VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN"

Transkript

1 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes. Dette er symbolet for fare, der advarer om potentielle risici for brugeren og andre. Foran advarsler vedrørende sikkerhed findes faresymbolet og følgende termer: FARE ADVARSEL Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner. Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, vil kunne forårsage alvorlige læsioner. Alle advarsler vedrørende sikkerhed giver specifikke detaljer om den mulige risiko og angiver, hvordan man kan reducere risikoen for læsioner, skade og elektrisk stød som følge af forkert brug af apparatet. Overhold følgende anvisninger nøje: - Anvend altid beskyttelseshandsker i forbindelse med udpakning og installation. - Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installation eller vedligeholdelse. - Installationen eller vedligeholdelsen skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparér eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre det kræves specifikt i brugervejledningen. - Strømforsyningskablet skal udskiftes af en autoriseret elektriker. Henvend dig til autoriserede servicecentre. - Dette apparat skal ekstrabeskyttes jævnfør stærkstrømsreglementet. - Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen. - For at opfylde de gældende sikkerhedsdirektiver for installation skal der anvendes en afbryderkontakt med en afstand på mindst 3 mm. - Brug ikke multistikdåser, hvis ovnen er udstyret med et stik. - Brug ikke forlængerledninger. - Ryk ikke strømforsyningskablet ud. - Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. DA1

2 - Brug ikke induktionspladen og sluk for apparatet for at undgå elektrisk stød (kun for modeller med induktionsfunktion), hvis overfladen er revnet. - Rør ikke ved apparatet med våde kropsdele, og brug det ikke med bare fødder. - Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af fødevarer. Enhver anden brug frarådes (f.eks. opvarmning af rum). Producenter fralægger sig ethvert ansvar for upassende brug eller for forkert indstilling af betjeningsknapperne. - Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Der bør udvises forsigtighed for at undgå at røre apparatets opvarmede dele. Små børn (0-3 år) og børn i alderen 3-8 år skal holdes borte fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn. - Apparatet kan bruges af børn på over 8 år og personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, hvis disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn. - Rør ikke ved apparatets opvarmede dele eller indvendige overflader under og efter brug, da de vil kunne forårsage forbrændinger. Undgå kontakt med klude eller andet brændbart materiale, indtil alle apparatets dele er fuldstændig afkølet. - Efter endt tilberedning skal ovndøren åbnes forsigtigt, så den varme luft eller damp kommer ud gradvist, inden retten tages ud. Når ovndøren er lukket, føres den varme luft ud af åbningen over betjeningspanelet. Ventilationsåbningen må aldrig blokeres. - Brug ovnhandsker til at fjerne gryder og tilbehør, og pas på ikke at røre opvarmede dele. - Anbring ikke brændbare materialer i eller i nærheden af apparatet: Der er risiko for brand, hvis ovnen bliver tændt ved et uheld. - Opvarm eller tilbered ikke mad i lukkede beholdere i apparatet. Det tryk, der udvikler sig inden i beholderen, kan medføre, at beholderen eksploderer, så apparatet beskadiges. - Anvend aldrig beholdere af syntetisk materiale. DA

3 - Varme fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Hold øje med tilberedningen af fedt- og olieholdige fødevarer. - Apparatet skal altid være under opsyn under tørring af madvarer. - Hvis du tilsætter spiritus (f.eks. rom, cognac, vin osv.) under tilberedningen, skal du huske på, at spiritus fordamper let ved høje temperaturer. Der kan gå ild i dampene, når de kommer i kontakt med det elektriske varmelegeme. - Anvend aldrig damprensere. - Rør ikke ved ovnen under selvrensningsprogrammet. Sørg for, at der ikke kommer børn i nærheden af ovnen under selvrensningsprogrammet. Overskydende spild skal fjernes fra ovnrummet, før selvrensningsprogrammet startes (kun for ovne med funktionen selvrens). - Brug kun den temperaturføler, der anbefales til denne ovn. - Brug ikke stærke slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til at rengøre ovndørens glasrude, da de kan ridse overfladen og ødelægge glasset. - Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren for at undgå risikoen for elektrisk stød. - Brug ikke aluminiumsfolie til at dække mad (kun for ovne, som leveres med tilberedningsudstyr). Bortskaffelse af husholdningsapparater - Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Gør apparatet ubrugeligt ved at klippe elkablet af. - Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationsvæsenet eller den butik, hvor produktet er købt. OPSTILLING Kontrollér, at ovnen ikke er blevet beskadiget under transporten, og at ovndøren lukker korrekt. Kontakt forhandleren eller Service, hvis der er problemer. For at undgå beskadigelser anbefales det, at ovnen ikke fjernes fra underlaget af polystyrenskum, før den skal installeres. FORBEREDELSE AF INDBYGNINGEN Alle tilstødende køkkenelementer skal være varmebestandige (min 90 C). Skær køkkenelementet til, så det passer, før ovnen installeres. Fjern omhyggeligt eventuel savsmuld og træspåner. Der må ikke være adgang til ovnens nederste del efter opstillingen. For at sikre produktets korrekte funktion må minimumsåbningen mellem bordplade og ovnens øverste kant ikke spærres. TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til forsyningsspændingen i hjemmet. Typepladen er anbragt på forkanten af ovnen (synlig, når døren er åben). Forsyningskablet (type H05 RR-F 3 x 1,5 mm ) må udelukkende udskiftes af en servicetekniker/elinstallatør. Henvend dig til autoriserede servicecentre. DA3

4 GENERELLE RÅD Før ovnen tages i brug: - Fjern papemballage, beskyttelsesfilm og klæbemærkater fra tilbehøret. - Tag tilbehøret ud af ovnen, og varm den op til 00 C i cirka en time, så lugten af beskyttelsesfedt og isoleringsmaterialer forsvinder. Under brug: - Anbring ikke tunge genstande på døren, da de kan beskadige døren. - Hold ikke fast i døren, og hæng ikke genstande på håndtaget. - Beklæd ikke ovnen indvendigt med alufolie. - Hæld aldrig vand direkte ind i en varm ovn. Emaljebelægningen kan blive beskadiget. - Træk ikke gryder og pander hen over bunden af ovnen, da de kan ødelægge belægningen. - Sørg for, at ledningerne på andre apparater ikke berører varme dele eller kommer i klemme i ovndøren. - Ovnen må ikke udsættes for opløsningsmidler. MILJØBESKYTTELSE Bortskaffelse af emballagen Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet ( men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. ). Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, Bortskaffelse af produktet - Dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktiv 00/96/EF, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). - Når dette produkt bortskaffes på korrekt vis, er brugeren med til at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. - Symbolet på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Energispareråd - Ovnen bør kun forvarmes, hvis det angives i tilberedningstabellen eller i opskriften. - Anvend mørke forme med emalje, da de absorberer varmen bedst. - Sluk ovnen 10/15 minutter, før den indstillede tilberedningstid er gået. Tilberedningen af retter, der kræver lang tilberedning, fortsætter. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING - Dette produkt er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med forordning ( ) nr. 1935/004. Produktet er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet 006/95/EF (der erstatter direktiv 73/3/EØF og efterfølgende ændringer) og beskyttelseskravene i EMC-direktivet 004/108/EØF. - Dette apparat opfylder kravene i de europæiske forordninger for øko-design nr. 65/014 og nr. 66/014 i overensstemmelse med den europæiske standard EN FEJLFINDINGSOVERSIGT Ovnen varmer ikke op: Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder i stikkontakten. Sluk for ovnen, og tænd for den igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. Den elektroniske programmeringsfunktion fungerer ikke: Hvis der vises " " på displayet efterfulgt af et tal, kontaktes Service. Meddel i ovenstående tilfælde, hvilket tal, der kommer efter bogstavet " ". SERVICE Før Service kontaktes: 1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i afsnittet "Fejlfinding".. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. DA4

5 Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, kontaktes Service. Oplys venligst: En kort beskrivelse af fejlen Ovntype og -model Servicenummeret (tallet står efter ordet Service på typepladen) er anbragt på højre kant af ovnrummet (synlig når døren er åben). Servicenummeret står også i garantibeviset. Fulde navn og adresse Telefonnummer. Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, kontaktes et autoriseret servicecenter (som garanti for brug af originale reservedele og en korrekt reparation). RENGØRING ADVARSEL - Anvend aldrig damprensere. - Apparatet skal være koldt, når det rengøres. - Tag stikket ud af stikkontakten. Ovnens yderside VIGTIGT: Brug aldrig ætsende rengøringsmidler eller slibemidler. Hvis nogen af disse produkter ved et uheld kommer i kontakt med apparatet, skal det omgående rengøres med en fugtig klud af mikrofibre. Rengør overfladerne med en fugtig klud af mikrofibre. Hvis ydersiden er meget snavset, skal den rengøres med en opløsning af vand og få dråber opvaskemiddel. Tør efter med en tør klud. Ovnens inderside VIGTIGT: brug ikke skure-/metalsvampe eller skrabere af metal, da brugen af dem med tiden kan ødelægge de emaljerede overflader og ruden i ovndøren. Lad ovnen køle af efter hver brug, og rengør den, mens den stadig er lun, så ophobning af fastbrændte madrester undgås (f.eks. madvarer med et højt sukkerindhold). Brug udelukkende specielle ovnrensemidler, og følg producentens anvisninger. Anvend et velegnet flydende rengøringsmiddel til rengøring af ruden i ovndøren. Ovndøren kan tages af hængslerne, så rengøringen lettes (se VEDLIGEHOLDELSE). Det øverste grillelement (se VEDLIGEHOLDELSE) kan sænkes (afhængigt af model), så ovnloftet kan rengøres. BEMÆRK: der kan forekomme kondens på indersiden af døren og på tætningen under lange tilberedninger af retter med højt væskeindhold (f.eks. pizza, grøntsager osv.). Når ovnen er kølet af, skal kondensen tørres af med en klud eller en svamp. Tilbehør: Vask altid tilbehøret med opvaskemiddel straks efter brug. Brug ovnhandsker, hvis tilbehøret er varmt. Madrester fjernes let med en børste eller svamp. Rengøring af bagbeklædningen og de katalytiske sidepaneler (afhængigt af model): VIGTIGT: anvend ikke slibemidler, grove børster, grydesvampe eller ovnrens, da den katalytiske overflade kan blive beskadiget, så den ikke længere er selvrensende. Varm den tomme ovn op til 00 C, og lad den stå på denne temperatur i ca. en time med varmluftsfunktionen. Når ovnen er kølet af, fjernes eventuelle madrester med en fugtig svamp. Rengøring af ovnen med funktionen selvrens: ADVARSEL - Rør ikke ved ovnen under selvrensningsprogrammet. - Sørg for, at der ikke kommer børn i nærheden af ovnen under selvrensningsprogrammet. Denne funktion gør det muligt at fjerne det snavs, der dannes under tilberedningen. Snavset forbrændes (ved en temperatur på ca. 500 C) og efterlader rester, der nemt kan fjernes med en våd svamp, når ovnen er kølet af. Funktionen selvrens skal ikke aktiveres efter hver tilberedning, men kun når ovnen er meget snavset, eller når der dannes os og ubehagelige lugte under både forvarmning og tilberedning. Hvis ovnen er installeret under en kogesektion, skal du kontrollere, at blussene eller kogepladerne er slukkede under selvrensningen (pyrolysen). Før selvrens aktiveres, skal alt tilbehør tages ud af ovnen. For at opnå en optimal rensning af døren skal du fjerne større madrester med en fugtig klud, før du igangsætter selvrensningen. Apparatet er udstyret med selvrensningsfunktioner: DA5

6 1. Økonomisk program (HURTIG SELVRENS/ØKO): Bruger ca. 5% mindre energi end standardprogrammet. Aktivér programmet regelmæssigt (når der er tilberedt kød mindst -3 gange i træk).. Standardprogram (SELVRENS): Sørger for en effektiv rensning af en meget snavset ovn. Efter et vist antal tilberedninger og afhængigt af graden af snavs bliver der under alle omstændigheder vist en meddelelse på displayet, når det anbefales at foretage en selvrens. BEMÆRK: under selvrensningsfunktionen er ovndøren blokeret. Døren kan ikke åbnes, før temperaturen i ovnrummet er nået ned på et sikkert niveau. VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL FJERNELSE AF DØREN Sådan fjernes ovndøren: 1. Luk ovndøren helt op.. Løft de to låse på hængslerne, og skub dem fremad så langt som muligt (Fig. 1). 3. Luk døren til blokeringsmekanismen (A), løft den (B) og drej den (C), til den frigøres (D) (Fig. ). Genmontering af døren: 1. Sæt hængslerne på plads.. Luk ovndøren helt op. 3. Sænk de to låse. 4. Luk døren. - Brug beskyttelseshandsker. - De angivne indgreb skal udføres, når ovnen er kold. - Tag stikket ud af stikkontakten. Fig. 1 Fig. SÆNKNING AF DET ØVERSTE VARMELEGEME (AFHÆNGIGT AF MODEL) 1. Fjern ovnribberne i siderne (Fig. 3).. Træk let ud i varmelegemet (Fig. 4), og sænk det (Fig. 5). 3. Varmelegemet sættes på plads igen ved at hæve det, idet du trækker det lidt mod dig selv. Sørg for, at varmelegemet anbringes korrekt på siderne. Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 DA6

7 UDSKIFTNING AF PÆREN Udskiftning af den bageste pære (afhængigt af model): 1. Tag stikket ud af stikkontakten.. Skru lampeglasset af (Fig. 6), skift pæren ud (se bemærkningen angående type), og skru lampeglasset på igen. 3. Sæt stikket i stikkontakten igen. Udskiftning af pæren i sidevæggen (afhængigt af model): 1. Tag stikket ud af stikkontakten.. Fjern ovnribberne i siderne (afhængigt af model) (Fig. 3). 3. Skub forsigtigt lampeglasset af med en skruetrækker (Fig. 7). 4. Skift pæren ud (se bemærkningen angående type) (Fig. 8). 5. Sæt lampeglasset på igen, og tryk det imod ovnvæggen, indtil det klikker på plads (Fig. 9). 6. Monter ovnribberne i siderne igen. 7. Sæt stikket i stikkontakten igen. Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 BEMÆRK: - Brug kun 5-40 W/30 V glødepærer af typen E-14, T300 C, eller halogenpærer 0-40 W/30 V af typen G9, T300 C. - Pæren i apparatet er specielt designet til elektriske apparater og er ikke egnet til almindelig belysning i husholdningen (Commission Regulation (EC) No 44/009). - Pærerne kan købes hos Service. VIGTIGT: - Halogenpærer må ikke håndteres med bare hænder, da de kan blive beskadiget af fingeraftryk. - Ovnen må ikke tages i brug, før lampeglasset er sat på plads igen. DA7

8 DA8

9 VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN SE AFSNITTET OM INSTALLATION ANGÅENDE TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN Betjeningspanel. Øverste varmelegeme/grill 3. Ventilator (ikke synlig) 4. Typeplade (må ikke fjernes) 5. Ovnlys 6. Ringvarmelegeme (ikke synligt) 7. Ventilator 8. Drejespid (afhængigt af model) 9. Nederste varmelegeme (ikke synligt) 10. Ovndør 11. Ribbernes placering (ribbens nummer er angivet på ovnens forkant) 1. Bagbeklædning BEMÆRK: - Ventilatoren aktiveres muligvis regelmæssigt under tilberedningen. Dette sker for at reducere energiforbruget. - Når ovnen er slukket efter endt tilberedning, fortsætter ventilatoren muligvis med at køre i et stykke tid. - Hvis ovndøren åbnes under tilberedningen, deaktiveres varmelegemerne. MEDFØLGENDE TILBEHØR Fig. A Fig. B Fig. C Fig. D A. RIST: Risten anvendes til grilning af mad eller som en støtte for gryder, tærteforme og andet ovnfast kogegrej. B. DRYPPEBAKKE: Dryppebakken anvendes til opsamling af fedt, når den er anbragt under risten, eller som en plade, når der f.eks. tilberedes kød, fisk, grøntsager, focacciaboller el. lign. C. BAGEPLADE: Bagepladen anvendes ved bagning af brød og kager, men også til stege og fisk en papillote osv. D. KØDTERMOMETER: Kødtermometeret måler madvarens kernetemperatur under tilberedningen. Antallet af tilbehør kan variere alt efter, hvilken model der er købt. TILBEHØR, DER IKKE MEDFØLGER Yderligere tilbehør kan købes separat hos Kundeservice. DA9

10 INDSÆTNING AF RISTE OG ANDET TILBEHØR I OVNEN 1. Før risten vandret ind med den hævede del "A" vendt opad (Fig. 1).. Når tilbehørsdelene bradepande og bageplade sættes i ovnen, skal fremspringet "B" på den flade del i siden vende opad (Fig. ). Fig. 1 Fig. BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET ELEKTRONISK PROGRAMMERINGSFUNKTION DISPLAY FUNKTIONSKNAP: tænding/slukning og valg af funktioner. NAVIGERINGSKNAP: navigering i menuen, regulering af forudindstillede værdier BEMÆRK: Knapperne er drejetrykknapper. De kommer ud, når der trykkes midt på dem. 3. TAST TIL VALG/BEKRÆFTELSE BEMÆRK: På displayet åbner med angivelser vedrørende denne tast. LISTE OVER FUNKTIONER Når funktionsknappen drejes, aktiveres ovnen: Displayet viser funktionerne eller de tilhørende undermenuer for den enkelte funktion. Undermenuerne er tilgængelige og kan vælges, når knappen placeres på funktionerne GRILL, SPECIALFUNKTIONER, INDSTILLINGER, BREAD/PIZZA (BRØD/PIZZA). BEMÆRK: Se tabellen på side 15 vedrørende listen over og beskrivelsen af funktionerne. BESKRIVELSE AF DISPLAYET I H G F A E B C D A. Visning af de aktive varmeelementer for de forskellige funktioner B. Symboler for tidsfunktioner: timer, tilberedningens varighed, tidspunktet for endt tilberedning, klokkeslæt C. Informationer om de valgte funktioner D. Auto-funktionen BREAD/PIZZA (BRØD/PIZZA) valgt E. Angivelse af, at ovndøren er låst under den automatiske rengøring (ikke tilgængelig på denne model) F. Ovntemperatur G. Funktionen "Selvrens" (ikke tilgængelig på denne model) H. Bruning I. Specialfunktioner: defrosting (optøning), keep warm (varmholdning), rising (dejhævning), Eco Forced Air (Øko varmluft) TÆNDING AF OVNEN - INDSTILLING AF SPROG Ved første tænding af ovnen viser displayet ENGLISH. Drej navigeringsknappen, indtil det ønskede sprog vises og tryk på 3 for at vælge det. DA10

11 INDSTILLING AF KLOKKESLÆT Efter indstilling af sprog skal klokkeslættet indstilles på uret. På displayet blinker de to timetal. 1. Drej navigeringsknappen, til det korrekte timetal vises.. Tryk på knappen 3 for at bekræfte. På displayet blinker de to minuttal. 3. Drej navigeringsknappen, til det korrekte minuttal vises. 4. Tryk på knappen 3 for at bekræfte. Se det følgende afsnit (INDSTILLINGER) vedrørende ændring af klokkeslættet, f.eks. efter en strømafbrydelse. VALG AF TILBEREDNINGSFUNKTIONER 1. Drej funktionsknappen til den valgte funktion: Tilberedningsindstillingerne vises på displayet.. Hvis de foreslåede parametre svarer til de ønskede værdi, trykkes der på tasten 3. Gå frem på nedenstående måde, hvis de skal ændres. INDSTILLING AF TEMPERATUR/GRILLEFFEKT Gå frem på følgende måde for at ændre temperaturen eller grilleffekten: 1. Drej navigeringsknappen, til den ønskede værdi vises.. Tryk på knappen 3 for at bekræfte. HURTIG FORVARME 1. Vælg funktionen Hurtig forvarme ved at dreje funktionsknappen, til den befinder sig ud for symbolet.. Bekræft med tasten 3 : Indstillingerne vises på displayet. 3. Hvis den foreslåede temperatur svarer til den ønskede temperatur, trykkes der på tasten 3. Gå frem som beskrevet i de foregående afsnit, hvis temperaturen skal ændres. Displayet viser PRE. Når den valgte temperatur er nået, vises den valgte værdi (f.eks. 00 C), og der lyder et lydsignal. Efter endt forvarmning vælger ovnen automatisk funktionen Over-/ undervarme. Sæt retten i ovnen, og start tilberedningen. 4. Hvis der ønskes en anden tilberedningsfunktion, drejes funktionsknappen, og den ønskede funktion vælges. INDSTILLING AF TILBEREDNINGENS VARIGHED Denne funktion gør tilberedning mulig i et bestemt tidsrum, der kan vare fra 1 minut til det maksimale tidsrum for den valgte funktion. Når den valgte tid er gået, slukker ovnen automatisk. 1. Når temperaturen er bekræftet, blinker symbolet.. Drej reguleringsknappen, til den ønskede tilberedningstid vises. 3. Bekræft tilberedningstiden med tryk på tasten 3. DA11

12 INDSTILLING AF KLOKKESLÆT FOR ENDT TILBEREDNING/UDSKUDT START VIGTIGT: Indstilling af udskudt start er mulig for følgende funktioner: FAST PREHEATING (HURTIG FORVARME), BREAD/PIZZA (BRØD/PIZZA). BEMÆRK: Med denne indstilling nås den valgte temperatur gradvist. Tilberedningstiderne er derfor lidt længere end angivet i tiberedningstabellen. Det er muligt at indstille klokkeslættet for endt tilberedning, så tilberedningens start udskydes i op til 3 timer og 59 minutter i forhold til det aktuelle klokkeslæt. Dette er kun muligt, når tilberedningens varighed er indstillet. Når tilberedningens varighed er indstillet, viser displayet klokkeslættet for endt tilberedning (f.eks. 15:45), og symbolet blinker. Gå frem på følgende måde for at udskyde tilberedningens afslutning og dermed også tilberedningens start: 1. Drej navigeringsknappen til det klokkeslæt, tilberedningen ønskes afsluttet (f.eks. 16:00).. Bekræft valget med tryk på tasten 3. De to prikker i klokkeslættet for endt tilberedning blinker for at angive, at indstillingen er udført korrekt. 3. Ovnen udsætter automatisk tilberedningens start, så retten er færdig på det indstillede klokkeslæt. MINUTUR Denne funktion kan kun bruges, når ovnen er slukket. Minuturet kan for eksempel anvendes til at kontrollere tilberedningstiden for pasta. Den maksimale indstilling er 3 time og 59 minutter. 1. Stil funktionsknappen på nul, og drej navigeringsknappen, til den ønskede tid vises.. Tryk på tasten 3 for at starte nedtællingen. Når den indstillede tid er forbi, viser displayet "END", og der lyder et lydsignal. Tryk på tasten 3 for at afbryde det (displayet viser det aktuelle klokkeslæt). VALG AF SPECIALFUNKTIONER Når mærket på funktionsknappen anbringes ud for symbolet, bliver der adgang til en undermenu, der indeholder fem specialfunktioner. Gå frem på følgende måde for at se, vælge og starte en af disse funktioner: 1. Drej funktionsknappen til symbolet : Displayet viser "DEFROST" (OPTØNING) sammen med symbolet for denne funktion.. Drej navigeringsknappen for at bladre i funktionslisten: DEFROST (OPTØNING), KEEP WARM (VARMHOLDNING), RISING (DEJHÆVNING), SLOW COOKING MEAT (LANGTIDSSTEGNING KØD), SLOW COOKING FISH (LANGTIDSSTEGNING FISK), ECO FORCED AIR (ØKO VARMLUFT). 3. Tryk på knappen 3 for at bekræfte. BRUNING Efter endt tilberedning foreslår displayet, at der udføres en efterbruning af retten (for de funktioner, der har mulighed for det). Denne funktion kan kun aktiveres, hvis der blev indstillet en tilberedningstid. Efter endt tilberedningstid viser displayet: "PRESS TO BROWN" (TRYK PÅ FOR BRUNING). Hvis der trykkes på tasten 3, starter ovnen efterbruningen med en varighed på 5 minutter. Funktionen kan udføres to gange. VALG AF FUNKTIONEN BRØD/PIZZA Når mærket på funktionsknappen anbringes ud for symbolet, bliver der adgang til en undermenu, der indeholder to funktioner til automatisk tilberedning af "brød" og "pizza". DA1

13 Brød Drej funktionsknappen til symbolet : Displayet viser "BREAD" (BRØD) sammen med ordet AUTO. Tryk på 3 for at vælge funktionen. Drej navigeringsknappen for at vælge den ønskede temperatur (mellem 180 C og 0 C), og bekræft med tasten 3. Drej navigeringsknappen for at indstille tilberedningens varighed, og tryk på 3 for at starte tilberedningen. Pizza Drej funktionsknappen til symbolet : Displayet viser "BREAD" (BRØD). Gå frem på følgende måde for at vælge funktionen "PIZZA": Drej navigeringsknappen: Der vises "PIZZA" på displayet. Tryk på 3 for at vælge funktionen. Drej navigeringsknappen for at vælge den ønskede temperatur (mellem 0 C og 50 C), og bekræft med tasten 3. Drej navigeringsknappen for at indstille tilberedningens varighed, og tryk på 3 for at starte tilberedningen. AUTOMATISK OVNRENGØRING Indhent yderligere oplysninger om denne funktion i kapitlet RENGØRING og funktionstabellen på side 15. Gå frem på følgende måde for at starte en automatisk rengøring (pyrolyse) af ovnen: 1. Drej funktionsknappen til symbolet : Displayet viser ordet PYRO.. Tryk på tasten 3 for at bekræfte valget og starte cyklussen pyro-rengøring. Drej navigeringsknappen for at vælge ECO rengøring: Displayet nederst til højre viser ECO. Tryk på tasten 3 for at starte det kortere program. Under rengøringen blokeres ovndøren automatisk, og symbolet vises på displayet. Ovndøren forbliver blokeret efter endt rengøring: Displayet viser COOL (afkøling) for at angive ovnens afkølingsfase. Når ovnen afkøles til en sikker temperatur, slukkes symbolet og displayet viser "END". 3. NB: Hvis den automatiske kontrolprocedure for dørlås ikke udføres korrekt, vises symbolet på displayet. Hvis døren omvendt forbliver lukket på grund af en fejl i låsesystemet, vises DOOR LATCHED på displayet. Hvis dette er tilfældet, skal kundeservice kontaktes. INDSTILLINGER Når mærket på funktionsknappen anbringes ud for symbolet, bliver der adgang til en undermenu, der indeholder fem displayindstillinger, der kan ændres. Sprog Drej navigeringsknappen, til "LANGUAGE" (SPROG) vises. Tryk på 3 for få adgang til indstillingen. Drej navigeringsknappen, indtil det ønskede sprog vises og tryk på knappen til bekræftelse 3. Ur Drej navigeringsknappen, til "CLOCK" (UR) vises. Ordet CLOCK (UR) vises på displayet. Se det foregående afsnit (INDSTILLING AF KLOKKESLÆT) vedrørende ændring af klokkeslættet. Eco Når ECO-funktionen er aktiveret (ON), slukker displayet, når ovnen er i standby, eller når der er gået 5 minutter efter endt tilberedning. Desuden deaktiveres ovnlyset under tilberedningen. Tryk på tasten 3, eller drej på en af knapperne for at se oplysningerne på displayet og tænde lyset. 1. Drej navigeringsknappen, til "ECO" (øko) vises.. Tryk på tasten 3 for at få adgang til indstillingerne (ON/OFF). 3. Drej navigeringsknappen for at vælge den ønskede indstilling, og bekræft med tasten Når der er valgt en tilberedningsfunktion og Eco-funktionen er aktiveret, slukkes ovnlyset, når der er gået 1 minut af tilberedningstiden og genaktiveres ved hver brugerhandling. DA13

14 Lydsignal Lydsignalet aktiveres eller deaktiveres således: 1. Drej navigeringsknappen, til "SOUND" (LYD) vises.. Tryk på tasten 3 for at få adgang til indstillingerne (ON/OFF). 3. Drej navigeringsknappen for at vælge den ønskede indstilling, og bekræft med tasten 3. Lysstyrke Gå frem på følgende måde for at ændre lysstyrken på displayet: 1. Drej navigeringsknappen, til "BRIGHTENESS" (LYSSTYRKE) vises.. Tryk på tasten 3 : Displayet viser tallet Drej navigeringsknappen for at øge eller mindske lysstyrken, og bekræft med tasten 3. DA14

15 TABEL OVER FUNKTIONSBESKRIVELSER FUNKTIONSKNAP OFF Til afbrydelse af tilberedningen og slukning af ovnen. LAMPE Til tænding/slukning af ovnlyset. DEFROST (OPTØNING) KEEP WARM (HOLD VARM) Bruges til hurtig optøning af madvarer. Det anbefales at anbringe maden på midterste ribbe. Lad madvaren blive i emballagen, så overfladen ikke tørrer ud. Til at holde netop tilberedte retter varme og sprøde (f.eks. kød, friturestegte retter, postejer). Det anbefales at anbringe maden på midterste ribbe. Funktionen kan ikke aktiveres, hvis ovntemperaturen er over 65 C. SPECIALFUNKTIONER RISING (DEJHÆVNING) SLOW COOKING MEAT (LANGTIDSSTEGNI NG KØD) Til optimal hævning af brød- og kagedej. Funktionen kan ikke aktiveres, hvis ovntemperaturen er over 40 C, da højere temperaturer påvirker hævningen. Stil dejen på. ribbe. Det er ikke nødvendigt at forvarme ovnen. Til langtidsstegning af kød ved 90 C. Denne funktion udfører en langtidsstegning, så kødet bliver mere mørt og saftigt. Det anbefales først at brune stegen i en stegepande, så kødsaften ikke siver ud. Tilberedningstiden varierer fra 4 timer for stege på 1 kg til 6-7 timer for stege på 3 kg. For at opnå optimale resultater bør ovndøren ikke åbnes under tilberedningen, og der bør anvendes et stegetermometer til at kontrollere kødets temperatur. SLOW COOKING FISH (LANGTIDSSTEGNI NG FISK) ECO FORCED AIR (ØKO VARMLUFT) Til langtidsstegning af fisk ved 85 C. Denne funktion udfører en langtidsstegning, så kødet bliver mere mørt og saftigt. Takket være de lave temperaturer bruner maden ikke, og resultatet svarer til tilberedning med damp. Tilberedningstiden varierer fra timer for 300 g fisk til 4-5 timer for 3 kg fisk. Hold så vidt muligt ovndøren lukket under tilberedningen, så varmen ikke slipper ud. Til tilberedning af steg og kød med fyld på én ribbe. Denne funktion bruger diskontinuerlig, let ventilator, hvilket forhindrer for kraftig udtørring af fødevarer. Ved denne ØKO-funktion forbliver ovnlyset slukket under tilberedningen og kan midlertidigt tændes ved at trykke på knappen til bekræftelse. Hold så vidt muligt ovndøren lukket under tilberedningen for at maksimere energieffektiviteten. Det anbefales at bruge 3. ribbe. Det er ikke nødvendigt at forvarme ovnen. OVER-/UNDERVARME Til tilberedning af enhver ret på en enkelt ribbe. Brug. ribbe. Til tilberedning af pizza og tærter med fyld bruges derimod 1. ribbe. Forvarm ovnen, før maden sættes ind. CONVECTION BAKE (VARMLUFTSBAGNING) Til tilberedning af kød og tærter med fyld på én ribbe. Brug. ribbe. Det anbefales at forvarme ovnen inden tilberedningen. VARMLUFT GRILL TURBO GRILL Til samtidig tilberedning på to ribber af (forskellige) retter, der skal tilberedes ved samme temperatur (f.eks.: fisk, grøntsager, kager). Funktionen gør samtidig tilberedning mulig, uden at smagen blandes. Det anbefales at bruge. ribbe ved tilberedning på én ribbe. Ved tilberedning på to ribber anbefales det at bruge 1. og 3. ribbe efter at have forvarmet ovnen. Til grilning af entrecote, grillspyd, medisterpølse, gratinering af grøntsager og ristning af brød. Det anbefales at anbringe maden på 4. ribbe. Ved grilning af kød anbefales det at anvende en dryppebakke til opsamling af kødsaften. Kom en halv liter vand i dryppebakken, og anbring den på 3. ribbe. Det er ikke nødvendigt at forvarme ovnen. Ovndøren skal holdes lukket under tilberedningen. Til stegning af store kødstykker (lammekølle, oksesteg, kylling). Anbring maden på de midterste ribber. Det anbefales at anvende en dryppebakke til opsamling af kødsaften. Kom en halv liter vand i dryppebakken, og anbring den på 1. eller. ribbe. Det er ikke nødvendigt at forvarme ovnen. Ovndøren skal holdes lukket under tilberedningen. Der kan anvendes drejespid (hvis det findes) sammen med denne funktion. DA15

16 FUNKTIONSKNAP (fortsætter) INDSTILLINGER Til indstilling af displayet (sprog, klokkeslæt, lysstyrke, lydsignalets lydstyrke, energibesparelse). BREAD/PIZZA (BRØD/PIZZA) AUTOMATIC OVEN CLEANING (AUTOMATISK OVNRENGØRING) Til bagning af forskellige typer og størrelser af brød og pizza. Denne funktion omfatter to programmer med forudindstillede indstillinger. Angiv ganske enkelt de krævede værdier (temperatur og tid), og ovnen udfører automatisk en optimal bagning. Anbring dejen på. ribbe efter at have forvarmet ovnen. Fjerner det snavs, der dannes under tilberedningen, ved hjælp af en rengøringsfunktion med meget høj temperatur (ca. 500 ). Der kan vælges to automatiske rengøringsfunktioner: en komplet funktion (PYRO) og en reduceret funktion (ØKO). Det anbefales, at den komplette funktion kun bruges, når ovnen er meget snavset, og at anvende den reducerede funktion, hvis rengøringsfunktionen udføres regelmæssigt. HURTIG FORVARME Til hurtig forvarmning af ovnen. DA16

17 TILBEREDNINGSTABEL Opskrift Funktion Forvarme Ribbe (fra bunden) Temperatur ( C) Forbere- Tilbehør delsestid: (min) Dryppebakke/bageplade på rist Dryppebakke/bageplade Ribbe : dryppebakke/bageplade på rist Kager med hævemiddel Oste- og æbletærter, strudel Småkager Vandbakkelser Marengs Brød/pizza/ focacciaboller Brød Tærteform på rist Ribbe 3: Tærteform på rist Ribbe 1: Tærteform på rist Dryppebakke/bageplade eller tærteform på rist Ribbe 3: Tærteform på rist Ribbe 1: Tærteform på rist Dryppebakke/bageplade Ribbe 3: rist Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade Dryppebakke/bageplade Ribbe 3: Bradepande på rist Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade Dryppebakke/bageplade Ribbe 3: Bradepande på rist Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade Dryppebakke/bageplade Ribbe 3: Bradepande på rist Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade (Brød) Pizza (Pizza) Frossen pizza Grøntsagstærter, quiche Vol-au-vent/ butterdejssnitter Lasagne/pastaret i ovn/ cannelloni/postejer DA17 Ribbe 3: Bradepande på rist Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade Tærteform på rist Ribbe 3: Tærteform på rist Ribbe : Tærteform på rist Dryppebakke/bageplade Ribbe 3: Bradepande på rist Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade Dryppebakke eller bradepande på rist

18 Opskrift Funktion Forvarme Ribbe (fra bunden) Temperatur ( C) Forberedelsestid: (min) Tilbehør Lam/kalv/okse/svin 1 kg Kylling, kanin, and 1 kg Kalkun/gås 3 kg 1/ Dryppebakke eller bradepande på rist Dryppebakke eller bradepande på rist Dryppebakke eller bradepande på rist Fisk i fad (filet, hel) Fyldte grøntsager (tomater, courgetter, auberginer) Dryppebakke eller bradepande på rist Bradepande på rist Toast (høj) -5 Fiskekoteletter/-fileter - 4 (middel) 0-35 Medisterpølse/grillspyd/ spareribs/hakkebøf - 4 Stegt kylling 1-1,3 kg - -3 (middel - høj) (middel) (høj) Oksesteg - rød 1 kg - (middel) Lammekølle/skank - (middel) Ovnstegte kartofler - (middel) Ribbe : Drejespid (afhængigt af model) Ribbe 4: rist (vendes, når halvdelen af tilberedningstiden er gået) Ribbe 3: dryppebakke med vand Ribbe 4: rist (vendes, når halvdelen af tilberedningstiden er gået) Ribbe 3: dryppebakke med vand Ribbe : rist (vendes, når /3 af tilberedningstiden er gået) Ribbe 1: dryppebakke med vand Ribbe : drejespid (afhængigt af model) Ribbe 1: dryppebakke med vand Bradepande på rist (vendes om nødvendigt, når /3 af tilberedningstiden er gået) Dryppebakke eller bradepande på rist (vendes om nødvendigt, når /3 af tilberedningstiden er gået) Dryppebakke/bageplade (vend om nødvendigt retten, når /3 af tilberedningstiden er gået) Grøntsagsgratin - 3 (høj) Bradepande på rist Lasagne og kød * Kød og kartofler * Fisk og grøntsager * Fyldt steg * Ribbe 3: Bradepande på rist Ribbe 1: Dryppebakke eller bradepande på rist Ribbe 3: Bradepande på rist Ribbe 1: Dryppebakke eller bradepande på rist Ribbe 3: Bradepande på rist Ribbe 1: Dryppebakke eller bradepande på rist Dryppebakke eller bradepande på rist Udskårne kødstykker (kanin, kylling, lam) * Dryppebakke eller bradepande på rist * Tilberedningstider er omtrentlige. Maden kan tages ud af ovnen på forskellige tidspunkter afhængig af personlig præference. DA18

19 PROGRAMMEREDE OPSKRIFTER (i overensstemmelse med bestemmelse IEC :011-1 og DIN :07:07) Opskrift Funktion Forvarme Ribbe (fra bunden) IEC : Temp. ( C) Forberedelsestid: Tilbehør og bemærkninger (min) Småkager af mørdej (Shortbread) IEC : Mindre kager (Small cakes) IEC : Lagkagebunde uden fedtstoffer (Fatfree sponge cake) IEC : To æbletærter (Two apple pies) IEC : Dryppebakke/bageplade Ribbe 3: bageplade Ribbe 1: dryppebakke/bageplade Dryppebakke/bageplade Ribbe 3: bageplade Ribbe 1: dryppebakke/bageplade Tærteform på rist Ribbe 3: Tærteform på rist Ribbe 1: Tærteform på rist Tærteform på rist Ribbe 3: Tærteform på rist Ribbe 1: Tærteform på rist Toast* (høj) 3-5 Rist IEC : ,3 Hakkebøf* (høj) DIN : Ribbe 4: rist (vendes, når halvdelen af tilberedningstiden er gået) Ribbe 3: dryppebakke med vand Æbletærte, bradepandekage (Apple cake, yeast tray cake) DIN : Dryppebakke/bageplade Flæskesteg DIN :07 bilag C Ribbe 3: bageplade Ribbe 1: dryppebakke/bageplade Ribbe 3: grill Ribbe : dryppebakke med vand (kom mere vand i efter behov) Flad tærte Dryppebakke/bageplade Ribbe 3: bageplade Ribbe 1: dryppebakke/bageplade Tilberedningstabellen foreslår de optimale funktioner og temperaturer, så der opnås det bedste resultat for hver opskriftstype. Når der tilberedes med varmluft på én ribbe, anbefales det at bruge 3. ribbe og den temperatur, der foreslås for "VARMLUFT" på flere ribber. Angivelsen i tabellen er beregnet uden brug af glideskinnerne. Foretag test uden glideskinne. * Når grillen anvendes, anbefales det at holde en afstand på 3-4 cm fra grillens forkant, så det er lettere at trække maden ud. Energieffektivitetsklasse (i henhold til EN :013-07). For at foretage testen skal den dedikerede tabel anvendes. DA19

20 RÅD Sådan læses tilberedningstabellen Tabellen angiver, hvilken funktion det er bedst at bruge til en bestemt madvare, der skal tilberedes på én ribbe eller flere ribber samtidigt. Tilberedningstiderne gælder fra det tidspunkt, retten sættes i ovnen, bortset fra tilberedninger, der kræver forvarmning. Temperaturerne og tilberedningstiderne er kun vejledende, og de afhænger af mængden af madvarer og den anvendte type tilbehør. Start med de laveste, anbefalede værdier, og fortsæt med de højere værdier, hvis retten ikke er tilberedt tilstrækkeligt. Brug det medfølgende tilbehør, og anvend om muligt tærteforme og bradepander af mørkt metal. Gryder og tilbehør af pyrex eller stentøj kan også anvendes, men dette forlænger tilberedningstiderne lidt. Følg rådene i tilberedningstabellen vedrørende valg af det medfølgende tilbehør, der skal placeres på de forskellige ribber, så det bedste resultat opnås. Samtidig tilberedning af forskellige madvarer Når funktionen "VARMLUFT" anvendes, kan der tilberedes forskellige madvarer, der kræver samme temperatur, samtidigt (f.eks. fisk og grøntsager) på forskellige ribber. Tag de madvarer, der kræver kortere tilberedningstid, ud af ovnen, og fortsæt tilberedningen af de madvarer, der kræver længere tilberedningstid. Dessert - Tilbered desserter med over-/undervarme på én ribbe. Brug tærteforme af mørkt metal, og anbring dem på den medfølgende rist. Ved tilberedninger på flere ribber skal varmluftfunktionen anvendes, og tærteformene skal anbringes forskudt på ristene, så luften cirkulerer bedre. - Brug en tandstikker til at kontrollere, om tærten er færdigbagt. Den er bagt, hvis tandstikkeren er tør. - Hvis der anvendes tærteforme med slip-let belægning, må formenes kanter ikke smøres, da dette kan medføre, at bagværket ikke hæver ensartet. - Hvis bagværket falder sammen under tilberedningen, skal der tilberedes ved en lavere temperatur næste gang. Desuden kan der bruges mindre væske, og dejen kan omrøres mere forsigtigt. - Når der tilberedes frugt- eller ostetærter, skal funktionen "CONVECTION BAKE" (VARMLUFTSBAGNING) anvendes. Hvis tærtens bund er for fugtig, skal der anvendes en ribbe på et lavere niveau. Drys tærtebunden med rasp eller knust kiks, før fyldet kommes på. Kød - Brug en bradepande eller et velegnet ovnfast fad af passende størrelse til kødet. Det anbefales at komme lidt bouillon i bunden af fadet, når der tilberedes stege, da det gør stegen mere saftig og velsmagende. Lad stegen hvile i ovnen i min efter endt tilberedning, eller pak den ind i alufolie. - Grill udskåret kød af ensartet tykkelse, så der opnås en ensartet tilberedning. Tykke kødstykker kræver længere tilberedningstid. Anbring derfor risten på en af de laveste ribber, for at undgå at kødets overflade bliver brændt under grilningen. Vend kødet, når /3 af tilberedningstiden er gået. Ved grilning af kød anbefales det at anbringe en dryppebakke med en halv liter vand lige under risten med kødstykkerne til opsamling af kødsaften. Kom mere vand i efter behov. Drejespid (kun i nogle modeller) Dette tilbehør bruges til ensartet stegning af store kødstykker og fjerkræ. Sæt kødet på spiddet (bind fjerkræ sammen med kødsnor), og sørg for, at det sidder godt fast, før spiddet sættes på plads på ovnens forvæg og anbringes, så det hviler på støtten. Det anbefales at anbringe en dryppebakke med en halv liter vand på første ribbe, så dannelse af os undgås, og kødsaften opsamles. Spiddet er forsynet med et greb af plast, der skal fjernes inden tilberedningen. Plastgrebet bruges efter endt tilberedning for at undgå forbrændinger, når maden tages ud af ovnen. Pizza Smør bradepanden let, så pizzaen får en sprød bund. Fordel mozzarellaosten på pizzaen, når /3 af tilberedningstiden er gået. Funktionen Dejhævning Det anbefales at dække dejen til med et fugtigt klæde, inden den sættes i ovnen. Dejhævning i ovn varer ca. 1/3 mindre end normal dejhævning ved stuetemperatur (0-5 C). Hævning af 1 kg dej tager ca. 1 time. DA0

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 254 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 256 3. MILJØHENSYN... 258 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 259 5. TILBEHØR... 260 6. BRUG AF OVNEN... 267 7. TILBEREDNING

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET 136 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 138 4. KOGEPLADE 144 5. BRUG AF OVNEN 146 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR 147

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296 3.1 Vores miljøhensyn... 296 3.2 Dine miljøhensyn... 296 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Din brugermanual SMEG SC99X-8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3509274

Din brugermanual SMEG SC99X-8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3509274 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B EAN13: 8017709162375 6 brændere Venstre bag: 1800 W Venstre frem: ekstra hurtig 4200 W Midte bag:

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

IEL9301. Brugsanvisning

IEL9301. Brugsanvisning IEL9301 Brugsanvisning Ovn 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og regelmæssig ydelse fra dit nye produkt

Læs mere

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken På de følgende sider kan du finde forskellige tips og opskrifter til madlavning på din Aduro kuglegasgrill. Grillens patenterede tragtsystem muliggør, at du

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING Side FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG 76 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN 76 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 77 KEND DERES FRYSER 78 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 81 SERVICE 81 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 2.1 Vores miljøhensyn... 185 2.2 Dine miljøhensyn... 185 3. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 186 4. ANVENDELSE... 187 5.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74 HB33A1.41S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

ELK23022 Brugsanvisning Komfur

ELK23022 Brugsanvisning Komfur ELK23022 Brugsanvisning Komfur 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og regelmæssig ydelse fra dit nye

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning

Brugs- og installationsvejledning Brugs- og installationsvejledning Ovn EEB 9860.0 3172646-000 Hvad du vil finde heri. Læs instruktionerne i denne manual omhyggeligt, før du tænder din ovn. Her finder du de vigtigste anvisninger vedrørende

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Efter endt brug kan de rustfri dele sættes i opvaskemaskinen. Nemmere bliver det ikke!

Efter endt brug kan de rustfri dele sættes i opvaskemaskinen. Nemmere bliver det ikke! Cobb Grill Tag Cobb med på stranden, på camping, på skovturen, på sejlturen eller med ind til naboen til en spontan middag. Selv på den mindste altan er der plads til en Cobb. Cobb er klar på få minutter

Læs mere

EOC5946AO DA OVN BRUGSANVISNING

EOC5946AO DA OVN BRUGSANVISNING EOC5946AO DA OVN BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR IBRUGTAGNING...

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 364 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 364 1.2 Producentens ansvar 365 1.3 Apparatets formål 365 1.4 Bortskaffelse 365 1.5 Identifikationsskilt 366 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere