DRAKE EKSAMENSPROJEKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRAKE EKSAMENSPROJEKT"

Transkript

1 DRAKE EKSAMENSPROJEKT 2. semester - CLmul-a12e Projekt URL Gruppe 2 Lucas Perch Niclas Sand Karina Rossing Vedjledere: Charlotte Frank Ditlev Skanderby Frederik Tang Ivan Frederiksen Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely Merete Lindemann Morten Rold Thomas Hartmann Anslag:

2 INDHOLD INTRODUKTION...3 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 3 Teori og metode... 3 PROJEKT...4 Udviklingsmetode... 4 Prototyping... 4 Projektplanlægning... 6 Risikoanalyse... 7 VIRKSOMHEDEN...8 Interessentanalyse... 8 SWOT / TOWS... 9 KAMPAGNE...11 Kommunikationsanalyse AIDA Design Breif FURPS Usecase User story Implementeringsplan DESIGNARGUMENTATION...19 Webdesign Plakater Bannerannonce WEBSITE...24 Kodeeksempler Search Engine Optimization TESTS...26 Peer review Brugervenlighedstest Resultat & ændringer AFRUNDING...28 Konklussion Refleksion REFERENCER...29 Links Bøger Bilag 1 - Task Backlog Bilag 2 - User story på tilmelding af nyhedsbrev Bilag 3 - Kodeeksempel på PHP Bilag 4 - Kodeeksempel på CSS Bilag 5 - Kodeeksempel på jquery Bilag 6 - del 1 - Kodeeksempel på Javascript Bilag 6 - del 2 - Kodeeksempel på Javascript Bilag 7 - Kodeeksempel på implementering af Google Analytics Bilag 8 - Peer review - dokumentation Bilag 9 - Brugervenlighedstest - dokumentation

3 INTRODUKTION Indledning Børns leg har udviklet sig med tiden. Denne udvikling tilskrives ofte de elektroniske og digitale mediers påvirkning. Medierne har flyttet legen fra haven og gaden til leg bag skærmen, hvor fantasi og evne til at skabe egen leg ikke stimuleres i samme grad. Denne internationale kampagne er udviklet på baggrund af en grundig analyse med henblik på at ændre det aktuelle børneliv. Kampagnen har til formål at skabe sommerens dille 2014 og kombinere gammeldags analogt legetøj med de populære digitale medier med fokus på at flytte legen udenfor, aktivere børnene, stimulere deres fantasi og skabe et fællesskab. Problemformulering Hvordan kan IKEA via en international kampagne skabe sommerens dille 2014 og øge deres brand value gennem målrettet kommunikation? Afgrænsning Kampagnen er international, men det udviklede kampagnemateriale er foreløbigt begrænset til det danske marked. I dette eksamensprojekt betragtes lærere som eksterne vejledere. Vi, som projektgruppe, betragter os selv som udviklere af kampagnen ansat hos et multimediedesign- og kommunikationsbureau. Da al kampagnematerialet er prototyper, er billede- og videomaterialer indhentet fra nettet. Med henblik på videreudvikling af prototyperne, vil billede- og videomateriale være originalt. Usecase og user story er udarbejdet med udgangspunkt i en fungerende database. Teori og metode Interessenter og risici, der er forbundet med projektet opstilles ved udarbejdelse af henholdsvis en interessentanalyse og en risicoanalyse. Udviklingsaktiviteter tilrettelægges ved brug af udviklingsmetoden prototyping Tidsplan udarbejdes i form af Product Backlog med tilhørende estimeret og ressourcetildelt Task Backlog samt et Burn Down Chart. En FURPS-checkliste udarbejdes til definering af funktionelle- og non-funktionelle krav. Til analyse af kommunikation benyttes en AIDA-model samt Jan Krag Jacobsens metode, der tager udgangspunkt i Harold Dwight Lasswells formel. For at få et overblik over, hvorvidt kampagnen bør realiseres eller ej udarbejdes en SWOT-analyse. I forbindelse med denne analyse udarbejdes en TOWS-matrix. I forbindelse med design har vi arbejdet ud fra designprincipper baseret på gestaltlove. Arbejdet testes løbende under udviklingsforløbet med testmetoderne peer review og brugervenlighedstest. 3

4 PROJEKT Udviklingsmetode For at kunne levere et digitalt medie, er en organisering af udviklingsaktiviteter nødvendig. Tilrettelæggelsen af arbejdet kaldes for en udviklingsmetode. Valget af udviklingsmetode for kampagnens website er baseret på et startønske om en økonomisk hurtigt fremadskridende metode med løbende validering. Med fokus på førstnævnte krav, var vandfaldsmetoden, som udgangspunkt, ideel. Den lineære og faseopdelte udviklingsproces med vægt på løbende godkendelser og dokumentation, ville fungere i forbindelse med den korte tidsperiode. De tre første trin på den endelige udviklingsmodel forløber lineært - en fase afsluttes og udviklingen fortsætter til næste fase. Men med ønske om en udviklingsmetode, hvor brugeren inddrages løbende, blev valg af metode revurderet. Med kravet til løbende validering udarbejdes brugervenlighedstest(s) der har til formål at inddrage brugeren og imødekomme dens ønsker og behov. En eller begge testmetoder kan gentages indtil testresultatet er tilfredsstillende, og prototypen kan implementeres. Valg af testmetode afhænger af hvilke og hvor mange tilpasninger og ændringer, der er foretaget forinden. Prototyping Valget af endelig udviklingsmetode faldt på prototyping, der står for den iterative udvikling, hvor skitser og krav afprøves gennem tests og forbedres. Fordelen ved denne udviklingsmetode er, at udvikleren har mulighed for at opstille krav, der løbende kan defineres bedst muligt ved konsultering af udvikler og bruger og dermed giver et optimalt resultat. For at imødekomme første krav til udviklingsmetoden, en økomomisk hurtigt fremadskridende metode, implementeres testen peer review - En test af arbejdet fra foranalysen til og med designtrinnet inden realiseringstrinnet. Peer review har til formål at give udvikleren svar på et problem forholdsvis hurtigt. Når 1. prototype er udarbejdet foretages endnu et review af det nye arbejde til og med realiseringstrinnet. 4

5 1 FORANALYSE UNDERSØGELSE DESIGN TEST Udviklingsmodel 1. Som udgangspunkt udarbejdes en foranalyse. Foranalysen består af indledende definitioner af produktet, valg af udviklingsmetode, interessent og risikoanalyse. 2. Som resultat af foranalysen defineres en projektbeskrivelse, der leder til undersøgelsestrinnet. Her udformes projektplan, kravspecifikationer, kommunikationsplanlægning, research og ideudvikling. Arbejdet skrottes 5 PROTOTYPE 1 Negativ testresultat 3. Designtrinnet bygger på de beslutninger, der tages på undersøgelsestrinnet. Informations-, interaktions- og præsentationsdesign dokumenteres i form af moodboard, flowchart, wireframes og mock-ups. 4. Arbejdet testet med peer review. Prototypen skrottes 6 TESTS Negativ testresultat 5. Hvis ikke testresultatet er tilfredsstillende, skal det afgøres, hvorvidt det er en løsning at gå tilbage i processen og foretage ændringer, eller om arbejdet skal skrottes. I tilfælde af positivt testresultat, er næste trin realiseringstrinnet En realisering af designbeslutningerne. Her udvikles kode, layout og medieelementer. A. PROTOTYPE 2 6. Når 1. prototype er færdigudviklet, testes den. Prototypen testes ved et nyt review og en brugervenlighedstest. TESTS Prototypen skrottes Negativ testresultat 7 IMPLEMENTERING 7. Hvis testresultatet af de to tests ikke er tilfredsstillende, skal der igen tages stilling til, hvorvidt det er en løsning at gå tilbage i processen og foretage ændringer, eller om 1. prototype skal skrottes helt. Område A illustrerer hvordan processen forløber, hvis 2. prototype udvikles. Denne proces vil gentages i forbindelse med udvikling af flere prototyper. Hvis testresultatet derimod, imod forventning, er tilfredsstillende ved 1. prototype, implementeres produktet. Figur 1 - Udviklingsmodel 5

6 Projektplanlægning Da man allerede i designtrinnets procesniveau vurderer arbejdets gang og foretager analyse af de problemer, der med stor sandsynlighed opstår, er det afgørende, at regulering i projektplanen er mulig og tilladt. Derfor udarbejdes en Product Backlog med tilhørende estimeret og ressourcetildelt task Backlog samt et Burn Down Chart. Det udarbejde Burn Down Chart har været et godt værktøj til at fastholde overblikket over, hvor langt vi har været i processen løbende. Projektudviklingen har ikke givet anledning til replanlægning, da tidsplanen, på trods små afvigelser, blev overholdt. På bilag 1 ses den estimerede og ressourcetildelte Task Backlog. Figur 2 - Burn Down Chart 6

7 Risikoanalyse Ved et gruppeprojekt som dette, vil der være forbundet en række risici. Vi har udarbejdet en risikoanalyse med formålet at sikre, at vi som projektgruppe er forberedt på de mest sandsynlige risici. I det udarbejdede skema angives sandsynligheden for at risikoen indtræffer, og hvor stor konsekvens det vil have for projektet, hvis det sker. Sandsynlighed og konsekvens angives på en skala fra 1-5. Hvis risikotallet (sandsynlighed x konsekvens) er 16 eller over, skal den planlagte handleplan anvendes. Figur 3 - Risikoanalyse 7

8 VIRKSOMHEDEN Interessentanalyse Vi har udarbejdet en interessentanalyse for at klarlægge, hvem der har interesse eller magt i forhold til projektet. Nedenfor ses interessenter samt grund til interesse og involvering. Stor magt INFORMERES Multimediedesignere INVOLVERES IKEA IKEA er en vigtig interessent grundet deres ønske om øget brand value. Som afsender ønsker de at skabe sommerens dille De er interesserede i at sikre fremtidige kunder, samt sikre at børn finder IKEAs produkter sjove og underholdende. Dette under forudsætning af, at forældre finder kampagnen troværdig. ORIENTERES IKEA Børn Forældre HØRES Eksterne vejledere Multimediedesign- og kommunikationsbureau Vi som multimediedesign- og kommunikationsbureau er interesserede i projektet eftersom vi ønsker at udarbejde en succesfuld kampagne for en stor kunde. vi håber på senere at arbejde på lignende opgaver. Lille magt Lille interesse Stor interesse Figur 4 - Skema over interessenters indflydelse i projekt Eksterne vejledere Eksterne vejledere har interesse i projektet, eftersom de ønsker at sikre at den endelige kampagne opfylder projektkravene. Børn Børn er en anden vigtig interessent grundet deres interesse i at blive underholdt. Børn har godt af fysisk aktivitet og stimulering af evne til at udvikle sig kreativt. Børn har stor glæde og interesse i at være en del af et fællesskab, hvilket de med sommerens dille vil være. Forældre Forældre skal have tillid til den udviklede kampagne. De har interesse i at deres børn er godt underholdt med en fornuftig fritidsbeskæftigelse. 8

9 SWOT / TOWS SWOT-analysen er anvendt til at vurdere, om ideen bør realiseres. Der ses på styrker, svagheder, trusler og muligheder samt virksomhedens interne og eksterne forhold. Igennem analysen klarlægges det, om der er behov og brug for konceptet, altså om det vil kunne fungere optimalt med den ønskede succes på det nuværende marked. TOWS-matrixen fungerer som et værktøj, der stræber mod at udvikle nye markedsføringsmæssige tiltag. Matrixen udarbejdes på baggrund af SWOT-analysen, hvor de fire fokusområder, styrker, svagheder, muligheder og trusler er sat overfor hinanden, for at løse eventuelle markedsføringsmæssige udfordringer. Intern situation (S) Styrker (W) Svagheder 1. Troværdigt brand 2. International etableret forretningskæde 3. God økonomi 4. Gode samarbejdspartnere 5. Kendt for lave priser 6. Unik/humoristisk markedsføring 7. Store varehuse, med bredt sortiment 1. Få varehuse i de fleste lande 2. IKEAs navngivning på produkter er udelukkende norske og svenske 3. IKEAs farvevalg er gennemgående, og kan i nogle lande have negative betydninger (O) Muligheder (S) - (0) (W) - (0) Ekstern situation 1. Øget brand value 2. Blive foretrukket af brugere 3. Opnå positiv omtale (T) Trusler 1. Konkurrerende legetøj, der kunne blive sommerens dille 2. Flere forhandlere igangsætter lignende kampagne 3. Den globale økonomiske situation De positive forventninger fra brugere skal udnyttes og vedligeholdes. Dette kan tænkes at øge IKEAs brand value. IKEA er kendt for gode lave priser og vil derfor blive foretrukket af brugeren. IKEA vil ligeledes opleve positiv omtale. (S) - (T) Der er en vis troværdighed og genkendelighed ved IKEA som forhandler. Produktet kan derfor bliver mere eftertragtet end konkurrerende produkter på marked. IKEAs markedsføring er unik og kan derfor overgå lignende kampagner. Selvom der er få varehuse, kan der via positiv omtale og ved at være foretrukket hos brugerne, opnås øget brand value i de lande hvor IKEA er. Den unikke navngivning kan være med til at øge brand value. (W) - (T) Der kan udvikles en kampagne, hvor der er fokus på IKEA som en troværdig forhandler. Produktet skal markedsføres unikt og troværdigt. Figur 5 - TOWS-matrix 9

10 Spørgsmålene der stilles, for at kunne udfylde matrixen fremgår nedenfor: Styrker-muligheder Hvordan forfølger vi den mulighed, som passer til vores styrker? Svagheder-muligheder Kan vi overkomme vores svagheder ved at udnytte muligheder? Styrker-trusler Hvordan bruger vi vores styrker til at modarbejde truslerne? Svagheder-trusler Hvordan kan vi sikre os, at vores svagheder ikke gør os yderligere følsomme over for trusler? Ud fra virksomhedens interne og eksterne forhold, bliver det klart, at virksomheden skal være i stand til at udvikle en god idé og markedsføre kampagnen målrettet. 10

11 KAMPAGNE Produktnavn: DRAKE Slogan: Plads til leg! Ide: DRAKE skal udgøre sommerens dille Produktbrug: DRAKE skal flyves med udendørs. Behov: Børn har behov for fysisk aktivitet, for at blive inspireret til at udfolde sig kreativt. Kommunikationsanalyse Med ønske om at udvikle en målrettet, mediebåren kampagne er en af de primære opgaver en analyse af kommunikationen. For at skabe overblik over kommunikationsprocessen udvikles en simpel kommunikationsmodel. AFSENDER IKEA STØJ 1. Stigende interesse for elektronik, faldende interessse for analogt legetøj 2. Familie BUDSKAB Drager er den nye sjove sommerdille! MEDIEPRODUKTER 1. Website 2. Bannerannonce 3. Facebook 4. Instagram 5. Plakater Figur 6 - Kommunikationsmodel PRIMÆR MODTAGER Børn SEKUNDÆR MODTAGER Forældre I forbindelse med videre tilrettelæggelse af formidlingsprocessen er en grundigere analyse nyttig. Følgende analyse er udarbejdet med udgangspunkt i Jan Krag Jacobsens metode, hvor producenten, i løbet af en produktion, skal tage stilling til en række relevante spørgsmål, der i løbet af processen danner en sammenhængende teori om produktet. Følgende spørgsmål er en udvidelse af Harold Dwight Lasswells formel: Who says What to Whom in What Channel with what Effect Hvem er målgruppen? For at afdække forventninger, behov og præferencer hos modtageren af kampagnen skal målgruppen defineres. Målgruppen er det segment, som vores kampagne henvender sig til. Den primære målgruppe for kampagnen er børn i alderen 8-16 år - drenge og piger. Kampagnen henvender sig til børn, der ønsker at blive underholdt, få stimuleret fantasien, være fysisk aktive udendørs og som nyder at blive motorisk stimuleret i fællesskab. Derudover henvender kampagnen sig, i lige så høj grad, til børn med et stort medieforbrug, som prioriterer at lege indendørs og ikke nødvendigvis umiddelbart har ovenstående ønsker eller behov. Denne del af målgruppen, vil være genstridig mht. at modtage og anvende kampagnens information. Den sekundære målgruppe for kampagnen er børnenes familie. Familien spiller en stor rolle for den yngre del af målgruppen. Familien skal finde dillen interessant og sund for børnene og dermed investere i en drage, for at kampagnen får den ønskede effekt. Hvad er budskabet? Budskabet udtrykker meningen med kampagnen og er derfor en afgørende faktor. Budskabet for kampagnen er, at drager er den nye sjove sommerdille. 11

12 Hvilken effekt skal produktet have hos målgruppen? Ved målrettet formidling, er der altid et bestemt formål med at sende et budskab til en udvalgt målgruppe. Formålet med kampagnen er, at der sker en ændring i målgruppen, når den har modtaget budskabet. Den ønskede effekt med kampagnen for den primære målgruppe er, at den skal nyde at være aktiv og føle sig underholdt og stimuleret ved et stykke analogt legetøj uden elektroniske features. Hvad er formålet med effekten hos målgruppen? Formålet med effekten hos målgruppen - den overordnede målsætning - er, at produktet, dragen, bliver sommerens dille Hvad er mediet? Målgruppen spiller en væsentlig rolle for valget af medier. Den definerede målgruppe er vokset op med digitale medier, og det er vigtigt, at kampagnen fokuserer på at få børnene til at se kvaliteterne ved at anvende digitale medier i samspil med det analoge legetøj i stedet for direkte at modarbejde dem. Derfor består kampagnematerialet bl.a. af et website, en facebookside og en instagram profil. Websitet tilbyder konkurrencetilmelding, generelle informationer om produktet, events-information og videoer. Det er tilmed tilpasset forskellige skærmstørrelser computer, smartphone og tablet - afhængigt af brugssituationen. Websitet linker til facebooksiden og instagramprofilen, som fungerer som platform for dialog om dillen. Siden opfordrer til, at brugeren bidrager med egne oplevelser i brugen af dragen i form af billeder, videoer og beskrivelser. De bedste videoer udvælges og implementeres på websitet. Facebooksiden og instagramprofilen linker til websitet. Bannerannonce reklamerer for sommerens dille og linker fra IKEAs website til DRAKE s website. Kampagnematerialet består derudover af plakater i størelsen A1 og A4. Da familien til den primære målgruppe er den sekundære målgruppe, henvender plakaten i størrelse A1 sig til denne gruppe. Plakaten er udstyret med en QR-kode, der linker til kampagnens website. Plakaten i størrelsen A4 henvender sig til børnene og er ligeledes udstyret med en QR-kode, der linker til kampagnens website. Hvem er afsender? Kampagnens primære afsender er firmaet IKEA. IKEA beslutter, at der skal udarbejdes en international kampagne om sommerens dille IKEA kontakter efterfølgende et multimediedesignbureau, som producerer og markedsfører kampagnematerialet og er kampagnens sekundære afsender. Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen? IKEA ønsker primært at øge sin brand value. Det ses som et udtryk for den tryghed forbrugeren søger ved køb af et produkt en slags garanti for den samme kvalitet hver gang, heraf IKEA s slogan Kvalitetstesten af hverdagen!. IKEA forsøger at opbygge et univers, som forbrugeren finder det attraktivt at være en del af - god kvalitet til billige penge. Dvs. at dragens mærke, IKEA, tillægges nogle værdier ud over produktkernen - værdier som forbrugeren kan forholde sig til og finde attraktive. For IKEA bliver dragen, som produkt, på den måde en biting i forhold til markedsføringen af kampagnen. Dette betyder ikke, at dragens kvalitet nedprioriteres, markedsføringen støttes blot af en allerede relativ høj brand value med ønske om at øge den yderligere. Dragen er tilmed god reklame for IKEA i form af produktets genkendelige design med IKEA s originalfarver. Den sekundære afsender, multimediedesignbureauet, sætter pris på en stor ordre fra en anerkendt kunde. Bureauet får et godt projekt på cv et, hvilket forhåbentlig medfører flere af samme slags ordrer. 12

13 Hvad er formålet med effekten hos afsenderen? Formålet med effekten hos begge afsendere er at øge indtægten. Hvilke faktorer kan forstyrre budskabet? Et budskab kan blive forstyrret af en række faktorer, som afsender enten skal være opmærksom på eller slet ikke har indflydelse på også kaldt støj. Dette kan som udgangspunkt medføre at modtager opfatter budskabet anderledes end tiltænkt, at modtager bliver ledt bort fra budskabet eller at kampagnen får dårlig omtale. I forbindelse med kampagnen er støj i høj grad forbundet med målgruppens stigende interesse for elektroniske produkter og dalende interesse for analogt legetøj. Dette er en faktor, som afsender ikke har direkte indflydelse på, men som kan forsøges påvirket gennem målrettet kommunikation. Websitet information om konkurrencer og events samt inspirationsvideoer er frit tilgængeligt på internettet. Hvad skal produktet hedde? Titlen er en vigtig del af kampagnen. IKEA er meget systematisk med navngivningen af sine produkter og bruger svenske og norske navne. På trods af at navngivningen giver problemer i andre lande, hvor navnene får en anden betydning end den svenske, fastholder IKEA, at navnene på produkterne fortsat skal være de samme over hele verden. Kampagnen har får derfor stednavnet Drake, som på dansk betyder drage. Familien til den yngre del af målgruppen kan ligeledes karakteriseres som støj. Hvis børnene ikke får lommepenge eller ikke har noget job, er det familien, der bl.a. betaler børnenes legetøj. Hvis familien ikke finder dillen interessant eller god for børnene, flopper den overordnede målsætning. Denne faktor skal ligeledes påvirkes gennem målrettet kommunikation, med det formål, at tilfredsstille og interesse den sekundære målgruppe. Hvad må produktet koste for modtager? IKEA's produkter er kendetegnet ved, at køberen ofte selv skal samle dem. Dermed spares penge og lagerplads og produkterne kan sælges billigere. Dragen produceres og pakkes ud fra dette princip. Dragen er en tolinet kvalitets drage, dens stænger er lavet af hhv. glasfiber og glas-/kulfiber-hybrid og syet i let og stærk ripstop nylon. Prisen på dragen er 29 DKK. Eftersom kampagnens primære effekt hos afsenderen er øget brand value, sættes prisen så lavt, at målgruppen ikke skal segmenteres yderligere. Hvis formålet med effekten hos målgruppen - den overordnede målsætning - skal lykkes, bør alle der ønsker at tage del i sommerens dille 2014 ikke begrænses mere end højest nødvendigt økonomisk. 13

14 AIDA En AIDA-model klarlægger, hvad der skal til for at få en bruger til at handle. AIDA udarbejdes ud fra de fire begreber, Attention, Interest, Desire og Action. Undersøgelsen går altså på, hvordan bannerannonce, plakater og website formår at skabe opmærksomhed omkring produkterne. Opmærksomheden vækker interesse, som skaber et ønske, der til sidst har til formål at få brugeren til at handle. Interest Action IKEAs logo Kampagneslogan: Plads til leg! Positiv og humoristisk produktfremvisning. Flot produktfremvisning flot produkt. God farvesammensætning der fanger læseren. Sommerens dille er aktuel. Det er en udendørs sommeraktivitet. Produkt er lanceret af IKEA. Overkommelig pris. Uddybbende salgs- og informationstekst. Produktet virker nemt tilgængeligt. Man kan lege sammen med sine venner. Et ønske om at være en del af fællesskabet. Børn er underholdt og forældre bidrager/har indflydelse på at deres børn kommer ud i naturen. Hvis interessen er stor og QR-koden anvendes, kan læseren via websitet nemt se fordele ved at eje produktet. Aktivering gennem vejledning/opfordring. QR-koden leder til informationsgivende website. Tydelig og klar salgstekst, herunder produktpris og forhandlingsted. Guide til tilmelding af drageflyvningsdage. Man kan blive en del af et større fællesskab. Attention Desire Figur 7 - AIDA-model 14

15 Design Breif Design brief har til formål at sikre, at kampagnen beskrives på samme måde for alle involverede. Design brief er en kort beskrivelse af specifikationer omkring kampagnen. Briefet skal sammenholdes med de krav til teknik og kommunikation, der knytter sig til kampagnen. Kampagnemateriale Website A1 plakat til IKEA A4 til skoler Bannerannonce til forside Sociale medier Website Kampagnens website skal tilbyde brugeren en række features tilknyttet produktet DRAKE. Websitet skal fungere som en informationsside, der tilmed giver målgruppen lyst til at engagere sig i produktet ifbm. tilgængelige udvalgte drageflyvningsvideoer, et konkurrencetilmeldingsmodul og et eventtilmeldigsmodul. Bannerannonce Banneret skal henvende sig til de besøgende på IKEAs website. På www. ikea.dk skal dette nye banner indgå i det allerede eksisterende banner-slide, der ses øverst på forsiden. Denne bannerannonce skal på samme måde, som de andre kampagnematerialer, henvende sig med en humoristisk undertone til målgruppe. Bannerannoncen skal linke til websitet for produktet og på den måde skabe opmærksomhed. Den interesserede bruger skal via denne henvisning nemt kunne finde anden nødvendig information. A1 plakat til IKEA Plakaten skal henvende sig til den primære målgruppe, familien, og informerer om produktet. Plakaten skal med en humoristisk undertone skabe opmærksomhed i samspil med den visuelle stil og påvirke, såvel forældre som børn, til at finde dragen spændende. A4 plakat til skoler Plakaten skal primært henvende sig til børn i alderen 8-16 år. Plakaten skal fange målgruppens interesse og have en humoristisk undertone. Sociale medier De sociale medier - Instagram og Facebook - skal fungere som platform for dialog om dragen og i særdeleshed opfordre brugerne til at bidrage med egne oplevelser med brug af legetøjet. Visuel stil Kampagnens visuelle udtryk skal være i tråd med IKEAs nuværende visuelle identitet. Der skal gennemgående arbejdes med blå og gule nuancer og produktfremvisning skal fremgå fotorealistisk. Kampagnens visuelle stil skal som helhed fremstå inspirerende for at opnå den ønskede effekt som afsendere. Indhold Tekstindhold på online- og offline medier skal være læsevenligt og tilpasset henholdsvis den primære og sekundære målgruppe - slogan, information og beskrivelser skal fremstå tydeligt og være let forståeligt. Elementer skal overskueliggøres ved hjælp af designprincipper som ensartethed, enkelhed, grids osv. Humor IKEA har tidligere gjort sig bemærket ved at bruge en humoristisk vinkel i deres reklamer online som offline. Denne tendens skal videreføres i kampagnen. 15

16 FURPS FURPS repræsenterer en model til klassificering af kvalitetsegenskaber - funktionelle og non-funktionelle krav - for både bruger og administrator. FURPS er anvendt på kampagnens website. Functionality Konkurrencemodul på forsiden skal validere brugerens information. Tilmeldingsmodul til events skal validere brugerens information. Tilmeldingsmodul til nyhedsbrev på forsiden skal vallidere brugerens information. Usability Websitet design skal overholde designprincipper. Websitets navigation skal være let og overskuelig. Websitets informationsarkitektur skal være logisk opbygget. Websitets design skal være simpelt og klart med fokus på sitets indhold, der underbygger budskabet. Webjournalistik - Alt tekst på websitet skal være tilpasset webmediet. Statistiske modeller skal fremstå interessante, klare og let forstålige for brugeren. Modellerne må ikke overses. Målgruppen skal være tydelig. Websitet skal henvende sig til og tilpasse sig målgruppen æstetisk og funktionelt. Websitet skal være tilgængeligt fra og tilpasset til flere mobile enheder. Websitet skal være optimeret til søgemaskiner. Reliability Designet skal fremstå troværdigt. Hvis serveren på websitet går ned, vil det blive behandlet omgående. Den danske udgave af websitet, skal indholdsmæssigt være tilpasset målgruppen, børn 8-16 år i Danmark. Performance Websitet skal være tilgængeligt 24 timer i døgnet, således at brugeren ikke får problemer med at finde eller genfinde information opdateringer sker offline. Den valgte webhost skal have en god båndbredde, så det sikres at sidens indhold er tilgængeligt hos størstedelen af målgruppen. Websitet skal fungere i de nyeste versioner af alle browsere; Chrome, Opera, Safari, Firefox og Internet Explorer. Websitet skal være tilgængeligt og tilpasset forskellige mobile enheder, herunder: desktop, taplet og smartphone. Supportabiity Det skal være nemt at opdatere websitets indhold og tilføje nye funktioner. Ved opdatering af indhold på websitet, skal visse regler overholdes i forhold til opsætning og formatering af tekst, billeder og links. 16

17 Usecase I forbindelse med systemudvikling er en use case en teknik til at afdække krav. Enten krav til et nyt system eller til ændringer af et eksisterende system. En use case indeholder et eller flere scenarier, der viser hvordan systemet skal interagere med en bruger eller et andet system for at løse en specifik opgave, som systemet skal kunne. Funktion: Som interessent, ønsker jeg at deltage i websitets konkurrence, så jeg kan vinde et gavekort til IKEA på 500 kr. Aktører: Bruger og website med fungerende database Frekvens: Websitet kan besøges et ubegrænset antal gange. Konkurrencen kan tilmeldes én gang. Startbetingelser: Bruger, internetforbindelse og website med fungerende database. Standard flow: 1. Bruger besøger websitet, bliver opmærksom på konkurrencen og ønsker at deltage 2. Bruger indtaster navn og -adresse 3. Bruger vælger konkurrencesvar - regnvejr, blæsevejr (rigtige svar) eller tordenvejr 4. Indtastning valideres 5. Bruger er tilmeldt konkurrencen User story User story laves i forbindelse med mere banale funktioner med fokus på resultatet af en funktion. Det er en kort beskrivelse af et funktionelt krav for brugeren, der besøger websitet. En user story består af en forside og bagside. Forsiden fortæller, hvad der skal programmeres ved skitsering og noter, mens bagsiden lister display-messages for succes og failure. Med henblik på videreudvikling af prototypen for kampagnens website, udarbejdes en userstory for konkurrencetilmeldingsmodulet. Funktion: "Som interessent, ønsker jeg at tilmelde mig nyhedsbrevet, så jeg kan modtage nyheder og opdatering på mail" Nedenstående er en illustration af funktionen. Funktionen inkluderer input-tags. Input-tagget kræver validering samt sammenligning af indtastet indhold med databasen, da tilmeldelse af nyhedsbrev kun kan ske en gang. pr. aktiv . Derudover inkluderer funktionen en submit/tilmeldingsknap og en usynlig div til fejlmeddelelser. Se user story på tilmelding til nyhedsbrev på bilag 2 Slutbetingelser: Kunden får en , der bekræfter deltagelse i konkurrencen. Deltagelse registreres i databasen. 17

18 Implementeringsplan Valget af medier for implementering af kampagnen er taget med udgangspunkt i den definerede målgruppes forventninger og vaner med henblik på størrelsen af kampagnen for den primære afsender, IKEA. Instagram Publicering: d : Instagram er for tiden et yderst populært medie. Instagram har brugere i alle aldre, men blandt de unge er det særligt populært. Mediet til at publicere billeder og følge andre brugere. Kampagnens profil på Instagram uploader billeder i forbindelse med drageflyvningsevents. Når et nyt event afholdes, uploades et billede, som minder brugeren om at tilmelde sig eventet på websitet. Det faktum at produktet bliver en del af fællesskabet på Instagram gør også, at andre instagrambrugere vil blive inspireret af hash-tagsne til de uploade billeder - Hash-tags såsom #DRAKE #drageflyvning #IKEA #event osv. Disse hash-tags skaber opmærksomhed og interesse. IKEA forsøger samtidig at skabe en god forbindelse til produktets bruger gennem det sociale medie. På kampagneplakater og dragen, er der en QR-kode, der linker direkte til kampagnens website. Denne QR-kode gør websitet let tilgængeligt fra smartphones og tablets og bidrager, som led i implementeringen, til flere besøgende på websitet. De sociale medier, website, bannerannonce og plakat til skoler publiceres d Plakat til IKEA og købsproduktet, DRAKE, bliver henholdsvis publiceret og lanceret d Facebook, Instagram, website, bannerannonce og plakat til skoler publiceres 15 dage før lanceringen af købsproduktet for at skabe opmærksomhed og interesse omkring produktet, sådan at brugeren kender til selve produktet før produktlancering. Plakaten til IKEAs varehuse publiceres først, når produktet kan købes der. IKEA har i deres markedsføringsafdeling selv mulighed for at trykke plakater, hvilket medfører at der ikke er betydningsfulde udgifter forbundet med implementeringen af kampagnen. Facebook Publicering: d : Facebook er det mest populære sociale medie blandt unge. Det anvendes af alle typer og personer i alle aldre. Kampagnens fanside på facebook, hvor folk der ønsker og har interesse i at følge med i aktiviteter og begivenheder, frit kan tilslutte sig fællesskabet på facebook. 18

19 DESIGNARGUMENTATION Moodboard Moodboard er lavet og anvendt som inspiration til den visuelle stil og stemning for kampagnen. Vi har anvendt forskellige formateringer af skriftypen såsom bold og uppercase til skabe sammenhæng i mellem overskrifter, underoverskrivter, bødtekst og links. På denne måde har vi lavet et regelsæt for vores styling af tekst, som kan ses nedenfor. Farver På baggrund af det udarbejde moodboard, har vi lavet en farvepalet, der hovedsageligt består af forskellige nuancer af blå og gul, hvilket er stærkt inspireret af IKEA s visuelle identitet. Figur 8 - Moodboard Typografi I vores kampagne har vi valgt udelukkende at bruge san-serif skriftypen Verdana. IKEA benytter denne skrifttype i deres reklamer, kampagner og på deres website, derudover fungerer denne skrifttype godt til både overskrifter og større mængder brødtekst. Figur 9 - Farveskala For at ramme de korrekte farvenuancer på både online og offline medier har vi gjort brug af henholdsvis hexidecimal koden til online materiale og CMYK-koden til offline materiale, der skal printes. 19

20 Webdesign Designprincipper Med ønske om et godt layout, har vi i designprocessen benyttet en række regler for grafisk design. Vi har hovedsageligt lagt vægt på et intuitivt anvendelig design Et design, hvor elementer er organiseret på en hensigtsmæssig og gennemskuelig måde.vi har benyttet designprincippet om enkelhed i forbindelse med vores design af websitets opbygning. Ligeledes har vi benyttet princippet om ensartethed i forbindelse med websitets typografi, farver og placering af elementer - to vigtige principper, der medfører struktur på websitet og letter brugbarheden. Brugbarheden på websitet er yderligere understøttet af princippet om genkendelighed. Designet er gennemgående, og uanset hvor på websitet man befinder sig, eller hvilke pdf-filer man åbner, er der genkendelighed mellem de forskellige sider/dokumenter. Flowchart Som udgangspunkt har vi opstillet et flowchart til at indikere, hvilke sider websitet består af, og hvordan de er placeret i forhold til hinanden - Flowchartet giver en klar oversigt over navigationen på kampagnens website. Forside Responsive design Ved hjælp af responsive design og har vi optimeret kampagnens website til forskellige skærmopløsninger på forskellige mobile enheder. På denne måde vil websitets indhold være tilpasset tablets og smartphones i både portrait- og landscape view. Websitet er tilpasset til følgende 5 skærmstørrelser: Desktop: 1200 x 800 Tablet: portrait 768 x 1024 Tablet: landscape 1024 x 768 Smartphone: portrait 240 x 320 Smartphone: landscape 320 x 240 Valget af skærmstørrelser er baseret på en stigende udvikling i brug af smartphones og tablets hos den definerede målgruppe. Den kraftige vækst i antallet af danskere, som har en smartphone sammenholdt med de nyeste tal for brugen af smartphones (trafiktal) viser, at dette er en platform, som står lige foran sit gennembrud som kommerciel medieplatform. Noget som vi ser frem til og er parate til - Væksten i antallet af tablets på bare et enkelt år er helt exceptionelt, og vi ser også en tendens til, at flere og flere danskere har deres helt egen personlige tablet (Kilde: FINAL_ pdf) Video Dragedag På baggrund af disse undersøgelser, finder vi det vigtigt, at brugeren af vores website opnår den bedste kvalitet i oplevelse af websitet uanset om brugeren benytter desktop, smartphone eller tablet. Figur 10 - Flowchart 20

Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby

Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Faktaark Gruppe 8: Titel: URL: Wacky Zack http://www.mknmedia.dk/arkiv/wackyzack/index.html Morten Korshavn mail: morten@mknmedia.dk

Læs mere

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK.

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK. Projekt titel: Sommerens store dille Projekt navn: X-fly eventsite URL: http://cph47.webkn.dk/xfly5/index.html Gruppe medlemmer: Lasse Bruun Overgaard, www.lbodesign.dk/... Mark Halding, http://haldingweb.dk/...

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Brugertests Konklusion

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Brugertests Konklusion INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK Faktaark Indholdsfortegnelse Brugertests Konklusion PROJEKT URL http://www.unohome.dk SKOLE Copenhagen Business Academy Lyngby UDDANNELSE Multimediedesign KLASSE MulB ÅRGANG

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Annonce AIDA af annonce

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Annonce AIDA af annonce INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK 1 2 Faktaark Indholdsfortegnelse 35 36 Annonce AIDA af annonce PROJEKT URL http://www.unohome.dk SKOLE Copenhagen Business Academy Lyngby UDDANNELSE Multimediedesign KLASSE

Læs mere

URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13.

URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13. URL-adresse www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html Gruppemedlemmer Nanna Hviid nannahviid@yahoo.dk www.caterpillardesign.dk/donggreen/index.html Tobias Sindet Jacobsen tobiassindetj@gmail.com www.mul121.itkn.dk/donggreen/index.html

Læs mere

EKSAMEN CSR 3. SEMESTER 2013

EKSAMEN CSR 3. SEMESTER 2013 EKSAMEN CSR 3. SEMESTER 2013 1 Fakta Julia Brøndum Emborg www.juliaemborg.dk/ 3sem4pro.html E-mail: cph-je7@cphbusiness.dk Valgfag: CMS Trine Falck Pape www.trinepape.dk/school-3-4.html E-mail: cph-tp8@cphbusiness.dk

Læs mere

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann.

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann. 1 Fakta ark Projekttitel: Vedvarende energi Projek url: www.grafreaq.dk/recycling/index.php Gruppe nr.: A1 Klasse: MULA13 Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13.

URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13. URL-adresse www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html Gruppemedlemmer Nanna Hviid nannahviid@yahoo.dk www.caterpillardesign.dk/donggreen/index.html Tobias Sindet Jacobsen tobiassindetj@gmail.com www.mul121.itkn.dk/donggreen/index.html

Læs mere

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO 2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi Pilot projekt 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO INLEDNING 03 Indledning Afgrænsninger 04 Formål Problemformulering

Læs mere

Titel: Summerbird CSR Eksamensprojekt 3. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby

Titel: Summerbird CSR Eksamensprojekt 3. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Titel: Summerbird CSR Eksamensprojekt 3. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Faktaark Titel: Summerbird CSR Gruppe 4 URL: http://www.graphicweb.dk/studie/3sem/projekt5_ exam_summerbird/index.php

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.764 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering

HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering Fact sheet URL: http:/www.christinajuulmann.com/murad Christina Juulmann cph-cj197@cphnbusiness.dk Cæcilie Rasmussen cph-cr105@cphnbusiness.dk Vejleder Ivan Rosenvinge

Læs mere

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Vejledere: Ditlev Vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler-Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.722 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt 2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 3. semester eksamensprojekt 1 2 FACT SHEET PROJEKTTITEL: EKSAMENSPROJEKT 3. SEM - CSR LINK TIL WEBSITE: CHRISTIANDEVRIES.DK/NOVO/INDEX.HTML LINK TIL BANNER:

Læs mere

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014 CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY EKSAMENSPROJEKT 3. SEMESTER URL-ADRESSE: HTTP://CHRISTINABALTZER.COM/CSR/ VEJLEDERE: TUJE, IRF, FDTA, JHI, THA, TBN, IWP OMFANG: 47 SIDER (ALT INKL.) ANSLAG: 45.440

Læs mere

Nyt website Ranum EC

Nyt website Ranum EC Nyt website Ranum EC Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Baggrund... 4 Problem... 4 Løsning... 4 Problembeskrivelse... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Teori... 7 SEO... 7 Validering af website...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FURPS... 11. Beskrivelse af processen for brugere der vil deltage i konkurrencen... 12. Faktaark... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE FURPS... 11. Beskrivelse af processen for brugere der vil deltage i konkurrencen... 12. Faktaark... 2 1 FAKTAARK Projekttitel: Sommerens store dille 2014 Projekt url adresse: http://ulvi.dk/eksamen Fulde navn: Ulvi Imanov E-mail adresse: ulvi@azweb.dk Link til portfolie: http://ulvi.dk Direkte link til

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

2 Faktaark indholdsfortegnelse

2 Faktaark indholdsfortegnelse 2 Faktaark indholdsfortegnelse 3 Projekttitel...Startup.dk Vejledere...Ditlev Vestergaard Skanderby Marc Kluge Frederik David Tang Jesper Hinchely Morten Rold Anslag...33018 Anders Lauridsen...E-mail:

Læs mere

AFGRÆNSNING OPGAVEFORMULERING PROJEKTPLANLÆGNING PROBLEMFORMULERING

AFGRÆNSNING OPGAVEFORMULERING PROJEKTPLANLÆGNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING Modtagergruppen er unge studerende mellem 19-25 år - bosiddende i Storkøbenhavn. (Målgruppebeskrivelser fra conzoom.eu kan findes i bilagsmappen) GRUPPE 5 Margrethe Hansen, Karina Rossing,

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Faktaark. Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015. Link til website http://www.michellasjacobsen.

Faktaark. Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015. Link til website http://www.michellasjacobsen. Faktaark Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015 Link til website http://www.michellasjacobsen.dk/artvandalz Josephine Lorentzen http://www.josephinelorentzen/2sem/artvandalz.html

Læs mere

http://christiandevries.dk/skate_or_die/index.html

http://christiandevries.dk/skate_or_die/index.html Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2013 - jun. 2013 Rapport udarbejdet af Alexander Kofoed & Christian Lund, MUL A, Gruppe 5 Vejledere: Ditlev Skanderby og Frederik Tang Alexander Kofoed Christian lund Website

Læs mere

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 - the - FOOD TRUCK EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 URL - http://line-rasmussen.dk/website/index.html SKOLE - Copenhagen Business Academy KLASSE - CLmul-b14e KATHRINE HARDER www.kathrineharder.com/foodtruck.html

Læs mere

REDESIGN AF SØREN K S WEBSITE SKREVET AF KARINA MAHMUD OLE SERGIO CLAUS

REDESIGN AF SØREN K S WEBSITE SKREVET AF KARINA MAHMUD OLE SERGIO CLAUS REDESIGN AF SØREN K S WEBSITE SKREVET AF KARINA MAHMUD OLE SERGIO CLAUS WEBSITE - PROJEKT 3 Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner MUL- A 1. semester, 2012 PROJEKT URL http://cph43.webkn.dk/sorenk LÆRERE

Læs mere