VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN"

Transkript

1 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes. Dette er symbolet for fare, der advarer om potentielle risici for brugeren og andre. Foran advarsler vedrørende sikkerhed findes faresymbolet og følgende termer: FARE ADVARSEL Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner. Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, vil kunne forårsage alvorlige læsioner. Alle advarsler vedrørende sikkerhed giver specifikke detaljer om den mulige risiko og angiver, hvordan man kan reducere risikoen for læsioner, skade og elektrisk stød som følge af forkert brug af apparatet. Overhold følgende anvisninger nøje: - Anvend altid beskyttelseshandsker i forbindelse med udpakning og installation. - Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installation eller vedligeholdelse. - Installationen eller vedligeholdelsen skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparér eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre det kræves specifikt i brugervejledningen. - Strømforsyningskablet skal udskiftes af en autoriseret elektriker. Henvend dig til autoriserede servicecentre. - Dette apparat skal ekstrabeskyttes jævnfør stærkstrømsreglementet. - Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen. - For at opfylde de gældende sikkerhedsdirektiver for installation skal der anvendes en afbryderkontakt med en afstand på mindst 3 mm. - Brug ikke multistikdåser, hvis ovnen er udstyret med et stik. - Brug ikke forlængerledninger. - Ryk ikke strømforsyningskablet ud. - Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. DA1

2 - Brug ikke induktionspladen og sluk for apparatet for at undgå elektrisk stød (kun for modeller med induktionsfunktion), hvis overfladen er revnet. - Rør ikke ved apparatet med våde kropsdele, og brug det ikke med bare fødder. - Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af fødevarer. Enhver anden brug frarådes (f.eks. opvarmning af rum). Producenter fralægger sig ethvert ansvar for upassende brug eller for forkert indstilling af betjeningsknapperne. - Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Der bør udvises forsigtighed for at undgå at røre apparatets opvarmede dele. Små børn (0-3 år) og børn i alderen 3-8 år skal holdes borte fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn. - Apparatet kan bruges af børn på over 8 år og personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, hvis disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn. - Rør ikke ved apparatets opvarmede dele eller indvendige overflader under og efter brug, da de vil kunne forårsage forbrændinger. Undgå kontakt med klude eller andet brændbart materiale, indtil alle apparatets dele er fuldstændig afkølet. - Efter endt tilberedning skal ovndøren åbnes forsigtigt, så den varme luft eller damp kommer ud gradvist, inden retten tages ud. Når ovndøren er lukket, føres den varme luft ud af åbningen over betjeningspanelet. Ventilationsåbningen må aldrig blokeres. - Brug ovnhandsker til at fjerne gryder og tilbehør, og pas på ikke at røre opvarmede dele. - Anbring ikke brændbare materialer i eller i nærheden af apparatet: Der er risiko for brand, hvis ovnen bliver tændt ved et uheld. - Opvarm eller tilbered ikke mad i lukkede beholdere i apparatet. Det tryk, der udvikler sig inden i beholderen, kan medføre, at beholderen eksploderer, så apparatet beskadiges. - Anvend aldrig beholdere af syntetisk materiale. DA

3 - Varme fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Hold øje med tilberedningen af fedt- og olieholdige fødevarer. - Apparatet skal altid være under opsyn under tørring af madvarer. - Hvis du tilsætter spiritus (f.eks. rom, cognac, vin osv.) under tilberedningen, skal du huske på, at spiritus fordamper let ved høje temperaturer. Der kan gå ild i dampene, når de kommer i kontakt med det elektriske varmelegeme. - Anvend aldrig damprensere. - Rør ikke ved ovnen under selvrensningsprogrammet. Sørg for, at der ikke kommer børn i nærheden af ovnen under selvrensningsprogrammet. Overskydende spild skal fjernes fra ovnrummet, før selvrensningsprogrammet startes (kun for ovne med funktionen selvrens). - Brug kun den temperaturføler, der anbefales til denne ovn. - Brug ikke stærke slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til at rengøre ovndørens glasrude, da de kan ridse overfladen og ødelægge glasset. - Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren for at undgå risikoen for elektrisk stød. - Brug ikke aluminiumsfolie til at dække mad (kun for ovne, som leveres med tilberedningsudstyr). Bortskaffelse af husholdningsapparater - Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Gør apparatet ubrugeligt ved at klippe elkablet af. - Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationsvæsenet eller den butik, hvor produktet er købt. OPSTILLING Kontrollér, at ovnen ikke er blevet beskadiget under transporten, og at ovndøren lukker korrekt. Kontakt forhandleren eller Service, hvis der er problemer. For at undgå beskadigelser anbefales det, at ovnen ikke fjernes fra underlaget af polystyrenskum, før den skal installeres. FORBEREDELSE AF INDBYGNINGEN Alle tilstødende køkkenelementer skal være varmebestandige (min 90 C). Skær køkkenelementet til, så det passer, før ovnen installeres. Fjern omhyggeligt eventuel savsmuld og træspåner. Der må ikke være adgang til ovnens nederste del efter opstillingen. For at sikre produktets korrekte funktion må minimumsåbningen mellem bordplade og ovnens øverste kant ikke spærres. TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til forsyningsspændingen i hjemmet. Typepladen er anbragt på forkanten af ovnen (synlig, når døren er åben). Forsyningskablet (type H05 RR-F 3 x 1,5 mm ) må udelukkende udskiftes af en servicetekniker/elinstallatør. Henvend dig til autoriserede servicecentre. DA3

4 GENERELLE RÅD Før ovnen tages i brug: - Fjern papemballage, beskyttelsesfilm og klæbemærkater fra tilbehøret. - Tag tilbehøret ud af ovnen, og varm den op til 00 C i cirka en time, så lugten af beskyttelsesfedt og isoleringsmaterialer forsvinder. Under brug: - Anbring ikke tunge genstande på døren, da de kan beskadige døren. - Hold ikke fast i døren, og hæng ikke genstande på håndtaget. - Beklæd ikke ovnen indvendigt med alufolie. - Hæld aldrig vand direkte ind i en varm ovn. Emaljebelægningen kan blive beskadiget. - Træk ikke gryder og pander hen over bunden af ovnen, da de kan ødelægge belægningen. - Sørg for, at ledningerne på andre apparater ikke berører varme dele eller kommer i klemme i ovndøren. - Ovnen må ikke udsættes for opløsningsmidler. MILJØBESKYTTELSE Bortskaffelse af emballagen Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet ( men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. ). Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, Bortskaffelse af produktet - Dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktiv 00/96/EF, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). - Når dette produkt bortskaffes på korrekt vis, er brugeren med til at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. - Symbolet på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Energispareråd - Ovnen bør kun forvarmes, hvis det angives i tilberedningstabellen eller i opskriften. - Anvend mørke forme med emalje, da de absorberer varmen bedst. - Sluk ovnen 10/15 minutter, før den indstillede tilberedningstid er gået. Tilberedningen af retter, der kræver lang tilberedning, fortsætter. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING - Dette produkt er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med forordning ( ) nr. 1935/004. Produktet er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet 006/95/EF (der erstatter direktiv 73/3/EØF og efterfølgende ændringer) og beskyttelseskravene i EMC-direktivet 004/108/EØF. - Dette apparat opfylder kravene i de europæiske forordninger for øko-design nr. 65/014 og nr. 66/014 i overensstemmelse med den europæiske standard EN FEJLFINDINGSOVERSIGT Ovnen varmer ikke op: Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder i stikkontakten. Sluk for ovnen, og tænd for den igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. Den elektroniske programmeringsfunktion fungerer ikke: Hvis der vises " " på displayet efterfulgt af et tal, kontaktes Service. Meddel i ovenstående tilfælde, hvilket tal, der kommer efter bogstavet " ". SERVICE Før Service kontaktes: 1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i afsnittet "Fejlfinding".. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. DA4

5 Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, kontaktes Service. Oplys venligst: En kort beskrivelse af fejlen Ovntype og -model Servicenummeret (tallet står efter ordet Service på typepladen) er anbragt på højre kant af ovnrummet (synlig når døren er åben). Servicenummeret står også i garantibeviset. Fulde navn og adresse Telefonnummer. Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, kontaktes et autoriseret servicecenter (som garanti for brug af originale reservedele og en korrekt reparation). RENGØRING ADVARSEL - Anvend aldrig damprensere. - Apparatet skal være koldt, når det rengøres. - Tag stikket ud af stikkontakten. Ovnens yderside VIGTIGT: Brug aldrig ætsende rengøringsmidler eller slibemidler. Hvis nogen af disse produkter ved et uheld kommer i kontakt med apparatet, skal det omgående rengøres med en fugtig klud af mikrofibre. Rengør overfladerne med en fugtig klud af mikrofibre. Hvis ydersiden er meget snavset, skal den rengøres med en opløsning af vand og få dråber opvaskemiddel. Tør efter med en tør klud. Ovnens inderside VIGTIGT: brug ikke skure-/metalsvampe eller skrabere af metal, da brugen af dem med tiden kan ødelægge de emaljerede overflader og ruden i ovndøren. Lad ovnen køle af efter hver brug, og rengør den, mens den stadig er lun, så ophobning af fastbrændte madrester undgås (f.eks. madvarer med et højt sukkerindhold). Brug udelukkende specielle ovnrensemidler, og følg producentens anvisninger. Anvend et velegnet flydende rengøringsmiddel til rengøring af ruden i ovndøren. Ovndøren kan tages af hængslerne, så rengøringen lettes (se VEDLIGEHOLDELSE). Det øverste grillelement (se VEDLIGEHOLDELSE) kan sænkes (afhængigt af model), så ovnloftet kan rengøres. BEMÆRK: der kan forekomme kondens på indersiden af døren og på tætningen under lange tilberedninger af retter med højt væskeindhold (f.eks. pizza, grøntsager osv.). Når ovnen er kølet af, skal kondensen tørres af med en klud eller en svamp. Tilbehør: Vask altid tilbehøret med opvaskemiddel straks efter brug. Brug ovnhandsker, hvis tilbehøret er varmt. Madrester fjernes let med en børste eller svamp. Rengøring af bagbeklædningen og de katalytiske sidepaneler (afhængigt af model): VIGTIGT: anvend ikke slibemidler, grove børster, grydesvampe eller ovnrens, da den katalytiske overflade kan blive beskadiget, så den ikke længere er selvrensende. Varm den tomme ovn op til 00 C, og lad den stå på denne temperatur i ca. en time med varmluftsfunktionen. Når ovnen er kølet af, fjernes eventuelle madrester med en fugtig svamp. Rengøring af ovnen med funktionen selvrens: ADVARSEL - Rør ikke ved ovnen under selvrensningsprogrammet. - Sørg for, at der ikke kommer børn i nærheden af ovnen under selvrensningsprogrammet. Denne funktion gør det muligt at fjerne det snavs, der dannes under tilberedningen. Snavset forbrændes (ved en temperatur på ca. 500 C) og efterlader rester, der nemt kan fjernes med en våd svamp, når ovnen er kølet af. Funktionen selvrens skal ikke aktiveres efter hver tilberedning, men kun når ovnen er meget snavset, eller når der dannes os og ubehagelige lugte under både forvarmning og tilberedning. Hvis ovnen er installeret under en kogesektion, skal du kontrollere, at blussene eller kogepladerne er slukkede under selvrensningen (pyrolysen). Før selvrens aktiveres, skal alt tilbehør tages ud af ovnen. For at opnå en optimal rensning af døren skal du fjerne større madrester med en fugtig klud, før du igangsætter selvrensningen. Apparatet er udstyret med selvrensningsfunktioner: DA5

6 1. Økonomisk program (HURTIG SELVRENS/ØKO): Bruger ca. 5% mindre energi end standardprogrammet. Aktivér programmet regelmæssigt (når der er tilberedt kød mindst -3 gange i træk).. Standardprogram (SELVRENS): Sørger for en effektiv rensning af en meget snavset ovn. Efter et vist antal tilberedninger og afhængigt af graden af snavs bliver der under alle omstændigheder vist en meddelelse på displayet, når det anbefales at foretage en selvrens. BEMÆRK: under selvrensningsfunktionen er ovndøren blokeret. Døren kan ikke åbnes, før temperaturen i ovnrummet er nået ned på et sikkert niveau. VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL FJERNELSE AF DØREN Sådan fjernes ovndøren: 1. Luk ovndøren helt op.. Løft de to låse på hængslerne, og skub dem fremad så langt som muligt (Fig. 1). 3. Luk døren til blokeringsmekanismen (A), løft den (B) og drej den (C), til den frigøres (D) (Fig. ). Genmontering af døren: 1. Sæt hængslerne på plads.. Luk ovndøren helt op. 3. Sænk de to låse. 4. Luk døren. - Brug beskyttelseshandsker. - De angivne indgreb skal udføres, når ovnen er kold. - Tag stikket ud af stikkontakten. Fig. 1 Fig. SÆNKNING AF DET ØVERSTE VARMELEGEME (AFHÆNGIGT AF MODEL) 1. Fjern ovnribberne i siderne (Fig. 3).. Træk let ud i varmelegemet (Fig. 4), og sænk det (Fig. 5). 3. Varmelegemet sættes på plads igen ved at hæve det, idet du trækker det lidt mod dig selv. Sørg for, at varmelegemet anbringes korrekt på siderne. Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 DA6

7 UDSKIFTNING AF PÆREN Udskiftning af den bageste pære (afhængigt af model): 1. Tag stikket ud af stikkontakten.. Skru lampeglasset af (Fig. 6), skift pæren ud (se bemærkningen angående type), og skru lampeglasset på igen. 3. Sæt stikket i stikkontakten igen. Udskiftning af pæren i sidevæggen (afhængigt af model): 1. Tag stikket ud af stikkontakten.. Fjern ovnribberne i siderne (afhængigt af model) (Fig. 3). 3. Skub forsigtigt lampeglasset af med en skruetrækker (Fig. 7). 4. Skift pæren ud (se bemærkningen angående type) (Fig. 8). 5. Sæt lampeglasset på igen, og tryk det imod ovnvæggen, indtil det klikker på plads (Fig. 9). 6. Monter ovnribberne i siderne igen. 7. Sæt stikket i stikkontakten igen. Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 BEMÆRK: - Brug kun 5-40 W/30 V glødepærer af typen E-14, T300 C, eller halogenpærer 0-40 W/30 V af typen G9, T300 C. - Pæren i apparatet er specielt designet til elektriske apparater og er ikke egnet til almindelig belysning i husholdningen (Commission Regulation (EC) No 44/009). - Pærerne kan købes hos Service. VIGTIGT: - Halogenpærer må ikke håndteres med bare hænder, da de kan blive beskadiget af fingeraftryk. - Ovnen må ikke tages i brug, før lampeglasset er sat på plads igen. DA7

8 DA8

9 VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN SE AFSNITTET OM INSTALLATION ANGÅENDE TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN Betjeningspanel. Øverste varmelegeme/grill 3. Ventilator (ikke synlig) 4. Typeplade (må ikke fjernes) 5. Ovnlys 6. Ringvarmelegeme (ikke synligt) 7. Ventilator 8. Drejespid (afhængigt af model) 9. Nederste varmelegeme (ikke synligt) 10. Ovndør 11. Ribbernes placering (ribbens nummer er angivet på ovnens forkant) 1. Bagbeklædning BEMÆRK: - Ventilatoren aktiveres muligvis regelmæssigt under tilberedningen. Dette sker for at reducere energiforbruget. - Når ovnen er slukket efter endt tilberedning, fortsætter ventilatoren muligvis med at køre i et stykke tid. - Hvis ovndøren åbnes under tilberedningen, deaktiveres varmelegemerne. MEDFØLGENDE TILBEHØR Fig. A Fig. B Fig. C Fig. D A. RIST: Risten anvendes til grilning af mad eller som en støtte for gryder, tærteforme og andet ovnfast kogegrej. B. DRYPPEBAKKE: Dryppebakken anvendes til opsamling af fedt, når den er anbragt under risten, eller som en plade, når der f.eks. tilberedes kød, fisk, grøntsager, focacciaboller el. lign. C. BAGEPLADE: Bagepladen anvendes ved bagning af brød og kager, men også til stege og fisk en papillote osv. D. KØDTERMOMETER: Kødtermometeret måler madvarens kernetemperatur under tilberedningen. Antallet af tilbehør kan variere alt efter, hvilken model der er købt. TILBEHØR, DER IKKE MEDFØLGER Yderligere tilbehør kan købes separat hos Kundeservice. DA9

10 INDSÆTNING AF RISTE OG ANDET TILBEHØR I OVNEN 1. Før risten vandret ind med den hævede del "A" vendt opad (Fig. 1).. Når tilbehørsdelene bradepande og bageplade sættes i ovnen, skal fremspringet "B" på den flade del i siden vende opad (Fig. ). Fig. 1 Fig. BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET ELEKTRONISK PROGRAMMERINGSFUNKTION DISPLAY FUNKTIONSKNAP: tænding/slukning og valg af funktioner. NAVIGERINGSKNAP: navigering i menuen, regulering af forudindstillede værdier BEMÆRK: Knapperne er drejetrykknapper. De kommer ud, når der trykkes midt på dem. 3. TAST TIL VALG/BEKRÆFTELSE BEMÆRK: På displayet åbner med angivelser vedrørende denne tast. LISTE OVER FUNKTIONER Når funktionsknappen drejes, aktiveres ovnen: Displayet viser funktionerne eller de tilhørende undermenuer for den enkelte funktion. Undermenuerne er tilgængelige og kan vælges, når knappen placeres på funktionerne GRILL, SPECIALFUNKTIONER, INDSTILLINGER, BREAD/PIZZA (BRØD/PIZZA). BEMÆRK: Se tabellen på side 15 vedrørende listen over og beskrivelsen af funktionerne. BESKRIVELSE AF DISPLAYET I H G F A E B C D A. Visning af de aktive varmeelementer for de forskellige funktioner B. Symboler for tidsfunktioner: timer, tilberedningens varighed, tidspunktet for endt tilberedning, klokkeslæt C. Informationer om de valgte funktioner D. Auto-funktionen BREAD/PIZZA (BRØD/PIZZA) valgt E. Angivelse af, at ovndøren er låst under den automatiske rengøring (ikke tilgængelig på denne model) F. Ovntemperatur G. Funktionen "Selvrens" (ikke tilgængelig på denne model) H. Bruning I. Specialfunktioner: defrosting (optøning), keep warm (varmholdning), rising (dejhævning), Eco Forced Air (Øko varmluft) TÆNDING AF OVNEN - INDSTILLING AF SPROG Ved første tænding af ovnen viser displayet ENGLISH. Drej navigeringsknappen, indtil det ønskede sprog vises og tryk på 3 for at vælge det. DA10

11 INDSTILLING AF KLOKKESLÆT Efter indstilling af sprog skal klokkeslættet indstilles på uret. På displayet blinker de to timetal. 1. Drej navigeringsknappen, til det korrekte timetal vises.. Tryk på knappen 3 for at bekræfte. På displayet blinker de to minuttal. 3. Drej navigeringsknappen, til det korrekte minuttal vises. 4. Tryk på knappen 3 for at bekræfte. Se det følgende afsnit (INDSTILLINGER) vedrørende ændring af klokkeslættet, f.eks. efter en strømafbrydelse. VALG AF TILBEREDNINGSFUNKTIONER 1. Drej funktionsknappen til den valgte funktion: Tilberedningsindstillingerne vises på displayet.. Hvis de foreslåede parametre svarer til de ønskede værdi, trykkes der på tasten 3. Gå frem på nedenstående måde, hvis de skal ændres. INDSTILLING AF TEMPERATUR/GRILLEFFEKT Gå frem på følgende måde for at ændre temperaturen eller grilleffekten: 1. Drej navigeringsknappen, til den ønskede værdi vises.. Tryk på knappen 3 for at bekræfte. HURTIG FORVARME 1. Vælg funktionen Hurtig forvarme ved at dreje funktionsknappen, til den befinder sig ud for symbolet.. Bekræft med tasten 3 : Indstillingerne vises på displayet. 3. Hvis den foreslåede temperatur svarer til den ønskede temperatur, trykkes der på tasten 3. Gå frem som beskrevet i de foregående afsnit, hvis temperaturen skal ændres. Displayet viser PRE. Når den valgte temperatur er nået, vises den valgte værdi (f.eks. 00 C), og der lyder et lydsignal. Efter endt forvarmning vælger ovnen automatisk funktionen Over-/ undervarme. Sæt retten i ovnen, og start tilberedningen. 4. Hvis der ønskes en anden tilberedningsfunktion, drejes funktionsknappen, og den ønskede funktion vælges. INDSTILLING AF TILBEREDNINGENS VARIGHED Denne funktion gør tilberedning mulig i et bestemt tidsrum, der kan vare fra 1 minut til det maksimale tidsrum for den valgte funktion. Når den valgte tid er gået, slukker ovnen automatisk. 1. Når temperaturen er bekræftet, blinker symbolet.. Drej reguleringsknappen, til den ønskede tilberedningstid vises. 3. Bekræft tilberedningstiden med tryk på tasten 3. DA11

12 INDSTILLING AF KLOKKESLÆT FOR ENDT TILBEREDNING/UDSKUDT START VIGTIGT: Indstilling af udskudt start er mulig for følgende funktioner: FAST PREHEATING (HURTIG FORVARME), BREAD/PIZZA (BRØD/PIZZA). BEMÆRK: Med denne indstilling nås den valgte temperatur gradvist. Tilberedningstiderne er derfor lidt længere end angivet i tiberedningstabellen. Det er muligt at indstille klokkeslættet for endt tilberedning, så tilberedningens start udskydes i op til 3 timer og 59 minutter i forhold til det aktuelle klokkeslæt. Dette er kun muligt, når tilberedningens varighed er indstillet. Når tilberedningens varighed er indstillet, viser displayet klokkeslættet for endt tilberedning (f.eks. 15:45), og symbolet blinker. Gå frem på følgende måde for at udskyde tilberedningens afslutning og dermed også tilberedningens start: 1. Drej navigeringsknappen til det klokkeslæt, tilberedningen ønskes afsluttet (f.eks. 16:00).. Bekræft valget med tryk på tasten 3. De to prikker i klokkeslættet for endt tilberedning blinker for at angive, at indstillingen er udført korrekt. 3. Ovnen udsætter automatisk tilberedningens start, så retten er færdig på det indstillede klokkeslæt. MINUTUR Denne funktion kan kun bruges, når ovnen er slukket. Minuturet kan for eksempel anvendes til at kontrollere tilberedningstiden for pasta. Den maksimale indstilling er 3 time og 59 minutter. 1. Stil funktionsknappen på nul, og drej navigeringsknappen, til den ønskede tid vises.. Tryk på tasten 3 for at starte nedtællingen. Når den indstillede tid er forbi, viser displayet "END", og der lyder et lydsignal. Tryk på tasten 3 for at afbryde det (displayet viser det aktuelle klokkeslæt). VALG AF SPECIALFUNKTIONER Når mærket på funktionsknappen anbringes ud for symbolet, bliver der adgang til en undermenu, der indeholder fem specialfunktioner. Gå frem på følgende måde for at se, vælge og starte en af disse funktioner: 1. Drej funktionsknappen til symbolet : Displayet viser "DEFROST" (OPTØNING) sammen med symbolet for denne funktion.. Drej navigeringsknappen for at bladre i funktionslisten: DEFROST (OPTØNING), KEEP WARM (VARMHOLDNING), RISING (DEJHÆVNING), SLOW COOKING MEAT (LANGTIDSSTEGNING KØD), SLOW COOKING FISH (LANGTIDSSTEGNING FISK), ECO FORCED AIR (ØKO VARMLUFT). 3. Tryk på knappen 3 for at bekræfte. BRUNING Efter endt tilberedning foreslår displayet, at der udføres en efterbruning af retten (for de funktioner, der har mulighed for det). Denne funktion kan kun aktiveres, hvis der blev indstillet en tilberedningstid. Efter endt tilberedningstid viser displayet: "PRESS TO BROWN" (TRYK PÅ FOR BRUNING). Hvis der trykkes på tasten 3, starter ovnen efterbruningen med en varighed på 5 minutter. Funktionen kan udføres to gange. VALG AF FUNKTIONEN BRØD/PIZZA Når mærket på funktionsknappen anbringes ud for symbolet, bliver der adgang til en undermenu, der indeholder to funktioner til automatisk tilberedning af "brød" og "pizza". DA1

13 Brød Drej funktionsknappen til symbolet : Displayet viser "BREAD" (BRØD) sammen med ordet AUTO. Tryk på 3 for at vælge funktionen. Drej navigeringsknappen for at vælge den ønskede temperatur (mellem 180 C og 0 C), og bekræft med tasten 3. Drej navigeringsknappen for at indstille tilberedningens varighed, og tryk på 3 for at starte tilberedningen. Pizza Drej funktionsknappen til symbolet : Displayet viser "BREAD" (BRØD). Gå frem på følgende måde for at vælge funktionen "PIZZA": Drej navigeringsknappen: Der vises "PIZZA" på displayet. Tryk på 3 for at vælge funktionen. Drej navigeringsknappen for at vælge den ønskede temperatur (mellem 0 C og 50 C), og bekræft med tasten 3. Drej navigeringsknappen for at indstille tilberedningens varighed, og tryk på 3 for at starte tilberedningen. AUTOMATISK OVNRENGØRING Indhent yderligere oplysninger om denne funktion i kapitlet RENGØRING og funktionstabellen på side 15. Gå frem på følgende måde for at starte en automatisk rengøring (pyrolyse) af ovnen: 1. Drej funktionsknappen til symbolet : Displayet viser ordet PYRO.. Tryk på tasten 3 for at bekræfte valget og starte cyklussen pyro-rengøring. Drej navigeringsknappen for at vælge ECO rengøring: Displayet nederst til højre viser ECO. Tryk på tasten 3 for at starte det kortere program. Under rengøringen blokeres ovndøren automatisk, og symbolet vises på displayet. Ovndøren forbliver blokeret efter endt rengøring: Displayet viser COOL (afkøling) for at angive ovnens afkølingsfase. Når ovnen afkøles til en sikker temperatur, slukkes symbolet og displayet viser "END". 3. NB: Hvis den automatiske kontrolprocedure for dørlås ikke udføres korrekt, vises symbolet på displayet. Hvis døren omvendt forbliver lukket på grund af en fejl i låsesystemet, vises DOOR LATCHED på displayet. Hvis dette er tilfældet, skal kundeservice kontaktes. INDSTILLINGER Når mærket på funktionsknappen anbringes ud for symbolet, bliver der adgang til en undermenu, der indeholder fem displayindstillinger, der kan ændres. Sprog Drej navigeringsknappen, til "LANGUAGE" (SPROG) vises. Tryk på 3 for få adgang til indstillingen. Drej navigeringsknappen, indtil det ønskede sprog vises og tryk på knappen til bekræftelse 3. Ur Drej navigeringsknappen, til "CLOCK" (UR) vises. Ordet CLOCK (UR) vises på displayet. Se det foregående afsnit (INDSTILLING AF KLOKKESLÆT) vedrørende ændring af klokkeslættet. Eco Når ECO-funktionen er aktiveret (ON), slukker displayet, når ovnen er i standby, eller når der er gået 5 minutter efter endt tilberedning. Desuden deaktiveres ovnlyset under tilberedningen. Tryk på tasten 3, eller drej på en af knapperne for at se oplysningerne på displayet og tænde lyset. 1. Drej navigeringsknappen, til "ECO" (øko) vises.. Tryk på tasten 3 for at få adgang til indstillingerne (ON/OFF). 3. Drej navigeringsknappen for at vælge den ønskede indstilling, og bekræft med tasten Når der er valgt en tilberedningsfunktion og Eco-funktionen er aktiveret, slukkes ovnlyset, når der er gået 1 minut af tilberedningstiden og genaktiveres ved hver brugerhandling. DA13

14 Lydsignal Lydsignalet aktiveres eller deaktiveres således: 1. Drej navigeringsknappen, til "SOUND" (LYD) vises.. Tryk på tasten 3 for at få adgang til indstillingerne (ON/OFF). 3. Drej navigeringsknappen for at vælge den ønskede indstilling, og bekræft med tasten 3. Lysstyrke Gå frem på følgende måde for at ændre lysstyrken på displayet: 1. Drej navigeringsknappen, til "BRIGHTENESS" (LYSSTYRKE) vises.. Tryk på tasten 3 : Displayet viser tallet Drej navigeringsknappen for at øge eller mindske lysstyrken, og bekræft med tasten 3. DA14

15 TABEL OVER FUNKTIONSBESKRIVELSER FUNKTIONSKNAP OFF Til afbrydelse af tilberedningen og slukning af ovnen. LAMPE Til tænding/slukning af ovnlyset. DEFROST (OPTØNING) KEEP WARM (HOLD VARM) Bruges til hurtig optøning af madvarer. Det anbefales at anbringe maden på midterste ribbe. Lad madvaren blive i emballagen, så overfladen ikke tørrer ud. Til at holde netop tilberedte retter varme og sprøde (f.eks. kød, friturestegte retter, postejer). Det anbefales at anbringe maden på midterste ribbe. Funktionen kan ikke aktiveres, hvis ovntemperaturen er over 65 C. SPECIALFUNKTIONER RISING (DEJHÆVNING) SLOW COOKING MEAT (LANGTIDSSTEGNI NG KØD) Til optimal hævning af brød- og kagedej. Funktionen kan ikke aktiveres, hvis ovntemperaturen er over 40 C, da højere temperaturer påvirker hævningen. Stil dejen på. ribbe. Det er ikke nødvendigt at forvarme ovnen. Til langtidsstegning af kød ved 90 C. Denne funktion udfører en langtidsstegning, så kødet bliver mere mørt og saftigt. Det anbefales først at brune stegen i en stegepande, så kødsaften ikke siver ud. Tilberedningstiden varierer fra 4 timer for stege på 1 kg til 6-7 timer for stege på 3 kg. For at opnå optimale resultater bør ovndøren ikke åbnes under tilberedningen, og der bør anvendes et stegetermometer til at kontrollere kødets temperatur. SLOW COOKING FISH (LANGTIDSSTEGNI NG FISK) ECO FORCED AIR (ØKO VARMLUFT) Til langtidsstegning af fisk ved 85 C. Denne funktion udfører en langtidsstegning, så kødet bliver mere mørt og saftigt. Takket være de lave temperaturer bruner maden ikke, og resultatet svarer til tilberedning med damp. Tilberedningstiden varierer fra timer for 300 g fisk til 4-5 timer for 3 kg fisk. Hold så vidt muligt ovndøren lukket under tilberedningen, så varmen ikke slipper ud. Til tilberedning af steg og kød med fyld på én ribbe. Denne funktion bruger diskontinuerlig, let ventilator, hvilket forhindrer for kraftig udtørring af fødevarer. Ved denne ØKO-funktion forbliver ovnlyset slukket under tilberedningen og kan midlertidigt tændes ved at trykke på knappen til bekræftelse. Hold så vidt muligt ovndøren lukket under tilberedningen for at maksimere energieffektiviteten. Det anbefales at bruge 3. ribbe. Det er ikke nødvendigt at forvarme ovnen. OVER-/UNDERVARME Til tilberedning af enhver ret på en enkelt ribbe. Brug. ribbe. Til tilberedning af pizza og tærter med fyld bruges derimod 1. ribbe. Forvarm ovnen, før maden sættes ind. CONVECTION BAKE (VARMLUFTSBAGNING) Til tilberedning af kød og tærter med fyld på én ribbe. Brug. ribbe. Det anbefales at forvarme ovnen inden tilberedningen. VARMLUFT GRILL TURBO GRILL Til samtidig tilberedning på to ribber af (forskellige) retter, der skal tilberedes ved samme temperatur (f.eks.: fisk, grøntsager, kager). Funktionen gør samtidig tilberedning mulig, uden at smagen blandes. Det anbefales at bruge. ribbe ved tilberedning på én ribbe. Ved tilberedning på to ribber anbefales det at bruge 1. og 3. ribbe efter at have forvarmet ovnen. Til grilning af entrecote, grillspyd, medisterpølse, gratinering af grøntsager og ristning af brød. Det anbefales at anbringe maden på 4. ribbe. Ved grilning af kød anbefales det at anvende en dryppebakke til opsamling af kødsaften. Kom en halv liter vand i dryppebakken, og anbring den på 3. ribbe. Det er ikke nødvendigt at forvarme ovnen. Ovndøren skal holdes lukket under tilberedningen. Til stegning af store kødstykker (lammekølle, oksesteg, kylling). Anbring maden på de midterste ribber. Det anbefales at anvende en dryppebakke til opsamling af kødsaften. Kom en halv liter vand i dryppebakken, og anbring den på 1. eller. ribbe. Det er ikke nødvendigt at forvarme ovnen. Ovndøren skal holdes lukket under tilberedningen. Der kan anvendes drejespid (hvis det findes) sammen med denne funktion. DA15

16 FUNKTIONSKNAP (fortsætter) INDSTILLINGER Til indstilling af displayet (sprog, klokkeslæt, lysstyrke, lydsignalets lydstyrke, energibesparelse). BREAD/PIZZA (BRØD/PIZZA) AUTOMATIC OVEN CLEANING (AUTOMATISK OVNRENGØRING) Til bagning af forskellige typer og størrelser af brød og pizza. Denne funktion omfatter to programmer med forudindstillede indstillinger. Angiv ganske enkelt de krævede værdier (temperatur og tid), og ovnen udfører automatisk en optimal bagning. Anbring dejen på. ribbe efter at have forvarmet ovnen. Fjerner det snavs, der dannes under tilberedningen, ved hjælp af en rengøringsfunktion med meget høj temperatur (ca. 500 ). Der kan vælges to automatiske rengøringsfunktioner: en komplet funktion (PYRO) og en reduceret funktion (ØKO). Det anbefales, at den komplette funktion kun bruges, når ovnen er meget snavset, og at anvende den reducerede funktion, hvis rengøringsfunktionen udføres regelmæssigt. HURTIG FORVARME Til hurtig forvarmning af ovnen. DA16

17 TILBEREDNINGSTABEL Opskrift Funktion Forvarme Ribbe (fra bunden) Temperatur ( C) Forbere- Tilbehør delsestid: (min) Dryppebakke/bageplade på rist Dryppebakke/bageplade Ribbe : dryppebakke/bageplade på rist Kager med hævemiddel Oste- og æbletærter, strudel Småkager Vandbakkelser Marengs Brød/pizza/ focacciaboller Brød Tærteform på rist Ribbe 3: Tærteform på rist Ribbe 1: Tærteform på rist Dryppebakke/bageplade eller tærteform på rist Ribbe 3: Tærteform på rist Ribbe 1: Tærteform på rist Dryppebakke/bageplade Ribbe 3: rist Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade Dryppebakke/bageplade Ribbe 3: Bradepande på rist Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade Dryppebakke/bageplade Ribbe 3: Bradepande på rist Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade Dryppebakke/bageplade Ribbe 3: Bradepande på rist Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade (Brød) Pizza (Pizza) Frossen pizza Grøntsagstærter, quiche Vol-au-vent/ butterdejssnitter Lasagne/pastaret i ovn/ cannelloni/postejer DA17 Ribbe 3: Bradepande på rist Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade Tærteform på rist Ribbe 3: Tærteform på rist Ribbe : Tærteform på rist Dryppebakke/bageplade Ribbe 3: Bradepande på rist Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade Dryppebakke eller bradepande på rist

18 Opskrift Funktion Forvarme Ribbe (fra bunden) Temperatur ( C) Forberedelsestid: (min) Tilbehør Lam/kalv/okse/svin 1 kg Kylling, kanin, and 1 kg Kalkun/gås 3 kg 1/ Dryppebakke eller bradepande på rist Dryppebakke eller bradepande på rist Dryppebakke eller bradepande på rist Fisk i fad (filet, hel) Fyldte grøntsager (tomater, courgetter, auberginer) Dryppebakke eller bradepande på rist Bradepande på rist Toast (høj) -5 Fiskekoteletter/-fileter - 4 (middel) 0-35 Medisterpølse/grillspyd/ spareribs/hakkebøf - 4 Stegt kylling 1-1,3 kg - -3 (middel - høj) (middel) (høj) Oksesteg - rød 1 kg - (middel) Lammekølle/skank - (middel) Ovnstegte kartofler - (middel) Ribbe : Drejespid (afhængigt af model) Ribbe 4: rist (vendes, når halvdelen af tilberedningstiden er gået) Ribbe 3: dryppebakke med vand Ribbe 4: rist (vendes, når halvdelen af tilberedningstiden er gået) Ribbe 3: dryppebakke med vand Ribbe : rist (vendes, når /3 af tilberedningstiden er gået) Ribbe 1: dryppebakke med vand Ribbe : drejespid (afhængigt af model) Ribbe 1: dryppebakke med vand Bradepande på rist (vendes om nødvendigt, når /3 af tilberedningstiden er gået) Dryppebakke eller bradepande på rist (vendes om nødvendigt, når /3 af tilberedningstiden er gået) Dryppebakke/bageplade (vend om nødvendigt retten, når /3 af tilberedningstiden er gået) Grøntsagsgratin - 3 (høj) Bradepande på rist Lasagne og kød * Kød og kartofler * Fisk og grøntsager * Fyldt steg * Ribbe 3: Bradepande på rist Ribbe 1: Dryppebakke eller bradepande på rist Ribbe 3: Bradepande på rist Ribbe 1: Dryppebakke eller bradepande på rist Ribbe 3: Bradepande på rist Ribbe 1: Dryppebakke eller bradepande på rist Dryppebakke eller bradepande på rist Udskårne kødstykker (kanin, kylling, lam) * Dryppebakke eller bradepande på rist * Tilberedningstider er omtrentlige. Maden kan tages ud af ovnen på forskellige tidspunkter afhængig af personlig præference. DA18

19 PROGRAMMEREDE OPSKRIFTER (i overensstemmelse med bestemmelse IEC :011-1 og DIN :07:07) Opskrift Funktion Forvarme Ribbe (fra bunden) IEC : Temp. ( C) Forberedelsestid: Tilbehør og bemærkninger (min) Småkager af mørdej (Shortbread) IEC : Mindre kager (Small cakes) IEC : Lagkagebunde uden fedtstoffer (Fatfree sponge cake) IEC : To æbletærter (Two apple pies) IEC : Dryppebakke/bageplade Ribbe 3: bageplade Ribbe 1: dryppebakke/bageplade Dryppebakke/bageplade Ribbe 3: bageplade Ribbe 1: dryppebakke/bageplade Tærteform på rist Ribbe 3: Tærteform på rist Ribbe 1: Tærteform på rist Tærteform på rist Ribbe 3: Tærteform på rist Ribbe 1: Tærteform på rist Toast* (høj) 3-5 Rist IEC : ,3 Hakkebøf* (høj) DIN : Ribbe 4: rist (vendes, når halvdelen af tilberedningstiden er gået) Ribbe 3: dryppebakke med vand Æbletærte, bradepandekage (Apple cake, yeast tray cake) DIN : Dryppebakke/bageplade Flæskesteg DIN :07 bilag C Ribbe 3: bageplade Ribbe 1: dryppebakke/bageplade Ribbe 3: grill Ribbe : dryppebakke med vand (kom mere vand i efter behov) Flad tærte Dryppebakke/bageplade Ribbe 3: bageplade Ribbe 1: dryppebakke/bageplade Tilberedningstabellen foreslår de optimale funktioner og temperaturer, så der opnås det bedste resultat for hver opskriftstype. Når der tilberedes med varmluft på én ribbe, anbefales det at bruge 3. ribbe og den temperatur, der foreslås for "VARMLUFT" på flere ribber. Angivelsen i tabellen er beregnet uden brug af glideskinnerne. Foretag test uden glideskinne. * Når grillen anvendes, anbefales det at holde en afstand på 3-4 cm fra grillens forkant, så det er lettere at trække maden ud. Energieffektivitetsklasse (i henhold til EN :013-07). For at foretage testen skal den dedikerede tabel anvendes. DA19

20 RÅD Sådan læses tilberedningstabellen Tabellen angiver, hvilken funktion det er bedst at bruge til en bestemt madvare, der skal tilberedes på én ribbe eller flere ribber samtidigt. Tilberedningstiderne gælder fra det tidspunkt, retten sættes i ovnen, bortset fra tilberedninger, der kræver forvarmning. Temperaturerne og tilberedningstiderne er kun vejledende, og de afhænger af mængden af madvarer og den anvendte type tilbehør. Start med de laveste, anbefalede værdier, og fortsæt med de højere værdier, hvis retten ikke er tilberedt tilstrækkeligt. Brug det medfølgende tilbehør, og anvend om muligt tærteforme og bradepander af mørkt metal. Gryder og tilbehør af pyrex eller stentøj kan også anvendes, men dette forlænger tilberedningstiderne lidt. Følg rådene i tilberedningstabellen vedrørende valg af det medfølgende tilbehør, der skal placeres på de forskellige ribber, så det bedste resultat opnås. Samtidig tilberedning af forskellige madvarer Når funktionen "VARMLUFT" anvendes, kan der tilberedes forskellige madvarer, der kræver samme temperatur, samtidigt (f.eks. fisk og grøntsager) på forskellige ribber. Tag de madvarer, der kræver kortere tilberedningstid, ud af ovnen, og fortsæt tilberedningen af de madvarer, der kræver længere tilberedningstid. Dessert - Tilbered desserter med over-/undervarme på én ribbe. Brug tærteforme af mørkt metal, og anbring dem på den medfølgende rist. Ved tilberedninger på flere ribber skal varmluftfunktionen anvendes, og tærteformene skal anbringes forskudt på ristene, så luften cirkulerer bedre. - Brug en tandstikker til at kontrollere, om tærten er færdigbagt. Den er bagt, hvis tandstikkeren er tør. - Hvis der anvendes tærteforme med slip-let belægning, må formenes kanter ikke smøres, da dette kan medføre, at bagværket ikke hæver ensartet. - Hvis bagværket falder sammen under tilberedningen, skal der tilberedes ved en lavere temperatur næste gang. Desuden kan der bruges mindre væske, og dejen kan omrøres mere forsigtigt. - Når der tilberedes frugt- eller ostetærter, skal funktionen "CONVECTION BAKE" (VARMLUFTSBAGNING) anvendes. Hvis tærtens bund er for fugtig, skal der anvendes en ribbe på et lavere niveau. Drys tærtebunden med rasp eller knust kiks, før fyldet kommes på. Kød - Brug en bradepande eller et velegnet ovnfast fad af passende størrelse til kødet. Det anbefales at komme lidt bouillon i bunden af fadet, når der tilberedes stege, da det gør stegen mere saftig og velsmagende. Lad stegen hvile i ovnen i min efter endt tilberedning, eller pak den ind i alufolie. - Grill udskåret kød af ensartet tykkelse, så der opnås en ensartet tilberedning. Tykke kødstykker kræver længere tilberedningstid. Anbring derfor risten på en af de laveste ribber, for at undgå at kødets overflade bliver brændt under grilningen. Vend kødet, når /3 af tilberedningstiden er gået. Ved grilning af kød anbefales det at anbringe en dryppebakke med en halv liter vand lige under risten med kødstykkerne til opsamling af kødsaften. Kom mere vand i efter behov. Drejespid (kun i nogle modeller) Dette tilbehør bruges til ensartet stegning af store kødstykker og fjerkræ. Sæt kødet på spiddet (bind fjerkræ sammen med kødsnor), og sørg for, at det sidder godt fast, før spiddet sættes på plads på ovnens forvæg og anbringes, så det hviler på støtten. Det anbefales at anbringe en dryppebakke med en halv liter vand på første ribbe, så dannelse af os undgås, og kødsaften opsamles. Spiddet er forsynet med et greb af plast, der skal fjernes inden tilberedningen. Plastgrebet bruges efter endt tilberedning for at undgå forbrændinger, når maden tages ud af ovnen. Pizza Smør bradepanden let, så pizzaen får en sprød bund. Fordel mozzarellaosten på pizzaen, når /3 af tilberedningstiden er gået. Funktionen Dejhævning Det anbefales at dække dejen til med et fugtigt klæde, inden den sættes i ovnen. Dejhævning i ovn varer ca. 1/3 mindre end normal dejhævning ved stuetemperatur (0-5 C). Hævning af 1 kg dej tager ca. 1 time. DA0

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner.

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner. VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE 3da56229.fm Page 35 Friday, April 16, 2004 5:50 PM BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE Det

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD ØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE EJL INDINGSOVERSIGT SERVICE

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD ØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE EJL INDINGSOVERSIGT SERVICE 31056229aDK.fm Page 35 Wednesday, July 26, 2006 5:43 PM BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD ØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE EJL INDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner.

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner. VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 5 MILJØBESKYTTELSE... 5 INSTALLATION... 6 FORBEREDELSE AF INDBYGNINGSNICHEN... 6 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN... 6 GENERELLE RÅD... 6 APPARATET...

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL DA1

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL DA1 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden: www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugsvejledning og selve apparatet

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN En mere detaljeret og dybdegående Brugsanvisning kan downloades fra www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugsvejledning og selve apparatet

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden: www.whirlpool.eu VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugsvejledning og selve apparatet

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugs- og vedligeholdelsesanvisninger

Brugs- og vedligeholdelsesanvisninger DA Brugs- og vedligeholdelsesanvisninger VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden: www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

FARE ADVARSEL. Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden:

FARE ADVARSEL. Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden: DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN Disse anvisninger vil også stå til rådighed på hjemmesiden: www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Opstilling 8 Oplysninger om miljøhensyn 9 EU-overensstemmelseserklæring 9 Fejlfindingsoversigt 9 Service

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Opstilling 8 Oplysninger om miljøhensyn 9 EU-overensstemmelseserklæring 9 Fejlfindingsoversigt 9 Service Brugsanvisning Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Opstilling 8 Oplysninger om miljøhensyn 9 EU-overensstemmelseserklæring 9 Fejlfindingsoversigt 9 Service 10 Rengøring 10 Vedligeholdelse 11

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening.

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening. VIGTIGE ANVISNINGER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Gem brugsanvisningen Bemærk: Dette symbol fremhæver gode råd og vigtige oplysninger til brugeren. Fjern al emballage inden i

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne håndbog og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL:

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 136 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 138 3. MILJØHENSYN... 140 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 141 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 142 6. FRONTPANEL...

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit produkt på www.bauknecht.eu/register DA Download Sikkerhedsforskrifterne

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner.

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner. VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug GB DK SE CONVECTION OVEN Instruction booklet for Installation - Use - Maintenance VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug VARMLUFTSUGN Instruktioner för: Inkoppling - Underhåll

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65EAE40112

INDBYGNINGSOVN 65EAE40112 INDBYGNINGSOVN 65EAE40112 HN 10064 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN H 196 CX

INDBYGNINGSOVN H 196 CX DK INDBYGNINGSOVN H 196 CX Brugs- og vedligeholdelsesanvisning TÆNK PÅ ØKOLOGI SAMMEN MED OS. GENBRUG EMBALLAGEN. Vi bidrager til at værne om miljøet. Derfor er vores emballage 100% genanvendeligt, og

Læs mere

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A CE92GPX 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709113889 Gaspladen: 6 brændere: Venstre bag /frem: 1,00 kw-hurtig 4,00 kw Midte bag/frem: 1,75 kw-1,00 kw Højre

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 INDEN TILSLUTNINGEN OPSTILLING Stil ovnen i passende afstand af andre varmekilder. For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

SFP4120PZ. Funktioner. linea 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+

SFP4120PZ. Funktioner. linea 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+ SFP4120PZ 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709215354 45 cm høj kompaktovn 10 funktioner Ovnvolumen: Netto: 36 liter Brutto:

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

INDBYGNINGSOVN. BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV. Installations- og betjeningsvejledning

INDBYGNINGSOVN. BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV. Installations- og betjeningsvejledning INDBYGNINGSOVN BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV Installations- og betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præsentation af ovnen 2. Advarsler 3. Klargøring til installation

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill AGL35 Nederlands Deutsch Français English Italiano Español Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill Mode d'emploi four avec grill Instruction

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

2 2.1 1.1 1.2 2.2 2.3 1.1.1 1.2.3 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.2.1 2.2.4 2.2.2 2.2.3 2.3.2 2.3.1. 555 min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz

2 2.1 1.1 1.2 2.2 2.3 1.1.1 1.2.3 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.2.1 2.2.4 2.2.2 2.2.3 2.3.2 2.3.1. 555 min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz 0 I 8 585 230V/50HZ W max 3570 W Made in EU AR46 II 1 Mod. 5H- 196 N Typ. 1HV111C2 Cod. 901015093 Serie: 071212776 BRANDT APPLIANCES SAS 7 rue Henri Becquerel 92500 RUEIL MALMAISON 20 50 50 20 = = 550

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Læs denne vejledning grundigt, før ovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Hvis vejledningen følges, vil du kunne have glæde af ovnen i mange år fremover.

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...s. 2 2 DANSK SUNDHED & SIKKERHED og INSTALLATIONSVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Med henblik på

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW82N-B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere