En forældrevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En forældrevejledning"

Transkript

1 En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning af børn: Fra 4 til 11 år 5. Undervisning af unge: Fra 12 til 18 år 6. Moden intimitet: Bejlen og ægteskab Side 1 af 55

2 Indledning Herren har givet dig som forælder det hovedansvar at undervise dine børn. Selv om det er et stort ansvar, så er det også et guddommeligt privilegium at få vor himmelske Faders børn betroet i din varetægt. Et af de vigtigste begreber, som Herren forventer, at du underviser dine børn i, er den retskafne betydning og brug af det intime fysiske forhold mellem en mand og en kvinde. Denne vejledning er blevet udarbejdet for at hjælpe dig med at undervise dine børn i disse fysiske intime forhold samt for at forberede dem til at følge Herrens plan i udøvelsen af disse forhold. Således som ordet intimitet er brugt i denne publikation, begrænser det sig ikke til intimiteten i forbindelse med fysiske forhold. Måske opleves den dybeste form for intimitet, når man sammen deler åndelige oplevelser og ønsker. Alle former for intimitet bør ske i retskaffenhed. Intimiteter, som sker udenfor disse grænser, åbenbarer i højere grad begær og uretfærdigt herredømme end det sande udtryk for kærlighed, som Frelseren underviste i, da han sagde: "En ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hverandre" (Joh. 13:34). Intet menneske kan ændre en sådan udtalelse til at omfatte nogen form for uretskaffenhed. Når du bruger denne vejledning, så husk, at lovlige forbindelser frembringer en sand intimitet, mens uretfærdighed bringer mistillid, usikkerhed og tab af troen hos de mennesker, som er involveret heri. Når udtrykket "fysisk intimitet" bruges, henviser det til de forhold, som normalt omfatter en eller anden form for fysisk kontakt mellem de involverede personer. Det henviser ikke altid til et seksuelt forhold. Det, at trykke hinandens hænder eller den ømme berøring fra en forælder eller et barn, kan videregive en forståelse for en dyb intimitet, der viderebringer en følelse af ægte kærlighed og forpligtelse mellem de to. Sådan et udtryk kræver overhovedet ikke nogen form for seksuel involvering mellem de to for at videregive det oprigtige i det ønskede budskab om kærlighed, og budskabet vil blive ødelagt gennem en seksuel involvering. Sand intimitet kræver kontrol over begærlige følelser eller tanker. Seksuel involvering udenfor det lovlige ægteskabsforhold ødelægger tilliden og forsikringen om forpligtelse hos et menneske over for et andet. Sådanne forhold udenfor ægteskabets hellighed ødelægger evnen hos et menneske til at genkende sand intimitet og tillid i forhold mennesker imellem. Ægteskabspagter mister deres effektivitet, uanset om de er verdsligt eller kirkeligt indgået, når en ægteskabspartner bryder den andens tillid gennem ægteskabsbrydende gerninger af nogen som helst art. Intimitet er knyttet til den grad af tillid, som eksisterer mellem to mennesker eller i en familie. De fortrolige anliggender, som eksisterer mellem mand og hustru har en meget vigtig forbindelse med det at gøre deres ægteskab til noget enestående og bindende. Når denne tillid bliver brudt, føler ægtefællerne sig forrådt og det som før var noget intimt er nu blevet forfladiget. Deres gensidige intimitet kan blive belastet i stor grad. Det er især tilfældet, når en ægteskabspartner fortæller et tredje menneske om de fysiske forhold mand og hustru imellem. En forberedelse til at bevare en passende grad af tillid i ægteskabet begynder i familien. Her lærer barnet at holde familiens anliggender i hjemmet frem for at dele det med venner eller naboer. Der er situationer, som finder sted mellem familiens medlemmer, som ikke drøftes med andre mennesker udenfor familiens cirkel. Fortrolighed, som bevares af alle Side 2 af 55

3 i familien, skaber et stærkt kærlighedsbånd, som opmuntrer til større enighed og fremmer en større loyalitet blandt familiens medlemmer. Denne vejledning supplerer de oplysninger, som findes i Familieaften Ide- og Håndbog og tilbyder dig - 1. grundlæggende principper i forbindelse med formålet med familier og undervisningen af børn (kapitel 1 og 2). 2. forslag til hvordan man lærer børn retskaffen intimitet gennem hele deres barndom og ungdom (kapitel 3 til og med 6). Studer først kapitel 1 og 2 for at lære de principper, som udgør grundlaget for de efterfølgende kapitler. Kapitel 3 forklarer måder, hvorpå du kan undervise børn og småbørn i at forstå, hvad det vil sige at være en dreng eller pige og i at få dem til at føle sig godt tilpas herved. Kapitel 4 forklarer måder, hvorpå man kan undervise børn i alderen 4-11 om de fysiske og åndelige oplysninger, som de har behov for at kende om den menneskelige intimitet. Kapitel 5 foreslår måder, hvorpå du kan hjælpe dine teenagere med at forstå den voksende tiltrækning af det modsatte køn samt at forholde sig hertil på passende vis. Kapitel 6 forklarer måder, hvorpå du kan hjælpe de unge med at få den største værdi ud af det at komme sammen, samt måder til hvordan man kan forberede sig til ægteskabets intimitet. Denne vejledning er skrevet til brug for alle forældre uanset hvilke forhold de måtte befinde sig under. Hvis du er en enlig far eller mor, vil du møde mange udfordringer i forbindelse med opdragelsen og undervisningen af dine børn. Kirkens organisation og dens medlemmer - biskopper, kvorumsmedlemmer i præstedømmet samt medarbejdere i Unge Pigers og hjælpeforeningens organisationer - er alle til rådighed for at hjælpe dig. Men på trods af dette, så er der ingen eller intet, der kan erstatte dig i undervisningen af dine børn. Denne vejledning vil kunne hjælpe dig i de fleste situationer med at opfylde dit ansvar for at undervise dine børn i Herrens plan for menneskelig intimitet. Når du studerer og anvender disse sandheder, som findes i denne vejledning, så tab ikke modet, hvis dine børn ikke reagerer på den måde, som du ønsker. Tab ikke modet, når du møder vanskeligheder i at hjælpe dine børn med at anvende disse principper. Fuldkommenhed kommer ikke med det samme. Mange forældre bliver af og til skuffet under deres børns opvækst. Men du kan styrke din evne til at undervise dine børn ved at være bønsom, betænksom, kærlig og konsekvent. Du bør føle dig opmuntret og positiv i forbindelse med undervisning af dine børn i at "vandre retskaffent for Herren" (L&P 68:28). Vær venlig mod hinanden, når det af og til ikke lykkes, mens du og børnene kæmper for at opnå fuldkommenhed. Herren vil velsigne dig med sin fred og visdom, når du hjælper dine børn med at efterleve de rette principper. Side 3 af 55

4 1. Intimitet og de jordiske familiers formål Indledning Intimitet sker ikke i et tomrum der er isoleret fra alle andre menneskelige relationer, og finder ikke sted udenfor de normale værdier eller udenfor vores forståelse af os selv og andre. For at forstå intimitet rigtigt må vi forstå den rette beskaffenhed af familien og vores forhold til andre og de værdier, som påvirker disse forhold. Vi må forstå vore sande roller overfor hinanden. At undervise vores børn i menneskelig intimitet er blot en af de mange måder, hvorpå vi kan hjælpe dem med at forberede sig til det evige liv. Men det er et meget vigtigt ansvar, vi har overfor vores børn. Dette kapitel vil hjælpe dig med at gennemgå samt bedre forstå de endelige og evige formål, du opdrager dine børn til at opnå, samt forklare hvordan det at undervise i menneskelig intimitet passer ind i disse formål. En jordisk familie er en forberedelse til en evig familie Vor himmelske Faders gerning og herlighed er "at tilvejebringe udødelighed og evigt liv" for sine børn (se Moses 1:39). Han har forklaret de strålende muligheder for hvert eneste af sine børn og sagt, at hvis de gør alt, hvad han kræver af dem, skal de "gå forbi engle og guder, som er sat der, til deres ophøjelse og herlighed i alle ting, som det er blevet beseglet på deres hoveder, hvilken herlighed vil være en fylde og en fortsættelse af slægten fra evighed til evighed" (L&P 132:19). Hvis vi med andre ord er trofaste og sanddru i alle ting, vil vi blive som Gud vor Fader og leve evindeligt i familieenheden og arbejde som han gør for at velsigne og ophøje vores børn. Denne forståelse for Guds hensigter og vore muligheder er en stor velsignelse for dig, når du opdrager din jordiske familie. Alt, hvad du gør i din familie her på jorden, bør forberede dig og dine børn til at blive som vor himmelske Fader samt til at leve i og styre en evig familie. Du sørger ikke kun for dine børn, indtil de forlader hjemmet - du oplærer uendeligt dyrebare børn fra Gud til en dag at blive værdige til at modtage alt hvad Faderen har. Det bredeste og mest generelle forhold vi har med hinanden er som brødre og søstre. Vores forhold er i denne rolle ikke blot til andre af vores jordiske forældres børn, men gælder alle andre af vor himmelske Faders børn. Vi er brødre og søstre til alle. Vores forhold til andre er mere begrænset, men mere kompleks i vores jordiske familie - som bror eller søster, søn eller datter, far eller mor, mand eller hustru. Vi har i vores forsøg på at opfylde disse roller på rette måde de mest fuldkomne eksempler: Gud vor Fader og hans elskede Søn, Jesus Kristus. Da et hovedformål med vores jordiske liv er at blive som vor himmelske Fader ved at følge hans søns, Jesu Kristi, eksempel og lærdomme, og eftersom evigt liv med vor Fader vil blive levet i familieenheder, så er det endelige mål for en mand eller en dreng at blive en effektiv ægtemand og far, og det endelige mål for en kvinde eller en pige er at blive en effektiv hustru og moder. Vi opnår disse mål ved at følge de eksempler, som er blevet sat for os af vor himmelske Fader og vor Frelser. Hvordan opfylder de disse roller? Hvordan optræder de i forhold til os? Mange skriftsteder beskriver deres handlinger og holdning overfor os, men der er få, som siger så meget som disse: "Thi se, dette er min gerning og herlighed - at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket" (Moses 1:39) og "større kærlighed har ingen end Side 4 af 55

5 den at sætte livet til for sine venner" (Joh. 15:13). De elsker os og ønsker at hjælpe os med at blive værdige til at vende tilbage og leve sammen med dem, og hjælpe os til at blive i stand til at føle al den glæde, som de føler. De gør alt, hvad de kan for at gøre dette muligt, herunder forsoningens store lidelse og opofrelse. Hvor forskelligt er ikke dette fra Satans holdning, han som sagde til Faderen: "Giv mig... din ære" (Moses 4:1) og som gjorde oprør mod Gud og søgte at tilintetgøre menneskets handlefrihed - alt sammen til fordel for sig selv. "Og fordi han faldt fra himlen og blev ulyksalig for evigt, søgte han også at gøre den hele menneskeslægt ulykkelig" (2 Ne. 2:18). Den måde Satan prøver at gøre os ulykkelige på er ved at friste os til at blive som han, selviske og selvcentrende, kun tænke på sin egen fordel - på samme måde, som han fristede Kain (se Moses 5:29-33). Verdens filosofi følger Satan: "Gør hvad du vil" eller "Hvad får jeg ud af det?" eller "Hvis det føles godt, så gør det". Som resultat af denne måde at tænke på, vender mennesker sig bort fra Gud og fokuserer på sig selv, og gør netop det, som Satan selv ønsker at gøre - sætter sig op som dommer over hvad der er rigtigt og forkert og tager selv al ære og herlighed. De bruger hovedsageligt andre mennesker som et middel til deres egen gavn og for selv at opnå et behag. De bliver til sidst ulykkelige, fordi lykke er et resultat af at blive som Gud og ikke som Satan. Modstanderens rolle var absolut den modsatte af Frelserens rolle. Jesus sagde, at han ville gøre alt, hvad der blev krævet for at forløse menneskeheden uden selv at søge æren (se Moses 4:2). Han gjorde dette, fordi han elskede os. Han ofrede sig selv som et offer uden at forvente noget for sig selv, eller at ønske noget for sig selv. Han gjorde det, fordi han elskede Faderen. Kristus satte som vores Frelser det fuldkomne eksempel på broderkærlighed. Han opmuntrer os til at være retskafne. Alt hvad han gør og har gjort er for at hjælpe os til at opnå udødelighed og evigt liv. Han ofrede alt for at hjælpe os med at nå dette. Han vidste, at dette ville omfatte en helt ufattelig lidelse i forbindelse med forsoningen, men han ofrede sig villigt og med kærlighed. Han havde ikke noget ønske om magt eller menneskers beundring. Hvis vi skal udstråle Kristi kærlighed, så må vi have det samme mål: "Jeg gør det, som jeg gør, fordi jeg elsker dig, ikke fordi jeg har en selvisk tanke eller forventer nogen godskrivning. Jeg gør hvad der er bedst for dig i evig forstand - det som vil hjælpe dig med at vende tilbage til vor himmelske Fader". Hvis vi opfylder alle vores roller med dette i tanke, så vil vi opfylde dem i retskaffenhed og som følge få en ubetinget kærlighed for hinanden og hjælpe alle med at opnå udødelighed og evigt liv. Dit endelige mål i din familie bør være at forberede dine sønner og døtre til at blive værdige til de store velsignelser, som Herren har lovet dem, hvis de er trofaste og sanddru. Et af de alvorligste ansvar, som et menneske nogensinde kan påtage sig er at forberede et barn til disse evige muligheder. Børn er åndelige brødre og søstre, som er blevet betroet i din omsorg Da Herren spurgte Kain: "Hvor er din broder Abel?" svarede Kain skarpt: "Er jeg min broders vogter?" Vores svar må være et rungende ja. Hvordan er vi vores broders vogter? Gennem vores beslutning om at opmuntre ham til retskaffenhed for at hjælpe ham med at opnå evig glæde i vor Faders rige. Side 5 af 55

6 Når du underviser og oplærer dine børn, så tænk på det forhold, som du havde til dem i forudtilværelsen. Vi var der alle brødre og søstre af den samme Fader - medlemmer af den samme familie. Husk Kristi eksempel når du tager dig af dine børn. Husk altid, at disse ånder virkelig er dine brødre og søstre, og at du har ansvaret for at hjælpe dem med at blive ligesom vor himmelske Fader. Du er dine brødres og søstres vogter - med særligt ansvar for dem af dine brødre og søster, som er dine børn - og du bør være fast besluttet på at opfordre dem til retskaffenhed. Måder at forberede dine børn til deres evige muligheder Hvis dit mål i din jordiske familie er at hjælpe dine børn med at blive som vor himmelske Fader og til at blive værdige til at blive evige fædre og mødre, hvad kan du så gøre for at nå dette mål? Der er selvfølgelig meget, som du skal gøre, men der er også tre meget vigtige ideer, der især knytter sig til det at give dine børn en evig forståelse for den menneskelige intimitet: 1. Undervis gennem forskrift og eksempel dine børn i hvad en retskaffen forælder er. 2. Undervis dine børn i de roller, som Gud har ordineret mænd og kvinder at opfylde i dette liv og gennem evigheden. 3. Undervis dine børn i at bruge deres evner til at formere sig på den måde, som Gud har befalet dem, så de kan etablere retskafne familier her på jorden og være værdige til at lede en familie i evigheden. Undervis børn i hvad en retskaffen forælder er Du bør gennem dit eksempel og dine belæringer sikre dig, at dine børn forstår hvad en retskaffen forælder er og gør. Når du adlyder Herrens befalinger og tjener ham og din familie, så hjælper du dine børn med at forberede sig til deres roller som fædre og mødre i evighederne. Vores roller som fædre og mødre er ligesom vor himmelske Faders rolle - at hjælpe børnene med at opnå udødelighed og evigt liv. Det er ikke af betydning, hvorvidt familien er sammensat på den ideale måde med både far og mor, eller om familien i øjeblikket er ufuldstændig - formålet er stadig det samme. Børnene har desuden en lignende rolle. Børn ærer og opmuntrer deres forældre til retskaffenhed, fordi de elsker dem. Det at give udtryk for en uskrømtet kærlighed og et ønske om at hjælpe andre med at opnå udødelighed og evigt liv er en konstant del i alle de roller, som vi opfylder gennem livet. Det mest grundlæggende ansvar, du har som en retskaffen forælder, er at velsigne dine børn. Du skaber de betingelser, muligheder, forhold og privilegier, som opfordrer til dine børns åndelige succes. Det er selvfølgelig også, hvad Gud gør for sine børn. Dine belæringer, din opførsel, dine aktiviteter - ja, alt hvad du gør - bør bringe retskaffenhedens velsignelser ind i dine børns liv. Herren siger ofte: "Når du gør, som jeg kræver af dig, så vil jeg velsigne dig" (se L&P 82:10, 130:20-21; Mosiah 2:22). Som en retskaffen forælder beskytter du også dine børn mod modstanderen - mod usandhed og synd. Du gør det ved at undervise dine børn i Herrens lærdomme og bibringe dem tro på Herren og tillid til det rette i hans befalinger. Du gør også dette ved at være et eksempel på retskaffenhed. Børn har tilbøjelighed til at gøre det, som de har set deres forældre gøre. En retskaffen forælders eksempel er en af de bedste former for beskyttelse mod modstanderen. Profeten Nephi sagde: "at enhver, der ville give agt på Guds ord og holde fast derved, aldrig ville omkomme; ej heller kunne Satans Side 6 af 55

7 fristelser eller gloende pile overvinde dem og slå dem med blindhed og lede dem bort til fordærvelse." (1 Ne. 15:24). Når du underviser dine børn i Guds ord, vil du derved tilbyde dem en åndelig beskyttelse, som vil vare gennem hele deres liv. Du vil derved have givet dem sandheder, hvorved de kan bedømme deres egne gerninger. At kende sandheden kan hjælpe både forældre og børn til at tale mere effektivt sammen. At kende sandheden fjerner risikomomentet ved at træffe en beslutning. Man kan først virkelig træffe en beslutning, når man kender sandheden. Hvis man ikke kender sandheden, så gætter man måske blot hvilken vej, man vil følge. En retskaffen forælder giver sine børn Guds love og forklarer dem for dem. Du kan gennem bønsom studium af skrifterne og de levende profeters ord komme til at kende og forstå Guds love. Når du spørger Herren gennem bøn, vil du blive i stand til at vide, hvordan du skal nå dit barns hjerte med sandheden i Guds love. Bøn er både barnets og forældrenes vej til samtale med vor himmelske Fader. Med en omhyggelig og bevidst indsats i bøn og studium er det mere sandsynligt, at en forælder anvender Herrens love på passende vis. Forældre bør gøre alt, hvad de kan, for at sikre sig, at det, de kræver af deres børn, er i overensstemmelse med hans love. Når du gør alt hvad du gør i dit hjem på Herrens måde, vil det sætte dine børn i stand til at følge dig i retskaffenhed. Herren har sagt: "Om forældre i Zion eller i nogle af dens organiserede stave har børn, og de ikke underviser dem i læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds Søn, og om dåb og den Helligånds gave gennem håndspålæggelse, når de er otte år gamle, skal synden hvile på forældrenes hoved." (L&P 68:25). Det er ikke nok at give Herrens love til dine børn, du må også hjælpe dem med at gå på den rette vej. Når du med kærlighed giver dem råd, hvis du ser, at de går bort fra Herrens love, vil det hjælpe dem med at udøve deres handlefrihed med forståelse. Brugen af denne handlefrihed omfatter de konsekvenser, som er et resultat af vores beslutninger. Det at rette et barn - "irettesæt skarpt, når den Helligånd driver dertil" (L&P 121:43) og derefter udvise større kærlighed mod barnet - er en mulighed til at undervise i omvendelsens store princip. En forståelse af omvendelsens princip øger et barns taknemmelighed for Kristus og åbner for en opmærksomhed over for Guds retfærdighed og nåde. Det hjælper også forældre til at stræbe efter at dømme deres børns gerninger retskaffent og retfærdigt. Dette betyder ikke blot at undervise i loven og irettesætte, når loven bliver brudt, men også at tilbyde nåde og tilgivelse, når dine børn omvender sig og prøver at gøre tingene bedre. Lev i alt et så Kristus-lignende liv som muligt. Lev netop på den måde. som du forventer af dine børn. Undervis dine børn i mandens og kvindens evige roller Præsident Spencer W. Kimball har sagt: "(Mandens og kvindens) roller og opgaver er forskellige. Der er evige forskelle - idet kvinden fik mange store ansvarsopgaver som mor og søster, og manden fik de store ansvarsopgaver, der ligger i at være far og og have præstedømmet - men manden er intet uden kvinden og kvinden er ikke noget uden manden i Herren (se 1 Kor. 11:11)" (Den retfærdige kvindes rolle, Den danske Stjerne, maj 1980, s.163). Præsident Kimball har også forklaret: "I begyndelsen organiserede Herren hele det program for en far, som planlægger, fremskaffer, elsker og leder, og en mor, Side 7 af 55

8 som undfanger, føder, plejer og opdrager børn. Herren kunne have organiseret det anderledes, men valgte en enhed med ansvarsfulde og målbevidste forældre og børn" (Konferencetaler , s. 10). Selv om mange ansvar hos mænd og kvinder er de samme, så har Herren givet det ansvar at bære præstedømmet til sine sønner, ansvaret for at sørge for familien og præsidere over dem i retskaffenhed. Herren har givet sine døtre det ansvar at hjælpe med til at skabe jordiske legemer til hans åndelige børn, at pleje og passe disse børn og opretholde og rådgive sin ægtemand. Hjælp dine små børn med at forstå, at det at være en mand eller en kvinde er en del af det livsmønster, som er blevet fastsat og godkendt af deres evige Skaber. Du underviser hovedsagelig dine børn i at være stolte over at være en dreng eller en pige ved selv at føle dig glad og sikker ved din mandighed eller kvindelighed og ved at udvise kærlighed til din ægtefælle. Når et barn påvirkes af forældre, som selv føler sig sikre på disse områder, lærer barnet at mænd og kvinder har en naturlig og supplerende kærlighed til hinanden samt at hver forælder bidrager på enestående vis til hans eller hendes velbefindende og sikkerhed. Barnet lærer, at både mandighed og kvindelighed har værdier og udvikler selv en følelse af lykke og sikkerhed ved at være en dreng eller en pige. Følgende ideer kan hjælpe dig med at forstå de betydningsfulde opgaver, som Herren har givet til sine sønner. Han har givet dem præstedømmet, som er hans magt givet til mænd til at handle i hans navn. Men denne magt er ikke blot givet til dem for at give dem autoritet. Herren har tværtimod gjort det klart, at "ingen magt eller indflydelse kan eller bør udøves i kraft af præstedømmet uden gennem overbevisning, langmodighed, mildhed, sagtmodighed og uskrømtet kærlighed" (L&P 121:41). Formålet med at have præstedømmet i hjemmet er at bringe himlens kræfter ind i familiemedlemmernes liv. Faderen er gennem sit præstedømme i stand til at modtage åbenbaring, inspiration og forståelse på sin families vegne. Han kan udføre hellige ordinanser for sin familie og velsigne dem på mange måder, som han ikke kunne gøre, hvis han ikke bar præstedømmet. Han er blevet givet denne magt, så han kan velsigne sin familie. Herren har også givet sine sønner ansvaret for at sørge for familien. En far er ansvarlig for at sørge for alt, hvad hans familie behøver - husly, tøj, mad og hvad der ellers er nødvendigt for familiemedlemmernes fysiske velbefindende samt for at tilvejebringe barmhjertighed, rådgivning, ledelse, trøst og midler hvorved familiens medlemmer kan udvikle deres individuelle muligheder. En far skal også præsidere over sin familie. Når man præsiderer påtager man sig også ansvaret for resultatet. En far tager ikke bare føringen, han har ansvar for sin families velfærd og påtager sig dette ansvar villigt og ivrigt. Herren har givet sine døtre lige så betydningsfulde ansvar. En kvindes største opgave er at give jordiske tabernakler til Guds åndelige børn og derpå pleje og velsigne dem, så de vil vende tilbage til deres Fader i himlen. Hun kan ligeledes modtage inspiration og forståelse på familiens vegne. Mens kvinden er gravid passer og plejer hun sit barn med sin egen krop, ofrer sin egen behagelighed og i nogle tilfælde endog sit helbred og liv for at give liv til et andet menneske. Den kendsgerning, at utallige kvinder har ydet dette offer, formindsker ikke den uskrømtede kærlighed, som hver eneste kvinde udviser, når hun er villig til at blive moder. Mens barnet vokser, udvikler der sig en opfostrende, trøstende og kærlig følelse mellem moder og barn, som ikke findes noget andet sted. Barnet er bogstaveligt kød af hendes kød, og den naturlige kærlighed, som eksisterer Side 8 af 55

9 mellem en skaber og det, som han skaber, findes i sin stærkeste jordiske form mellem en moder og hendes barn. Undervis dine børn i den rette brug af formeringsevnen Forholdet mellem en mand og en kvinde er så betydningsfuldt, at vor himmelske Fader selv har sat Adam og Eva sammen som mand og hustru. Efter at have givet dem befaling om at adlyde ham, befalede han dem at blive frugtbare og mangfoldiggøre sig og opfylde jorden (se 1 Mosebog 1:28). Han gav dem ansvaret for at føde børn, sørge for dem og undervise dem i frelsens plan. Denne store befaling gælder også i dag for alle forældre på samme måde, som den gjorde for Adam og Eva. At overholde denne befaling er afgørende for frelsesplanen, hvorved alle Guds sønner og døtre kan vende tilbage til vor himmelske Fader og modtage det evige livs velsignelse. Den korrekte brug af den kraft, som hvert eneste menneske har til at skabe liv, er derfor afgørende for opfyldelsen af Herrens plan. Et af Satans hovedmål har siden familielivets begyndelse på jorden været at få mænd og kvinder til at misbruge denne kraft til at skabe liv. Han ønsker at overtale dem til at besmitte sig selv i denne jordiske prøvestand, så de ikke vil være i stand til fuldt ud at højne deres hovedroller som ægtemand og hustru og far og mor. Hvis han kan overtale dine børn til at misbruge deres formeringsevne, vil det måske lykkes for ham at holde dem borte fra at blive alt det, som Gud har planlagt for dem. Herren har pålagt forældre det ansvar at undervise deres børn i at forstå den rette brug af formeringsevnen. Dette ansvar kan ikke gives til nogen anden. Denne kraft må kun bruges i det lovlige ægteskabs hellighed. Som forælder er du den bedste til at hjælpe dine børn til at se deres formeringsevne i et rent, dydigt og guddommeligt perspektiv, snarere end i verdens udelukkende fysiske synspunkt herpå. Du er den bedste til at undervise dine børn i, at intimitet mand og hustru imellem styres af en retskaffen holdning overfor hinanden. Den mest hellige intimitet må finde sted i et forhold, som er karakteriseret af ægte kærlighed. Hvis vi virkelig elsker andre og ønsker, at de opnår evig glæde - hvis vi er vores broders vogter - så vil vore intime forhold som mand og hustru virke opbyggende snarere end fornedrende. Umoral, som kommer fra et ønske om selvisk glæde, vil være utænkelig. Begær er selvisk. Det drager derfor en mand og en kvinde, en bror og en søster, ind i et ulovligt eller uretfærdigt forhold til hinanden. Begær sløver sanserne og opmuntrer mennesker til stadigt mere bizarre anstrengelser for at føle glæde. Begærlige mænd og kvinder, gifte eller ugifte, vil være optaget af en selvisk mental eller fysisk tilfredsstillelse af deres lidenskab uden at føle den naturlige kærligheds glæde. En dydig opførsel afviser imidlertid ikke de fysiske sansers følelse eller glæde, men tilvejebringer en fuld og en tilfredsstillende nydelse. Ægte kærlighed - uskrømtet kærlighed - leder til lovlige og retskafne forhold, til kærlige, men dydige forhold udenfor ægteskabet og til retskaffen intimitet indenfor ægteskabet - indenfor de grænser, som Herren har sat. Der findes 3 evangeliske principper, som må forstås, før vi som enkeltpersoner kan overvinde virkningerne af vores faldne tilstand på jorden. For det første, så lever vi i en falden tilstand. Vi er på grund af vores kød underkastet de fristelser, som kommer i form af forkælelse af sig selv, selviskhed og stolthed. For det andet, så er vi alle afhængige af Frelseren og hans forsonende offer til at redde os fra vores faldne tilstand. Intet menneske kan fuldt ud overvinde virkningerne fra sit miljø og sin kultur, før man stoler på Frelseren. For det tredje, så kan vi overvinde faldets virkninger gennem evangeliets ordinanser og Side 9 af 55

10 gennem åndelig genfødsel. Når et menneske modtager Helligånden og søger Åndens gaver, så bliver dette menneske mere Kristus-lignende i sin natur - venlig, ren i hjertet, sagtmodig og kærlig. Vær omhyggelig i udvælgelsen af bøger om den menneskelige intimitet, når du underviser dine børn eller lader andre undervise dine børn i dette emne. Tendensen i meget af den nuværende litteratur er at fokusere på processerne i den seksuelle opførsel og at tilsidesætte de sociale og menneskelige konsekvenser af en upassende opførsel. Medmindre oplysningerne om de menneskelige forhold er i streng overensstemmelse med Guds åbenbarede ord, vil de i bedste fald være ufuldstændige og i værste fald sensuelle og djævelske både i indhold og hensigt. Når du søger viden om den menneskelige intimitet, så lad dig styre af den 13. trosartikel: "Vi tror, at vi må være ærlige, sandfærdige, kyske, velgørende og dydige og gøre godt mod alle. I virkeligheden kan vi sige, at vi følger Paulus' formaning: Vi tror alt, vi håber alt, vi har udholdt meget og håber at kunne udholde alt. Vi tragter efter alt, hvad der er dydigt, elskeligt, hvad der har godt lov eller er prisværdigt." De efterfølgende afsnit i denne vejledning vil give dig en specifik viden, som du kan bruge sammen med dine børn på ethvert punkt af deres udvikling. Konklusion Du er som forælder blevet givet det enestående ansvar at undervise dine børn i trofast at opfylde deres roller som evige mødre og fædre, sådan som Herren har lovet dem, som er trofaste. Husk altid, at dine børn er dine brødre og søstre, din himmelske Faders åndelige børn, som er blevet overgivet til din omsorg. Undervis dine børn gennem eksempel og forskrift i hvad en retskaffen forælder er og undervis dem i at værdsætte og forstå deres evige roller som mænd og kvinder og undervis dem i at bruge deres formeringsevne indenfor de grænser, som Herren har sat. Undervis dine børn i at vi er blevet givet en vidunderlig formeringsevne. Vi kan følge Satans vej og alene bruge disse evner til vores eget velbehag - og høste ulykke for os selv og andre. Men hvis vi forstår vores rolle, som er blevet givet af Gud, så vil vi forstå, at disse evner kun vil bringe os sand glæde, når de bruges til at opfylde Guds hensigter, og når de bruges på den måde, som Gud ønsker. Side 10 af 55

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Evangeliske principper

Evangeliske principper Evangeliske principper De [skal] komme til kundskab om deres forløser og hver enkelt detalje af hans lære, så de kan vide, hvordan de kan komme til ham og blive frelst. 1 Ne 15:14 Evangeliske principper

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

DmNdcwsAe STJERNE. Maj 1982. 1 31. Årgang Nummer 5

DmNdcwsAe STJERNE. Maj 1982. 1 31. Årgang Nummer 5 DmNdcwsAe STJERNE Maj 1982 1 31. Årgang Nummer 5 forandringer, STJERNE Organ Maj 1982 for Jesu Kristi Kirke af Årgang 131 Sidste Dages Hellige Nummer 5 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, N.

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Rapport. 150. Halvårige Konference. fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges. April 1981 130. Årgang Nummer 4

Rapport. 150. Halvårige Konference. fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges. April 1981 130. Årgang Nummer 4 Rapport fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges 150. Halvårige Konference April 1981 130. Årgang Nummer 4 Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige April 1981 Årgang 130 Nummer 4 Det

Læs mere

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer 9 L 99 MJJ!984 Årgang 133 Nummer dag et ' STJERNE INDHOLD Maj 1984 Årgang 133 Nummer 5 1 Hvad skal jeg da gøre med Jesus, der kaldes Kristus?" Præsident Gordon B. Hinckley 6 Genealogi og tempelarbejde,

Læs mere

Rapport fra den. ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ E--0ff-3. oktolier 1982

Rapport fra den. ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ E--0ff-3. oktolier 1982 Rapport fra den tii»;:;: i^lvårlige generalkonfereiip.;;;,^^.^iiiii-si'bt!;-'l irke ^af/sidste Dages --Ifeiiiii E--0ff-3. oktolier 1982 ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ NTJERIVE Organ for Jesu Kristi

Læs mere

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts.

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts. Nummer STJERNE Februar 1976 125. årgang 2 Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin 81-års fødselsdag den 28. marts. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Februar 1976 125. årgang Nummer

Læs mere

DE! STJERNE. Rapport fra. Jesu Kristi Kirke. af Sidste Dages Hellige. 149. årlige konference. Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10

DE! STJERNE. Rapport fra. Jesu Kristi Kirke. af Sidste Dages Hellige. 149. årlige konference. Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10 DE! STJERNE Rapport fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 149. årlige konference Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10 n'e'xdansåe. STJERNE Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Oktober

Læs mere

K Jii. 132. Årgang Nummer 3

K Jii. 132. Årgang Nummer 3 K Jii li Marts 1983 132. Årgang Nummer 3 STJERNE Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Marts 1983 Årgang 132 Nummer 3 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, Marion G. Romney, Gordon

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE I løssalg DETV dansåe- STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE April 1975 124. Årgang Nummer 4 Det første præsidentskab Spencer W. Kimball N. Eldon Tanner Marion G. Romney De tolvs

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Elevhæfte til Det Gamle Testamente Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2003 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

August 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 8. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

August 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 8. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Sti ernen J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige August 1987 136. årgang Nummer 8 August 1987 136. årgang Nummer 8 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De

Læs mere

Hvad er Herrens standard for moral? s. 32, 50

Hvad er Herrens standard for moral? s. 32, 50 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE MARTS 2014 Hvad er Herrens standard for moral? s. 32, 50 Guddommeligt forsyn for vildfarne børn, s. 16 Helbredelse efter misbrug, s. 12, 46 Læsning for de unge:

Læs mere

STJERNE. DEWidcmsÅe. Rapport fra den. Taler og meddelelser givet i Tabernaklet. Sidste Dages Hellige. Oktober 1982 131.

STJERNE. DEWidcmsÅe. Rapport fra den. Taler og meddelelser givet i Tabernaklet. Sidste Dages Hellige. Oktober 1982 131. DEWidcmsÅe STJERNE Rapport fra den 152. årlige generalkonference i Jesii Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Taler og meddelelser givet i Tabernaklet i Salt Lake City, Utah den 3. og 4. april 1982. Oktober

Læs mere

Lære og Pagter og Kirkens historie

Lære og Pagter og Kirkens historie Lære og Pagter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS MATERIALE Lære og Pagter og Kirkens historie Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften?" Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke?

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften? Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke? 138. ARGA . August 1989 138. årgang Nummer 8 Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning

Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning Oprettet: 7. december 2005 Forord Dette kursus fokuserer hovedsageligt på Det Gamle Testamentes lærdomme. Det omfatter også Moses' Bog og Abrahams Bog, som

Læs mere