TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller, Lars Brandstrup Nielsen, Mathias Grøning, Ole Holm Petersen, Sonja Lykkegaard Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Ansøgning om ændret anvendelse i Lokalplan Dispensation fra lokalplan 74 A til Dagligvarebutik m.v. Englandsvej

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/5515 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ A) Fingerplan 2013 er endeligt vedtaget. B) Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt afgørelse i sagen påbud om lovliggørelse af plankeværk i skel mellem 2 ejendomme på Randkløve Alle. C) Egmondvej 10. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at meddelelserne tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat om ændringer i Fingerplan /13 2 Åben NMK pdf /13 3 Åben Notat i forbindelse med henvendelse til borgmester og bygge- og /13 Ejendomsudvalget BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 2

4 2. Ansøgning om ændret anvendelse i Lokalplan 92 Åben sag Sagsnr.: 13/12141 Sagsansvarlig: kmo.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har den modtaget en dispensationsansøgning fra Københavns Lufthavne A/S til anvendelse af lokaler på Tømmerup Stationsvej 10, til kontorer og auditorium for Flyvehjemmeværnet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøger og ejer Københavns Lufthavne ønsker at udleje 446 m² af eksisterende lagerbygninger (Bygning 3 og 5) til Flyvehjemmeværnet. Flyvehjemmeværnet vil indrette bygningerne til kontorer, auditorium og lager. Lokalerne skal benyttes, når de frivillige mødes et par gange om ugen. Ejendommen er omfattet af Lokalplan 92, delområde 1, som fastsætter, at området må anvendes til blandet bolig og erhvervsområde. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til, eller udøves erhverv som følgende: lettere industri, mindre håndværks-, lager-, transport- og værkstedsvirksomhed, offentlig service af teknisk karakter samt mindre forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. jf Den ansøgte anvendelse til kontorer og auditorium for Flyvehjemmeværnet er derfor i strid med Lokalplan 92 og kræver dispensation. Bygning 1 er en godkendt kontorbygning fra før Lokalplan 92 s vedtagelse og anvendelsen er derfor, en forsættelse af lovlig anvendelse. Bygning 2-5 er lagerbygninger, heraf er det bygning 3 og 5 der ønskes ændret. Flyvehjemmeværnet er en særligt specialiseret gren under Hjemmeværnet, som først og fremmest har til opgave at støtte Flyvevåbnet. Det kan være ved at bevogte og sikre de danske flyvestationer og lufthavne, at hjælpe politiet ved eftersøgninger, naturkatastrofer eller andre krisesituationer, eller at stille med instruktører til uddannelse og øvelser. Ansøgningen er begrundet i Flyvehjemmeværnets tilknytning til lufthavnen og nærliggende Naviair og til, at der på ejendommen er eksisterende lovlig anvendelse til kontorer. Parkering kan dækkes på egen grund. Forvaltningen vurderer, at der kan dispenseres, uden at det skaber præcedens i området eller karakteren af området ændres. 3

5 HØRING Der er ikke foretaget nabohøring, idet den ansøgte dispensation skønnes at være uden betydning for naboejendommene. LOVGRUNDLAG Planlov Lokalplan 92 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der meddeles dispensation fra Lokalplan 92, 3.1, til indretning af kontorlokaler og auditorium for Flyvehjemmeværnet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dispensationsansøgning..pdf /13 2 Åben Kortbilag /13 3 Åben Vedhæftet bilag 2, Arealopgørelse /13 4 Åben EA-bygningen.pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 4

6 3. Dispensation fra lokalplan 74 A til Dagligvarebutik m.v. Englandsvej 380 Åben sag Sagsnr.: 13/26781 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget ansøgning om dispensation til at omdanne ejendommen Englandsvej 380 til dagligvarebutik og fitnesscenter efter Tæppelands konkurs. Omdannelsen vil forudsætte en dispensation fra den gældende Lokalplan 74 A for erhvervsområdet Bjørnbaksvej. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejendommen er omfattet af Lokalplan 74 A for erhvervsområdet Bjørnbaksvej. I henhold til anvendelsesbestemmelserne udlægges området til lettere industri, mindre håndværks, lager -, transport og værkstedsvirksomhed samt offentlig service af teknisk karakter, men der er mulighed for via kompetencenormer at dispensere til de ønskede anvendelser til dagligvarebutik og fitnesscenter. Således fremgår det af Lokalplanens 3.2, at der efter Kommunalbestyrelsens godkendelse kan etableres større handels- og kontorvirksomheder samt efter 3.3, at der i facadebygninger på de matrikler, der vender direkte ud til Løjtegårdsvej og Englandsvej, efter Kommunalbestyrelsens godkendelse kan etableres service med aktiviteter inden for kultur og fritid. Teknisk Forvaltning kan af flere grunde ikke anbefale, at der dispenseres til etablering af en dagligvarebutik. For det første fremgår det af Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder, at der ikke kan lokaliseres dagligvarebutikker i erhvervsområder, og det vil derfor stride mod kommuneplanens intentioner at meddele dispensation. For det andet fremgår det af bemærkningerne til Planlovens 5n, at fritliggende butikker sædvanligvis fordrer en minimumafstand på 500 meter til andre butikker. Ejendommen ligger i en afstand på ca. 350 meter fra supermarkedet på Præstefælledvej/Løjtegårdsvej. Etablering af yderligere fritliggende dagligvarebutikker i området vil ikke bidrage til en bedre dækningsgrad, men vil derimod kunne give uhensigtsmæssig konkurrence til kommunens centerområder, som kommunen har ønsket at understøtte ved at begrænse mulighederne for at etablere butikker udenfor centrene. Der henvises i den forbindelse til Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder. For det tredje udtaler vejafdelingen, at det af trafikale årsager ikke er hensigtsmæssigt at lokalisere en dagligvarebutik på ejendommen, Englandsvej 380, idet adgangsforholdene i forhold til Englandsvej er problematiske. Af bemærkningerne til 5

7 Lokalplan 74 A fremgår det, at adgangsbestemmelser til Englandsvej, pålagt i henhold til Lov om offentlige veje, skal være regulerende for etablering af nye virksomheder og aktiviteter efter Lokalplanens 3.2 og 3.3. For det fjerde kan parkeringsnormen på 1 plads pr. 50 m2 etageareal, som fastlagt i Lokalplanens 6.1, ikke servicere en dagligvarebutik særskilt ikke, hvis der tillige på ejendommen findes yderligere parkeringskrævende aktiviteter. Placering af et fitnesscenter på ejendommen giver ikke anledning til de samme betænkeligheder, idet trafikbelastningen hertil vil være markant mindre, men dog i spidsbelastningsperioder ikke uvæsentlig. Placering af fitnesscenter på 1. salen i ejendommen bør derfor ses i forhold til også stueplanens fremadrettede anvendelse. Skulle det mod forvaltningens indstilling besluttes at dispensere til dagligvarehandel skal opmærksomheden henledes på, at det ikke er undersøgt, om der på ejendommen er eller kan skaffes tilstrækkeligt parkeringsareal til såvel butik som fitnessaktiviteter. HØRING Ansøgningen har ikke været udsendt i nabohøring. Forud for en evt. dispensation skal der i henhold til Planlovens 20 foretages en nabohøring på minimum 14 dage. LOVGRUNDLAG Dispensationer kan i henhold til Planlovens 19 meddeles til mindre fravigelser fra bestemmelser i en lokalplan, når det ikke strider mod planens principper. I og med at der i Lokalplan 74 A er indsat kompetencenormer i forhold til anvendelser til såvel handel som kultur- og fritidsaktiviteter, er det forvaltningen vurdering, at der lovligt vil kunne dispenseres til de ansøgte formål. Dispensation forudsætter dog nabohøring i henhold til Planlovens 20. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der meddeles afslag på dispensation fra Lokalplan 74 A, 3.2, til etablering af dagligvarebutik på ejendommen, Englandsvej at der kan meddeles dispensation fra Lokalplan 74 A, 3.3, til fitnesscenter på ejendommens 1. sal under forudsætning af, at parkering dækkes på egen grund og der er positiv eller neutral nabohøring. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dispensationsansøgning.pdf /13 6

8 2 Åben vedr. Englandsvej 380, Lokalplan 74 A, j nr taarnby-disp1.pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Jannie Meiltoft og Ole Holm Petersen er indstillet på at meddele dispensation til etablering af dagligvarebutik. 7

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere