aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, :40 PM BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, :40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE Brugervejledningen bør læses nøje for at opnå den størst mulige tilfredshed med ovnen. Det anbefales at opbevare vejledningen til fremtidig brug. 124

2 aDK.fm Page 125 Tuesday, August 1, :40 PM INSTALLATION Generelle råd Vigtigt: Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installation eller vedligeholdelse. Installationen skal udføres af en autoriseret servicetekniker i henhold til producentens anvisninger samt gældende lokal lovgivning. Kontrollér, at ovnen ikke er blevet beskadiget under transporten, og at ovndøren lukker korrekt. Kontakt forhandleren eller Service i tilfælde af tvivl. Når ovnen er taget ud af emballagen, skal den anbringes på polystyrenskumunderlaget for at undgå eventuelle beskadigelser. Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker, når ovnen installeres. Ovnen er udstyret med to håndtag på siden (B) for at lette håndteringen under installationen (fig. 7). Forberedelse til indbygning Alle tilstødende køkkenelementer skal være varmebestandige (90 C min.). Før ovnen installeres, skal køkkenelementet skæres til, så det passer. Fjern omhyggeligt eventuel savsmuld eller træspåner, da de kan hindre korrekt funktion af ovnen. De mål køkkenelementerne skal have, for at ovnen kan indbygges, er vist på figur 1, 2 og 3. Ovnens mål er vist på figur 4. For at opnå korrekt ventilation skal der være en ventilationsåbning på møblets bund. Se målene på figuren. Efter endt installation må der ikke være adgang til ovnens bund. Under installationen skal man sørge for, at ovnvæggene ikke kommer i direkte kontakt med de tilstødende køkkenelementer

3 aDK.fm Page 126 Tuesday, August 1, :40 PM For underbygningsmodeller skal der være en åbning på mindst 5 mm mellem ovnens øverste kant og bordpladens nederste kant (fig. 5). For at sikre korrekt funktion af apparatet må denne åbning aldrig lukkes. Hvis ovnen ikke er sikkert fastgjort til væggen, skal den fastgøres yderligere med beslag (A) (fig. 6). Eltilslutning Det er lovpligtigt at jordforbinde apparatet. Eltilslutning skal foretages af en autoriseret servicetekniker i henhold til producentens anvisninger samt gældende lokal lovgivning. Installatøren er ansvarlig for en korrekt installation og overholdelse af de gældende sikkerhedskrav. Ovnens elkabel skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen. For at opfylde sikkerhedsdirektiverne skal der anvendes en afbryderkontakt med en kontaktafstand på mindst 3 mm til installationen. Brug ikke multistikdåser eller forlængerledninger. Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele

4 aDK.fm Page 127 Tuesday, August 1, :40 PM Tilslutning af ovnen Kontrollér, at spændingen anført på typepladen er i overensstemmelse med netspændingen i hjemmet. Typepladen er anbragt på forkanten af ovnen (synlig, når døren er åben). Gå frem på følgende måde, hvis ovnen ikke er udstyret med forsyningskabel: 1. Løsn de to fastgørelsesskruer på klemkassens låg, der sidder nederst på ovnens bagside. 2. Fjern låget, så der bliver adgang til klemkassen, og før forsyningskablet (se tabel) gennem åbningen i bunden af ovnen. 3. Slut kablet til klemkassen ved at skrue skruerne godt fast. Sæt kablet fast i kabelholderen. 4. Sæt låget på plads ved at føre de to vinger ind i deres sæde, og fastgør det med de to skruer. Fastgørelse af ovnen Tabel over forsyningskabel Antal ledere Kabeltype 1N+ ~ H05 RR-F 3 X 1,5 mm² Løft ovnen ved at holde den i håndtagene(b) i siden, og sæt den på plads i køkkenelementet. Sørg for, at elkablet ikke kommer i klemme (fig. 8). Kontrollér, at ovnen er anbragt korrekt, før den fastgøres. Ovnen er udstyret med afstandsstykker, der allerede er monteret, for at lette fastgørelsen af ovnen til køkkenelementet med de medfølgende skruer (som vist på fig. 9)

5 aDK.fm Page 128 Tuesday, August 1, :40 PM OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN Bortskaffelse af emballagen Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet. Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Bortskaffelse af gamle apparater Dette apparat er mærket i overensstemmelse med EF-direktiv 2002/96/EØF, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). VIGTIGE RÅD Bemærk: Må ikke anvendes af mindreårige og svagelige personer uden opsyn. Mindreårige skal være under opsyn af voksne, for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Ovnens tilgængelige dele kan blive varme under brugen, hvorfor det anbefales at holde børn langt fra apparatet. Brug ikke skuremidler til rengøring af RUDERNE for at undgå, at de beskadiges. Ved brug af apparatet bliver det meget varmt. Pas på ikke at røre ved varme elementer indeni ovnen. Denne ovn er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af madvarer. Enhver anden anvendelse frarådes. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af fejlagtig brug eller ukorrekt indstilling af betjeningsknapperne. Eventuelle reparationer eller indgreb må udelukkende udføres af en servicetekniker. Ovnen må ikke udsættes for opløsningsmidler. Anbring ikke tunge genstande på døren, da de kan beskadige ovnrummet og hængslerne. Hold ikke fast i døren. Hæng aldrig noget tungt på ovnhåndtaget. Beklæd ikke bunden af ovnen med alufolie eller andre genstande. Ovndøren skal lukke korrekt. Dørtætningen skal holdes ren. For at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, skal brugeren bidrage til at undgå de potentielle negative konsekvenser for miljø og helbred. Symbolet på produktet og den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres til en genbrugsplads for elektriske og elektroniske apparater. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale regler for bortskaffelse af affald. Hvis De ønsker yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt, bedes De kontakte kommunen, afdelingen for indsamling af husholdningsaffald eller forretningen, hvor produktet er købt. Energispareråd Ovnen bør kun forvarmes, hvis det angives i produktkortets tabel for tilberedning eller i opskriften. Anvend mørke forme med sort emalje, da de absorberer varmen bedst. Hæld aldrig vand direkte ind i en varm ovn. Emaljebelægningen kan blive beskadiget. Frugtsaft, der drypper ned fra bagepladen, kan efterlade pletter, der ikke kan fjernes. Det anbefales at rengøre ovnen, inden den bruges igen. Træk ikke gryder og pander hen over bunden af ovnen, da de kan lave ridser. Den resterende kondens efter endt tilberedning kan med tiden beskadige ovnen og de tilstødende møbler. Det tilrådes derfor: - at indstille den laveste temperatur; - at dække maden til; - at fjerne maden fra ovnen; - at tørre de fugtige dele, når ovnen er kold. Frontpanelet og ovnhåndtaget bliver varme, når der er tændt for ovnen ved høje temperaturer i lang tid. Undgå at røre ved ovnen med våde kropsdele og at bruge ovnen, når De er barfodet. Ryk ikke i apparatet eller elledningen for at afbryde strømforsyningen. Hold børn væk fra: - ovnen og dens betjeningsknapper, specielt når ovnen er i brug samt umiddelbart efter brug, så skader undgås; - emballagen (poser, polystyren metaldele osv.); - ovne, der skal kasseres. 128

6 aDK.fm Page 129 Tuesday, August 1, :40 PM Sørg for, at ledningerne på andre apparater, der befinder sig i nærheden af ovnen, ikke berører varme dele eller kommer i klemme i ovndøren. Nogle ovnmodeller er forsynet med et luft kølesystem, der er beregnet til at hindre, at ovnens forside og indbygningsrum bliver for varme. Bemærk: Den varme luft føres ud gennem en åbning, der befinder sig mellem betjeningspanelet og ovndøren. Ventilationsåbningen må derfor ikke blokeres. Anbring ikke brændbart materiale i ovnen eller i nærheden af den: da der er risiko for brand, hvis ovnen tændes ved et uheld. Brug grillhandsker, når gryder og tilbehør tages ud af den varme ovn. FØR OVNEN TAGES I BRUG Tag tilbehøret ud af ovnen, og varm den op til 200 C i cirka en time, så lugten af beskyttelsesfedt og isoleringsmaterialer forsvinder. Det anbefales at holde et vindue åbent under denne procedure. Hvis der under tilberedningen tilsættes spiritus (f.eks. rom, cognac, vin osv.) under tilberedningen af en ret, skal man huske på, at spiritus fordamper ved høje temperaturer. Der kan gå ild i de dampe, der frigøres af spiritussen, når de kommer i kontakt med det elektriske varmelegeme. Opvarm eller tilbered ikke mad i lukkede beholdere i ovnen. Det tryk, der dannes inde i beholderen, kan få den til at eksplodere og beskadige ovnen. Til tilberedningen må der ikke bruges beholdere af syntetisk materiale (undtagen de hertil egnede; se producentens anvisninger). da de kan smelte ved høje temperaturer. Hold øje med ovnen, når der tilberedes retter med brug af meget fedtstof eller olie. Der kan gå ild i meget varm olie og fedtstof! Undgå at trække helt fyldt tilbehør ud. uden at holde godt fast i dem. Før ovnen tages i brug fjernes: - klæbemærkater på forsiden af ovnen og på ovndøren (med undtagelse af typepladen) fjernes; - papemballagen og beskyttelsesfilmen af plast fjernes fra betjeningspanelet og andre ovndele; - eventuelle klæbemærkater fjernes fra tilbehøret (for eksempel under dryppebakken). 129

7 aDK.fm Page 130 Tuesday, August 1, :40 PM OVNTILBEHØR Tilbehøret varierer afhængigt af model. Det medfølgende tilbehør er anført i det produktkort, der leveres separat (i afsnittet Tilbehør). Dryppebakke (1) Dryppebakken anvendes til opsamling af fedt og maddele, når den er anbragt under risten, eller som en plade, når der f.eks. tilberedes kød, kylling og fisk med eller uden grøntsager. Hæld lidt vand i bunden af dryppebakken, så fedtstænk og røg undgås. 1 Bageplade (2) Til bagning af småkager, tærter, pizza. 2 Rist (3) Risten kan anvendes til grilning af mad eller som en støtte for gryder, bageforme og andre tilberedningsbeholdere. Den kan anbringes på enhver af ovnens ribber. Risten kan føres ind med krumningen vendt opad eller nedad. 3 Drejespid (4) Anvend drejespiddet som angivet i det relevante afsnit i det "Produktkort", der leveres separat. 4 Grillpandesæt (5) Dette tilbehør består af en rist (5a), en emaljeret grillpande (5b) og et eller to håndtag (5c). Tilbehøret skal placeres på risten (3) og anvendes sammen med funktionen Grill. 5a 5b 5c 5 Wflex bageplade (6) Wflex silikonebageform til fødevarer er velegnet til alle slags kager og tærter og anvendes i stedet for bageforme af metal. Den egner sig både til frysning og til bagning (fryser, elovn, gasovn og mikrobølgeovn). Den kan også anvendes sammen med grill-funktionen, hvis den anbringes på ovnens nederste rille

8 aDK.fm Page 131 Tuesday, August 1, :40 PM RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Vigtigt: Anvend aldrig højtryks- eller damprensere. Ovnens yderside Rengør den udvendige del af ovnen med en fugtig klud. Hvis ydersiden er meget snavset, skal den rengøres med en opløsning af vand og få dråber opvaskemiddel. Tør efter med en tør klud. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da de vil gøre overfladen mat. Hvis et af ovennævnte produkter skulle komme i kontakt med ovnen, skal den straks rengøres med en fugtig klud. Mindre forskelle i farven på forsiden af apparatet afhænger af de forskellige materialer, der er anvendt, som f.eks. glas, plast og metal. Ovne med frontpanel af aluminium Rengøres med mildt rengøringsmiddel og en blød klud til vinduespudsning eller en klud af mikrofibre, der ikke efterlader fibre på overfladen. Tør efter i vandret retning uden at trykke. Anvend aldrig slibemidler, hårde svampe eller grove klude. Rengør aluminiumsoverfladerne med en tør klud. Tilbehør Vask altid tilbehøret med opvaskemiddel straks efter brug. Madrester fjernes let med en børste eller svamp. Selvrensningsfunktion (pyrolyse) Denne funktion gør det muligt at fjerne det snavs, der dannes under tilberedningen. Snavset forbrændes (ved en temperatur på ca. 500 C) og efterlader rester, der nemt kan fjernes med en våd svamp, efter at ovnen er kølet af. Det er dog ikke nødvendigt at aktivere selvrensningen efter hver brug, men kun hvis ovnen er meget snavset. Hvis ovnen er installeret under en kogeplade, skal brændere eller elektriske plader være slukket under selvrensningen (pyrolyse). Før pyrolysen aktiveres, skal alt tilbehør tages ud af ovnen. Den optimale rengøring af døren opnås ved at fjerne større aflejringer med en fugtig svamp, før pyrolyse-funktionen bruges. Ovnen er udstyret med 2 selvrensningsfunktioner, så den kan tilpasses alle forhold: - Økonomisk program (PYRO EXPRESS) der bruger ca. 25% mindre energi end standardprogrammet. Hvis det aktiveres jævnligt (hver 2. eller 3. gang), hvis der steges kød) vil ovnen altid være ren. - Et standardprogram (PYRO) sørger for en effektiv rensning af en meget snavset ovn. For modeller med 6th sense indstilles selvrensningsprogrammets varighed automatisk, alt efter hvor snavset ovnen er. Som en sikkerhedsforanstaltning blokerer ovndøren, straks efter at pyrolysefunktionen er aktiveret. På grund af den høje temperatur, som apparatet når under selvrensfunktionen, er det umuligt at åbne ovnen, selvom man sætter funktionsvælgeren på 0. Hvornår anvendes selvrensning Denne funktion skal aktiveres, hvis der kommer røg ud af ovnen under forvarmningen, eller hvis ovnen lugter dårligt, når den er kold som for eksempel efter tilberedning af visse retter (lam, fisk, grillretter) RETTER DER KUN SNAVSER LIDT RETTER DER SNAVSER NORMALT RETTER DER SNAVSER MEGET Småkager, bælgfrugter, desserter, quiche, soufflé. Retter der ikke sprøjter. Kød, fisk (i ildfast fad), fyldte grøntsager. Store kødstykker på spyd. 131

9 aDK.fm Page 132 Tuesday, August 1, :40 PM AFMONTERINGSVEJLEDNING FOR DØR BEMÆRK : til nedenstående indgreb anbefales det at bruge beskyttelseshandsker. Denne vejledning skal følges nøjagtigt for at undgå eventuelle læsioner og for ikke at beskadige ovndøren og hængslerne. Under afmonteringen af glasruderne skal man være opmærksom på deres placering, der ikke er tilfældig. Rør ikke hængslerne, når døren (fig. 9) gøres rent og/eller afmonteres. 1 Sådan fjernes ovndøren: 1. Tag beskyttelseshandsker på 2. Luk ovndøren helt op (se fig. 1) 3. Løft hængslets to låse, indtil de stopper (se fig. 2) 4. Fjern døren ved at lukke den delvist og trække den opad (se fig. 3) 2 Sådan afmonteres ovndøren: 1. Anbring ovndøren på en vandret overflade (fig. 4) Skru skruerne af de to beslag (A) anbragt på siden af hængslerne og fjern dem. (fig. 4, fig. 5) 5 132

10 aDK.fm Page 133 Tuesday, August 1, :40 PM 3. Tag den første rude ud ved at løfte dens nederste del og tage den ud af rammen (fig. 6) 6 4. Træk den anden og trejde rude ud og vær opmærksom på positionen af mærket SAFEGLASS (fig. 7) 7 5. Ruderne sættes i igen ved at følge ovenstående anvisninger i modsat rækkefølge: - Kontroller at mærket SAFEGLASS på de mellemste ruder vender korrekt, så det kan læses (fig. 8); - hvis en af de mellemste ruder ikke har mærket SAFEGLASS, skal den sættes i positionen nærmest ved den indvendige rude Anbring den indvendige rude i det specielle leje med mærket SAFEGLASS vendt opad på døren. (fig. 6) Anbring de to beslag A og skru dem i (fig. 4 og fig. 5) 8 Bemærk: et lille spillerum mellem den indvendige rude og dørens sidevanger er normal og tjener til at udligne rudens varmeudvidelser. Genmontering af døren: 6. Sæt hængslerne ind i fordybningerne og sænk døren helt (fig. 3) 7. Sænk de to låse igen (fig. 2) 8. Luk ovndøren helt i

11 aDK.fm Page 134 Tuesday, August 1, :40 PM Vær forsigtig med hængslerne når der gøres rent og/eller døren afmonteres (fig. 9). Udskiftning af den bageste ovnpære: 1. Træk stikket ud af stikkontakten. 2. Skru lampeglasset af mod venstre, når ovnen er kølet helt af (se fig. 10). 3. Skift pæren ud (se bemærkning). 4. Sæt lampeglasset på igen. 5. Sæt stikket i stikkontakten igen. Bemærk: Anvend udelukkende 25 W/230 V pærer, type E-14, T500 C, der kan fås ved henvendelse til kundeservice. Vigtigt: Ovnen må ikke tages i brug, før lampeglasset er sat på plads igen

12 aDK.fm Page 135 Tuesday, August 1, :40 PM FEJLFINDINGSOVERSIGT Ovnen varmer ikke op: Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder i stikkontakten. Sluk for ovnen, og tænd for den igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. hvis døren er blokeret: Sluk for ovnen, og tænd for den igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. Vigtigt: Kontrollér, om betjeningsknappen står på "0" eller på "lampe"-symbolet. - Hvis den elektroniske programmeringsfunktion (hvis den findes) viser " ": Se det separate produktkort og/eller beskrivelsen af den elektroniske programmeringsfunktion. - Hvis den elektroniske programmeringsfunktion (hvis den findes) viser " XX": Kontakt Service. Meddel i ovenstående tilfælde, hvilket tal, der kommer efter bogstavet " ". SERVICE Før man kontakter servicecentret, skal man: 1. Undersøge, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i Fejlfindingsoversigt. 2. Slukke for ovnen, og tænde for den igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, kontaktes servicecentret. Oplys venligst: En kort beskrivelse af fejlen; Ovntype og -model; Servicenummeret (tallet står efter ordet Service på typepladen) er anbragt på højre kant af ovnrummet (synlig når døren er åben). Servicenummeret er også angivet i garantihæftet; Fulde navn og adresse; Telefonnummer. Hvis det er nødvendigt at reparere ovnen, bedes De kontakte et autoriseret servicecenter, da dette er en garanti for brug af originale reservedele og en korrekt reparation. Overholdes disse anvisninger ikke, kan det gå ud over produktets sikkerhed og kvalitet. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Denne ovn er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med EF-direktiv 89/109/EØF. Ovnen er udelukkende beregnet til brug i forbindelse med madlavning. Enhver anden brug (som f.eks. til rumopvarmning) betragtes som forkert, og er potentielt farlig. Ovnen er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med: - Sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF; - Beskyttelseskravene i EMC-direktivet 89/336/EØF; - Kravene i direktiv 93/68/EØF. 135

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere