Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni ARGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni 1998 17. ARGANG"

Transkript

1 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT NR. 2 juni ARGANG

2 HOVEDBESTVRELSE Forman d: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf Itlail iir. «>' Kasserer: Claus Parkhoi Maglegardsvej 435 Tlf / Tennis TENNISAFDELING Ardelingsrormand: Anders Aagaard * Maglegardsvej 613 Tlf Senior-spilleudvalg: Kathrine Velin Hansen Grenlioltvej 41 Tlf Ungdoms-spilleudvalg: Fritz Briand Petersen Kovangen 235 Tlf Motloniit-ipUleudvoJg: Jorgen Brinl * Baunevicngel 98, Nedebo Tlf V Fax 4847 (.377 Old-hoys-spillriHlviilg: Connie l-'linl-i'dciscn lc'redcriksyndcslvcj 2 A Tlf 4X Bcstyrclscsiiu'dlrm: Peter I'lBslev I'edersen Kronprinsessevej 8 Tlf Klubluiset: Kastanievej 16 Tlf REDACTION Marianne Parklwi Maglegardsvej 435 Tlf skolekom.dk BADMIMTONAFDELING Afdelingsforniand: Per Stephensen * Vilhelmsro 2 16 Tlf Sen ior-spilleud vain: Martin Dork Slotsgade 12 B Tlf Ole Jelby KIIM- M- I.IM-II ' I III IK.IK M23 Molionisl iilli mil il Mnilrn lull. in1. en Kipv.mi'.ni I S I III IK-IK lull \m,ulli n.l.1 ( 'lllsli'll I >lr\rl KiiYjllirrii '' ' ' I II IS IK IMK(. llrslyirlsrmimllrm: 1,1... I, I : >!!! I Oliil'1'imKciis Allri, Tlf Predeniborghalleai Kastanievej IK Tlf Sussi Laursen Plantagevej 26 Tlf * medlem af hovedbestyrelse Deadline nceste klubblad: 12. august 1998 hvad sker der i naermeste fremtid? Saesonen er kommet godt i gang, og vi liar igen fact mange nye medlemmer. Desvasrre er der ogsa frafald fra medlemmer der meldte sig ind sidste ar. Tennis er svasrt at komme i gang med, sa aktiviteterne er i h0j grad rettet mod at give nye og mindre 0vede spillere lyst til at holde ved. Royal Open spilles i dagene Der bliver masser af god tennis at se pa - sa Ia2g turen forbi - og sug til dig Onsdagsaben - med traening ved Lars Bohn Onsdagsaben er en succes, med mange aktive blandt dem der blev medlemmer for 2-3 ar si den. Samtidig korer traeningen for nye medlemmer pa to baner med god tilslutning. Der bliver en trajningspanse i jnli - men sa fortsasttes der igen for resten af saesonen. Hvis du ikke liar vasret med til training endnu - sa kan det stadig nas. Du meder op - kontakter Lars Bohn - betaler kr og du er i gang. Mad-turnusordningen fungerer stort set fint - og kr for et godt inaltid mad er jo ogsa naermest en foreering. Vi mangier flere vaerter - IVIcld jer! Af Jorgen Brinl Sommercup Handicapturnering Den juli J0rgen Holm arrangerer en af arets inest vsrdsatte begivenbeder for spillere pa alle niveauer. Turneriiigen livor nybegynderen kan vinde over klubmesteren. Spillelister (udfordringer) - ny struktur primo juli Klubbens single-mesterskaber aflioldtes i ar i juni med finaler d Pr. ca. 1. juli etableres nye spillelister, med henblik pa at du kan fa spillet mest mulig med andre pa nogenlunde samme niveau som dig selv. F01g med pa opslagstavlen primo juli - og giv genie dine kommentarer i resten af sassonen f0r vi laegger os fast pa en ny struktur gasldende fra saeson Double-turnering - medio august Klubmesterskaber er planlagt til ugenie

3 Vintertennis i Hillerod Tenniscenter - start d. 13. September Sidste ars succes med tennis s0ndag aften kl fortsaetter. Vi paregner at reservere 4 baner - og tilmelding skal ske senest Se opslag i klubhuset. Pris for saesonen: kr Klubmesterskaberne - i single Lovfaldsturnering/ Showturnering - fredag d. 11. September Efter utraditionel tennis et par timer, skitter vi af med en 10vfalds-menu. J0rgen Brint Klubmesterskaberne i single blev i ar afviklet pa en anderledes made end de tidligere ar. En del raskker blev slaet sammen, og der blev spillet en taberraskke, hvor de spillere, der blev slaet ud i f0rste omgang, kunne fortsastte. I dameraekken vandt Connie Flint-Petersen over Kirsten Jensen 6/1-6/3 Taberrsekken vandt Pia Brint over Lene Foldager 6/2-6/1 I herreraekken (old-boys og motionister) vandt Poul Schultz over Peter Fr0slev Pedersen 6/3-7/6 Taberraekken vandt Erik Jensen over Kurt Schimmell 6/1-6/4 1 herreraekken (turneringsspillere - ikke oldboys) vandt Claus Lindhe over Bjame Nielsen 7/6-6/1 Referat fra generalforsamlingen 2. april Valg af dirigent og referent Ole S0rensen valgtes som dirigent. J0rgen Brint som referent. 2. Formandens beretning Formanden Nils Wulff aflagde beretning. 3. Kasscrcrcn frcmlaegger det rcviderede regnskab for fasllesaktiviteter til godkendelse. Kassereren Clans Parkh0i praesenteredc regnskabet for Som altid ender fellesregnskabet med et driftsresultat pa kr. 0.- Bidraget fra Badminton og Tennis liar i 1997 vasre pa kr fra liver afdeling. Kassereren redegjorde for de nye "koiiceriilignende" regiiskabsprincipper, der giver et detaljeret indblik i de respektive afdelingers okonomi, og som muligg0r en fremtidig effektiv 0konomistyring. Savel for Badminton som Tennis er ekonomien fornuftig, men en ny selvforvaltningsaftale for tennis-afdelingen kan give fremtidige problemer. Tingene er rimeligt afklarede for men omhyggelig planlasgning vedr vil vaere pakravet. Ved arets udgang havde Badmintonafdelingen 396 og Tennisafdelingen 377 medlemmer. Begge steder er det en kamp at holde medlemstallet. 4. Fastsaettelse af koitingent for passive medlemmer. Uasndret kr pr.ar. 5. Indkomne forslag Der var ingen forslag. 6. Valg af formand i lige arstal Formanden Nils Wulff var pa valg - ban genvalgtes med akklamation. 7. Valg af kasscrer i ulige arstal. Kassereren ikke pa valg i ar. 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant - hvert ar Kirsten Jensen og Mogens Ellebye genvalgtes som revisorer. Morten Johansen nyvalgtes som revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Der var intet under "eventuelt".

4 FTB formandens beretning 1998 Oeloitte& louche ^ 1 Deloitte & Touche m Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriserccle rcvisorcr: Hans Peter J0rgensen I'cter Kallermann Nils 0stergaard Strandgatk1 7 '3 DeloitteTouche 3000 Helslngar gjmatsu m International Fax! Faste Lave Priser - hver dag SuperBrugsen forer an i den benharde konkurrence og har Isenge haft Paste Lave Priser pa masser af dagligvarer. Konkurrencen handler ikke kun om pris, men ogsa om friheden til at kunne vaelge mellem et stort og varieret vareudbud i et indbydende butiksrniljo med god, personlig service. Her i SuperBrugsen finder du alt dette. Plus i hundredvis af Faste Lave Priser pa de dagligvarer, du kober flest af. Endnu et udtryk for, at SuperBrugsen er langt mere end blot en almindelig butik. Velkommen i SuperBrugsen! SuDcrBruosen Frisk med det hele -ogsa med prisen Det sidste ar liar vaeret ret stilferdigt for FTB's hovedbestyrelse. Vi fik lavet en medlemsunders0gelse, hvis resultat du kan lasse om i FTB-Nyt. nr. 64. Kort sagt skal vi s0rge for gode traenere og gode trasningstider for ungdommen, og lave det hyggeligt for alle medleminer. 0konomisk bar vi mistet en lille simile pa aktivitetstilskuddet fi'a kommunen, men ellers er foreningen velfunderet. Tilskud via Folkeoplysningsudvalget vil indtil videre fortsastte som hidtil; men Byradet liar bedt udvalget kigge nasrmere pa 100% lokaletilskuddet, og vi liar selv i Folkeoplysningsudvalget sat resten af stetteordningen pa dagsordenen. Det kan betyde, at vi pa et tidspunkt bliver fri for at lave registering af al aktivitet for unge under 25 ar. Folkeoplysningsudvalget vil besoge sa mange foreninger som muligt en lardag i 10bet af 1998, for pa den made at fa indsigt i de forskellige foreningers liv. Fredensborghallen liar efterhanden fundet ud af den nye kommunale status, og der arbejdes med nye ansattelser vedr0rende rengering, saint indk0b af nye m0bler til cafeteriaet. Reng0ringsendringen kan forhabentlig masrkes fra ny sassonstart, hvorimod m0blerne skulle komme snarest. Der arbejdes i Fredensborg Idrastsunion pa en tredje hal til Fredensborg, det ser ud til at savel nye som gamle foreninger kan fa glasde af en ny hal. Vanen tro vil jeg her takke for det store arbejde som Marianne Parkh0i og Sussi Laursen laver med fremstillingen af FTB- Nyt. Det er rart at modtage bladet med alle de informationer, der er n0dvendige for at kunne deltage i aktiviteteme i de to afdelinger. Med habet om endnu et godt ar afslutter jeg henned inin beretning. Nils Wulff

5 Jorn Jensen's Ketcherservice Opstrengning af tennis- og badmintonketchere. Strenge Tennis Badm. Syntet 50,- Volutex 70,- Carbon 90,- 60,- Semitarm 100,- 70,- Texplus 80,- Tournament Blend 140,- VS tarm 180,- J0RGEN MADSEN AUTOOPRETNSNG H0JVANGEN FREDENSBORG TELEFON GIRO Resultater fra klubmesterskaberne senior Fra d..april til!0rdag d. april 1998 blev der aflioldt klubmesterskaber i badminton. Programmet for tumeringen var planlagt saledes at selv om man tabte den ferste kamp kunne man godt komme i finalen. Turneringsformen gjorde ligeledes at man mindst fik 2 kampe. Der blev i alt spillet 82 kampe i 10bet af ugen og brugt et hav afbolde. Om 10rdagen hvor firalerne blev afviklet opstod der store forsinkelser, selvom der i forhold til sidste ar var beregnet mere tid til de enkelte kampe, de sidste kampe var saledes f0rst fasrdige en time f0r klubfesten skulle begynde. God sommer Henrik Jensen Reparation af ketcher kr. 5,- pr. streng uanset, hvad slags streng det er. Trasffes pa telefon efter kl pa hverdage og efter kl pa terd./helligd. Senior Herresingle Damesingle Mixdouble Herredouble Vikram Bhatia Louise Olesen lanne Stephensen Thomas Nielsen Hans Hordum Rene Stennicke Hans H0rdum Trine Hartelius Louise Olesen Carsten P.V.Larsen Thomas Nielsen Carsten P.V. Larsen Resultat 15/6-14/17-18/16 11/8-11/4 15/4-15/13 15/7-12/15-15/2 Kongevejen 40 - Fredensborg Damedouble Louise Olesen lanne Stephensen Trine Hartelius Heile Bhatia 15/2-15/1 Veteran Resultat Ga i banken uden at ga hjemmefra! ar du en PC'cr og ct modem, kan vi nu tilbyde ON-LINE opkobling til os via PC-Service. PC-Service er ikke kun en hurtigere og nommere made al klare de duglige bankforretnitifj- \r pa, men i Imj ^rad ofjs!) et (,'odl vcerktoj for Damedouble Damesingle Mixdouble Herresingle Herredouble Elise Hakansson Birthe Topgard Birthe Topgard Gert Rasmussen Ole Jelby Gert Rasmussen Ole S0rensen Vivian Stephensen Aase Andersen Elise Hakansson Flemming Monnerup Jannik Bornses Ole Jelby Kaj Brahe 15/9-18/16 18/17-15/8 15/10-15/3 13/18-15/3-15/6 nlle, som onsker aitid nt have del totale overblik over privatokonomicn. Motionist Mixdouble Helene Helligs0e Morten Johansen Karina Poulsen Jan Larsen Resultat 4/15-15/2-15/6 Damedouble A Karina Poulsen Marianne M0ller Helene Helligs0e Anne Mette Lindegaard 15/9-15/13 Lokalbanken - stor nok til de fleste Jembanegade a, 3480 Fredensborg. Tell: Damedouble B Herresingle Damesingle Herredouble Jytte Zielinski Tove Phillipsen Morten Johansen Karina Poulsen Morten Johansen Jesper Sparkov Anna H0eberg Kitty Hartelius Jan Larsen Helene Helligsee Jan Larsen Flemming Miitze 15/4-15/4 15/6-15/11 11/8-11/4 15/10-11/15-15/7

6 Ingen bank er mere lokal end Unibank I Resultater fra klubmesterskaberne 1998 Ul 1 Drengesingle Jesper D. Petersen over Jakob Mikkelsen: 11/7-11/4 HI 1 Pigesingle: Cathrine F. Poulsen over Julie B. Billesb011e: 11/1-11/6 Ul 1 Drengedouble: Jakob Mikkelsen/Alexander Michelsen over Jesper D. Petersen/Niels-Christian Ehnhuus: 17/16-15/9 U13 Drengesingle: Kasper Sattrup over Sigurd V. Akselsen: 15/5-15/3 U13 pigesingle: Anne-Mette Mailing over Pemille D. Petersen: 11/9-11/6 U13 Drengedouble: Sigurd V. Akselsen/Kasper Sattrup over Jesper Jensen/Lasse Johansen: 15/2-15/0 Rundt om nettet: Nr 1: Kasper Sattrup Nr.2: Tim R. Hansen - junior Unibank Jernbanegade, Fredensborg

7 WSBARANTI Aut. VVS-installat0r BENT HIM Klubmesterskaber i badminton 1998 ANDERSEN BLIKKENSLAGERMESTER VARME NATURGASINSTALLATIONER SANITET OLIEFYRSSERVICE AUT. GAS- & VANDMESTER VVS-SERVICE WERKSTED&KONTOR LYHNESVEJ FREDENSBORG ADVOKAT (L) JOHN HEMMING Kontortid: Mandag-torsdag kl Fredagkl Ny Strandvej 79 Tlf Humlebaak Fax

8 Resume af referat fra arsmode i FTB's badmintonafdeling 28. April 1998 Danske Fragtmaend Deres transport - vort speciale Vi er landsdaekkende med daglige afgange. Godstransport udf0res over hele landet. FREDENSBORG FRAGT A/S NORDSJ/ELLANDS FRAGTCENTER A/S * Kontortid: Carsten Dreyer blev valgt til dirigent, og Ole S0rensen som referent. 2. Beretninger af a) afdelingsfonnand Henrik Jensen b) seniorspilleudvalgsfonnand Per Stennicke c) imgdomsspilleudvalgsformand Hans H0rdum d) motionistudvalgsfonnand Jens Erik Moller e) veteranudvalgsfonnand Bjame Olsen Ole Jelby bad den kommende bestyrelse om at overveje at indlaegge en fast udvalgsstruktur, saledes at alle afdelinger liar et fast udvalg - dels for at aflaste bestyrelsen og dels for at skabe kontinuitet til en kommende bestyrelse. 3. Kasserer Claus Parkliei fremlagde det af FTB's revisorer godkendte afdelingsregnskab til godkendelse. Der var diskussion om traenerudgiftens st0!telse i forhold til kontingentindtaegten. Der blev enighed om, at udgiften var rimelig set i lyset af det psne kommunale tilskud til fonnalet, og regnskabet blev godkendt. 4. Der var ingen indkomne forslag. 5. Aktivitetsplan for kommende saeson. Der er tilmeldt 2 seniorhold i SBKr til den kommende turnering. Ungdom v/hans H0rdum: 1) ansffittelse af en cheftraener 2) uddannelse af alle ungdomstraenere. 3) etablering af et fast ungdomsudvalg pa 4-5 medlemmer Der er tilmeldt 4 ungdomshold i SBKr: U15, U13ogUll, alle drengehold saint et Ul 1 mix-hold Motion v/jens Erik M011er: Der er tilmeldt de samme motionisthold som i denne saeson, og planlegning af fremtidige aktiviteter overlades til den nye udvalgs fonnand. Veteran v/bjanie Olsen: Der er tilmeldt de samme veteranhold som i denne SESOII. I 0vrigt opfordredes den nye formand til at finde en 10sning pa pladsproblemet vedr. faellestraningen for veteraner onsdag aften. Der var herefter en langere meningsudveksling om udnyttelse af faellestid i Endruphallen om s0ndagen og ledige timer fredag aften i Fredensborghallen. Den nye bestyrelse fik tilkendegivelser gaende ud pa savel udvidelse af ungdomstraeningen som at der laves motionistarrangementer s0ndag i EH, samt at der ivaerksasttes en form for frit faellesspil fredag aften i FH. 6. Claus Parkh0i fremlagde bestyrelsens forslag til budget og kontingent. Budgettet kalkulerer med et underskud pa kr , uasndret kontingent for individuelt spil, men en forh0jelse for fasllestrasning pa 50 kr. Efter nogen diskussion af forh0jelsen blev den accepteret og budgettet godkendt. 7. Valg af afdelingsformand. Henrik Jensen 0nskede at fratrasde uden for tur. Per Stephensen valgt ved akklamation. 8. Valg af seniorformand. Per Stennicke onskede at fratraede uden for tur. 15

9 Martin Bork valgt ved akklaination. 9. Valg af ungdomsformand. Hans Hardum 0nskede ikke genvalg. Ole Jelby valgt ved akklaination. lo.valg af motionistformand. Jens Erik M011er 0nskede ikke genvalg. Morten Johansen valgt ved akklaination. 1 l.valg af veteranformand. Bjarne 01- sen 0nskede ikke genvalg. Carsten Dreyer valgt ved akklaination. Klip fra beretningerne badminton Valg af bestyrelsesmedlem. Bomass valgt ved akklaination. Jannik 13.Valg af 2 suppleanter. Henrik Jensen og Karina Poulsen valgt ved akklaination. 14. Under eventuelt blev de afgaende afdelingsbestyrelsesmedlemmer takket for deres indsats. alholdt en ekstra 3-timers trasningsdag, hvor de forskellige slag blev opfrisket. Vi havde en hyggelig dag, men der er ingen tvivl om, at de spillere som havde sat nassen op efter en hel trasningsweekend, selvlolgelig var skuffede... Vi liar haft 4 ungdomshold tilmeldt litikltiinieringen. Da klubben stadig lider under mangel pa piger, som liar lyst til at spille holdkampe, bar der vasret tale om 4 drengehold i henholdsvis U11,U13, U15, og U17For U13-holdet liar der ligeledes vasret mange f0rstearsspillere pa holdet, hvilket betyder, at de ogsa liar et ar tilbage i deres raskke. U15-holdet er i lighed med sidste sasson sluttet pa en suverasn fersteplads i deres pulje Til slut vil jeg takke alle spillere, trasnere og frivillige leder forendnu en sasson. Jeg haber, at klubbens ungdomsafdeling vil blomstre op under den nje ungdornsspilleudvalgsfonnand og at vedlcommende vil fa lige sa mange gode og positive oplevelser med hvervet, som jeg bar haft. Hans Hordum... Vi bar i ar deltaget med 3 mix-hold i Amtsmesterskaberne, og vi liar deltaget i de individuelle amtsmesterskaber, hvor vi igen fik karet en amtsmester. Denne gang var det Annemette Lindegaard, der i damesingle vandt alle sine kainpe. Stort til lykke Der er der aflioldt juletumering, afmed-gasen, klubmesterskaber og klubfest - generelt for disse arrangementer gaslder det at tilmeldingen liar vasret lavere end forhold til de sidste ar. En malsastning for nasste sasson ma vasre at h0jne aktivitets niveauet blandt inedlemmenie, sa der er flere der tilmelder sig til de faslles aktiviteter Nar man ser tilbage pa saesonen der er gaet, er der sket det at b0meidraet der var en fors0gsordning under DGI i forrige sasson, er blevet en aktivitet under FTB. I den nasste sasson vil der ske en kraftig foragelse af aktiviteterne inden for ungdoms afdelingen En tak til alle andre der liar ydet en indsats i sassonens 10b Dette vil vasre min sidste beretning, i det jeg 0nsker at stoppe i utide, grundet at jeg 0nsker at prioritere ungdomsarbejde og deltagelse i arrangement af faslles aktiviteter sasom klubmesterskaber h0jere en det at vasre fonnand for badminton afdelingen og det arbejde, det indebasrer. Henrik Jensen.... Vanligt tro startede vi sassonen op med at invitere klubbens ungdomsspillere til en trseningsweekend i Fredensborghallen. Desvasrre var tilslutningen sa lille, at det ikke var muligt at gennemf0re trasningslejren som planlagt. I stedet blev der... En tak skal ogsa lyde til Ole S0rensen, Bente Riis Madsen og John Hoeberg for den indsats de liar ydet som holdkaptajner. Jeg haber, at alle lyst til at fortsastte med hvervet til naeste ar..... Individuelt bar der vaeret mange gode resultater. Klubben liar fact flere spillere i A-raskken, og for f0rste gang siden klassilikationssystemet er blevet aendret, er det lykkedes en spiller at kvalificere sig til deltagelse i den bedste raskke - eliteraskken. Jeppe S0rensen liar her klaret sig rigtig flot, og liar opnaet sa mange point, at ban ligger i top-20 i Danmark Ringholdet fungerede igen med Flemming Mtitze og Henning Poulsen upaklageligt I holdtumeringen fik mester/serie 1 holdet en flot placering som nr. 2. I serie 3-4 deltog 2 hold. Det ene blev placeret i midten. Det andet til sidst Jeg vil sige tak for 6 ar i bestyrelsen, og jeg stiller mig fremover selvf01gelig til radighed for klubben, isasr for min afl0ser. Jens Erik Moller

10 Ungdom i badminton Fremgangen fortsastter for de unge badmintonspillere. Det bar godt nok vasret svffirt at leve op til de flotte resultater, som mange af spillerne stod for omkring nytar. Men ikke desto mindre har de fonnaet at markere FTB's fane ved abne tumeringer. Sffisonen sidste store abne tumering foregik i M0rk0v, lidt syd for Holbaek, Iivor Fredensborg havde spillere med i naesten alle raskker. FTB havde spillere i U13 b- raekke ved Sigurd Akselsen og.lolian Madsen, i U 15 b-rekke ved Mie Hartelius, Anne Sofie Sandbech og Mikkel H0eberg og i a-raekken ved Anders A. Jensen. Desuden deltog de tre juniorer Anders Brahe, Daniel Schultz og Mathis Larsen i U 17 a- raskken. Sigurd og Johan in0dte begge to klart staerkere modstandere og matte se sig besejret i f0rste runde i bade single og double - lidt aergerligt men bedre held nasste gang. I U I 5-raekken kom sa de f0rste gode resultater. Mikkel H0eberg startede pa fineste vis med i f0rste runde at feje sin modstander af banen med 15/2-15/4. I anden runde inodte Mikkel den 2. seedede fra Gentofte, og han spillede en lang og lige kamp, fulgte traenerens taktik, men matte alligevel se sig besejret i to saet med cifrene 15/11-15/8. I mixdouble spillede Mikkel sammen med Mie og de skulle mede Anne Sofie og hendes makker fra Viruin i f0rste kamp. Kampen var utrolig lige og spajndende med flotte netdueller og endte efter ombolde i 2. sast og en f0ring pa 12-8 i tredje til Mikkel og Mie med sejr til Anne Sofie + makker med cifrene 15/9-15/18-15/12. Anne Sofie gik sa videre og i semifinalen vandt de med 15/8-13/15-15/9. I finalen var parret 18 Af Vikram Bhalia dog for nerv0se, del var begges f0rste finale nogen sinde og tabte derfor med cifrene 15/12-15/3, men tillykke til Anne Sofie der spillede sin ferste tumering og klarede sig sa fint. I a-raskken klarede Anders sig fiot, han naede anden runde i single hvor han tabte med 18/17-1 5/8 til en langt hurtigere spiller. I mixdouble naede Anders med en makker fra Humlebaek, semifinalen som viste sig at blive en lang og meget spaendende kamp. Desvaerre faldl den ikke ud til FTB's favor men cifrene 15/7-17/18 17/15 snakker vist for sig selv - men tillykke med 3. Pladsen. I U17-raekken var del Anders Brahe der stod for del bedste resultat i single. Anders kom desveerre til at vente i 7 timer pa at spille sin f0rste singlekamp da han var oversidder i f0rste runde og vandt anden pa w.o. I kvartfinalen m0dte Anders en spiller fra Gentofte og vandt i tre saet med 6/15-1 5/7-15/11. I semifinalen m0dte Anders den topseedede, men hvis Anders havde spillet op til sit bedste havde han vundet, i stedet tabte han med citrene 15/3-15/7. Mathis og Daniel var med for ferste gang i a-raekken siden oprykningen, og trods det h0jere niveau klarede de to sig meget pasnt, uden at opna de store resultater. Tumering var en hyggelig tur, specielt for U15-spilleme der ud over at fa spillet kort og in0dt en masse andre unge fik en god badmintonoplevelse. Men sasrskilt skal FTB's U15 eliteraekke spiller Jeppe S0rensen naevnes, som trods oprykning fortsat klarer sig godt i landets bedste raekke. Et af de bedste resultater kom i februar, hvor Jeppe var til en tumering i KMB. Her naede han i single 3. runde og i double kom han med makkeren fra 1 lolbsek efter meget lige kampe i indledende milder til kvartfinalen. Den blev vundet i tre saet, men i semifinalen m0dte de et af Damnarks absolut bedste par og matte se sig besejret med 15/6-15/5. Jeppes forncmmeste resultat ma vaere da han i midten nl marts deltog i den bedste raekke ved lutdsmesterskabeme. Jeppe spillede ved ik-iine Icjlighed double med en makker fra I hinili-lwk, og gik videre fra deres pulje III a med sejr over de 2. seedede pa IK/M - 17/15. I'and gik dereftertil finalen hvoi <li- -.lo ' i-1 andcl >ar fra Fredriksborg Ami med I'llk-nc 15/10-15/9, hvonned hitulsincslcrskiil)ntillen var i hus. U15~holdet Sjaeliandsmestre! I H's UI5 drengehold har haft en forrygende saeson, som blev afsluttet med et fortjent genvundet sjaellandsmesterskab. Men hvor holdet sidste saeson vandt ineslcrskabel ved at besejre Holte uden kamp, idol hele Holte ikke kunne stille hold den dag finalen skulle spilles, da alle spilleme skulle konfinneres!! blev dette ars mesterskab vundet pa mere reel vis, idet finalen blev vundet sa sikkert som 5-1 over Skovlunde. 1 ovrigt har vores U15-hold vundet samtlige kampe i turneringen. Frederiksvaerk, Niva, Snekker-sten, Helsing0r, Espergaerde og Hombaek blev alle besejret med de overbevisende cifre - 6-0, sa med 12 points og en score pa hele 36-0 blev holdet en suveraen vinder af raskken. I semifinalen var det sa Jyderups tur, men ogsa her blev der gjort kort proces, idet de blev sendt hjem med et nederlag pa - ja gaet engang Folgende spillere kan herefter kalde sig sjaellandsmestre i saesonen : Anders Jensen, Sune Vest, Mikkel H0eberg, Thomas Krogh og Jeppe S0rensen. Der skal lyde et stort tillykke til alle der har deltaget og vundet ogle flotte kampe, saerligt tillykke til den der har vundet point til oprykning, og vi haber at se nogle ligesa gode resultater til naeste sasson. Men status efter 97/98, er 2 spillere i U19 B-raskke, 3 spillere i U17 A-raskke, 1 spiller i U15 elite, 1 U15 A-reekke og 3 spillere i U15 B saint 3 spillere i U13 B. Jeg haber at endnu flere unge for mod pa at tage ud og spille tumeringer, sa vi kan fa nogle flere og endnu bedre raiigeringer til nsste ar.

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG Standerhejsnjng 1996 HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff **) Vilhelmsro 427 Tlf. 42 28 27 89 TENNISAFDELING

Læs mere

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s.

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- FTB-NYT og Badmintonklub NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG Indhold * - Velkommen til badminton s. 3 Badmintonholdkampe s. 7 og 9 Badmintonarrangementer s. 5 og

Læs mere

Herved indkaldes til: ARSM0DE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d. 25.03.86 kl. 19.30 i bibliotekets store sal. Dagsorden:

Herved indkaldes til: ARSM0DE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d. 25.03.86 kl. 19.30 i bibliotekets store sal. Dagsorden: Medlemsblad for Fredensborg Tennis-og Badmintonklub FTB-NYT Nr. 1 Marts 19. Argang Herved indkaldes til: ARSMDE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d..3. kl. 19.3 i bibliotekets store sal. 1.. Dagsorden:

Læs mere

FTB»NYT. Jeppe - eliteraekkespiller. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub. Inde i bladet:

FTB»NYT. Jeppe - eliteraekkespiller. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub. Inde i bladet: Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB»NYT NR. 1 marts 1998 17. ARGANG Inde i bladet: Jeppe - eliteraekkespiller Generalforsamling - Arsmode i badminton - Standerhejsning Tennisforar

Læs mere

FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG

FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 48 48 27 89 TENNISAFDELING Afdelingsformand

Læs mere

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det brede klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater Julearrangementer Sendagaften i Hillered Tennisberetninger

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Fredensborg spillere til bords med de "store". Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil. Laes inde i bladet!

Fredensborg spillere til bords med de store. Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil. Laes inde i bladet! Medlemsblad for Fredensborg ail * Tennis- og Badmintonklub t? FTB^HYl NR. 3 AUGUST 1989 8.ARGAN&'t Fredensborg spillere til bords med de "store". Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930. Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d. 26.03.87 kl. 19.30 tekets store madesal.

BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930. Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d. 26.03.87 kl. 19.30 tekets store madesal. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT Nr.6 Marts 1987-6. Argang BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930 Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. i biblio- Torsdag d. 26.03.87

Læs mere

FTB-NYT NR.5 OKI. 1990 9.ARGANG

FTB-NYT NR.5 OKI. 1990 9.ARGANG Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR.5 OKI. 1990 9.ARGANG VELKOMMEN TIL BADMINTON 90/91 TENNISARSMODE TIRSDAG 23.OKTOBER PLAN OVER HOLDKAMPE I BADMINTON RESULTATER FRA TENNISKLUBMESTERSKABER NYT FRA HUSMODERBADMINTON

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

FIR4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 1 MARTS 1996 (NR. 56) 15.ARGANG. Generalforsamling. Arsmede i badminton

FIR4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 1 MARTS 1996 (NR. 56) 15.ARGANG. Generalforsamling. Arsmede i badminton edlemsblad for redensborg ennis- og Badmintonklub IR4IY NR. 1 AR 1996 (NR. 56).ARGANG Generalforsamling Arsmede i badminton Nyt fra badminton ennisforar ennisaktiviteter for alle HVEDBEYREE ormand: Nils

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

FTB-NYT. Standernejsning. Go 'daw turnering. GenerajforsamJwg. Badfnintonarsm0de. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub

FTB-NYT. Standernejsning. Go 'daw turnering. GenerajforsamJwg. Badfnintonarsm0de. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT R. 1 MART 14 (NR. 4) 13.ARGANG GenerajforsamJwg Badfnintonarsm0de tandernejsning Go 'daw turnering HOVEDBETYREE l opslagstavlen H0rer du til

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt Børge Korsholm

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Hesselholt, som blev valgt. Indkaldelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972. Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads

14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972. Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads 5OAR'SJUBIL/EUM FTB-NYT S/ERNUMMER DEC. 87 14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972 Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads Fflrst i 50'erne havde Fredensborg Tennis og Badmintonklub et ncert samarbejde

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2 Varde Tennisklub KLUBbladet 2013 Vekommen Aktiviteter 2013 Side 2 Bagsiden Velkommen i Varde Tennisklub 2013 Så er vi tæt på at skulle i gang med endnu en spændende udendørssæson.vi vil gerne følge op

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni FBK 92 NETBOLDEN 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni 2 Indholdsfortegnelse! Nyt fra Formanden... 3 Kontingenter for 2012 2013....... 5 Det får du for dit Kontingent.... 6 Nyt fra Ungdomsafdelingen..

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Finn Hansen blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015 Dagsorden i henhold til gældende vedtægter. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Til stede fra bestyrelsen: Konstitueret formand og fungerende kasserer Martin Iversen, Sekretær Erik Frederiksen, menigt medlem Peder Sterll,

Læs mere

Referat fra NFT s ordinære generalforsamling 3. marts 2015

Referat fra NFT s ordinære generalforsamling 3. marts 2015 1 Referat fra NFT s ordinære generalforsamling 3. marts 2015 Foruden bestyrelsen deltog 15 medlemmer. 1. Svend Dreist valgtes som dirigent. 2. Bertel Frederiksen blev valgt som stemmetæller. Indhold: Lidt

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

MÅLØV BADMINTON CLUB. Alarm i Måløvhallerne. Sommerspil. Klubmesterskab 2005

MÅLØV BADMINTON CLUB. Alarm i Måløvhallerne. Sommerspil. Klubmesterskab 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 20 FEB 2013 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

BBC ønsker alle medlemmer et godt

BBC ønsker alle medlemmer et godt Brande Badminton Club December 2009 - Nummer 2-27. årgang Indhold Side 2: Aktivitetskalender Side 3: Formanden for BBC er fyldt 50 år U13 B hold BBC ønsker alle medlemmer et godt Side 4 Vindere af BBCs

Læs mere