En teknisk vurdering af Jan Beyea's rapport: A study of some of the consequences of hypothetical reactor accidents at Barsebäck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En teknisk vurdering af Jan Beyea's rapport: A study of some of the consequences of hypothetical reactor accidents at Barsebäck"

Transkript

1 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 04, 2017 En teknisk vurdering af Jan Beyea's rapport: A study of some of the consequences of hypothetical reactor accidents at Barsebäck Gjørup, H.L.; Jensen, Per Hedemann; Jensen, N.O.; Pejtersen, V.; Lundtang Petersen, Erik; Petersen, T.; Thykier-Nielsen, S.; Heikel Vinther, F. Publication date: 1978 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Gjørup, H. L., Jensen, P. H., Jensen, N. O., Pejtersen, V., Lundtang Petersen, E., Petersen, T.,... Heikel Vinther, F. (1978). En teknisk vurdering af Jan Beyea's rapport: A study of some of the consequences of hypothetical reactor accidents at Barsebäck. (Risø-M; Nr. 1997). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

2 FORSØGSANLÆG RISØ RisØ-M-1997 DK-4000 Roskilde April 197* Danmark En teknisk vurdering af Jan Beyea's rapport: A STUDY OF SOME OP THE CONSEQUENCES OP HYPOTHETICAL REACTOR ACCIDENTS AT BARSEBXCK af H.L. Gjørup, Per Hedemann Jensen, Niels Otto Jensen, Vagn P^jtersen, Erik Lundtang Petersen, Torben Petersen, Søren Thykier-Nielsen og Fritz Heikel Vinther»

3 FORSØGSANLÆG RISØ DK-4000 Roskilde Danmark Ris?4-i4-19S7 April 1978 En teknisk vurdering af ^an Beyea's rapport: A STUDY OF SOME OF THE CONSEQUENCES OF HYPOTHETICAL REACTOR ACCIDENTS AT BARSEB&CK af H.L. Gjørup, Per Hedemann Jensen, Niels Otto Jensen, Vagn Pejtersen, Erik Lundtang Petersen, Torben Petersen, Søren Thykier-Nielsen og Fritz Heikel Vinther

4 Uho I Sø \<\ic': h\ i \ Tiiie and?.~j>cr(%) j D ~! -,,;:.(] i ir;-: h STiiDY Ol' SOME Oi' Ti» COM C..V_'I-:\r;!-;S Or Drpaftr.i~.it : ' irs--,-. *f H.I-. Gjørup, Per ik cirnar.r: J:;;-rn, Ni^]- Otto Jon:;cr», Va-rn Pojltr:;.::;, il: i'; i>.;ndt.;n P'.-tersuri,!orb?r> Petersen,, ;5r..: J rl'tiykier-nirl-.*.'.!. o-j Frits!le\;;el Vinther j Group's o A-n rc-g: tr^t.o rt-jrr.-. f 'CO i Abstract page* - ufc.fs f immra'.wis! i I This report contnins a critical rrviou of Jia fceyec-'e report: A Study oi Sc;i:c of the L'uri;;.K-,i:r:r,coK of Hypotii: Lical Kes.M.or ;\r?r i dfnf 5 at Iir.rr..':!-- : ick (Princeton Univcruity, «"la:r. rv I'JlH). Unreasonable ii?i}~u'*pt i^-nr; co;rjt riiuii' clrv deposition, pliu.c *-i:,-., i\y^. jrolo'j.i..-:.:;."!. coi;-.sie\ -riii; on::, do.vr - :. c spv:i:;c: > "!..?<^,irli p isru probr.i.iiiicy dikti ibutious v:oic: found in itic report. ripø find L-:at ti-.e ccr.crt, usions of the Hv-.e^ report arc result:; of a r satroi;-a U c.-il ':>:orci<;o laiiicc t!:a>: results of a realistic risk evaluation for Iiarsebl'ck.

5 > INDLCDKING I februar 1978 offentliggjorde den svenske euergikommission en rapport med titlen "*A Study of Some of the Consequences of Hypothetical Reactor Accidents at Barseback". Denne rapport cr udarbejdet for kommissionen af Jan Beyea, Center of Environmental Studies, Princeton University, SOM en kritisk "kontrolberegning" til de officielle svenske beregninger. Kommissionen har i forbindelse med udsendelsen af denne og andre rapporter understreget, at ansvaret for synspunkter og resultater, der er indeholdt i rapporterne, udelukkende påhviler forfatterne. Samtidigt har den bedt cm synspunkter og kommentarer, som disse rapporter kunne give anledning til. Et udkast til rapporten blev på kommissionens opfordring kommenteret af Risø i oktober Konmentarerne blev tilsendt energikommissionen, som derefter videresendte dem til forfatteren. På lignende vis blev der fremsat kommentarer til rapportudkastet af AB Atomenergi, Sverige og af Sandia Laboratories, USA. Disse kommentarer har foranlediget, at forfatteren på enkelte punkter har forbedret f rents; till ingen, hvorimod den foreløbige rapports resultater trods den fremførte kritik er bevaret uændrede i den endelige rapport. 1 det efterfølgende er der givet kommentarer til de punkter i rapporten, der har størst betydning for, at rapportens resultater afviger væsentlig fra resultaterne af andre lignende beregninger, herunder dem, som er beskrevet i Risø-N-1905: Beregning af Relevante Individ- og Befolkningsdoser på Dansk Territorium fra Hypotetiske Kernenedsmoltningsubeld på Bårseback Reaktoren. METODIK I Risø-M-1905 vælges de relevante parametre således, at de tilhørende doser bliver størst mulige i Københavnsregionen, idet der ved valget tages hensyn til sandsynligheden for parametrenes størrelse og indbyrdes afhængighed. Derefter beregnes doser som funktion af afstanden fra Barseb'åck, idet det forudsættes, at koncentrationen i røgfanen er normalt fordelt såvel vertikalt som horisontalt i planet vinkelret på vindretningen.

6 3 Beyea vælger at beregne doserne i et antal afstande fra Barseback i vindretningen. Disse afstande er kun angivet for området indenfor 50 km fra Barseback, hvor han benytter afstandene 5, 10, 15, 20 op til 50 km. De beregnede doser betragter han so«representative for et område der ligger symmetrisk om beregningspunktet og har fanens bredde (3*c ) og længden 5 km (i vindretningen). Dette medfører, at han far et meget groft billede af dosernes geografiske fordeling. P.cks. er hans intervaller særligt uheldige i forbindelse med København. Som figur 1 viser, kommer et af hans beregningspunkter til at ligge ved Øresunds bred. Den dosis der beregnes i dette punkt vil ikke v«re nogen rimelig gennemsnitsdosis for den hårdest ramte del af København. Beyea varierer de indgående parametre over et stort interval, idet han ialt foretager 1000 beregninger med parameterværdier valgt ved Monte-Carlo metoden. Det billede af parametrenes betydning han derved opnår er dog ikke særlig godt, idet 1000 beregninger nok er i underkanten, når der er så mange parametre, der varieres uafhængigt af hinanden. Dertil kommer, at valget af parameterintervaller i flere tilfælde er urimeligt, hvilket vi skal vende tilbage til i det følgende. OPSTIGNING AF DEN VARME RADIOAKTIVE SKY I Beyea's rapport foretages ikke nogen beregning af den højde, som den varme sky vil nå på grund af opdrift. Højden vælges tilfældigt i intervallet mellem 0 og en af Beyea defineret højde, og den tillægges samme sandsynlighed over hele intervallet. Resultaterne bliver hermed i helt urimelig grad påvirket af de store konsekvenser, der kan tænkes at fremkomme ved ekstreme værdier af opstigningshøjden kombineret med ekstreme værdier af tørdepositionshastigheden... Forfatteren forsvarer (side 11-11) denne metode med en henvisning t. 4.l en artikel af G.A. Briggs, en atmosfærefysiker, hvis arbejder med røgfaneløft er almindelig anerkendt. Citatet er hentet fra artiklens indledning, hvor Briggs harcelerer over de mange ofte ubrugelige formler til beregning af røgfaneløft, der er fremkommet i tidens løb. Samme artikel munder imidlertid vid i en udledning og eksperimentel underbygning af den formel,

7

8 4 som i Risø-M-1905 er anvendt til beregning af røgfaneløftet. Briggs bemærker om denne formel, at den er "i vidt omfang underbygget af feltobservationer og af nogle model forsøg. Måske følger over 90* af alle feltobservationer af røgfaner med opdrift denne formel". KASH-1400 (CRAC manualen) og Risø benytter begge den tfriygske formel til beregning af røgfaneløft. I formlen indgår den endelige løfthøjde. For at undgå en iteration i beregningerne, vælges det som regel at regne konservativt, d.v.s. indsætte en højde der er passende lille, således at maksimalkoncentrationen ikke undervurderes. Risø har i alle beregninger sat denne højde til 25 m, hvilket er mindre end den mindst beregnede løfthøjde (43 m). I diskussionen om de af Risø beregnede løfthøjder (tabel 11-1 side forudsætter Beyea, at varmeudslippet er proportionalt med reaktorens termiske effekt. Varmeindholdet i et uheldsudslip afhænger imidlertid af mange faktorer bl.a. reaktorens konstruktion (indhold af vandmængde i reaktortank og wet-well) og uheldets tidsforløb. Der er derfor ingen simpel sammenhæng mellem varmeudslip og reaktoreffekt, og af samme grund er der ikke foretaget en sådan nedproportionering i Risø-M Den foreslåede metode af Beyea synes dog ikke urimelig. I Risøs foreløbige kommentarer påpegedes, at Beyea ikke tog hensyn til udslippets selvopvarmning, men dette forhold omtales ikke i den færdige rapport. I de betragtede aktivitetsudslip vil det radioaktive henfald udvikle en effekt på kw, hvilket vil medføre et yderligere løft af skyen. Dette yderligere løft er ikke medtaget i Risø's beregninger, men det påpeges at doserne derved overvurderes. At undlade at omtale denne effekt er kritisabel i betragtning af, at Dcyea selv (side 11-11) understreger, at resultaterne er meget følsomme over for skyopstigningen. TØRDEPOSITION AF RADIOAKTIVITET PÅ JORDOVERFLADEN Beyea's metode til beregning af den radioaktivitet, som ved tørdeposition afsættes på jordoverfladen, afviger væsentligt fra Risø's beregningsmetode. Forskellen betyder, at for udslip ved jordoverfladen (disse tilfælde er medtnret i Ucyca's be-

9 5 regninger) koi-ibincret»ed store depositionshast igniter (se afsnittet oa» depositioushastighed) bliver den deuonert-de aktivitet mere end 1000 gan'je større end i Risø's beregninger. Dette gør sig i stabile vejrsituationer gatlder.de for afstande ud til 50 kra fra frigørelsespunktet. Da de maksimale konsekvenser ifølge Beyea netop hidrører fra strålingen fra deponeret aktivitet i stabile vejrsituationer (side J-14) kan denne forskel føre til stærkt afvigende resultater. Beyea påstår selv (side F-ll), at han ikke venter, at benyttelsen af Risø*s metode vil betyde nogen væsentlig ændring af Monte Carlo beregningsresultaterne, men dette er i modstrid med hans udtalelser andet steds (side II-S) cm, at beregningerne inkluderer de værste tilfalde, der er knyttet til de ukendte parametre. Forskellen mellem Beyea's og Risø's beregningsmetoder kan kort beskrives som følger: Beyea tager hensyn til bygningsturbulens (initialsprcdning) ved at beregne aktivitetsudbredelsen, som om den starter i et "fiktivt" kildepunht beliggende bag det reelle kildcpunkt. Beliggenheden af det fiktive kildepunkt er bestemt ved, at den vertikale udbredclsesparameter skal have en given værdi i de*, reelle kildcpunkt. Denne værdi er fastlagt ud fra antagelser om bygningsdimensionerne og er dermed uafhængig af den atmosfæriske stabilitet. I sammenhæng hermed beregnes tørdepositionen, som om den starter i det reelle kildcpunkt, således at der ingen deposition sker på strækningen mellem det fiktive oy det reelle kildepunkt. Figur 2 viser forskellen mellem resultaterne henholdsvis i en situation med og uden fiktivt kildcpunkt i en stabil vejrsituation med lav vindhastighed (Pasquill F, vindhastighed u = 1 m/s og deponitionshastighed v ~ 1 cm/s). g Kurverne er beregnet pa grundlag af en røgtnnemodel, hvor koncentrationen antages at være j.xvnt fordelt. Bredden og højden af røgfanen er givet ved udtryk henholdsvis som a«x og B'X, hvor X or afstanden fra udslipspunktet i vindretningen. Parametrene c«, $, p og q er tilpasset de sædvanlige Pasquill-G.tf ford npredningsparametrc. Kurve 1 vi«er den normerede depo.sitionr.rate pa jordoverfladen (mængde pr. arealenhed pr. tidsenhed/frigivet mængde pr. tidsenhed) fra et udslip ved jordoverfladen. Kurve 2

10 slipsrate;i. 'jsr,-',..- p.,ovii"'ki d luiisyn til uj- Udslip ved jordoverfladen. Tørdeposition starter- ved udsjipspunfctet. Udslip ved jordevorfladen. Fiktivt udsjipspunkt *nbra«t 1000»æter bag det reelle udslipspunkt. T#rdeposition starter ved det reelle udslipspunkt. I

11 6 viser det tilsvarende, ren for et udslip fia et fiktivt udslipspunkt placeret 1000 Meter bag det virkelige udslipspunkt, og under forudsætning af, at depositionen først starter i det aktuelle udslipspunkt. På afstande større end et par kilometer fra det aktuelle udslipspunkt bliver den afsatte m*ngde på jordoverfladen ca. 6 gange større for situationen æd et virtuelt udslipspunkt. Ked en vindhastighed på 2 a/s og en depositionshastighed på 10 cm/s bliver den afsatte sængde so«na-vtit mere end 1000 gange større. Tilsvarende resultater findes for en gaussisk spredningsmodel. Det er priaert Beyeas antagelse o«, at tørdepositionen først starter i det reelle kildepunkt, der giver anledning til de nævnte store forskelle. Denne antagelse er i høj grad diskutabel. Han aå nørnalt gå ud fra, at turbulens oaakring bygningerne vil øge depositionen kraftigt, således at depositionen er betydeligt større her end i det åbne land. For at tage hensyn til dette bør»an i det aindste regne depositionen, so«om den starter i det fiktive kildepunkt. VALG AF TØRDEPCSITIOKSHASTIGitCDER På samme måde so«ned opstigningshøjden AH vælger Beyea deposit ionshastigheden v inden for et bredt interval ( cm/s), og tillagger den samme sandsynlighed over hele intervallet. Han anslår (side 111-7), at metoden med at udvælge H og v tilf*ld'.gt i et bredt interval medfører en 10-dobling af konsekvenserne i forhold til KASH-1400 ntetoden, hvor AH beregnes og v tillasjgcs en rimelig midterverdi. 1 rapporten anføres (side II-8), at metoden er anvendt, for at man kan tikker på, at beregningsresultaterne kommer til at omfatte de værste kombinationer af de angivne parametre. Fra et fagligt synspunkt ma metoden betegnes som uacceptabel. Ifølge K.G.N. Slinn: "Some Cocnrm-nts on I'araraeterizations for Resuspension.ind for Wet And Dry Dcpor.ir.ion of Particles and Gases for Use in Radiation Dose Calculations", maj 1977, findes der en ra?kke eksperimentelle resultater for v 's af- 9 Ivingighed af det betragtede stofs partikelstørrelse. I K/»SH- 1*00, appendiks VI (side K-l og K-6) fremføres det, at den forventede partikelstørrelse i et udslip fra.»t kerncncrismeltningsuheld er af størrelsesorden nogle få micron i diameter og vsre

12 7 nappe større end 10 micron. Denne antagelse bekrcftes af Karlsruhe rapporterne: Nukleare Aeorosole im geschlossenen System (KFK 199S), PAKBISKKQ III - A Computer Code for Determining the Behavior of Contained Nuclear Aerosols (KFK 2151) og Projekt Nukleare Sichcrheit (KFK 2130, side ), hvori beskrives problemstillingen omkring de radioaktive aerosoler, som dannes inden for reaktorindeslutningen under brandselssmeltning. I rapporterne angives resultater af modelberegninger, som er baseret pi eksperimentelle undersøgelser, hvor UO, fordampes. Størrelsesfordelingen for de nukleare aerosoler angives som log-normal fordelinger med en geometrisk middeldianeter på micron. Antages det i overensstemmelse med disse to referencer, at den forventede partikelstørrelse i et kernenedsmeltningsudslip 'ligger i området fra micron, kan man ud fra W.G.N. Slinn's rapport finde, at depositionshastigheden vil ligge i området cm/s for landområder (jvfr. fig. 3). Endvidere viser målinger på dansk område af depositionshastigheden for kortlivede fissionsprodukter (bl.a. jod} fra en kinesisk kernevåbenspr*r.gping, at depositionshastigheden for disse stoffor ligger i området cm/s (A. Aarkrog og J. Lippert: Enviroiiiaental Radioactivity in Denmark in 1976). Sol vom reaktoruheld og kerncv'benspr^ngr.inger ikke umiddelbart kan naassenlignes, må de pågældende«partikler forventes at have nogenlunde samme størrelse som det fordampede materiale i et uheldsudslip. Dette bekræfter derfor antagelsen om, at depositionshastighederne er mindre end 1 cm/s. Beyea's valg af depositionshastigheder på h^lt op til 10 cir./s er der fer helt urimelig. Indflydelsen af depositionsh;:*;tighed/i>kyopstigning er vist i Beyea's rapport side Po en kopi af figur 11-8 (figur 4) er indtegnet det område, der omfatter de realistiske v«rdit»r af deposit, ionrhar.tighed og akyopstigning. Der er anvend:, ;;anme vverdi af ukyopstigiiing som i Risø-M-l'JOS (175 meter) r.wd en spredning på 23 Retor. Selvom den frigivne varfc -.c.t.«ngde forudsattes halveret {.'.om angivet af Beyca) vil bidraget fra henfaldsvarmcn være tilstrækkelig til at. få skyen til at stige til ocr.kring 17S-200 meter i den angivne afstand (jvfr. F.A. Gifforris The Rise of Strongly Radioactive Plumes, Journal of Applied Meteorology 6, 644, August 1967).

13 10' I«" 2 O > o 10" W 10"' z o i r.._._,»._ X.. + *» * i n u n i i i i i i i. 11 r i GRASS, u. -36CM"'. CHAMBERLAIN (1966) FILTER PAPER, U.-24CMS" 1. CLOUGH (1973) WATER, u. = 40 CM S _,.MOLLER & SHUMANN (1970) / WATER, u.-44 CM S"\ SEHMEL AND SUTTER (1974) 0.47-I.6CM GRAVEL, 0.-22CM S* 1.SEHMEL et al(l974) /* 0.7CM ARTIFICIAL GRASS. U,-I9"M S - \SEHMEL (1973) + z 0 «3CM, 5.5SU.JI9.5CM S"\ WESELYet al (1977) / u. = 20 FIELD STUDY tø/s /.A" T T-T3 CO o o. UJ o >- CC a EQ.(22) WITH u.-44cm S - ' S -7.2 M S - ' % AND M" UJLLU 1,, f LJLUUJLL 10 10' PARTICLE DIAMETER. D C im) Iiiiyi_-2' Tørdopositionshastighedcns afhængighed af partikelstørrelsen. For landomrcider ligyer depositionshantigheden i området cm/s for partikelstørrelser mellem O.ly ocj 10 v. Kilde: W.G.N. fclinn, Some Comments on Parameterizations for Resuspension and for Wet and Dry Deposition of Particles and Gases for Use in Radiation Dose Calculations,

14 11-20»E>.ri amr>lf Dose Conrours t 17 >!] «; 2m/sec wind, stability class F, 24 hr. ground dose BWR1-uheld Dt'poRltlon Velocity Figur 4. For partikelstørrelser mellem O.ly og 10y vil tørdepositionshnktigheden ligge mellem ciii/s og 1 cm/s (ce fig. 3). Strålingfidoserne vil ligge i det skraverede område med åen beregnede højde af skyen fra Kisø-M-1905.

15 8 Ud fra en forudsætning om, at de to parametre er lige sandsynlige over hele intervallet finder Beyea således doser på op til 400 rem, hvor det må forventes, at de i virkeligheden ligger betydeligt under 100 rem. VALG AF VADDEPOSITIONSUASTIGHEDER I beregningen af den aktivitet, som udvaskes på jordoverfladen under nedbør, vælger Beyea kun én værdi af udvaskningskoefficienten, som ifølge WASH-1400 gælder for legnintensiteter på mellem 2 og 5 mm regn pr. time. Det havde været mere korrekt og i overensstemmelse med behandlingen af f.eks. tørdepositionshastigheden, om der havde været anvendt en fordeling af udvaskningskoefficienten svarende til regnintensitetsfordelingen i Øresundsområdet. Beyea fremhæver (side J-12), at det ikke er regnvejrsituationerne, som oiver de store konsekvenser i hans beregningsresultater, derimod situationerne med de værste kombinationer af AH og v. 9 Som nævnt i det foregående afsnit er Beyea's værste kombinationer af AH og v urealistiske. Ved mere realistiske valg af g disse parametre vil regnvejrssituationerne blive bestemmende for de store konsekvenser (jvf. Risø-M-1905), og derved får udvaskningskoefficienten afgørende betydning. 1 en regnvejrssituation er strålingsdoserne til knoglemarven stort set proportionale med udvaskningskoefficienten. BEFOLKNINGSTÆTHED OG AFSKÆRMNINGSFAKTORER Metoden med at lade afskærmningnfaktorerne være afhængige af befolkningstætheden (afskærmningafaktorer for træhuse anvendes 2 ved befolkningstætheder < 80 personer/km ') er forkert og fører til en overvurdering af doserne i Danmark, England og på Nordeuropas fastland, I disse områder er kun ganske få procent af husene bygget af træ, uanset befolkningstætheden. Det er desuden en alt for grov metode, der benyttes ved bestemmelsen af befolkningstætheden i området mellem 50 km og 1000 km. De i tabel 11-9 side angivne befolkningstæthedcr er vægtede middelværdier, der dækker over store lokale variationer i befolkningstætheder. Der er beregnet middelværdier for

16 o sektorudsn.it, der dækker savel store vandområder (Nordsøen, Østersøen etc.) som storbyer (Hambutg, Amsterdam etc.). Benyttelsen af de angivne middelbefolkningstætheder i beregningen af befolkningsdoser og de deraf afledede konsekvenser vil give anledning til fejl, dels på grund af de nævnte store variationer i befolkningstæthederne, dels fordi selv relativt tætbefolkede områder ved denne midling kan komme under den fiktive grænse for træhusbebyggelse. Også Beyea's metode til at beregne persondoser fra skypassagen må betegnes som forkert. Statistisk opholder i dagtimerne 20% af befolkningen sig udendørs og 80% indendørs. Beyea benytter imidlertid den tilnærmelse, at han for hvert geografisk område betragter hele befolkningen som værende enten udendørs eller indendørs, idet han ved statistiske metoder sikrer sig, at den totale befolkning i den betragtede sektor får den rette statistiske fordeling på indendørs- og udendørs ophold. Denne metode kan give rimelige resultater, hvis de betragtede områder er små i forhold til skyens karakteristiske dimensioner. Beyea's områder, der har skyens bredde og 5 km's længde er imidlertid så grove, at f.eks. hele befolkningen i de mest udsatte kvarterer af København ved hans metode kan forudsættes at opholde sig udendørs under skypassagen. En væsentlig del af hans beregninger giver derfor for høje doser og derved for mange strålefremkaldtc skader. "SIKKERHEDSBETRAGTNINGER Når man ønsker at beregne hvilken indflydelse, usikkerhed i bestemmelsen af parametre har på de beregnede doser, forekommer det mest rimeligt at vælge en række paranieterværdier inden for det interval, parametrene kan tænkes at antage. Man kan så eventuelt benytte Monte-Carlo metoden til at v;rlge vejrsituationen, og derefter bruge fordelingerne for de pågældende parametre til at beregne den endelige fordeling af konsekvenserne. Man reducerer på denne måde antallet af nødvendige Monte-Carlo simuleringer og opnår samtidig at være sikker på, at hele rækken af mulige konsekvenser bliver taget i betragtning (d.v.s, i den udstrækning parametrene bestemmer konsekvenserne). Hvis man derimod som Beyea også vælger parametrene ved

17 10 Monte-Carlo metoden, kan man 5Kke være sikker på, at llle konsekvenstyper er medregnet, saledes soni han hævder (side 11-8 øverst). Det er naturligvis uafhængigt af, om man antager ligelige fordelinger for parametrene. Det må fremhæves at alie parametre der vælges ved Monte-Carlo metoden skal være uafhængige, for at man kan opnå meningsfulde resultater. Det er en svaghed, at der ikke er foretaget beregning over usikkerhederne på Monte-Carlo beregningerne. En sådan beregning er nødvendig, for at man kan bedømme kvaliteten af resultaterne. Beyea hævder tilsyneladende, at man kan skønne over/fjerne usikkerhederne ved at tegne en udjævnet kurve (kommentarer til fig , side 11-39). En jævn kurve giver imidlertid i sig selv ikke garanti for et godt resultat. Hvis man på forhånd 'havde regnet ud, hvordan kurveformen skulle være, og hvis resultaterne viste sig at passe med det forudsete, kunne man føle sig mere tryg ved resultaterne. Alternativt kunne man gennemføre flere simuleringer i blokke af 1000 og tegne dis.se. Hvis kurverne fra de enkelte blokke steir.te overens, ville man igen have en bedre sikkerhed for resultaternes gyldighed. Noget i retning af dette sidste er tilsyneladende gjort (se side 11-38), men resultaterne er ikke vist. Det fremgår heller ikke, om man rent faktisk har taget flere blokke, og hvor store disse blokke da har v.eret. De i Beyeas rapport beregnede "sandsynlighedsfordelinger" er som nævnt ovenfor ikke sandsynlighedsfordelinger i normal forstand. Som anført tidligere, forekommer det ikke rimeligt at antage en nsr.ten total uvidenhed om såvel plumc-rise AH som tørdepositfonsparametren v. Rapportens "sandsynlighedsfordelinger" for doser må derfor snarere opfattes som en ar.t stikprøve (sample) og giver blot udtryk for, hvor meget doserne kan variere, når man varierer nogle ;>.f de indgående parametre. Betragtningerne om resultaternes: føl romhed overfor de antagne sandsynlighedsfordelinger er kun rig-t i ye, hvj s man antager, at do postulerede fordelinger har samme middelværdi og varians som de reelle fordelinger. Range, der er et mål for variansen, varieres ganske vist ved de foretagne følsomhedsanalyser, men dette er ikke tilstrækkeligt. Middelværdierne, der er afgørende for omkring hvilket niveau variationen sker,

18 J i varieres tilsyneladende ikke. Det undersøges ikke, hvilken betydning ændringer i vaddepositionsparametren 1 har. I en regnvejrssituafcion er den g samlede knoglemarvsdosis stort set proportional med våddepositionsparameteren. I betragtning af hvor følsomme doser og specielt konsekvenser er overfor ændringer i såvel plumehøjdc som depositionsparametre, er det inkonsekvent ikke at variere middelværdien for disse parametre. SAMMENHÆNG MELLEM DOSER OG KONSEKVENSER Som grundlag for beregningen af akutte dødsfald anvender Beyea (ligesom Risø-M-1905) de sandsynligheder for akutte dødsfald, der er anført i WASH Han inddeler doserne i intervaller på 50 rem, men i stedet for at benytte middelsandsynligheden i dette interval, benytter han sandsynligheden svarende til den største dosis i intervallet. Beyea indrømmer selv (side.1-13), at dette er en fejl, men hævder, at det ingen betydning har. I realiteten medfører det imidlertid, at ved beregningen af antallet af akutte dødsfald er samtlige doser i gennemsnit forøget med mere end 25 rem (afhængigt af sandsynlighedskurvcne krumning). En gcnneiriregning af en række eksempler viser, at det beregnede antal akutte dødsfald bliver væsentligt større med Beyea's metode. Fejlen er dosisafhængig, og virkningen på beregningsresultaterne kan groft inddeles på følgende made. Hvis det af Beyea beregnede antal dødsfald er større end 1000, overvurderer h.:m antallet med omkring en faktor 2. Er det beregnede antal mellem 10 0 og 1000 overvurderes antallet med en faktor 5-6, og er del beregnede antal mindre end 100, overvurderer; antallet mere end 10 gange, i nogle tilfælde mad en faktor uendelig. UlIELDSSANDSYNLIGIIED Beyea hævder, at det eneste grundlag, man har for at beregne sandsynligheden for en reaktorkatastrofe, er den kendsgerning, at der ultimo 1976 var erfaringer fra 300 reaktor-års drift af store (over 500 MWc) nukleare anlæg, uden at en reaktorkatastrofe var indtrådt. På grundlag heraf beregner han den øvre

19 1? grænse for sandsynligheden for on reaktorkatsstrofe i Barseb"åck til at være 1 : 5 i løbet af de to reaktorers driftstid (30 år). En accept af denne argumentationsform ville naturligvis føre til standsning af al teknologisk udvikling, da sandsynlighedtin for en katastrofe med enhver teknisk innovation ville vare 1. Selvom man imidlertid skulle acceptere metoden, er der ingen argumentation for, at man kun skal se på reaktorer på mere end 500 MWe. For tiden er der i de vestlige lande akkumuleret erfaring fra ca reaktorår, hvoraf 700 er letvandsreaktorer og 700 magnox-reaktorår. Hertil kommer ca reaktorår ned militære letvands-reaktorer. I disse mere end 2000 letvands-reaktorår har der været ét uheld (Browns Ferry), der i henhold til appendix C har en sandsynlighed på mellem 1:300 (Rasmussen) og 1:70-1:T (Michael Grupp) for at føre til en kernenedsmeltning. Sr.ndsynlighedcn for at et sådant kernencdsmelt.ningsuheld vil. 1 o have katastrofoknrakter (d.v.s. mere end ét akut dødsfald efter 24 timers eksponering og forudsat minimal medicinsk behandling efter bestråling) er iføjge fig. 1-3, side 1-17 mindre end 1:4. Hvis man accepterer Beyeas synsvinkel, finder man derfor, at sandsynligheden for et katastrofalt uheld i Barseback ligger mellem 1: cg 1:1.000 i løbet af de to reaktorers driftstid. KAMKENFAVNII4C OG KONKLUSION Hovedformalet med Bcyea's beregninger har angiveligt van.et, nt de skulle.inkludere de matemati.sk set største konsekvenser uden p"i realistisk vis at tage hensyn til med hvilken sandsynlighed de anvendte kombinationer af ue indgående parar.etrc kan forokomv.e, eller om de overhovedet krm forekomne. Herved kommer rapportens resultater fil at hvile på en r.rkke iki;e fysiske situationer. Netop disse situationer ville give meget store doser, d<:r på grund af den ulineære sammenhæng mellem doner og akutte skader ville medføre et stort antal akutte; dødsfald. Beyea gør selv opmærksom på denne risiko, idet han (side 1-16) skriver: "Relativt små fejltagelser eller tvivlsomme antagelser i uhcldssinuilc.ringerne kan have meget stor indfly-

20 li delso på resul tatorne k. Denne urealistiske beregning af store konsekvenser er absurd, specielt fordi - som Beyea selv anfører (side 1-23) - "for nogle vil det ikke vcxe afgørende, hvor lille sandsynligheden er for at fa et stort antal akutte dødsofre, men blot hvor stort det maksimale antal akutte dødsfald vil være - uanset sandsynligheden". I tabel 1-7, side 1-21 har Beyea samlet resultaterne af beregninger med "indretninger imod København. Der er forudsat 24 timers bestråling, minimal medicinsk behandling og ingen regn. Forudsat at et stort uheld er sket på BarsebSck, og at vindretningen er imod København anfører Beyea, at der er følgende sandsynligheder for akutte dødsfald i Danmark: BWR 3 uheld: < 1*> sandsynlighed for akutte dødsfald BWR 2 uheld: < 1% " BWR 1 uheld: 50% " " o akutte dødsfald 10% " " > 100 akutte dødsfald 1% " " > akutte dødsfald M " Det må konstatere^, at de i dagspressen nævnte akutte dødsfald ikke er nævnt i Beyea's egen sammenfatning i den endelige rapport:. Til sammenligning tjener, at dot i Risø-M-1905 udfra s<vv,;f,c sammenhang mellem doser og akut!o dødsfald (nemlig don, der er anført i NASif-1400) finde:-; usandsynligt, at der skulle forekomme et eneste akut dødsfald i Pi.nma.rk efter 24 timers bestråling ved et uheld af disse kategorier i BarseLack. Hertil ma bemærkes at alene Uoyeas valg af å\l og v gør en stor del af hans dasisregning:;resultater helt ui imeligt store: (jvnf. figur 4) r.od mindre Kisø's antagelse om l'de AH 0 v er forkerte. Hertil kommer, at middeldos ir; for den iiir-st ram to del af den københavnske befolkning er for stor (j>a grund af orm«*, dornes uheldige placering i forhold til Øresund, jvnf. Fig. 1), og at do:; beregnede middeldosis yderligere er forhøjet fil mi-rmesfe multiplum af 50 rem ved vurderingen af konsekvenserne. Vi mener kort sagt, at de 50'i af BWR 1 sinuleringerne, der efter Beyea's opfattelse kan medføre akutte dødsfald, kan afvises på baggrund af et urealistisk parametervalg og cv

21 .14 for grov beregningsmetode. Dette er ikke i modstrid med rapporten, hvori Beyea selv siger, at hans metode nappe vil undervurdere antallet af akutte dødsfald med mere end højst en faktor 10, men derimod kan have overvurderet det "med en meget høj numerisk faktor (inkluderet uendelig)" (side 11-81). Beyeas analyser og konklusioner afhænger kritisk af typen af en rackke meteorologiske situationer og de deraf afhængige meteorologiske processer. Ved at betragte røgfaneløft, deposition, vindhastighed, vindretning, stabilitet og nedbør til dels som uafhængige størrelser, opnar han at skabe et sæt af fysisk urealistiske atmosfæriske forhold. Den gaussiske spredningsmodel kan endvidere ikke med nogen fysisk rimelighed anvendes ud til afstande større end km. Beyea's anvendelse af metoden ud til 1000 km er meningsløs. Konklusionen af Risøs gennemgang af Beyea's rapport bliver, at dens resultater set fra et fagligt synspunkt må afvises med den begrundelse, at de er fremkommet som resultat af en matematisk øvelse og ikke som resultat af en realistisk vurdering. I Beyea's rapport er der derimod ikk. påvist fejl i Risø's resultater i Risø-I , og den giver derfor ikke Risø anledning til at ændre sin hidtidige konklusion med hensyn til risikoen nå dansk område fra Bar.^eback - atomkraftværket.

22 I-:- REFERENCER 1. Jan Beyea, A Study of Some of the Consequences of Hypothetical Reactor Accidents at Barsebaek, Report No. 61, Princeton University, Januar Beregning af relevante individ- og bctolnningsdoser på dansk territorium fra hypotetiske kernenedsneltningsuheld på Barsebåck reaktoren, Risø-M-1905, Januar W.G.N. Siinn, Some Comments on Parameterizntions for Resuspension and for Wet and Dry Deposition of Particles and Gases for Use in Radiation Dose Calculations, Air Resources Center, Oregon State University, Corvallis, Oregon 97331, Maj H. Jordan et. al., Nukleare Aerosole iin Gcschlossenen System, Kernforschungsnontrum Karlsruhe, KFK 1989, Oktober H. Jordan et. al., PARDISEKO A Computer Code for Determining the Behaviour of Contained Nuclear Aerosols, Kernforschunyscentrum Karlsruhe, KFK 2151, Maj 197b. 6. Projekt Nukleare Sicbor.he.it, 2. Halbjahrenbericht , Kernforschuijgscentrum Karlsruhe, KFK 2130, Maj A. Arkrog and J. Lipport, Environmental Radioactivity in Denmark in 1976, Risø Report No. 3'31, D.H. Slade, Meteorology and Atomic Energy, TLD-24190, Reactor Safety Study, Calculation of Accident Consequences, WASiI-1400 appendix VI, USNRC Comments on Jan Beyoa's report: A Study of Some of the Consequences of Hypothetical P.cactor Accidents at Barseback (Draft, August 1977), Risø's kommentarer fra oktober 1977.

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec, 5 Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Clausen, Sønnik Publication date: 9 Link to publication Citation (APA): Clausen, S. (9). Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling.

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Bjarløv, Søren Peter Publication date: 2011 Document Version Publisher final version (usually the publisher

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Varmetolerance Hansen, Tina Beck Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Hansen, T. B. (2016).

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript Aalborg Universitet Finansielle institutioner I Danmark 6/10-2014 Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2016 Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA):

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 28, 2017 Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Aalborg Universitet At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Hvordan kommer "forskningen" i spil

Hvordan kommer forskningen i spil Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Hvordan kommer "forskningen" i spil Martiny, Lars Publication date: 2009 Link to publication Citation (APA): Martiny, L. (2009). Hvordan kommer "forskningen"

Læs mere

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Published in: Ungdomsforskning Publication date: 2000 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere