny boligbebyggelse og opførelse af nyt udhus i Hedensted Kommune Hedensted Kommune har den 25. januar

Læs mere

Brian Alminde Pedersen Stenskovvej Galten

Brian Alminde Pedersen Stenskovvej Galten Brian Alminde Pedersen Stenskovvej 49 8464 Galten Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af tilbygning (carport) til et udhus på Stenskovvej 49, 8464 Galten Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens

Læs mere

Landzonetilladelse. Ove Hørup Rode Anne Solveig Hjelm Jensen Birkelyvej 6 4180 Sorø

Landzonetilladelse. Ove Hørup Rode Anne Solveig Hjelm Jensen Birkelyvej 6 4180 Sorø Ove Hørup Rode Anne Solveig Hjelm Jensen Birkelyvej 6 4180 Sorø Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Klarkærvej 12b, 4600 Køge.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Klarkærvej 12b, 4600 Køge. 6. oktober 2017 Sagsnr. NMK-31-02110 KlageID: 120790 CATCA AFGØRELSE i klagesag om landzonetilladelse til udstykning af ejendom i Køge Kommune Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation

Landzonetilladelse og dispensation Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Udvikling, Miljø og Teknik Byg 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 17-10-2018 / 01.03.03-P19-61-18 Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø

AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø 20. december 2017 Sagsnr. NMK-33-04176 KlageID: 189245 SAL AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø Fanø Kommune har den

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et maskinhus, Nordlundvej 71, 7330 Brande

Landzonetilladelse til opførelse af et maskinhus, Nordlundvej 71, 7330 Brande Lars Andersen Nordlundvej 71 7330 Brande Landzonetilladelse til opførelse af et maskinhus, Nordlundvej 71, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af et maskinhus på matr.

Læs mere

Du har fået landzonetilladelse til lovliggørelse af 11 skydetekniske anlæg på matr. nr. 4ay Langå By, Langå beliggende Randersvej 50E, 8870 Langå.

Du har fået landzonetilladelse til lovliggørelse af 11 skydetekniske anlæg på matr. nr. 4ay Langå By, Langå beliggende Randersvej 50E, 8870 Langå. Miljø og Teknik Byg og Brand Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 06-06-2018 / 01.03.03-P19-15-17 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til lovliggørelse

Læs mere

Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård

Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård 13 2013 Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Status Kladde KOMPLAN_ID 1486324 Tillæg nummer 13 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Retningslinje for

Læs mere

FORSLAG til delvis ophævelse af Lokalplan 44a - Område mellem Østergade, Dalsgårdsvej og Sindingsgade

FORSLAG til delvis ophævelse af Lokalplan 44a - Område mellem Østergade, Dalsgårdsvej og Sindingsgade FORSLAG til delvis ophævelse af Lokalplan 44a - Område mellem Østergade, Dalsgårdsvej og Sindingsgade Et forslag til en delvis ophævelse af Lokalplan 44a for et område mellem Østergade, Dalsgårdsvej og

Læs mere

Landzonetilladelse / P

Landzonetilladelse / P Udvikling, Miljø og Teknik Byg 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 29-11-2018 / 01.03.03-P19-141-18 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til at opføre daginstitution

Læs mere

Lovliggørelse af landzonetilladelse til bålhytte på Ekkodalen 3A, 6000 Kolding

Lovliggørelse af landzonetilladelse til bålhytte på Ekkodalen 3A, 6000 Kolding Carsten Laurvig Skygebjerg Jensen Ekkodalen 23 6000 Kolding 7. december 2018 - Sagsnr. 18/28265 - Løbenr. 301597/18 Lovliggørelse af landzonetilladelse til bålhytte på Ekkodalen 3A, 6000 Kolding Kolding

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Tom Jensen Grædstrupvej 54 8740 Brædstrup Byggesag Sagsbehandler: Hanne Lind Direkte: 76292572 Mobil: 7629 2572 Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus,

Læs mere

Lars Anton Møller Fundervej 98 98, 7442 Engesvang. 25. juni 2015

Lars Anton Møller Fundervej 98 98, 7442 Engesvang. 25. juni 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Lars Anton Møller Fundervej 98 7442 Engesvang 25. juni 2015 Lovliggørende landzonetilladelse til udnyttelse af tagetage - Fundervej 98, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af 15 tunneldrivhuse,

Landzonetilladelse til etablering af 15 tunneldrivhuse, Martin Bøg Risager Viborgvej 141 8766 Nørre Snede Landzonetilladelse til etablering af 15 tunneldrivhuse, Viborgvej 141, 8766 Nørre Snede Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om etablering

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

www.ikast-brande.dk Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014

www.ikast-brande.dk Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til inddragelse af garage til beboelse inkl. loftsudnyttelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kim Holmgaard & Stinne Pilgaard Jensen Bakken 7 Nøvling 7480 Vildbjerg 3. februar 2014

www.ikast-brande.dk Kim Holmgaard & Stinne Pilgaard Jensen Bakken 7 Nøvling 7480 Vildbjerg 3. februar 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Kim Holmgaard & Stinne Pilgaard Jensen Bakken 7 Nøvling 7480 Vildbjerg 3. februar 2014 Landzonetilladelse til ændring af status fra sommerhus til helårsbeboelse

Læs mere

Kurt Dalby Krattet Engesvang. 3. september 2013

Kurt Dalby Krattet Engesvang. 3. september 2013 Kurt Dalby Krattet 25 7442 Engesvang 3. september 2013 Landzonetilladelse til tilbygning til eksisterende maskinhus, Krattet 25, 7442 Engesvag Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 16. august 2018 Sagsnr.: NMK-510-00966 KlageID: 114807 MARLU / CKG AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET OPHÆVELSE OG HJEMVISNING af lovliggørende dispensation i sag om etablering af sø i beskyttet

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes vedtagelse af lokalplan med bestemmelse om ophør af servitut om forbud mod salg af alkohol

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes vedtagelse af lokalplan med bestemmelse om ophør af servitut om forbud mod salg af alkohol 11. april 2017 Sagsnr. NMK-33-03465 KlageID: 91092 CLARI-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes vedtagelse af lokalplan med bestemmelse om ophør af servitut om forbud mod salg af alkohol Planklagenævnet

Læs mere

Tonny Bendix Brantlov Silkeborgvej Engesvang. 7. juni 2018

Tonny Bendix Brantlov Silkeborgvej Engesvang. 7. juni 2018 Tonny Bendix Brantlov Silkeborgvej 24 7442 Engesvang 7. juni 2018 Landzonetilladelse til opførelse af en mindre husstandsvindmølle, Silkeborgvej 24, 7442 Engesvang Ikast-Brande Kommune har behandlet din

Læs mere

Planklagenævnet ophæver afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.

Planklagenævnet ophæver afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder. 23. januar 2018 Sagsnr. NMK-33-04408 KlageID: 211183 AML-NH AFGØRELSE i klagesag om Frederiksberg Kommunes afslag på dispensation fra lokalplanens krav om etablering af 1 parkeringsplads pr. bolig ved

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra naturskole/økobase til beboelse på Vamdrupvej 18, 6580 Vamdrup

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra naturskole/økobase til beboelse på Vamdrupvej 18, 6580 Vamdrup Naturstyrelsen Trekantsområdet Førstballevej 2 7183 Randbøldal 13. december 2018 - Sagsnr. 18/32173 - Løbenr. 307224/18 Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra naturskole/økobase til beboelse på Vamdrupvej

Læs mere

Landzonetilladelse. Peter Engelbrekt Knøss Udsigten Randers SØ / P

Landzonetilladelse. Peter Engelbrekt Knøss Udsigten Randers SØ / P Peter Engelbrekt Knøss Udsigten 11 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 01-09-2016 / 01.03.03-P16-38-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Ib Øgaard Pedersen Lundevej 33D 8300 Odder. Sendt via Sags Id

Ib Øgaard Pedersen Lundevej 33D 8300 Odder. Sendt via Sags Id Ib Øgaard Pedersen Lundevej 33D 8300 Odder Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Sendt via E-mail: ib.oegaard@smilepost.dk Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførelse af dobbeltcarport Odder Kommune

Læs mere

Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg Hospital

Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg Hospital KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 30. august 2018 Sagsnr. 2018-0077827 Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg

Læs mere

Hvam Arkitekt & Ingeniørkontor A/S Att.: Egon Løgsted Rydevej 15 7500 Holstebro. 2. oktober 2013

Hvam Arkitekt & Ingeniørkontor A/S Att.: Egon Løgsted Rydevej 15 7500 Holstebro. 2. oktober 2013 Hvam Arkitekt & Ingeniørkontor A/S Att.: Egon Løgsted Rydevej 15 7500 Holstebro 2. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af orangeri - Ilskovvej 30, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Katrine Lebrecht Helden Veronavej 1 2300 København S Sendt digitalt Den 13. september 2018 Landzonetilladelse - byggesagsnr. 202-8 C/5 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12-08-2018 vedrørende

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 29. september 2017 Sagsnr. NMK-512-00152 KlageID: 110542 LINMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes afslag på nedlæggelse af vej igennem skov Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter

Læs mere

www.ikast-brande.dk Jørgen Møller Poulsen Skolevænget 17 17, 7430 Ikast 9. juni 2015

www.ikast-brande.dk Jørgen Møller Poulsen Skolevænget 17 17, 7430 Ikast 9. juni 2015 Jørgen Møller Poulsen Skolevænget 17 7430 Ikast 9. juni 2015 Landzonetilladelse til opførelse af en garage med carport, Skolevænget 17, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Line G. og Martin Vædele Dr Schadsvej 35 4500 Nykøbing Sj (Sendt som e-mail til nn@kullegaard.dk) Den 10. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Jens Mathiasen Den Gyldne Middelvej Brande. 1. november 2013

Jens Mathiasen Den Gyldne Middelvej Brande. 1. november 2013 Jens Mathiasen Den Gyldne Middelvej 4 7330 Brande 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførelse af udhus/garage - Den Gyldne Middelvej 4, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse. DJURSLAND LANDBOFORENING Føllevej Rønde / P

Landzonetilladelse. DJURSLAND LANDBOFORENING Føllevej Rønde / P DJURSLAND LANDBOFORENING Føllevej 5 8410 Rønde Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 05-10-2016 / 01.03.03-P19-13-16 Landzonetilladelse Du

Læs mere

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej 11 8680 Ry Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Der meddeles hermed lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Kap Biologiske Interesser

Kap Biologiske Interesser Kap. 3.4. Biologiske Interesser Planmål - Køge Kommune vil: Sikre og forbedre naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder i et sammenhængende Grønt Danmarkskort, hvor i indgår

Læs mere

John Peter Øllgaard Hansen Nygade Brande. 11. april Landzonetilladelse til etablering af en vaskehal, Buelundvej 2, 7330 Brande

John Peter Øllgaard Hansen Nygade Brande. 11. april Landzonetilladelse til etablering af en vaskehal, Buelundvej 2, 7330 Brande John Peter Øllgaard Hansen Nygade 30 7330 Brande 11. april 2018 Landzonetilladelse til etablering af en vaskehal, Buelundvej 2, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om etablering

Læs mere

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne.

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne. Udvikling, Miljø og Teknik Byg Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 30-11-2018 / 01.03.03-P19-152-18 Landzonetilladelse I har fået landzonetilladelse til at montere et 6 meter langt

Læs mere

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013 Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast 3. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ståhal - Tyvkærvej 33, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en stålhal

Læs mere

Landzonetilladelse til opsætning af 36m høj gittermast og teknikskab

Landzonetilladelse til opsætning af 36m høj gittermast og teknikskab Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 10-08-2016 / 01.03.03-P19-4-16 Landzonetilladelse til opsætning af 36m høj gittermast og teknikskab

Læs mere

STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej Ry. Tilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af eksisterende erhverv med ny hal

STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej Ry. Tilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af eksisterende erhverv med ny hal STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej 2 Tilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af eksisterende erhverv med ny hal Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til opførelse

Læs mere

Efterskolen Ådalen Brogårdsvej Hørning Att: Pedel Finn Nygaard Jensen Sendt pr. mail:

Efterskolen Ådalen Brogårdsvej Hørning Att: Pedel Finn Nygaard Jensen Sendt pr. mail: Efterskolen Ådalen Brogårdsvej 4 8362 Hørning Att: Pedel Finn Nygaard Jensen Sendt pr. mail: [finn.pedel@efterskolen-aadalen.dk] Tilladelse og dispensation til opstilling af containere til lager Der meddeles

Læs mere

Uhre Windpower I/S v/ Per Bjerke Hansen Uhrevej 32 b 7330 Brande 18. februar 2014

Uhre Windpower I/S v/ Per Bjerke Hansen Uhrevej 32 b 7330 Brande 18. februar 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Uhre Windpower I/S v/ Per Bjerke Hansen Uhrevej 32 b 7330 Brande 18. februar 2014 Landzonetilladelse til brug af eksisterende målemast i Drantum, i yderligere

Læs mere

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 24. februar 2016.

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 24. februar 2016. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 7 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 11-04-2016 / 01.03.03-P16-34-16 Landzonetilladelse

Læs mere

retableringsplan for matr.nr. 5ao Tebbestrup By, Haslund af 27. november 2017 se

retableringsplan for matr.nr. 5ao Tebbestrup By, Haslund af 27. november 2017 se Udvikling, Miljø og Teknik Byg 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 29-10-2018 / 01.03.03-P19-103-17 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til terrænregulering til slutregulering

Læs mere

HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording. 26. november 2013

HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording. 26. november 2013 HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 26. november 2013 Landzonetilladelse til midlertidig opstilling af en pavillon på matr.nr. 12m, Hestlund By, Bording, beliggende ved Skyggevej 21 A, 7441 Bording

Læs mere

Anders Stensig Veng Kaj Munks Vej Bording. 23. marts Landzonetilladelse til opførelse af en garagebygning, Kaj Munks Vej 7, 7441 Bording

Anders Stensig Veng Kaj Munks Vej Bording. 23. marts Landzonetilladelse til opførelse af en garagebygning, Kaj Munks Vej 7, 7441 Bording Anders Stensig Veng Kaj Munks Vej 7 7441 Bording 23. marts 2018 Landzonetilladelse til opførelse af en garagebygning, Kaj Munks Vej 7, 7441 Bording Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029 Rammebestemmelser for område SKEL.B4.05_T15 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG 2 Tillæg nr. 15 Tillæg nr. 15 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE Formål Byrådet ønsker

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Mette Bonde Ørskov Åboesvej Engesvang 26. januar 2018

Mette Bonde Ørskov Åboesvej Engesvang 26. januar 2018 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Mette Bonde Ørskov Åboesvej 15 7442 Engesvang 26. januar 2018 Landzonetilladelse til inddragelse af eksisterende bygning til beboelse, udvidelse af tagetage

Læs mere

Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande. 8. februar 2013

Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande. 8. februar 2013 Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande 8. februar 2013 Landzonetilladelse til opførelse af økologisk kummehus i forbindelse med dambruget, Dørslundvej 81, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.:

Læs mere

Karsten Aarup Dahse Gedhusvej Bording. 14. oktober 2013

Karsten Aarup Dahse Gedhusvej Bording. 14. oktober 2013 Karsten Aarup Dahse Gedhusvej 18 7441 Bording 14. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af et maskinhus - Gedhusvej 18, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse

Læs mere

Søren Søndergaard Andersen Brandevej Ejstrupholm. 24. maj 2018

Søren Søndergaard Andersen Brandevej Ejstrupholm. 24. maj 2018 Søren Søndergaard Andersen Brandevej 55 7361 Ejstrupholm 24. maj 2018 Landzonetilladelse til etablering af grussti mellem Brandevej og Den Skæve Bane, ved Brandevej 52, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra 6 i Lokalplan nr. 307

Landzonetilladelse og dispensation fra 6 i Lokalplan nr. 307 Randers Golfklub Himmelbovej 22 8920 Randers NV Miljø og Teknik Byg og Brand Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 03-05-2017 / 01.03.03-P16-178-15 Landzonetilladelse

Læs mere

Ihouse Group v/ Claus Keld Hansen Lene Haus Vej Ikast. 23. juli 2013

Ihouse Group v/ Claus Keld Hansen Lene Haus Vej Ikast. 23. juli 2013 Ihouse Group v/ Claus Keld Hansen Lene Haus Vej 15 7430 Ikast 23. juli 2013 Landzonetilladelse til opstilling af et jordbaseret solcelleanlæg på matr.nr. 1n, Fonnesbæk Gde, Ikast, beliggende ved Vester

Læs mere

John Dahl Knudsen Rørsangervej Odder

John Dahl Knudsen Rørsangervej Odder John Dahl Knudsen Rørsangervej 4 8300 Odder Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Lovliggørende dispensation til byggeri indenfor åbeskyttelseslinjen Der meddeles hermed efterfølgende dispensation fra

Læs mere

Finn Jakobsen Tyvkærvej Ikast. 11. november 2013

Finn Jakobsen Tyvkærvej Ikast. 11. november 2013 Finn Jakobsen Tyvkærvej 31 7430 Ikast 11. november 2013 Landzonetilladelse til opførelse af carport, Tyvkærvej 31, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en ny carport

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Frederiksberg Forsyning A/S Via e-post: atsa@frb-forsyning.dk Att.: Projektleder Atef Sadr Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk

Læs mere

påvirke et Natura 2000-område væsentligt, beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EFhabitatdirektivets

påvirke et Natura 2000-område væsentligt, beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EFhabitatdirektivets 1 - Landzonetilladelse, hestebokse - Dalbyovervej 44, Hører til journalnummer: 01.03.03-P16-93-16 Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 19-07-2016

Læs mere