Refundering af billetpris på kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen."

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt kr. i godtgørelse for forsinkelsen. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Ingrid Dissing Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: 16. november Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 3. januar Sagens omstændigheder: Klageren havde gennem DSB Rejsebureau booket en togrejse for 12 personer fra Århus til Stockholm fredag den 11. november 2011, med henblik på at deltage i en konference, som begyndte kl. 17. Den planlagte rejses forløb skulle ifølge billetterne have været følgende: Afgang Århus kl med ankomst København kl Afgang København kl med ankomst Malmø kl Afgang Malmø kl med ankomst Stockholm kl Toget mod København blev imidlertid forsinket fra Århus til København, og kl var de endnu ikke nået til Høje Tåstrup. Klageren talte med togpersonalet om problemet, og togføreren undersøgte muligheden for at de kunne komme med taxa til Malmø, hvilket imidlertid ikke kunne lade sig gøre. Klageren fik at vide, at de skulle tage toget fra København kl i stedet og så forsøge på Malmø station at få ombooket deres pladsbilletter til Stockholm. Undervejs i toget mod Malmø ringede klageren flere gange til DSB rejsebureau og talte med en navngiven medarbejder, men fik ifølge det oplyste ikke hjælp til at få billetterne ombooket.

2 I Malmø fik klageren besked på, at første ledige pladser var på toget kl Men da det ville betyde al for sen ankomst, protesterede hun, hvorefter de fik plads på toget kl men med placering forskellige steder i toget og med omrokering 3 gange undervejs på turen. De ankom til Stockholm kl og nåede derfor ikke begyndelsen af konferencen, ligesom de heller ikke nåede at tage til hotellet først som planlagt. Klageren anmodede efter hjemkomsten DSB om godtgørelse af rejsens fulde pris på i alt kr. som følge af de besværligheder, de havde oplevet på rejsen. Den 12. december 2011 beklagede DSB rejsens forløb og tilbød for forsinkelsen at refundere kr., svarende til 25 % af udrejsens samlede pris i henhold til de internationale regler om rejsetidsgaranti. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Klageren: Ønsker rejsens fulde pris på kr. refunderet og har til støtte herfor gjort gældende, at toget var forsinket mod København, så de kl endnu ikke var nået til Høje Tåstrup. Klageren talte med togpersonalet om problemet, da det var vigtigt, at de nåede toget mod Stockholm for at nå konferencen kl. 17. Medarbejderen undersøgte muligheden for at komme med taxa til Malmø og nå forbindelsen der, men det kunne ikke lade sig gøre, og de fik at vide, at de skulle tage toget mod Malmø kl i stedet og så forsøge at gå ind på stationen i Malmø og få ombooket pladsbilletterne til Stockholm. Undervejs i toget mod Malmø ringede klageren flere gange til rejsebureauet og talte bl.a. med en navngiven person. I Malmø fik klageren først at vide, at de først kunne få plads på det tog, der kørte kl Men det kunne de ikke bruge til noget og det endte med, at de fik plads på toget kl men på den måde, at de blev placeret forskellige steder i toget (også i forskellige vogne), og at alle skulle skifte plads 3 gange undervejs på turen (rigtigt mange pladsbilletter). De ankom til Stockholm kl og kunne ikke nå konferencen kl eller at komme på hotellet først, som de havde regnet med. Det gav rigtig meget uro og utilfredshed i gruppen, og det var ikke lige det, der var meningen med at bestille en grupperejse gennem DSB rejsebureau. Konsekvenserne var en meget stressende rejse, hvor der blev brugt urimelig meget energi på at ringe, undersøge muligheder, drøne rundt på Malmø station og ændre billetter. Skifte plads 3 gange undervejs fra Malmø til Stockholm, ingen samling på gruppen. Miste intro og første del af fredag aftens program på konferencen. De har bestemt ikke fået det produkt, de bestilte og betalte allerede i september. DSB forholder sig slet ikke til deres ansvar som rejsebureau, men kun til antal minutter på forsinkelsen. Klageren valgte netop at få DSB rejsebureau til at arrangere grupperejsen for at være sik-

3 ker på, at alt klappede, som det skulle. Klageren oplyste på hvilket tidspunkt, de skulle være i Stockholm for at nå konferencen. DSB Rejsebureau skulle have booket dem på et tidligere tog fra Århus, hvis DSB mente, at der kunne være problemer med at nå det i København. Desuden reagerede de overhovedet ikke med nogen form for hjælp, da klageren ringede flere gange for at få af vide, hvad hun skulle gøre i situationen. Hun fik blot besked på selv at sørge for noget ved ankomst til Malmø. Her burde DSB som rejsebureau have taget kontakt til stationen i Malmø og undersøgt mulighederne for dem, så der havde været en løsning til de nåede frem. I stedet måtte klageren selv finde ud af mulighederne og argumentere for, at de var nødt til at skulle med det næste tog. Hvis DSB ikke har noget ansvar som rejsebureau, kunne hun lige så godt have købt billetterne over nettet. Så havde det været hendes ansvar, at planen var lagt for snævert. DSB skriver, at rejseplanen var lagt i samarbejde med klageren. Det foregik på den måde, at hun fortalte DSB Rejsebureau på hvilket tidspunkt, gruppen skulle være i Stockholm. Hun har ikke på noget tidspunkt forholdt sig til mellemtider, eller om der var tid nok på de forskellige stationer til togskifte det forventede hun, at DSB Rejsebureau havde styr på, når hun bestilte en grupperejse gennem dem. Det er korrekt, at DSB ikke havde tidspunktet for konferencens start eller kendte hotellets placering hvilket jo er sagen underordnet. Hvis de havde nået Stockholm på det planlagte tidspunkt, havde de også nået det, de selv stod for; nemlig hotel og konferencestart. DSB skriver, at de pga. forsinkelsen i København blev ombooket uden beregning i Malmø og at dette kun var muligt ved at sprede gruppen. Alternativet ville have været en meget senere afgang. Det lyder som om, det er DSB, der sørgede for, at de blev booket om uden beregning, og at det var DSB, der var behjælpelig med at klare sagen for dem. Men der er jo netop det hele klagen går ud på; at de overhovedet ikke fik nogen form for hjælp fra DSB Rejsebureau. DSB skriver, at klageren ikke har dokumenteret noget økonomisk tab pga. forsinkelsen. Det er jo lidt vanskeligt at dokumentere et tab på en konference start, da de havde betalt en samlet pris for en konference fredag, lørdag og søndag. De valgte også at tage direkte fra stationen i Stockholm til konferencen for at gå glip af så lidt som muligt. De har derfor heller ikke taxa-boner fra fx stationen til hotellet og igen fra hotellet til Globen, hvor konferencen fandt sted. Indklagede: Fastholder afvisningen af klagerens krav og har til støtte herfor gjort gældende, at rejseplanen for den rejse, der bliver klaget over, blev lagt i samarbejde mellem klageren og en medarbejder fra DSB Rejsebureau. Efter DSBs opfattelse fik klageren tilbudt en rejse, som blev godkendt af klageren. DSBs medarbejder var bekendt med, at klagerens selskab skulle til en konference men var ikke bekendt med stedet eller tidspunktet, og hotelbestilling var DSB s rejsebureau ikke involveret i. Der var således ikke tale om en pakkerejse. Toget fra Århus til København var imidlertid så forsinket, at forbindelsen i København videre til Malmø, hvorfra der skulle benyttes et SJ-tog (de svenske statsbaner). På grund af forsinkelsen blev gruppen uden beregning ombooket i Malmø til et tog godt en time senere med ankomst til

4 Stockholm 16:50 i stedet for som oprindeligt planlagt klokken 15:39. Det var kun muligt at ombooke til dette tog ved at sprede gruppen på de ledige pladser, der kunne findes, og skifte plads undervejs. Alternativet havde været en meget senere afgang. DSB har anvist klageren en godtgørelse for forsinkelsen svarende til 25 % af prisen for rejsen fra Aarhus til Stockholm baseret på de internationale rejseregler men har ikke imødekommet klagerens ønske om godtgørelse af den samlede billetpris. Klageren har fået rejsen som betalt mellem Aarhus og Stockholm og har efter det oplyste ikke dokumenteret noget økonomisk tab på grund af forsinkelsen. Erstatningsbilletterne har SJ udstedt uden beregning. DSB finder herefter hverken efter Passagerrettighedsforordningen, de internationale rejseregler eller efter almindelige erstatningsretlige regler at være forpligtet til at yde nogen anden godtgørelse ud over den for forsinkelsen betalte. Klageren blev vejledt om at tage til Malmø og få ombooket sine billetter der. Denne vejledning er afgivet ud fra det samarbejde, der er mellem jernbaneselskaberne om at afhjælpe konsekvenser af en forsinkelse, som den klageren oplevede. Rejsebureauet og dets medarbejder måtte derfor have en klar forventning om, at der ville blive ydet den bedst mulige assistance i Malmø, når klageren kom dertil. I den konkrete situation gør der sig ydermere det forhold gældende, at SJ, de svenske jernbaner, har adgang til en større del af reservationssystemet end DSB, specielt så kort tid før afgang, som det her var tilfældet. Det ville derfor være sandsynligt, at SJ i Malmø ville kunne yde bedre hjælp, end DSB ville være i stand til. DSB ville næppe heller have været i stand til at hjælpe med den løsning, SJ kunne tilbyde, netop fordi DSB ikke har samme adgang til SJ s salgs- og reservationssystem som SJ. DSB havde derfor en berettiget forventning om, at klageren ville få den bedste hjælp ved at henvende sig til SJ i Malmø. BILAG TIL SAGEN: Kopi af parternes korrespondance. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: Fra Passagerrettighedsforordning nr.1371/2007:

5 Bilag 1, kapitel IV:

6 Den konkrete sag: Klageren har anmodet om godtgørelse af rejsens fulde pris i anledning af den opståede forsinkelse og de deraf følgende besværligheder på rejsen mellem Malmø og Stockholm, hvor rejsedeltagerne skulle skifte plads 3 gange undervejs og ikke kunne sidde samlet. DSB har i henhold til passagerrettighedsforordningens artikel 17 udbetalt 25 % godtgørelse, fordi forsinkelsen ved ankomsten var mellem 60 og 119 minutter. Spørgsmålet er herefter om DSB på andet grundlag er pligtig at refundere resterende beløb op til den fulde billetpris. Passagerrettighedsforordningen artikel 15 henviser til bilag 1, COTIF (CIV) artikel 32, vedrørende tab som følge af ikke-opnået tilslutningsforbindelse. Heraf fremgår, jf. artikel 32, stk. 3, at national ret afgør om operatøren (DSB) skal betale erstatning for andre tab end dem, som nævnes i stk. 1, hvor rejsen ikke har kunnet fortsættes samme dag. Der er efter dansk ret ikke grundlag for at tilkende klageren yderligere erstatning, herunder for ikke økonomiske tab. Herefter er DSB ikke forpligtet til at refundere yderligere end det allerede tilbudte beløb på kr. Imidlertid finder ankenævnet, at DSB kunne have været mere imødekommende over for klageren med information om togforbindelser fra Malmø til Stockholm også selv om DSB ikke fra Danmark havde mulighed for at ombooke billetterne. Den manglende bistand til klageren i den konkrete sag betyder dog ikke, at klageren i den anledning kan stille krav om godtgørelse af billetternes fulde pris. Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: DSB er berettiget til at afvise klagerens krav om yderligere godtgørelse end den, som er udbetalt som følge af forsinkelsen. Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. 26, stk. 4, modsætningsvist. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 26. marts 2012.

7 Tine Vuust Nævnsformand

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer)

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0308 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Erstatning for bortkomne billetter. Ankenævnets

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af aflyst tog. Spørgsmål om indsigelsesfristen er sprunget.

Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af aflyst tog. Spørgsmål om indsigelsesfristen er sprunget. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0186 Klageren: XX 8000 Århus Indklagede: DSBFirst Klagen vedrører: Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen.

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0130 Klageren: XX London Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: To kontrolafgifter á 750 kr.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet.

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0161 Klageren: XX 7800 Skive Indklagede: Arriva CVR nr: 1842 9101 Klagen vedrører: Arriva oplyste i billetsalg ikke den billigst billetpris,

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0327 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0179 Klageren: XX 2400 Kbh. NV Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0264 Klageren: XX 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer

Læs mere