Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni ARGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni 1998 17. ARGANG"

Transkript

1 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT NR. 2 juni ARGANG

2 HOVEDBESTVRELSE Forman d: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf Itlail iir. «>' Kasserer: Claus Parkhoi Maglegardsvej 435 Tlf / Tennis TENNISAFDELING Ardelingsrormand: Anders Aagaard * Maglegardsvej 613 Tlf Senior-spilleudvalg: Kathrine Velin Hansen Grenlioltvej 41 Tlf Ungdoms-spilleudvalg: Fritz Briand Petersen Kovangen 235 Tlf Motloniit-ipUleudvoJg: Jorgen Brinl * Baunevicngel 98, Nedebo Tlf V Fax 4847 (.377 Old-hoys-spillriHlviilg: Connie l-'linl-i'dciscn lc'redcriksyndcslvcj 2 A Tlf 4X Bcstyrclscsiiu'dlrm: Peter I'lBslev I'edersen Kronprinsessevej 8 Tlf Klubluiset: Kastanievej 16 Tlf REDACTION Marianne Parklwi Maglegardsvej 435 Tlf skolekom.dk BADMIMTONAFDELING Afdelingsforniand: Per Stephensen * Vilhelmsro 2 16 Tlf Sen ior-spilleud vain: Martin Dork Slotsgade 12 B Tlf Ole Jelby KIIM- M- I.IM-II ' I III IK.IK M23 Molionisl iilli mil il Mnilrn lull. in1. en Kipv.mi'.ni I S I III IK-IK lull \m,ulli n.l.1 ( 'lllsli'll I >lr\rl KiiYjllirrii '' ' ' I II IS IK IMK(. llrslyirlsrmimllrm: 1,1... I, I : >!!! I Oliil'1'imKciis Allri, Tlf Predeniborghalleai Kastanievej IK Tlf Sussi Laursen Plantagevej 26 Tlf * medlem af hovedbestyrelse Deadline nceste klubblad: 12. august 1998 hvad sker der i naermeste fremtid? Saesonen er kommet godt i gang, og vi liar igen fact mange nye medlemmer. Desvasrre er der ogsa frafald fra medlemmer der meldte sig ind sidste ar. Tennis er svasrt at komme i gang med, sa aktiviteterne er i h0j grad rettet mod at give nye og mindre 0vede spillere lyst til at holde ved. Royal Open spilles i dagene Der bliver masser af god tennis at se pa - sa Ia2g turen forbi - og sug til dig Onsdagsaben - med traening ved Lars Bohn Onsdagsaben er en succes, med mange aktive blandt dem der blev medlemmer for 2-3 ar si den. Samtidig korer traeningen for nye medlemmer pa to baner med god tilslutning. Der bliver en trajningspanse i jnli - men sa fortsasttes der igen for resten af saesonen. Hvis du ikke liar vasret med til training endnu - sa kan det stadig nas. Du meder op - kontakter Lars Bohn - betaler kr og du er i gang. Mad-turnusordningen fungerer stort set fint - og kr for et godt inaltid mad er jo ogsa naermest en foreering. Vi mangier flere vaerter - IVIcld jer! Af Jorgen Brinl Sommercup Handicapturnering Den juli J0rgen Holm arrangerer en af arets inest vsrdsatte begivenbeder for spillere pa alle niveauer. Turneriiigen livor nybegynderen kan vinde over klubmesteren. Spillelister (udfordringer) - ny struktur primo juli Klubbens single-mesterskaber aflioldtes i ar i juni med finaler d Pr. ca. 1. juli etableres nye spillelister, med henblik pa at du kan fa spillet mest mulig med andre pa nogenlunde samme niveau som dig selv. F01g med pa opslagstavlen primo juli - og giv genie dine kommentarer i resten af sassonen f0r vi laegger os fast pa en ny struktur gasldende fra saeson Double-turnering - medio august Klubmesterskaber er planlagt til ugenie

3 Vintertennis i Hillerod Tenniscenter - start d. 13. September Sidste ars succes med tennis s0ndag aften kl fortsaetter. Vi paregner at reservere 4 baner - og tilmelding skal ske senest Se opslag i klubhuset. Pris for saesonen: kr Klubmesterskaberne - i single Lovfaldsturnering/ Showturnering - fredag d. 11. September Efter utraditionel tennis et par timer, skitter vi af med en 10vfalds-menu. J0rgen Brint Klubmesterskaberne i single blev i ar afviklet pa en anderledes made end de tidligere ar. En del raskker blev slaet sammen, og der blev spillet en taberraskke, hvor de spillere, der blev slaet ud i f0rste omgang, kunne fortsastte. I dameraekken vandt Connie Flint-Petersen over Kirsten Jensen 6/1-6/3 Taberrsekken vandt Pia Brint over Lene Foldager 6/2-6/1 I herreraekken (old-boys og motionister) vandt Poul Schultz over Peter Fr0slev Pedersen 6/3-7/6 Taberraekken vandt Erik Jensen over Kurt Schimmell 6/1-6/4 1 herreraekken (turneringsspillere - ikke oldboys) vandt Claus Lindhe over Bjame Nielsen 7/6-6/1 Referat fra generalforsamlingen 2. april Valg af dirigent og referent Ole S0rensen valgtes som dirigent. J0rgen Brint som referent. 2. Formandens beretning Formanden Nils Wulff aflagde beretning. 3. Kasscrcrcn frcmlaegger det rcviderede regnskab for fasllesaktiviteter til godkendelse. Kassereren Clans Parkh0i praesenteredc regnskabet for Som altid ender fellesregnskabet med et driftsresultat pa kr. 0.- Bidraget fra Badminton og Tennis liar i 1997 vasre pa kr fra liver afdeling. Kassereren redegjorde for de nye "koiiceriilignende" regiiskabsprincipper, der giver et detaljeret indblik i de respektive afdelingers okonomi, og som muligg0r en fremtidig effektiv 0konomistyring. Savel for Badminton som Tennis er ekonomien fornuftig, men en ny selvforvaltningsaftale for tennis-afdelingen kan give fremtidige problemer. Tingene er rimeligt afklarede for men omhyggelig planlasgning vedr vil vaere pakravet. Ved arets udgang havde Badmintonafdelingen 396 og Tennisafdelingen 377 medlemmer. Begge steder er det en kamp at holde medlemstallet. 4. Fastsaettelse af koitingent for passive medlemmer. Uasndret kr pr.ar. 5. Indkomne forslag Der var ingen forslag. 6. Valg af formand i lige arstal Formanden Nils Wulff var pa valg - ban genvalgtes med akklamation. 7. Valg af kasscrer i ulige arstal. Kassereren ikke pa valg i ar. 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant - hvert ar Kirsten Jensen og Mogens Ellebye genvalgtes som revisorer. Morten Johansen nyvalgtes som revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Der var intet under "eventuelt".

4 FTB formandens beretning 1998 Oeloitte& louche ^ 1 Deloitte & Touche m Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriserccle rcvisorcr: Hans Peter J0rgensen I'cter Kallermann Nils 0stergaard Strandgatk1 7 '3 DeloitteTouche 3000 Helslngar gjmatsu m International Fax! Faste Lave Priser - hver dag SuperBrugsen forer an i den benharde konkurrence og har Isenge haft Paste Lave Priser pa masser af dagligvarer. Konkurrencen handler ikke kun om pris, men ogsa om friheden til at kunne vaelge mellem et stort og varieret vareudbud i et indbydende butiksrniljo med god, personlig service. Her i SuperBrugsen finder du alt dette. Plus i hundredvis af Faste Lave Priser pa de dagligvarer, du kober flest af. Endnu et udtryk for, at SuperBrugsen er langt mere end blot en almindelig butik. Velkommen i SuperBrugsen! SuDcrBruosen Frisk med det hele -ogsa med prisen Det sidste ar liar vaeret ret stilferdigt for FTB's hovedbestyrelse. Vi fik lavet en medlemsunders0gelse, hvis resultat du kan lasse om i FTB-Nyt. nr. 64. Kort sagt skal vi s0rge for gode traenere og gode trasningstider for ungdommen, og lave det hyggeligt for alle medleminer. 0konomisk bar vi mistet en lille simile pa aktivitetstilskuddet fi'a kommunen, men ellers er foreningen velfunderet. Tilskud via Folkeoplysningsudvalget vil indtil videre fortsastte som hidtil; men Byradet liar bedt udvalget kigge nasrmere pa 100% lokaletilskuddet, og vi liar selv i Folkeoplysningsudvalget sat resten af stetteordningen pa dagsordenen. Det kan betyde, at vi pa et tidspunkt bliver fri for at lave registering af al aktivitet for unge under 25 ar. Folkeoplysningsudvalget vil besoge sa mange foreninger som muligt en lardag i 10bet af 1998, for pa den made at fa indsigt i de forskellige foreningers liv. Fredensborghallen liar efterhanden fundet ud af den nye kommunale status, og der arbejdes med nye ansattelser vedr0rende rengering, saint indk0b af nye m0bler til cafeteriaet. Reng0ringsendringen kan forhabentlig masrkes fra ny sassonstart, hvorimod m0blerne skulle komme snarest. Der arbejdes i Fredensborg Idrastsunion pa en tredje hal til Fredensborg, det ser ud til at savel nye som gamle foreninger kan fa glasde af en ny hal. Vanen tro vil jeg her takke for det store arbejde som Marianne Parkh0i og Sussi Laursen laver med fremstillingen af FTB- Nyt. Det er rart at modtage bladet med alle de informationer, der er n0dvendige for at kunne deltage i aktiviteteme i de to afdelinger. Med habet om endnu et godt ar afslutter jeg henned inin beretning. Nils Wulff

5 Jorn Jensen's Ketcherservice Opstrengning af tennis- og badmintonketchere. Strenge Tennis Badm. Syntet 50,- Volutex 70,- Carbon 90,- 60,- Semitarm 100,- 70,- Texplus 80,- Tournament Blend 140,- VS tarm 180,- J0RGEN MADSEN AUTOOPRETNSNG H0JVANGEN FREDENSBORG TELEFON GIRO Resultater fra klubmesterskaberne senior Fra d..april til!0rdag d. april 1998 blev der aflioldt klubmesterskaber i badminton. Programmet for tumeringen var planlagt saledes at selv om man tabte den ferste kamp kunne man godt komme i finalen. Turneringsformen gjorde ligeledes at man mindst fik 2 kampe. Der blev i alt spillet 82 kampe i 10bet af ugen og brugt et hav afbolde. Om 10rdagen hvor firalerne blev afviklet opstod der store forsinkelser, selvom der i forhold til sidste ar var beregnet mere tid til de enkelte kampe, de sidste kampe var saledes f0rst fasrdige en time f0r klubfesten skulle begynde. God sommer Henrik Jensen Reparation af ketcher kr. 5,- pr. streng uanset, hvad slags streng det er. Trasffes pa telefon efter kl pa hverdage og efter kl pa terd./helligd. Senior Herresingle Damesingle Mixdouble Herredouble Vikram Bhatia Louise Olesen lanne Stephensen Thomas Nielsen Hans Hordum Rene Stennicke Hans H0rdum Trine Hartelius Louise Olesen Carsten P.V.Larsen Thomas Nielsen Carsten P.V. Larsen Resultat 15/6-14/17-18/16 11/8-11/4 15/4-15/13 15/7-12/15-15/2 Kongevejen 40 - Fredensborg Damedouble Louise Olesen lanne Stephensen Trine Hartelius Heile Bhatia 15/2-15/1 Veteran Resultat Ga i banken uden at ga hjemmefra! ar du en PC'cr og ct modem, kan vi nu tilbyde ON-LINE opkobling til os via PC-Service. PC-Service er ikke kun en hurtigere og nommere made al klare de duglige bankforretnitifj- \r pa, men i Imj ^rad ofjs!) et (,'odl vcerktoj for Damedouble Damesingle Mixdouble Herresingle Herredouble Elise Hakansson Birthe Topgard Birthe Topgard Gert Rasmussen Ole Jelby Gert Rasmussen Ole S0rensen Vivian Stephensen Aase Andersen Elise Hakansson Flemming Monnerup Jannik Bornses Ole Jelby Kaj Brahe 15/9-18/16 18/17-15/8 15/10-15/3 13/18-15/3-15/6 nlle, som onsker aitid nt have del totale overblik over privatokonomicn. Motionist Mixdouble Helene Helligs0e Morten Johansen Karina Poulsen Jan Larsen Resultat 4/15-15/2-15/6 Damedouble A Karina Poulsen Marianne M0ller Helene Helligs0e Anne Mette Lindegaard 15/9-15/13 Lokalbanken - stor nok til de fleste Jembanegade a, 3480 Fredensborg. Tell: Damedouble B Herresingle Damesingle Herredouble Jytte Zielinski Tove Phillipsen Morten Johansen Karina Poulsen Morten Johansen Jesper Sparkov Anna H0eberg Kitty Hartelius Jan Larsen Helene Helligsee Jan Larsen Flemming Miitze 15/4-15/4 15/6-15/11 11/8-11/4 15/10-11/15-15/7

6 Ingen bank er mere lokal end Unibank I Resultater fra klubmesterskaberne 1998 Ul 1 Drengesingle Jesper D. Petersen over Jakob Mikkelsen: 11/7-11/4 HI 1 Pigesingle: Cathrine F. Poulsen over Julie B. Billesb011e: 11/1-11/6 Ul 1 Drengedouble: Jakob Mikkelsen/Alexander Michelsen over Jesper D. Petersen/Niels-Christian Ehnhuus: 17/16-15/9 U13 Drengesingle: Kasper Sattrup over Sigurd V. Akselsen: 15/5-15/3 U13 pigesingle: Anne-Mette Mailing over Pemille D. Petersen: 11/9-11/6 U13 Drengedouble: Sigurd V. Akselsen/Kasper Sattrup over Jesper Jensen/Lasse Johansen: 15/2-15/0 Rundt om nettet: Nr 1: Kasper Sattrup Nr.2: Tim R. Hansen - junior Unibank Jernbanegade, Fredensborg

7 WSBARANTI Aut. VVS-installat0r BENT HIM Klubmesterskaber i badminton 1998 ANDERSEN BLIKKENSLAGERMESTER VARME NATURGASINSTALLATIONER SANITET OLIEFYRSSERVICE AUT. GAS- & VANDMESTER VVS-SERVICE WERKSTED&KONTOR LYHNESVEJ FREDENSBORG ADVOKAT (L) JOHN HEMMING Kontortid: Mandag-torsdag kl Fredagkl Ny Strandvej 79 Tlf Humlebaak Fax

8 Resume af referat fra arsmode i FTB's badmintonafdeling 28. April 1998 Danske Fragtmaend Deres transport - vort speciale Vi er landsdaekkende med daglige afgange. Godstransport udf0res over hele landet. FREDENSBORG FRAGT A/S NORDSJ/ELLANDS FRAGTCENTER A/S * Kontortid: Carsten Dreyer blev valgt til dirigent, og Ole S0rensen som referent. 2. Beretninger af a) afdelingsfonnand Henrik Jensen b) seniorspilleudvalgsfonnand Per Stennicke c) imgdomsspilleudvalgsformand Hans H0rdum d) motionistudvalgsfonnand Jens Erik Moller e) veteranudvalgsfonnand Bjame Olsen Ole Jelby bad den kommende bestyrelse om at overveje at indlaegge en fast udvalgsstruktur, saledes at alle afdelinger liar et fast udvalg - dels for at aflaste bestyrelsen og dels for at skabe kontinuitet til en kommende bestyrelse. 3. Kasserer Claus Parkliei fremlagde det af FTB's revisorer godkendte afdelingsregnskab til godkendelse. Der var diskussion om traenerudgiftens st0!telse i forhold til kontingentindtaegten. Der blev enighed om, at udgiften var rimelig set i lyset af det psne kommunale tilskud til fonnalet, og regnskabet blev godkendt. 4. Der var ingen indkomne forslag. 5. Aktivitetsplan for kommende saeson. Der er tilmeldt 2 seniorhold i SBKr til den kommende turnering. Ungdom v/hans H0rdum: 1) ansffittelse af en cheftraener 2) uddannelse af alle ungdomstraenere. 3) etablering af et fast ungdomsudvalg pa 4-5 medlemmer Der er tilmeldt 4 ungdomshold i SBKr: U15, U13ogUll, alle drengehold saint et Ul 1 mix-hold Motion v/jens Erik M011er: Der er tilmeldt de samme motionisthold som i denne saeson, og planlegning af fremtidige aktiviteter overlades til den nye udvalgs fonnand. Veteran v/bjanie Olsen: Der er tilmeldt de samme veteranhold som i denne SESOII. I 0vrigt opfordredes den nye formand til at finde en 10sning pa pladsproblemet vedr. faellestraningen for veteraner onsdag aften. Der var herefter en langere meningsudveksling om udnyttelse af faellestid i Endruphallen om s0ndagen og ledige timer fredag aften i Fredensborghallen. Den nye bestyrelse fik tilkendegivelser gaende ud pa savel udvidelse af ungdomstraeningen som at der laves motionistarrangementer s0ndag i EH, samt at der ivaerksasttes en form for frit faellesspil fredag aften i FH. 6. Claus Parkh0i fremlagde bestyrelsens forslag til budget og kontingent. Budgettet kalkulerer med et underskud pa kr , uasndret kontingent for individuelt spil, men en forh0jelse for fasllestrasning pa 50 kr. Efter nogen diskussion af forh0jelsen blev den accepteret og budgettet godkendt. 7. Valg af afdelingsformand. Henrik Jensen 0nskede at fratrasde uden for tur. Per Stephensen valgt ved akklamation. 8. Valg af seniorformand. Per Stennicke onskede at fratraede uden for tur. 15

9 Martin Bork valgt ved akklaination. 9. Valg af ungdomsformand. Hans Hardum 0nskede ikke genvalg. Ole Jelby valgt ved akklaination. lo.valg af motionistformand. Jens Erik M011er 0nskede ikke genvalg. Morten Johansen valgt ved akklaination. 1 l.valg af veteranformand. Bjarne 01- sen 0nskede ikke genvalg. Carsten Dreyer valgt ved akklaination. Klip fra beretningerne badminton Valg af bestyrelsesmedlem. Bomass valgt ved akklaination. Jannik 13.Valg af 2 suppleanter. Henrik Jensen og Karina Poulsen valgt ved akklaination. 14. Under eventuelt blev de afgaende afdelingsbestyrelsesmedlemmer takket for deres indsats. alholdt en ekstra 3-timers trasningsdag, hvor de forskellige slag blev opfrisket. Vi havde en hyggelig dag, men der er ingen tvivl om, at de spillere som havde sat nassen op efter en hel trasningsweekend, selvlolgelig var skuffede... Vi liar haft 4 ungdomshold tilmeldt litikltiinieringen. Da klubben stadig lider under mangel pa piger, som liar lyst til at spille holdkampe, bar der vasret tale om 4 drengehold i henholdsvis U11,U13, U15, og U17For U13-holdet liar der ligeledes vasret mange f0rstearsspillere pa holdet, hvilket betyder, at de ogsa liar et ar tilbage i deres raskke. U15-holdet er i lighed med sidste sasson sluttet pa en suverasn fersteplads i deres pulje Til slut vil jeg takke alle spillere, trasnere og frivillige leder forendnu en sasson. Jeg haber, at klubbens ungdomsafdeling vil blomstre op under den nje ungdornsspilleudvalgsfonnand og at vedlcommende vil fa lige sa mange gode og positive oplevelser med hvervet, som jeg bar haft. Hans Hordum... Vi bar i ar deltaget med 3 mix-hold i Amtsmesterskaberne, og vi liar deltaget i de individuelle amtsmesterskaber, hvor vi igen fik karet en amtsmester. Denne gang var det Annemette Lindegaard, der i damesingle vandt alle sine kainpe. Stort til lykke Der er der aflioldt juletumering, afmed-gasen, klubmesterskaber og klubfest - generelt for disse arrangementer gaslder det at tilmeldingen liar vasret lavere end forhold til de sidste ar. En malsastning for nasste sasson ma vasre at h0jne aktivitets niveauet blandt inedlemmenie, sa der er flere der tilmelder sig til de faslles aktiviteter Nar man ser tilbage pa saesonen der er gaet, er der sket det at b0meidraet der var en fors0gsordning under DGI i forrige sasson, er blevet en aktivitet under FTB. I den nasste sasson vil der ske en kraftig foragelse af aktiviteterne inden for ungdoms afdelingen En tak til alle andre der liar ydet en indsats i sassonens 10b Dette vil vasre min sidste beretning, i det jeg 0nsker at stoppe i utide, grundet at jeg 0nsker at prioritere ungdomsarbejde og deltagelse i arrangement af faslles aktiviteter sasom klubmesterskaber h0jere en det at vasre fonnand for badminton afdelingen og det arbejde, det indebasrer. Henrik Jensen.... Vanligt tro startede vi sassonen op med at invitere klubbens ungdomsspillere til en trseningsweekend i Fredensborghallen. Desvasrre var tilslutningen sa lille, at det ikke var muligt at gennemf0re trasningslejren som planlagt. I stedet blev der... En tak skal ogsa lyde til Ole S0rensen, Bente Riis Madsen og John Hoeberg for den indsats de liar ydet som holdkaptajner. Jeg haber, at alle lyst til at fortsastte med hvervet til naeste ar..... Individuelt bar der vaeret mange gode resultater. Klubben liar fact flere spillere i A-raskken, og for f0rste gang siden klassilikationssystemet er blevet aendret, er det lykkedes en spiller at kvalificere sig til deltagelse i den bedste raskke - eliteraskken. Jeppe S0rensen liar her klaret sig rigtig flot, og liar opnaet sa mange point, at ban ligger i top-20 i Danmark Ringholdet fungerede igen med Flemming Mtitze og Henning Poulsen upaklageligt I holdtumeringen fik mester/serie 1 holdet en flot placering som nr. 2. I serie 3-4 deltog 2 hold. Det ene blev placeret i midten. Det andet til sidst Jeg vil sige tak for 6 ar i bestyrelsen, og jeg stiller mig fremover selvf01gelig til radighed for klubben, isasr for min afl0ser. Jens Erik Moller

10 Ungdom i badminton Fremgangen fortsastter for de unge badmintonspillere. Det bar godt nok vasret svffirt at leve op til de flotte resultater, som mange af spillerne stod for omkring nytar. Men ikke desto mindre har de fonnaet at markere FTB's fane ved abne tumeringer. Sffisonen sidste store abne tumering foregik i M0rk0v, lidt syd for Holbaek, Iivor Fredensborg havde spillere med i naesten alle raskker. FTB havde spillere i U13 b- raekke ved Sigurd Akselsen og.lolian Madsen, i U 15 b-rekke ved Mie Hartelius, Anne Sofie Sandbech og Mikkel H0eberg og i a-raekken ved Anders A. Jensen. Desuden deltog de tre juniorer Anders Brahe, Daniel Schultz og Mathis Larsen i U 17 a- raskken. Sigurd og Johan in0dte begge to klart staerkere modstandere og matte se sig besejret i f0rste runde i bade single og double - lidt aergerligt men bedre held nasste gang. I U I 5-raekken kom sa de f0rste gode resultater. Mikkel H0eberg startede pa fineste vis med i f0rste runde at feje sin modstander af banen med 15/2-15/4. I anden runde inodte Mikkel den 2. seedede fra Gentofte, og han spillede en lang og lige kamp, fulgte traenerens taktik, men matte alligevel se sig besejret i to saet med cifrene 15/11-15/8. I mixdouble spillede Mikkel sammen med Mie og de skulle mede Anne Sofie og hendes makker fra Viruin i f0rste kamp. Kampen var utrolig lige og spajndende med flotte netdueller og endte efter ombolde i 2. sast og en f0ring pa 12-8 i tredje til Mikkel og Mie med sejr til Anne Sofie + makker med cifrene 15/9-15/18-15/12. Anne Sofie gik sa videre og i semifinalen vandt de med 15/8-13/15-15/9. I finalen var parret 18 Af Vikram Bhalia dog for nerv0se, del var begges f0rste finale nogen sinde og tabte derfor med cifrene 15/12-15/3, men tillykke til Anne Sofie der spillede sin ferste tumering og klarede sig sa fint. I a-raskken klarede Anders sig fiot, han naede anden runde i single hvor han tabte med 18/17-1 5/8 til en langt hurtigere spiller. I mixdouble naede Anders med en makker fra Humlebaek, semifinalen som viste sig at blive en lang og meget spaendende kamp. Desvaerre faldl den ikke ud til FTB's favor men cifrene 15/7-17/18 17/15 snakker vist for sig selv - men tillykke med 3. Pladsen. I U17-raekken var del Anders Brahe der stod for del bedste resultat i single. Anders kom desveerre til at vente i 7 timer pa at spille sin f0rste singlekamp da han var oversidder i f0rste runde og vandt anden pa w.o. I kvartfinalen m0dte Anders en spiller fra Gentofte og vandt i tre saet med 6/15-1 5/7-15/11. I semifinalen m0dte Anders den topseedede, men hvis Anders havde spillet op til sit bedste havde han vundet, i stedet tabte han med citrene 15/3-15/7. Mathis og Daniel var med for ferste gang i a-raekken siden oprykningen, og trods det h0jere niveau klarede de to sig meget pasnt, uden at opna de store resultater. Tumering var en hyggelig tur, specielt for U15-spilleme der ud over at fa spillet kort og in0dt en masse andre unge fik en god badmintonoplevelse. Men sasrskilt skal FTB's U15 eliteraekke spiller Jeppe S0rensen naevnes, som trods oprykning fortsat klarer sig godt i landets bedste raekke. Et af de bedste resultater kom i februar, hvor Jeppe var til en tumering i KMB. Her naede han i single 3. runde og i double kom han med makkeren fra 1 lolbsek efter meget lige kampe i indledende milder til kvartfinalen. Den blev vundet i tre saet, men i semifinalen m0dte de et af Damnarks absolut bedste par og matte se sig besejret med 15/6-15/5. Jeppes forncmmeste resultat ma vaere da han i midten nl marts deltog i den bedste raekke ved lutdsmesterskabeme. Jeppe spillede ved ik-iine Icjlighed double med en makker fra I hinili-lwk, og gik videre fra deres pulje III a med sejr over de 2. seedede pa IK/M - 17/15. I'and gik dereftertil finalen hvoi <li- -.lo ' i-1 andcl >ar fra Fredriksborg Ami med I'llk-nc 15/10-15/9, hvonned hitulsincslcrskiil)ntillen var i hus. U15~holdet Sjaeliandsmestre! I H's UI5 drengehold har haft en forrygende saeson, som blev afsluttet med et fortjent genvundet sjaellandsmesterskab. Men hvor holdet sidste saeson vandt ineslcrskabel ved at besejre Holte uden kamp, idol hele Holte ikke kunne stille hold den dag finalen skulle spilles, da alle spilleme skulle konfinneres!! blev dette ars mesterskab vundet pa mere reel vis, idet finalen blev vundet sa sikkert som 5-1 over Skovlunde. 1 ovrigt har vores U15-hold vundet samtlige kampe i turneringen. Frederiksvaerk, Niva, Snekker-sten, Helsing0r, Espergaerde og Hombaek blev alle besejret med de overbevisende cifre - 6-0, sa med 12 points og en score pa hele 36-0 blev holdet en suveraen vinder af raskken. I semifinalen var det sa Jyderups tur, men ogsa her blev der gjort kort proces, idet de blev sendt hjem med et nederlag pa - ja gaet engang Folgende spillere kan herefter kalde sig sjaellandsmestre i saesonen : Anders Jensen, Sune Vest, Mikkel H0eberg, Thomas Krogh og Jeppe S0rensen. Der skal lyde et stort tillykke til alle der har deltaget og vundet ogle flotte kampe, saerligt tillykke til den der har vundet point til oprykning, og vi haber at se nogle ligesa gode resultater til naeste sasson. Men status efter 97/98, er 2 spillere i U19 B-raskke, 3 spillere i U17 A-raskke, 1 spiller i U15 elite, 1 U15 A-reekke og 3 spillere i U15 B saint 3 spillere i U13 B. Jeg haber at endnu flere unge for mod pa at tage ud og spille tumeringer, sa vi kan fa nogle flere og endnu bedre raiigeringer til nsste ar.

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG Standerhejsnjng 1996 HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff **) Vilhelmsro 427 Tlf. 42 28 27 89 TENNISAFDELING

Læs mere

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det brede klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater Julearrangementer Sendagaften i Hillered Tennisberetninger

Læs mere

FTB-NYT. Standernejsning. Go 'daw turnering. GenerajforsamJwg. Badfnintonarsm0de. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub

FTB-NYT. Standernejsning. Go 'daw turnering. GenerajforsamJwg. Badfnintonarsm0de. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT R. 1 MART 14 (NR. 4) 13.ARGANG GenerajforsamJwg Badfnintonarsm0de tandernejsning Go 'daw turnering HOVEDBETYREE l opslagstavlen H0rer du til

Læs mere

BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930. Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d. 26.03.87 kl. 19.30 tekets store madesal.

BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930. Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d. 26.03.87 kl. 19.30 tekets store madesal. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT Nr.6 Marts 1987-6. Argang BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930 Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. i biblio- Torsdag d. 26.03.87

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd.

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173. postmaster@ntk-tennis.dk Kontorets åbningstid: Tirsdag kl. 19-21. Al post

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

I dette nummer: Generalforsamling! Klubmesterskab! Nyt fra afdelingerne! Og meget mere interessant læsestof!

I dette nummer: Generalforsamling! Klubmesterskab! Nyt fra afdelingerne! Og meget mere interessant læsestof! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 41 Marts 2007 Nr. 1 I dette nummer: Generalforsamling! Klubmesterskab! Nyt fra afdelingerne! Og meget mere interessant læsestof! I januar / februar blev Hvidovre

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk En tenniscamp er ikke bare tennis, men også tid til fordybelse - som her, hvor Sophie plukker kløver... NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live.

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live. Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen, Fortly

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton.

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1 31. årgang Nr. 2 juni 2008 En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side

Læs mere

BORDTENNISAFDELINGENS MEDLEMSORIENTERING BLADET DER GÅR LIGE TIL KANTEN. 26. årgang 2010/11 Nr. 3

BORDTENNISAFDELINGENS MEDLEMSORIENTERING BLADET DER GÅR LIGE TIL KANTEN. 26. årgang 2010/11 Nr. 3 changing the future of diabetes Diabetes er godt på vej til at blive en del af fremtiden for flere og flere unge mennesker verden over. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats i dag, da diabetes i nogle

Læs mere

Nr. 1. Marts 2009 www.ntk-tennis.dk

Nr. 1. Marts 2009 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2009 www.ntk-tennis.dk Den nye bestyrelse set fra venstre: Willy Sørensen, Ove Hansen, Bente Jensen, Henning Mejer, Erik Scheibel, Jens Abildgaard, Annie Dalby og NÆSTVED

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

Støtter din bank også din idrætsforening? Dét gør Spar Nord Bank...

Støtter din bank også din idrætsforening? Dét gør Spar Nord Bank... Flotte resultater og megen hæder... Se mere inde i bladet. Egon Frederiksen med fodbold afdelingens meget velfortjente påskønnelse for mange års trænergerning med ungdomsspillerne. Maj 2005 237. årgang

Læs mere

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Greve Golfklub Karlslunde Centervej 45 2690 Karlslunde info@grevegolfklub.dk http://www.grevegolfklub.dk Formand Allan B. Corfitsen allan@acpc.dk Næstformand Klaus

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

April 2007 27. årg. nr. 2 FREM

April 2007 27. årg. nr. 2 FREM FREMs 1. hold i nyt arbejdstøj April 2007 27. årg. nr. 2 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 REPARATION & SALG AF RADIO,TV OG PARABOL Kontakt din lokale fagmand Eget værksted

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 40. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 40. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 40. årgang Nr. 1 Maj 2013 Skensved fodbold med energi og ideer Fodboldafdelingen i Skensved har fået en helt ny og meget ung bestyrelse, som er fyldt med masser

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere