Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer)"

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Erstatning for bortkomne billetter. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer) SAGSFREMSTILLING: Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 12. oktober Sagens omstændigheder: Klageren købte togbilletter til Italien for kr. Inden afrejsen mistede han billetterne formentlig i forbindelse med rengøring i hjemmet og anmodede DSB om at udskrive nogle nye billetter. Dette afviste DSB med henvisning til, at togbilletter var personlige dokumenter som et pas og ikke kunne udskrives igen. Hvis de genudskev billetterne, skulle DSB betale Deutsche Bahn herfor. DSB oplyste at ville refundere de gamle billetter, hvis de dukkede op men ville ikke påtage sig et tab, når de ikke var skyld i fejlen. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Klageren: Ønsker at DSB refunderer kr. og har til støtte herfor gjort gældende, at han har betalt billetterne to gange og med sikkerhed ved, at ingen har indløst det første sæt billetter, da de ikke har haft indbrud, men billetterne lå på en skænk i stuen sammen med nogle andre papirer, som hans kone er kommet at smide ud i forbindelse med en rengøring, at han talte med en tysk medpassager, der havde printet sine billetter, og togkontrolløren fortalte, at hvis hun mistede billetten, kunne hun bare printe en ny, fordi den først var registreret, når kontrolløren havde scannet den og kontrolleret det kort, som billetten var købt med. Det stiller klageren ringere end andre EU-borgere. DSB svar vedrørende tilbagebetaling af billetter omtaler på ingen områder klagerens aktuelle problem. Der står således intet om, at billetten skal opfattes, som var det kontanter, og i tilfældet af at billetten er bortkommet, kan der ikke genudstedes en ny. Det må være muligt for DSB at do-

2 kumentere om billetterne er blevet indløst. (og hvis de påstår dette så er det første gang i Danmarkshistorien, at en indbrudstyv målrettet er gået efter en togbillet til Italien, frem for fladskærme, bærbare computere og mac pro computere samt meget andet (der har ikke været indbrud)). at følgende svar fra TÆNK fik ham til at oprette klagen: DSB betragter deres billetter som rede penge, idet de ikke er personlige, og derfor vil de ikke udstede nye billetter. Billetterne kan nemlig indløses på ethvert billetkontor. Vi har set det i andre tilfælde, hvor vi har opfordret passagererne til at tage sagen til Ankenævn for bus, tog og metro (www.abtm.dk). Det vil jeg også opfordre til at gøre i denne sag, så vi kan se billetsystemet efter i sømmene. Det må jo være muligt at se om de bortkomne billetter er blevet indløst. Hvis de ikke er det, så vil jeg mene at du skulle kunne få dine 2206 kr. retur.. Indklagede: Fastholder kravet om at klageren skal betale for udstedelsen af nye billetter og har til støtte herfor gjort gældende, at grundlaget for DSBs afgørelse om ikke at refundere billetterne er de internationale rejseregler, som findes i en dansk udgave på DSB s hjemmeside. Heraf fremgår det i afsnit at mistede eller stjålne billetter ikke kan refunderes. På tilsvarende vis søges det udtrykt på bagsiden af billetformularen, at tilbagebetaling kun kan ske mod forevisning af original billet. DSB s regler er altså klare og tilgængelige og DSB skaber på ingen måde gennem sit regelsæt eller sine markedsføring forventning om, at man kan få genudstedt eller byttet sin billet uden at møde med den originale billet. Det forekommer helt naturligt, at DSB ikke kan bytte eller genudstede en billet, som en kunde har mistet af den ene eller den anden grund men må kræve, at tilbagebetaling eller ombytning kun kan ske mod tilbagelevering af den originale billet. Alt andet er uholdbart og ville åbne for et misbrug af bortkomne eller stjålne billetter. I den forbindelse er en kvittering for en betaling som eksempelvis kontoudtog med mere ikke tilstrækkeligt, fordi DSB og andre jernbaneselskaber ikke har skyggen af mulighed for at kontrollere, om en bortkommen billet er tilbagebetalt eller benyttes helt eller delvist. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at billet og pladsbillet kan benyttes hver for sig og at der til en given billet kan udstedes en ny pladsbillet ofte for en beskeden pris. Og en billet fra København til Hamborg kan også uden vanskeligheder benyttes til en rejse fra Østerport til Vordingborg, hvis det skulle passe i finderens kram. Internationale billetter udstedes af de deltagende jernbaner efter et internationalt aftalt regelsæt - i sidste ende baseret på den internationale konvention om jernbanebefordring, der omfatter såvel person- som godsbefordring. Regelsættet indebærer snævre regler for udstedelse, tilbagebetaling, genudstedelse og revision af udstedelsen af billetter. DSB kan derfor kun erstatte en billet med en ny billet, hvis den originale billet indgår i kassen som dokumentation. Jernbaneselskabernes internationale revision kontrollerer i øvrigt, om antallet af billetformularer og antallet af billetter stemmer bl.a. for at sikre, at der afregnes korrekt og for alle udstedte billetter mellem de enkelte baner. Det er selvfølgelig i første række et internt anliggende mellem jernbaneselskaberne, men videreformidles til kunderne i form af de internationale rejseregler. Der henvises endvidere til en afgørelse i Rejseankenævnet i en tilsvarende sag fra Det turde ligge i forholdets natur, at DSB ikke kan genudstede eller ombytte billetter, som en kunde har tabt, fået stjålet eller på anden måde mistet. De er som rede penge, og uanset om man

3 kender nummeret på sine pengesedler er der ingen der forventer, at de kan erstattes, hvis de mistes. DSB har hverken i sit informationsmateriale eller på anden vis stillet i udsigt, at man kunne få erstattet en mistet billet. En mistet billet kan refunderes, bruges som hel eller delvis betaling for en anden billet eller ganske enkelt benyttes til hele eller en del af den rejse, den er gyldig til. DSB eller andre jernbaneselskaber har ingen reel mulighed for at kontrollere, hvad der sker med en en gang udstedt billet. Billetter udstedes ikke på navn, og der er ingen adgangskontrol til togene. En statuering af, at jernbaneselskaberne skulle erstatte bortkomne billetter ville åbne for et omfattende misbrug eller kræve, at togpersonalet over det ganske Europa skulle udstyres med kontrollister over genudstedte billetter for at sikre, at en genudstedt billet originals ikke dukkede op et eller andet sted inden for sit gyldighedsområde. Det ville besværliggøre billetkontrol i et helt urimeligt omfang og kræve, at samtlige billetter skulle kontrolleres med tjekliste. DSB vedstår sit oprindelige tilbud om at refundere billetterne, hvis de bortkomne billetter dukker op, uanset at det er efter udløbet af gyldigheden og ud over DSB s forpligtelser. DSB finder ikke, at der foreligger sådanne særlige forhold, der kunne betinge, at DSB burde erstatte de bortkomne billetter. At billetterne er bortkommet beror helt på klagerens egne forhold og klageren må derfor selv bære tabet. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: Dele af afgørelsen fra Rejseankenævnet gengives her:

4 BILAG TIL SAGEN: Kopi af parternes korrespondance. Afgørelse fra Rejseankenævnet. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: I de generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR)er blandt andet anført følgende: Befordring af passagerer med jernbane er underlagt: a. bestemmelserne for international befordring af passagerer med jernbane (CIV bilag A til COTIF) og/eller b. EU forordning nr. 137/2007 af , godkendt af det europæiske parlament og den europæiske kommission om jernbane passagerers rettigheder og pligter (PRR) og/eller c. National lovgivning, i det omfang de er relevante eller de indgår i en kontrakt. Køb af billetter: Billetter som ikke indeholder navn på den rejsende kan overdrages til en anden, så længe rejsen ikke er påbegyndt. Billetter må ikke sælges af rejsende med henblik på fortjeneste. Såfremt billetten kan købes i en anden valuta end den nationale valuta transportørens anvender, skal detaljerne om valutaen og vekselkursen offentliggøres i henhold til transportørens bestemmelser. Bestemmelserne for refundering og ombytning af billetter, og de evt. hermed forbundne afgifter eller gebyrer, fastsættes af transportøren. Generelt betragtes en ombytning som en refundering hvor der udstedes en ny billet. Tilbagebetaling, ombytning eller refundering kan afvises i de tilfælde hvor billetterne er ulæselige eller beskadigede. Ved refunderinger anvendes samme betalingsmåde som ved betalingen, eller såfremt det er passende via en voucher.

5 Passagerer som misbruger e-billet systemet kan udelukkes fra at benytte e-billetter samt selvprint funktioner. Mistede eller stjålne billetter kan ikke erstattes eller refunderes. Den konkrete sag: Kravet om fuld betaling af nye billetter er efter ankenævnets opfattelse et velbegrundet krav, da billetterne ikke er personlige og kan anvendes af den til enhver tid værende ihændehaver. Det er således efter de foreliggende oplysninger ikke muligt at kontrollere, om bortkomne billetter måtte blive brugt eller indløst af andre end den, der har købt billetten. Uanset at billetterne ifølge klagerens oplysninger måtte være smidt ud ved en fejl, findes DSB at have været berettiget til at afvise klagerens krav om genudstedelse af nye billetter. Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: DSB er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af fuld billetpris for udstedelse af nye billetter. Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. 26, stk. 4, modsætningsvist. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 31. januar Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen.

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0130 Klageren: XX London Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: To kontrolafgifter á 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0064 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af aflyst tog. Spørgsmål om indsigelsesfristen er sprunget.

Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af aflyst tog. Spørgsmål om indsigelsesfristen er sprunget. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0186 Klageren: XX 8000 Århus Indklagede: DSBFirst Klagen vedrører: Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0283 Klageren: Indklagede: XX 2750 Ballerup Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0059 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: XX på vegne af YY 6950 Ringkøbing Midttrafik 29 94 31 76 Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere