Forslag til ny Spildevandsplan Borgermøde 23. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013"

Transkript

1 Forslag til ny Spildevandsplan Borgermøde 23. maj 2013

2 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan , principper og hovedtræk ved miljøtekniker Birgitte Varming Spørgsmål. Information om høringsproces ved miljøtekniker Birgitte Varming. Evt.

3 Hvorfor ny spildevandsplan? Fokus i nyt planforslag er: Opnå bedre vandkvalitet i øhavet, søer og vandløb Klimaudfordringerne Spildevandsplan er udløbet. Behov for justeringer med kloakering i det åbne land samt skabe rammer for klimaudfordringerne og fleksible løsninger.

4 Hvorfor ny spildevandsplan? Baggrundskrav: Regionplan 2005/Landsplandirektiv - Vedtaget i 2005/ Indeholder krav om forbedret spildevandsrensning i oplandet til en række vandløb om at fjerne organiske indhold. EU-krav om at reducere udledning til vandløb/havet - Vandplanen. Ønske fra en række borgere om kloakering i stedet for egne renseløsninger.

5 Hvorfor ny spildevandsplan? Hvorfor spildevandsplan overhovedet? Fastlagt i miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen en række elementer planen skal indeholde. Hvad kan kommunen selv bestemme? Hvordan løses kravene i Regionsplanen og til dels Vandplanen? Fx hvilke ejendomme, der kloakeres, og hvilke der selv skal etablere egne renseløsninger. Separatkloakering eller fællesystemer.

6 Svendborg Kommunes overordnede politik Sikre at borgere og virksomheder oplever forsyningssikkerhed, god service og god vejledning. Sikre tydelige miljø- og servicemål, så borgere og virksomheder ved, hvad de kan forvente omkring spildevandshåndteringen. Håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil, effektiv og miljømæssig forsvarlig måde, herunder sikre, at håndteringen af spildevand og regnvand er robust overfor klimaændringer. Yderligere reducere udledningen af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet og medvirke til at målsætninger for de enkelte vandområder bliver opfyldt. Beskytte grundvandet mod forurening af stoffer og mikroorganismer i spildevand.

7 Svendborg Kommunes politik for klima og miljø/sundhed Vi har fokus på klimaudfordringerne og på forsyningens, borgernes og virksomhedernes mulighed for at lave individuelle løsninger, der imødegår og tilpasser sig klimaændringerne. Beskytte borgernes sundhed og miljøet ved at understøtte, at spildevandsanlæg til enhver tid er i god stand og kan håndtere de aktuelle og planlagte spildevandsmængder. Spildevandsanlægs funktion og værdi skal som minimum fastholdes. Understøtte udvikling af spildevandsanlæg, der imødegår de givne udfordringer på en fleksibel og bæredygtig måde. Ved bæredygtighed forstås både økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

8 Svendborg Kommunes politik for klima og miljø/sundhed Svendborg Kommunes politik for klima og miljø/sundhed: Overfladevand til forsyningsselskabets kloaknet skal afskæres hvor det er muligt, set ud fra en miljø- og samfundsmæssig vurdering. Projekter med lokalafledning skal fremmes. Private spildevandsledninger og -anlæg skal være i god stand og kunne modtage husspildevandet. Regnvand skal kunne modtages i fornødent omfang. Hvor det er muligt ud fra en samfundsøkonomisk og miljø- og sundhedsmæssig vurdering skal regnvandet afskæres fra kloaknette og håndteres lokalt.

9 Svendborg Kommunes politik for klima og miljø/sundhed Politisk vedtagne principper for prioritering Baggrund for spildevandsplanens opbygning og indhold. Nye kloakoplande skal som udgangspunkt kun kloakeres for husog processpilde-vand. Separatkloakerede systemer kan udvides/ etableres, hvis regnvand ikke kan håndteres ved LAR.

10 Svendborg Kommunes politik for klima og miljø/sundhed Politisk vedtagne principper for prioritering Der skal som udgangspunkt ikke etableres nye fælleskloakerede systemer. De eksisterende fælleskloakerede systemer kan vedligeholdes, ligesom de kan erstattes af separatkloakerede systemer eller spildevandskloakerede systemer. Udbygning af fællessystemer kan kun ske, hvor LAR- løsninger eller separatkloakerede løsninger ikke er teknisk mulige eller økonomisk forsvarlige.

11 Spildevandsplanens praktiske temaer Klimaudfordringer. Kloakering i det åbne land. Egne forbedrede renseløsninger i det åbne land. Separatkloakering i byområder Brug af private grunde.

12 Spildevandsplanens praktiske temaer Klimaudfordringer Mere regn om sommeren. Mere intense byger. Mindre regn om vinteren. Ca. samme regnmængde pr. år. Bolbro-regnserien 650 mm/år. Samtidig krav om at reducere organisk stof til recipienter. Der stilles også krav til befæstigelsesprocenter primært ved tilslutning af overfladevand ved nye erhvervsbyggerier, p-pladser etc.

13 Spildevandsplanens praktiske temaer Kloakering nye kloakoplande Ca. 300 nye ejendomme kloakeres - kun husspildevand. Overfladevandet skal løses på ejd. Tryksatte systemer. Tilslutningsbidrag på ca kr. + øvrige kloakudgifter på egen grund. Pensionister og efterlønnere kan få tilslutningsbidraget indefrosset på ejendommen. (Samme regler som ved ejendomsskatten.) Servicemål: Der kloakeres som hovedregel kun fra stueplan. Der KAN kloakeres fra kælder.

14

15 Planlagt ny kloaketablering

16 Spildevandsplanens praktiske temaer Egne forbedrede renseløsninger Ca. 200 ejendomme, egen forbedret renseløsning. Kun husspildevandet -overfladevandet skal forsat bortskaffes på egen grund fx via eksisterende dræn. En godkendt bundfældningstank og et forbedret renseanlæg. Medlemsskab af kloakforsyningen kan man tilmelde sig. Tilslutningsbidrag og afløbsafgift som ved kloakering.

17 Planlagt egen forbedret renseløsning

18 Spildevandsplanens praktiske temaer Separatkloakering Hvorfor forslag om separatkloakering? Staten har i Vandplan stillet krav om indsats ved 28 regnvandsbetingede udløb til Svendborg Sund og flere vandløb Syltemae Å, Hørup Å, Hundstrup Å, Vejstrup Å m.fl. Regnvandsbetinget udløb sker ved større regnvejr hvor fælles kloaksystem løber over til Sundet/vandløb Det medfører, at sundets og vandløbs målsætninger ikke opfyldes.

19 Spildevandsplanens praktiske temaer Separatkloakering Fælleskloakker trænger til renovering vurderet ud fra en renoveringsplan af Vand og Affald (Mål: min. fastholde kloakanlægs værdi.) Renoveringsplan påbegyndt primo 90 erne og fortsætter til op i 2020 erne

20 Spildevandsplanens praktiske temaer Separatkloakering Servicemål: Dimensionering af kloakker => kun vand på terræn fra fællessystem hvert 10. år og fra regnvandssystem hvert 5. år. Dimensioneringskrav af kloakledninger med overfladevand jf. Skrift 27 => tillæg af en række sikkerhedsfaktorer. (Spildevandskommiteens anbefalinger benyttes i retssager for vurdering af kloaksystemer). Dermed årsag = sum af flere elementer.

21 Spildevandsplanens praktiske temaer Vandplanen status Baggrund for Vandplanen = EU Vandrammedirektiv beskyttelse af recipienter og grundvand. Vandplanen blev vedtaget lige før jul Annulleret januar maj 13 pressemeddelse fra Staten om ny 6 mdr. høring og forventet vedtagelse (Vi udsender forslag til spildevandsplan 1. maj).

22 Spildevandsplanens praktiske temaer Vandplanens betydning for spildevandsplan Indsats på 28 bassiner er meget omfattende anlægs- og renoverings-projekter. Fordel med separering af kloakker - derved lettere opfyldelse af krav om indsatser. Fordel at koble renovering af kloakker sammen med indsats overfor udløb til recipienter. Påvirker kapacitet i rørledninger og dermed dimensionering, Påvirker dimensionering af bassiner og dermed arealbehov, fx ved kysten.

23 Spildevandsplanens praktiske temaer Er der andre muligheder end separatkloakering? Lokal Afledning af Regnvand = LAR Vi udpeger ikke samlede områder til LAR kompliceret geologi i Svendborg. Ejendomme kan etablere fx faskiner eller regnbede o.a. helt eller delvis (mål: reducere mængden af overfladevand i kloaknet). Efter konkret vurdering kan vi dispensere fra spildevandsplan om separatkloakering = udtræden af kloakfællesskab for regnvand (100%) => søge om at få tilslutningsbidrag = 40% retur.

24 Spildevandsplanens praktiske temaer Er der andre muligheder end separatkloakering? Risiko: Bliver der problemer med overfladevand senere, kan man ikke træde ind i kloakfællesskabet igen. Kloakmester skal frakoble regnvandet. Man må selv etablere faskiner. Vi anbefaler brug kloakmester.

25 Spildevandsplanens praktiske temaer Private fælles kloakker - separatkloakering? Ca. 40 ejendomme er med i private fælles kloakker. Landsvæsenskommisionskendelser er stadig gældende. Kan Forsyningsselskabet overtage de private fælles kloakker? Vi anbefaler: Gå sammen og afklar om det er et enigt ønske send anmodning til kommunen. Aftaler om at kloakker skal gennemgås og værdisættes. Udgifter hertil er som udgangspunkt de private ejeres.

26 Spildevandsplanens praktiske temaer Brug af private grunde Vand og Affald har brug for private ejendomme til at lægge hovedledninger. Regnvandsbassiner skal udvides/nyetableres. Spildevandsplanen er grundlaget for evt. ekspropriation eller indgå ekspropriationslignende aftaler. Konkrete ledningsføringer og behov for arealer til bassiner kendes først, når projekteringer går i gang. Vand og Affald tilstræber placeringer efter dialog og aftaler med lodsejere.

27 Planlagt brug af private grunde

28 Spildevandsplanens praktiske temaer Hvorfor kan der ikke klages over kommende påbud? Miljøbeskyttelsesloven 32, stk. 4. En vedtaget spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed Folketinget. Påbud om kloakering/egne løsninger gives jf. Miljøbeskyttelsesloven 30 og kan ikke påklages Folketinget

29 Spildevandsplanens praktiske temaer Hvorfor kan der ikke klages? Er der andre muligheder? Et civilt søgsmål overfor kommunen skal rejses inden 6 mdr. efter spildevandsplanens vedtagelse eller udsendte påbud. Vandplan er i ny høring man kan give høringssvar for krav om indsatser FRIST udmeldes inden længe fra Staten. Krav, der stammer fra Regionplan kloakering i det åbne land (hovedparten) og egen renseløsning, er basiskrav i Vandplan kan ikke ændres.

30 Videre planproces Spildevandsplan er i 8 ugers høring til 26. juni Gerne yderligere dialog book os til et møde i juni Send høringssvar til Høringssvar vurderes tekniske forslag drøftes med Vand og Affald. Evt. ændringer i Spildevandsplan Til politisk vedtagelse alle høringssvar behandles og fremlægges. Mål: Politisk vedtagelse i Byrådet 3. september 2013

31 Links - Forslag til ny spildevandsplan Booking af møder med sagsbehandler mere end 50 har allerede booket, og der er plads til flere. Behov for lokale møder fx private fælleskloakker ring. ER I RARE AT UDFYLDE EVALUERINGSSKEMAET så vi kan gøre det endnu bedre næste gang.

32 Processen efter vedtagelse af spildevandsplan Ved kloakering og separeringprojekter: Varsel om påbud Svb. Kom. Evt. indsigelse (jf Forvaltningsloven)- borger Vand og affald projekterer og anlægger Påbud og en frist på 5 mdr. til tilslutning Arbejdet udføres - borger/kloakmester Færdigmelding kloakmester Afslutning af sag/opdatering af BBR/ændring i FAS Svb. Kom.

33 Processen efter vedtagelse af spildevandsplan Egne forbedrede løsninger: Varsel om påbud Svb. Kom. Evt. indsigelse (jf Forvaltningsloven)- borger Påbud Svb. Kom Ansøgning om projekt for egne renseløsninger- borger Tilladelse udarbejdes Svb. Kom. Arbejdet udføres - borger/kloakmester Færdigmelding kloakmester Afslutning af sag/opdatering af BBR/ændring i FAS Svb. Kom.

34 Kilde Basisanalysen for DSØ - Miljøministeriet

35 Vandløbenes tilstand i opland til Det sydfynske Øhav

36 Udviklingen i vandløbenes tilstand

37 Udviklingen i belastningen af vandløbene

38 Miljømål for vandløb Blå = høj, grøn = god

39 Målopfyldelse i vandløb i 2015 med nuværende tiltag. Rød = nej, blå = ja

40 Målopfyldelse i vandløb i 2015 med nuværende tiltag. Rød = nej, blå = ja

41 Omkostninger forbedret spildevandsrensning kloakering niveauer: Eksempel på beregning 20 år og statsafgift fra april 2011 ingen stigninger undervejs: Vandforbrug 115 m³/år Minirenseanlæg: kr. + (115 m³ gange statsafgiften m³ kr kr.) x 20 år, efter 20 år renovering kr. Nedsivnings anlæg kr. og 0,75 kr./m³ i statsafgift, efter 20 år til renovering. Kloakering kr. i tilslutningsbidrag kr. til kloakmester, 35,51 kr./m³, ingen udgifter efter 20 år. Type 20 år kr. 40 år kr. Minirens Nedsivn. m/måler Off. kloak

42 Definitioner SO = Skærpet krav til reduktion af organisk stof og nitrifikation SOP = Skærpet krav til reduktion af organisk stof og nitrifikation + fosfor.

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere