Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni ARGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni 1998 17. ARGANG"

Transkript

1 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT NR. 2 juni ARGANG

2 HOVEDBESTVRELSE Forman d: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf Itlail iir. «>' Kasserer: Claus Parkhoi Maglegardsvej 435 Tlf / Tennis TENNISAFDELING Ardelingsrormand: Anders Aagaard * Maglegardsvej 613 Tlf Senior-spilleudvalg: Kathrine Velin Hansen Grenlioltvej 41 Tlf Ungdoms-spilleudvalg: Fritz Briand Petersen Kovangen 235 Tlf Motloniit-ipUleudvoJg: Jorgen Brinl * Baunevicngel 98, Nedebo Tlf V Fax 4847 (.377 Old-hoys-spillriHlviilg: Connie l-'linl-i'dciscn lc'redcriksyndcslvcj 2 A Tlf 4X Bcstyrclscsiiu'dlrm: Peter I'lBslev I'edersen Kronprinsessevej 8 Tlf Klubluiset: Kastanievej 16 Tlf REDACTION Marianne Parklwi Maglegardsvej 435 Tlf skolekom.dk BADMIMTONAFDELING Afdelingsforniand: Per Stephensen * Vilhelmsro 2 16 Tlf Sen ior-spilleud vain: Martin Dork Slotsgade 12 B Tlf Ole Jelby KIIM- M- I.IM-II ' I III IK.IK M23 Molionisl iilli mil il Mnilrn lull. in1. en Kipv.mi'.ni I S I III IK-IK lull \m,ulli n.l.1 ( 'lllsli'll I >lr\rl KiiYjllirrii '' ' ' I II IS IK IMK(. llrslyirlsrmimllrm: 1,1... I, I : >!!! I Oliil'1'imKciis Allri, Tlf Predeniborghalleai Kastanievej IK Tlf Sussi Laursen Plantagevej 26 Tlf * medlem af hovedbestyrelse Deadline nceste klubblad: 12. august 1998 hvad sker der i naermeste fremtid? Saesonen er kommet godt i gang, og vi liar igen fact mange nye medlemmer. Desvasrre er der ogsa frafald fra medlemmer der meldte sig ind sidste ar. Tennis er svasrt at komme i gang med, sa aktiviteterne er i h0j grad rettet mod at give nye og mindre 0vede spillere lyst til at holde ved. Royal Open spilles i dagene Der bliver masser af god tennis at se pa - sa Ia2g turen forbi - og sug til dig Onsdagsaben - med traening ved Lars Bohn Onsdagsaben er en succes, med mange aktive blandt dem der blev medlemmer for 2-3 ar si den. Samtidig korer traeningen for nye medlemmer pa to baner med god tilslutning. Der bliver en trajningspanse i jnli - men sa fortsasttes der igen for resten af saesonen. Hvis du ikke liar vasret med til training endnu - sa kan det stadig nas. Du meder op - kontakter Lars Bohn - betaler kr og du er i gang. Mad-turnusordningen fungerer stort set fint - og kr for et godt inaltid mad er jo ogsa naermest en foreering. Vi mangier flere vaerter - IVIcld jer! Af Jorgen Brinl Sommercup Handicapturnering Den juli J0rgen Holm arrangerer en af arets inest vsrdsatte begivenbeder for spillere pa alle niveauer. Turneriiigen livor nybegynderen kan vinde over klubmesteren. Spillelister (udfordringer) - ny struktur primo juli Klubbens single-mesterskaber aflioldtes i ar i juni med finaler d Pr. ca. 1. juli etableres nye spillelister, med henblik pa at du kan fa spillet mest mulig med andre pa nogenlunde samme niveau som dig selv. F01g med pa opslagstavlen primo juli - og giv genie dine kommentarer i resten af sassonen f0r vi laegger os fast pa en ny struktur gasldende fra saeson Double-turnering - medio august Klubmesterskaber er planlagt til ugenie

3 Vintertennis i Hillerod Tenniscenter - start d. 13. September Sidste ars succes med tennis s0ndag aften kl fortsaetter. Vi paregner at reservere 4 baner - og tilmelding skal ske senest Se opslag i klubhuset. Pris for saesonen: kr Klubmesterskaberne - i single Lovfaldsturnering/ Showturnering - fredag d. 11. September Efter utraditionel tennis et par timer, skitter vi af med en 10vfalds-menu. J0rgen Brint Klubmesterskaberne i single blev i ar afviklet pa en anderledes made end de tidligere ar. En del raskker blev slaet sammen, og der blev spillet en taberraskke, hvor de spillere, der blev slaet ud i f0rste omgang, kunne fortsastte. I dameraekken vandt Connie Flint-Petersen over Kirsten Jensen 6/1-6/3 Taberrsekken vandt Pia Brint over Lene Foldager 6/2-6/1 I herreraekken (old-boys og motionister) vandt Poul Schultz over Peter Fr0slev Pedersen 6/3-7/6 Taberraekken vandt Erik Jensen over Kurt Schimmell 6/1-6/4 1 herreraekken (turneringsspillere - ikke oldboys) vandt Claus Lindhe over Bjame Nielsen 7/6-6/1 Referat fra generalforsamlingen 2. april Valg af dirigent og referent Ole S0rensen valgtes som dirigent. J0rgen Brint som referent. 2. Formandens beretning Formanden Nils Wulff aflagde beretning. 3. Kasscrcrcn frcmlaegger det rcviderede regnskab for fasllesaktiviteter til godkendelse. Kassereren Clans Parkh0i praesenteredc regnskabet for Som altid ender fellesregnskabet med et driftsresultat pa kr. 0.- Bidraget fra Badminton og Tennis liar i 1997 vasre pa kr fra liver afdeling. Kassereren redegjorde for de nye "koiiceriilignende" regiiskabsprincipper, der giver et detaljeret indblik i de respektive afdelingers okonomi, og som muligg0r en fremtidig effektiv 0konomistyring. Savel for Badminton som Tennis er ekonomien fornuftig, men en ny selvforvaltningsaftale for tennis-afdelingen kan give fremtidige problemer. Tingene er rimeligt afklarede for men omhyggelig planlasgning vedr vil vaere pakravet. Ved arets udgang havde Badmintonafdelingen 396 og Tennisafdelingen 377 medlemmer. Begge steder er det en kamp at holde medlemstallet. 4. Fastsaettelse af koitingent for passive medlemmer. Uasndret kr pr.ar. 5. Indkomne forslag Der var ingen forslag. 6. Valg af formand i lige arstal Formanden Nils Wulff var pa valg - ban genvalgtes med akklamation. 7. Valg af kasscrer i ulige arstal. Kassereren ikke pa valg i ar. 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant - hvert ar Kirsten Jensen og Mogens Ellebye genvalgtes som revisorer. Morten Johansen nyvalgtes som revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Der var intet under "eventuelt".

4 FTB formandens beretning 1998 Oeloitte& louche ^ 1 Deloitte & Touche m Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriserccle rcvisorcr: Hans Peter J0rgensen I'cter Kallermann Nils 0stergaard Strandgatk1 7 '3 DeloitteTouche 3000 Helslngar gjmatsu m International Fax! Faste Lave Priser - hver dag SuperBrugsen forer an i den benharde konkurrence og har Isenge haft Paste Lave Priser pa masser af dagligvarer. Konkurrencen handler ikke kun om pris, men ogsa om friheden til at kunne vaelge mellem et stort og varieret vareudbud i et indbydende butiksrniljo med god, personlig service. Her i SuperBrugsen finder du alt dette. Plus i hundredvis af Faste Lave Priser pa de dagligvarer, du kober flest af. Endnu et udtryk for, at SuperBrugsen er langt mere end blot en almindelig butik. Velkommen i SuperBrugsen! SuDcrBruosen Frisk med det hele -ogsa med prisen Det sidste ar liar vaeret ret stilferdigt for FTB's hovedbestyrelse. Vi fik lavet en medlemsunders0gelse, hvis resultat du kan lasse om i FTB-Nyt. nr. 64. Kort sagt skal vi s0rge for gode traenere og gode trasningstider for ungdommen, og lave det hyggeligt for alle medleminer. 0konomisk bar vi mistet en lille simile pa aktivitetstilskuddet fi'a kommunen, men ellers er foreningen velfunderet. Tilskud via Folkeoplysningsudvalget vil indtil videre fortsastte som hidtil; men Byradet liar bedt udvalget kigge nasrmere pa 100% lokaletilskuddet, og vi liar selv i Folkeoplysningsudvalget sat resten af stetteordningen pa dagsordenen. Det kan betyde, at vi pa et tidspunkt bliver fri for at lave registering af al aktivitet for unge under 25 ar. Folkeoplysningsudvalget vil besoge sa mange foreninger som muligt en lardag i 10bet af 1998, for pa den made at fa indsigt i de forskellige foreningers liv. Fredensborghallen liar efterhanden fundet ud af den nye kommunale status, og der arbejdes med nye ansattelser vedr0rende rengering, saint indk0b af nye m0bler til cafeteriaet. Reng0ringsendringen kan forhabentlig masrkes fra ny sassonstart, hvorimod m0blerne skulle komme snarest. Der arbejdes i Fredensborg Idrastsunion pa en tredje hal til Fredensborg, det ser ud til at savel nye som gamle foreninger kan fa glasde af en ny hal. Vanen tro vil jeg her takke for det store arbejde som Marianne Parkh0i og Sussi Laursen laver med fremstillingen af FTB- Nyt. Det er rart at modtage bladet med alle de informationer, der er n0dvendige for at kunne deltage i aktiviteteme i de to afdelinger. Med habet om endnu et godt ar afslutter jeg henned inin beretning. Nils Wulff

5 Jorn Jensen's Ketcherservice Opstrengning af tennis- og badmintonketchere. Strenge Tennis Badm. Syntet 50,- Volutex 70,- Carbon 90,- 60,- Semitarm 100,- 70,- Texplus 80,- Tournament Blend 140,- VS tarm 180,- J0RGEN MADSEN AUTOOPRETNSNG H0JVANGEN FREDENSBORG TELEFON GIRO Resultater fra klubmesterskaberne senior Fra d..april til!0rdag d. april 1998 blev der aflioldt klubmesterskaber i badminton. Programmet for tumeringen var planlagt saledes at selv om man tabte den ferste kamp kunne man godt komme i finalen. Turneringsformen gjorde ligeledes at man mindst fik 2 kampe. Der blev i alt spillet 82 kampe i 10bet af ugen og brugt et hav afbolde. Om 10rdagen hvor firalerne blev afviklet opstod der store forsinkelser, selvom der i forhold til sidste ar var beregnet mere tid til de enkelte kampe, de sidste kampe var saledes f0rst fasrdige en time f0r klubfesten skulle begynde. God sommer Henrik Jensen Reparation af ketcher kr. 5,- pr. streng uanset, hvad slags streng det er. Trasffes pa telefon efter kl pa hverdage og efter kl pa terd./helligd. Senior Herresingle Damesingle Mixdouble Herredouble Vikram Bhatia Louise Olesen lanne Stephensen Thomas Nielsen Hans Hordum Rene Stennicke Hans H0rdum Trine Hartelius Louise Olesen Carsten P.V.Larsen Thomas Nielsen Carsten P.V. Larsen Resultat 15/6-14/17-18/16 11/8-11/4 15/4-15/13 15/7-12/15-15/2 Kongevejen 40 - Fredensborg Damedouble Louise Olesen lanne Stephensen Trine Hartelius Heile Bhatia 15/2-15/1 Veteran Resultat Ga i banken uden at ga hjemmefra! ar du en PC'cr og ct modem, kan vi nu tilbyde ON-LINE opkobling til os via PC-Service. PC-Service er ikke kun en hurtigere og nommere made al klare de duglige bankforretnitifj- \r pa, men i Imj ^rad ofjs!) et (,'odl vcerktoj for Damedouble Damesingle Mixdouble Herresingle Herredouble Elise Hakansson Birthe Topgard Birthe Topgard Gert Rasmussen Ole Jelby Gert Rasmussen Ole S0rensen Vivian Stephensen Aase Andersen Elise Hakansson Flemming Monnerup Jannik Bornses Ole Jelby Kaj Brahe 15/9-18/16 18/17-15/8 15/10-15/3 13/18-15/3-15/6 nlle, som onsker aitid nt have del totale overblik over privatokonomicn. Motionist Mixdouble Helene Helligs0e Morten Johansen Karina Poulsen Jan Larsen Resultat 4/15-15/2-15/6 Damedouble A Karina Poulsen Marianne M0ller Helene Helligs0e Anne Mette Lindegaard 15/9-15/13 Lokalbanken - stor nok til de fleste Jembanegade a, 3480 Fredensborg. Tell: Damedouble B Herresingle Damesingle Herredouble Jytte Zielinski Tove Phillipsen Morten Johansen Karina Poulsen Morten Johansen Jesper Sparkov Anna H0eberg Kitty Hartelius Jan Larsen Helene Helligsee Jan Larsen Flemming Miitze 15/4-15/4 15/6-15/11 11/8-11/4 15/10-11/15-15/7

6 Ingen bank er mere lokal end Unibank I Resultater fra klubmesterskaberne 1998 Ul 1 Drengesingle Jesper D. Petersen over Jakob Mikkelsen: 11/7-11/4 HI 1 Pigesingle: Cathrine F. Poulsen over Julie B. Billesb011e: 11/1-11/6 Ul 1 Drengedouble: Jakob Mikkelsen/Alexander Michelsen over Jesper D. Petersen/Niels-Christian Ehnhuus: 17/16-15/9 U13 Drengesingle: Kasper Sattrup over Sigurd V. Akselsen: 15/5-15/3 U13 pigesingle: Anne-Mette Mailing over Pemille D. Petersen: 11/9-11/6 U13 Drengedouble: Sigurd V. Akselsen/Kasper Sattrup over Jesper Jensen/Lasse Johansen: 15/2-15/0 Rundt om nettet: Nr 1: Kasper Sattrup Nr.2: Tim R. Hansen - junior Unibank Jernbanegade, Fredensborg

7 WSBARANTI Aut. VVS-installat0r BENT HIM Klubmesterskaber i badminton 1998 ANDERSEN BLIKKENSLAGERMESTER VARME NATURGASINSTALLATIONER SANITET OLIEFYRSSERVICE AUT. GAS- & VANDMESTER VVS-SERVICE WERKSTED&KONTOR LYHNESVEJ FREDENSBORG ADVOKAT (L) JOHN HEMMING Kontortid: Mandag-torsdag kl Fredagkl Ny Strandvej 79 Tlf Humlebaak Fax

8 Resume af referat fra arsmode i FTB's badmintonafdeling 28. April 1998 Danske Fragtmaend Deres transport - vort speciale Vi er landsdaekkende med daglige afgange. Godstransport udf0res over hele landet. FREDENSBORG FRAGT A/S NORDSJ/ELLANDS FRAGTCENTER A/S * Kontortid: Carsten Dreyer blev valgt til dirigent, og Ole S0rensen som referent. 2. Beretninger af a) afdelingsfonnand Henrik Jensen b) seniorspilleudvalgsfonnand Per Stennicke c) imgdomsspilleudvalgsformand Hans H0rdum d) motionistudvalgsfonnand Jens Erik Moller e) veteranudvalgsfonnand Bjame Olsen Ole Jelby bad den kommende bestyrelse om at overveje at indlaegge en fast udvalgsstruktur, saledes at alle afdelinger liar et fast udvalg - dels for at aflaste bestyrelsen og dels for at skabe kontinuitet til en kommende bestyrelse. 3. Kasserer Claus Parkliei fremlagde det af FTB's revisorer godkendte afdelingsregnskab til godkendelse. Der var diskussion om traenerudgiftens st0!telse i forhold til kontingentindtaegten. Der blev enighed om, at udgiften var rimelig set i lyset af det psne kommunale tilskud til fonnalet, og regnskabet blev godkendt. 4. Der var ingen indkomne forslag. 5. Aktivitetsplan for kommende saeson. Der er tilmeldt 2 seniorhold i SBKr til den kommende turnering. Ungdom v/hans H0rdum: 1) ansffittelse af en cheftraener 2) uddannelse af alle ungdomstraenere. 3) etablering af et fast ungdomsudvalg pa 4-5 medlemmer Der er tilmeldt 4 ungdomshold i SBKr: U15, U13ogUll, alle drengehold saint et Ul 1 mix-hold Motion v/jens Erik M011er: Der er tilmeldt de samme motionisthold som i denne saeson, og planlegning af fremtidige aktiviteter overlades til den nye udvalgs fonnand. Veteran v/bjanie Olsen: Der er tilmeldt de samme veteranhold som i denne SESOII. I 0vrigt opfordredes den nye formand til at finde en 10sning pa pladsproblemet vedr. faellestraningen for veteraner onsdag aften. Der var herefter en langere meningsudveksling om udnyttelse af faellestid i Endruphallen om s0ndagen og ledige timer fredag aften i Fredensborghallen. Den nye bestyrelse fik tilkendegivelser gaende ud pa savel udvidelse af ungdomstraeningen som at der laves motionistarrangementer s0ndag i EH, samt at der ivaerksasttes en form for frit faellesspil fredag aften i FH. 6. Claus Parkh0i fremlagde bestyrelsens forslag til budget og kontingent. Budgettet kalkulerer med et underskud pa kr , uasndret kontingent for individuelt spil, men en forh0jelse for fasllestrasning pa 50 kr. Efter nogen diskussion af forh0jelsen blev den accepteret og budgettet godkendt. 7. Valg af afdelingsformand. Henrik Jensen 0nskede at fratrasde uden for tur. Per Stephensen valgt ved akklamation. 8. Valg af seniorformand. Per Stennicke onskede at fratraede uden for tur. 15

9 Martin Bork valgt ved akklaination. 9. Valg af ungdomsformand. Hans Hardum 0nskede ikke genvalg. Ole Jelby valgt ved akklaination. lo.valg af motionistformand. Jens Erik M011er 0nskede ikke genvalg. Morten Johansen valgt ved akklaination. 1 l.valg af veteranformand. Bjarne 01- sen 0nskede ikke genvalg. Carsten Dreyer valgt ved akklaination. Klip fra beretningerne badminton Valg af bestyrelsesmedlem. Bomass valgt ved akklaination. Jannik 13.Valg af 2 suppleanter. Henrik Jensen og Karina Poulsen valgt ved akklaination. 14. Under eventuelt blev de afgaende afdelingsbestyrelsesmedlemmer takket for deres indsats. alholdt en ekstra 3-timers trasningsdag, hvor de forskellige slag blev opfrisket. Vi havde en hyggelig dag, men der er ingen tvivl om, at de spillere som havde sat nassen op efter en hel trasningsweekend, selvlolgelig var skuffede... Vi liar haft 4 ungdomshold tilmeldt litikltiinieringen. Da klubben stadig lider under mangel pa piger, som liar lyst til at spille holdkampe, bar der vasret tale om 4 drengehold i henholdsvis U11,U13, U15, og U17For U13-holdet liar der ligeledes vasret mange f0rstearsspillere pa holdet, hvilket betyder, at de ogsa liar et ar tilbage i deres raskke. U15-holdet er i lighed med sidste sasson sluttet pa en suverasn fersteplads i deres pulje Til slut vil jeg takke alle spillere, trasnere og frivillige leder forendnu en sasson. Jeg haber, at klubbens ungdomsafdeling vil blomstre op under den nje ungdornsspilleudvalgsfonnand og at vedlcommende vil fa lige sa mange gode og positive oplevelser med hvervet, som jeg bar haft. Hans Hordum... Vi bar i ar deltaget med 3 mix-hold i Amtsmesterskaberne, og vi liar deltaget i de individuelle amtsmesterskaber, hvor vi igen fik karet en amtsmester. Denne gang var det Annemette Lindegaard, der i damesingle vandt alle sine kainpe. Stort til lykke Der er der aflioldt juletumering, afmed-gasen, klubmesterskaber og klubfest - generelt for disse arrangementer gaslder det at tilmeldingen liar vasret lavere end forhold til de sidste ar. En malsastning for nasste sasson ma vasre at h0jne aktivitets niveauet blandt inedlemmenie, sa der er flere der tilmelder sig til de faslles aktiviteter Nar man ser tilbage pa saesonen der er gaet, er der sket det at b0meidraet der var en fors0gsordning under DGI i forrige sasson, er blevet en aktivitet under FTB. I den nasste sasson vil der ske en kraftig foragelse af aktiviteterne inden for ungdoms afdelingen En tak til alle andre der liar ydet en indsats i sassonens 10b Dette vil vasre min sidste beretning, i det jeg 0nsker at stoppe i utide, grundet at jeg 0nsker at prioritere ungdomsarbejde og deltagelse i arrangement af faslles aktiviteter sasom klubmesterskaber h0jere en det at vasre fonnand for badminton afdelingen og det arbejde, det indebasrer. Henrik Jensen.... Vanligt tro startede vi sassonen op med at invitere klubbens ungdomsspillere til en trseningsweekend i Fredensborghallen. Desvasrre var tilslutningen sa lille, at det ikke var muligt at gennemf0re trasningslejren som planlagt. I stedet blev der... En tak skal ogsa lyde til Ole S0rensen, Bente Riis Madsen og John Hoeberg for den indsats de liar ydet som holdkaptajner. Jeg haber, at alle lyst til at fortsastte med hvervet til naeste ar..... Individuelt bar der vaeret mange gode resultater. Klubben liar fact flere spillere i A-raskken, og for f0rste gang siden klassilikationssystemet er blevet aendret, er det lykkedes en spiller at kvalificere sig til deltagelse i den bedste raskke - eliteraskken. Jeppe S0rensen liar her klaret sig rigtig flot, og liar opnaet sa mange point, at ban ligger i top-20 i Danmark Ringholdet fungerede igen med Flemming Mtitze og Henning Poulsen upaklageligt I holdtumeringen fik mester/serie 1 holdet en flot placering som nr. 2. I serie 3-4 deltog 2 hold. Det ene blev placeret i midten. Det andet til sidst Jeg vil sige tak for 6 ar i bestyrelsen, og jeg stiller mig fremover selvf01gelig til radighed for klubben, isasr for min afl0ser. Jens Erik Moller

10 Ungdom i badminton Fremgangen fortsastter for de unge badmintonspillere. Det bar godt nok vasret svffirt at leve op til de flotte resultater, som mange af spillerne stod for omkring nytar. Men ikke desto mindre har de fonnaet at markere FTB's fane ved abne tumeringer. Sffisonen sidste store abne tumering foregik i M0rk0v, lidt syd for Holbaek, Iivor Fredensborg havde spillere med i naesten alle raskker. FTB havde spillere i U13 b- raekke ved Sigurd Akselsen og.lolian Madsen, i U 15 b-rekke ved Mie Hartelius, Anne Sofie Sandbech og Mikkel H0eberg og i a-raekken ved Anders A. Jensen. Desuden deltog de tre juniorer Anders Brahe, Daniel Schultz og Mathis Larsen i U 17 a- raskken. Sigurd og Johan in0dte begge to klart staerkere modstandere og matte se sig besejret i f0rste runde i bade single og double - lidt aergerligt men bedre held nasste gang. I U I 5-raekken kom sa de f0rste gode resultater. Mikkel H0eberg startede pa fineste vis med i f0rste runde at feje sin modstander af banen med 15/2-15/4. I anden runde inodte Mikkel den 2. seedede fra Gentofte, og han spillede en lang og lige kamp, fulgte traenerens taktik, men matte alligevel se sig besejret i to saet med cifrene 15/11-15/8. I mixdouble spillede Mikkel sammen med Mie og de skulle mede Anne Sofie og hendes makker fra Viruin i f0rste kamp. Kampen var utrolig lige og spajndende med flotte netdueller og endte efter ombolde i 2. sast og en f0ring pa 12-8 i tredje til Mikkel og Mie med sejr til Anne Sofie + makker med cifrene 15/9-15/18-15/12. Anne Sofie gik sa videre og i semifinalen vandt de med 15/8-13/15-15/9. I finalen var parret 18 Af Vikram Bhalia dog for nerv0se, del var begges f0rste finale nogen sinde og tabte derfor med cifrene 15/12-15/3, men tillykke til Anne Sofie der spillede sin ferste tumering og klarede sig sa fint. I a-raskken klarede Anders sig fiot, han naede anden runde i single hvor han tabte med 18/17-1 5/8 til en langt hurtigere spiller. I mixdouble naede Anders med en makker fra Humlebaek, semifinalen som viste sig at blive en lang og meget spaendende kamp. Desvaerre faldl den ikke ud til FTB's favor men cifrene 15/7-17/18 17/15 snakker vist for sig selv - men tillykke med 3. Pladsen. I U17-raekken var del Anders Brahe der stod for del bedste resultat i single. Anders kom desveerre til at vente i 7 timer pa at spille sin f0rste singlekamp da han var oversidder i f0rste runde og vandt anden pa w.o. I kvartfinalen m0dte Anders en spiller fra Gentofte og vandt i tre saet med 6/15-1 5/7-15/11. I semifinalen m0dte Anders den topseedede, men hvis Anders havde spillet op til sit bedste havde han vundet, i stedet tabte han med citrene 15/3-15/7. Mathis og Daniel var med for ferste gang i a-raekken siden oprykningen, og trods det h0jere niveau klarede de to sig meget pasnt, uden at opna de store resultater. Tumering var en hyggelig tur, specielt for U15-spilleme der ud over at fa spillet kort og in0dt en masse andre unge fik en god badmintonoplevelse. Men sasrskilt skal FTB's U15 eliteraekke spiller Jeppe S0rensen naevnes, som trods oprykning fortsat klarer sig godt i landets bedste raekke. Et af de bedste resultater kom i februar, hvor Jeppe var til en tumering i KMB. Her naede han i single 3. runde og i double kom han med makkeren fra 1 lolbsek efter meget lige kampe i indledende milder til kvartfinalen. Den blev vundet i tre saet, men i semifinalen m0dte de et af Damnarks absolut bedste par og matte se sig besejret med 15/6-15/5. Jeppes forncmmeste resultat ma vaere da han i midten nl marts deltog i den bedste raekke ved lutdsmesterskabeme. Jeppe spillede ved ik-iine Icjlighed double med en makker fra I hinili-lwk, og gik videre fra deres pulje III a med sejr over de 2. seedede pa IK/M - 17/15. I'and gik dereftertil finalen hvoi <li- -.lo ' i-1 andcl >ar fra Fredriksborg Ami med I'llk-nc 15/10-15/9, hvonned hitulsincslcrskiil)ntillen var i hus. U15~holdet Sjaeliandsmestre! I H's UI5 drengehold har haft en forrygende saeson, som blev afsluttet med et fortjent genvundet sjaellandsmesterskab. Men hvor holdet sidste saeson vandt ineslcrskabel ved at besejre Holte uden kamp, idol hele Holte ikke kunne stille hold den dag finalen skulle spilles, da alle spilleme skulle konfinneres!! blev dette ars mesterskab vundet pa mere reel vis, idet finalen blev vundet sa sikkert som 5-1 over Skovlunde. 1 ovrigt har vores U15-hold vundet samtlige kampe i turneringen. Frederiksvaerk, Niva, Snekker-sten, Helsing0r, Espergaerde og Hombaek blev alle besejret med de overbevisende cifre - 6-0, sa med 12 points og en score pa hele 36-0 blev holdet en suveraen vinder af raskken. I semifinalen var det sa Jyderups tur, men ogsa her blev der gjort kort proces, idet de blev sendt hjem med et nederlag pa - ja gaet engang Folgende spillere kan herefter kalde sig sjaellandsmestre i saesonen : Anders Jensen, Sune Vest, Mikkel H0eberg, Thomas Krogh og Jeppe S0rensen. Der skal lyde et stort tillykke til alle der har deltaget og vundet ogle flotte kampe, saerligt tillykke til den der har vundet point til oprykning, og vi haber at se nogle ligesa gode resultater til naeste sasson. Men status efter 97/98, er 2 spillere i U19 B-raskke, 3 spillere i U17 A-raskke, 1 spiller i U15 elite, 1 U15 A-reekke og 3 spillere i U15 B saint 3 spillere i U13 B. Jeg haber at endnu flere unge for mod pa at tage ud og spille tumeringer, sa vi kan fa nogle flere og endnu bedre raiigeringer til nsste ar.

NR. 4 december 1997 16. ARGANG. Rykkergebyr. Tennis julehygge 14. december. Badminton: Af med Gasen 27. december. Copenhagen Masters 28.

NR. 4 december 1997 16. ARGANG. Rykkergebyr. Tennis julehygge 14. december. Badminton: Af med Gasen 27. december. Copenhagen Masters 28. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTWIYT NR. 4 december 1997 16. ARGANG Rykkergebyr Tennis julehygge 14. december Badminton: Af med Gasen 27. december Copenhagen Masters 28. december

Læs mere

FIB4IYT. NR. 1 marts 1999 18. ARGANG. Arsmode Generalforsamling Tennis-forar Klubnyt Klubmcsterskaber Sodaw-turnering Standerhejsning

FIB4IYT. NR. 1 marts 1999 18. ARGANG. Arsmode Generalforsamling Tennis-forar Klubnyt Klubmcsterskaber Sodaw-turnering Standerhejsning FIB4IYT NR. 1 marts 1999 18. ARGANG Arsmode Generalforsamling Tennis-forar Klubnyt Klubmcsterskaber Sodaw-turnering Standerhejsning HOVEDBESTVRELSE Blad nr. 68 Formand: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 4848

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG Standerhejsnjng 1996 HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff **) Vilhelmsro 427 Tlf. 42 28 27 89 TENNISAFDELING

Læs mere

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s.

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- FTB-NYT og Badmintonklub NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG Indhold * - Velkommen til badminton s. 3 Badmintonholdkampe s. 7 og 9 Badmintonarrangementer s. 5 og

Læs mere

Herved indkaldes til: ARSM0DE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d. 25.03.86 kl. 19.30 i bibliotekets store sal. Dagsorden:

Herved indkaldes til: ARSM0DE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d. 25.03.86 kl. 19.30 i bibliotekets store sal. Dagsorden: Medlemsblad for Fredensborg Tennis-og Badmintonklub FTB-NYT Nr. 1 Marts 19. Argang Herved indkaldes til: ARSMDE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d..3. kl. 19.3 i bibliotekets store sal. 1.. Dagsorden:

Læs mere

FTB»NYT. Jeppe - eliteraekkespiller. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub. Inde i bladet:

FTB»NYT. Jeppe - eliteraekkespiller. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub. Inde i bladet: Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB»NYT NR. 1 marts 1998 17. ARGANG Inde i bladet: Jeppe - eliteraekkespiller Generalforsamling - Arsmode i badminton - Standerhejsning Tennisforar

Læs mere

FTB-NYT. Tennis-og Badmintonklub NR.1 MARTS 1991 10.ARGANG

FTB-NYT. Tennis-og Badmintonklub NR.1 MARTS 1991 10.ARGANG Tennis-og Badmintonklub FTB-NYT NR.1 MARTS 1991 10.ARGANG GENERALFORSAMLING BADMINTONARSM0DE BANER INDDRAGES? KLUBMESTERSKABER TENNISFORAR TENNISHAL NYT OM UNGDOMMEN HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff

Læs mere

FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG

FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 48 48 27 89 TENNISAFDELING Afdelingsformand

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 29. MARTS 2016

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 29. MARTS 2016 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 29. MARTS 2016 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt v/børge Korsholm

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det brede klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater Julearrangementer Sendagaften i Hillered Tennisberetninger

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

FTB-NYT. ,^.::.;;:r- ^, NR. 1 JANUAR 1993 12.ARGANG GO-DAW O TURNERING. . HMIi-loJtr

FTB-NYT. ,^.::.;;:r- ^, NR. 1 JANUAR 1993 12.ARGANG GO-DAW O TURNERING. . HMIi-loJtr Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 1 JANUAR 1993 12.ARGANG. HMIi-loJtr,^.::.;;:r- ^, GO-DAW O TURNERING HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 42 28 27 89

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

FTB-NYT NR.2 MARTS 1990 9.ARGANG

FTB-NYT NR.2 MARTS 1990 9.ARGANG ledlemsblad for Fredensborg Tennis-og Badmintonklub FTB-NYT NR.2 MARTS 1990 9.ARGANG Sc^ GENERALFORSAMLING BADMINTONARSM0DE TENNIS-FORAR 4 UNGSENIORER OP- RYKKET TIL A-R/EKKE HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Stensved Tennisklub Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Bestyrelsen 2011 Formand: Hans Iversen Ansvar: Drosselvej 7 Post 4773 Stensved Kommunen Tlf. 55 38 67 03 Nye medlemmer hapi@stensvednet.dk Sponsorer

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

LBK Klubmesterskab 2013/2014

LBK Klubmesterskab 2013/2014 LBK Klubmesterskab 2013/2014 Mandag d. 5. maj Onsdag d. 7. maj Fredag d. 9.maj - efterfulgt af fællesspisning og kåring af de nye klubmestre. Spillere og forældre bydes velkommen til LBK's klubmesterskaber.

Læs mere

Program til Sommerturneringen 2011

Program til Sommerturneringen 2011 I weekenden d. 5 7. august 2011 1 Program til Sommerturneringen 2011 Velkommen til Sjælland Syd sommerturnering 2011. Den afvikles over weekenden d. 5. 7. august på Næstved Tennisklubs baner på Nygårdsvej

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 1999 Blovstrød IF Fodboldafdeling Endnu et fodboldår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig at stå i her til denne generalforsamling og aflægge beretning da det er mit

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

I weekenden d marts

I weekenden d marts I weekenden d. 16 17-18 marts 1 Program til Indendørsturneringen 2012 Velkommen til Sjælland Syd Vinterturnering 2012, som afvikles over weekenden d. 16. 17. 18. marts i Næstved Tennisklubs hal på Nygårdsvej

Læs mere

I weekenden d. 11-12 - 13 marts

I weekenden d. 11-12 - 13 marts I weekenden d. 11-12 - 13 marts 1 Program til Indendørsturneringen 2011 Velkommen til Sjælland Syd Vinterturnering 2011, som afvikles over weekenden d. 11 12 --13 marts i Næstved Tennisklubs hal på Nygårdsvej

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab 2012-13 den 18.11.2012 i Arena Himmerland Støvring Badminton byder velkommen til klubmesterskaberne 2012-13 søndag den 18.11.2012 fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00. Mød op i god tid før det

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab 2012-13 den 18.11.2012 i Arena Himmerland Støvring Badminton byder velkommen til klubmesterskaberne 2012-13 søndag den 18.11.2012 fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00. Mød op i god tid før det

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Hareskov Badminton - Klubmesterskaber 2010. Hej alle sammen. Velkommen til årets klubmesterskaber der afholdes i uge 16, 2010.

Hareskov Badminton - Klubmesterskaber 2010. Hej alle sammen. Velkommen til årets klubmesterskaber der afholdes i uge 16, 2010. Hej alle sammen. Velkommen til årets klubmesterskaber der afholdes i uge 16, 2010. Vi starter alle spilledage kl. 19.00 Vær omklædt og klar til at spille kl. 19.00 på dine spilledage. Finalerne spilles

Læs mere

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog

Badmintonafdelingens afdelingshåndbog s afdelingshåndbog INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 2 PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN:... 3 FORRETNINGSORDEN... 4 UNGDOMSAFDELINGEN:... 5 TRÆNERE & HJÆLPETRÆNERE:... 5 TURNERINGS- OG MOTIONISTAFDELINGEN:...

Læs mere

Martin Clausen Bye 6-4, 7-6 (7-3) Lars E. Schultz w.o. Dirch M. Pedersen 6-4, 6-2. Lars E. Schultz Bye 6-2, 6-1. Lars E. Schultz (3) Lars E.

Martin Clausen Bye 6-4, 7-6 (7-3) Lars E. Schultz w.o. Dirch M. Pedersen 6-4, 6-2. Lars E. Schultz Bye 6-2, 6-1. Lars E. Schultz (3) Lars E. Herresingle Motion Tabere af 1. kamp (1) Martin Clausen 6-4, 7-6 (7-3) Martin Clausen Martin Clausen Lars E. Schultz w.o. Dirch M. Pedersen 6-4, 6-2 Vagn Erik Andersen Dirch M. Pedersen Vagn Erik Andersen

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2014-2015 Sæsonen 2014-2015 starter med første træningsdag den 1. september. Vi har til denne

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

FTB4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 3 JULI 1993 (NR. 47) 12.ARGANG

FTB4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 3 JULI 1993 (NR. 47) 12.ARGANG Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB4IYT NR. 3 JULI 1993 (NR. 47) 12.ARGANG Oato«r og tfder I parantes betyder tldspunktet IKke er endeligt faatlagt (raataaettes rredag) HOVEDBESTYRELSE

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 MAJ 1993 (NR. 46) 12.ARGANG SOMMERGL/EDER

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 MAJ 1993 (NR. 46) 12.ARGANG SOMMERGL/EDER Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 MAJ 1993 (NR. 46) 12.ARGANG SOMMERGL/EDER / "Avertissementstidende for Fredensborg og Omegn" kunne man Torsdagen den Iste Juni 1905 Icese

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 19. juli 2013 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Orienteringsmøde for forældre 3 Priser 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben Kære

Læs mere

Klubmesterskaber Programmet kan også hentes på:

Klubmesterskaber Programmet kan også hentes på: Klubmesterskaber 2004-2005 Programmet kan også hentes på: Herresingle U-11 Pulje 1 1 Tobias Tofte 2 Jakob Frank 3 Daniel R. 4. 4 Mathias Kolby 5 Nikolaj Bonde 1-2 W.O. (1) 3-4 11/2 11/3 (4) 1-3 11/2 11/3

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Nyhedsbrev Ungdom Januar 2016

Nyhedsbrev Ungdom Januar 2016 Fredagstræning / Familiehygge Vi kan med glæde tilbyde ekstra spil for alle ungdomsmedlemmer + evt. forældre/søskende hver fredag kl. 18.00 20.00. I skal selv medbringe ketcher og bolde, og børn under

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Dagsorden og referat: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling onsdag d. 26. februar 2014 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2013 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2013 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014 Tikøb den 14.01.15 REFERAT af AFDELINGSGENERALFORSAMLING I TIKØB GOLF 14.01.15 1. a. Valg af dirigent: Per Svendsen blev valgt som dirigent. Oplyste at indkaldelsen havde været i Helsingør Dagblad med

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

HTK klubnyt. Generalforsamling i HTK lørdag den 19. marts 2016 kl. 11. Dette klubnyt indeholder: Marts 2016

HTK klubnyt. Generalforsamling i HTK lørdag den 19. marts 2016 kl. 11. Dette klubnyt indeholder: Marts 2016 HTK klubnyt Marts 2016 Generalforsamling i HTK lørdag den 19. marts 2016 kl. 11 Dette klubnyt indeholder: Ordinær generalforsamling 2016 side 3-7 Henrys tavle side 8 Kom sammen hjælp1 side 10-10 Nytårsturnering

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Velkommen til Skovsgård/Brovst KFUM I.F s klubmesterskaber 2012 i badminton for ungdom og motionister

Velkommen til Skovsgård/Brovst KFUM I.F s klubmesterskaber 2012 i badminton for ungdom og motionister Skovsgaard/Brovst KFUM IF Velkommen til Skovsgård/Brovst KFUM I.F s klubmesterskaber 2012 i badminton for ungdom og motionister Vi i bestyrelsen har glædet os meget længe til at kunne afvikle klubmesterskaberne

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Dagsorden og referat, møde nr. 1, tirsdag 19.04.2011 (+ forts. mandag 02.05.2011)

Dagsorden og referat, møde nr. 1, tirsdag 19.04.2011 (+ forts. mandag 02.05.2011) - Dato: Tirsdag den 19. april 2011 (opr. og start) + fortsættelse: Mandag den 2. maj 2011, begge dage kl. 19:00 Sted: Hos Finn Hjortholm Bestyrelse: Finn Hjortholm, Ann Larsen, Kirstine Pepping, Linda

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00 Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening tirsdag d. 24.2.15 kl 19.00 Tilstede: Poul Erik og Lars fra støtten, Louise, Ernst, Peder og Rie fra hovedbestyrelsen, Bendt fra Senior, Peter, Jens fra håndbold,

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

PROGRAM TAASTRUP U17 CUP

PROGRAM TAASTRUP U17 CUP PROGRAM TAASTRUP U17 CUP 2016 Hermed har vi fornøjelsen af at byde velkommen til U17 M + U17/U19 A CUP 2016 Vi takker for Jeres opbakning til turneringen og vi har stilet mod at få lavet et program, der

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til sæson 2012

Velkommen til sæson 2012 Velkommen til sæson 2012 Sæson start Så er det atter blevet tid til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny tennis sæson den 27. i rækken. Ja du læste rigtig. Det er NU, du skal finde din ketcher

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub

Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub Sæson 2012-2013 I dette hæfte er der samlet en lang række informationer, som du/i vil kunne finde nyttige i forbindelse med badminton i ungdomsafdelingen

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen.

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen. Badminton Klub Program Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Hallen. Vi gør opmærksom på: At spillerne skal melde sig ved dommerbordet umiddelbart efter ankomst til hallen At spillerne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Hej alle sammen. Hermed programmet for årets klubmesterskaber. Programmet vil ligge på klubbens hjemmeside

Hej alle sammen. Hermed programmet for årets klubmesterskaber. Programmet vil ligge på klubbens hjemmeside Hej alle sammen. Hermed programmet for årets klubmesterskaber Programmet vil ligge på klubbens hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Der kan forekomme ændringer i programmet og disse bliver lagt på hjemmesiden,

Læs mere

KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN GRENAA

KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN GRENAA KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN 20 8500 GRENAA VORES CAFE BANE 7 VIL VÆRE ÅBEN UNDER HELE STÆVNET DER SERVERES

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Fredensborg spillere til bords med de "store". Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil. Laes inde i bladet!

Fredensborg spillere til bords med de store. Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil. Laes inde i bladet! Medlemsblad for Fredensborg ail * Tennis- og Badmintonklub t? FTB^HYl NR. 3 AUGUST 1989 8.ARGAN&'t Fredensborg spillere til bords med de "store". Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil.

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015 RÆKKE: MESTER HS 1. Jimmi(2014) 2. Peter V 3. Frederik N. 4. Mads F. Kl. 09:30 BANE 2 KL. 10:00 BANE 2 KL. 11:00 BANE 2 RÆKKE: MESTER HD SPILLER NR. 1: Peter V. / Tom L. SPILLER NR. 2: Frederik N. / Mads

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Program Kommunemesterskab Viborg og Skive DGI Midtjylland

Program Kommunemesterskab Viborg og Skive DGI Midtjylland Program Kommunemesterskab Viborg og Skive Lørdag d. 1. februar afvikler kommunemesterskab i Viborg og Skive for U9-U19 i B, C og D-rækkerne. Kampene spilles i hallen, Vordevej 1, 8831. Udgåede rækker:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014

Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014 Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014 Formanden bød velkommen 1. Valg af dirigent. Ole Weien Svendsen blev valgt Referent Karin Christiansen 2. Formandens beretning. Navneændring af klubben:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben 5 Ungdomsudvalget

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 25. marts kl. 18:00 hos Solveig, Asylgade 42 i Roskilde

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 25. marts kl. 18:00 hos Solveig, Asylgade 42 i Roskilde Referat af bestyrelsesmødet mandag den 25. marts kl. 18:00 hos Solveig, Asylgade 42 i Roskilde Deltagere: Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Glostrup Badminton Club den 9. marts 2015 kl. 19.00 Glostrup Idrætspark Hal 2 Foreningslokale 2

Referat fra generalforsamlingen i Glostrup Badminton Club den 9. marts 2015 kl. 19.00 Glostrup Idrætspark Hal 2 Foreningslokale 2 Referat fra generalforsamlingen i Glostrup Badminton Club den 9. marts 2015 kl. 19.00 Glostrup Idrætspark Hal 2 Foreningslokale 2 Henrik Søgaard blev valgt som dirigent. Til stede fra bestyrelsen: Formand

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere