Bornholms Regionskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Spildevandsplan Rekvirent Rådgiver Bornholms Regionskommune Hedeselskabet Miljø- og Energi A/S Møllevænget 1 Ringstedvej Nexø 4000 Roskilde Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: Hjemmeside: Sag nr Udgivet

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Spildevandsplanens opbygning RESUME PLANLÆGNINGSGRUNDLAGET Lovgrundlag Forhold til anden planlægning Regionplan: Kommuneplan : Vandforsyningsplan: Gennemførte undersøgelser RECIPIENTER Vandløb Søer Kystvande SPILDEVANDSMÆNGDER OG AFLØBSVILKÅR Beregningsgrundlag for spildevandsmængder Spildevand der tilledes renseanlæg Spildevand fra overløbsbygværker, regnbetingede udløb Separate regnvandsudløb Udledning af regn- og spildevand fra erhvervsejendomme Nedsivning af regnvand AFLØBSFORHOLD I OPLANDE, DER ER TILSLUTTET RENSEANLÆG Definition af kloakerede og ikke-kloakerede oplande Oplande kloakeret med fællessystem Oplande kloakeret med separatsystem Oplande kloakeret for spildevand alene Generelle forhold Kloakoplande Distrikt Nord Vang Sandvig Allinge Sandkås Tejn Olsker Rø Gudhjem Melsted Østerlars Distrikt Øst Østermarie Bølshavn Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 2 af 94

3 Listed Svaneke Ibsker Aarsdale Nexø Bodilsker og Stenseby Balka Snogebæk Pedersker Østersømarken Aarkikeby Distrikt Vest Lobbæk Nylars Arnager Vestermarie Rønne Hasle Muleby Nyker Klemensker Årsballe Rutsker Fremtidige kloakoplande Private spildevandsanlæg og stikledninger Privat spildevandsanlæg Kloakanlæg på privat grund Stikledninger Vejafvanding RENSEANLÆG Rønne renseanlæg Vang renseanlæg Tejn renseanlæg Rø renseanlæ Melsted renseanlæg Østerlars renseanlæg Bølshavn renseanlæg Svaneke renseanlæg Ibsker renseanlæg Nexø renseanlæg Snogebæk renseanlæg Sømarken renseanlæg Boderne renseanlæg Arnager renseanlæg Vestermarie renseanlæg Afskærende spildevandsledninger og afskæring af regnvand Bortskaffelse af spildevandsslam...77 Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 3 af 94

4 8 AFLØBSANLÆGGENES TILSTAND OG VEDLIGEHOLDELSE Grundlag og målsætning Status for kloakkens tilstand Handlingsplan for sanering af regionskommunens kloaksystem AFLØBSFORHOLD I DET ÅBNE LAND Eksisterende afløbsforhold i det åbne land Områder, med nærmere fastsatte renseniveauer, - renseklasser Ejendomme med egne anlæg Tømningsordning Tilslutning af enkeltejendomme ved afskærende ledninger VANDINDVINDINGSINTERESSER ADMINSTRATIVE FORHOLD Procedure for godkendelse af spildevandsplaner Godkendelser og tilladelser vedrørende spildevandsanlæg Tilsyn Ophævelse af tilslutningspligt af det offentlige kloaksystem Koordinering af kloakprojekter med andre anlægsarbejder Arealbehov til planlagte spildevandsanlæg Revision af spildevandsplanen Regulativ for tømningsordning for septiktanke ØKONOMI Anlægs- og investeringsplan, - kloakforsyningens udgifter Betalingsvedtægt, - kloakforsyningens indtægter Bidragstyper LITTERATURLISTE...94 Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 4 af 94

5 BILAGSOVERSIGT Tekstbilag: Bilag1: Investeringsoversigt Bilag 2: Forklaring til skemaer for oplande, udløb og renseanlæg Bilag 3: Oplandsskemaer ( status og plan ) Bilag 4: Udløbskemaer ( status og plan ) Bilag 5: Renseanlægsskemaer ( status og plan ) Bilag 6: Retningslinier ved etablering og renovering af privat kloak Bilag 7: Beskrivelse af nummereringssystem Bilag 8: Oversigt over renseanlæggenes tilstand Bilag 9: Udledningstilladelser Bilag 10: Retningslinier og målsætning for kloakvedligeholdelse Bilag 11: Oversigt over kloakkens tilstand Bilag 12: Generelle forhold vedrørende det åbne land Bilag 13: Betalingsvedtægt Bilag 14: Regulativ for tømningsordning Bilag 15: Oversigt over, hvilke ejendomme, der forventes at blive berørt, ved gennemførelsen af spildevandsplanen. Bilag 16: Ordforklaring Kortbilag: Tegning nr Oversigtsplan Tegning nr Oversigtstegning Distrikt Nord 1: Tegning nr Oversigtstegning Distrikt Øst 1: Tegning nr Oversigtstegning Distrikt Vest 1: Tegning nr Recipientmålsætning, afløbsforhold i det åbne land samt drænoplysninger - Nord 1: Tegning nr Recipientmålsætning, afløbsforhold i det åbne land samt drænoplysninger - Øst 1: Tegning nr Recipientmålsætning, afløbsforhold i det åbne land samt drænoplysninger - Vest 1: Tegning nr Vandindvindingsforhold Tegning nr Detailtegning Vang 1:5000 Tegning nr Detailtegning Sandvig 1:5000 Tegning nr Detailtegning Allinge 1:5000 Tegning nr Detailtegning Sandkås 1:5000 Tegning nr Detailtegning Tejn 1:5000 Tegning nr Detailtegning Olsker 1:5000 Tegning nr Detailtegning Rø 1:5000 Tegning nr Detailtegning Gudhjem 1:5000 Tegning nr Detailtegning Melsted 1:5000 Tegning nr Detailtegning Østerlars 1:5000 Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 5 af 94

6 Tegning nr Detailtegning Østermarie 1:5000 Tegning nr Detailtegning Bølshavn 1:5000 Tegning nr Detailtegning Listed 1:5000 Tegning nr Detailtegning Svaneke 1:5000 Tegning nr Detailtegning Ibsker 1:5000 Tegning nr Detailtegning Årsdale 1:5000 Tegning nr Detailtegning Nexø 1:5000 Tegning nr Detailtegning Bodilsker 1:5000 Tegning nr Detailtegning Stenseby 1:5000 Tegning nr Detailtegning Balka 1:5000 Tegning nr Detailtegning Snogebæk 1:5000 Tegning nr Detailtegning Pedersker 1:5000 Tegning nr Detailtegning Sømarken 1:5000 Tegning nr Detailtegning Aakirkeby 1:5000 Tegning nr Detailtegning Lobbæk/Nylars 1:5000 Tegning nr Detailtegning Arnager 1:5000 Tegning nr Detailtegning Vestermarie 1:5000 Tegning nr Detailtegning Stampen 1:5000 Tegning nr Detailtegning Rønne syd 1:6000 Tegning nr Detailtegning Rønne nord 1:6000 Tegning nr Detailtegning Hasle 1:5000 Tegning nr Detailtegning Muleby 1:5000 Tegning nr Detailtegning Nyker 1:5000 Tegning nr Detailtegning Klemensker 1:5000 Tegning nr Detailtegning Årsballe 1:5000 Tegning nr Detailtegning Rutsker 1:5000 Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 6 af 94

7 1 INDLEDNING Bornholms Regionskommune har i henhold til bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens 32 udarbejdet en revideret spildevandsplan. Planen erstatter de tidligere fem bornholmske kommuners spildevandsplaner samt spildevandsplantillæg: Spildevandvandsplan for Rønne Kommune 1994, status og plan Tillæg nr. 1. til Rønne Kommunes spildevandsplan, januar 1998, udvidelse af BO- FA's depotareal Tillæg nr. 2 til Kommunens spildevandsplan af 28. marts 1994 Stampen Spildevandsplan for Hasle Kommune Spildevandsplan for Allinge Gudhjem Kommune Spildevandsplan for Nexø Kommune 1991, status og plan. Spildevandsplan for Åkirkeby Kommune 1982 Tillæg nr. 1 til spildevandsplan for Aakirkeby af 1. september 1982 Stampen. Bornholm har et samlet areal på ha og et indbyggertal på ca personer. Spildevandsplanen beskriver spildevandssituationen i Bornholms Regionskommune med status og plan for spildevandsforholdene i de allerede offentlig kloakerede områder og byudvikling i tilknytning til disse. Planen redegør desuden for nuværende og kommende spildevandsforhold i det åbne land. Den forholder sig således til Bornholm Amts Regionplan , som blev vedtaget af Amtsrådet i december Forslag til Spildevandsplan for Bornholms Regionskommune skal udsendes i offentlig høring i 8 uger. I fremlæggelsesperiode kan alle interesserede fremkomme med indsigelser, bemærkninger eller forslag til planforslaget. Eventuelle indsigelser mv. skal være regionskommunen i hænde inden udløbet af fremlæggelsesperioden. Med baggrund i forslaget og eventuelt indkomne bemærkninger mv. godkender regionsrådet endeligt spildevandsplanen for perioden Regionsrådets vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Regionskommunens samlede spildevandsforhold er vist oversigtligt på tegning nr , og i 1: Afløbsforholdene er vist mere detaljeret på kortbilag nr i 1: 5.000/1:6000. Recipientmålsætning, afløbsforhold i det åbne land samt drænoplysninger fremgår af tegningerne nr , og i 1: Drikkevandsinteresser og beskyttelseszoner er vist på tegning nr i 1: Spildevandsplanen er udarbejdet af Bornholms Regionskommune, Forsyningsafdeling, i samarbejde med Hedeselskabet Miljø og Energi A/S i Roskilde. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 7 af 94

8 1.1 Spildevandsplanens opbygning Spildevandsplanen består af en tekstdel, en bilagsdel samt tegningsmateriale. Sammenhængen mellem tekstdel, bilagsdel og tegningsmaterialet fremgår af nedenstående oversigt. Bilag Indledning Alle tegninger Bilag 2,3,4 6,10 Bilag 3,4,5 7,8,9 Bilag 10, 11 Bilag Resume 3. Planlægningsgrundlaget Indeholder en beskrivelse af spildevandsplanens forhold til lovgivning og andre planer. 4. Recipienter Beskrivelse af recipienter samt deres kvalitet og målsætning i forhold til Regionplanen. 5. Spildevandsmængder og afløbsvilkår 6. & 7. Offentlige spildevandsanlæg Status og plan for renseanlæg, ledningsanlæg kloakoplande mv.. 8. Afløbsanlæggenes tilsand og vedligeholdelse Beskrivelse af afløbssystemets fysiske tilstand, alder mv. 9. Afløbsholde i det åbne land Status og plan for spildevandshåndtering i det åbne land. Tegning nr , & Tegning nr , & Tegning nr , & Vandindvingsinteresse Tegning nr Bilag 14, 15 Bilag 1, Administrative forhold Betalingsbestemmelse samt udlednings- og tilslutningstilladelser. 12. Økonomi Økonomioversigt for de planlagte tiltag samt tidsplan for disse. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 8 af 94

9 1.2 Formål Spildevandsplanens overordnede mål er : at sikre opfyldelse af gældende lovgivning på området at sikre en hensigtsmæssig behandling og bortskaffelse af spildevandet i regionskommunen at sikre regionskommunens borgere gode hygiejniske og sundhedsmæssige forhold i forbindelse med spildevandsafledning og -behandling at opnår den bedst mulige spildevandsafledning og -behandling under hensyn til de økonomiske forudsætninger og muligheder at medvirke til, at opfylde de i regionplanen fastsatte målsætninger for vandløb og søer at medvirke til at beskytte grundvandet og der igennem sikre forsyningen med drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Spildevandsplan er opstillet som en tilgængelig plan, der kan benyttes af regionskommunens teknikere til administration af spildevandsområdet, og som giver regionskommunens politikere og borgere overblik over spildevandsbortskaffelse. Det er således hensigten, at alle i Bornholms Regionskommune, igennem denne plan, skal kunne orientere sig om spildevandsforhold, både generelt og for egen ejendom. Spildevandsplanen forpligter ikke regionskommunens borgere, til alene på baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag, men angiver rammer og retningslinier for de tiltag borgerne evt. selv kan iværksætte. For borgerne er spildevandsplanen en orientering om, hvad regionskommunen indenfor planens gyldighedsperiode påtænker at gennemføre på spildevandsområdet. For ejendomme, der tilsluttes de offentlige kloakanlæg, betales tilslutningsbidrag jævnfør Bornholms Regionskommunes betalingsvedtægt, bilag 13. Spildevandsplanen er det retslige grundlag for påbud om ændringer af bestående afløbsforhold, f.eks. separering af regn- og spildevand. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 9 af 94

10 2 RESUME Resumeet er et kortfattet sammendrag af den samlede spildevandsplan, beregnet til at give et overordnet billede af regionskommunens spildevandsforhold. Spildevandsplanen er regionskommunens administrative grundlag for, hvorledes bortskaffelse af spildevand skal håndteres. Spildevandsplanen er tilgængelig i Borgerservice på Rådhusene, på biblioteker samt på regionskommunens hjemmeside Spildevandsplanen beskriver de eksisterende forhold, samt udbygning, vedligeholdelse og forbedringer af de eksisterende anlæg. Som noget nyt redegøres der for de eksisterende anlægs tilstand. Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven af 25. august 2001, spildevandsbekendtgørelsen af 21. juni 1999 og betalingsloven af 23. juni De overordnede mål for Bornholm Regionskommunes spildevandshåndtering er at bortskaffe spildevand og regnvand på en miljømæssig forsvarlig, stabil og effektiv måde. Recipienter Generelt har vandløbene på Bornholm god kvalitet, fordi de fleste vandløb har et naturligt forløb. Det største problem er sommerudtørring. På Bornholm er der fastsat målsætning for 986 km vandløb samt 12 søer. Der er kun 15 km vandløb, hvor målsætningen ikke er opfyldt, og kun for to mindre vandløb skyldes det spildevandspåvirkning. De bornholmske kystvande er målsat med basismålsætning, bortset fra 24 mindre områder, der har lempet målsætning på grund af spildevandsudledning, havneaktiviteter eller havbrugsvirksomhed. Basismålsætningen er generelt ikke opfyldt. Det skyldes dels næringsstoftilførslen fra landbrugsområderne, men også i høj grad den generelle vandkvalitet i Østersøen, som er præget af meget store udledninger fra floder, virksomheder og landområder i Europa. Vandindvindingsinteresser For at beskytte grundvandet mod forurening og sikre tilstrækkeligt uforurenet og velbeskyttet grundvand. Har Regionskommunen i regionplanen udpeget områder med drikkevandsinteresser og områder med særlig drikkevandsinteresser. I områder med særlige drikkevandsinteresser og områder med drikkevandsinteresser må ændring i arealanvendelse ikke medfører øgede trusler mod grundvandskvaliteten. En detaljerede grundvandskortlægning, i områder med særlige drikkevandsinteresser samt oplande til almene vandværker uden for disse områder, blev igangsat i 2000 og forventes færdig i Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 10 af 94

11 Eksisterende afløbsforhold Regionskommunen kloakanlæg er offentlige undtagen Almegårds kaserne er et privat kloakanlæg. De kloakerede områder er inddelt i kloakoplande. Et kloakopland er defineret som et område med ensartede afløbsforhold og med kun et regnvandsudløb. I kommunen findes områder, der er fælleskloakerede, separatkloakerede og spildevandskloakerede. Nykloakeringer vil normalt blive udført som separat- eller spildevandskloakerede. Hvor det er muligt tilstræber regionskommunen, i overensstemmelse med regionplanen, at bortskaffe uforurenet regnvand ved nedsivning. I forbindelse med byggesager tilstræbes det, at tagvand ledes til faskiner på de enkelte parceller. For at reducere overløb af opspædt spildevand til recipienterne har regionskommunen anlagt og planlagt et antal bassiner. Renseanlæg I dag er der 15 kommunale renseanlæg på Bornholm. På baggrund af en detaljeret gennemgang og analyse af renseanlæggene er det blevet besluttet, at der i planperioden skal nedlægges 9 renseanlæg og at spildevandet afskæres til de resterende 6 renseanlæg, hvor driften rationaliseres. De 6 renseanlæg der bibeholdes er: Rønne, Tejn, Melsted, Svaneke, Nexø og Boderne renseanlæg. I forbindelse med nedlægning af renseanlæg og afskæring af spildevand til de resterende renseanlæg, skal der etableres nye afløbsledninger. I forbindelse med etablering af de afskærende ledninger skal der ske ændring af afløbssystemerne i flere oplande. Så meget som muligt af regnvandet skal ledes til en recipient eller afledes lokal. Kloakvedligeholdelse Alderen på regionskommunens kloakanlæg er i gennemsnit ca. 32 år. Ved systematisk at vedligeholde og renovere kloakanlæggene efter nuværende teknologi påregner kommunen at anlæggenes gennemsnitlige levetid bliver ca. 100 år. Det offentlige afløbssystem omfatter i alt ca. 700 km ledninger, ekskl. stikledninger og ca brønde og bygværker. Den skønnede, samlede genanskaffelsespris er på ca millioner kr. Regionskommunen har i de senere år gennemført kloakrenoveringsarbejder for adskillige mio. kr. Det påregnes at der yderligere skal gennemføres renoveringsarbejder for ca. 300 mio. kr. for at bringe kloaknettet i den ønskede stand. Afløbsforhold i det åbne land På Bornholm er der ca ejendomme, der ikke er tilsluttet det offentlige kloaknet. Spildevandsanlæg i det åbne land er private anlæg, hvor ansvaret for rensning og afledning af spildevand ligger hos ejeren af ejendommen. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 11 af 94

12 Folketinget besluttede i 1997, at Amterne skal fastlægge de oplande, hvor der skal gennemføres forbedret spildevandsrensning i det åbne land for at sikre, at regionplanens målsætninger for vandløb og søer kan overholdes. En gennemgang af de bornholmske vandløb har vist, at kun i to små vandløb, er årsagen til at målsætningen ikke er opfyldt udledning af husspildevand fra enkeltejendomme. Da det er en beskeden belastning og det ikke har betydning for resten af det vandløbssystem, de to vandløb indgår i, besluttede amtsråd, i forbindelse med udarbejdelse af Regionplan 2001, ikke at udarbejde retningslinier for særlig spildvandsrensning i det åbne land. Det betyder at Regionskommunen ikke i nærværende spildevandsplan angiver renseklasser. De generelle krav til spildevandsrensning er gældende. Der må ikke forekomme uhygiejniske forhold eller overflade gener i forbindelse med spildevandsbortskaffelsen. Tilsvarende er de generelle tekniske krav til bundfældningstank og tømning heraf gældende. Hvis en ejendoms spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt kan Regionskommunen påbyde de nødvendige forbedringer jf. miljøbeskyttelseslovens 30. I de kommende år vil der være fokus på de hygiejniske forhold i det åbne land, da antallet af rotter i forbindelse med privat rensning af spildevand er stigende. Betalingsvedtægt og investeringsoversigt Kloakforsyning er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som skal hvile i sig selv. Regionsrådet fastlægger kloakforsyningens indtægter i en betalingsvedtægt ved fastsættelse af et vandafledningsbidrag. Kloakforsyningens forventede anlægs- og vedligeholdelsesarbejder fremgår i hovedtræk af spildevandsplanens investeringsoversigt. Investeringsoversigten indgår i grundlaget for forsyningsvirksomhedens budget og fastsættelse af vandafledningsafgift. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 12 af 94

13 3 PLANLÆGNINGSGRUNDLAGET Som grundlag for spildevandsplanen og administration af planens bestemmelser indgår en række love, bekendtgørelser og planer samt prognoser for befolkning og erhverv. 3.1 Lovgrundlag Spildevandsplan er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning for spildevandsområdet. Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august Kapitel 3 indeholder bestemmelser om beskyttelse af jord og grundvand, kapitel 4 om beskyttelse af overfladevand og særligt 32 som indeholder bestemmelser om kommunalbestyrelsens tilvejebringelse af spildevandsplaner. Bestemmelserne om rettighedserhvervelse og ekspropriation til spildevandsformål findes i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 8 og i Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999, kapitel 5. Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni Bestemmelserne om behandling af forslag til og vedtagelse af spildevandsplaner findes i kap. 4, bestemmelserne om udledningstilladelser findes i kap. 7, bestemmelserne om nedsivning af spildevand findes i kap.12 og bestemmelserne om samletanke for spildevand findes i kap. 14. Spildevandsbekendtgørelsen er suppleret med miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af oktober Lov om betalingsreglerne for spildevandsanlæg, lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni Her fastsættes regler for drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg og regler for betaling af bidrag mv.. Bestemmelserne er nærmere uddybet i miljøstyrelsens vejledning nr. 3 af 1. juni Efter Miljøbeskyttelsesloven stilles der følgende krav til indholdet i en spildevandsplan, med en beskrivelse af : eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger. områder, hvor regionskommunen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og pligten helt eller delvis, tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, områder udenfor kloakoplande, hvor der sker eller skal ske nedsivning. områder uden for kloakoplande, hvor der sker eller skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau. hvilke anlæg, der etableres på kommunal, og hvilke der etableres på privat foranstaltning. efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 13 af 94

14 I Spildevandsbekendtgørelsen har Miljøministeren fastsat yderligere regler for planlægningen. I henhold til kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 501 skal spildevandsplanen således indeholde oplysninger om : hvorledes spildevandsplanen forholder sig til kommune- og regionplan samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand. de eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg i regionskommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande og angivelse af, om anlægget er privat eller offentligt ejet. hvorledes spildevandet i øvrigt bortskaffes i regionskommunen. hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand. en renoveringsplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. Renoveringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet. hvilke udgifter, der forventes at måtte afholdes ved etablering og drift af de offentlige anlæg samt anlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni (anlæg i det åbne land under kloakforsyningen) hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen. hvilke ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet. 3.2 Forhold til anden planlægning Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med til Regionplan med hensyn til målsætninger for vandløb og søer, den overordnede grundvandsbeskyttelse og vandindvinding, samt Kommuneplan og øvrige kommunale sektorplaner for vandløb, søer og vandforsyning Regionplan: Den gældende Regionplan for Bornholm fastlægger de overordnede retningslinier for spildevandshåndteringen, herunder transport, behandling og udledning af spildevand, samt bestemmelser for grundvandsbeskyttelsen. Regionplanen fastlægger bl.a. retningslinier for udledning af spildevand til vandområder samt krav til disse recipienters anvendelse og målsætning. Nærmere beskrevet i kapitel 4. Regionplanen fastlægger også retningslinier for spildevandsrensning i det åbne land Kommuneplan : Kommuneplanen fastlægger de overordnede retningslinier for regionskommunens udvikling, herunder befolkningsudvikling, erhvervsudvikling, lokalisering af ny bebyggelse og erhverv. Ny kommuneplan er under udarbejdelse. Spildevandsplanen skal som kommunal sektorplan være i overensstemmelse med kommuneplanen, og er udarbejdet under hensyntagen til kommuneplanens rammer for Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 14 af 94

15 de eksisterende områder og planlagte udviklingsområder. Byudviklingsområderne er en del af grundlaget for fastlæggelse af fremtidige kloakoplande Vandforsyningsplan: Bornholms Regionskommune skal udfærdige planer for udnyttelse af øens grundvand. Planerne udføres på to niveauer. Vandindvindingsplan Vandplan Bornholm - Ressourceplanlægning, der udstikker de overordnede retningslinier for udnyttelsen af øens grundvandsressource. Vandforsyningsplan - plan for hvilke områder de enkelte vandværker skal kunne forsyne. Vandforsyningsplanen må ikke være i strid med vandindvindingsplanen. Bornholms Regionskommune er ved at udarbejde ny vandforsyningsplan for øen. I det aktuelle planforslag er der fokus på forsyningsgrænser mellem almene vandværker. Herudover tager planen fat i de problemer, vandværkerne kan have med at indvinde grundvand af god kvalitet. Vandforsyningsplanen fastlægger endvidere forsyningsgrænser for alle almene vandværker. Forsyningsgrænserne tager højde for, at en del ejendomme i det åbne land, med egen brønd eller boring, fremover vil kunne blive forsynet fra et vandværk, og hermed sikres god vandkvalitet og sikker forsyning. Vandforsyningen på Bornholm dækkes af 22 almene vandværker. Ved almene vandværker forstås i denne forbindelse anlæg, hvor der behandles oppumpet grundvand, med henblik på udpumpning til et antal forbrugere. Regionskommunen driver 7 tidligere kommunale vandværker. De resterende 15 almene værker drives som private med egne bestyrelser. Vandværkerne leverer vand til over 93 % af den bornholmske befolkning. Ejendomme, der ikke får vand fra et alment vandværk, findes fortrinsvis i landdistrikterne langt fra de almene vandværkers behandlingsanlæg og hovedledninger. Nedenstående figur viser beliggenheden af almene vandværker. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 15 af 94

16 3.3 Gennemførte undersøgelser I forbindelse med vedtagelse af vandmiljøplan 1 i 1987, er der etableret et landsdækkende overvågningsprogram for spildevand, overfladevand, grundvand og atmosfæren. Amterne er, som regionale myndigheder ansvarlige for hovedparten af denne overvågning, hvilket kommer til udtryk i regionplanerne. Som led i dette nationale overvågningsprogram gennemfører Bornholms Regionskommune systematiske målinger og undersøgelser i vandløb, søer, grundvandet og havet, hvert år sendes resultaterne til miljøstyrelsen, hvor resultaterne indgår i Danmarks Miljøundersøgelsers samlede vurdering af tilstanden og udviklingen i vandmiljøet. Regionskommunen har TV-inspiceret størstedelen af regionskommunens offentlige kloakanlæg og agter at TV-inspicere resten af afløbsledningerne de nærmeste 3-5 år. Resultatet af TV-inspektionerne indgår i grundlaget for handlingsplanen for renovering af regionskommunens afløbsanlæg. Handlingsplanen følges op af konkrete, prioriterede planer for udskiftning og renovering af nedslidte eller uhensigtsmæssige afløbsanlæg. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 16 af 94

17 4 RECIPIENTER I 1995 har det daværende Amtsråd med Vandplan Bornholm fastlagt en række overordnede mål og retningslinier for vandløb, søer og havet på Bornholm. Målene er indarbejdet i Regionplan Kvalitetsmålsætningen er afgørende for, i hvilket omfang det tillades at udlede spildevand i den pågældende recipient. 4.1 Vandløb Generelt har vandløbene på Bornholm god kvalitet, fordi de fleste vandløb har et naturligt forløb. Det største problem er sommerudtørring. Den udbredte forekomst af hårde bjergarter på Bornholm betyder, at nedbøren kun tilbageholdes i begrænset omfang i undergrunden. Sammen med de små vandløbs oplande og vandløbenes store længdefald medfører dette, at nedbøren hurtigt strømmer af. Vandmængden i vandløbene følger derfor generelt nedbørsmængden. Det betyder, at vandløbene typisk har en meget stor vintervandføring og en meget lille sommervandføring, og mange vandløb tørrer helt eller delvist ud i sommerperioden. Kildeudspring fra grundvandsmagasinerne tilleder vand til vandløbene i nogle områder, hvorved udtørringsrisikoen for disse vandløb mindskes. Der er fastsat målsætning for i alt 986 km vandløbsstrækning. Vandløbsstrækningerne omfatter samtlige åbne vandløbsstrækninger foruden visse rørlagte strækninger. Størstedelen af vandløbene er private. Offentlige vandløb udgør ca. 8 km (1%) de resterende (99 %) er private vandløb. Målsætningerne er fastlagt ud fra nedenstående system: Målsætning Beskrivelse Forureningsgrad DVFI minimumskrav A - skærpet Naturligt vandløb, upåvirket, med rig forekomst af forureningsfølsomme smådyr 6 dog kan 5 accepteres B - basis C1 - lempet C2 - lempet C3 - lempet Naturligt vandløb, upåvirket, gyde- og opvækst for ørreder eller alsidigt dyre og planteliv. Vandløb påvirket af vandindvinding eller dræning, men ikke spildevand. Vandløb påvirket af regulering (udretning eller rørlægning), men ikke af spildevand Andre vandløb, vandløb der alene anvendes til afledning af vand (omfatter mindre vandløb, der normalt ikke er undersøgt) 5 dog kan 4 accepteres 4 dog kan 3 accepteres 4 dog kan 3 accepteres 3 Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 17 af 94

18 Vandløbenes tilstand i forhold til målsætningerne er angivet i nedenstående skema. Målsætning Antal km Målsætning opfyldt Målsætning ikke opfyldt % som opfylder målsætning A B C C C Samlet Årsagen til at de 15 km ikke opfylder målsætningen er følgende: Ca. 8,5 km. vandløb tørlægges i tørre somre på grund af dræning af moser og enge. En genskabelse af disse vådområder vil blive aktuel, senest når jordbundssænkning og nedslidning af dræn gør fortsat dyrkning af disse arealer urentabel. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 18 af 94

19 Ca. 5 km er påvirket af vandindvinding, men rummer alligevel i våde somre en ørredbestand. Målene ventes nået ved mindsket vandindvinding i forbindelse med fortsat faldene vandforbrug. Ca. 1,4 km er påvirket af spildevand og okker. Spildevandspåvirkningen vedrører to mindre vandløb ved Lobbæk. Okkerpåvirkningen i et enkelte vandløb kan fjernes ved at hæve vandstanden i afdrænede engarealer eller ved etablering af okkerrenseanlæg. Vandløbenes målsætninger fremgår af ovenstående figur, samt af tegning nr , og Søer Der findes et stort antal søer på Bornholm, de fleste er dog meget små. Der er kun 14 søer over 3 hektar, og ingen af disse er større end 15 hektar. Størstedelen af søerne er relativt lavvandede, og kun ganske få har en dybde over 2-3 meter. De fleste søer i skove og naturområder har en fin vandkvalitet, mens stort set alle søer i landbrugsområder har en forringet vandkvalitet på grund af stor tilførsel af næringsstoffer fra markerne. I regionplanen er 12 søer målsatte, 8 søer med basismålsætning og 4 med lempet målsætning. Søerne er målsat efter følgende: Målsætning A B C Beskrivelse Rene, ubelastede søer med et naturligt lavt næringsindhold. Søer med et moderat næringsindhold, der kan være betinget af naturlige forhold eller af belastning med mindre mængder spildevand og/eller næringsstoftilførsel fra nærliggende landbrugsområder. Søer med et unaturligt højt næringsindhold som følge af spildevandsbelastning og/eller næringsstoftilførsel fra dyrkede arealer. De 12 målsatte søer i regionplanen fremgår af nedenstående figur samt af tegning nr , og Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 19 af 94

20 4.3 Kystvande De bornholmske kystvande er målsat med basismålsætning, bortset fra 24 mindre områder, der har lempet målsætning på grund af spildevandsudledning, havneaktiviteter eller havbrugsvirksomhed. Basismålsætningen kræver et alsidigt, naturligt dyre- og planteliv, der ikke eller kun i mindre omfang må, være påvirket af udledninger fra spildevandsanlæg, landbrugsdrift mv.. Endvidere skal de æstetiske og hygiejniske krav til badevandskvalitet være opfyldt. Lempet målsætning accepterer en vis, begrænset påvirkning. Basismålsætningen er generelt ikke opfyldt. Spildevandet fra byerne renses fuldt ud som fastsat i Vandmiljøplanen, men næringsstoftilførslen fra landbrugsområderne er dog stadig stor, hvor det største bidrag kommer fra udvaskning af kvælstof fra markerne. Vandkvaliteten ved Bornholms kyster bestemmes også i høj grad af den generelle vandkvalitet i Østersøen, som er præget af meget store udledninger fra floder, virksomheder og landområder i Europa. Udledning af næringsstoffer påvirker kystvandenes biologi med stor algevækst til følge. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 20 af 94

21 5 SPILDEVANDSMÆNGDER OG AFLØBSVILKÅR 5.1 Beregningsgrundlag for spildevandsmængder Befolkningsprognosen for Bornholm tyder på et svagt fald i befolkningstallet Allinge-Sandvig By Gudhjem By Rø By Tejn By Østerlars By Østermarie By Hasle By Klemensker By Muleby By Nyker By Listed By Nexø By Snogebæk By Svaneke By Årsdale By Rønne By Lobbæk By Nylars By Pedersker By Vestermarie By Aakirkeby By Byer på Bornholm Landdistrikt Allinge-Gudhjem Landdistrikt Hasle Landdistrikt Nexø Landdistrikt Rønne Landdistrikt Aakirkeby Landdistrikter i alt Bornholm i alt Det gennemsnitlige vandforbrug pr. person er nu ca m 3 /år. De seneste års målinger viser, at vandforbruget er faldet betydeligt de seneste 15 år. Udover husspildevandet produceres der spildevand i kommunens erhvervs- og industriområder. Vandmængde og forureningsindhold afhænger af de pågældende virksomheder. Kloakforsyningen opkræver pt. ikke særbidrag fra virksomheder, der udleder særligt forurenet spildevand til det offentlige kloaksystem. Men det er planlagt at starte opkrævning af særbidrag fra 2006, se afsnit Der afledes regn- og overfladevand fra de fælleskloakerede oplande, og forureningsindholdet heri kan variere betydeligt bl.a. afhængig af områdets benyttelse og af tørvejrsperioden forud for regnskyllet. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 21 af 94

22 5.2 Spildevand der tilledes renseanlæg Mængden af hus- og industrispildevand, der ledes til renseanlæggene beregnes på grundlag af det registrerede vandforbrug. Fra de kloakerede områder ledes spildevandet til rensning. Regnvand fra de separat kloakerede områder udledes til nærmeste egnede recipient. Der afledes regnvand- og overfladevand fra de fælleskloakerede oplande. Den mængde regnvand og overfladevand, der må udledes fra de enkelte ejendomme til det offentlige kloaksystem, er normalt fastlagt ved et areal og en afløbskoefficient. På grundlag af ejendommens størrelse og den fastlagte afløbskoefficient beregnes hvor mange l/sek., der må udledes fra ejendommen til det offentlige kloaksystem. Er udledningen fra ejendommen større end den fastlagte afløbskoefficient berettiger til, kan ejeren pålægges at begrænse udledningen til det forudsatte. Kloakforsyningen tilstræber generelt, at spildevand fra stueplan kan afledes til de offentlige ledninger ved gravitation, jf. miljøstyrelsens vejledning til betalingsloven. Heraf følger, at grundejere med kældre generelt selv må sikre, at den forudsatte opstuvning i de offentlige kloakledninger ikke giver anledning til gener, herunder oversvømmelser. Bilag 10 indeholder målsætning for opstuvningsniveau. Når kloakforsyningen har etableret nye afløbsledninger eller gennemført separering af fællessystemer, og har ført nye stik frem til ejendommen, er grundejeren forpligtet til, for egen regning, at tilslutte sit afløbssystem til de nye stik. Ved separering skal grundejeren sikre, at der gennemføres nødvendig separering på egen grund. Fristen for tilslutning til nye stik er 1 år fra disse er etableret eller ved ejerskifte i løbet af det første år. Omlægning af afløbsledninger og tilslutning til stik skal udføres af en autoriseret kloakmester. Bilag 6 indeholder Regionskommunes retningslinier for etablering og renovering af privat kloak. 5.3 Spildevand fra overløbsbygværker, regnvejrs betingede udløb I fælleskloakerede oplande bortledes regn- og spildevand i de samme ledninger. Af økonomiske årsager dimensioneres ledningerne ikke for de største regnmængder. Når regnvandsmængden overstiger de videreførende ledningsanlægs kapacitet aflastes den overskydende vandmængde gennem overløbsbygværker til nærmeste recipient. Det er recipientens kvalitetsmålsætning, der er afgørende for hvilke vandmængder og stofmængder, der tillades udledt, da regnvandsfortyndet spildevand kan være årsag til at målsætningen i recipienterne ikke opfyldes. Regionskommunen tilstræber at reducere disse aflastninger mest muligt. Der vil ikke blive udlagt nye områder med fællessystem og på sigt er det hensigten af fællessystemerne omlægges til separatsystem eller afledning af spildevand alene og lokal nedsivning af regnvand. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 22 af 94

23 For at kunne beregne hvilke vand- og stofmængder, der udledes til recipienterne er regnvandsafstrømningen fra hvert enkelt opland beregningsmæssigt knyttet til et bestemt udløb. Som bilag til denne spildevandsplan findes for hvert opland et oplandsskema, der beskriver de eksisterende og planlagte forhold for oplandene, bilag 3, samt udløbsskemaer der redegør for udløbenes placeringer og de beregnede eller målte vand- og stofmængder, der udledes til den pågældende recipient, bilag 4. Bilag 2 er en forklaring til skemaerne. 5.4 Separate regnvandsudløb Afløb fra separate regnvandssystemer sker evt. via bassin, sandfang og/eller olieudskiller til Østersøen, vandløb, søer og moser mv. Konkrete krav til beskyttelsesforanstaltninger fastsættes på grundlag af recipientmålsætningen og de fysiske forhold på stedet. Vedrørende de enkelte udløb henvises til udløbskemaerne i bilag Udledning af regn- og spildevand fra erhvervsejendomme Der skelnes mellem listevirksomheder, if. Miljøbeskyttelseslovens kap. 5, og andre erhverv. Listevirksomheder er virksomheder, der er optaget på miljøbeskyttelseslovens liste over forurenende virksomheder, og som skal have en miljøgodkendelse jf. lovens kapitel 5. På Bornholm var der primo listevirksomheder. Andre erhverv er bl.a. tankstationer og autoværksteder, som har tilladelse til udledning til det offentlig kloakanlæg gennem olie- og benzinudskillere, samt slagterier og restaurationer, der har tilladelse til udledning til det offentlig kloakanlæg gennem fedtudskiller. Forsyningsvirksomheden giver tilladelser til at udlede spildevand via kloaksystemet til renseanlægget. (Tilledningstilladelser). Natur & Miljø giver tilladelse til udledning af spildevand, regn og overfladevand direkte til recipient. (Udledningstilladelser). Forsyningsvirksomheden vil fra 2006 opkræve særbidrag, når erhvervsejendomme efter tilladelse, udleder særligt forurenet spildevand til kloaksystemet. Se afsnit I forbindelse med indførelsen af særbidrag, vil virksomheder, der har tilladelse til udledning enten til kloaksystemet eller direkte til recipient, blive registreret. Ved udledning af større mængder regn- og overfladevand end ejendommens størrelse og den fastsatte afløbskoefficient for området berettiger til, kan regionsrådet pålægge ejeren af virksomheden at etablere fornøden forsinkelse af udledningen, f. eks. ved anlæg af forsinkelsesbassin. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 23 af 94

24 5.6 Nedsivning af regnvand Regionskommunen tilstræber, i overensstemmelse med regionplanen, at bortskaffe uforurenet regnvand ved nedsivning, hvor det er muligt. I forbindelse med byggesager tilstræbes det, at tagvand ledes til faskiner på de enkelte parceller. Lokal nedsivning af regnvandet forebygger hydraulisk overbelastning af renseanlæg og recipienter og bidrager til grundvandsdannelsen. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 24 af 94

25 6 AFLØBSFORHOLD I OPLANDE, DER ER TILSLUTTET RENSEANLÆG 6.1 Definition af kloakerede og ikke-kloakerede oplande I denne spildevandsplan er et kloakopland, et område med ensartede afløbsforhold og med kun et regnvandsbetinget udløb. Det er regnvandsafledningen, der bestemmer oplandsafgrænsningen. Eksempelvis kan et område som helhed være fælleskloakeret, mens vejene i området er separatkloakerede. I det tilfælde udskilles vejarealerne som et selvstændigt, separatkloakeret opland. På den måde skabes der overblik over, hvor regnvand eller opspædt spildevand fra de enkelte oplande udledes og det kan beregnes hvorledes ændringer i de enkelte oplande vil påvirke recipienterne. Ikke-kloakerede oplande er de øvrige områder, hvor der ikke er etableret eller planlagt etableret et offentligt kloaksystem Oplande kloakeret med fællessystem Områder med fællessystem kendetegnes ved at regn- og spildevand bortledes i de samme ledninger. På sigt er det hensigten at fællessystemerne omlægges til enten spildevand alene eller separatsystem. Der vil ikke blive udlagt nye områder med fællessystem. Omlægger man sin private kloak i et område med fællessystem anbefales det at kontakte forsyningsvirksomheden for at høre, hvilket system der fremover vil være i området. Ejendomme, der er beliggende i oplande som omlægges til separatkloak eller spildevand alene, med lokal afledning af overflade- og regnvand, skal omlægge deres private kloaksystem indenfor 2 år. Ved omlægning til separatsystem skal der separeres til grundgrænsen. Ved omlægning til spildevand alene, med lokal afledning af overflade- og regnvand, skal der sørges for lokal afledning af regnvandet på grunden Oplande kloakeret med separatsystem Områder med separatsystem kendetegnes ved, at regn- og spildevand bortledes i hver deres ledninger, spildevandet ledes til renseanlægget og regnvandet til nærmeste recipient. Nye kloakoplande vil blive udlagt med separatsystem eller spildevand alene og lokal afledning af regnvand Oplande kloakeret for spildevand alene Områder med spildevand alene kendetegnes ved, at kun spildevandet ledes til offentlig kloak. Regnvandet (overfladevandet) håndteres lokalt. I henhold til betalingsvedtægten Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 25 af 94

26 betales der kun 60 % af standardbidrag for tilslutning, i områder der kun spildevandskloakeres. 6.2 Generelle forhold Størstedelen af regionskommunes kloakanlæg er offentlige, herunder stikledninger i offentlige arealer. Kloakoplandenes placering, udstrækning og kloakeringsform fremgår af kortbilag nr , samt af de tilhørende oplands- og udløbsskemaer, bilag 3 og 4. De detaljerede oplysninger om ledninger og brønde mv., herunder trykledninger, nummerering og koter fremgår af regionskommunens afløbsdatabase, der er under stadig opdatering. For at reducere overløb af opspædt spildevand til recipienterne har regionskommunen anlagt og planlagt et antal bassiner. Udover at tilbageholde hovedparten af spildevandet i kloaksystemet tilbageholdes en betydelig del af spildevandets faste bestanddele i bassinerne. Udformning af bassinerne tilpasses forholdene på stedet. I bymæssig bebyggelse, hvor det oftest drejer sig om opspædt spildevand kan det være hensigtsmæssigt at etablere underjordiske bassiner. Hvor det drejer sig om regnvand, etableres bassiner med dykket til- og afløb, så de fungerer som sedimentationsbassiner og olieudskillere. I forbindelse med tilbageholdelsen af sediment i bassinerne tilbageholdes tillige olie og fosfor, som i betydeligt omfang er bundet til sedimentet. Drift og vedligeholdelse af offentlige olieudskillere og sandfang indgår i forsyningsvirksomhedens normale rutiner, således at anlæggene til stadighed har den forudsatte funktion. 6.3 Kloakoplande Kloakoplande der ligger geografisk samlet, angives med samme begyndelsesbogstaver. Selve nummereringsprincippet er beskrevet i bilag 7. På Bornholm findes enkelte private fælles kloakanlæg. Disse private anlæg har normalt indgået aftale med kloakforsyningen om afledning af spildevand til de offentlige anlæg. Drift og vedligeholdelse af disse private anlæg påhviler de tilsluttede grundejere. De private fælles anlæg kan søge optagelse i kloakforsyningen. Kloakforsyningens vilkår for overtagelse vil blive fastlagt i hvert enkelt tilfælde. Det er imidlertid et generelt krav at anlæggene er lovlige og i rimelig teknisk stand. De enkelte private fælles anlæg er angivet på spildevandsplanens kortbilag og nærmere omtalt nedenfor. I forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplanen er oplandsgrænserne digitaliseret i EDB- tegneprogrammet Multigraf, hvor de automatisk indgår i arealberegninger mv. For hvert opland registreres en række oplandsspecifikke data, der manuelt inddateres i Opus. Opus er et beregningsprogram som på grundlag af registrerede arealstørrelser, afløbsko- Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 26 af 94

27 efficienter og indbyggerantal mv. automatisk beregner udledninger for de enkelte udløb i recipienterne. Tilsvarende reviderer Opus beregningerne når der inddateres ændringer. Det EDB- tekniske samspil mellem Opus og Multigraf sikrer at spildevandsplanen til stadighed kan holdes opdateret på en let og hensigtsmæssig måde. Øen er kloakmæssigt opdelt i tre distrikter Nord, Øst og Vest Distrikt Nord - se tegning nr I distrikt Nord er der i renseanlæg: Vang renseanlæg, Tejn renseanlæg, Rø renseanlæg, Melsted Renseanlæg og Østerlars renseanlæg. I planperioden er det hensigten at nedlægge Vang, Rø og Østerlars renseanlæg Vang - se tegning nr Området består af 4 oplande, de to oplande TVAFV01 og TVAFV02 er fælleskloakeret, mens oplande TVASV03 og TVASV04 er separatkloakeret, vejafvanding. Spildevandet ledes i dag til Vang renseanlæg, der er beliggende på Vang havn. Vang renseanlæg udleder renset spildevand til Østersøen via udløb VS I opland TVAFV01 er der et overløbsbygværk syd for renseanlægget med overløb til udløb VS01004, i opland TVAFV02 er der overløb nord for renseanlægget med overløb til udløb VS I planperioden er det hensigten at nedlægge Vang renseanlæg, og i den forbindelse skal oplandene TVAFV01 og TVAFV02 separatkloakeres og spildevan- Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 27 af 94

28 det pumpes til Tejn renseanlæg. Regnvandet fra opland TVASV03 ledes via udløb VS01025 og grøft til Østersøen, mens regnvandet fra TVASV04 ledes via udløb R-UDL til Østersøen. Når oplandene TVAFV01 og TVAFV02 er separeret ledes regnvandet herfra til Østersøen Sandvig - se tegning nr Området består af 11 oplande. Tre oplande TSVNA04, TSVNA08 og planoplandet TSVNA11 er spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvand. Opland TSVSA02 er separatkloakeret. De øvrige oplande er fælleskloakeret. Fra de fælleskloakerede oplande er der overløb til Østersøen. Vejafvandingen fra opland TSVSA02 ledes via udløb A7RA00 til Østersøen. Spildevandet fra opland TSVFA01 pumpes til opland TSVFA03 hvorfra det pumpes til opland TSVFA05. I opland TSVFA01 er der overløb via udløb A7FA01, og i opland TSVFA03 er der overløb via udløb A6FA00. Spildevandet fra opland TSVNA08 ledes til opland TSVFA09. Spildevandet fra opland TSVFA10, TSVFA09 og TSVFA07 pumpes til opland TSVFA06 hvorfra det pumpes til opland TSVFA05, fra opland TSVFA05 pumpes alt spildevandet til Tejn renseanlæg. Spildevandet fra opland TSVNA04 kobles på pumpeledningen fra opland TSVFA05 til Tejn renseanlæg. I opland TSVFA10 er der overløb via udløb AL208, der er fælles udløb med opland TALFB01 i Allinge. I TSVFA09 er der overløb via udløb A2FA00, i TSVFA07 er der overløb via udløb A4FA00, i opland TSVFA06 er der overløb via udløb A4FC00 og i opland TSVFA05 via udløb A5FEUDL. Opland TSVNA08 udvides i planperioden. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 28 af 94

29 Allinge - se tegning nr Området består af 16 oplande. Oplandene TALSB02, TALSB05, TALSB06, TALSB07, TALSB12 og i løbet af planperioden opland TALSB16 er separatkloakeret. Oplandene TALNB11 og TALNB15 er spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvand. De øvrige 7 oplande er fælleskloakeret. Fra de fælleskloakerede oplande er der overløb til Østersøen. Spildevandet fra oplandene TALFB01, TALSB02, TALFB03, TALFB04, TALSB05, TALSB07 og i løbet af planperioden TALSB16 ledes til pumpestationen i opland TSVFA05 i Sandvig, hvorfra det Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 29 af 94

30 pumpes til Tejn renseanlæg. I opland TALFB01 er der overløb til udløb AL208 (fælles udløb med opland TSVFA10 i Sandvig). I opland TALFB03 er der overløb via udløb B2F000 og i opland TALFB04 er der overløb via udløb AL206. Regnvandet fra opland TALSB02 ledes til Østersøen via udløb B2RC04. Regnvandet fra opland TALSB07 ledes til Kampeløkke å via udløb B2RC02. Det er planlagt at regnvandet fra opland TALSB16 også skal ledes til Kampeløkke å via udløb ALB16UD. Regnvandet fra oplandene TALSB05 og TALSB06 ledes til Østersøen, fra opland TALSB05 via udløb S20RA01og fra opland TALSB06 via udløb UDL-ALL. Spildevandet fra opland TALSB06 ledes til opland TALFB08, hvor der er overløb via udløb B3FA01, spildevandet pumpes til opland TALFB09 og videre til opland TALFB10 og TALNB11. I opland TALFB09 er der overløb via udløb B4RB05 og i opland TALFB10 er der overløb via udløb B5FA30. Spildevandet fra oplandene TALFB13, TALSB14 og TALNB15 ledes også til opland TALNB11, herfra pumpes spildevandet til Tejn renseanlæg. I forbindelse med pumpestationen er der overløb til Østersøen via udløb B6FA00. I opland TALFB13er der overløb via udløb B7FA01. Regnvandet fra opland TALSB14 ledes til Østersøen via udløb B11RA00. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 30 af 94

31 Sandkås - se tegning nr Området består af 5 oplande. Oplandene TSKFC01 og TSKFC03 er fælleskloakeret. De øvrige 3 oplande er spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvand. Spildevandet fra oplandene TSKFC01, TSKNC02, TSKNC04 og TSKNC05 ledes til opland TSKFC03, hvorfra det via Tejn pumpes til Tejn renseanlæg. I opland TSKFC01 er der ved pumpestation overløb til Østersøen via udløb C30RA01 og i opland TSKFC03 er der overløb til Østersøen ved pumpestation via udløb C340V05. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 31 af 94

32 Tejn - se tegning nr Området består af 15 oplande. Oplandene TTEFC01, TTEFC02, TTEFC05, TTEFC06, TTEFC08, TTEFC10, TTEFC11, TTEFC12, TTEFC13 og TTEFC16 er fælleskloakeret, mens de øvrige er separatkloakeret. Alt spildevande ledes til Tejn renseanlæg der er beliggende i området. Alle fælleskloakerede oplande har overløb til Østersøen ved pumpestation eller overløbsbygværk. Spildevandet fra opland TTEFC01 ledes til opland TTEFC02. En del af opland TTEFC01, TTESC01, er planlagt separatkloakeret, vejafvanding, mens der i en del, TTENC01, er planlagt, at så meget som muligt af regnvandet skal afledes lokalt. Regnvandet fra opland TTESC14 ledes til Tejn å via udløb C81RD01, spildevandet ledes til opland TTEFC13, her er der overløb via udløb UDL406, inden spildevandet pumpes til opland TTEFC12. Spildevandet fra opland TTESC15 ledes også til opland TTEFC12. Regnvandet fra opland TTESC15 ledes til Tejn å via udløb C71RA01. I opland TTEFC12 er der overløb via udløb UDL407. Fra opland TTEFC12 ledes spildevandet til opland TTEFC11, hvor der er overløb via udløb UDL403. Spildevandet fra oplandene TTEFC11, TTEFC10, TTESC09 og TTESC07 ledes til opland TTEFC08. I opland TTEFC08 er der overløb via udløb UDLTH-F. Regnvandet fra opland TTESC09 ledes til opland TTESC07, hvorfra det ledes til Østersøen via udløb UDLTH-R. Spildevandet fra opland TTEFC08 og TTEFC16 ledes til opland TTEFC06. Spildevandet fra oplandene TTESC03 og TTEFC05 ledes ligeledes til opland TTEFC06. Regnvandet fra opland TTESC03 ledes til Østersøen via udløb C45RQUD. Vejafvandingen fra opland TTESC04 ledes til Østersøen via udløb C45RAUD. I opland TTEFC06 er der overløb via udløb UDL401, inden spildevandet pumpes til opland TTEFC02. I opland TTEFC02 er der overløb via udløb UDL404. Fra opland TTEFC02 pumpes spildevandet til Tejn renseanlæg. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 32 af 94

33 Olsker - se tegning nr Området består af 2 oplande der begge er spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvand. Spildevandet fra opland TOLNC02 ledes til opland TOLNC01 hvorfra det pumpes til Tejn renseanlæg. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 33 af 94

34 Rø - se tegning nr Området består af 9 oplande. Oplandene TROFD02, TROFD03 og TROFD07 er fælleskloakeret, mens opland TROND01 og det planlagte opland TROND09 er spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvand. De øvrige 4 oplande er separatkloakeret. Alt spildevand pumpes til Rø renseanlæg, der er beliggende ved kysten. Ved pumpestationen er der overløb til Vårbæk via udløb D10FA05. Regnvandet fra de separatkloakerede oplande ledes også til Vårbæk. Fra opland TROSD04 via udløb D10RF01, fra opland TROSD05 via udløb D10RD01, fra opland TROSD06 via udløb D10RC01 Og fa opland TROSD08 via udløb D10RB01. I planperioden er det hensigten at nedlægge Rø renseanlæg, og pumpe spildevandet til Tejn renseanlæg. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 34 af 94

35 Gudhjem - se tegning nr Området består af 11 oplande. Opland MGUNE04 er spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvand. Opland MGUSE03 er separatkloakeret, i dag ledes regnvandet til fællesystemet i opland MGUFE06, der i planperioden er planlagt separatkloakeret, herefter vil regnvandet fra både opland MGUSE03 og MGUFE06 blive ført til Østersøen. De øvrige opland er fælleskloakeret med overløb til Østersøen. I dag er der i opland MGUFE06 overløb via udløb 707. Spildevandet ledes til opland MGUFE02. Spildevandet fra oplandene MGUFE05, MGUNE04 og MGUSE03 ledes til opland MGUFE02, hvor der er overløb via udløb UDLØB1, spildevandet pumpes herfra til opland MGUFE01. I opland MGUFE01 er der overløb via udløb E10RA03 og havledning. Spildevandet pumpes til opland MGUFE08. Spildevandet fra opland MGUFE07 ledes også til opland MGUFE08. I opland MGUFE07 er der overløb via udløb E31FG96. I opland MGUFE08 er der overløb via udløb E30FB96. Spildevandet fra opland MGUFE08 pumpes til opland MGUFE09, spildevandet fra opland MGUFE10 ledes ligeledes til opland MGUFE09. Fra opland MGUFE09 ledes spildevandet til opland MMEFE02 i Melsted og videre til Melsted renseanlæg. I planperioden ledes spildevandet fra opland MGUFE05 til opland MGUFE10. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 35 af 94

36 Melsted - se tegning nr Området består af 8 oplande. Opland MMESE01 og de planlagte oplande MMESE07 og MMESE08 er separatkloakeret, oplandene MMENE05 og MMENE06 er spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvand. De øvrige 3 oplande er fælleskloakeret. I de fælleskloakerede oplandene er der overløb til Østersøen. Regnvandet fra opland MMESE01 løber til Melsted å via udløb E60RA01, spildevandet ledes til opland MMEFE02, hvor der er overløb via udløb E50HB03. Spildevandet fra opland MMEFE02 ledes til opland MMEFE03. I MMEFE03 er der overløb via udløb OVL710B. Regnvandet fra de planlagte oplande skal ledes til udløb E60RA01. Spildevandet fra opland MMENE06 ledes via opland MMENE05 til opland MMEFE04, hvor der ved pumpestation er overløb via udløb 706UD. Spildevandet fra opland MMEFE04 pumpes til opland MMEFE03, herfra pumpes det til Melsted renseanlæg, der er beliggende i området. Renset spildevand fra Melsted renseanlæg ledes til Østersøen via udløb E50HA03. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 36 af 94

37 Østerlars - se tegning nr Området består af 11 oplande. Oplandene MOLFF01, MOLFF03, MOLFF07 og MOLFF08 er fælleskloakeret, oplandene MOLNF05 og MOLNF10 samt det planlagte opland MOLNF11 er spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvand. De øvrige 4 oplande er separatkloakeret. Spildevandet fra opland MOLFF01, MOLSF02, MOLSF04 og MOLNF05 ledes til opland MOLFF03, i opland MOLFF01 er der ved pumpestation PST803 overløb til Kobbe å. Regnvandet fra opland MOLSF02 og MOLSF04 løber til Kobbe å, i opland MOLSF02 via udløb F30RB01 og i opland MOLSF04 via udløb F21RD01. Regnvandet fra opland MOLSF06 ledes via udløb F24RA01 og grøft til Kobbe å, spildevandet ledes til opland MOLFF07 og videre til opland MOLFF03. Spildevandet fra oplandene MOLNF10 og MOLFF08 ledes via opland MOLSF09 til opland MOLFF03. Regnvandet fra opland MOLSF09 ledes til Kobbe å via udløb F22RA01. Ved pumpestation i opland MOLFF03 er der overløb til Kobbe å via udløb F20UDL. Herfra pumpes spildevandet til bassin og pumpestation der er beliggende i opland MOLNF10, herfra pumpes det til Østerlars renseanlæg, der er beliggende ved kysten. I planperioden er det hensigten at nedlægge Østerlars renseanlæg, og pumpe spildevandet til Melsted renseanlæg. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 37 af 94

38 6.3.2 Distrikt Øst - se tegning nr I distrikt Øst er der i dag 7 renseanlæg, Bølshavn renseanlæg, Svaneke renseanlæg, Ibsker trix-anlæg, Nexø Renseanlæg, Snogebæk renseanlæg, Sømarken renseanlæg og Boderne renseanlæg. I planperioden er det hensigten at nedlægge Bølshavn, Snogebæk og Sømarken renseanlæg samt Ibsker trix-anlæg Østermarie - se tegning nr Området består af 11 oplande. Opland SOMSG10 er separatkloakeret, oplandene SOMNG01 og SOMNG06 samt det planlagte opland SOMNG11 er spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvand. De øvrige 7 oplande er fælleskloakeret. I planperioden er det planlagt, at så meget som muligt af regnvandet i opland SOMFG02 skal afledes lokalt. Spildevandet fra oplandene SOMFG04 og SOMFG03 ledes til opland SOMFG02, hvor der er overløb til Gyldenså via udløb G100V01. Regnvandet fra opland SOMSG10 ledes til fællessystem i opland SOMFG05. Spildevandet fra opland SOMFG09, SOMFG08, SOMFG07, SOMSG10 og SOMNG06 ledes til opland SOMFG05, hvorfra det ledes til pumpestation, der pumper spildevandet til Bølshavn renseanlæg. Ved pumpestationen i opland SOMFG04 er der overløb til Gyldenså via udløb G200V01. I planperioden nedlægges udløb G100V01 og der etableres et rørbassin på 300 m 3. I planperioden er det hensigten at nedlægge Bølshavn renseanlæg, og i den forbindelse skal spildevandet fra Østermarie pumpes til Svaneke renseanlæg. Det er i den forbindelse af opland SOMNG11 og udvidelsen af opland SOMNG06 inddrages under kloakforsyningen. Det er planen af et opland vest for opland SOMFG01 senere, måske i næste planperiode, kan inddrages under kloakforsyningen. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 38 af 94

39 Bølshavn - se tegning nr Området består af 8 oplande. Oplandene SBONH03, SBONH07 og SBONH08 er spildevandskloakeret. De øvrige oplande er fælleskloakeret. Oplande SBON08 er ejendomme langs den afskærende ledningen fra Østermarie. Spildevandet herfra ledes til opland SBOFH01. Spildevandet fra oplandene SBONH03 og SBOFH02 ledes til opland SBOFH01, hvor Bølshavn renseanlæg ligger, før renseanlægget er der overløb til Østersøen via udløb H10FA01 Spildevandet fra SBOFH04 ledes via SBOFH05 til opland SBOFH06. Spildevandet fra SBONH07 ledes til ligeledes til opland SBOFH06. I opland SBOFH06 er der overløb til Østersøen via udløb OVL501. Fra opland SBOFH06 pumpes spildevandet til Bølshavn renseanlæg. I planperioden er det hensigten at nedlægge Bølshavn renseanlæg og pumpe spildevandet til Svaneke renseanlæg. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 39 af 94

40 Listed - se tegning nr Området består af 5 oplande, hvoraf de to er planlagte opland. De nye oplande er planlagt spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvand. De nye oplande er SLINA04, hvor spildevandet ledes til opland SLIFA01, og opland SLINA05, hvor spildevandet ledes til opland SLIFA02. De øvrige 3 oplande er fælleskloakeret. Spildevandet ledes til Svaneke og herefter til Svaneke renseanlæg. Spildevandet i opland SLIFA01 pumpes til opland SLIFA02, ved pumpestationen er der overløb til Østersøen via udløb LI Spildevandet fra opland SLIFA02 ledes til opland SLIFA03, i opland SLIFA02 er der ved pumpestation overløb til Østersøen via udløb LI Fra opland SLIFA03 pumpes spildevandet til Svaneke ved pumpestationen er der overløb til Østersøen via udløb LI Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 40 af 94

41 Svaneke - se tegning nr Området består af 13 oplande. Oplandene SSVFB05, SSVFB06, SSVFB08, SSVFB09 og SSVFB11 er fælleskloakeret. Oplandene SSVN12 og SSVNB13 er spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvand. De øvrige 6 oplande er separatkloakeret. Spildevandet ledes til Svaneke renseanlæg. I de fælleskloakerede oplande er der overløb til Østersøen. Regnvandet fra oplandene SSVSB01, SSVSB02, SSVSB03 og SSVSB04 ledes til Grynebæk, i opland SSVSB01 via udløb SV06040, i opland SSVSB02 via udløb SV06038, i opland SSVSB03 via udløb SV06034 og i opland SSVSB04 via udløb SV Spildevandet fra disse fire opland ledes til opland SSVFB05, hvor der er overløb via udløb SV inden spildevandet pumpes til opland SSVFB06. Regnvandet i opland SSVSB07 ledes til Østersøen via udløb SV02500, spildevandet ledes til opland SSVFB06. Fra opland SSVFB06 og SSVFB08 pumpes spildevandet til opland SSVFB09. I opland SSVFB06 er der overløb via udløb SV02051 og i opland SSVFB08 er der overløb via udløb SV Fra opland SSVFB09, SSVSB10 og SSVNB13 ledes spildevandet til oplandet SSVFB11. I opland SSVFB09 er der overløb via udløb SV Regnvandet fra opland SSVSB10 ledes til Østersøen via udløb SV Fra opland SSVFB11 pumpes spildevandet til Svaneke renseanlæg, ved pumpestationen er der overløb via udløb SV Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 41 af 94

42 Ibsker - se tegning nr Området består af et opland SIBND01 oplandet er spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvandet. Spildevandet ledes til Ibsker Trix-anlæg med udløb til mose. Det er hensigten at Trix-anlægget nedlægges i planperioden og spildevandet pumpes til Svaneke renseanlæg. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 42 af 94

43 Aarsdale - se tegning nr Området består af 5 oplande, hvoraf det ene er et planlagt opland, der er planlagt med spildevandskloakering og lokal afledning af regnvand. De eksisterende oplande er alle fælleskloakeret, hvor spildevandet ledes til Svaneke renseanlæg. I de fælleskloakerede oplande er der overløb til Østersøen. Spildevandet fra opland SARFC04 pumpes til opland SARFC03 herfra pumpes spildevandet til opland SARFC02 og videre til opland SARFC01, hvorfra det pumpes til Svaneke renseanlæg. I opland SARFC04 er der overløb via udløb AA05506, i opland SARFC03 er der overløb via udløb AA04080, i opland SARFC02 er der overløb via udløb AA03513, og i opland SARFC01 der er overløb via udløb AA Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 43 af 94

44 Nexø - se tegning nr Området består af 18 oplande, hvoraf 6 er planlagte oplande, af disse er 3, NNENA12, NNENA13 og NNENA16 planlagt spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvand, mens NNESA11, NNESA14 og NNESA15 er planlagt med separatsystem. Af de eksisterende oplande er 4, NNESA03, NNESA07, NNESA08 og NNESA09 separatkloakeret mens de øvrige 8 er fælleskloakeret. Af de fælleskloakerede oplande er det planlagt at 2 oplande NNESA04 og NNESA07 separeres i løbet af planperioden. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 44 af 94

45 Alt spildevand ledes til Nexø renseanlæg, der er beliggende i området. Regnvandet fra det planlagte opland NNESA11 skal ledes til Østersøen via udløb NE01245, mens spildevandet ledes til opland NNEFA01. Spildevandet fra opland NNEFA01 og de planlagte oplande NNENA12 og NNENA13 samt en del af spildevandet fra opland NNESA09 ledes til opland NNEFA02. I opland NNEFA02 er der ved overløbsbygværk overløb til Østersøen via udløb NE Spildevandet fra opland NNEFA02 ledes til opland NNEFA03, hvor der er overløb ved pumpestation til Østersøen via udløb NE02023, fra opland NNEFA03 pumpes spildevandet til Nexø renseanlæg. Vejafvandingen fra opland NNESA03 ledes til Østersøen via udløb R. Når opland NNESA07 er blevet separeret ledes regnvandet til Østersøen via udløb R4. Spildevandet ledes til opland NNEFA04, hvor der er overløb til Østersøen via udløb NE03095 inden spildevandet pumpes til Nexø renseanlæg. Spildevandet fra opland NNEFA06 ledes til opland NNEFA05, i opland NNEFA06 er der overløb til Østersøen via udløb NE Regnvandet fra opland NNESA09 ledes til Søbæk via udløb NE04154, regnvandet fra de planlagte oplande NNESA14 og NNESA15 samt regnvandet fra opland NNESA07, når dette er blevet separeret, skal også ledes til udløb NE Spildevandet fra disse oplande samt opland NNESA10 ledes til opland NNEFA05. I opland NNEFA05 er Nexø renseanlæg beliggende, der er overløb før renseanlægget via udløb NE Renset spildevande ledes til Østersøen via udløb NE Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 45 af 94

46 Bodilsker og Stenseby - se tegning nr & Bodilsker Området består af to oplande i Bodilsker, NBOND01 og NBOND02 samt to oplande i Stenseby, hvor opland NSTND04 er et planlagt opland. Alle oplandene er spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvandet. Spildevandet ledes til Balka og videre til Nexø renseanlæg. Spildevandet fra opland NBOND01 og NBOND02 ledes til opland NSTND03 hvorfra det ledes til Balka. Det planlagte opland NSTND04 består af ejendomme langs den afskærende ledning fra opland NSTND03 til Balka. Opland NBOND02 forventes udvidet i plan perioden. Stenseby Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 46 af 94

47 Balka - se tegning nr Området består af 4 oplande, alle oplandene er spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvand. Spildevandet fra oplandene NBANB02, NBANB03 og NBANB04 ledes til opland NBANB01 hvorfra spildevandet pumpes til Nexø renseanlæg. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 47 af 94

48 Snogebæk - se tegning nr Området består af 5 oplande oplandene NSNNC01, NSNNC02 og NSNNC03 er spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvand, oplande NSNNC05 er planlagt opland ligeledes med spildevandskloakering. Opland NSNSC04 er separatkloakeret. Alt spildevand ledes til Snogebæk renseanlæg der er beliggende i området. Regnvandet fra opland NSNSC04 ledes til Østersøen via udløb SN01289 og spildevandet ledes til opland NSNNC03. Spildevandet fra oplandene NSNNC01, NSNNC03 og NSNNC05 ledes til opland NSNNC02 hvorfra det ledes til Snogebæk renseanlæg. Renset spildevand udledes til Østersøen via udløb SN I planperioden er det hensigten at nedlægge Snogebæk renseanlæg og pumpe spildevandet til Nexø renseanlæg. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 48 af 94

49 Pedersker - se tegning nr Området består af tre oplande. I dag er to af oplandene BPEFA01 og BPEFA03 fælleskloakeret, i planperioden er det planlagt, at så meget som muligt af regnvandet skal afledes lokalt. Det sidste opland, BPESA02, er separatkloakeret, hvor regnvandet ledes til Øle å via udløb PR10000, spildevandet ledes sammen med spildevandet fra oplandene BPEFA01 og BPEFA03 til Øster Sømarken og herfra til Sømarken renseanlæg. I opland BPEFA01 er der overløb til regnvandsledningen fra opland BPESA02 via overløb P19900S. Nord for Øster Sømarken er der overløb til Øle å via udløb S Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 49 af 94

50 Østersømarken - se tegning nr Området består af 1 opland BOSNA01 der er spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvand. Spildevandet ledes til Sømarken renseanlæg der er beliggende i området. Renset spildevand ledes til Østersøen via udløb S I planperioden er det hensigten at nedlægge Sømarken renseanlæg og pumpe spildevandet til Boderne renseanlæg Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 50 af 94

51 Aarkikeby - se tegning nr Området består af 5 oplande, der alle er fælleskloakeret. I alle oplande er der etableret regnvandsbassiner, overløbet fra bassinet K20000B i opland BAKFA01 løber gennem opland BAKFA02 og sammen med overløbet fra bassin K30000B videre til Læs å. Afløbene fra bassinerne ledes til opland BAKFA03 hvorfra det løber til Boderne renseanlæg. Overløb fra bassin K4000B i opland BAKFA03 løber til Læs å. Spildevandet i opland BAKFA04 løber videre bassin K10000B til opland BAKFA05. Overløb fra bassin K10000B ledes til Grødby å. Spildevandet i opland BAKFA05 ledes til Boderne renseanlæg, der er beliggende syd for Aakirkeby. Overløb fra bassin K50000B i opland BAKFA05 ledes til Grødeby å. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 51 af 94

52 6.3.3 Distrikt Vest - se tegning nr I distrikt Vest er Arnager renseanlæg blevet nedlagt i 2005, herefter er der 2 renseanlæg, Vestermarie renseanlæg og Rønne renseanlæg. I planperioden er det planlagt at Vestermarie renseanlæg nedlægges Lobbæk - se tegning nr Området består af 4 oplande, hvor oplandene RLONA03 og RLONA04 er planlagte oplande med spildvandskloakering og lokal afledning af regnvand. Opland RLOFA01 er fælleskloakeret og opland RLOSA02 er separatkloakeret. Regnvandet fra opland RLOSA02 ledes til Præste å via udløb L Spildevandet fra opland RLOSA02 og i planperioden fra oplandene RLONA03 og RLONA04, ledes til opland RLOFA01. I opland RLOFA01 er der etableret regnvandsbassin med overløb til Præste å via udløb L60000U. Spildevandet pumpes til Nylars og vider til rensning på Rønne renseanlæg. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 52 af 94

53 Nylars - se tegning nr Området består af 2 oplande, hvor opland RNLNA02 er planlagt, med spildvandskloakering og lokal afledning af regnvand. Opland RNLFA01 er fælleskloakeret, men i forbindelse med nedlægning af Arnager renseanlæg er det planlagt, at så meget som muligt af regnvandet i opland RNLFA01 skal afledes lokalt. I opland RNLFA01 er der etableret et regnvandsbassin med overløb til Præste Å via udløb N Spildevandet pumpes til Arnager og videre til Rønne Arnager - se tegning nr Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 53 af 94

54 Området består af 2 oplande. Opland RARSA01 er separatkloakeret, vejafvanding. Regnvandet ledes til Østersøen via udløb R20000U. Opland RARFA01 er fælleskloakeret, spildevandet ledes til det tidligere Arnager renseanlæg, nedlagt i 2005, hvor der er etableret regnvandsbassin og pumpestation. Herfra pumpes spildevandet til Rønne. Regnvandsbassinet har overløb til Østersøen via udløb R Vestermarie - se tegning nr Området består af 1 opland RVEFA01 der er fælleskloakeret, spildevandet ledes til Vestermarie renseanlæg. Før indløb til renseanlægget er der overløb til Tingsted å via udløb V Renset spildevand udledes ligeledes til Tingsted å via udløb V10000U. Vestermarie renseanlæg nedlægges i planperioden og spildevandet afskæres til Rønne. I den forbindelse skal oplandet separatkloakeres Rønne - se tegning nr , & De ældre bydele i Rønne er kloakeret med fællessystem mens de nyere dele er separatkloakeret eller kun spildevandskloakeret. Der er opstuvningsproblem mange steder i de fælleskloakerede områder, så ved renovering af fællesledninger, udskiftes den eksiste- Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 54 af 94

55 rende fællesledning med to nye ledninger, hvor den ene tilledes regnvand i størst mulig omfang, det vil normalt sige alt overfladevand fra gader og veje samt regnvand fra de tilgængelige tagnedløb. Den anden tilledes spildevand samt det tagvand, der ikke umiddelbart kan afskæres til regnvandssystemet. Indtil nu er de nye regnvandsledninger tilsluttet fællessystemet, men efterhånden som områderne renoveres, ledes de nye regnvandsledninger til recipienterne. Herefter udskilles vejarealerne som selvstændige, separatkloakerede oplande. Kloaksystemet er bygget op omkring to afskærende ledninger, der forløber fra henholdsvis nord og syd og frem til renseanlægget, der er beliggende på Rønne havn. De afskærende ledninger samler spildevandet fra de separatkloakerede og spildevandskloakerede områder samt spildevandsafløbene fra overløbsbygværkerne i de fælleskloakerede områder. Området der løber til den nordlige afskærende ledning omfatter af 29 oplande, 11 oplande er fælleskloakeret, 2 oplande er spildvandskloakeret med lokal afledning af regnvand og de øvrige 16 er separatkloakeret. Område øst for Rønne Øst for Rønne i opland RRNFF01 er der overløb til Grøby å via udløb U, spildevandet ledes sammen med spildevandet fra oplandene RRNNF02, RRNSF03 og RRNSF04 til opland RRNSB06 i Rønne. Regnvandet fra oplandene RRNSF03 og RRNSF04 ledes via grøft til Byåen. I opland RRNSF03 via udløb UDOP5 og i opland RRNSF04 via udløb U. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 55 af 94

56 Spildevandet fra oplandene RRNSB07, RRNSB08, RRNSB09 og RRNNB10 ledes til opland RRNSB06 og herfra til den nordlige afskærende ledning. Regnvandet oplandene ledes til Byåen. I opland RRNSB07 via udløb U, i opland RRNSB08 via udløb172610u og i opland RRNSB09 via udløb U. I opland RRNSB06 ledes regnvandet til Byåen via 29 udløb og ender i Østersøen via udløb U. Rønne nord Spildevandet fra oplandene RRNFB01, RRNFB02, RRNFB03, RRNFB04 via RRNFB05 ledes via opland RRNSB06 til den nordlige afskærende ledning. I opland RRNFB01 er der overløb til regnvandssystemet i opland RRNSB06 via udløb L. I opland RRNFB02, RRNFB03 og RRNFB05 er der overløb til Byåen, i opland RRNFB02 via udløb L, i opland RRNFB03 via udløb L og i opland RRNFB05 via udløb L. Fra oplandene RRNFA01, RRNFA04, RRNFA06, RRNSA02, RRNSA03, RRNSA05 og RRNSA07 ledes spildevandet til den nordlige afskærende ledning. Der er etableret regnvandsbassiner i oplandene RRNFA01, RRNFA04 og RRNFA06, hvor der er overløb til Østersøen. I opland RRNFA01 er der overløb via udløb 11001LS, i opland RRNFA04 er der overløb via udløb 10001LS og i opland RRNFA06 er der overløb via udløb L. Regnvandet fra de separatkloakerede oplande ledes til Østersøen. I opland RRNSA02 via udløb U, i opland RRNSA03 via udløb UD-A6.5, i opland RRNSA05 via udløb U og i opland RRNSA07 via udløb U. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 56 af 94

57 Område nord for Rønne Opland RRNSP01 omfatter Almegårds kaserne, hvor afløbssystem er privat. Regn- og spildevand ledes til det offentlige kloaksystem i opland RRNSC05. Regnvandet ledes via regnvandsbassin på kassernes område. Spildevandet fra oplandene RRNSC01, RRNSC03, RRNSC04, RRNSC06 og RRNFC02 ledes til opland RRNSC05 og herfra til den nordlige afskærende ledning. Regnvandet fra opland RRNSC01 ledes via udløb U til grøft og videre til Østersøen. Regnvandet fra opland RRNSC03 ledes via udløb U til grøft og videre til Østersøen. Regnvandet fra opland RRNSC04 ledes til Østersøen via udløb U. Regnvandet fra opland RRNSC06 ledes til opland RRNSC05 og her til Østersøen via udløb U. I opland RRNFC02 er der overløb til grøft der løber til Østersøen via udløb U. Spildevandet i opland RRNFC07 ledes til den nordlige afskærende ledning, der er overløb til Østersøen via udløb L, i forbindelse med udløb L er der etableret et rørbassin. Området der løber til den sydlige afskærende ledning omfatter af 39 oplande, 9 oplande er fælleskloakeret, 2 oplande er spildvandskloakeret med lokal afledning af regnvand og de øvrige 28 er separatkloakeret. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 57 af 94

58 Områder syd for Rønne Spildevandet fra de to spildevandskloakerede oplande RRNNG01 og RRNNG02 ledes til opland RRNSD05. Rønne syd Herfra løber spildevandet til RRNSD04, videre til RRNSD03, RRNFA15 og RRNFA13 hvor det ledes til den sydlige afskærende ledning. Regnvandet fra oplandene RRNSD05, RRNSD04 og RRNSD03 ledes til Østersøen. I opland RRNSD05 via udløb , i Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 58 af 94

59 opland RRNSD04 via udløb U og i opland RRNSD03 via udløb U. Fra opland RRNFA16 ledes spildevandet til opland RRNFA15, hvor der via udløb L er overløb til regnvandsledningen der ender i udløb U. Opland RRNFA13 og RRNFA14 har også via udløbene L og overløb til denne regnvandsledning. Spildevand og regnvand fra opland RRNSD07 ledes til opland RRNSD06, hvor der et internt regnvandsbassin, herfra ledes spildevand og regnvand til opland RRNSD02, hvor til spildevand og regnvand fra opland RRNSD01 også tilledes. I opland RRNSD02 er der to interne regnvandsbassiner. Fra opland RRNSD02 ledes spildevandet via opland RRNFA13 til den sydlige afskærende ledning, regnvandet ledes til Østersøen via udløb U. Regnvandet fra opland RRNSA17 ledes ligeledes til udløb U, fra opland RRNSA17 ledes spildevandet til opland RRNFA13 og videre til den sydlige afskærende ledning. Spildevandet fra oplandene RRNFA08, RRNFA09, RRNFA10, RRNFA11 og RRNFA12 ledes til sydlige afskærende ledning. Fra disse oplande er der overløb til Østersøen, i opland RRNFA08 via udløb L, i opland RRNFA09 via udløb L, i opland RRNFA10 via udløb L, i opland RRNFA12 via udløb L og i opland RRNFA11 via regnvandsbassin og udløb L. Rønne havn De 20 oplande RRNSE01, RRNSE02.. RRNSE20, omfatter Rønne havn, hvor spildevandet ledes til den sydlige afskærende ledning, og regnvandet ledes til Østersøen via 20 udløb. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 59 af 94

60 Hasle - se tegning nr Området består af 11 oplande. Oplandene RHANH10 og RHANH11 er planlagte oplande med spildevandskloakering og lokal afledning af regnvand. Oplandene RHAFH03 og RHAFH05 er fælleskloakeret. Oplande RHASH02, RHASH04 og RHASH06 er separatkloakeret, mens de øvrige oplande RHANH01, RHANH07, RHANH08 og RHANH09 er spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvand. Opland RHANH07 er ejendomme langs den afskærende ledning fra Rutsker, spildevandet ledes til opland RHAFH05. Regnvandet fra opland RHASH06 ledes til Østersøen via udløb UD HAV, spildevandet pumpes til opland RHAFH05. I løbet af planperioden ledes spildevandet fra det planlagte opland RHANH10 ligeledes til opland RHAFH05. Spildevandet fra opland RHAFH05 pumpes til opland RHAFH03. Ved pumpestationen er der overløb til Østersøen via udløb HF Regnvandet fra opland RHASH04 ledes til Østersøen via udløb HR Regnvandet fra opland RHASH02 ledes via regnvandsbassin og udløb HBRX510 til Østersøen. Spil- Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 60 af 94

61 devandet fra oplandene RHASH02 RHASH04, RHANH01, RHANH08 og RHANH09 samt i løbet af planperioden fra RHANH11 ledes til opland RHAFH03. I opland RHAFH03 er der overløb til Østersøen via udløb HF03000 ved pumpestationen, der pumper den samlede spildevandsmængde fra Hasle og Rutsker til et regnvandsbassin syd for Muleby. Alt spildevand fra Hasle, Muleby, Nyker og Klemensker pumpes samlet til Rønne renseanlæg, der er beliggende på havnen i Rønne Muleby - se tegning nr Området består af 9 oplande. Opland RMUNM09 er planlagt, med spildevandskloakering og lokal afledning af regnvand. Opland RMUFM03 er fælleskloakeret. Oplandene RMUSM04, RMUSM05 og RMUSM07 er separatkloakeret, dog er der i opland RMUSM05 delvis nedsivning af regnvandet. De 4 øvrige oplande er spildevandskloakeret med lokal afledning af regnvand. Spildevandet fra oplandene RMUNM08 samt i løbet af planperioden fra RMUNM09 ledes til opland RMUSM07. Spildevandet fra opland RMUSM07 ledes til opland RMUSM05 og regnvandet ledes til Bagge å via udløb MR0500U. Spildevandet fra opland RMUNM06 ledes til opland RMUSM05. Regnvandet fra opland RMUSM05 ledes til Muleby å via udløb MR Regnvandet fra opland RMUSM04 ledes til Muleby å via udløb MR Spildevandet fra oplandene RMUSM05, RMUSM04 og RMUFM03 pumpes til regnvandsbassin syd for Muleby. Spildevandet fra opland RMUNM01 ledes også til regnvandsbassin syd for Muleby. Herfra pumpes det til Rønne renseanlæg. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 61 af 94

62 Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 62 af 94

63 Nyker - se tegning nr Området består af 7 oplande. Oplandene RNKSN02, RNKSN04 og RNKSN05 er separatkloakeret, de øvrige 4 oplande er spildvandskloakeret med lokal afledning af regnvand. Regnvandet fra oplandene RNKSN02, RNKSN04 og RNKSN05 ledes til Blykobbe å. I opland RNKSN02 via udløb NR06001, i opland RNKSN04 via udløb NR02000 og i opland RNKSN05 via udløb NR Alt spildvand ledes til Muleby og herefter til Rønne renseanlæg. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 63 af 94

64 Klemensker - se tegning nr Området består af 7 oplande. Oplandene RKLNK05 og RKLNK06 er spildvandskloakeret med lokal afledning af regnvand. Opland RKLSK02 er separatkloakeret. De øvrige oplande er fælleskloakeret. Regnvandet fra opland RKLSK02 ledes til Muleby å via udløb UD-KO2. Spildevandet ledes til opland RKLFK03. Spildevandet fra opland RKLFK01 ledes til opland RKLFK03. I opland RKLFK03 er der overløb til Muleby å via udløb KR I opland RKLFK04 er der overløb til Muleby å via udløb KS I opland RKLFK07 er der overløb til Muleby å via udløb KS Alt spildvand ledes til Muleby og herefter til Rønne renseanlæg. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 64 af 94

65 Årsballe - se tegning nr Området består af 2 oplande. Opland RAANA02 er spildvandskloakeret med lokal afledning af regnvand, mens opland RAASA01 er separatkloakeret. Regnvandet fra opland RAASA01 ledes til Tingsted å via udløb AR0100A. Alt spildevand pumpes til Klemensker og derfra videre til rensning på Rønne renseanlæg. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 65 af 94

66 Rutsker - se tegning nr Området består af 2 oplande. Opland RRUNR02 er spildvandskloakeret med lokal afledning af regnvand, mens opland RRUSR01 er separatkloakeret. Regnvandet fra opland RRUSR01 ledes til Kæmpe å via udløb RR Alt spildevand pumpes til Hasle og videre til rensning på Rønne renseanlæg. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 66 af 94

67 6.3.4 Fremtidige kloakoplande Et område vest for Østermarie samt et område i Povlsker forventes optaget i kloakforsyningen i næste planperiode, efter Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 67 af 94

68 6.4 Private spildevandsanlæg og stikledninger Privat spildevandsanlæg Almegårds kaserne er et privat kloakanlæg, området er separatkloakeret. Spildevandet ledes via område RRNSC05 i Rønne til renseanlægget i Rønne. Regnvandet ledes via regnvandsbassin på kassernes områder til regnvandssystemet i område RRNSC05 i Rønne, og herfra til Østersøen via udløb U. Se afsnit Kloakanlæg på privat grund Skellet mellem private og offentlige kloakanlæg er generelt matrikelskel. Normalt er alle spildevandsanlæg på privat grund private og skal drives og vedligeholdes af grundejeren. Offentlige spildevandsledninger kan ligge på privat grund, f. eks. spildevandsledninger der fører spildevand fra landsbyer til central rensning på kommunens renseanlæg. I sådanne tilfælde er der normalt tinglyst en kloakdeklaration, der fastlægger kloakforsyningens og grundejerens pligter og rettigheder på den pågældende ejendom Stikledninger Stikledninger er både offentlige og private. Skillefladen mellem den offentlige og den private del er normalt ejendomsskellet. Stikledninger i offentlige arealer er generelt en del af det offentlige kloaksystem. Inden for skellet driver og vedligeholder grundejeren stikket og uden for skellet driver og vedligeholder kloakforsyningen stikket. Der kan forekomme tilfælde, hvor de generelle regler af praktiske årsager og efter nærmere aftale i hvert enkelt tilfælde fraviges. I områder med private kloakanlæg er stikledninger i vejarealerne også private Vejafvanding Vejnedløbsbrønde med tilhørende stikledninger er normalt en del af vejanlægget. Dette indebærer, at det er vejejeren der skal drive og vedligeholde disse afvandingsanlæg. I veje hvor vejbrøndene et tilsluttet fællesledninger, går skillefladen mellem vejanlægget og spildevandsanlægget ved tilslutningen til fællesledningen. I veje hvor vejnedløbsbrøndene er tilsluttet en ledning, der kun fører vejvand går skillefladen mellem vejanlægget og spildevandsanlægget der, hvor vejafvandingsledningen tilsluttes en regnvandskloakledning eller en fælleskloakledning. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 68 af 94

69 7 RENSEANLÆG Efter nedlæggelse af Arnager Renseanlæg er der i dag 14 renseanlæg på Bornholm. På længere sigt skal alt spildevand, der renses på de kommunale renseanlæg, renses biologisk og kemisk. I 2003 udarbejdede Envidan Øst A/S en rapport over tilstanden af de Bornholmske renseanlæg. Undersøgelsen omfattede beskrivelse af rensningen, anlæggenes tilstand og eventuelle fremtidige tiltag samt de økonomiske drifts tal inkl. afgifter til staten for udledningen af det rensede spildevand. En oversigt over renseanlæggenes tilstand findes i bilag 8. På baggrund af anlæggenes rentabilitet blev det besluttet, at det er hensigten, at der i planperioden skal nedlægges yderligere 9 renseanlæg og at spildevandet pumpes til de resterende 6 renseanlæg, hvor driften rationaliseres. De 6 renseanlæg der bibeholdes er: Rønne, Tejn, Melsted, Svaneke, Nexø og Boderne renseanlæg. Nedenstående figur viser den fremtidige spildevandsstruktur. Tejn Melsted distrikt vest distrikt nord Svaneke Rønne distrikt øst Nexø Boderne Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 69 af 94

70 Det er hensigten at nedlægge følgende anlæg: Sømarken, Bølshavn, Vestermarie, Vang, Ibsker, Rø, Østerlars, Snogebæk. For hvert renseanlæg redegøres i bilag 5 for bl.a. vand- og stofbelastningen. Bilag 2 er en forklaring til skemaet. Udledningstilladelserne for renseanlæggene findes som bilag Rønne renseanlæg Rønne renseanlæg er beliggende på Rønne havn. Anlægget er fra 1996 og spildevandsrensningen er mekanisk, biologisk med nitrifikation og denitrifikation samt fosforfjernelse Ifølge undersøgelse fra 2003 har anlægget en vinterkapacitet på PE, og en sommerkapacitet på ca PE. Anlægget har i 2003 været overbelastet, men det forventes at kilden til overbelastningen findes, så anlægget gennemsnitlig årsbelastning igen bliver på godt PE. Regnvejrs belastningen på anlægget bør ikke forøges væsentligt. Udledningen sker via en havledning, udløbsnr. UDL-REN til Østersøen. Renseanlægget er omfattet af Vandmiljøplanens generelle krav til næringssaltfjernelse så udlederkravene for renseanlægget er: BOD = 15 mg/l Total N = 8 mg/l Total P = 1,5 mg/l COD = 75 mg/l 7.2 Vang renseanlæg Vang renseanlæg er beliggende på Vang havn. Anlægget er et mekanisk.-kemisk anlæg. Anlægget er fra 1970 der er suppleret med to ekstra tanke i Anlægskapaciteten er på PE, både sommer og vinter. Sommerbelastningen ligger på ca. 500 PE, og vinterbelastningen er ca. 300 PE. Udledningen sker via en havledning, udløbsnr. VS01250 til Østersøen. Udlederkravene for renseanlægget er: BOD = 200 mg/l Bundfald 2 h, vejledende = 0,5 ml/l Anlægget forventes nedlagt i Spildevandet er planlagt afskåret til Tejn renseanlæg. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 70 af 94

71 7.3 Tejn renseanlæg Anlægget er fra 1992 og spildevandsrensningen er mekanisk, kemisk, biologisk med nitrifikation og denitrifikation samt efterpolering i lagune. Ifølge undersøgelse fra 2003 har anlægget en vinterkapacitet på PE, og en sommerkapacitet på PE. Renseanlægget har de sidste år haft en vinterbelastning på knap Pe, og en sommerbelastningen på PE Den hydrauliske kapacitet under regn er fuldt udnyttet ved den nuværende regnvejrs belastning, og bør ikke forøges. Udledningen sker via udløb TEJN-RA til Ålebækken ca. 500 m fra havet Renseanlægget er omfattet af Vandmiljøplanens generelle krav til næringssaltfjernelse så udlederkravene for renseanlægget er: BOD = 15 mg/l Total N = 8 mg/l Total P = 1,5 mg/l COD = 75 mg/l 7.4 Rø renseanlæg Rø renseanlæg er et mekanisk, kemisk anlæg med pilebed, fra Anlægskapaciteten er på 450 PE, både sommer og vinter. Sommerbelastningen ligger på ca. 300 PE, og vinterbelastningen er ca. 200 PE. Udledningen sker via en kort havledning, udløbsnr. RØRA-UD til Østersøen. Udlederkravene for renseanlægget er: BOD = 200 mg/l Bundfald 2 h, vejledende = 0,5 ml/l SS, vejledende = 80 mg/l Anlægget forventes nedlagt i Spildevandet er planlagt afskåret til Tejn renseanlæg. 7.5 Melsted renseanlæg Anlægget er fra 1995 og spildevandsrensningen er mekanisk, kemisk og biologisk. Anlægget har en vinterkapacitet på 1000 PE, og en sommerkapacitet på 3000 PE Sommerbelastningen ligger på ca PE, og vinterbelastningen er ca PE. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 71 af 94

72 Anlægget er overbelastet om sommeren, mens der om vinteren er ekstra kapacitet. Der er lidt ekstra hydrauliske kapacitet under regn i forhold til den nuværende belastning. Udledningen sker via en kort havledning, udløbsnr. E50HA03 til Østersøen. Udlederkravene for renseanlægget er: BOD = 20 mg/l COD = 75 mg/l SS, vejledende = 80 mg/l Bundfald 2 h, vejledende = 0,5 ml/l En udbygning af anlægget er planlagt i år Østerlars renseanlæg Østerlars renseanlæg er et mekanisk-kemisk anlæg fra Anlægget har en vinterkapacitet på 550 PE, og en sommerkapacitet på 600 PE. Sommerbelastningen ligger på knap 500 PE, og vinterbelastningen er ca. 300 PE. Udledningen sker via en kort havledning, udløbsnr. OLRA-UD til Østersøen. Udlederkravene for renseanlægget er: BOD = 200 mg/l Bundfald 2 h, vejledende = 0,5 ml/l SS, vejledende = 80 mg/l Anlægget forventes nedlagt i Spildevandet er planlagt afskåret til Melsted renseanlæg. 7.7 Bølshavn renseanlæg Bølshavn renseanlæg er et mekanisk, kemisk anlæg med pilebed fra Anlægget har en kapacitet på 1300 PE, både sommer og vinter. Anlægget er fuldt belastet stofmæssigt og hydraulisk overbelastet. Bølshavn renseanlæg modtager vand fra Østermarie. I Østermarie er tilløbet til Bølshavn begrænset til 5,6 l/s ved et overløbsbygværk ved det gamle renseanlæg i Østermarie. Der er problemer med store indsivningsvandmængder i den afskærende ledning frem til Bølshavn. Der er målt tilløbsvandmængder på op til 3000 m 3 /d i våde døgn. Så anlægget er hydraulisk overbelastet i store dele af året. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 72 af 94

73 Udledningen sker via en kort havledning, udløbsnr. H10FA01 til Østersøen. Udlederkravene for renseanlægget er: BOD = 200 mg/l Bundfald 2 h, vejledende = 0,5 ml/l SS, vejledende = 80 mg/l Anlægget forventes nedlagt i Spildevandet er planlagt afskåret til Svaneke renseanlæg. 7.8 Svaneke renseanlæg Anlægget er fra 1994 og spildevandsrensningen er mekanisk, kemisk og biologisk. Anlægget har en vinterkapacitet på 4500 PE, og en sommerkapacitet på 5500 PE Sommerbelastningen ligger på ca PE, og vinterbelastningen er ca PE. Den hydrauliske kapacitet under regn kan forøges lidt. Udledningen sker via en havledning, udløbsnr. AA07500 til Østersøen. Udlederkravene for renseanlægget er: BOD = 20 mg/l Total P = 1,5 mg/l COD = 75 mg/l SS, vejledende = 30 mg/l 7.9 Ibsker renseanlæg Anlægget er et mekanisk trix-anlæg med udledning til mose. Anlægget forventes nedlagt i Spildevandet er planlagt afskåret til Svaneke renseanlæg Nexø renseanlæg Nexø renseanlæg er beliggende på Nexø havn. Anlægget er fra 1992 og spildevandsrensningen er mekanisk, biologisk med nitrifikation og denitrifikation samt fosforfjernelse Anlægget har en vinterkapacitet på 9500 PE, og en sommerkapacitet på PE Sommerbelastningen ligger på ca PE, og vinterbelastningen er ca PE. Regnvejrs belastningen på anlægget er fuldt udnyttet.. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 73 af 94

74 Udledningen sker via en havledning, udløbsnr. NE10069 til Østersøen. Renseanlægget er omfattet af Vandmiljøplanens generelle krav til næringssaltfjernelse så udlederkravene for renseanlægget er: BOD = 15 mg/l Total N = 8 mg/l Total P = 1,5 mg/l COD = 75 mg/l 7.11 Snogebæk renseanlæg Anlægget er fra 1971 og spildevandsrensningen er mekanisk, kemisk og biologisk. Anlægget har en vinterkapacitet på 1200 PE, og en sommerkapacitet på 2200 PE Sommerbelastningen ligger på ca PE, og vinterbelastningen er ca. 900 PE. Anlægget er stofmæssigt overbelastet i perioder om sommeren. Anlægget er hydraulisk fuldt udnyttet. Udledningen sker via en 150 m havledning, udløbsnr. SN01222 til Østersøen. Havledningen udmunder på 1 m vanddybde. Udlederkravene for renseanlægget er: BOD = 15 mg/l Total P, sommer = 2 mg/l Total N = 8 mg/l COD = 75 mg/l Maks. vand = 600 m3/d Anlægget forventes nedlagt i Spildevandet er planlagt afskåret til Nexø renseanlæg Sømarken renseanlæg Sømarken renseanlæg er et mekanisk anlæg fra Anlægskapaciteten er på 400 PE, både sommer og vinter. Sommerbelastningen ligger på ca PE, og vinterbelastningen er ca. 800 PE. Udledningen sker via en havledning, udløbsnr S10000U til Østersøen. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 74 af 94

75 Anlægget er kraftigt overbelastet både hydraulisk og stofmæssigt. Det medfører, at der er problemer med overholdelse af udlederkravene. Den hydrauliske kapacitet er 7,5 m 3 /h, men der er målt tilløb på ca. 200 m 3 /h, hvilket tillige overstiger havledningens kapacitet. Dette medfører, at der sker overløb over badestranden. Sidste dykkerinspektion af havledningen viste desuden, at der sker udsivning fra ledningen. Udlederkravene for renseanlægget er: BOD = 200 mg/l Bundfald 2 h, vejledende = 0,5 ml/l Anlægget forventes nedlagt i Spildevandet er planlagt afskåret til Boderne renseanlæg Boderne renseanlæg Boderne renseanlæg er fra 1988 og spildevandsrensningen er mekanisk, kemisk og biologisk. Anlægget har en vinterkapacitet på 5000 PE, og en sommerkapacitet på 5500 PE Belastningen ligger på ca PE, med en sommerbelastningen på ca PE. Anlægget er belastet med uvedkommende vand. Den hydrauliske kapacitet er stort set udnyttet.. Udledningen sker via en havledning, udløbsnr. A til Østersøen. Udlederkravene for renseanlægget er: BOD = 20 mg/l Total P = 1,5 mg/l COD = 75 mg/l SS, vejledende = 30 mg/l Bundfald 2h, vejledende = 0,5 ml/l 7.14 Arnager renseanlæg Arnager renseanlæg er blevet nedlagt i 2005, og spildevandet pumpes til Rønne renseanlæg Vestermarie renseanlæg Vestermarie renseanlæg er et mekanisk, biologisk anlæg fra Anlægskapaciteten er på PE og belastningen vurderes ikke at overstige denne grænse. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 75 af 94

76 Anlægget belastet med for store vandmængder under regn således, at anlægget er overbelastet i våde perioder. Klaringstanken er uhensigtsmæssigt, hvilket medfører flydeslamdannelse. Udledningen sker via udløbsnr. V10000U til Tingsted Å. Om sommeren er åen tørlagt opstrøms udløbet fra renseanlægget. Udlederkravene for renseanlægget er: BOD = 200 mg/l Bundfald 2 h, vejledende = 0,5 ml/l Anlægget forventes nedlagt i Spildevandet er planlagt afskåret til Rønne renseanlæg Afskærende spildevandsledninger og afskæring af regnvand Før de 8 anlæg kan tages ud af drift, skal de nødvendige afskærende ledninger være etableret. De afskærende ledninger forventes etableret efter følgende tidsplan: Anlæg Afskærende ledning Tidspunkt for anlæg Arnager Arnager-Stampen Medio 2004-Medio 2005 Bølshavn Rø Vang Sømarken Østermarie-Svaneke rens. Bølshavn-Listed nord Listed syd-svaneke rens. Rø-Humledal Humledal-Bohnebakken Bohnebakken-Tejn rens. Vang-Vang vest Vang vest-krak vest Krak vest-tejn rens Sømarken-Boderne Pedersker-Vestre Sømarken Boderne-Boderne rens. Primo2005-Medio 2005 Ultimo 2005-Medio 2006 Medio 2005-Ultimo 2005 Medio 2005-Ultimo 2005 Medio 2004-Primo 2005 Ultimo 2005-Ultimo 2006 Primo 2002-Medio 2002 Ultimo 2005-Primo 2006 Medio 2004-Primo 2005 Ultimo 2006-Medio 2007 Ultimo 2006-Primo 2007 Primo 2007-Medio 2007 Ibsker Ibsker-Svaneke rens Medio 2008-Ultimo 2008 Vestermarie Vestermarie-Nyker Primo 2008-Ultimo 2008 Østerlars Østerlars-Melsted Ultimo 2008-Ultimo 2009 Snogebæk Snogebæk-afsk. Nexø rens. Primo 2010-Medio 2010 Sideløbende med etablering af de afskærende ledninger skal der ske ændring af afløbssystemerne i flere oplande. Så meget som muligt af regnvandet skal ledes til en recipient eller afledes lokal. Ændring af afløbssystemerne fremgår af oplandsbeskrivelsen i afsnit 6. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 76 af 94

77 7.17 Bortskaffelse af spildevandsslam For de mekaniske renseanlæg i Vang, Rø, Østerlars, Bølshavn, Sømarken og Arnager gælder, at slammet ikke må anvendes på jordbrug uden yderligere behandling f. eks. på et biologisk anlæg. Er belastningen på anlægget større end 500 PE, bør slammet analyseres før en evt. behandling på et biologisk renseanlæg, for at eftervise at kvaliteten er god nok med hensyn til tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Er kvaliteten ikke god nok og der sker en sammenblanding med slammet fra det biologiske renseanlæg, kan slammet herfra heller ikke anvendes på landbrugsjord. Slammet fra Vang og Vestermarie renseanlæg afhentes med slamsuger og viderebehandles på Rønne renseanlæg. På Rønne renseanlæg afvandes slammet og der tilsættes kalk for at hygiejnisere slammet, så der ingen restriktioner er for udbringning på landbrugsjord. Slammet køres til eksternt lager før landbrugsanvendelse. Lageret har en opbevaringskapacitet på 12 måneder. Slammet fra Rø og Østerlars renseanlæg afhentes med slamsuger og viderebehandles på Tejn renseanlæg. På Bølshavn renseanlæg og på Melsted renseanlæg afvandes slammet mekanisk inden det køres til oplagring på Tejn renseanlæg. Slammet på Tejn renseanlæg presses på egen presse og deponeres på internt lager før landbrugsanvendelse. Slammet opbevares minimum ½ år inden det anvendes på landbrug. På Svaneke, Nexø og Snogebæk renseanlæg presse slammet på egen mobil presse og deponeres på eksternt lager før landbrugsanvendelse. Slammet fra Sømarken renseanlæg afhentes med slamsuger og viderebehandles på Boderne renseanlæg. Slammet på Boderne renseanlæg behandles på slammineraliseringsanlæg med henblik på landbrugsanvendelse. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 77 af 94

78 8 AFLØBSANLÆGGENES TILSTAND OG VEDLIGEHOLDELSE 8.1 Grundlag og målsætning I spildevandsplanen skal regionskommunen redegøre for afløbsanlæggenes tilstand og for den planlagte vedligeholdelse og renovering heraf, jf. bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 501, kap. 3. Det er regionskommunens målsætning, at drive et velfungerende afløbssystem, der som helhed sikrer, at spildevandsbortskaffelsen sker uden gener for borgerne og at miljøet i søer og vandløb stadig forbedres. Regionskommunen har ansvaret for drift og vedligeholdelse af de offentlige spildevandsanlæg frem til matrikelskel til de private ejendomme. Indenfor skel er det grundejeren, der er ansvarlig for afløbsanlæggenes tilstand og funktion, som nærmere beskrevet i afsnit 6.4. Hvor offentlige ledninger forløber over privat grund har kloakforsyningen ansvaret for ledningernes drift og vedligeholdelse, jf. betalingslovens 1, stk. 2. Kloakforsyningen er forpligtet til at erstatte evt. skader som i denne forbindelse påføres de pågældende grundejere. Ofte er regionskommunens og grundejerens pligter og rettigheder i forhold til kloakledningen fastlagt i en kloakdeklaration, som er tinglyst på de pågældende ejendomme. Driftsudgifterne til at holde afløbsanlæggene i orden stiger, når anlæggenes tilstand med tiden forringes. Ekstraomkostninger og gener i forbindelse med afhjælpning af akutte situationer er ofte betydelige. Indsivning i et nedslidt og utæt kloaksystem nedsætter renseeffekten på renseanlægget, medens udsivning af spildevand til jorden i visse tilfælde kan indebærer risiko for at forurene grundvandet. I investeringsplanen har forsyningsvirksomheden afsat midler til at kunne fastholde og udbygge nødvendig viden om kloakkernes tilstand, så problemer kan forebygges eller afhjælpes hurtigt og effektivt. TV-inspektioner, driftserfaringer og retningslinier fra regionskommunens handlingsplan for kloakrenovering indgår i grundlaget for udarbejdelse af konkrete projekter for renovering af nedslidte eller defekte kloakledninger. I forbindelse med den konkrete projektering kontrolleres ledningernes kapacitet, og eventuelle problemer afhjælpes ved at forøge ledningsdimensionerne, separere regnvand og spildevand, udbygge bassiner eller etablere nedsivning af regnvand. Den løbende renovering og vedligeholdelse af ledningsanlæggene reducerer risikoen for opstuvning eller sammenbrud, med deraf følgende oversvømmelser og opstuvning af spildevand i kældre mv. under kraftig regn. Bilag 10 indeholder retningslinier og målsætning for kloakvedligeholdelse. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 78 af 94

79 Data fra TV-inspektioner og løbende drift- og vedligeholdelsesarbejder opsamles i regionskommunens afløbsdatabase til brug for beregninger mv. af, hvorledes der opnås størst mulig nytte for de investerede midler. 8.2 Status for kloakkens tilstand På Bornholm findes ca. 600 km offentlig kloakledninger ekskl. stikledninger og ca brønde og bygværker. Kloakområdet er opdelt i tre distrikter Nord, Øst og Vest, det gælder både planlægning og drift. Alderen på kloakanlæggene er i gennemsnit ca. 32 år, beregnet på grundlag af 77% af ledningerne, hvor alder er angivet, ca. 35 % af anlæggene er udført i perioden Der er erfaring for, at kloakledninger fra denne periode, kan have et særligt behov for renovering. m Aldersfordeling uoplyst Årstal fælles regnvand spildevand Ca. 55 % af regionskommunens offentlige kloakledninger er TV-inspiceret. På grundlag af resultaterne af de gennemførte TV-inspektioner er der i bilag 11 for hver af de tre distrikter udarbejdet en overslagsberegning af udgifterne til afhjælpning af konstaterede skader. Resultaterne fremgår af nedenstående tabel. Bilag 11 viser desuden afløbssystemets fysiske tilstand. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 79 af 94

80 Distrikt Ledningslængde (km) TV-inspiceret længde (km) Gennemsnits alder (år) Overslagsmæssige omkostning (mio.) Distrikt Nord Distrikt Øst Distrikt Vest Handlingsplan for sanering af regionskommunens kloaksystem Med en skønnet genanskaffelsespris på 3,5 mio. kr./km ledning, inkl. stik, brønde og retablering, vurderes det offentlige afløbssystem til at repræsentere en samlet værdi på ca mioioner kr. ekskl. moms Det er en væsentlig opgave for kloakforsyningen at sikre, at disse kostbare anlæg vedligeholdes således, at de opnår den forudsatte gennemsnitslevetid på ca. 100 år. Derfor er det nødvendigt at konstaterede skader afhjælpes planlagt og systematisk. Efter afhjælpning af de konstaterede skader, skal kloakanlæggene fortsat vedligeholdes systematisk. For at sikre den forudsatte systematik i regionskommunens kloakvedligeholdelse er udarbejdelses af en overordnet handlingsplan for kloakfornyelse igangsat. En handlingsplan for kloakfornyelse er et strategisk planlægnings- og beslutningsværktøj, hvori de overordnede retningslinier for, hvorledes ledningsregistrering og fornyelsesplanlægning skal udføres. Handlingsplanen indeholder bl.a. vedtagne kriterier for hvornår kloakledninger skal renoveres eller udskiftes. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 80 af 94

81 9 AFLØBSFORHOLD I DET ÅBNE LAND Med henblik på at fremme opfyldelse af målsætningen for søer og vandløb har Folketinget besluttet, at styrke indsatsen for at forbedre rensningen af spildevandet fra den spredte bebyggelse i det åbne land. Ved spredt bebyggelse forstås i denne sammenhæng, beboelsesejendomme til helårsbrug udenfor kloakoplandene og med spildevandsudledning svarende til husspildevand fra mindre end 30 PE. 9.1 Eksisterende afløbsforhold i det åbne land På Bornholm er der ca ejendomme, der ikke er tilsluttet det offentlige kloaknet. Her renses spildevandet på forskellige måder se nedenstående tabel. Spildevandsanlæg i det åbne land er private anlæg, hvor ansvaret for rensning og afledning af spildevand ligger hos ejeren af ejendommen. Status for afløbsforholdene i det åbne land er baseret på oplysninger fra BBR (Bygge- og Boligregistret). Følgende afløbsforhold er pt. registreret. Afløb Antal ejendomme Samletank 240 Septiktank og nedsivning 2815 Septiktank og udledning 1718 Direkte udledning 33 Mekanisk-biologisk rensning 69 Andet afløb /ved ikke 565 Intet afløb 170 I alt 5610 Afløbsforhold i det åbne land. Afløbsforholdene for de private anlæg vil blive kontrolleret/opdateret efter at en ny ø- dækkende tømningsordning for septiktanke er trådt i kraft primo Områder, med nærmere fastsatte renseniveauer, - renseklasser Folketinget besluttede i 1997, at Amterne skal fastlægge de oplande, hvor der skal gennemføres forbedret spildevandsrensning i det åbne land for at sikre, at regionplanens målsætninger for vandløb og søer kan overholdes. Regionskommunen skal herefter stille de fornødne krav til ejendomme med udledning til forureningsfølsomme søer og vandløb, hvor kvalitetsmålsætningen ikke er opfyldt. Krav om forbedret rensning til helårsboliger skal ledsages af tilbud om medlemskab af den kommunale kloakforsyning. Der gælder de samme rensekrav for sommerhuse og erhvervsejendomme som for helårsboliger, men regionskommunen er ikke forpligtet til at tilbyde disse grupper medlemskab af kloakforsyningen. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 81 af 94

82 I spildevandsbekendtgørelsen skelnes der mellem fire renseklasser, forskellige krav til spildevandsrensningen, alt efter hvor følsomt et vandområde spildevandet ledes ud i. Renseklasser omfatter forskellige renseniveauer og betegnes med følgende forkortelser: O OP SO SOP Reduktion af organisk stof Reduktion af organisk stof og fosfor Skærpet krav til reduktion af organisk stof Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor og nitrifikation Renseklasse BI 5 Total fosfor Nitrifikation SOP 95% 90% 90% SO 95% - 90% OP 90% 90% - O 90% - - Renseklasser efter spildevandsbekendtgørelsen samt stofreduktionskrav til de forskellige klasser. En gennemgang af de bornholmske vandløb har vist, at kun i to små vandløb, ved Lobbæk, var årsagen til at målsætningen ikke var opfyldt udledning af husspildevand fra enkeltejendomme. Da det var en beskeden belastning og det ikke havde betydning for resten af det vandløbssystem de to vandløb indgår i, besluttede amtsråd ikke at udarbejde retningslinier for særlig spildvandsrensning i det åbne land. Det betyder at Regionskommunen ikke i nærværende spildevandsplan angiver renseklasser. Regionplanen indeholder nedenstående principper, der bør anvendes ved etablering eller ændring af afløbsforholdene i det åbne land: Rensning af husspildevand, der skal bortledes overfladisk (grøfter og vandløb), bør ud over almindelig bundfældning også omfatte et ekstra rensningstrin (sandfilter e. lign.) Nedsivning til grundvandet bør kun ske, hvor der skønnes at være en god omsætningsevne i jordlagene. Der bør ikke ske nedsivning inden for områder med særlig drikkevandsinteresser og i oplandene til vandværkerne. Nedsivning til grundvandet skal helt undgås inden for arealer, der i fremtiden udlægges som specifikke indsatsområder jfr. afsnit 10. I planperioden vil regionskommunen vejlede grundejere i det åbne land, som ønsker at forbedre forholdene i eget regi, om rensekrav samt, hvilke anlæg der opfylder kravene. Vejledningen baseres på overordnede oplysninger om recipienterne, vandindvindinger, drikkevandsinteresser, jordbundsforhold, nedsivningsmuligheder mv. Bilag 12 indeholder generelle forhold vedrørende det åbne land. 9.3 Ejendomme med egne anlæg De generelle krav til spildevandsrensning er gældende. Der må ikke forekomme uhygiejniske forhold eller overflade gener i forbindelse med spildevandsbortskaffelsen. Tilsvarende er de generelle tekniske krav til bundfældningstank og tømning heraf gældende. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 82 af 94

83 Hvis en ejendoms spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt kan Regionskommunen påbyde de nødvendige forbedringer jf. miljøbeskyttelseslovens 30. Hvor der er tale om uhygiejniske forhold eller konstruktive mangler, f.eks. som følge af manglende vedligeholdelse, skal påbud om afhjælpning umiddelbart meddeles. I de kommende år vil der være fokus på de hygiejniske forhold i det åbne land, da antallet af rotter i forbindelse med privat rensning af spildevand er stigende. Natur og Miljø er myndighed på området og giver de fornødne tilladelser. 9.4 Tømningsordning En ny ø-dækkende tømningsordning for septiktanke træder i kraft primo Indførelsen af tømningsordningen vil sikre en bedre spildevandsrensning til gavn for miljøet og de hygiejniske forhold, samtidig vil det betyde en forsvarlig bortskaffelse af slammet. Samtlige ejendomme med septiktanke er omfatter af ordningen, og forpligtiget til at deltage i ordningen til den fastsatte betaling. Det indsamlede slam hygiejniseres og stabiliseres inden det anvendes på landbrugsjord. Det kan forekomme at noget slam er af så ringe kvalitet og har et for højt indhold af tungmetaller, miljøfremmede stoffer mv., så det må deponeres på kontrolleret losseplads. Registrering af de private anlæg vil ske i forbindelse tømning af septiktankene. 9.5 Tilslutning af enkeltejendomme ved afskærende ledninger Henover det åbne land har forsyningsvirksomheden etableret en del afskærende ledninger og i forbindelse med nedlægning af renseanlæg og afskæring af spildevand til de resterende renseanlæg vil der blive etableret flere. Regionskommunen vil tage stilling til, hvilke ejendomme, der hensigtsmæssigt kan tilsluttes disse transportledninger og disse ejendomme tilbydes at blive inddraget under kloakforsyningen. Ved de ejendomme, der ønsker at bliver tilsluttet kloakforsyningen afsætter Regionskommune stik til den pågældende ejendom. Grundejeren skal for egen regning sløjfe evt. bundfældningstank og tilslutte sig den offentlige kloak og betale tilslutningsbidrag og vandafledningsafgift i overensstemmelse med regionskommunens kloakbetalingsvedtægt. Såfremt der er tale om en trykledning, skal ejendommene tilsluttes via små pumpestationer. Tilslutningen omfatter kun spildevand, regnvandet skal fortsat afledes ved nedsivning eller udledning til lokale dræn og grøfter. Øvrige ejere af ejendomme, som ligger udenfor de kloakerede oplande kan ansøge Regionskommunen om at blive tilsluttet det offentlige afløbssystem. Regionskommunen af- Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 83 af 94

84 gør om ejendommen, kan tilsluttes og fører i givet fald stik frem til ejendommen. Grundejeren skal for egen regning sløjfe evt. bundfældningstank og tilslutte sig den offentlige kloak og betale tilslutningsbidrag og vandafledningsafgift i overensstemmelse med regionskommunens kloakbetalingsvedtægt. Regnvandet skal fortsat afledes ved nedsivning eller udledning til lokale dræn og grøfter. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 84 af 94

85 10 VANDINDVINDINGSINTERESSER Ved meddelelse af tilladelser til nedsivning af spildevand skal der tages hensyn til vandforsyningsforhold. Der er således krav om, at afstanden mellem et nedsivningsanlæg og en vandforsyningsboring til drikkevandsformål er minimum 300 m og til en markvandsboring minimum 150 m. Ved vandværker forstås anlæg, hvor der behandles oppumpet grundvand, med henblik på udpumpning til et antal forbruger. For almene vandindvindingsanlæg er beskyttelseszonen 300 m. Dog kan regionsrådet efter konkret vurdering dispensere fra afstandskravet for placering af nedsivningsanlæg, ned til 75 meter fra visse drikkevandsindvindinger. Der kan dispenseres ved følgende indvindingsanlæg : Indvindingsanlæg, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet Drikkevandsforsyningsanlæg, der forsyner mindre end 10 ejendomme. En nedsættelse af afstandskravet kræver, at en vurdering af de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivning vil kunne ske uden risiko for forurening af indvindingsanlæg. Endvidere kræves en minimumsafstand på 25 meter til vandløb og søer, jf. spildevandsbekendtgørelsen. Opfyldes de 25 meter ikke, er nedsivningen at betragte som direkte udledning. Det skal dog bemærkes, at tag- og overfladevand kan nedsives indtil 25 meter fra indvindingsboringer. Beskyttelseszoner omkring vandindvindingsboringer er vist på tegn nr I de viste områder dannes den væsentligste del af det grundvand, der indvindes i den pågældende boring. For at beskytte grundvandet mod forurening og sikre tilstrækkeligt uforurenet og velbeskyttet grundvand til det nuværende og fremtidige behov for rent drikkevand har Regionskommunen i regionplanen udpeget områder i forhold til drikkevandsinteresse. Områderne er klassificeret som: Områder med særlig drikkevandsinteresser Områder med drikkevandsinteresser Områder uden særlig drikkevandsinteresse Områderne fremgår af nedenstående figur. Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 85 af 94

86 I områder med særlige drikkevandsinteresser og områder med drikkevandsinteresser må ændring i arealanvendelse ikke medfører øgede trusler mod grundvandskvaliteten. Aktiviteter der beskytter grundvandet skal fremmes. I områder med særlige drikkevandsinteresser og drikkevandsinteresser er der udpeget nitratfølsomme områder, som er områder, hvor der på grund af jordlagenes egenskaber, er ringe beskyttelse overfor udvaskning af nitrat til grundvandet, med risiko for at grundvandet nitratforurenes. Ifølge regionplanen skal det i de nitratfølsomme områder tilstræbes, at belastningen af grundvandet med nitrat stabiliseres eller nedbringes. Udpegningen af nitratfølsomme områder er foreløbig og omfatter de primære oplande til de indvindingskildepladser, hvor der er konstateret forhøjet nitratindhold i indvindings- Bornholms Regionskommune Spildevandsplan side 86 af 94

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 Bilag 1 Administrationspraksis Indholdsfortegnelse 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 2.1 Særbidrag for tilledning af særligt forurenet spildevand 2 2.2 Spildevand fra samletanke mm. 2 2.3

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Terndrup SØ Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016Hørsholm Kommune - Udkast Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Opnæsgård og 40 omkringliggende ejendomme 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Spildevandsplanen...

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Informationsmøde. Området omkring Pilebroen i Allinge. 1. tillæg til spildevandsplanen. Side 1

Informationsmøde. Området omkring Pilebroen i Allinge. 1. tillæg til spildevandsplanen. Side 1 Informationsmøde Området omkring Pilebroen i Allinge 1. tillæg til spildevandsplanen Side 1 Program for aftenen Hvem og hvad er Bornholms Forsyning A/S 1. tillæg til Spildevandsplanen Hvad er det der skal

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune.

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Nedlæggelse af Bælum Renseanlæg. Fjerntransport af spildevand fra Bælum,

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

1. Om denne plan... 9 1.1. Læsevejledning... 9 1.2. Offentlighed... 10. 2. Indledning... 11 2.1. Revision af spildevandsplanen...

1. Om denne plan... 9 1.1. Læsevejledning... 9 1.2. Offentlighed... 10. 2. Indledning... 11 2.1. Revision af spildevandsplanen... 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om denne plan... 9 1.1. Læsevejledning... 9 1.2. Offentlighed... 10 2. Indledning... 11 2.1. Revision af spildevandsplanen... 12 3. Sammendrag... 13 3.1. Spildevandsanlæg...

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere