TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 6. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun, Camilla Schwalbe, Elise Andersen, Frants Nielsen, Ole Holm Petersen, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen Camilla Schwalbe

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Alleen 86, 3.tv og 3.mf, ansøgning om sammenlægning af boliger Olufsgård regnskaber Dispensation fra Lokalplan 47 B til nedlæggelse af beplantningsbælte ved Kirstinehøj 25 A Dispensation til udvidelse af securityfaciliteterne i lufthavnen Grundejerforeningen Præstemarken - dispensation fra deklaration Endelig vedtagelse af Lokalplan 72.2 for Egensevej erhvervsområde Digebeskyttelse Risikostyringsplan - endelig vedtagelse...20 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/26573 Sagsansvarlig: dho.tf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at dagsordenen godkendes. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Dagsordenen godkendtes. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/40469 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ A) Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt afgørelse i klagesagen om afslag på ansøgning om lovliggørelse af bygninger samt påbud om lovliggørelse i relation til ejendom på Egmondvej. Kommunen fik medhold. B) Københavns Kommune har fremsendt forslag til lokalplan for Sundbyøster Skole. C) Københavns Kommune har fremsendt forslag til lokalplan for Faste Batteri III. D) Københavns Kommune har fremsendt Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. E) Mødeplan F) Fredningsnævnet for København har den 23. september 2015 fremsendt Afgørelse om fredning af Kastrup Strandpark af 21. maj G) Orientering om status på lovliggørelsessager i landzone. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at meddelelserne tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udsendt afgørelse.pdf fra Natur-og Miljøklagenævnet /15 2 Åben Lokalplan Syndbyøster Skole.pdf /15 3 Åben Lokalplan Faste Batteri III.pdf /15 4 Åben Forslag til tillæg nr.1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej /15 5 Åben Mødeplan Bygge- og Ejendomsudvalget /15 6 Åben Fredning - Kastrup Strandpark /15 7 Åben Afgørelse om fredning af Kastrup Strandpark.docx /15 3

5 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 4

6 3. Alleen 86, 3.tv og 3.mf, ansøgning om sammenlægning af boliger Åben sag Sagsnr.: 15/25604 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Advokat Allan Stohn har på vegne af Mickey Fischer ansøgt om kommunens samtykke til sammenlægning af boligerne Alleen 3.tv. og 3.mf. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Mickey Fisher ejer boligen Alleen 86, 3.tv. og har en købsoption på boligen Alleen 86, 3.mf. Sekretariatet har besigtiget boligerne. Alleen 86, 3.tv. er en 3-værelses lejlighed på 74 m2 ifølge BBR-registret. Der er 2 store rum og et lille rum. Ejeren er ved at ombygge lejligheden, og der kommer til at være moderne køkken og bad. Alleen 86 3.mf. er en 2-værelses lejlighed på 57 m2 ifølge BBR-registret. Der er et ældre køkken og et ældre badeværelse med bruseniche. I begge lejligheder er der fransk altan. Vinduerne er i god stand. Efter en sammenlægning vil det samlede areal således være 131 m2. Ifølge boligreguleringslovens 46 kræves kommunens samtykke, når arealet overstiger 130 m2. Begge boliger har selvstændig indgang, er beliggende i en typisk etageejendom med mange lejligheder, og fremtræder i det hele tidssvarende. Kommunens praksis tillader normalt kun sammenlægning, når der er tale om boliger, som ligger i 2-families villaer, og hvor den ene eller begge boliger ikke er tidssvarende, har besværlige adgangsforhold, o. lign. I dette tilfælde er ingen af de kriterier opfyldt. LOVGRUNDLAG Boligreguleringslovens 46 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1)at meddele afslag på ansøgning om samtykke til sammenlægning af boligerne Alleen 86, 3.tv. og Alleen 86, 3.mf. 5

7 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra advokat /15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Efter en konkret vurdering af lejlighedernes beskaffenhed, herunder at de fremtræder tidssvarende, besluttede Udvalget at meddele afslag på ansøgning om samtykke til sammenlægning. Tommy Frederiksen tilkendegav, at han ønskede at meddele tilsagn. 6

8 4. Olufsgård regnskaber 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/11947 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Advokaterne Eiland har fremsendt regnskaber 2014 for DSI Olufsgård II, herunder regnskaber for de enkelte afdelinger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regnskaberne viser følgende: Institutionen: underskud: kr. Underskuddet er overført til kontoen for arbejdskapitalen. Afdeling A: underskud : kr. Underskuddet er overført til resultatkontoen. Lejen var på balancetidspunktet 718,33 kr./m2. Afdeling B: overskud: kr. Overskuddet er overført til resultatkontoen. Lejen var på balancetidspunktet 796,97 kr./m2. Afdeling C: underskud: kr. Underskuddet er overført til resultatkontoen Lejen var på balancetidspunktet 564,76 kr./m2. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om drift af almene boliger 61, 66, stk. 3, 107,

9 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler 1. at godkende regnskaberne 2014 for DSI Olufsgård II. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Olufsgård 2014 ins.pdf /15 2 Åben Olufsgård 2014 afd A.pdf /15 3 Åben Olufsgård 2014 afd B.pdf /15 4 Åben Olufsgård 2014 afd C.pdf /15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. 8

10 5. Dispensation fra Lokalplan 47 B til nedlæggelse af beplantningsbælte ved Kirstinehøj 25 A Åben sag Sagsnr.: 15/10535 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning den om, at der kan dispenseres til nedlæggelse af beplantningsbæltet ved Kirstinehøj 25 A for etablering af en overkørsel har været udsendt i nabohøring. Grundejerforeningen har fremsendt en indsigelse mod dispensationen. Udvalget skal tage stilling til, om beslutningen om dispensation fastholdes. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med et salg af ejendommen ønsker køber, at der gives tilladelse til overkørsel til ejendommen fra både øst og vest. Den gældende lokalplan 47B sikrer som udgangspunkt kun adgang fra øst. Sagen har været forelagt både Bygge- og Ejendomsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Bygge- og Ejendomsudvalget besluttede, at der kan dispenseres fra beplantningsbæltet, og sagen har derfor været udsendt i nabohøring i henhold til planloven. Nedlæggelsen af beplantningsbæltet er en forudsætning for, at en overkørsel mod vest kan etableres. HØRING I forbindelse med nabohøringen har G/F Kirstinehøj gennem Advokat H. Bo Andersen kommet med en indsigelse mod dispensationen. Indsigelsen er gengivet og kommenteret i vedlagte bilag. LOVGRUNDLAG Dispensationer fra lokalplaner kan, jf. Planlovens 19, meddeles, hvis det omhandlede ikke strider mod planens principper typisk formåls- og anvendelsesbestemmelser. Dispensation kan dog først meddeles, efter at sagen har været udsendt i naboorientering jf. 20 i Planloven. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 9

11 /BGR 1. at der meddeles dispensation fra lokalplan 47B 8.1 til at nedlægge beplantningsbæltet på ejendommen Kirstinehøj 25A. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringsnotat /15 2 Åben Dispensation fra Lokalplan 47B for etablering af overkørsel /15 3 Åben Dispensation fra Lokalplan 47B for etablering af overkørsel 98515/15 4 Åben Oversigtskort.pdf /15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Udvalget tilkendegiver, at såfremt Teknik- og Miljøudvalget meddeler tilladelse til en overkørsel, er Bygge- og Ejendomsudvalget til sinds at meddele tilladelse til dispensere til at gennembryde beplantningsbæltet. 10

12 6. Dispensation til udvidelse af securityfaciliteterne i lufthavnen Åben sag Sagsnr.: 15/15140 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Teknisk Forvaltning har fra Københavns Lufthavne A/S modtaget ansøgning om landzonetilladelse og dispensation til udvidelse af arkaden mellem terminal 2 og terminal 3 med henblik på at kunne tilvejebringe den nødvendige kapacitet i forbindelse med sikkerhedskontrollen i lufthavnen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Lufthavnen søger om landzonetilladelse og dispensation fra den gældende lokalplan til at udvide det eksisterende security-område, som led i den overordnede strategi om at udvide passagertallet til 40 millioner. I forbindelse med udvidelsen vil også passagerflowet mellem terminal 2 og 3 blive forbedret. Ansøgningen vedrører en udbygning på nordsiden af terminal 2 og arkaden, hvorved terminalfunktionerne i lufthavnens afsnit Nord A1 vil komme til at strække sig ud i afsnit Nord C. Behovet for udvidelsen af security-området skyldes forventede nye krav fra EU til sikkerhedsscreeninger af personer og håndbagage. Udbygningen vil omfatte i alt ca etagementer fordelt på tre etager, hvoraf den øverste er tilbagetrukket fra facadelinjen. Udbygningen etapedeles således, at den østlige del (nærmest terminal 3) først kommer i anden etape. Begge etaper forventes dog udbygget inden for en 3 års periode. Udvidelsen vil udover forbedrede securityfaciliteter på 1. sal også medføre, at der kommer et nyt ankomstområde for udrejsende passagerer med bl.a. butikker og caféer i stue etagen. Der er ikke på nuværende tidspunkt tale om et færdig designet projekt, hvorfor ansøgningen alene indeholder to eksempler på, hvordan facaden kan tænkes udformet. Udvidelsen forudsætter en dispensation fra den gældende lokalplans 2.3 om opdeling af lufthavnens Nordafsnit. Lokalplanen åbner, jf , mulighed for, at det efter dispensation skal være muligt at tillade funktioner fra et område at strække sig ind over et andet område i Nordafsnittet. Lufthavnen har tidligere søgt og fået dispensation til etableringen af de eksisterende securityfaciliteter samt en mindre udvidelse heraf, projektet er dog aldrig blevet gennemført. 11

13 I forbindelse med sidstnævnte blev der stillet vilkår om, at udformningen af det konkrete projekt skulle ske i samarbejde med Teknisk Forvaltning og skulle sikre en løsning, der understøtter det arkitektoniske samspil mellem terminal 3, arkaden og forpladsen. HØRING Ansøgningen om dispensation har været forelagt i Naturstyrelsen (efter regeringsskiftet er planlovens område overført til Erhvervs- og Vækstministeriet og tilbagemeldingen er derfor kommet fra Erhvervsstyrelsen) med henblik på samtykke til dispensation jf. lufthavnslokalplanens 9.3. Erhvervsstyrelsen har med brev af 4. september 2015 meddelt samtykke til dispensationen. Ansøgningen har ikke været udsendt til naboorientering, idet forvaltningen vurderer, at det er af underordnet betydning for naboerne, da det er lufthavnen selv. LOVGRUNDLAG Dispensationer kan meddeles i henhold til Lov om planlægning 19, hvis dispensationen ikke strider mod lokalplanens anvendelsesbestemmelser. I henhold til planlovens 19 stk. 3 og den gældende lokalplans 9.3 kan der ikke dispenseres fra lufthavnslokalplanens bestemmelser uden samtykke fra miljøministeren. Planloven er med regeringsskiftet flyttet fra Miljøministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet. Erhvervsstyrelsen har derfor nu kompetencen til at meddele samtykket. Området, hvor udvidelsen finder sted, ligger i landzone, og der kræves derfor tillige landzonetilladelse efter planlovens 35. Dispensationer og landzonetilladelser kan ikke meddeles før de har været udsendt i nabohøring ( 20 og 35 stk.4) medmindre det vurderes, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne ( 20 stk. 2 og 35 stk. 5). INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at der i henhold til planlovens 19 og 35 meddeles landzonetilladelse og dispensation til udvidelse af terminal 2 og arkaden indenfor det byggefelt, der er anført i ansøgningen. 2. at der til dispensationen og landzonetilladelsen knyttes et vilkår om, at udformningen af det/de konkrete projekt(er) skal understøtte det arkitektoniske samspil mellem terminal 3, arkaden og forpladsen, og at den endelige facadeudformning skal godkendes af Teknisk Forvaltning. /BGR 12

14 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Anmodning om samtykke til dispensation jf. 9.3 i lokalplan for /15 Københavns Lufthavn 2 Åben Arealopgørelse /15 3 Åben B&E beslutning 2008.pdf /15 4 Åben Vilhelm Lauritzen projektbeskrivelse.pdf /15 5 Åben Illustrationer /15 6 Åben plantegning.pdf /15 7 Åben Ansøgning om dispensation.pdf /15 8 Åben Samtykke til dispensation.pdf /15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 13

15 7. Grundejerforeningen Præstemarken - dispensation fra deklaration Åben sag Sagsnr.: 15/11323 Sagsansvarlig: ama.tf Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ På ejendommen, Præstemarksvej 11, ønskes opført en ny tilbygning på 24 m 2 til et eksisterende 1½ plans hus, således at bebyggelsesprocenten efter opførelse vil blive 30. Der er, på vegne af ejendommens ejer og efter grundejerforeningens godkendelse, ansøgt om dispensation fra tinglyst deklaration til at bebygge grunden med op til 30 %. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejendommene i grundejerforeningen Præstemarken er omfattet af en deklaration, tinglyst den 21. juli 1937, Grænsen, Præstemarken. I henhold til 7 i ovennævnte deklaration må den samlede bebyggelse højst udgøre 1/8 af grundarealet svarende til 12,5 %. Grundejerforeningen Præstemarken har enstemmigt, ved ekstraordinær generalforsamling den , godkendt et forslag om, at det fremover er muligt for grundejerne at søge om tilladelse til at bebygge grundene op til 30 %. Bygge- og Ejendomsudvalget har den og den bemyndiget forvaltningen til, efter en konkret vurdering, at meddele dispensation fra byplanvedtægter med 1/6-reglen til at bebygge grundene med op til 25 % svarende til de dagældende regler i bygningsreglementet. Siden ovennævnte bemyndigelse har det været praksis i forvaltningen at meddele tilladelser, efter en konkret vurdering, til at bebygge grundene med op til 25 % i områder omfattet af byplanvedtægter og deklarationer med bestemmelser, der har givet mulighed for at bebygge henholdsvis 1/5, 1/6 og 1/8 af grundarealerne. I den aktuelle sag ansøges der om dispensation fra ovennævnte deklaration til at bebygge grunden med maks. 30 % i forbindelse med opførelse af en tilbygning på 24 m 2. Der ansøges også om, at ejendommene i grundejerforeningen Præstemarken, der er omfattet af deklarationen med en bestemmelse om, at der kan bebygges 1/8 af grundstykkets areal, fremover efter en konkret vurdering og nabohøring kan bebygge grundene op til 30 %. I Bygningsreglementerne 2008 og 2010 er bebyggelsesprocenten hævet fra 25 til 30 %. Til gengæld er der indført den ændring, at en tidligere bestemmelse om, at overdækninger mindre end 5 % af grundarealet ikke påvirkede B %, er fjernet. Det gælder fortsat, at garager, carporte, udhuse først skal medregnes, når de tilsammen overstiger 35 m²., men de 35 m² skal nu også rumme åbne overdækninger. 14

16 Det er forvaltningens vurdering, at muligheden for at dispensere fra ovennævnte deklaration med bestemmelse om et bebygget areal på 1/8 af grundarealet til en bebyggelsesprocent på maks. 30 vil gøre byggesagsbehandlingen enklere og hurtigere og i overensstemmelse med bestemmelsen i det gældende bygningsreglement. HØRING Dispensation kræver nabohøring. LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af tinglyst deklaration af den 21. juli Lov om planlægning nr. 388 af 6. juni 1991 planloven. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, /BGR 1. at Forvaltningen, i den konkrete sag og i fremtidige sager, i grundejerforeningen Præstemarken, der er omfattet af deklaration med en bestemmelse om, at der kan bebygges 1/8 af grundstykkets areal, bemyndiges til, efter en konkret vurdering og nabohøring, at dispensere til en bebyggelsesprocent på maksimalt 30. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Brev vedr. Grf. Præstemarkens generalforsamling.pdf /15 2 Åben Ansøgning om dispentation for bebyggelsesprocent_ pdf /15 3 Åben Tegninger /15 4 Åben Fuldmagt.pdf /15 5 Åben Deklaration af den pdf /15 6 Åben Luftbillede.pdf /15 7 Åben Luftbillede, Præstemarksvej 11.pdf /15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 15

17 8. Endelig vedtagelse af Lokalplan 72.2 for Egensevej erhvervsområde Åben sag Sagsnr.: 15/25236 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Lokalplan 72.2 for Egensevej erhvervsområde har været udsendt i offentlig høring og kan nu vedtages endeligt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forslaget til lokalplan 72.2 for Egensevej erhvervsområde er et tillæg til den gældende lokalplan 72. Tillægget muliggør, at der kan lokaliseres administrative erhverv, samt i en begrænset del af området også klub-, kultur- og fritidsaktiviteter i henhold til folkeoplysningsloven. Herudover kan der via en kompetencenorm kunne dispenseres til andre erhvervs-, kultur- og fritidsformål, som kan indpasses i området. Området vil også fortsat kunne anvendes i overensstemmelse med den gældende lokalplan 72. Beslutningen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanforslaget er blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Teknisk Forvaltning vurderer dog, at dette ikke bør give anledning til, at den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget udsættes. Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde i forbindelse med det tidligere forslag til lokalplan 72.1 for samme område, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen må formode, at klagenævnet vil nå frem til samme afgørelse nu. HØRING Forslag til Lokalplan 72.2 har været fremlagt i offentlig høring i perioden 26/6 til 21/ Der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar. De er samlet og kommenteret i vedlagte høringsnotat. LOVGRUNDLAG Lokalplan 72.2 er udarbejdet med hjemmel i planlovens 13. I henhold til lovens 27 kan Kommunalbestyrelsen vedtage lokalplanforslaget endeligt, hvis der ikke er modtaget indsigelser fra statslige, regionale eller kommunale myndigheder. Vedtagelsen kan dog tidligst finde sted 4 uger efter høringens afslutning, hvis der rettidigt er fremsat indsigelser mod planforslaget. 16

18 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, /BGR 1. at Lokalplan 72.2 Egensevej erhvervsområde (tillæg) godkendes med henblik på endelig vedtagelse og offentliggørelse. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringssvar med forvaltningens bemærkninger /15 2 Åben Forslag til lokalplan 72.2 opsat 99998/15 3 Åben NMK AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes miljøscreening af forslag til Lokalplan 72.1 tillæg for Egensevej Erhvervsområde - Afgørelse.pdf 84947/14 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. 17

19 9. Digebeskyttelse Åben sag Sagsnr.: 13/2423 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ I relation til planlægningsarbejdet vedrørende højvandsbeskyttelse og klimatilpasning har en projektgruppe på embedsmandsniveau, med repræsentanter fra Vestamager Pumpedigelag, Tårnby og Dragør Kommuner, samarbejdet for at undersøge mulighederne for en samlet kystbeskyttelse af Sydamager. Hermed gives en status på det foreløbige arbejde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med henblik på at tilvejebringe et fælles beslutningsgrundlag for stillingtagen til udformning og placering af diger, er der iværksat og gennemført et omfattende analyseog modelarbejde udført af NIRAS. Den sammenfattende rapport er vedlagt som bilag. Rapportens modeller og analyser er rettet mod en samlet helhedsløsning for Sydamager, der bl.a. kombinerer et lavere beskyttelsesniveau for Dragør Kommunes kystnære områder med et højere beskyttelsesniveau for Ørestad/Metro/motorvejsanlæg. Der er i analyserne taget udgangspunkt i om en forlængelse af Kalveboddiget omkring Vestamager, langs Fasanstien gennem Kongelunden til Søvang i Dragør kan opfylde parternes forskellige beskyttelsesbehov herunder et beskyttelsesniveau svarende til en 100 års hændelse i byområderne i Tårnby Kommune. Projektgruppens udredningsarbejde har været meget komplekst. De første antagelser om, at en lavere beskyttelse i form af en mindre justering af Dragør Kommunes nuværende dige langs Søvang mv. umiddelbart ville være tilstrækkeligt til at forsinke oversvømmelse i Ørestaden mv. ved en års hændelse, viste sig ikke umiddelbart at kunne holde. Supplerende modeller med bl.a. ændrede forudsætninger om digehøjder, ruhed i landskabet, bølgepåvirkning og sandsynligheden for digebrud er gennemregnet og peger på, at højere digekoter ud for Søvang mv. er nødvendigt for at sikre især Øresundsforbindelsen og Ørestaden. Rapporten kan sammenfattes i følgende 3 konklusioner: 1. At det er muligt at sikre størstedelen af Sydamager, Ørestaden, Metroen og Øresundsforbindelsen frem til 2075 mod stormflodshændelse, der statistisk set forekommer en gang hvert år, ved at forbinde det eksisterende Kalveboddige og diget mellem Søvang og Dragør med et nyt dige 18

20 Kongelundsdiget. Løsningen forudsætter, at Kongelundsdiget etableres med en digehøjde på godt 5 meter, og at digerne langs kysten i Dragør Kommune forhøjes væsentligt enten permanent eller ved en kombination af faste digeforhøjelser og beredskabsløsninger. 2. At det er muligt at opnå den ønskede høje sikkerhed ved Ørestaden, Metroen og Øresundsforbindelsen og samtidig sikre Dragør og Tårnby Kommuner mod minimum 100 års hændelser frem til Løsningen forudsætter en ca. 1 meter lavere forhøjelse af digerne langs Dragørs sydkyst kombineret med Kongelundsdiget, udnyttelse af bufferkapaciteten på Kalvebod Fælled samt mindre lokale terrænreguleringer ved Ørestaden og øresundsforbindelsen. 3. At bebyggelserne i Dragør og Tårnby Kommune kan sikres mod 100 års hændelser ved etablering af et lavere Kongelundsdige forbundet med kystdigerne i Dragør Kommune med en yderligere ca. 1 meter lavere forhøjelse. Sikring af Ørestaden, Metroen og Øresundsforbindelsen tilgodeses ikke i denne model og vil derfor forudsætte yderligere digebeskyttelse heraf. Det er arbejdsgruppens vurdering, at hvis der fortsat skal arbejdes frem mod en fælles løsning for Sydamager, er det løsningsmodel 2, der skal arbejdes videre med. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at Analyserapporten tages til efterretning. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Beskyttelse Sydamager - Sammenfattende rapport.pdf /15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 19

21 10. Risikostyringsplan - endelig vedtagelse Åben sag Sagsnr.: 14/14392 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: Camilla Schwalbe RESUMÉ Kommunalbestyrelsen vedtog d. 25. november 2014 forslag til Risikostyringsplan for risikoområdet Køge Bugt i Tårnby Kommune. Planen var fremlagt i offentlig høring fra december 2014 til juni Planen er nu klar til endelig vedtagelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Risikostyringsplanen behandler, hvordan den eksisterende oversvømmelsesrisiko, forårsaget af havvand fra Køge Bugt, bør håndteres. Planen forholder sig i modsætning til klimatilpasningsplanen ikke til oversvømmelser fra Øresund eller oversvømmelser forårsaget af regnvand. Planen viser, at der er en væsentlig risiko for oversvømmelser i den sydvestlige del af kommunen. Især oversvømmelser i byområdet vil have store økonomiske konsekvenser. Planen fastslår, at der bør etableres en form for digebeskyttelse for at sikre primært byområderne mod oversvømmelser. Digebeskyttelsen kan ske enten som et led i en sammenhængende fælles løsning til sikring af hele den syd- og vestlige del af Amager eller ved etablering af et selvstændigt dige. Der lægges op til, at en beslutning om en permanent digeløsning skal være truffet inden Vedrørende digebeskytttelse henvises til selvstændig orienteringssag herom. Herudover lægger planen op til, at der skal udarbejdes et tillæg til beredskabsplanen, der forholder sig eksplicit til oversvømmelsesrisiciene. Også muligt berørte institutioner bør udarbejde lokale beredskabsplaner for, hvordan de forholder sig i varslingssituationer. Endelig fordrer planen, at Tårnby Kommune tager initiativ til orientering af borgere/grundejerforeninger om risiciene for oversvømmelse og mulighederne for at sikre og/eller begrænse skaderne på eget hjem, hvis en oversvømmelsessituation kommer. Teknisk Forvaltning har i den forbindelse fået udarbejdet et simpelt figurativt informationsmateriale, som udsendes til borgere og virksomheder via e- boks i forbindelse med risikostyringsplanens vedtagelse. HØRING Forslag til risikostyringsplan 2014 for risikoområde Køge Bugt var fremlagt i offentlig høring i perioden 17. december 2014 til 17. juni Der indkom i høringsperioden ingen høringssvar. 20

22 Der er dog indkommet en ikke nærmere defineret klage, som er videresendt til Kystdirektoratet til behandling. LOVGRUNDLAG Ifølge EU s oversvømmelsesdirektiv skal alle medlemslande forholde sig til ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv og økonomi. Direktivet er i Danmark implementeret dels i Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer (Lov 1505 af 27. december 2009), dels i Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (bekendtgørelse nr. 121 af 2. februar 2010). Kommunerne i de 10 nationalt udpegede risikoområder skal senest d. 22. oktober 2015 vedtage risikostyringsplanerne og sende dem til miljøministeren. Miljøministeriet skal herefter senest d. 22. december 2015 offentliggøre en samlet risikostyringsplan for hvert vanddistrikt. Tårnby Kommunes risikostyringsplan vil indgå i planen for vanddistrikt Sjælland. ØKONOMI Der bør som opfølgning på risikostyringsplanen afsættes en budgetmæssig ramme til sikring mod oversvømmelser bl.a. til gennemførelse af en kystsikringssag og kommunalt bidrag til en konkret permanent digesikring. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, /BGR 1. at risikostyringsplanen godkendes med henblik på endelig vedtagelse, offentliggørelse og fremsendelse til Miljø- og Fødevareministeren. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til risikostyringsplan /14 2 Åben Figurativt informationsmateriale /15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. 21

23 Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Udsendt afgørelse.pdf fra Natur-og Miljøklagenævnet (166030/15) 2. Lokalplan Syndbyøster Skole.pdf (181736/15) 3. Lokalplan Faste Batteri III.pdf (181732/15) 4. Forslag til tillæg nr.1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej (183715/15) 5. Mødeplan Bygge- og Ejendomsudvalget (176440/15) 6. Fredning - Kastrup Strandpark (198095/15) 7. Afgørelse om fredning af Kastrup Strandpark.docx (198520/15) 3. Alleen 86, 3.tv og 3.mf, ansøgning om sammenlægning af boliger 1. Ansøgning fra advokat (195978/15) 4. Olufsgård regnskaber Olufsgård 2014 ins.pdf (197547/15) 2. Olufsgård 2014 afd A.pdf (197553/15) 3. Olufsgård 2014 afd B.pdf (197557/15) 4. Olufsgård 2014 afd C.pdf (197559/15) 5. Dispensation fra Lokalplan 47 B til nedlæggelse af beplantningsbælte ved Kirstinehøj 25 A 1. Høringsnotat (192408/15) 2. Dispensation fra Lokalplan 47B for etablering af overkørsel (103834/15) 3. Dispensation fra Lokalplan 47B for etablering af overkørsel (98515/15) 4. Oversigtskort.pdf (193271/15) 6. Dispensation til udvidelse af securityfaciliteterne i lufthavnen 1. Anmodning om samtykke til dispensation jf. 9.3 i lokalplan for Københavns Lufthavn (112967/15) 2. Arealopgørelse (126659/15) 3. B&E beslutning 2008.pdf (106516/15) 4. Vilhelm Lauritzen projektbeskrivelse.pdf (106360/15) 5. Illustrationer (106360/15) 6. plantegning.pdf (106360/15) 7. Ansøgning om dispensation.pdf (106360/15) 8. Samtykke til dispensation.pdf (189283/15) 7. Grundejerforeningen Præstemarken - dispensation fra deklaration 1. Brev vedr. Grf. Præstemarkens generalforsamling.pdf (189373/15) 2. Ansøgning om dispentation for bebyggelsesprocent_ pdf (126480/15) 3. Tegninger (126480/15) 4. Fuldmagt.pdf (126502/15) 5. Deklaration af den pdf (136002/15) 6. Luftbillede.pdf (136005/15) 7. Luftbillede, Præstemarksvej 11.pdf (197345/15) 8. Endelig vedtagelse af Lokalplan 72.2 for Egensevej erhvervsområde 1. Høringssvar med forvaltningens bemærkninger (190525/15) 2. Forslag til lokalplan 72.2 opsat (99998/15) 3. NMK AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes miljøscreening af forslag til Lokalplan 72.1 tillæg for Egensevej Erhvervsområde - Afgørelse.pdf (84947/14) 22

24 9. Digebeskyttelse 1. Beskyttelse Sydamager - Sammenfattende rapport.pdf (196672/15) 10. Risikostyringsplan - endelig vedtagelse 1. Forslag til risikostyringsplan 2014 (227370/14) 2. Figurativt informationsmateriale (149005/15) 23

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. november 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 07-07-2017

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 ang. placering af udhus ved sommerhuset på matr.nr. 67fk Hune By, Hune, Vagerfedet 2, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 ang. placering af udhus ved sommerhuset på matr.nr. 67fk Hune By, Hune, Vagerfedet 2, 9492 Blokhus. Iben Prang Jensen Rasmus Nielsen Kjærsgaard Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 Forslag til Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 I medfør af 1, stk. 2 i lov om kystbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup. Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-02-2008

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ole Møller Buch Nannasvej 1B 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat fra udvalgsmødet kan findes her:

Referat fra udvalgsmødet kan findes her: HFS A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine Brix

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg Carsten Klausen Rafns Alle 10 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup. 9640 Farsø. Landzonetilladelse på ejendommen Sjørupvej 65, Sjørup, 9640 Farsø.

Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup. 9640 Farsø. Landzonetilladelse på ejendommen Sjørupvej 65, Sjørup, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 26. maj

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. september 2014 J.nr.: NMK-33-02317 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. maj 2016 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus. Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 21-11-2017

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven VILLA.DK Aps Ny Østergade 12, 3.sal 1101 København K VILLA-HUS BYG Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde Dagsorden Dato: Torsdag den 06. august 2015 Mødetidspunkt: 08:00 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Ekstraordinært møde Hvidovreværelset Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Finn Gerdes, Niels Ulsing,

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. maj 2015 J.nr.: NMK-33-02965 Ref.: MAOSK-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning og en carport på ejendommen matr.nr. 67 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. februar 2017 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.78 Bispehaven etape II, boligområde ved Hovensvej, Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.78 Bispehaven etape II, boligområde ved Hovensvej, Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk 09-07-2007 Sagsnr.: 1849-14929 Dispensation fra

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. december 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på ejendommen Nørre Allé 10

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på ejendommen Nørre Allé 10 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10. april 2014 J.nr.: NMK-33-02169 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr

Sagsnr Dokumentnr Ejere, lejere og brugere Nørrebrogade 205-209 D, Nørrebrogade 194-218, Baldersgade 2, Bragesgade 1-5, Bragesgade 2-4, Farumgade 1-15, Farumgade 4-6, Esromgade 1-15 samt interesseorganisationer og lignende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere