SF og Socialdemokratiets ændringsforslag til budget 2017( ) På vej mod anstændighed i Sorø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF og Socialdemokratiets ændringsforslag til budget 2017( ) På vej mod anstændighed i Sorø Kommune"

Transkript

1 Sorø kommune er til for borgerne. SF og Socialdemokratiets ændringsforslag til budget 2017( ) På vej mod anstændighed i Sorø Kommune Med dette budget tilfører SF og Socialdemokratiet 54 mio. til kernevelfærd over de næste 4 år. Det er 13,5 mio. årligt. For ældre- og voksenhandicapområdet er det en tilførsel på 28 mio. og for børne- og familieområdet er det en tilførsel på 26 mio. Vi tager hermed første skridt mod at tilbageføre nogle af de nedskæringer, der kommer med de økonomiske besparelser, der blev gennemført af Venstre, Konservative, Radikale og Dansk Folkeparti i 2015 og Kernevelfærden i Sorø kommune er under betydeligt pres. Borgere oplever at miste den støtte, der er vigtig for deres livskvalitet, mens personalet er presset i en hverdag, hvor det er svært at få enderne til at nå sammen. Det er vigtigt for os at sikre fremtiden for Sorø kommune og vores borgere. Vi anerkender, at økonomien og driften af den kommunale velfærd er udfordret. Det kalder på politisk prioritering. Det er vores holdning, at de kommunale penge er bedst anvendt til kernevelfærd for borgerne. Derfor sætter vores ændringsforslag retning mod en kommune, der vil tage hånd om børnenes opvækstvilkår, tager hånd om vores ældre og andre med behov for den hjælp, der er nødvendig for at kunne have et trygt og velfungerende hverdagsliv. For SF og Socialdemokratiet er det en god business case at investere i kernevelfærd. Det er en god business case at investere i børnenes hverdag i daginstitutioner, i børnenes skolegang, i forebyggelse og hjælp til udsatte. Det tjener simpelthen sig selv hjem igen, for kommunen, som for borgerne. Det er ligeledes en god business case at investere i Sorø Kommunes særkende, som en kommune placeret midt på Sjælland i et smørhul med grønne omgivelser og natur med en stærk kulturel og historisk identitet. Derfor har vi givet plads til at styrke kulturelle tilbud, samt kommunens natur- og klimaindsats. Vi har afsat 1 mio. til særligt at styrke børns kulturoplevelser og 2,2 mio. til en natur- og klimaindsats. Det er vores vision, at Sorø kommune skal være et trygt og godt sted at bo for de borgere, der allerede bor her. De skal opleve trygge og gode kommunale tilbud, som man kan stole på. Og stole på, politikerne vil prioritere i fremtiden. Som borgere i Sorø kommune skal vi opleve, at det er så attraktiv at bo her, at man har lyst til at opfordre andre til at flytte hertil. 1

2 Imødekommenhed over for borgerne Det er SF og Socialdemokratiets holdning, at kommunen er til for borgerne. Borgernes skal kunne forvente at få en venlig og professionel betjening. Vi lever i en tid, hvor der hele tiden bliver arbejdet med effektiviseringer og tidsbesparelser. Det er derfor nødvendigt at fastholde fokus på, at kommunen er til for borgerne. Når borgerne henvender sig personligt, pr. telefon eller mail i Borgerservice og Arbejdsmarkedscentret, skal de have en god oplevelse af at blive mødt personligt og af at blive hjulpet på vej. Borgerne er kompetente mennesker, der ønsker dialog om de muligheder, der er for den enkelte. De vil vide, hvilken service og hjælp de kan forvente og hvorfor? Målet for borgerservice og arbejdsmarkedscentret er, at borgeren skal opleve at kunne gå fra et møde med en god og meningsfuld plan. Borgerne ønsker en sammenhængende og fleksibel behandling, der modsvarer netop de problemstillinger, de henvender sig om. Derfor er det vigtigt for SF og Socialdemokratiet, borgerne oplever, at servicen tager udgangspunkt i den enkeltes behov og bygger på hensynet til borgeren, frem for hensynet til den interne organisering. Mere tid til børn Vi ønsker at give vores børn gode forudsætninger for at leve et godt børneliv. Det handler blandt andet om, at der er tid til omsorg og læring i vuggestuerne. Derfor skal vi sikre, at de varme hænder bliver i vores vuggestuer. Bedre normeringer betyder mere omsorg til børnene og de voksne. Det betyder en hverdag med ro og tryghed. Voksennærvær er helt afgørende for børns trivsel og udvikling og har stor betydning for, hvordan børnene klarer sig pa længere sigt i skolen og i livet fremover. Derfor afsætter vi kr. pr. år i alle 4 år for at hæve normeringen i vuggestuerne fra en 1,8 enheder til 2 enheder, sådan som det tidligere har været. En god folkeskole koster penge og er en investering i fremtiden. Almenundervisningen er sat under pres. Folkeskolen skal løfte flere og flere opgaver og flere og flere elever skal integreres. Det stigende undervisningstimetal som følge af reformen, har øget antallet af lærernes undervisningstimer. Det betyder i al sin enkelthed min- 2

3 dre forberedelsestid, mindre tid til forældrekontakt, arbejde med trivsel og lærersamarbejde, samtidigt med at flere opgaver er kommet til. Derfor vælger vi nu at investere i folkeskolen for at kvalitetssikre og optimere undervisningen. Dette skal gøres ved at nedsætte antallet af konfrontationstimer/ugentlige undervisningslektioner pr. lærer. Vi tror på, at en forbedret mulighed for forberedelse og efterbehandling af lektionerne giver en mere kvalificeret undervisning. Folkeskolen har brug for et fagligt løft. Det kræver tid til bedre forberedelse og tid til at varetage elevernes trivsel. Vi afsætter 5 mio. årligt til folkeskolen i alle fire år fra skoleårets start i Sikring af Boråsprojektets fremtid Projektets fokus er at give udsatte børn et bedre liv gennem tættere opfølgning og tidlig indsats og samtidig sikre en tæt opfølgning og inddragelse af netværket. Erfaringen viser, at der skabes bedre løsninger for det enkelte barn og den enkelte familie. Projektet i Stenlille har efter kort tid vist gode takter, og vi ønsker at bringe besparelsespotentialet på en million i spil, så vi straks kan gå i gang med at udbrede projektet til endnu et skoledistrikt. Vi afsætter derfor en million til, at vi fra 2018 kan starte modellen i næste skoledistrikt. Tandpleje til alle børn Tandplejen har oplevet en væsentlig stigning i antallet af børn der skal behandles. Det drejer sig specielt om en stigning i antallet af flygtningebørn. Det har vist sig, at deres tandsundhed er dårligere end de aldersvarende børn i kommunen. For at sikre ligebehandling for alle børn, og overholde de vedtagne undersøgelses intervaller, er der behov for at tilføre ekstra personaleressourcer til tandplejen. Derfor afsættes der kr. i Det vurderes fremefter, hvordan tilgangen af flygtningebørn vil udvikle sig, inden der afsættes yderligere midler i 2018 og frem. Mere tid til ældre og voksne handicappede Voksen handicapområdet Indenfor voksen- og handicapområdet ydes der støtte til borgere, der enten har en psykisk/fysisk sygdom eller har erhvervet en hjerneskade. I år er der sparet på bostøtte, hvor der ydes færre timer i gns. til den enkelte borger. Der er nedlagt dagtilbud til hjerneskadede, og der er foretaget yderligere skærpelse af serviceniveauet ved bevilling under hjælpemiddelområdet. Vi ved, hvor vigtigt det er med den rette støtte til den enkelte for, at han/hun kan leve et så normalt liv som muligt. Hjælpemiddelområdet På hjælpemiddelområdet er der et ekstraordinært behov for tilførsel af midler på grund af en meget lang venteliste, hvor der er 100 sager, der ikke er behandlet, og hvor det ikke 3

4 har været muligt at overholde de politiske godkendte sagsbehandlingsfrister. Der er besluttet at opnormere området for at nedbringe ventelistesagerne, og det vil betyde, at der vil komme et merforbrug på 3.2 mio. kr. Socialdemokratiet og SF mener, det er nødvendigt med én engangsbevilling i Mere tid til ældre Inden for ældreområdet er der i indeværende år beskåret meget kraftigt på rigtig mange områder. Effekten af besparelserne inden for hjemmeplejen er endnu ikke tilendebragt. Konsekvenserne er, at borgere vil opleve, at de får mindre eller ingen hjemmehjælp, og at de vil opleve stressede medarbejdere, der ikke har tid til at tale med dem. Det påvirker deres psykiske arbejdsmiljø. Inden for sygeplejen og på plejecentrene er der også reduceret i antallet af medarbejdere, og det giver serviceforringelser og mindre tid til borgene. Denne udvikling ønsker SF og Socialdemokratiet ikke at videreføre. Vi ønsker en værdig og nærværende ældrepleje, hvor der tages hånd om de borgere, der ikke selv kan klare sig i eget hjem, og hvor SSh eren /SSA eren har den fornødne tid hos borgeren, og hvor sygeplejen har mulighed for at give en kvalificeret behandling. Derfor ønsker SF og Socialdemokratiet at afsætte mio. kroner i alle 4 år til de 3 områder, som en tilbageførelse af de nuværende besparelser. Demens Demens er en voksende sygdom, som rammer mennesker i alle aldre. Det er helt usædvanligt og uhørt, at en kommune ikke har et særligt fokus på demensområde. Som det ser ud i dag, har Sorø kommune sparet demenskoordinatoren væk i Det har betydet et stort tab af specialviden og kompetencer. Det betyder, at der mangler faglig viden i det daglige arbejde med demente borgere og deres pårørende. Demenssygdom er en stor udfordring for de borgere og pårørende, der har det inde på livet. Og for personalet, der skal håndtere det. Sorø kommune har demensområdet som fokusområde i værdighedspolitikken, Men politikken flytter ikke noget, hvis den ikke efterleves i hverdagen, og derfor skal Sorø kommune tage området alvorligt og prioritere det med fagligt personale. Vi tager hånd om det og afsætter årligt til at ansætte en demenskoordinator. Sneppevej Med baggrund i alvorlige hændelser der har været på socialpsykiatriske botilbudsområde inden for de sidste år, har der været skærpet bevågenhed fra Arbejdstilsynet og de faglige organisationer, omkring sikkerheden for både beboere og personale. Arbejdstilsynet har den 3. august 2016 givet botilbuddet på Sneppevej et påbud om, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. For at imødekomme dette påbud, er det besluttet at personalenormeringen øges med 2,5 medarbejder, og at der etableres alarmsystem. 4

5 Der afsættes derfor kr. til opnormeringen, som er Sorø kommunes andel af opholdstaksten og kr. til etablering af alarmsystem. Der skal igen være sundhedstilbud til borgerne SF og Socialdemokratiet ønsker, at der arbejdes med det forebyggende og vedligeholdende arbejde for at sikre, at så mange som muligt fortsat kan leve et godt liv og ikke bliver afskåret fra at arbejde. Man kan komme langt med forebyggende sundhed for små midler. I 2015 er der skåret ned på genoptræning og flere af de kursustilbud, som medvirker til at borgerne styrker deres sundhedstilstand med f.eks. livsstilsamtaler, Lær at tackle en kronisk sygdom - kurser, vægtstopkurser og rygestopkurserne. Når vi afsætter kr. årligt over alle 4 år til forebyggende sundhedskurser, sikrer vi, at Sorø kommer på niveau med andre kommuner. Kultur og foreningsliv lige muligheder for alle Sorø Musikskole At skabe lige muligheder kræver somme tider, at man gør forskel. Sorøs Musiske skole er i indeværende år beskåret kraftigt. Det har betydet en øget forældrebetaling. Der kan sidde meget musikalske/kunstneriske og teaterglade børn ud i kommunen, der ikke får mulighed for at fortsætte på skolen. Når forældrene skal prioritere i det daglige budget, bliver musikskolen et sted, man kan skære. Men et rigt børne- og ungdomsliv handler også om kreativitet og muligheden for at arbejde på at blive dygtigere og udleve drømme. Derfor ønsker vi, SF og Socialdemokratiet, at finansiere 20 fripladser til elever. Der afsættes kr. over 4 år. Kulturbussen Kulturbussen sikrer skolebørn transport til kultur rundt i regionen. Kulturbanden har hidtil været finansieret af Nordea- Fonden, men den bevililling udløber medio Kulturbussen har desuden den gode effekt, at kommunens kulturinstitutioner også mærker større besøgstal pga. Kulturbussen. Der afsættes kr. til kulturbussen over 4 år. Gratis adgang på museet Sorø Museum er en vigtig del af vores kommunale kulturarv. Vi, i Socialdemokratiet og SF, mener, at museet skal være tilgængeligt og gratis for alle. Og derfor har vi sat kr. af årligt over 4 år. 5

6 Sorø Kunstmuseum Kunstmuseet er et fyrtårn i Sorø kommune. Vi skal ikke underkende den store værdi museet har for vores borgere, men også for vores branding af kommunen. To fonde tilbyder at bidrage med støtte, så museet kan komme af med en parkeringsgæld, der er så omfangsrig, at den vil belaste museets muligheder og aktiviteter. Kommunen må derfor tage sin del og tilbyde Kunstmuseet et ekstraordinært tilskud til parkeringsgæld. Der afsættes i Liv i Stenlille Liv i Stenlille har kørt i over et a rti uden at have været pa Sorø kommunes finanslov. Vi opmuntrer glad og gerne til frivillige aktiviteter, der samler vores borgere og skaber liv i de små bysamfund, som i en årrække har mærket konsekvensen af trange tiders nedskæringer. Liv i Stenlille har længe haft svært ved at skaffe frivillige til især bestyrelsesarbejdet. Borgere, der trækker et stort læs med at få skrabet penge sammen og som lidt, har tabt pusten i processen. SF og Socialdemokratiet, mener, det er nødvendig med en økonomisk håndsrækning, som bestyrelsen kan regne med. Der afsættes over 4 år. Nyt inventar i hallerne Vores haller og idrætsanlæg fungerer også som vores ansigt udadtil i kommunen. Vi skal prioritere at få påbegyndt en optimering af vores inventar og redskaber, så vi kan være vores haller og anlæg bekendt. Der afsættes i 2017 Kunststofbane i Dianalund På lige fod med de kunststofanlæg, vi har etableret i Sorø by, skal vi også tilgodese byerne i resten af kommunen, og i denne omgang Dianalund. Med en million kroner ønsker vi at give vores go, sa fodboldforeningen kan pa begynde fondsansøgningerne. Der afsættes i 2017 Natur, klima, udeliv og byrum Det skal være en fornøjelse at færdes rundt i Sorø kommune. Der er mange smukker steder og unikke pletter, bare vi passer godt på dem. Vi har derfor afsat driftsmidler af til at vedligeholde vandkunsten i Sorø Storgade, som Sorø har fået i gave. Vi mener, at når man siger ja tak til en gave, skal man også afsatte de nødvendige midler til at passe på den. 6

7 Det er vigtigt, vi holder Sorø Kommune ren og pæn og gør det nemt for kommunens borger og gæster at komme af med deres affald i kommunens bymidter. Derfor har vi afsat midler til at udskifte kommunens forfaldne skraldespande. Det skal være nemt at komme af med sit affald. Byrum med plads til aktiviteter Sorø Kunstmuseum og Sorø Bibliotek er kommunens mest fremtrædende kulturinstitutioner med mange aktiviteter og besøgende. Disse to vigtige institutioner deler et fælles gårdrum som SF og Socialdemokratiet gerne være med til at udvikle til glæde for både børn og voksne. Vi ser gerne et gårdudviklingsprojekt, der indbefatter legefaciliteter, der lægger op til leg og kreativitet på nye måder, men også et område der kan bruges til teater, performance og musik. Der afsættes kr. i Legepladser, der lægger op til leg og fysisk udfoldelse er et område, der er vigtigt at prioritere. Derfor afsætter SF og Socialdemokratiet kr. i 2017 til renovering af de eksisterende legepladser, samt kr. om året til vedligeholdelse. Alléen ved Sorø Sø Sorø er kendt for sine mange alleer, især den totalfredet Lindeallé ved Sorø sø. Mange af træerne på den totalfredet lindeallé er efterhånden blevet fældet, og mange af de eksisterende træer er ramt af sygdom. For at alleen i fremtiden kan fremstå smuk og som et kendingsmærke for Sorø, har SF og Socialdemokratiet afsat kr. i 2017 til at udskifte hele alleen. Grej til de frivillige SF og Socialdemokratiet vil gerne være med til at understøtte de frivillige kræfter i arbejdet med naturpleje, pleje af stier mv. Derfor mener vi, at Sorø kommune skal anskaffe sig en grejtrailer. I første omgang skal Sorø Kommune ansøge friluftsrådet om kr. til en grejtrailer. For at sikre en sund økonomi i dette projekt har vi også afsat midler til drift, så der er penge til forsikring, brændstof, småreparationer og service. Naturvejledning Naturvejledningen har vist sig som en stor succes. Ved hjælp af få midler fra Sorø kommune og en værdifuld støtte fra friluftsrådet, er det lykkedes at få en naturvejleder, som har leveret et fantastisk oplevelses-og lærerig naturvejledning for mange børn og voksne rundt omkring i kommunen. SF og Socialdemokratiet vil med kr/årligt over de næste 4 år være med til at støtte fortsat naturformidling og aktiviteter for børn/unge. Dermed medvirker vi til, at alle kommer mere ud i naturen. Vi mener endvidere, at det er vigtigt med en naturvejledning, som kan understøtte, at vi får en forståelse for, at vi også skal være med til at beskytte naturen, når vi færdes i den. 7

8 Grøn bosætning og Iværksætteri. Den grønne omstilling, både miljømæssigt, økonomisk og socialt, er noget, som optager et stigende antal mennesker. Det at kunne leve mere bæredygtigt med en mindre CO2- udledning, et mindre ressourceforbrug og med større respekt for miljøet appellerer til mange. Men også ønsket om et nærmiljø og en livsform med et større socialt ansvar og mulighed for at sta lidt af ræset i et fællesskab og i et givende samspil mellem mennesker i forskellige aldre. I den sammenhæng har en landkommune som Sorø, godt placeret midt på Sjælland, potentialer. Sorø kommunes byer ligger i et smørhul af natur og grønne omgivelser, ligesom vi har unikke landsbyer. Sorø by har en usædvanlig sjælden placering mellem 3 søer. Vi mener derfor, at Sorø kommune skal sætte retning mod en bosætnings- og erhvervspolitik med en grøn profil, hvor man de kommende år særligt fokuserer på bæredygtig bosætning og tiltrækning af grøn iværksætteri. Natur og Klima For at understøtte en grøn bosætningspolitik skal Sorø kommune genoptage en aktiv klimapolitik med et ambitiøst mål for nedbringelse af CO2 udslip. Sorø kommune skal som virksomhed være klimavenlig og tage initiativer, der gør det nemmere for borgerne at sætte deres CO2 afmærkning ned. Derfor afsætter SF og Socialdemokratiet, som en start, kr. pr. år i alle 4 år til en klimamedarbejder på halv tid. Service til borgerne - med bykontor og flextrafik Ved at etablere et bykontor som en integreret del af Sorø bibliotek har SF og Socialdemokratiet i Sorø Kommune ønsket at fastholde den service for vores borgere, der knytter sig til billetsalg, lokale generelle forespørgsler om aktiviteter i vores kommune, samt den lokale kontakt til turismeaktører. Udgifterne til bemanding og administration har vist sig større end først antaget. Vi ønsker at fastholde den service, som bykontoret yder vores borgere med kr. i alle 4 år. Sorø kommune som arbejdsplads og samarbejdspartner Sorø kommune skal være kendt som en god arbejdsplads, hvor der er fokus på trivsel, et godt arbejdsmiljø, og hvor man sætter fagligheden fri. Det skal være sådan at Sorø Kommune er en arbejdsplads, man har lyst til at blive på, og som man er stolt af. Sorø Kommune skal være kendt som et sted, hvor man har lyst til at søge job. 8

9 Målet skal være at Sorø kommunes trivselsmåling og arbejdspladsvurdering forbedres i forhold til de seneste målinger. SF og Socialdemokratiet afsætter et beløb til opnormering på socialpsykiatrisk botilbud i Stenlille for at sikre medarbejdernes arbejdsforhold og tryghed på arbejdspladsen. Som en del af en lønpolitik, der åbner mulighed for lønforhandlinger for diverse personalegrupper, foreslås det, at der igen stilles kr. til rådighed hvert år med det formål kr. til rengøringsområdet og kr. på området for Teknisk Service. I det hele taget skal Sorø kommune være kendt for at kere sig om ordentlige forhold for ansatte, uanset om det er egne ansatte eller vilkårene for ansatte i de virksomheder, der får opgaver for Sorø Kommune eller virksomheder, der leverer varer til kommunen. Derfor skal der i den kommende tid arbejdes på at styrke vores indkøbs-og udbudspolitik, så kommunen reelt arbejder med at bekæmpe social dumping. TV transmission fra byrådsmøder alle skal kunne følge med SF og Socialdemokratiet anser borgernes muligheder for på lige vilkår at kunne holde sig orienterede og deltage i det lokale demokrati for afgørende for kommunens og demokratiets sammenhængskraft. Vi ønsker derfor som et led i vores lokaldemokrati, hvor åbenhed og tilgængelighed er kodeord for os at investere i teknologi, der gør transmission af byrådsmøderne tilgængelig for alle borgere. Transmission af byrådsmøderne giver mulighed for at borgere kan vælge særlige interessepunkter ud og orientere sig om dem. Alle kan se mødet, når det passer ind i hverdagen. Og sidst, men ikke mindst, gør det lokalpolitik tilgængelig for mennesker, der af forskellige årsager, som fysiske eller psykiske udfordringer og manglende transportmuligheder, ikke kan møde op til byrådsmøderne. Anlæg Bygningsvedligeholdelse SF og Socialdemokratiet vil gerne være med til at sikre, at kommunens bygninger, veje og kunstværker ikke forfalder. Derfor har vi samlet set over budgetrækken afsat ekstra 12,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Det kan nemlig på den lange bane være dyrt at spare her. Sundhedshus Sundhedscentret har gradvist fået flere opgaver over årerne, samtidig med at der er sket en betydelig øgning i antallet af genoptrænings- og sundhedsopgaver. Denne udvikling forventes at fortsætte, hvorfor en udvidelse af de fysiske rammer for centrets virke er både nødvendig og ønsket. Et nyt samlet sundhedshus på Dr. Kaarsbergsvej vil dels kunne imødekomme stigningen i antallet af opgaver og give mulighed for at etablere et bofællesskab med bl.a. praktiseren- 9

10 de læger, samt hjemmesygeplejen. Det vil på sigt give en god og konstruktiv synergi, samt udvikling af tværgående samarbejde i løsningen af relevante opgaver til gavn for kommunens borgere. Derfor afsættes der kr. som anlægsudgift i Fremtidssikret omfartsvej Tersløse/ Dianalund På byrådsmødet den 21. september ønskede SF og Socialdemokratiet, at der i forbindelse med planlægning og projekteringsarbejde af en østgående omfartsvej, samtidig blev undersøgt muligheden for at etablere en Sydlig/nordlig omfartsvej. En sydlig/nordlig omfartsvej vil fjerne al unødig trafik i Tersløse og vil forhindre, at der sker flere ulykker i svinget. Da det kan forventes, at en sydlig/nordlig omfartsvej vil koste mere, afsættes der yderligere kr. i 2019 og kr. i 2020 til etableringen. De øvrige anlægsinvesteringer er beskrevet under de enkelte afsnit. Det handler om inventarer og redskaber til hallerne, sikring af den fredede Lindealle ved Sorø sø, Udviklings af gårdrum i Biblioteksgården, kunstgræsbane i Dianalund, webcastingsanlæg, mv. Sorø den 27. september, 2016 Annette Raaschou van der Star(A) Linda Nielsen(F) 10

Ændringsforslag fra CVOB og NB

Ændringsforslag fra CVOB og NB Ændringsforslag fra CVOB og NB 28. september 2016 Resultatopgørelse inkl. virkningen af fremsatte ændringsforslag - budget 2017-2020 Resultat af ændring i likvide aktiver (budgetforslaget inkl. ændringer

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder:

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder: Budgettale 2016/ Ninna Thomsen SF [Det talte ord gælder] [Intro] De sidste par år har omdrejningspunktet for mange af budgettalerne været det fede København. Det har været en hyldest til det København,

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Lær af de private institutioner, så de kommunale bliver et tilvalg f.eks. ved at kigge på: Færre lukkedage Bedre normering (er de

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGET 2017 TRYGT AALBORG ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGETRESULTAT 2. BEHANDLING FORORD Godt forarbejde giver gode resultater. Venstre er en del af budgetforliget i Aalborg Kommune for 2017. Nøgleord for

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Greve Kommunes Værdighedspolitik

Greve Kommunes Værdighedspolitik Greve Kommunes Værdighedspolitik 2016-17 Indhold Borgmesterens forord... 2 Indledning... 3 Værdighed i Greve Kommune... 3 1. Livskvalitet... 4 2. Selvbestemmelse... 4 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015

Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015 Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015 Tema Uddybende kommentarer Værdier for kommunens samarbejde med frivillige Byg ikke frivilligheden

Læs mere