Offentligt. Miljøministerens svar på spørgsmål nr (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt. Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 24-38 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg."

Transkript

1 Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - på Spørgsmål 24 Offentligt J.nr Den 1. februar 2008 Miljøministerens svar på spørgsmål nr (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Spørgsmål 24 Kan ministeren bekræfte, at npii genet, der indgår i MON863, ikke kun er resistent overfor kanamycin, men også overfor neomycin, ribostamycin, lividomycin, paromomycin, framycetin, butirocin, gentamycin B, genticin og i lavere omfang amikacin, tobramycin, strepomycin og isepamicin samt muligvis andre antibiotika i gruppen aminoglycider, og at daværende miljøminister kun ved at omtale resistens i forhold til kanamycin reelt vildledte Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg i besvarelsen af samrådsspørgsmål BJ af 12. september Jeg har forelagt første del af spørgsmålet for Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet. Danmarks Miljøundersøgelser oplyser, at det anvendte nptii-markøren ifølge EFSA 1 primært forårsager resistens over for kanamycin, neomycin og geneticin, men at andre former af genet kan give resistens over for paromomycin, ribostamycin, butirosin og gentamicin B. Jeg har fået oplyst, at den tidligere miljøminister i sin besvarelse af samrådsspørgsmål BJ den 12. september 2007 refererede til de danske eksperters vurdering af brugen af kanamycin resistente markørgener, som var det faglige grundlag for regeringens holdning til spørgsmålet om anvendelse af beskyttelsesklausulen. Folketinget blev i besvarelsen af spørgsmål S 4955 af 21.juni oplyst om, at markørgenet nptii kan medføre resistens overfor antibiotikatyper som kanamycin og neomucin (tilhørende gruppen af aminoglycosid), såfremt de bliver overført til sygdomsfremkaldende bakterier. Spørgsmål 25 Kan ministeren bekræfte, at EU s lægemiddelstyrelse, EMEA, har advaret konkret om risikoen for, at npii-genet også vil kunne have effekt over for fremtidige antibiotika, og at der derfor ikke er nogen sikkerhed for, at npii- 1 Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on the use of antibiotic resistance genes as markers in genetically modified plants; 2. April 2004, afsnit 5.1 Miljøministeriet Højbro Plads København K Tlf Fax CVR EAN

2 genet ikke udgør nogen risiko for miljøet eller for menneskers og dyrs sundhed? Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som har oplyst, at EMEA i sit svar på Kommissionens henvendelse af 25. januar ikke har forholdt sig til, hvorvidt nptii-genet udgør nogen risiko for mennesker og miljø. EMEA forholder sig alene til neomycin og kanamycins terapeutiske værdi og tilkendegiver, at deres nuværende og fremtidige anvendelsesmuligheder ikke kan klassificeres som værende af ingen eller mindre terapeutisk værdi. Spørgsmål 26 Kan ministeren bekræfte, at såvel EFSA s (European Food Safety Authority) forgænger, Scientific Committee of Plants, og andre videnskabelige undersøgelser har vist, at der ikke er belæg for at påstå, at der ikke er risiko for overførsel af gener fra planter til bakterier, og at det på den baggrund var vildledning af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, da den daværende miljøminister i sin besvarelse af samrådsspørgsmål BJ den 12. september 2007 udtalte: Det er usandsynligt, at markørgenet kan overføres fra planter til bakterier, siger sagkundskaben. Jeg har forelagt spørgsmålet for de danske eksperter som bekræfter, at de er enige med de internationale eksperter i, at det ikke kan udelukkes, at overførsel af gener fra planter til bakterier sker, idet det ikke kan bevises. De danske eksperter oplyser samtidig, at sandsynligheden for overførsel af gener fra planter til bakterier er af en så lille størrelsesorden, at den endnu ikke er set med hele gener under selv de mest optimale betingelser. Spørgsmål 27 Kan ministeren bekræfte, at EU s Lægemiddelstyrelse, EMEA, i sin kritik af EFSA s vurdering henviser til laboratoriestudier, der påviser horisontal overførsel af gener fra planter til bakterier, og at dette viser, at den daværende miljøminister vildledte Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, da ministeren den 12. september 2007 udtalte: Det er usandsynligt, at markørgenet kan overføres fra planter til bakterier, siger sagkundskaben. Jeg har forelagt spørgsmålet for de danske eksperter som kan bekræfte at EMEA henviser til en artikel (Tepfer et al. 2003) hvor DNA overførsel har vist sig at finde sted. De overførsler som er påvist er baseret på mindre DNA fragmenter, altså ikke med hele gener, og kun hvor der er mulighed for homolog rekombination. Desuden er overførslen af det mindre DNA fragment her påvist i Acinetobacter spp. og er altså ikke repræsentativ for andre bakterier med mindre tendens til transformation og viser, som forfatterne skriver, ikke at overførsel finder sted i naturen. 2 Presence of antibiotic resistance marker gene nptii in GM plants for food and feed use. afs. 3. 2

3 Samtidig anfører eksperterne, at ud fra det faktum, at overførsel ikke er set og generne findes naturligt udbredt i miljøet kan det være svært at begrunde rent fagligt, at tilstedeværelsen af ARM i planter kan påvirke udbredelsen af ARM i mikroorganismer. Spørgsmål 28 Kan ministeren bekræfte, at den daværende miljøminister den 12. september 2007 fejlinformerede Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, da ministeren hævdede, at det er en forudsætning for at benytte udsætningsdirektivets beskyttelsesklausul, at der er fremkommet nye oplysninger, da det klart fremgår af direktivet, at man kan benytte beskyttelsesklausulen med henvisning til revurdering af eksisterende oplysninger? Jeg har fået oplyst, at den tidligere miljøminister i besvarelsen af spørgsmål BJ redegjorde for, at de danske eksperter har vurderet, at der ikke er kommet nye oplysninger, der kan give begrundet mistanke om en risiko for mennesker sundhed eller miljø. I hht. direktivets art 23 kan beskyttelsesklausulen benyttes hvis en medlemsstat som følge af nye eller supplerende oplysninger, der er fremkommet efter at tilladelsen er givet, og som påvirker miljørisikovurderingen eller som følge af revurdering af eksisterende oplysninger på grundlag af ny eller supplerende videnskabelig viden har begrundet formodning om, at en GMO udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Spørgsmål 29 Kan ministeren bekræfte, antibiotikagruppen under Verdenssundhedsorganisationen WHO i 2005 fremlagde en rapport, som anbragte kanamycin, neomycin og de øvrige aminoglycosides i gruppen "Critically Important Antibacterials", den højeste gruppe i WHO-arbejdsgruppens rangering i modsætning til ESFA, der i 2004 placerede de antibiotika, der berøres af npiigenet i den laveste kategori med "minor terapeutic relevans"? Ja, og i øvrigt henviser jeg til besvarelsen af spørgsmål 32. Spørgsmål 30 Kan ministeren bekræfte, at Kommissionen i januar 2007, fordi EFSA s vurdering var i direkte modsætning til vurderingerne fra eksperterne i Verdenssundhedsorganisationen, WHO, bad EU s Lægemiddelstyrelse EMEA om at vurdere kanamycin og neomycins terapeutiske vigtighed, og at EMEA i sit svar direkte opfordrede EFSA til at genoverveje sine konklusioner? Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som har oplyst, at Kommissionen i et brev af 25. januar 2007 bad Det Europæiske Medicin Agentur (EMEA) om at bekræfte, hvorvidt den nuværende og fremtidige brug af antibiotika, for hvilke nptii-genet giver resistens, er i overensstemmelse med EFSA s opfattelse, nemlig, at disse antibiotika ingen eller kun ringe terapeu- 3

4 tisk relevans har, og hvis ikke, hvorvidt den nuværende eller mulige medicinske brug kunne have en indflydelse på EFSA s konklusioner. I sit svar til Kommissionen af 22. februar 2007 konkluderede EMEA, at neomycin og kanamycin har betydning i veterinær og human anvendelse, og at deres nuværende og fremtidige brug ikke kan klassificeres som værende af ingen eller mindre terapeutisk relevans. EMEA tilkendegiver samtidig, at deres kompetenceområde ikke dækker en detaljeret vurdering af sandsynligheden af overførsel af anticiotikaresistens fra planter til bakterier, og at de derfor ikke er i stand til formelt at udtale sig om EFSAS konklusioner om, at sandsynligheden for en sådan overførsel er ekstrem lille. Spørgsmål 31 Kan ministeren bekræfte, at de antibiotika, som npii-genet bærer resistens overfor, anvendes i Danmark til behandling af såvel dyr som mennesker? Jeg skal henvise til den tidligere miljøministers svar på spørgsmål S Spørgsmål 32 Mener ministeren, at det er forsvarligt, at den tidligere miljøminister anvendte EFSA s (fødevareeksperternes) kategorisering af antibiotikas vigtighed, mens ministeren ignorerede den kategorisering, der var foretaget af de egentlige antibiotikaeksperter i WHO og EMEA? Jeg har fået oplyst, at den tidligere minister lagde til grund, at de danske eksperter var enige i EFSA s kategorisering af ARM er der i modsætning til WHO og EMEA s vurdering der alene drejer sig om den terapeutiske værdi af antibiotikaene - også inddrager muligheden for horisontal overførsel af gener fra planter til mikroorganismer samt udbredelsen af antibiotikaresistens i miljøet. De danske eksperter har efterfølgende bekræftet, at de fuldt ud kan tilslutte sig at anvende EFSA s dokument med de klassifikationer som er fastlagt som udgangspunkt for vurderingen af ARM er. Jeg finder det forsvarligt, at basere sig på de danske eksperters vurderinger. Spørgsmål 33 Er ministeren enig i, at vurderingerne fra WHO og EMEA gør det både rimeligt og lovligt at anvende beskyttelsesklausulen i udsætningsdirektivet mod MON863? 4

5 Anvendelse af beskyttelsesklausulen forudsætter jf. besvarelsen af spørgsmål 28 at der er begrundet formodning om, at en GMO udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Vurderingerne fra WHO og EMEA handler alene om den terapeutiske værdi af de omhandlede antibiotika og ikke om risikoen for menneskers sundhed og miljøet jf. besvarelsen af spørgsmål 25, 27 og 32. EFSA s vurdering omfatter udover den terapeutiske værdi tillige muligheden for horisontal overførsel af gener fra planter til mikroorganismer samt udbredelsen af antibiotikaresistens i miljøet jf. besvarelsen af spørgsmål 32. I lyset af blandt andet WHO s og EMEA s oplysninger revurderede EFSA i marts 2007 sin risikovurdering og anerkender vurderingerne af lægemidlernes terapeutiske vigtighed, men vurderer, at det ikke ændrer ved konklusionen; nemlig at brugen af nptii-genet som markør i GM-planter ikke udgør nogen risiko for dyrs eller planters sundhed eller for miljøet. De danske eksperter er enige med EFSA i, at nptii-genet kan anvendes til plantetransformation uden risiko for at kompromittere anvendelsen af visse antibiotika. Jeg må derfor lægge til grund, at de danske eksperter ikke vurderer, at der foreligger begrundet formodning om, at den godkendte GMO udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Jeg mener derfor ikke, at der er grundlag for at anvende beskyttelsesklausulen i udsætningsdirektivet mod MON 863. Spørgsmål 34 Kan ministeren bekræfte, at dansk lovgivning på to områder afviger fra udsætningsdirektivets formuleringer, dels indeholder direktivet to overgangsbestemmelser, dels indeholder direktivet sætningen der kan have uønsket virkning på menneskers sundhed og miljø? Ja Spørgsmål 35 Kan ministeren ligeledes bekræfte, at det fremgår af den daværende miljøministers svar på spørgsmål i forbindelse med lovforslagets behandling (jf. L 131, folketingsåret , 2. samling), at det var de danske reglers indførelse af et forbud straks i modsætning til direktivets overgangsbestemmelser, der blev debatteret, mens ingen dengang vurderede, at sætningen der kan have uønsket virkning på menneskers sundhed og miljø, havde nogen reel betydning, og at dette ligeledes fremgår tydeligt af betænkningen over lovforslaget, jf. folketingsåret , 2. samling L 131 bilag 28 og 46? 5

6 Jeg har fået oplyst, at den daværende miljøminister i svar på spørgsmål 33 i forbindelse med behandling af lovforslag om ændring af lov om miljø og genteknologi (L 131, folketingsåret , 2. samling) meddelte at han ikke kunne tilsluttet sig ændringsforslaget om straks at forbyde brugen af visse antibiotikaresistens markørgener. I miljøministerens supplerende betænkningsbidrag ad L 131 (lov om miljø og genteknologi) oplyser daværende miljøminister, at han er indstillet på at støtte en dansk beslutning om udfasning af antibiotikaresistente markørgener snarest frem for i 2004/2008. Samtidig tilkendegiver ministeren, at et sådant stop bliver fastlagt i bekendtgørelsesform. Det fremgår af bemærkningerne til det pågældende ændringsforslag, at baggrunden for forslaget om at indføre et umiddelbart forbud overfor nye godkendelser af GMO er der indeholder gener, der giver resistens overfor antibiotika, der anvendes i human- eller veterinærmedicinsk behandling er at disse vurderes at have uønskede virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Spørgsmål 36 Kan ministeren bekræfte, at MON863 ikke er blevet godkendt i et andet EUland, men er godkendt af Kommissionen i modstrid med et flertal af EUlandenes stemmeafgivning i Ministerrådet, og at ministeren derfor har en mulighed for at opretholde den danske lovgivning? Godkendelse til markedsføring i EU af MON863 er meddelt af Tyskland efter reglerne i udsætningsdirektivets part C i henhold til Kommissionens beslutning af 8. august 2005 om markedsføring af MON 863. Godkendelsen er sket i overensstemmelse med reglerne for afgørelse af sådanne sager, som fastlagt i Rådets afgørelse af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, som tillægges Kommissionen (1999/468/EF), artikel 5, jf. Traktatens bestemmelse i artikel 205, stk. 2. Spørgsmål 37 Kan ministeren bekræfte, at MON863 efter udsætningsdirektivets regler kun er godkendt til import, ikke til anvendelse, mens anvendelse til fødevarebrug er sket efter den gamle Novel food forordning 285/97, og at Danmark som følge af dette har mulighed for at opretholde den danske lovgivning? MON863 er ved Kommissionens beslutning af 8. august 2005 godkendt til import til dyrefoder og til videre forarbejdning under udsætningsdirektivets regler (2001/18/EF). Foder og fodertilsætningsstoffer fremstillet af MON863 er desuden notificeret som eksisterende produkter i henhold til forordning 6

7 (EU) 1829/2003 og må derfor importeres og markedsføres i henhold til forordningens artikel 8. MON863 er derudover godkendt til anvendelse som fødevarer og fødevareingredienser under Novel Food-forordningen (258/97/EC) ved Kommissionens beslutning af 13. januar Godkendelser til import og anvendelse af MON863-majs er således givet såvel under udsætningsdirektivet som under novel food forordningen og forordning 1829/2003. Disse godkendelser gælder i alle EU-lande, inklusiv Danmark. Spørgsmål 38 Kan ministeren bekræfte, at beskyttelsesklausulen er anvendt i adskillige EU-lande til at stoppe import af GMO? Ja. 7

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. 31. maj - sundhedspunkterne

Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. 31. maj - sundhedspunkterne Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 508 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 14. maj 2007 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30.

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination

Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination Under fremstilling af genetisk modificerede planter indsættes som regel gener, som gør planteceller modstandsdygtige overfor et antibiotikum eller et ukrudtsmiddel.

Læs mere

+ bilag. Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby. Afslag på aktindsigt hos Statens Serum Institut i oplysninger om MRSA

+ bilag. Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby. Afslag på aktindsigt hos Statens Serum Institut i oplysninger om MRSA FOLKETINGETS OMBUDSMAND Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +4533132512 Fax +4533130717 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Ændring af bestemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 Sag 267/2013 (1. afdeling) Papiruld Danmark A/S (advokat Jane Frederikke Land) mod Rockwool A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507)

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0507 Bilag 5 Offentligt R E V I D E R E T S A M L E N O T A T Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) 26. april 2007 J.nr. 6119-0006

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET. Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere 400.C.2-0 EUK. 30. januar 2008

UDENRIGSMINISTERIET. Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere 400.C.2-0 EUK. 30. januar 2008 UDENRIGSMINISTERIET Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere Asiatisk Plads 2 DK-1448 København 1K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk http:/ /www.um.dk

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 9 Offentligt N O T A T Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Revision af adgangen til at genanvende offentlige data (PSI-direktivet) 1. Resumé Kommissionen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0012183).

Læs mere

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59 Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 1.1 Definitioner af forsigtighedsprincippet 8 1.2 Anvendelse af forsigtighedsprincippet 11 1.2.1 Udløsende faktor 13 1.2.2 Beslutning om at gribe ind 15 1.2.3 Valg af indgreb

Læs mere

Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet

Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet Jesper Lett EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet Af advokat Jesper Lett, Danmark På trods af at skatteretten for så vidt er holdt udenfor harmoniseringsbestræbelserne

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere