tømningsregulativ for samletanke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tømningsregulativ for samletanke"

Transkript

1 tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april

2 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE Tilladelser m.v Placering og størrelse Afstand til vandindvindingsanlæg 5 5. TØMNINGSORDNINGEN Tilslutningspligt Tømningsordningens omfang Adgangsforhold Tømning 6 6. TØMNINGSBIDRAG Tilslutningsbidrag og tømningsbidrag Fastsættelse af bidragene 6 7. UDPANTNING OG RENTER 7 8. TILSYN 7 9. AFMELDING TILBAGEKALDELSE AF TILLADELSE STRAF KLAGE ÆNDRING AF REGULATIVET IKRAFTTRÆDELSE 8 2

3 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG Odsherred Tømning A/S har i medfør af 37, 40, 47, 50 og 51 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 m.v. (spildevandsbekendtgørelsen) udarbejdet dette regulativ for etablering og tømning af samletanke i Odsherred Kommune, som Odsherred Byråd efterfølgende har godkendt. Regulativet er udarbejdet på grundlag af spildevandsbekendtgørelsen, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) samt lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven). Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af samletanke i Odsherred Kommune, som sikrer at tømning, transport og slutdisponering af affaldsprodukter fra samletanke håndteres miljømæssigt og lovmæssigt korrekt. Regulativet er gældende for alle ejendomme i Odsherred Kommune, som ikke er tilsluttet et spildevandsanlæg, og som har etableret en samletank. 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING Odsherred Tømning A/S er et datterselskab under holdingselskabet Odsherred Forsyning A/S, som er ejet af Odsherred Kommune. Odsherred Tømning A/S ejer aktiver og driftsmateriel tilknyttet tømningsordningen. Odsherred Tømning A/S drives af Odsherred Forsyningsservice A/S, som ligeledes er et datterselskab under Odsherred Forsyning A/S. Den daglige drift forbundet med tømningsordningen varetages af således af Odsherred Forsyningsservice A/S og Odsherred Tømning A/S, mens Odsherred Kommune fortsat har myndighedsansvaret for opgaven. Om Odsherred Tømning A/S organisering gælder i øvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægter. 3. DEFINITION OG ANVENDELSE Ved samletanke forstås i regulativet tætte beholdere uden afløb, som anvendes til opsamling af spildevand fra en ejendom. Beholderen skal enten være typegodkendt eller godkendt til opbevaring af regn- eller spildevand af Odsherred Kommune. 3

4 Samletanke til spildevand anvendes især, hvor der ikke findes mulighed for udledning af husspildevand til et spildevandsanlæg, til jorden (nedsivning) eller til et vandområde, f.eks. et vandløb. Samletanke kan endvidere anvendes til opsamling af regnvand fra befæstede arealer, især tagvand, til formål, hvor der ikke kræves vand af drikkevandskvalitet, normalt havevanding. 4. KRAV TIL SAMLETANKE 4.1 Tilladelser m.v. Byrådet kan give tilladelse til afledning af husspildevand eller tag- og overfladevand fra en ejendom med en eller to husstande til samletanke, der helt eller delvist er nedgravet i jorden, når en af følgende betingelser er opfyldt: Tanken er typegodkendt af Prøvningsudvalget for Olietanke, jf. gældende olietankbekendtgørelse. Tanken efter Odsherred Kommunes vurdering opfylder lignende kvalitetskrav til beholdere til opbevaring af spildevand. Tanken kan godkendes til at indgå i et toiletsystem, hvis funktion forudsætter fuldstændig beholdertæthed (vacuum-systemer). Tanken er udført i en betonkonstruktion af autoriseret kloakmester efter en tegning godkendt af kommunen. Overjordiske samletanke for opsamling af tag- og overfladevand på over 1 m 3, herunder regnvandstønder for tagvand, skal anmeldes til kommunen senest 3 uger før etablering. 4.2 Placering og størrelse Samletanke til spildevand skal placeres således, at afstanden fra samletanken til vej og skel skal være mindst 2 m, at afstanden til bygninger overholder bestemmelserne i byggelovgivningen, at tanken i nærheden af bygninger placeres således, at kravene i DS 415 Norm for fundering af bygværker, overholdes, og at der uden problemer er adgang for en slamsuger til tømning af tanken. Tanken skal have en passende størrelse i forhold til den tilførte spildevandsmængde og den ønskede tømningshyppighed. Sommerhuse bør have en tankstørrelse på l og helårsboliger bør have en tankstørrelse på l. 4

5 4.3 Afstand til vandindvindingsanlæg For samletanke til spildevand gælder følgende minimumskrav for afstand til vandindvindingsanlæg med krav om drikkevandskvalitet: Anlæg, der har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme: 50 m. Anlæg, der har til formål at forsyne mindre end 10 ejendomme: 30 m. Anlæg, der har til formål at forsyne en enkelt ejendom: 15 m. Side 4 Øvrige vandindvindingsanlæg: 15 m. 5. TØMNINGSORDNINGEN 5.1 Tilslutningspligt Alle ejendomme beliggende i Odsherred Kommune med samletank til spildevand, er forpligtet til at deltage i ordningen og betale tømningsbidrag hertil efter reglerne i nærværende regulativ. 5.2 Tømningsordningens omfang Tømningsordningen omfatter opsugning af slam fra samletanke samt transport til og behandling på renseanlæg samt bortskaffelse af slam i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem. Den enkelte ejer skal sikre, at samletanken iøvrigt fungerer miljømæssigt forsvarligt. 5.3 Adgangsforhold Odsherred Kommune og Odsherred Tømning A/S eller disses repræsentanter har mod behørig legitimation til enhver tid ret til adgang til ejendommene under ordningen for at tilse og/eller tømme tankene. Tankene skal være forsynet med frit tilgængelige let aftagelige beton-, jern- eller gummidæksler på maksimalt 25 kg. Ejere af eksisterende dæksler, som vejer mere end 25 kg på tidspunktet for regulativets ikrafttræden, vil få påbud om, at dækslerne skal være udskiftet inden 1 år eller inden at ejeren rekvirerer næste tømning. Nye samletanke skal placeres, så dæksler ligger maksimalt 20 m fra kørefast vej. Herfra skal der være uhindret adgang til tanken, således at tømningen med slamsuger kan foregå uden særlig risiko for skade på beplantning, hegn m.v. 5

6 5.4 Tømning Alle samletanke, der er omfattet af ordningen, vil blive tømt ved Odsherred Tømning A/S foranstaltning. Samletanke tømmes efter bestilling af ejendommens ejer inden for Odsherred Tømning A/S normale åbningstid, som fremgår af Odsherred Forsynings hjemmeside. I beskrivelsen: Serviceydelser og kvalitet for tømningsordning for septiktanke og samletanke, som Byrådet har godkendt, er der beskrevet nærmere, med hvilket interval tømninger kan ske, og med hvilke varsler grundejeren kan bestille ydelser. 6. TØMNINGSBIDRAG 6.1 Tilslutningsbidrag og tømningsbidrag Tilslutningsbidrag betales for nye tanke, der inddrages under tømningsordningen for samletanke. De årlige tømningsbidrag betales af alle tilsluttede ejendomme. Tømningsbidragene dækker udgifterne til administration af ordningen samt udgifterne til tømning, transport og behandling på renseanlæg samt bortskaffelse af slam i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Såfremt tømning af samletanken på grund af tankstørrelsen, antal tanke, placering, udformning og/eller belastning giver anledning til væsentligt øgede omkostninger i forhold til det fastsatte årlige tømningsbidrag, kan Odsherred Tømning A/S opkræve et tillægsbidrag. For dæksler, der ikke er i terræn eller på anden måde ikke er frit tilgængelige i forbindelse med tømningen, opkræver Odsherred Tømning A/S et tillægsbidrag til dækning af de ekstraomkostninger, som på grund af den manglende tilgængelighed påføres ordningen. For ejendomme i det åbne land med kontraktlig medlemskab af Odsherred Spildevand A/S er tømningsbidraget indeholdt i vandafledningsbidraget efter spildevandsbetalingsvedtægten. 6.2 Fastsættelse af bidragene Tilslutningsbidraget og det årlige tømningsbidrag samt variable takster og tillægsbidrag fastsættes af Odsherred Tømning A/S og godkendes af Odsherred Byråd. Bidragenes størrelse fremgår af Odsherred Tømning A/S takstblad for det enkelte år. 6

7 7. UDPANTNING OG RENTER Bidrag omfattet af dette tømningsregulativ kan i henhold til 10 i lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige inddrives ved lønindeholdelse, ligesom lovens 11 tillægger krav med hjemmel i tømningsregulativet udpantningsret (ret til inddrivelse ved fogedretten uden dom). Tømningsbidrag, som ikke betales inden bidraget forfalder til betaling, tillægges renter efter 5 i lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling m.v. 8. TILSYN Tankenes tilstand og funktion observeres og defekter og lignende registreres af Odsherred Tømning A/S eller dennes repræsentant, der til enhver tid har ret til adgang til ejendommen med samletank for at besigtige forholdene. Hvis det konstateres, at en tank ikke fungerer tilfredsstillende eller medfører miljømæssige ulemper, meddeles det til Odsherred Kommune, der som myndighed giver påbud om de nødvendige ændringer af forholdene, jf. miljøbeskyttelseslovens 20 og AFMELDING Afmelding fra tømningsordningen kan kun ske, hvis ejendommen tilsluttes et spildevandsanlæg,eller hvis den pågældende tank af andre årsager tages ud af drift. Afmelding skal i så fald ske ved skriftlig henvendelse til Odsherred Tømning A/S. 10. TILBAGEKALDELSE AF TILLADELSE Eksisterende tanke, udført efter tidligere bestemmelser, og hvis funktion er tilfredsstillende og opfylder gældende miljøkrav, vil fortsat kunne anvendes. I henhold til miljøbeskyttelseslovens 20 kan tilladelser til samletanke til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning 1) når der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg, 2) ved gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan eller 3) såfremt hensynet til miljøbeskyttelsen i øvrigt taler for det 7

8 Det samme gælder for ældre anlæg, udført før den første miljølovs ikrafttræden den 1. oktober Sker tilbagekaldelsen som led i en spildevandskloakering efter kommunens spildevandsplan, er grundejerne forpligtet til for egen regning at tilslutte spildevandet til kloakken gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen og betale tilslutningsbidrag i overensstemmelse med spildevandsbetalingsvedtægtens regler. Eventuel tidligere betalt tilslutningsbidrag til tømningsordningen vil ikke blive modregnet. Tilladelse til afledning af spildevand til samletanke vil tillige bortfalde, når den bygning/bolig, der afleder spildevand til tanken, nedlægges. 11. STRAF Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde, jf. 54, stk. 2, i spildevandsbekendtgørelsen 12. KLAGE Klager skal være skriftlige og rettes til Odsherred Tømning A/S. 13. ÆNDRING AF REGULATIVET Odsherred Tømning A/S kan ændre regulativets bestemmelser efter godkendelse fra Odsherred Byråd. 14. IKRAFTTRÆDELSE Regulativet træder i kraft den 1. april 2011 og erstatter tidligere gældende regulativer af 27. februar Regulativets ikrafttrædelse offentliggøres umiddelbart efter Byrådets vedtagelse i den lokale presse og på Odsherred Forsynings A/S hjemmeside. Godkendt af Odsherred Byråd den 29. marts

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Betalingsvedtægten 2011

Betalingsvedtægten 2011 1 Betalingsvedtægten 2011 Opdateret 01.01. 2011 2 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ajourført udgave af betalingsvedtægten altid kan ses på vores hjemmeside: www.aalborgforsyning.dk/kloak Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand A/S inkl. regulativ for tømning af bundfældningstanke og kontrakt mellem spildevandsforsyningen og ejer af andet spildevandsanlæg Indhold 1. Vedtægtens område

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Indhold side Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets indtægter 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Haderslevvej 25 3000 Helsingør. Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg

Haderslevvej 25 3000 Helsingør. Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg Haderslevvej 25 3000 Helsingør Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg Med virkning fra 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel

Læs mere

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning Udkast Leveringsbestemmelser for Spildevand Hvidovre Forsyning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsområdet og tilslutning... 4 4. Betaling... 7 5.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S 1 INDHOLD 1 DEFINITIONER...3 2 VEDTÆGTENS OMRÅDE...5 3 SELSKABETS BUDGET OG REGNSKAB...6 4 SELSKABETS INDTÆGTER... 7 5 TILSLUTNINGSBIDRAG...8 6 VANDAFLEDNINGSBIDRAG...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Indholdsfortegnelse Forord 1. Betalingsvedtægtens område 4 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering 4 3. Indtægter vedrørende spildevandshåndtering

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område 2. Budget og regnskab 3. Tilslutningsbidrag 3.1 Tilslutningsbidrag 3.2 Supplerende tilslutningsbidrag 3.3 Tilslutningsbidragets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område 2. Budget og regnskab 3. Tilslutningsbidrag 3.1 Tilslutningsbidrag 3.2 Supplerende tilslutningsbidrag 3.3 Tilslutningsbidragets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Januar 2014 2/36 INDHOLD Forord 4 1.Vedtægtens område... 1.1.Vedtægtens dækningsområde... 1.2Forsyningspligt mv... 2.Budget

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere