Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser."

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1. kvartal

2 Væsentlige forhold Uændret omsætning og større afskrivningsniveau giver lavere indtjening. Resultat før skat for 1. kvartal 2014 udgør 28,3 mio. kr. mod 34,3 mio. kr. i 1. kvartal Nettoomsætningen i 1. kvartal 2014 er faldet til 203,5 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 1 % i forhold til 1. kvartal Egenkapitalen pr. 31. marts 2014 udgør 967,9 mio. kr. mod 956,8 mio. kr. i Omsætningen på bredbåndsprodukterne er steget med i alt 3,6 mio. kr. i forhold til sidste år. Indførelsen af EU-priser på mobilroaming har netto betydet et fald på 2,5 mio. kr. i indtægter i 1. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal Fastnetomsætningen er faldet med 2,8 mio. kr. i 1. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal 2013 (hvilket svarer til et fald på 16 %), som er en konsekvens af det fortsatte fald i antallet af abonnenter på 15 %. Personaleomkostningerne er steget med 1,8 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2013, svarende til en stigning på 3,4 %. Afskrivninger på anlægsaktiverne er med 3,1 mio. kr. steget 7,9 % i forhold til sidste år. 1. afdrag på 16,9 mio. kr. af en samlet gæld på 149 mio. kr. til Den Nordiske Investeringsbank er fortaget i januar måned Mere internet Engrosprisen på søkablet (samtrafikprisen på Global IP-Transit) blev nedsat med 47 % pr. 1. marts Hermed er der baggrund for lavere priser på internet - både hos TELE-POST og hos konkurrenterne. 4G-netværket blev åbnet i Sisimiut i slutningen af marts 2014, så der nu er mulighed for højere hastigheder på det mobile netværk. Flere pakker i POST Antallet af pakker i POST steg i 1. kvartal 2014 med 7,2 % i forhold til 1. kvartal 2013 som følge af udviklingen i e-handelen. 2 af 16

3 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K K 2013 Ændring i % Resultatopgørelse mio. kr. (medmindre andet er anført) Nettoomsætning 203,5 204,9-0,7 EBITDA 76,8 79,5 (3,4) Resultat af primær drift (EBIT) 33,8 39,6 (14,8) Finansielle poster, netto (5,4) (5,4) (1,0) Periodens resultat før skat 28,3 34,3 (17,3) Frit cash flow Pengestrømme fra driftsaktivitet (FCF) 54,0 70,4 (23,3) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (16,9) (14,7) (14,8) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (16,8) (0,2) (8768,3) Nøgletal Bruttomargin % 89,0 87,5 - EBITDA-margin % 37,7 38,8 - EBIT-margin % 16,6 19,3 - Egenkapitalforrentning (ROE) 1 *) % 6,2 8,0 - ROIC 1 *) % 4,1 4,9 - Finansiel gearing 1 % 27,3 32,7 - Rentebærende gæld, netto 264,6 313,3 (15,6) Rentebærende gæld, netto/ebitda *) x 0,9 1,0 - Soliditetsgrad 1 % 56,2 53,9 - Gennemsnitlig antal medarbejdere antal ,9 EBITDA *)/Gns. antal medarbejdere t.kr. 591,0 654,0 (9,6) Driftskapital Tilgodehavender fra salg 1 66,2 60,1 10,1 Omsætningsaktiver 1 274,6 283,4 (3,1) Kortfristede forpligtelser 1 200,5 181,7 (10,3) Net working capital 1 74,0 101,6 (27,2) Produktionsdata Pakker Stk ,2 Breve kg (3,6) Mobilt bredbånd 2 Antal (6,5) Bredbånd via fastnet (ADSL) Antal ,1 Telefonlinjer Antal (15,3) Mobil abonnementer (GSM og Tusass) Antal ,9 *) Løbende 12 mdr. 1 ) Som følge af ændringen af sammenligningstallene beskrevet i anvendt regnskabspraksis side 15 er nøgletallene ændret i forhold til aflagte kvartalsrapportering for 1. kvartal ) Opgørelsen er ændret i denne opstilling i forhold til tidligere således, at det kun er aktive Simple kunder der er medregnet i denne opgørelse. 3 af 16

4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt kvartalsrapporten pr. 31. marts 2014 for. Selskabets revisor har ikke foretaget revision eller review af kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Nuuk, den 9. maj 2014 Direktion Michael Binzer Administrerende direktør Bestyrelse Agner N. Mark Formand Line Frederiksen Næstformand Aaja Chemnitz Larsen Benedikte Jensen Svend Aage Olsen Søren Voigt 4 af 16

5 Ledelsesberetning Økonomisk udvikling i 1. kvartal 2014 Koncern Resultat 1. kvartal 2014 Resultat før skat for 1. kvartal 2014 udgør 28,3 mio. kr. mod 34,3 mio. kr. i 1. kvartal 2013, svarende til et fald på 17 %. Nettoomsætningen 1. kvartal 2014 Nettoomsætningen for 1. kvartal udgør 203,5 mio. kr., og er dermed faldet med 1 % i forhold til 1. kvartal Udviklingen i nettoomsætningen i forhold til 1. kvartal 2013 Ændring i nettoomsætning 1. kvartal K ,5 mio. kr. Mobilt Internet + 2,9 Bredbånd privat (ADSL) + 2,3 Post + 2,1 Bredbånd erhverv (MPLS) + 1,3 Mobiltelefoni - 7,2 Fastnet - 2,8 1K ,9 mio. kr. 5 af 16

6 Forretningsudvikling TELE Omsætningen af Bredbånd Privat (ADSL) steg med 9 % i forhold til 1. kvartal Kunderne bevæger sig fra produkter med variable priser til større pakker. Bl.a. er antallet af flatratekunder mere end fordoblet ved udgangen af 1. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal Omsætningen af Mobilt Bredbånd faldt med 1,0 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2013, hvilket svarer til et fald på 21 %. Årsagen til dette fald er prisnedsættelser i efteråret Omsætningen af Bredbånd Erhverv (MPLS) steg i 1. kvartal 2014 med 1,3 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2013, hvilket svarer til en stigning på 6 %. Fastnetomsætningen faldt med 16 % i forhold til 1. kvartal 2013, og antallet af abonnementer er faldet med 15,3 %. Faldet er primært sket blandt private kunder, mens der er flere kunder på omstillingsløsningen Iserfik. Omsætning på mobiltelefoni faldt med 5 % i forhold til 1. kvartal I slutningen af 2013 blev der indført EUroamingpriser for TELE-POST s kunders trafik i udlandet og for besøgende kunders trafik i Grønland. Omsætningen på mobilroaming er som følge heraf reduceret med mere end 4 mio. kr. i første kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal Da udgiften til udenlandske operatører også er faldet, er nettoudgiften for TELE-POST ca. 2,5 mio. kr. i forhold til sidste år. Forretningsudvikling POST Omsætningen i POST steg med 7 % i 1. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal Den primære årsag til omsætningsvæksten er en stigning på 7 % i antallet af pakker i 1. kvartal Brevmængderne har i 1. kvartal 2014 et fald på 4 % sammenlignet med 1. kvartal Faldet er dog kompenseret af prisstigninger i januar Omsætningen fra salg af frimærker til filatelister er faldet med 9 % i forhold til 1. kvartal af 16

7 Udvikling i driftsudgifter i forhold til 1. kvartal 2013 Ændring i driftsudgifter 1. kvartal K ,0 mio. kr. Afskrivninger + 3,1 Personaleomkostninger + 1,8 Drift og vedligeholdelse + 0,7 Øvrige - 1,5 1K ,9 mio. kr. Personaleomkostninger Investeringerne i infrastruktur samt en styrkelse af IT kompetencerne, har betydet højere personaleomkostninger. Dertil kommer øgede ressourcer til at håndtere økonomiske og juridiske problemstillinger i forbindelse med liberaliseringen af telemarkedet. Pengestrøm Ved etableringen af søkablet Greenland Connect, blev der optaget et lån i Nordisk Investeringsbank på 149 mio. kr., som frem til 2014 har været afdragsfrit. I januar 2014 blev første afdrag på 16,9 mio. kr. foretaget, og der mangler nu otte afdrag, som betales halvårligt. Sammen med afdrag på lån hos FIH Erhvervsbank/GrønlandsBANKEN på 47,5 mio. kr., er de samlede afdrag i ,3 mio. kr. Afskrivninger Store gennemførte investeringer i 2013 sammenholdt med kortere afskrivningsperioder har betydet, at afskrivningerne er 3,1 mio. kr. højere i dette kvartal end i 1. kvartal af 16

8 Ledelsesberetning Øvrige forhold Kapitalberedskab Koncernens likvide beholdninger og kreditfaciliteter, sammenholdt med forventningen til likviditetsudviklingen i resten af 2014 betyder, at koncernens kapitalberedskab er tilstrækkeligt. Resultatudvikling Prognosen for resultatet før skat for 2014 fastholdes på samme niveau, som meldt ud i årsrapporten for Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt forrykker vurderingen af koncernens økonomiske stilling. 8 af 16

9 Resultatopgørelse TELE Greenland t.kr. Koncern 1K K 2013 Ændring i % Nettoomsætning (0,7) Anlægsproduktion (26,0) Andre driftsindtægter ,6 Omkostninger til vareforbrug og fremmede tjenesteydelser (26.679) (30.244) 11,8 Andre eksterne omkostninger (48.023) (45.323) (6,0) Lønninger og andre personale omkostninger (55.943) (54.114) (3,4) Afskrivninger (43.009) (39.877) (7,9) Andre driftsomkostninger (379) (324) (17,0) Resultat af primær drift (EBIT) (14,8) Finansielle poster, netto (5.410) (5.358) (1,0) Resultat før skat (17,3) Skat af periodens resultat (9.126) (10.969) 16,8 Periodens resultat (17,5) 9 af 16

10 Balance TELE Greenland t.kr. Koncern Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver under udførelse Bygninger Teleanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Kapitalandele i associeret virksomhed Andre tilgodehavender Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter Afledte finansielle instrumenter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt af 16

11 Balance (fortsat) TELE Greenland t.kr. Koncern Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Overkursfond Udbytte Overført overskud Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudt skat Offentlige lån Gæld, Realkreditinstitutter Gæld, Bank Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet forpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Afledte finansielle instrumenter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt af 16

12 Egenkapitalopgørelse TELE Greenland t.kr. Koncern Aktiekapital Overkursfond Nettoopskrivning af kapitalandele Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret I alt Egenkapital pr. 1. januar Udloddet udbytte vedr Periodens resultat Nettoreg. af finansielle instrumenter Egenkapital pr. 31. marts Koncern Aktiekapital Overkursfond Nettoopskrivning af kapitalandele Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret I alt Egenkapital pr. 1. januar Udloddet udbytte vedr Periodens resultat Nettoreg. af finansielle instrumenter Egenkapital 31. marts af 16

13 Pengestrømsopgørelse TELE Greenland t.kr. Koncern 1K K 2013 Ændring i % Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) (3,4) Ændring i driftskapital (17.239) (3.658) - Pengestrømme fra drift før finansielle poster (21,5) Renteindbetalinger og lignende indbetalinger ,1 Renteudbetalinger og lignende udbetalinger (6.389) (6.028) (6,0) Pengestrømme fra ordinær drift (23,2) Betalt selskabsskat (147) (96) - Pengestrømme fra driftsaktivitet (FCF) (23,3) Salg af materielle anlægsaktiver (100,0) Køb af materielle anlægsaktiver (16.876) (15.102) (11,7) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (16.876) (14.698) (14,8) Afdrag på langfristede gældsforpligtelser (16.761) (189) (8.768,3) Udbetalt udbytte 0 0 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (16.761) (189) (8.768,3) Pengestrømme i alt (63,4) Likvide midler primo Likvide midler ultimo (8,3) 13 af 16

14 Segmentoplysninger TELE Greenland 1K 2014 TELE POST TGI ELIM. *) TOTAL mio. kr. Nettoomsætning 176,4 31,1 1,6 (5,6) 203,5 Driftsudgifter mv. (152,5) (26,2) (0,9) 5,6 (174,0) EBITDA 70,2 5,7 0,9 0,0 76,8 Resultat af primær drift (EBIT) 28,2 4,9 0,7 0,0 33,8 Finansielle poster (6,0) 0,6 0,0 0,0 (5,4) Resultat før skat 22,1 5,5 0,7 0,0 28,3 1K 2013 Nettoomsætning 181,8 29,0 2,2 (8,1) 204,9 Driftsudgifter mv. (149,8) (26,4) (1,8) 8,1 (169,9) EBITDA 75,3 3,5 0,7 0,0 79,5 Resultat af primær drift (EBIT) 36,6 2,6 0,4 0,0 39,6 Finansielle poster (5,9) 0,4 0,0 0,1 (5,4) Resultat før skat 30,8 3,0 0,4 0,1 34,3 *) Elimineringer 14 af 16

15 Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten for -koncernen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for statslige aktieselskaber. I kvartalsrapporten er foretaget ændringer af følgende forhold i lighed med halvårsrapporten for 1. halvår 2013: Indregning af udskudt skat på finansielle instrumenter i koncern i indeværende år og sammenligningsårene. Forholdet vedrører egenkapitalposten for regulering af afledte finansielle instrumenter og hensættelse til udskudt skat. Indregning af tilgodehavender fra salg og anden gæld for koncern i indeværende år og sammenligningsårene. Den beløbsmæssige effekt er identisk på de to regnskabsposter. Kvartalsrapporten er i øvrigt aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten 2013, dog uden noteapparat og uden enkelte mellemtotaler. Der henvises til årsrapporten for 2013 for en nærmere beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 15 af 16

16 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Formler, der er anvendt til beregning af nøgletal, kan ses nedenstående: EBITDA EBIT = Resultat før afskrivninger, renter og skat = Resultat før renter og skat (resultat af primær drift) Bruttomargin EBITDA-margin EBIT-margin Egenkapitalens forrentning (ROE) ROIC Finansiel gearing = = = = = = Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning EBITDA x 100 Nettoomsætning EBIT x 100 Nettoomsætning Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Årets resultat x 100 Investeret kapital Rentebærende gæld, netto x 100 Egenkapital Rentebærende gæld, netto = Rentebærende gæld - likvider Soliditetsgrad Gennemsnitligt antal medarbejdere = = Egenkapital x 100 Balancesum Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte (årsværk) udregnes efter normtimer, da ATP-metoden ikke kan anvendes i Grønland Net working capital = Omsætningsaktiver - kortfristede forpligtelser 16 af 16

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 25 22 78 32 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32 Årsrapport 2012-13 Internt regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2011-1 -

Halvårsrapport 2011-1 - Halvårsrapport 2011-1 - 2 - Halvårsrapport 2011 (1. januar til 30. juni 2011) Forord af bestyrelsesformand Peter Schütze og administrerende direktør Christian Roslev Underskud, kundevækst og nye tider

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere